de postgiro Milieu speelt een belangrijke rol in taalontwikkeling Automobilist reed door een schrikhek: 350 gulden boete B&w Borsele willen kleine 3 ton voor rollend materiaal Fabery de Jonge Girobetaalkaart da's makkelijk! Grootste achterstand bij de laagste milieus GEEN PANIEK BIJ ROBUR SLALOM-RIJDER STRANDDE IN WEILAND PROGRAMMA VAN VLISSINGSE VW IS VRIJWEL GEREED GIELE UIT AXEL WINNAAR VAN PROVINCIALE VLUCHT MOULINS Onderhoud nu niet goed mogelijk' Zeeuwse collecte brengt 40 mille op 6 PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT ZATERDAG 6 JUNI 197Q Dr Kohnstamm voor KOB in Middelburg (Van onze onderwijsmedewerkster) MIDDELBURG Kinderen uit minder geschoolde milieu's hebben grote ach terstand in taalontwikkeling op hun leeftijdgenootjes, die komen uit gezin nen waar de ouders voortgezet onder wijs hebben genoten .Deze achterstand bedraagt voor kinderen uit de minder geschoolde milieu's ongeveer een jaar ten opzichte van kinderen van ouders met een ulo-opleiding en ongeveer an derhalf jaar ten opzichte van kinderen - i ouders met een hbs-opleiding. Dit doorstroming r derwijs. het leiding, die hij donderdag hield leden van de afdeling ,De Zeeuwse Ei landen' van de Katholieke Onderwij zersbond Breda in ,De Gouden Poorte' te Middelburg. Dr Kohnstamm pleitte ervoor, dat reeds op de kleuterschool de grootst mogelijke aandacht aan de taalontwikkeling wordt besteed. De bijeenkomst van gisteren betrof een tweede studiedag aamsluiting kleuteron. derwij-basisonderwijs onder auspiciën van het Regionaal Pedagogisch Centrum Zeeland. Juist met het oog op het be langrijke aantal kinderen met taalmoei lijkheden (taalarmoede) had men dr Kohnstamm uitgenodigd, die in Utrecht al geruime tijd bezig is een compensa- tieprogramma uit te werken voor kin deren met taalarmoede. Volgens inlei der zijn er nog tal van mensen, die de kleuterschool beschouwen als een plaats om te spelen en de creativiteit te ont wikkelen en niet om te leren. Maar dit is riskant, omdat de taalontwikke ling de belangrijkste sprongen maakt tussen het tweede en het vijfde levens jaar. Hier ligt de basis. Wil men de ont wikkeling van het kind beïnvloeden dan zal men de periode, waarin die ont wikkeling het snelst gaat, moeten be nutten. Dr Kohnstamm was van oordeel, bij het kleuteronderwijs in Nederland voldoende ruimte is voor een meer ge richte aanpak van het taalonderwijs, maar dit hangt al' van de persoonlijke inzet van de leidster. De grote klassen brengen moeilijkheden met zich mee. Juist de kinderen, die de meeste bege leiding nodig hebben vallen hij het klas sikale systeem tussen kaai en schip. In Utrecht heeft het instituut voor ont wikkelingspsychologie een compensatie programma voor dit soort kinderen op gezet. Dit programma omvat de bege leiding van de kleuterleidster, de op vang door de ouders en speciale aan dacht voor taal en denken. Dit taal- KANTONRECHTER ONDERZOEKT SCHULD VRACHTWAGENCHAUFFEUR MIDDELBURG De Middelburg se kantonrechter behandelt woensdag 17 juni, 's middags om half drie de zaak van de vrachtwagenchauffeur W. F. K. die op 22 oktober met een zandgela- den vrachtwagen achterwaarts een be jaarde man overreed. De bejaarde kreeg het ongeluk beide benen te missen. De zaak had woensdag al moeten die nen, maar werd toen op verzoek van mr F. K. Adriaanse de raadsman van K. aangehouden om de kraanmachinist, die getuige is geweest van het onge luk te horen. De kraanmachinist is een belangrijke getuige k décharge. Het ongeluk speel de zich af bij een bouwterrein te VI is- singen, waar de bejaarde naar de werk zaamheden