Deze zomer weer bussen op Turfkaai te Middelburg iGENDA^m 5 Hearing Gemeente belang' mislukte ZEEUWSCH-VLAANDFREN MARKTBERICHTEN KERKDIENSTEN GROOT BAL ,THE DINKIES' ,HET WITTE HUIS' CONTAINERS VOOR HOEK EN ZAAMSLAG P.Z.C.LEES DIE KRANT KARREMAN een administratief medewerker BABYHUIS MUTSAERTS VAN DELFT BABYHUIS ,CASITA' - TERNEUZEN UTOTAG 6 JUNI 1970 Witsel Zeeuws-Vlaanderen PROV1NCIAIE ZEEUWSE COURANT VOORLOPIG GEEN NIEUWE PARKEERREGELING: KANS OP MEER OPSTOPPINGEN jHDDELBl'RG Naar alle waar- sehljnlljkhi'id gaat men in Middelburg toch weer een moeilijke parkeer- en verkeerszomer tegemoet. Enige tijd ge leden werd in dit dagblad gemeld dat l,et aanstaande zomerseizoen geen bus sen zouden mogen parkeren op de Turf- luwi. maar dat alle touringcars naar de LoskaaJ zouden worden gedirigeerd. De Turfkaai zou dan voor de toeristenbus- ien alleen nog dienst doen als plaats regeling al was ingegaan. Omdat men het met die regeling niet eens was had men al onderling een tegenactie gepland. De touringcarchauffeurs waren van plan op een zeker moment met z'n allen met hun wagen heel de Turfkaai te blokke ren. Een en ander ging niet door omdat de nieuwe regeling voorlopig niet door ging. Dat laaitste wordt wel zeer betreurd door de chauffeurs van de lijnbussen van het Streekvervoer Walcheren en chauf feurs van de bodediensten. .De situatie wordt weer zoals vorig jaar. Het betekent dat als er de hand niet aan wordt gehouden de bussen op het in- én uitstappen en zou niet de Turfkaai de route gaan blokkeren. linger meer een knelpunt zijn in de Mid- De tonringcarchauffeurs parkeren vaak dellïurgse verkeersader Markt-Gort- itraat-Turfkaai naar de stationsbrug. Van politiezijde wordt thans gezegd dat het niet waarschijnlijk is dat de nieu we parkeer- en verkeersmaatregelen Taor Turfkaai en Loskaai nog dit zo merseizoen zuullen orden geëffectueerd. Wanneer de nieuwe maatregel in had moeten gaan is niet bekend. Het zou in elk geval parallel moeten open met het verspreiden v> n een verkeersfo'der. die naar de verschillende busonderne mingen zou worden toegezonden en waarop de nieuwe maatregelen zouden worden uiteengezet. Volgens de Middel burgse gemeentepolitie is een en ander echter door financiële omstandigheden nog niet gerealiseerd. De oude parkeerregeling op de Turfkaai ,n!et parkeren, behalve voor autobussen, 10-16 uur', placht steeds op 15 mei in te gaan. Omdat de nieuwe parkeermaat- rtgelen inmiddels in grote opmaak m de krant hadden gestaan, meende men bij de dienst gemeentewerken dat het jeen zin meer had de oude borden te plaatsen. Toen zich liet aanzien dat de nieuwe regeling dit seizoen niet meer zou worden gerealiseerd, werden de bor den er op last van de politie toch gezet. Een deputatie van caféhouders en or- dsatoren van de kunstmarkt op de larkt is begin deze week bij de po litie op bezoek geweest. Men had ge meend dat er mét de nieuwe regeling In het geheel geen bussen mochten ko men op de Turfkaai en men voelde de strop reeds aankomen. Van politiezij de is toen dat misverstand uit de weg geruimd, aldus een woordvoerder van de politie. Omdat de oude borden enige tijd na 15 mei er nog niet stonden, meenden chauffeurs van Belgische en Engelse touringcars, die elk jaar op de Turfkaai pegen te parkeren dat de nieuwe parkeer- hun wagen buiten het voor parkeren bestemde gedeelte van de Turfkaai, dus op de rijweg. Vooral op donderdagen ln het seizoen is er kans op opstop pingen, (soms zil het vereer