Jacob Roggeveenhuis in afwerkingsfase Veerhaven Breskens 1 IN AUGUSTUS EERSTE BEWONERS OPDRACHTEN VOOR VIJF ZEEUWSE KUNSTENAARS Jacob Roggeveen Winkel Vijf miljoen Crèche Demonstratie tegen Amerikaanse inval in Cambodja Examens Herbouwplan van Viersprong' werd goedgekeurd IN APRIL MINDER VERVOER OVER WESTERSCHELDE DAN VORIG JAAR i/h' ^mSim 4 PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT ZATERDAG 6 JUNI I97Q MIDDELBURG In de eerste week van augustus zal ,Het Ja cob Roggeveenhuis', bejaarden verzorgingscentrum van de hu manistische stichting van die naam te Middelburg, zijn eerste bewoners ontvangen. Geduren de de bouw van het in zeven lagen opgetrokken hoofdge bouw, waarmee men in het na jaar van 1968 begon, is men slechts één maand achter ge raakt op de streefdatum juli 1970. In het aan de Noordsingel gelegen hoofdgebouw, dat huis vesting biedt aan 125 bejaarden tien echtparen en 105 alleen staanden is men thans volop bezig met de afwerking en in de directe omgeving schieten de muren omhoog van tachtig be jaarden woningen voor zelf- verzorgende echtparen; deze woningen komen in januari - februari 1971 gereed. Tien van deze woningen, aan de voet van het gebouw, kwamen al in ja nuari van dit jaar gereed en zijn reeds bewoond. In de voltooiing en verfraaiing van het gebouw zijn vijf Zeeuwse kun stenaars betrokken: Antoine Mes en Andries Minderhout maken glasmo- r-aiken voor de recreatiezaal en de hai van de recreatiezaal, in de en tree zal Piet Kijken met een compo sitie in hout en koper de activitei ten van Jacob Roggeveen symboli seren, in de omliggende tuinen wordt een houtsculptuur van Nico van den Boezen geplaatst en beeldhouwer Pe ter de Jong heeft opdracht gekregen uit natuursteen een drie meter hoog beeld te hakken, een .paaseilandbeeld' geen natuurgetrouwe copie, maar een enigszins gestileerde kop, die ove rigen» direct als een hommage aan Jacob Roggeveen, de ontdekker van het Paaseiland, herkenbaar zal zijn. Dit beeld wordt aan de voorzijde van het gebouw, aam de Noordsin gel, in de tuin geplaatst. Jacob Roggeveen, ,n 1659 in Mid delburg geboren, zette op pasen t 1722 als hoofd van een kleine, uit drie schepen bestaande expe ditie voet op het bekende eiland i met de beelden, dat hij daarom het Paaseiland noemde. Rogge veen was aanvankelijk opgeleid tot theoloog, maar omdat hij zich niet kon verenigen met de sfeer en de mentaliteit van de kerken uit die dagen werd hij jurist: in Middelburg is hij notaris geweest. Hij was een vrijdenker, die re gelmatig in conflict kwam met kerk en overheid en herhaalde malen uit zijn geboorteplaats werd verbannen. Met de totstandkoming van ,Het Ja cob Roggeveenhuis', dat in het na jaar officieel zal worden geopend, is een idee van acht jaar geleden rian- worden de bewoners gehuisvest, op elke verdieping twee echtpa ren en 21 alleenstaanden. Op de begane grond trekt allereerst de ruime recreatiezaal de aandacht 1 plaats voor tweehonderd mensen), die een aan de zijde van de Noord singel gelegen terras kreeg met uit zicht op de bolwerken. Aan deze zij de is ook de aan het tehuis gebouwde winkel gelegen, waarvan de bevoor rading geheel zal worden gericht op de behoeften van de bejaarden: de pachter krijgt opdracht de wensen van de bewoners nauwkeurig te beluis teren en zijn inkoop daarop af te stemmen. Op de begane grond treft men voorts aparte ruimten voor kap