stond te kijken en zich voor de chauffeur onzichtbaar achter diens zandwagen had opgesteld. Een getuige die van uit een hoog flatgebouw het ongeluk had zien gebeuren, verklaarde dat op het moment dat de vrachtwa gen langzaam achteruit begon te rij den, uit niets van de bewegingen van de oude man was gebleken dat hij zich ook maar enigszins van het gevaar be wust was. f ADVERTENTIE) STAARTKLOKKEN In wortelnoten of eiken kast. Met 8-daags belslagwerk. Maanaanwijzmg. Handge schilderde of geëtste n- plaat. Prijzen vanaf ƒ393,- denkprogramma i de eerste plaat: Taal en denken hangen nauw samen, al dus de heer Kohnstamm. Met behulp van een geluidsband en dia's gaf dr A. K. de Vries, medewerker van het in stituut, een uiteenzetting over de werk wijze bij dit compensatieprogramma voor kinderen uit minder geschoolde mi lieu's. V oorwaardenonderzoek De heer W. C. van der Waal, pedago- giseh-didactisch medewerker van het Regionaal Pedagogisch Centrum Zee- .and, had tevoren een inleiding gehou den over de voorwaarden, waaraan een Kind moet voldoen als het naar de ba sisschool gaat. Uitvoerig ging hij in op de algemene en speciale voorwaarden bij het leesonderwijs. Hij legde er de nadruk op, dat hierbij een uitwisse lingsprogramma uitermate belangrijk is en dat men tevens reeds op de kleuter- schoot dient te komen tot een goede rap portage. Voorts achtte de heer Van der Waal het noodzakelijk, dat op die scho len, die thans nog niet aan de leesvoor- waardentoets kunnen deelnemen in Zeeland totaal 30 de juffrouw van de eerste klas het kind apart neemt om wat te praten en het wat te laten vertellen. Zij kan op deze wijze een algemene indruk van het kind krijgen. In dit ka der valt ook het bezoek van de gezin nen thuis door de onderwijskracnt en de voorlichting aan de ouders met kin deren, die voor het eerst naar school gaan. De heer Van der Waal pleitte voor de instelling van een schooladviesdienst, die hulp kan bieden bij de begeleiding kinderen met problemen. In de middaguren, toen de activiteiten waren verplaatst naar het .Nederlands Koffiehuis', was er een levendige dis cussie, waarin het onderwerp rapporta ge centraal stond. Rapportage werd ge wenst geacht. Men wil een uitgebreid rapport van de kleuterleidster, zowel mondeling als schriftelijk. Het Regio naal Pedagogisch Centrum Zeeland zal daartoe een uniform model voor een der gelijk rapport samenstellen. Autowrakken en vuil op openbare weg: boete en vrijspraak MIDDELBURG Voor kantonrechter H. Bruin te Middelburg stond dezer dagen J. F. T. uit Oost-Souburg terecht op verdenking van storten van ruil langs de openbare weg. Hij zou zo de Burgemeester Stemerdinglaan te O- Souburg hebben bevuild. T. ontkende ten stelligste zich aan vutl- poetserij te hebben schuldig gemaakt. ,Ik heb het vuilnis juist in een contai ner gestort', verklaarde de verdachte. Die container was echter wel door een ander gehuurd. De officier mr Ch. W. Mouton achtte niet bewezen dat T. vuil had gestort langs de openbare weg en de kantonrechter sprak nem vrij. De garagehouder L. G. uit Vlissingen kwam er minder goed af. Hij had zich wél aan milieuverontreiniging schuldig gemaakt. Hij stond terecht omdat hij op verschillende punten in Vlissingen enkele autowrakken had geparkeerd, ,niet rijvaardige wagens langer dan drie dagen op de openbare weg had laten staan', zoals het heette in de tenlaste- .Het gaat niet aan om op deze manier parkeerruimte in beslag te nemen', vond de officier die een boete van 150 gul den vorderde, waarvan echter 100 gul den voorwaardelijk, met een proeftijd van twee