tot Plein Veertig vast), het Streekvervoer zal met vertragingen te kampen krijgen en toch al met vertragingen. De aansluitin gen op treinen en andere bussen lopen zo gevaer*. Dat zegt de heer M. A. P. de Vries van het Streekvervoer Wal cheren NV7. De heer De Vries noemt een en ander een vervelende situatie en hoopt, dat de politie er streng op zal letten dat de bussen niet op de rijweg worden geparkeerd. Een redelijk toe zicht vindt hij noodzakelijk. Ook van de kant van de eigen vervoer ders organisatie vindt mem het bijzonder jammer dat de nieuwe maatregelen nog niet kunnen worden uitgevoerd. .Ook voor het algemeen belang moet het niet doorgaan worden betreurd', aldus een woordvoerder van de EVO, die er op wijst dat de verkeersproblemen met de dag toenemen, maar overigens van me ning is dat de politie alles wat in haar vermogen ligt, doet, om de problemen te helpen oplossen. ■en van Sas van Gent avond in .De Oude Haven' te Philippi ne hield, is volledig op een mislukking uitgelopen. Aanvankelijk 2, later 3 belangstellenden, waren aanwezig om de problemen van Philippine met de Sasse raadsfractie te bespreken. Ook de dorpsraad van Philippine, dat s;nds 1 april bij Sas van Gent hoort, liet verstek gaan. Experimentele dienst streekjeugdcentrale OOSTBLRG Onder de naam .Kristal' houdt de jeugddienstcommissie van de streekjeugdcentrale voor Zeeuwsch- Vlaanderen zondag haar vierde experi mentele jeugddienst. Dit is dan tevens de laatste dienst van dit seizoen In dit kader. Voor september zal de commissie zich bezinnen op welke wijze ze haar werkzaamheden zal voortzetten. Het is gebleken dat de nu gekozen vorm veel voorbereidingstijd en denkwerk vraagt. Vandaar dat de commissie dit seizoen slechts vier diensten heeft kun nen realiseren. Wel is gebleken dat de diensten zich lenen om tot een goed ge sprek te komen over het thema De ge sprekken zijn ook een onderdeel van dc dienst. In bijvoorbeeld de derde jeugd dienst liep de bijeenkomst die om 7 uur was begonnen uit tot 9 uur zonder dat de aanwezigen zich dit realiseerden. De jeugddienstcommissie bestaat momenteel uit: Ineke Fremouw, Jan Karreman, Teuni van Vliet, Suus van Vliet, Joop Flikweert en Jo Basting, terwijl vanuit de streekjeugdcentrale de heer Ooster- veld en Krijn Vermaas participeren. Zondag begint de dienst om 19.00 uur ln het hervormd jeugdgebouw te Oost- bur«r Het thpma is .Het Koninkrijk van God' of .God, dat koninkrijk van U. komt daar nog wal van?' Een korte te kenfilm is opgenomen in de liturgie. SAS VAN GENT Vrijwillige brand weer presenteert materieel en manschappen GROEDE Verkoop woonhuis GROEDE Op verzoek van de heer I. J. Verduyn te Groede verkocht no taris Van den Hoek aldaar het woon huis Voorstraat 32 met erf en tuin in het openbaar. Koper werd de heer A. Goud te Groede voor de som van 8130. Zaterdag 6 juni 1970 BIERVLIET Soos Every's 'end, 2( uur: instuif met Bloody Picnic. GOES Grote kerk. 14 uur: orgel concours Jeugd Muziek. 20 uur: im provisatieconcert op het Marcussenor- gel- KAl'ELLE 13.20 uur: brandweerwed- strden. GR1JPSKERKE Dorpsplein: ringrlj- den. HANSWEERT Zeelandia, 19.30 uur: uitvoering muziekvereniging Polyhym nia. MIDDELBURG Provadya?. 20 uur: oj. .-.en Ali Brothers. Buurtgebouw Nassaulaan, 19.30 uur: discobal. Grannv. 20 uur: jeugdsociëteil Molenwater, 9-17 uur: miniatuur Wal cheren. Technische school, 16 uur: jeugdbijeen- komst Philatelica. Spanjaardstraat. 