per en pedicure, een bibliotheek, de met zeer moderne apparatuur uitge ruste keukens, koelcellen, vriescel len, een kantoor voor de chef-kok voor de dieet-administratie, een apar te broodkeuken, provisieruimten, een eetzaal voor het personeel, de linnen- afdeling met aparte spoelkamer en vuillinnenkamer. een munttelefoonin- stalvtie (men kan desgewenst een eigen telefoon op de kamer krijgen), vertrekken voor directeur en admi nistratie, de ruimte voor de inter cominstallatie (waarop ook de los van het hoofdgebouw staande be jaardenhuizen zijn aangesloten), klei nere ontmoetingszaaltjes met zitjes, zoals men die ook op de verschillende verdiepingen aantreft, een biljartzaal met twee biljarts, een hobbyruimte met veel mogelijkheden voor met elektrische aoparatuur werkende knutselaars en een kleine zaal voor open bejaardenwerk (creatief wer ken met pitriet, boetseren, handwer ken). Deze laatste ruimten hebben eigen uitgangen naar buiten, omdat ze ook bedoeld zijn voor niet in het tehuis wonende mensen. Men wil zo veel mogelijk contacten met de men sen uit de omgeving; zo zullen bij voorbeeld ook in de ruime, omliggen de tuinen speelwerktuigen voor Kin deren worden geplaatst Die tuinen grenzen :n de toekomst aan de Noordweg. waar nog een rij huizen moet worden afgebroken. De totale oppervlakte van de terreinen zal dan 15.000 m2 bedragen. Op de begane grond vindt men ten slotte een ziekenafdeling met een maximum capaciteit van 14 bedden. Tot de staf van het huis zal gedi plomeerd verplegend personeel beho ren. zodat de bewoners de garantie hebben, dat zij bij ziekte in het Rog geveenhuis zelf verpleegd kunnen worden. Een ontwerp van het drie meter hoge gestileerde Paaseiland-beeld' van beeldhouwer Peter de Jong, gefotografeerd op de plaats, waar hetde. tuin van het Jacob Rog geveenhuis zal worden geplaatst. De Middelburger Jacob Roggeveen zette w» 1722 voet aan wal op het Paaseiland. (Foto PZG). Alle apartementen in 't hoofdgebouw- zijn, evenals de vrij van het gebouw staande bejaardenwoningen aangeslo ten op het waarschuwingssysteem; de verzorgsters dragen een ontvan- gertje bij zich, zodat onmiddellijk een contact kan worden gelegd, als ergens hulp nodig is. Evenals de andere voorzieningen is het huis bijzonder modern en effi ciënt: aan de inrichting is grote aandacht besteed. Inclusief de inv— taris en de tuinaanleg komen stichtingskosten op een bedrag circa vijf miljoen gulden: de bo kosten heiopen ongeveer de helft van dit bedrag. Tot directeur van het Jacob Rogge veenhuis is in januari jongstleden benoemd de heer K. de Weert uit Blaricum, die zich binnenkort defe- nitief in Midde'burg zal vestigen. De heer De Weert is gezagvoerder bi; de koopvaardij geweest. Ook was hi. gedurende acht jaar havenmeester m Indonesië en was hij in Pereië werkzaam ais shipping-manager. Het laatst heeft de heer De Weert voor de Verenigde Naties ontwikke lingswerk gedaan in Nigeria. Het Jacob Roggeveenhuis was voor het gereedkomen reeds volge boekt. Het aantal aanvragen van 1 leenstaanden was het dubbele van aantal beschikbare plaatsen; bij de echtparen was het zelfs een vier voud. Negentig procent van de be woners zal uit Middelburg afkomstig zijn; de gemiddelde leeftijd jaar. Na begin augustus als de eerste bewoners de hoogst gelegen gas- tenverdieping in gebruik nemen, hoopt men wekelijks een verdie ping voor bewoning gereed te