jaar. Mr Bruin vonniste con form. éBGOES Tijdens een spelersbijeen komst van het Goese Robur bleek dat deze vereniging zlles in het werk zal stellen om het verloren terrein te her winnen. In zijn welkomstwoord zei voorzitter A. J. de Kok, dat juist nu zal blijken dat Robur niet kapot te krijgen is. Door eendrachtige samenwerking van alle leden zal het volgens de voor zitter mogelijk zijn om weer terug te komen en de vereniging nieuw leven in te blazen. Na deze inleiding volgde een uitvoerige discussie over trainers en training, de samenstelling en werk wijze van de elftalcommissie en de usitslag van de onlangs gehouden en quête. Uit het resultaat van deze conclusie heeft het Robur-bestuur geconcludeerd dat er geen enkele leiding is om met welke vereniging dan ook fusiebespre kingen te beginnen. (ADVERTENTIE) Lees maar! Elke girobetaalkaart wordt door de Postgiro tot 100,- gegarandeerd. Dat is de waterdichte zekerheid dat elk bedrag tot 100,- per kaart op uw postrekening wordt bijgeschreven. Snél, gespecificeerd en wel! Dus: kaart ontvangen? Giropas gezien? Kassal Postgiro: meer dan 2 miljoen rekeninghouders. Daar onder zijn alle winkeliers, leveranciers en dienst verlenende ondernemingen. Over en weer kunnen dus vele miljoenen Nederlanders bij elkaar terecht voor betalen en incasseren. Alleen via de betaalkaart van de Postgiro gebeurt dat nu al meer dan 1.000.000 keer per maand. En dat groeit! Het is toch immers dood gewoon geworden dat men met 'n kaart en het giro pasje betaalt! STATIONSSTRAAT. 33 LOOWOUDE 9999 Schrijf maar! Betaal met de pen prompt en precies hel juiste bedrag. Zonder buikige portemonnaie of bultige portefeuille. De girobetaalkaart is altijd pasklaar: geen gewissel en „Hebt u niet kleiner?". En al uw uitgaven staan overzichtelijk zwart op wit dank zijdedagafrekeningen. Gemisvoor wie 'm nog niet heeft Trekt u wèl profijt van een postrekening maar nog niet van de girobetaalkaart? Dan mist u het gemak van deze moderne vorm van betalingsverkeer. Wend u tot een van de girokantoren of praat's gratis met telefoonnummer 0017, dan komt u snel aan de weet hoe u aan die betaal kaarten komen kunt Bent u nog niet bij de Postgiro, dan kunt u twee vliegen in één klap slaan. Op 2300 post kantoren kunt u overigens óók terecht met al uw vragen en wensen! MIDDELBURG Een boete van 100 gulden voor het rijden door een wegversperring en 250 gulden boete voor doorrijden na dit onge luk was het vonnis dat de Middel burgse politierechter mr P. van Empel donderdagmorgen tegen de Hulstenaar G. J. H. v. d. B. uit sprak. V. d. B. had eerder de offi cier mr J. A. Blok boetes van res pectievelijk 100 en 150 gulden en bovendien een ontzegging van de rijbevoegdheid voor twee maan den, tegen zich horen eisen. Bij een wegafsluiting wegens werk zaamheden te Terneuzen was Van de B. met hoge snelheid door het hek gereden. Daardoor raakte zijn radiator onklaar en met zijn kapotte auto, die het wel niét lang meer zou uithouden reed Vi do B. direct na de aanrijding door na Hulst, zonder de schade en zich zelf aan de Terneuzense politie te melden, mand die van een en ander getuige geweest had de achtervolging ingezet maar hij had Van de B. niet kunnen bij houden. Zelf verklaarde de verdachte in Hulst twee maal de politie te hebben gebeld, die echter twee keer in gesprek zou zijn geweest. Daarna was hij inmiddels door de politie opgemerkt aan wie hij het verhaal vertelde. Intussen was hij wel even een tapperij binnen gelopen, naar hij zelf zei ,om met een paar bier tjes te bekomen van de schrik. ,Denk niet dat ik dronken