9-12.30 uur: restaura- tiekijkdag. OOSTKAI'ELLE Dorp: rondwande ling brassband Crescendo. SEROOSKERKE (W) Manege De Eendracht, 10.30 sn 13.30 uur. natio naal concours hippique. SINT-ANN AL AND - Veilinghal: ,iubl- leumuitvoering gymnastiekvereniging TERHOLE Schuur H. Bruggeman, 2o uur: schuurbal KPJ. VEERE Raadzaal stadhuis, 10.30 uur: congres .Vrienden van Veere.' De Spreeuwenpot, 14-17 uur: boets-ln. 19-21 uur: demonstratie pottendraaien. VLISSINGEN Scheldepoort, 14.30 uur: openluchtbazaar Missions to Sea men. Kleine Markt. 13.30 uur: vredesdemon stratie Cambodja. WESTKAI'ELLE - Muziektent: con cert muziekvereniging OKK. YERSEKE Havenplateau, 19 uur: turndemonstratie VZOS. BERGEN OP ZOOM Gemeentemu seum, 14-17 uur* tentoonstelling wer ken van oude tegels'. OOES Museum. 14-17 uur. tentoon stelling .Kunst in het klein, de schoon heid van oude tegels'. HULST Stadhuis 14-17 uur: tentoon stelling historische documenten. MIDDELBURG Rijksarchief Zeeland St-Pieterstraat 38 9-30 -12.30 uur: ten toonstelling lager onderwijs in Zeeland A is een aapje. Vleeshal stadhuis. 10-17 uur: opening tentoonstelling werken Joseph Beuys. Benthem en Jutting, 9-18 uur: tentoon stelling Russische ikonen. VEERE Schotse Huizen, 10-12 en 14-17 uur: tentoorstelling werken van de Poolse graficus Stephan Mrozeski. WEMELD1NGE Galerie Van Donse laar, 19-22 uur: tentoonstelling werken T. van Donselaar. WESTDORPE Galerie Troutzaerte. 9-18 uur: tentoonstelling werken Paul Citroen. ZIERIKZEE Gravensteen. 9-22 uur: tentoonstelling aquariumvereniging He- lodea. BERGEN OP ZOOM Roxy, 18.45 en 21 uur: Onrust en spanning in Colusa, 14 jaar. GOES Grand, 20 uur: Groene ogen in de nacht, 18 jaar. MIDDELBURG - City, 20 uur: On her majesty's secret service, 14 jaar. OOSTBLRG Ledel, 20 uur: De burcht in de Ardennen. 18 jaar. TERNEUZEN Luxor. 20 uur: Jun- gleboek, alle leeftijden. VLISSINGEN Alhambra. 20 uur: To paz, 14 jaar. Zondag 7 juni 1970 BERGEN OP ZOOM Gemeentemu seum, 14-17 uur: tentoonstelling werken Albrecht Dürer. HULST Stadhuis, 14-17 uur: ten toonstelling historische documenten. MIDDELBURG Vleeshal, 10-17 uur: tentoonstelling werken Joseph Beuys. WEMELDINGE Galerie Van Donse laar. 19-22 uur: tentoonstelling werken T. van Donselaar. WESTDORPE Galerie Troutzaerte. 14-18 uur: tentoonstelling klein plastiek van Hanna Mobach. ZIERIKZEE Gravensteen, 9-22 uur: tentoonstelling aquariumvereniging He- lodea. BERGEN OP ZOOM Rozy, 14.30 uur: De tijger smijt met dynamiet. 14 jaar. 16.30 uur: Onrust en spanning in Colusa, 14 jaar 18.45 en 21 uur: Ope ratie radar, 14 jaar. GOES Grand, 20 uur: Groene ogen in de nacht, 18 jaar. MIDDELBURG - City, 14.30 en 20 uur: On her majesty's secret service, 14 jaar ÖOSTBURG Ledel. 14 uur: Hammer head de niedogenloze, 14 jaar. 16.30 en 20 uur: De burcht in de Ardennen, 18 jaar. TERNEUZEN Luxor, 15 en 20 uur: Jungleboek, alle leeftijden. VLISSINGEN Alhambra, 15 uur: Onder kruisvuur. 14 jaar. 20 uur: To paz, 14 jaar. I Opgavtfl voot inlichtingen om iet* niLritl6.vin Oomtiof, p/| PZC-Vliningtn, TcL 01184-5144 In het kader van de nationale brand weerdag zal de vrijwillige brandweer te Sas van Gent en Westdorpe van daag zaterdag haar volledig ma terieel en voltallige bemanning aan de bevolking presenteren. Te Sas van Gen* gebeurt dit vanaf 13.30 uur op het Kei. zer Karelplein en te Westdorpe van. af 15 uur bij het bejaardentehuis .Het Verlaet'. Hetzelfde gebeurt te Philippi ne op zaterdag 13 juni aanstaande. IJZENDIJKE Zwembad in trek Het zwembad te IJzendijke