heb ben, zodat het gehele hoofdge bouw in een tijdsbestek van vijf weken .bevolkt' zal zijn. tisch Verbond en de .Vrije Gedachte' tot de conclusie, dat Middelburg een bejaardenverzorgingscentrum op hu manistische grondslag nodig had. In 1963 werd de stichting geformeerd en vanaf dat tijdstip is het vrij snel gegaan. Toen de rijkssubsidie, met een garantie van de gemeente Mid delburg, was toegezegd, kon prof. ir Tauber uit Alkmaar het ontwerp maken, dat thans door het aanne mingsbedrijf Maco uit Middelburg gestalte heeft gekregen. Hoewel de afwerking op verschil lende verdiepingen nog in volle 'jgt men reeds een van de rationele, ef ficiënte opzet van het gebouw, waarin met veel ruimte en ge bruikmaking van solide materia len de laatste inzichten zijn ver werkt. De begane grond en de bo venste verdieping zijn gereser veerd voor allerlei dienst- en an dere bijzondere vertrekken; In de vijf turnen liggende verdiepingen Op de hoogste verdieping, de zeven de bouwlaag, vindt men de vertrek ken voor inwonende leden van het personeel, dat uit 25 tot 30 mensen zal bestaan, keuken-, verzorgend-, huishoudelijk- en verplegend perso neel. Hiervan kunnen er twaalf in wonend zijn. Op deze zesde verdie ping voorts: woonvertrekken voor de directeur, een grote zitkamer voor het personeel, twee logeerkamers voor bewoners, die bezoekers van buiten de stad hebben en een crèche voor de kinderen van part-time per soneelsleden. Op de vijf tussenliggende verdiepin gen dus telkens ruimte voor twee echtparen (woonkamer, slaapkamer en keuken) en voor 21 alleenstaan den. die beschikken over een ruime zit-slaapkamer, en evenals bij de wo ningen voor echtparen, een keuken met koelkast en kookplaat (de war me maaltijden worden uiteraard door het huis verzorgd) en een aparte ruimte met toilet en douche. Overi gens vindt men op elke verdieping ook nog een badkamer met ligbad, waarvan men naar wens gebruik kan maken en een strijkkamer. waarvan de bewoners eveneens een vrij ge bruik kunnen maken. Het gebouw is, ongeveer in noord-zuid richting, zo geplaatst, dat miet één van de woon. appartementen zonloos is. Vijftig procent heeft 's morgens zon. de an dere vijftig procent 's middags In het hart van het gebouw bij het centraal trappenhuis lopen twee lif ten. aan de noord- en zuidzijde zijn eveneens trappenhuizen. Liters bier en limonade op rijksweg 18 KRUININGEN Vrijdagmiddag streaks kwart over vijf ontstond er een ote ravage op de kruising rijksweg -rijksweg 60 toen er ongeveer twee. honderd kratten met limonade en bier. flessen van een grote vrachtwagen af schoven. Ongeveer de helft van de flessen vielen kapot zodat het bier en de limonade rijkelijk over de rijksweg stroomde. Het ongeluk gebeurde toen de vrachtwagen, bestuurd door de heer A. M. C. uit Koe wacht, de bocht nam in de richting van de veerboot. Er waren gee® andere au to's bij betrokken. VEJO weekend in Wemeldinge Jeugdgroepen van de Zeeuwse vrije evangelische gemeenten (VEJO) houden op 6 en 7 juni een weekeinde in Wemel dinge. Zaterdag wordt een gevarieerd programma in net dorpshuis afgewerkt. Zondag is er om 10 uur in de VE-kerk een jeugddienst, waarin dominee G. van Bruggen spreekt over: ,Hoe zie jij dat?' Het zangkoor der gemeente verleent te vens haar medewerking aan deze dienst.; De zondagmiddag draagt een ontspan-; nend karakter en wordt zo mogelijk in de natuur