ben, want ik ben zo geschrokken dat ik een paar pilsjes genomen heb', had hij tegen de politie mensen gezegd. VLISSINGEN Het zomerpro- gramma van de Vlissingse WV bevat dit jaar weer de bekende evenementen. !Zo heeft de Antwerpse rederij .Flandria' ;in samenwerking met de VVV-Vlissin- gen voor de maanden juli en augustus boottochten georganiseerd. Elke donder dagavond vertrekt vanaf de Piet Hein- kade (bij de Schutsluizen) een Flandria- boot voor een drie uur durende va tocht lands de Walcherse kust. Aan boord speelt een dansorkestjo. De afvaart steeds om half acht en de terugkomst I omstreeks half elf. Voor vakantiegan gers in de. omliggende plaatsen (Dom- burg, Westkapelle, Zoutelande, Koude- I kerke en Middelburg) worden aparte bussen ingelegd. Mocht het weer te ruw voor een zeetocht zijn dan wordt de vaart verlegd naar de Westcrschelde. Het Nollestrand zal op een aantal da gen weer het domein worden voor de kinderen. De dagen zullen nog nader vastgesteld worden. Het gemeentelijk museum van Vlissingen zal zijn deuren gedurende het zomerseizoen ook wijder voor het toerisme openstellen. Op 1 juli wordt een tentoonstelling, geheel geïn spireerd op de stad Vlissingen, geopend. Etsen, gravures, tekeningen en oude fo to's van Vlissingen zullen te zien zijn. In het kader van de Belgische week, op touw gezet door het Vlissingse Ac tiefonds (VAF), zal de Vlissingse VW nauw met deze middenstandsorganisatie samenwerken, zo vertelde de heer G. van Dijck, bureauleider van de Vlissing se WV. Op korte termijn zal het nieu we ,De Ruyterstad festival' boekje weer verkrijgbaar zijn, waarin uitvoe rig omschreven staat welke gebeurte nissen men tegemoet kan zien. Op een bijeenkomst zal het boekje officieel worden uitgegeven, aldus de heer W. J. van de Grift, voorzitter van het VAF. la gavond een toneeluitvoering in de ,De Ruyterzaal' van hotel .Bri tannia' te Vlissingen voor het voetlicht brengen. Het toneelprogramma omvat onder meer het stuk ,Wie krijgt de ba by'. In hetzelfde hotel wordt voorts elke donderdagavond, van 2 juli tot en met 27 augustus, een Parijse avond gebracht. Op deze Franse avondjes worden mo deshows en kapdemonstraties gegeven. Als extra attractie treedt de snelteke naar Pierre le Lion op. Ter zitting bleek mr Blok, die men daag voor het eerst in de zitting van de Middelburgse politierechter aan net werk kon zien, weinig geloof te hechten aan de geschiedenis die de verdachte hem en mr Van Empel vertelde. ,Men kan op het toestel van de politie horen of er door een gesprek een ander gesprek bin nen komt en dat is toen niet gebeurd', verklaarde de officier, die daarmee in twijfel trok dat de verdachte uit eigen beweging gepoogd zou hebben de poli tie te verwittigen. De raadsman van de verdachte, mr P. C. Adriaanse. stelde in zijn pleidooi daartegenover dat er wel eens storingen in het telefoonverkeer kunnen optreden. Voorts stelde hij dat zijn cliënt met zijn rijbewijs zijn brood verdient en pleitte ervoor dat Van de B. dat zou mo gen behouden. Mr Van Empel willigde dat laatste verzoek in. Slalom Op de kruising Lange Weg - Kinder dijk te Axel had D. de W. uit Assene de een demonstratie slalom rij den weggegeven. Met een snelheid van zeker tachtig had hij daar eerst een wagen rechts ingehaald en ver volgens een vlak voor die ingehaalde wagen rijdende auto links gepas seerd. Daarbij was een tegenligger genaderd, De W. was in een slip ge raakt en had zijn wagen niet meer onder controle gekregen. In een naast de weg gelegen weiland kwam de wagen tenslotte totaal ver nield tot stilstand. De coureur hield ei