mag zich in een grote belangstelling verheugen. Nu het water door een verwarmingsinstal latie altijd 21 tot 22 graden is, kan men behaaglijk zwemmen. Ook uit omliggen de plaatsen en de Belgische grensge meenten weet men het zwembad te IJzendijke goed te vinden. De er naast gelegen speeltuin heeft evenmin over belangstelling te klagen Tractorwedstrijden Op de Markt te IJzendijke werden de door de KPJ uitgeschreven behendigheid wedstrijden gehouden. De deelname was groot, maar de publieke belangstelling door de drukte op het land slechts ma tig. De uitslag was: 1 R. Vervaet, 132 strafpunten; 2 H Ciaeys 131: 3 W. Ver vaet 151; 4 Tonny Buyck 152; 5 J. Giel- leit 154; 6 A van de Voorde 175: 7 H. Menue 187; 8 E. Claeys 226: 9 G. de Smet 272: 10 F. Haverbeke: 11 C. van 't Westeinde 285; 12 A. van Waes 292; 13 Jo v. d. Voorde 298: 14 R. Doens 302: 15 Jos van de Voorde 339. Bromfietser licht gewond BRESKENS De bromfietser W. J. K. uit Souburg is vrijdagmiddag bij de veerhaven in Breskens door een on gelukkige val licht gewond geraakt. De heer K. reed op het rijwielpad Dij de veerhaven naar de boot toe en raakte door een ongelukkige stuurbeweging de rand van het naast het pad gelegen trottoir. Hij is door een Bréskense automobilist direct naar het Sl-Joseph ziekenhuis in Vlissingen gebracht. Zijn verwondingen bestonden voorname lijk uit een gat in het hoofd en een flink bezeerde schouder. ZETRANCHFMENT Collecte De collecte voor de sanatoria Sonne- vanck en Zonnegloren bracht te Retran. dhement 205 op. Z. AAMSLAG Vrouwenvereniging Martha' op reis Dezer dagen maakte de hervormde vrouwenvereniging .Martha.' te Zaam- slag haar jaarlijks uitstapje. Het reis doel was Zuid-Limburg. De heenreis voerde door België. In Maastricht was er in de morgenuren gelegenheid tot winkelen. De middagtocht leep langs Margraten oorlogskefkhof), door Klein Zwiterland naar Vaals (Drielandenpunt) Op de terugweg deed men Valkenburg aan. Vla Eindhoven, Tilburg. Breda. Antwerpen keerde het gezelschap na een zonnige reis te Zaamslag terug. HULST Aad de Haas bij galerie Van Geyt Hulst HULST Galerie-boekhandel Van Geyt in Hulst exposeert tot 22 juni te. keningen van Aad de Haas. Het is de tweede tentoonstelling in Nederland van deze schilder d'.e bekend is van zijn kruiswegstaties in Wahlwilier en Heer len. De Haas ls vrijwel nooit bereid zijn tekeningen te verkopen. Ln dezelfde pe riode exposeert Van Geyt ook een tien tal gouaches van A. W. Brinkman Vol gende maand begint een tentoonstelling van keramiek. ERNEUZEN Avondvierdaagse in Temeuzen TERNEUZEN Donderdagavond werd de avondvierdaagse in Temeuzen be. eincLgd, In de lagere school aan de Tamarindestraat ontvingen alle deelne mers een herinneringspeldje aan deze avondvierdaagse 1970. Het uit tachtig leden bestaande tam boer- en pijper korps .Irene' begeleidde samen met het majorettenpeloton, een groot gedeelte van de wandeltocht door ae diverse wijken van Temeuzen. Voor de eerste maal werd deze avond vierdaagse georganiseerd door de wam- delsportclub ,De jonge zwervers'. Vroe ger werd er voor de organisatie een comité samengesteld. Muziekavond op eerste braderiedag te Temeuzen In het programma voor de eerste bra deriedag te Temeuzen is een wijziging gekomen. Op woensdag van 19.30 tot 21.00 uur zullen in één groep optreden de harmonie Temeuzen met het majo rettenpeloton .Hosanna' uit Axel met drumband en de muziek van Oostburg, met drumbrand. suns Monumentenlij st SLUIS Bij beschikking