doorgebracht. Zondag om half vijf is er een slotbijeen komst in de kerk, die voor ieder toe gankelijk is. Hier speelt en zing het combo-gezelschap uit Goes, onder leiding van de heer Philipse. Spreker is domi nee H. Raven uit Goes. Heden overleed, tot onze diepe droefheid, zeer plotseling, onze geliefde, zorgzame man. vader, behuwd- en grootvader JOHANNIS ZUYDWEG in de ouderdom van 71 jaar en 7 maan den. Waarde J. B. Zuydweg- van Kruiningen C. N. van Houte- Zuydweg C. van Houte Leo en Nellie Joke De teraardebestelling zal DV plaatshebben op dinsdag 9 juni 1970 vanuit hervormd cen trum, vertrek 12.00 VLISSINGEN Op de Kleine Markt te Vlissingen wordt vanmiddag een Cambodja-demonstratie gehouden. Het Zeeuwse Vredes Comité, orga nisator van deze demonstratie tegen de Amerikaanse interventie in Cambod ja en het Vietnamiseringbelcid van Amerika, heeft ditmaal wel officieel toestemming gekregen. Voor deze actie heeft het ZVC al negen adhesiebetui gingen binnungekregen van Moeders Willen Vrede, BIIK, PvdA, PI'R, SJ. CPN, FJG en van het Moratoriumcomi té. De leuzen bij deze demonstratie zijn vrij. De aotie begint om half twee. Donderdagavond heeft het ZVC in Vlis singen zo'n drieduizend pamfletten rondgebracht waarin men de doelstellin gen van de actie uiteenzet. Bart van Mourik. woordvoerder van het ZVC, zei van mening te zijn gezien het grote aantal adhesiebetuigingen dat nu een groot deel van de Vlissing- se bevolking de Amerikaanse houding in Indo-China afkeurt en dat men tot het besef is gekomen dat er iets aan gedaan moet worden. Vooral met de adhesiebetuigingen van de politieke partijen was Bart van Mourik blij: ,Men heeft deze betui gingen na de verkiezingen gegeven waaruit volgens mij blijkt dat men dit ook meent en dat men niet zijn adhesie betuigt als verkiezingsstunt'. De ZVC-woordvoerder vertelde verder dat er ook leuzen meegenomen zullen worden tegen het beleid van het rege ringsduo De Jong en Luns. De Jong heeft gezegd begrip te hebben voor Amerika. Hieruit blijkt dat zij het eens zijn met de Amerikaanse houding in Indo-China'. aldus Van Mourik. Mejuffrouw J. J. Alewijns. te Souburg slaagde te Alkmaar voor het eindexa- ien fvsiotherapie. Inbraak te Souburg leverde 700 op SOUBURG Inbrekers hebben in de nacht van donderdag op vrijdag onge. veer 700 ontvreemd uit het huis van de Souburgse melkslijter M. uit de Ju. lianastraat. Via een hor aan de achter, zijde van het huis heeft men zich toe gang verschaft. De inbraak moet zijn gepleegd tussen half elf 's-avonds en vier uur 'smorgens op dat tijdstip voelde de vrouw des huizes zich niet zo erg lekker, en ging naar beneden om een geneesmiddeltje te halen en deediDe kosten van het project worden ge. toen de ontdekking. De Vlissingse re-1 raamd op circa ƒ800.000. Met de bouw cherche stelt een onderzoek in. zal spoedig worden begonnen. GOES De staatssecretaris van socia le zaken en volksgezondheid, dr R. J. H. Kruisinga, heeft zijn goedkeuring ge hecht aan het plan van het b'-.tuur van de .Stichting tot christelijke verzorging neurose patiënten' te Goes, tot her bouw van het therapïegebouw bij het psycho.therapeutisch centrum ,De Viersprong' te Halsteren. Tot deze herbouw moest worden beslo ten nadat het voorheen in gebruik zijn. de therapiegebouw begin 1969 door brand nagenoeg geheel werd verwoest. Dr Kruisinga is van mening dat door realisering van dit initiatief"een