zelf een ontwrichte arm en een serie gekneusde ribben aan over. De mede- inzittende R. W. werd echter zwaar ge wond. Conform de eis veroordeelde mr Van Empel de verdachte tot een boete van 150 gulden en drie maanden ont zegging van de rijbevoegdheid. De po litierechter kwalificeerde de manier van rijden van De W. als onbesuisd en als een wijze van rijden, die bepaald sterke afkeuring verdiende. De Belg A. J. L. v. H. uit Antwerpen was na een aanrijding door gereden zonder zich bekend te maken. Het koste hem 150 gulden boete. De officier had ook nog een ontzegging van de rijbe voegdheid gedurende twee maanden ge- cist, maar zover wilde de politierechter nog niet gaan. W. L. V. uit Terneuzen was na het nuttigen van 14 k 17 glazer bier op de brommer gestapt. De Dloed- delijk een van de moeilijkere gevallen. Voor H. was het zelf een uitschieter ge weest, waarvan hij zo was geschrokken dat hij zich uit eigen beweging tot het ZBCA had gewend. De raadsman van de verdachte mr J. Schepel wees op de zeer moeilijke, nare omstandighededen in het persoonlijke vlak, waar de ver dachte mee kampte en noemde een ont zegging een heel ernstige zaak voor de verdachte. Hij pleitte dan ook voor een voorwaardelijke ontzegging. Conform de eis werd het evenwel een vonnis van week voorwaardelijk, een boete van van 75 gulden en twee maanden ontzeg ging van de rijbevoegdheid. Heel wat meer kreeg de Engelsman J. G. H. uit Axel, die te Terneuzen onder invloed van alcohol in een auto had ge zeten en daarmee van de weg was ge raakt. Het was voor mr Van Empel dui- Zeer hoge inleg en 1200 duiven Vervanging van de ZNB-vlucht rek end toont ons. dat J. Giele uit Axel de favoriet is voor de provinciale zege. Hij won dit concours met zijn tweede getekende duif, welke hij kweekte uit twee duiven van Jo Wentzler uit Stop peldijk. Een duif. die op de voorgaande vluchten en vooral ook in 1969 bewe zen had uit het goede hout gesneden te zijn. De hoofdprijs zal wellicht naar de eerst deelgenomen, getekende van G. Dusarduyn in Groede enkele dagen Je_ 'am.gaan, die volgens de meldingen de twee- BIERVLIET Het bericht van deFond- club Zuid-Nederland, dat de Zeeuwse gelden op de provinciale vluchten ver vlogen zou worden, indien niet aan de bondsconcoursei m in feite die meenden, dat ze doordat de afdeling Zeeland besloten had niet voor de honds- concoursen in te. korven, benadeeld wer den in hun kansen. Dit besluit is genomen op de algemene vergadering van de af deling in Vlissingen en toen was er praktisch niemand, die ook maar één bezwaar uitte. Integendeel de algemene stemming op die vergadering was, dat In ieder geval is het Zeeuwse concours vanuit Moulins. dat dus in vervanging kwam van de door de ZNB aan Zeeland geweigerde vlucht vanuit Moulins een goed geslaagd concours geworden, waar op ongeveer 1200 duiven ingekorfd wer den met een zeer hoge inleg. Deze dui ven moesten op zaterdag morgen ge lost worden, doch waarschijnlijk door de er diverse liefhebbers, |ge prjjs gaat winnen met een wat men noemt een .volle'. Uitslagen: De Getrouwe Duif te Cadzand: Vanuit Clermont met 142 duiven (eerste mpm laatste 730 mpm). A. Vaseur en zn 1, 9; D. van Houte 2, 7; J. Visser 3; A. Duininck en zn 4, 10; G. Schrier 5, 8; P. Goossen 6. De Eerste. De Beste te Schoondljke met 92 duiven eerste 907 mpm laatste 721 mpm. P. de Hullu 1: M. Verbrugge van Kouwenberg 3: H. Calon 4: A. de Poorter 5: C. van Acker 6; Klaassen- Taillie 7; gebr Huigh 8; J. de Zwart 9, G. Dobbelaere 10. De Vrije Vlucht te Sasput met 116 dui ven. J. Dhont 1: C- de Poorter 2; J. Boone 3, 