van de minis ter i',i" cultuur, recreatie en maat schappelijk werk, dr M. A. M. Klompé is de definitieve monumentenlijst van Sluis vastgesteld. Verzorger sport terreinen legde functie neer Het algemeen befF.uur van de stichting .Sportbelangen Breskens en omgeving' nam dezer dagen afscheid van de ter. reirweraorger, de heer J. Hoogstad. Bij het in leven roepen van de .Commissie voor het beheer en onderhoud der sport accommodaties' door het gemeente bestuur van de opgeheven gemeente Breskens werd de heer Hoogstad in 1965 aangesteld om de zorg op zich te ne men van de nieuwe sportaccommoda ties aan de Sportlaan. De voorzitter van de in 1 april 1970 opgerichte stichting, de heer W. C. van der Hooft, haalde nog enkele herinneringen op uit de pe. riode 1965-1970. Hij bood de scheidende terreinverzor ger een geschenkenbon aan. en mevrouw Hoogstad kreeg een lepeltje met het embleem van hét dienstencentrum .Goe- dertijt'. De heer Hoogstad wordt in zijn functie opgevolgd door de heer W. van de Vij. ver uit Breskens. Van onze adverteerders NV Verlinde opende nieuwe showroom Na een grondige verbouwing van het pand Havenstraat 10 te Temeuzen neeft de NV Verlinde Temeuzen, voor heen firma Verlinde, de deuren weer voor het publiek opengesteld. Uit de vroegere eenvoudige winkel is nu een moderne showroom voor centrale ver warming, gaskachels en sanitair met annex kantoorruimte ontstaan. Men heeft dit doel onder meer kunnen be reiken door de gehele benedenverdle ping te benutten, waardoor de ruimte meer dan verdubbeld is. Op zeer over. zichtelijke wijze zijn er nu alle arti kelen opgesteld. Ook de aangebrachte kleurschakeringen en de plafondver. lichting dragen daartoe het hunne bij. Niet alleen echter het inwendige van het gebouw is totaal veranderd, maar ook het winkelfront heeft een gedaan teverwisseling ondergaan. Met de ope ning van deze showroom heeft de on derneming weer een oelangrijke steen bijdragen in de verfraaiing van Terneu- zens winkelcentrum in de binnenstad. Voorafgaande aan de opening (vandaag zaterdag), werd vrij dagmiddag een receptie gehouden waar voor zowel van de zijde van vrienden als van zakenrelaties veel belangstelling was. Ook werden talrijke bloemstukken EXPORTVI.ILING BERGEN OP ZOOM S Juni: aardbeien, aanvoer 37.000 dooajea, klaas* I 54—73. klasse II 3»64. ASPERGEVEILING BERGEN OP ZOOM 5 juni: aanvoer 3400 kg. AA-extra 5.60. AAI 4.90. A-extra 5.00, AI 4 00. A-afw. 3.00, B- extra 3.60, BI 2.90. B-afw. 2.50. C-extra 2.80. Cl 2,00. Dl 170. EI 2.30. EII 1.50. stek 1.00, ondereind 0J5. VEILING ZWIJNDRECHT 4 Juni. Andijvie 48—68. spinazie 30—63. postelein 6178: prei 14; rabarber 11—15, «toofsla 1430; stambonen 5O0; kassnljbonen 360, spitskool 27SI; sla al 920; bloemkool aa 151. a 111—131, b 89—114. c 55—79: kom kommers 90 pl 46—50, 75 pl 31—32. 60 pl 25 —26. 50 pl 21—22. 40 pl 19. 35 pl 1». krom 27. stek 15—19. tomaten a 860—900. b 900-810, c 830—860. cc 580; radijs rode 40—52; sel derij 10—16: peterselie 3331; boskroten 21 35. aardbeien 5759. VEILING GOES 5 Juni: aardbeien per doos II 3256. groen ten: kropsla I 15—19. II 14—16 en doordraai, selderij 19-21. peterselie 9—14, radijs 25. sja lotten 11. oude aardappelen 24—33. splnazlt 49—53, rabarber 8—19. spitskool 3442. peu len 600—680. ZONDAG 7 JUNI R-K Kerk: Aardenburg 8 en 10, zaterdag 19; Axel 8.15, 9.30 en 11, zaterdag 19: Biervliet 9, zaterdag 19: Boschkapei- le 7.30 en 10, zaterdag 19: Clinge 7 en 10-11.30, zaterdag 19; Graauw 7.30-10. zaterdag 19; Groede 9. zaterdag 19: Groenendijk 7.30, 9, 10.30 en 17. zater dag 18.30; Kloosterzande 7.30, 9 en 10.30 en 17 17, zaterdag 18.30; Heikant 7.30 en 10, zaterdag 19; Hengstdijk 7.30 en IC' zaterdag 18.30: Hoek 10, zaterdag 19 Hulst 8.30, 10. 