thera peutische voorziening ten dienste van het gehele centrum zal onstaan, welke volledig beantwoordt aan de heden daags daaraan te stellen eisen. Het project, dat uit één bouwlaag be staat en gesitueerd zal worden op de plaats van het afgebrande gebouw, be vat onder meer ruimten voor creatieve en groepstherapie, een recreatieruimte, een bibliotheek en kamers voor het psy- cho-fherapeutisch personeel. Overzicht april MIDDELBURG In de maand april van dit jaar zjjn 50.156 passagiers en 3.492 auto's minder over de Westerschelde met de veerdiensten gegaan dan in april van 't vorige jaar. Over de maanden januari tot en met april zijn er daarentgen 29.003 passagiers en 18.037 auto's meer meegegaan dan in de zelfde periode van het vorige jaar. AUeen het veer Terneuzen.Hoedekenskerke heeft in de maanden januari tot en niet april minder passagiers en auto's vervoerd dan in 1969. Aantal vervoerde passagiers: 938 1966 1967 1968 1969 1970 Jnuari t/m april Viissingen-Breskens Terneuzen-Hoed. Kruiningen-Perkp. 63.320 24.074 23.805 699.428 88.342 498.145 781.501 89.161 558.103 823.825 814.196 827.936 83.331 69.772 66.857 598.895 650.202 677.380 111.199 1.285.915 1.428.675 1.506.051 1.543.170 1.572.173 Viissingen-Breskens Terneuzen-Hoed. Kruiningen-Perkp. 11.577 2.022 4.831 204.827 12.337 210.862 Aantal vervoerde auto's: 264.881 271.426 290.640 13.788 11.302 10.497 255.199 298.167 308.795 18.430 428.026 494.431 533.868 580.895 Een overzicht over alleen de maand april. Viissingen-Breskens 22.015 261.438 235.039 Temeuzen-Hoed. 7.122 27.310 24.384 Kruin-Perkp. 7.247 156.890 160.811 Aantal vervoerde passagiers: 313.276 296.011 255.724 26.083 21.514 18.689 189.291 207.404 200.360 36.384 445.638 420.234 528.650 524 929 474.773 Viissingen-Breskens Terneuzen-Hoed Kruiningen-Perkp. 68.157 3.729 60.833 70.433 3.302 64.134 Aantal vervoerde auto's: 88.729 88.108 85.121 4.435 3.307 2.994 71.394 88.453 88.261 5.301 132.719 137.869 164.558 171 176.376 Een overzicht van het aantal achtergebleven auto's op de diverse aanlegplaatsen (tussen haakjes de cijfers over de maand april 1969). Achtergebleven zijn op de Z.V. M.A. 420 942) 1.055 (1.188) 1 aanlegplaats: Vlissingen Breskens Terneuzen Hoeaekenskerke Kruiningen Perkpolder P.A.: Personenauto's; Z.V.: Zware vrachtauto's; L.V.: Lichte vrachtauto's; M.A. Vrachtauto's metaanhangwagen. P.A. L.V. 619 (2.743) 2.771 (3.833) 12 28) 16) 1.421 (2.022) 1.809 (2.680) -) 2.951 (2.739) 3.495 (3,871) 1.039 (3.685) 3.826 (5.021) 13 28) 16) 4.372 (4.761) 5.304 (6.551) Slot van pagina 1 heel sterk aanslibt. Dat betekent drie tot vier maal per jaar baggeren, mo len en bakken, meerdraden en ket tingen liggen in de weg en het is bovendien een kostbare aangelegen heid die Jaarlijks tonnen vergt. Na het onderzoek op twee havenmodel len in het waterloopkundig labora torium in de Noordoostpolder, heeft men goede hoop dat nu ook dat aan slibben verleden tijd is en men van die baggerkoeten af is. Het pan is om te beginnen met de aanleg van een nieuw stuk oost dam, daarna het oprammen van de huidige oostdam waarna de aanleg van de gehele westdam aan de orae is. Die delen van het werk moeten voor het najaar gerealiseerd zijn. Daarna kan men in de luwte van de nieuwe westdaim de oostdam verder voltooi en. Bij rijkswaterstaat verwacht men nog voor het eind van dit jaar de definitieve beslissing over de vaste oeververbinding