7; H. Calon 4; G. de We- ver: 5 H. de Wever 6: Cl. de Wever Jangzaam-aan actie' van de Franse dou- 8- 10- ane Is men niet tijdig ter plaatse ge weest en zo werden deze duiven pas op zondagmorgen gelost. Ondanks het feit, dat de Clermont- duiven 's morgens vreselijk onre gelmatig kwamen is het verloop van Moulins behoorlijk geweest. Een goed uur na de eerste duiven was prak tisch nergens neg een goede prijs te winnen. De eerste meldingen kwamen al heel vlot binnen: J. Giele Axel 14.10 uur, af stand 327 km, G. Dusarduyn Groede 14.11 uur, afstand 337 km, A. Bos nians Heikant 14.18 uur, A. Wage Zuid- zande 14.18 uur, Weemaes Graauw 14.23 uur Oubric Sas va.n Gent 14.20 uur. A. Tas Oostburg 14.30 uur, Gebr. Elegeert Koewacht 14.35 uur, A. Paau- we Krabbendijke 14.37 uur, Lavoir Sluiskil 14.35 uur. J. Kools Cadzand 14.43 uur. J. du Puy Sluiskil 14.45 uur, I. v. d. Slikke Yze.ndijke 14.48 uur, L. Martens Hoofdplaat 14.50 uur, A. Wal lenburg Souburg 14.53 uur. De afstand en het tijdsverschil omge- Kerkelijke mutaties NEDERLANDS HERV. KERK Beroepen: te Amstelveen Buitenveldert. A. J. Hoorn te Vlaardingen; te Brun- gen J. A. Helbring te Heeze. GEREFORMEERDE KERKEN Beroepen: te Nieuw-Vennep, G. den Heeten. te Rotterdam-IJsselmonde; te Bennekom, J. J. R. Baas te Beemster- zwaag. Bedankt voor Dronten en voor Zaan dam B. Koekoek te Waddinxveen. GEREF. KERKEN VRIJGEMAAKT GEREFORMEERDE GEMEENTEN Beroepen te Rotterdam-Centrum, Dink te Gouda. 1500 gulden en een onvoorwi ontzegging van dune maanden met af trek. De Duitser J. M. uit Sluiskil was na *t- ven a acht glaasjes pils, .Zeeuws-Vlaam- se glaasjes', noemde mr Van Empel ie. in een auto gaan rijden. Hij had eon lantaarnpaal op zijn weg gevonden, die niet voor zijn auto op zij was gegaan. Vijf dagen gevangenisstraf en zes maan den ontzegging van de bevoegdheid in Nederland te rijden was het vonnis conform de eis. VOOR GEMEENTEWERKEN BORSELE De Borselse gemeente, raad beslist in de vergadering van dins dag 9 juni over een voorstel tot aan koop van materiaal voor de dienst ge. meentewerken voor een bedrag van in totaal 289.00'),B en w maken in hun voorstel duidelijk, dat uit een in ventarisatie van de dienst gemeentewer ken blijkt, dat het rollend materiaal in dc gemeente niet alleen technisch, maar ook economisch over het algemeen zeer verouderd is. Er is maar 1 vracht wagen, 1 jeep (bouw jaar 1943) en er zijn 2 vierwielige tractoren, 14 tweewielige tractoren en 1 kolk zuiger. B en w concluderen: ,Het is, vooral gezien de uitgestrektheid van de ge. meente, niet wel mogelijk met dit materiaal voor een goede staat van onderhoud van de objecten zorg te dragen'. De objecten worden in het voorstel genoemd, waarbij onder meer blijkt, dat er 13 algemene be- begraaf plaatsen, 9 speelweiden. 11 sportvelden, 7 vuilnisbelten en 188 kilometer wegtoermen is te on derhouden. Voor de kleine drie ton, die het college nu vraagt, wil men een vrachtauto niet twee sneeuwploegen, een kolkenzuiger, een tractor met hefbok, frees, sproei - machine, maatbalk, grondschaaif, grond, wals, aanhangwagen, voorlader met bak en hulpstukken en een veegmachine. De raad zal zlöh ook bezighouden met bespreking van het bestemmingsplan voor de bebouwde kom Borssele. Daar na kan het plan ter inzage worden ge legd, om in later stadium te worden vastgesteld. Voor het recreatieterrein Stellepolder in Heinkenszand wil het col lege een voorbereidingsbesluit van de raad. Het college komt ook met een voor stel b en w te machtigen tot het nemen van verkeersmaatregelen. B en w wij zen erop. dat het meestal niet gaat om