11.30 en 17. zaterdag 19; De Blaauwe Hoeve 11.15. zaterdag 19; Koewacht 8 en 10, zaterdag 19; I-ams- waarde 8 en 10. zaterdag 19: Nieuw- Namen 7.30 en 10, zaterdag 19; Oost burg 8.30 en 10.30, zaterdag 19; Osse- nisse 10, zaterdag 19; Philippine 7.30 en 10. zaterdag 19; Sas van Gent 8.30, 9."" en 11, zaterdag 19.15; Sluis 8, 10, 19, z terdag 19; Sluiskil 9 en 10.35, zaterdag 19: Sint-Jansteen 8, 10 en 17. zaterdag 19; Stoppeldijk 7.30 en 10. zaterdag 19; Terhoie 9 en 10. zaterdag 19; Temeuzen (binnenstad) 7.30 en 11.45. zaterdag 19; Triniteitskerk 0 en 10.45, zaterdag 19.15; r-k school .De Zeemeeuw' 9, 10 en 11, zaterdag 19; Westdorpe 8 en 10, zaterdag 19; IJzendijke 8.30. 9.30 en 10.30, zaterdag 19; Zandstraat 10, zater dag 19.15: ZuTddorpe 10. zaterdag 19. Ned. llerv. Kerk: Aardenburg 10.30 ds Faber: Axel 8.45 en 10.30 HD ds Pen- nings: Biervliet 9.30 ds Brinkman; Bres kens 9.30 ds Leenmans; Cadzand 11 ds Bergsma: Hoek 10 ds v. Meeuwen; Groe- .30 ds Servaas; Hoofdplaat 11 ds Hoek: Hontenisse 10.30 wika Was- terval: Hulst 9 wika Wasterval; Nieuw - vliet 11 ds v. Drunen; Oostburg 9.45 ds v. Drunen HA; Retranchement 10 ds Luuring; Sas van Gent 10.30 ds Ver heul: Schoondijke 11 ds Brinkman; Sluis 9 30 ds Balk; Sint Anna ter Muiden 11 ds Balk; Sint Kruis 9 ds Faber; Ter- neuzen Grote Kerk; 10 ds v. d. Vlugt HD; Goede Herderkerk: 10 ds Poelman: HD 7 ds Rietveld; Waterlandkerkje 9.30 *sma; IJzendijke 9.30 ds v An- rooy; Zaamslag 10.45 HD ds Deinum; Zuidzande 9.30 ds v. d. Hoek. Geref. Kerk: Aardenburg 10 ds Musch en 3 ds Noorloos: Axel 10 leesdienst en 5 ds Zwaan; Breskens 9.30 ds Noorloos en 5 ds Musch: Hoek 10.30 ds v. d. Veen en 3 ds Marijs: Oostburg 10 en 3 ds Paksy; Temeuzen 9.30 ds Marijs en 4.30 ds v. cl. Veen; Mozarthof: 9 ds v. d. Veen; Scl\pondijke 9.30 en 2.30 ds Rul man; Zaamslag 10 en 3 ds Zwaan; Zou- tespui 10 en 3 ds Firet. Geref. Gem.: Axel 10 en 3 leesdienst; Terneuzen 10 en 3 leesdienst. Oud-Geref. Gem.: Oostburg 9.30 en 2.30 leesdienst; Terneuzen 9.30. 2 en 6 ds De Reuver. Vr(j Evang. Gem.: Breskens 9 ds v. d. Bij: Cadzand 9 ds Praas; Nieuwvliet 10.30 ds v. d. Bij; Retranchement 10.30 ds Praas. Evang. Luth. Kerk: Groede 9.30 ds Hap- pée. Verg. der Gelov.: Breskens 10 en 5.30 dienst. Geref. Kerk Vrjjg.: Axel 10 en 3 ds Kui per; Hoek 9 ds v. d. Wielen en 2.30 lees dienst; Oostburg 10 en 2.30 leesdienst; Zaamslag 9.30 en 2.30 ds Haitsma. Chr. Geref. Kerk: Zaamslag 10 en 3 leesdienst. Leger des Heils: Terneuzen 10 en 7.30 lte Jongejans. Volle Evang. Gem.: Terneuzen 10 dienst. Ger. Gem. in Ned.: Terneuzen 9.30, 2 en 6 leesdienst. Oostburg 10 en 3 leesdienst. Hoek 2 leesdienst. Doopsgez. GemAardenburg geen dienst Chr. Kalkman. Biervliet, tel. 01152- Breskens en Groede: P. Janzen, Groede, tel. 01171-366: Axel: W. G. C. Kok, Oranjestraat 19, tel. 1555; Sas van Gent en Westdorpe: E. J. Du- puy. Stationsstraat 26, Sas van Gent, tel. 1777: Hulst: W. Eysink, Glacisweg 50, tel. 2060; Apotheek Terneuzen: M. B. M. Hamann. Noordstraat 69. tel. 2060. Dierenarts: Midden Zeeuwsrh-Vlaande ren: C. J. Cijsouw, Axel, tel. 01156-1488; West-Zeeuwsch-Vlaanderen: W. van Veen, Oostburg, tel. 01170-2693. Tandarts: za 10-10.30, 18-18.30, zo 12- 12.30: J. C. A. Neve, Hemetstraat 12. Sint-Jansteen, tel. 01140-2084. Wijkverpleegsters: Oostburg, Sluis, Aar denburg, Cadzand, Zuidzande. Retran chement: zr R. Lensen. Aardenburg, tel. 01177-1367; Schoondijke, IJzendijke, Biervliet, Hoofd plaat, Groede, Nieuwvliet en Breskens: zr E. de Causmaecker, IJzendijke, tel. 01176-367; Terneuzen: zr A. C. Leenhouts, van Steenbergenlaan 68, tel. 3360; Sluiskil. Hoek en Philippine; zr RoekerL Juiianastraat 16, Sas van Gent, telefoon 01158-1987 bgg 01157-435. Plotseling is uit ons midden weggenomen, door een noodlottig ongeval, onze lieve zoon, broer, schoon broer en oom, de heer op de leeftijd van 36 jaar. Aardenburg: J. M. Beun G. E. Beun- De puydt J. M. Beun-Beun J. P. Beun Gerrie Oostburg: M. C. Versprllle- Beun P. Versprille Aardenburg: J. F. A. Beun Aardenburg, 5 juni 1970 Brouwerijstraat 13 De teraardebestelling zal plaatshebben op dinsdag 9 juni, om 3 uur, op de algemene begraafplaats te Aar denburg. Vertrek vanaf het kerkcentrum, Sassen- straat 5. Na de begrafenis ge legenheid tot condole ren in genoemd ge bouw. VEILING TBRNEUZEN 5 juni: per «tuie *la 1 2025. 2 1—12, bloem kool a 1.16. b 75—b2 50—73. c 54. c2 36—50. <12 21—28. alw. 38. Kr. komkommen 27—28. per bo»; peen 94—102. kroten 54—56. per óoot: Red. Gauntled 75-90. Regin# 52—89. GorelU 54—83, Glaia 66—87. per kg: kroten 28—30, prei 15—17. apitskool 26—41. witlof 75. a«per- IM 346—396, blauw 70—288, tomaten a2 137— 139, peulen 8.13. VEILING BERGEN OP ZOOM 5 Juni: aardbeien glai 3973. bloemkool 26 I 40. snijbonen 3254XO. prin-.e»«ebon*n 3 50 —5.20. komkommen p. st. 1348, Idem kg 32—33. savoolckool 12—38. waipeen 1.11—1.40. bospeen 7692. paragon 22—20, postelein 90, prei 23—41. rabarber 6—22, radijs 15—36, sla 624. spinazie 1448. tomaten 6.1010.50 p. bakje, spitskool 16—30. peulen 7.80—8.50. vr aardappelen 1.26—120. Golden Delicious 19—61. Jonathan 18-89. VEILING ROTTERDAM. 4 Juni. Eerstelingen, grote 116124. poter» 122—133. kriel 151; andijvie 20-38; bloem kool 6 st 117—153, 8 st 93—119. 10 st 70—96; dubbele bonen 370—430; snijbonen 400460: spitskool 4063; kroten 2640. waspeen 114 —120: bospeen 69—95; peterselie 919; peu len 720-890; selderij 28-35; sla 13—22: spinazie 57—81; radijs 2236; rode bessen 94—137. aardbeien la 62—86. 2a 45—66: to maten la 790. lb 800. lc 76a lec 610. VEILING KAPELLE-BIEZELINGE 5 juni; kasframbozen per doos van 200 gram: I 2.81—3.75. II 941.23. kasaardbelen per doos van 200 gram: Corella I 67-71. II 41—58. Vola I 60—69, II 44—57. Red Gauntlet I 59—69. II 42—58. Elista II 50—54, Rcglna II 47. koude grond-aardbeien per doos van 250 gram Re- gina II 62. kastomaten per kg IA 127. IB 1 35. IC 1.02. appelen: Golden Delicious I 75 38. 70 34. 65 27. 60 23. 80 32—40. 75 30—35. 70 30—34. 65 23—32. 60 23. D 23. III grof 18. fijn 18. Jonathan II 70 44. 65 40. 60 23. D 17, III grof 15. fijn 5. Goudrelnette II 65 23. anrd- ppelen 30. nieuwe aardappelen I 120—1.26. kriel 1.131.16. groenten: kropsla 814. bloem kool 16—23. kassnijbonen I 3 50. II 2.43. ka«- spercieboncn. dubbele 4.61, rabarber 614—18. VEILING MIDDELBURG 5 Juni; Golden Delicious 60-70 3741. Jona than 60-70 2629. nieuwe aardappelen; gr. 101—129, dr. 94—105, kr. 88—101. aardbeien I 71, II 46-85, III 29. tomaten AI 140, BI 132— 52. Cl 116—120. CCI 109—113. AU 95—137, Bn 95—141, CU 100—112. Groenten: sla 6—28. spinazie 1284. andijvie 3751. postelein 28—79. bospeen 72—110. boskroten 58—78. ra dijs 19—24. spitskool 27—84. prei 1339. snij bonen 377402. asperges per kg 237. dubb. pr. bonen 461. rabarber 22—29, bloemkool kist 64-116. 