ter hoogte van Perk polder of Walsoorden. Zou de aan leg daarvan om de één of andere reden niet doorgaan, dan kan binnen drie tot zes maanden (er moet dan alleen nog wat grond worden aan gekocht maar de plannen liggen ge reed) aan de aanleg van de veerha ven Ie Vlissingen en de verdere ver ruiming van die te Breskens worden begonnen. Of beide havens nog zul len worden verruimd als de bouw van de vaste oeververbinding wel doorgaat, kan op het ogenblik nog niet worden gezegd. Dat is afhanke lijk van het vervoersaanbod op dat I T&L- situatie schaal 1 10.000 Na een langdurig, doch moedig gedra gen lijden, behaagde I het de Here van ons I weg te nemen, onze innig geliefde doch- r ter, zuster, behuwd- zuster en tante eerder weduwe van J. Houweling, op de leeftijd van 59 jaar. F. H. Jilleba sr F. H. Jilleba N. Jilleba- Houweling E. P. Stevense- Jilleba L. J. Stevense P. Jilleba E. Jilleba-Florusse J. Jilleba M. Jilleba- Leijdekker S. M. Houweling- Jilleba J. Houweling VV. J. Consemulder- Jilieba A. Consemulder H. Jilleba J. Jilleba-Eekman Nichten en neven Vlissingen, 5 juni '70 Heden overleed tot onze diepe droefheid, in het Gasthuis te Middelburg, na een langdurig, ge. duldlg gedragen lijden, mijn lieve, zorgzame man, onze lieve vader en opa WILLEM JOHANNES DE KOSTER echtgenoot van J. A. Dek, op de leeftijd van 61 jaar. Kruiningen: J. A. de Koster-Dek West-Souburg: S. J. Dijke-de Koster F. Dijke Wim en Eric Kruiningen; J. W. de Koster L. C. de Koster-Knuist Kruiningen, 5 juni 1970 Meidam 9 De teraardebestelling zal plaatsvinden op dins dag 9 juni a.s., des namiddags om 13.00 uur, op de algemene begraafplaats te Kruiningen Vertrek vanaf het jeugdgebouw van de gerei kerk te Kruiningen, om 12.45 uur. Gelegenheid tot condoleren na de begrafenis van 14.30-15.30 uur, in het jeugdgebouw. De overledene ligt opgebaard in de rouwkamer van het Gasthuis te Middelburg. Geen toespraken. I Na een langdurig, duldig en moedig ge dragen lijden, nog ge sterkt door het Heilig Sacrament der Zie ken. heeft God in Zijn oneindige goed heid tot Zich geroe pen, mijn lieve vrouw, onze lieve moeder, be huwd- en grootmoe der JOSINA VAN DIJK geboren Jilleba, eerder weduwe var J. Houweling, op de leeftijd van 59 I jaar. Vlissingen: G. A. van Dijk Middelburg: H. F. H. Houweling C. C. J. Houweling- van Gendt Jan en Dirk Goes: S. M. A. de Klerk- Hóuweling J. P. de Klerk José en Cora Apeldoorn G. P. H. van Dijk en verloofde Rotterdam P. F. G. van Dijk G. van Dijk- v. d. Pluim En kinderen De overledene is op gebaard in de kamer van het St- Josephziekenhuis. Be zoekuren van 10.30- 11.30 uur en van 16.00-17.00 uur. De gezongen H. Mis van Requiem zal wor den opgedragen dins dag 9 juni a.s, om 11.30 uur, in de paro chiekerk van Onze Lieve Vrouw van de H. Rozenkrans, waar na de teraardebestel ling zal plaatshebben op de r-k begraaf plaats. Algemene kennisgeving Heden is van mij heengegaan, na een ziekte van bijna 5 maanden, in alle rust en vredig, mijn onvergetelijke, lieve vrouw op de leeftijd van 62 jaar en 8 dagen. Dat zy ruste in vrede. W. D. F] ipse Middelburg, 4 juni 1970 Segeersweg 58 De teraardebestelling zal plaatsvinden maan dag 8 juni 1970 om 14.00 uur op de algemene begraafplaats te Middelburg. Liever geen bezoek WEM ROVERS Wij wensen zijn vrouw en kinderen de kracht en sterkte om het onbeschrijfelijk leed te kun nen dragen. Gezamenlijk