beleidsbeslissingen, maar om besluiten, die uit verkeerstechnisch oogpunt nodig zijn. Bovendien kan men sneller wer ken als niet op een raadsvergadering hoeft te worden gewacht. Het college wil een subsidieverzoek door het comité bejaardenreis Ovezande ge. daan 5.per deelnemende bejaar de afwijzen. B en w menen: .Het ge. ven van bijdragen aan bejaardenre:zen zou onze gemeente voor aanzienlijke lasten stellen, als uit aller kernen der gelijke verzoeken zouden komen. Om de ze reden en gezien de in de voormalige gemeenten gevolgde praktijk, hebben wij gemeend u te moeten voorstellen het verzoek van het comité bejaarden- reis Ovezainde af te wijken'. B en w ko men binnenkort met voorstellen voor subsidiëring van bejaardensociëteiten. Aan de Provinciale Zeeuwse Bond v Handboogschutters wil het college subsidie van 350,geven voor de or ganisatie van de jeugdkampioenschap, pen handboogschieten, die ;n Borsele MIDDELBURG De bruto-opbrengst van de Zeeuwse Collecte 1969 bedroeg ƒ40.543,96, hetgeen ten opzichte van 1:968 een stijging van ongeveer ƒ2.800 betekent. Na aftrek van de wervings kosten, alsmede de 18 procent ten oe- hoeve van plaatselijke sociaal-culturele doeleinden, resteerde een bedrag van 30.000 voor de in overleg met de Ne derlandse federatie voor vrouwelijke vrijwillige hulpverlening vastgestelde projecten. De organisatie van de col lecte was in handen van de plaatse lijke afdelflngen van deze federatie. Het verdeelschema van het bedrag ziet er als volgt uit: vakantie gehandicapten ƒ10.000; vakantie bejaarden ƒ10.000 en tenslotte Anjerfonds Zee!and ƒ10.000. Het resultaat in de verschillende ste den en dorpen was: Arnemuiden ƒ506,-; Domburg ƒ210,25: Oostkapelle 156,02; Mar.ekerke: Aagtekerke 44,80; GrijpS- kerke 139,. Meliskerke 80,-; Middel, burg ƒ2.009,43; Nieuiw.en St.-Joosland ƒ211,50; St.-Laurens 196.40; Valke- nisse: Biggekerke 127.32; Koude- kerke 625,94; Zoutelande 470,-; Veere ƒ197.35; Gapmge ƒ287,25; Seroosker- ke 250.93; Vrouwenpolder 120,58: Vlissmgen 2.537,24; Oost- en West- Souburg 755,14Ritthem 76,25; Westkapelle ƒ285..; Sint-Annaland ƒ541,72; St..Maartensdijk ƒ213,-; Oud- Vossenneer ƒ672,50; Poortvliet 402,50; Schenpenisse 144,41Stavenisse 173.63; Tholen ƒ1.008,70; Baarland ƒ39.15; Borssele ƒ313,25; Driewegen ƒ283.-; Ellewoutsdljk ƒ157,-; Goes 2350.-; 's-Gravenpolder 757,'s-H.- Abtskerke ƒ240,-; 's.Heer-Arendskerka ƒ1175,-; Heinkenszand ƒ619,05; Hoede- kenskerke ƒ332,90; Kapelle 350,. Kattenclijke ƒ361.10; Kloetinge ƒ176" Krabbendijke ƒ837,-; Kru>inin„ 659,90; Nisse ƒ148.16; Oudelande ƒ67.12; Ovezande ƒ212..; Rilland-Bath ƒ818.65; Waarde ƒ255,15; Wemeldm- ge 471.83; Wolphaartsd(jk 572.75; Yerseke ƒ1020,85; Kortgene ƒ1073.70; Wissenkerke 1371,25; Axel ƒ407.20; Clinge ƒ50,10; Graauw en Langendam ƒ115,.; Hoek ƒ766,46; Hiulst 895,46; Sint-Jansteen 147,14Koewacht ƒ111,75: Overslag ƒ34,50; Terneuzen 1883,38; Vogelwaarde 56,04; Zuid- dorpe 24,.; Aardenburg ƒ485.85; Biervliet 662.55; Breskens 420.50; Cadzand 395,50; Groede ƒ331.25; Hoofdplaat ƒ37,56; IJzendijke 101.35; Nieuwvliet 145; Oostburg 365,57Retrancheanent 206; Schoondljke 300,80; Sluis 547; Wa- terlandkerje 192; Zuidzande 279. Brouwershaven 105,45; Zonnemarie 80; Dreischor 152,88Noordgouwe 110; Brunisse 203,49; Duiveland: Nieuwerkerk 351,34; Ouwerkerk 291,50: Oosterland 208.44; Sirjans- land 59.50; Middenschouwen 352,83: Westerschouwen. Noordwelle 180,-: Serooskerke 60,50; Haamstede en Burgh 496,68; Renesse 244,05; Zlerikzee 776,72 en Slnl-PihiUpsIand 878,05.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1970 | | pagina 34