8 42—95. 10 25—44, 12 18—27, 15 22—23. selderij per bos 11—17, peterselie per bos 227—300, bosuien 51, uien 141. komkommers 76-91 30—38. 61-76 25—57. 51-61 24—J8. 41-51 21—50. 35-41 27. stek 20—44. krom 2035. Nieuwe aardappelen aanvoer ln grote kist met 10 kg Inhoud AARDAPPELTERMIJNMARKT 5 juni: Consumptieaardappalen. Bintje klei opwaarts. Laten: nov. geen. april 17.90, bieden; nov 14.00. april 17.70. slot: nov. 14.00, iprll 17.90. Stemming nov. kalm, april goed prijshoudend Openstaande posities: 4 Juni: 17. april 612. 3 Juni nov. 17. april 606. Ochtend call. geer. omzet. Middag call 2 x april 17.70. 13 x 17 80. 10 x 1790. Dagomzet april 25. weekomzet april 120. Heden overleed, zacht en kalm, na een kort stondige ziekte, mijn innig geliefde vrouw echtgenote van A dn aan Loof, in de ouderdom van bijna 79 jaar. ,Zrj wist dat haar Verlosser leeft'. Uit aller naam, A. Loof Axel, 5 juni 1970 Bylocquestraat 15 De begrafenis zal plaatshebben op dinsdag 9 juni a.s. te 14.30 uur. op de algemene be graafplaats te Axel, na voorafgaande rouw dienst in de Ned. herv. kerk. Geen bloemen. ZONDAG 7 JUNI, BEGIN 19.30 UUR, m.m.v. de bekende Belgische groep Onze moderne dancing is nu uitgerust met een geweldige unieke lichtshow Café-dancing KLOOSTERZANDE Telefoon 646 Sfeer - gezelligheid WEEKENDDIENSTENEN ARTSEN EN WIJKVERPLEEGSTERS ZEEUWSCH-VLAANDEREN Temeuzen: R. J P. Bauwens, Jac. v. Lennepstraat 87, tel. 3768; Oostburg en Aardenburg: N. J. Rnk, Aardenburg, tel. 01177-1466; Zuidzande, Cadzand, Sluis en Retranche ment: J. W. Beek, Zuidzande, tel. 01170- 2424: Als compensatie voor het verdwijnen van de vuilnis stortplaatsen te Hoek en Zaamslag. zal als proef in elk van beide woonkernen door de dienst van openbare wer ken gedurende de weekends een gTote container worden geplaatst. In Zaamslag staat de container aan de G. v. d. Nisse- straat van vrijdagmiddag 15.00 uur tot maandagmor gen 9.00 uur. In Hoek aan de MeidoornstraaL Hierdoor worden de inwoners van genoemde plaatsen in de gelegenheid gesteld van hun extra vuil af te ko men, m.a.w. vuil, dat niet met de normale ophaaldienst kan worden meegegeven. Op een bij de containers behorend bord zijn de richtlij nen aangegeven voor het storten van vuil. jZo mag niet meer dan 1 m3 per weekend en per gezin worden ge- storL Storting van gevaarlijke stoffen is niet toege staan. De proef geldt voorlopig voor circa 6 maanden. Het zal afhangen van de medewerking van de bevolking of op de ingeslagen weg zal worden voortgegaan. Wil jij ons assisteren bij de afwisselende werkzaamheden in ons juweliersbedrijf Misschien ben jij ongeveer 20 jaar? Misschien moet jij nog examen doen? Misschien heb jij interesse? op 01150-3372 of kom eens praten. AXELSESTRAAT 46-48 - TERNEUZEN - TELEFOON 3373 TERNEUZEN vraagt voor spoedige indiensttreding leiding geven over kantoorpersoneel, bijhouden der boekhouding, loonadministratie en voorraden. middelbare opleiding, praktijkdiploma boekhouden en enige kantoorervaring. CLMtCL ^Cyd e»w cis braderie speciale aanbied' ncf en en kinderwagens wandelwagens (met en zonder kap) weekendbedjes (vanaf 49,95) veiligheidsautostoelen MUTSAERTS KINDERWAGEN 155,— REIS WIEGEN 29,95 WEEKENDWANDELWAGEN 29,95 Ook uw speciaal adres voor positiekleding AXELSESTRAAT 90 TELEFOON 01150-4118

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1970 | | pagina 35