personeel Nederlandsche Spoorwegen station Vlissingen Enige en algemene kennisgeving 1 het ziekenhuis .Dijkzigt' te Rotterdam is n korte, ernstige ziekte, nog onverwachts ons heengegaan onze geliefde jongste n oom, de heer A. J. P. KOMIJN op de leeftijd van 70 jaar. Drager van de gouden medaille in de orde van Oranje-Nassau. Bilthoven: G. C. Romijn Middelburg: M. A. Romyn Amersfoort: G. A. Ha.verkorn-Romtjn Middelburg: F. C. Romijn Middelburg: L. Romijn J. M. Romjjn-van de Ven MiddelburgG. C. A. Westarterp-Romijr. Nichten en neven Middelburg. 3 juni 1970. Seissingel 74. Correspondentieadres: L. Romijn, Seisweg 127, Middelburg. De overledene is opgebaard in de rouwkamer van het Gasthuis Bezoekuren zaterdag en zondag van 10.00-11.00 uur en van 18.00-19.00 De teraardebestelling zal plaatsvinden maan dag 8 juni 1970 om 11.00 uur op de algemene begraafplaats te Middelburg. Na afloop van de plechtige teraardebestelling gelegenheid de familie te condoleren in de aula op de begraafplaats. Geen bezoek aan huis. Heden werd plotse ling van ons wegge nomen onze geliefde vader en grootvader THOMAS OOSTHOEK gepensioneerd besteller PTT, in de ouderdom van 79 jaar. Leiden: A. M. Oosthoek P. E. Oosthoek- Wagenaar 's-Gravenhage M. A. Oosthoek J. Oosthoek- Rotgans Jeannette Ellewoutsdijk, 5 juni 1970 Van Hattemstraat 22 De begrafenis zal plaatsvinden op maan dag 8 juni 1970, des namiddags te 11.C0 uur vanuit het M. J. van Hattumhuis. Na een liefdevolle verpleging in het alg. verzorgingstehuis aan de Beestenmarkt en in huize .Ter Valcke' alhier, ging van ons heen, onze lieve broe der, oom en vriend, de heer MARTINIS JOHANNES KER8TJENS oud 82 jaar. Geldrop: Fam. Jos W. C. Kerstjens Breda: Fam. Buelens- Kerstjens Goes: M. Francke J. D. A. Francke- van Eijsden Goes, 5 juni 1970. begrafenis zal plaatsvinden op de al gemene begraafplaats te Goes, op dinsdag 9 juni om 14.00 uur. Heden overleed plotseling, na een kortston dige'ziekte, onze lieve zuster, schoonzuster en tante MARIA MACHAI.INA VAN LIERE op de leeftijd van 72 jaar. Kloetinge: C. M. van Liere-le Grand Amsterdam: M. J. D. van Liere- Gundelach Goes: F. J. Kloet-van Liere C. Kloet Den Haag: M. van Liere J. van Liere-Kwaak Kloetinge: Mach. H. van Liere Kloetinge. 5 juni 1970 Lewestraat 86 De teraardebestelling zal plaatsvinden op dins dag 9 juni a s. op de algemene begraafplaats te Kloetinge. Vertrek van het sterfhuis om 12.45 uur. Heden overleed plotseling, na een kortston dige ziekte, onze lieve tante MARIA MACHALINA VAN LIERE op de leeftijd van 72 jaar. Harskamp: P. Blomaard P. Blomaard-Sinke Wemeldiinge: H. M. Visser-Blomaard Th. J. Visser Den Haag: C. Blomaard K. Blomaard-Eversdijk Den Haag. H. .1. Matthljssen-van Liere D. Matthjjssen Kloetinge, 5 junii 1970 Lewestraat 86 Tot onze grote ont steltenis namen wjj kennis van hel ver lies van ons lid en collega, de heer VV. ROVERS I Hij zal bij ons een I grote leegte achterla- ten. Bestuur en leden Spoorwegen Sport vereniging Vlissingen. LEES DE PZC Met diepe ontroering geeft de Christ. Geref. Vrouwenvereniging .Tryfosa' kennis van het overlijden van haar lid J. SCHAEFFER- MELIS op de leeftijd van 28 jaar. De Here kent dege nen. die de Zyne zyn. Namens het bestuur: A. T. Maris- de Kleine, presidente. E de Zwart- de Bruyn, secretaresse. Vlissingen, juni 1970

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1970 | | pagina 4