Werkloosheid daalde in mei met 10 procent Fransen na vijftien maanden weer bij WEU-besprekingen Goedkope merken sigaretten duurder Italiaanse politici vrezen uitkomst verkiezingen nos zaterdagmorgen 9.45 uur hilversum 2 3 Vraag gestegen in alle provincies VERZOEK OM HERTELLING VAN STEMMEN IN ZWOLLE VERWORPEN oogjes dicht en maar genieten mei fimtoua KAPER NA VUURGEVECHT OVERMEESTERD NEDERLANDSE TAXI TE DUUR OM POPULAIR TE KUNNEN ZIJN Frans-Russisch communiqué bij vertrek Gromyko Protestbetoging tegen de Panam ZATERDAG 6 JUNI 1970 PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT AANTAL WERKLOZE MANNEN MET 4600 OMLAAG PEN HAAG (GPD) Aan het eind van mei bedroeg de geregis treerde arbeidsreserve in Neder land 36.900 mannen (onder wie 27.400 werklozen) en 6200 vrou wen (van wie 5500 werkloos). De vraag naar mannen aan de ar beidsbureaus was toen 93.500, die naar vrouwen 36.600. Van eind april tot eind mei daalde het aantal werkloze mannen met 4600; opzichte van eind mei vorig jaar het 4900 lager. De geregistreerde beiclsreserve aan mannen was 9100 ho ger dan een maand tevoren: in verge lijking tot eind mei vorig jaar was dit jaar de vraag naar mannen in het ar beidsproces zelfs 20.300 personen hoger. Bind mei was de werkloosheid van man nen, in verhouding tot de afhankelijke mannelijke beroepsbevolking het grootst in de provincie Drente (1.5 procent! en Groningen en Friesland (elk 1,3 procent) Het laagste werkloosheidspercentage werd geregistreerd in de provinci Utrecht (li), gevolgd door Gelderland (0,7) en Noord- en Zuid-Holland met elk 0,8. Zowel gedurende de verslagmaand als in vergelijking met mei vorig jaar is de werkloosheid van mannen in alle provincies gedaald. lijke officieel vastgestelde uitslag van de verkiezing ging de laatste restzetel de VVD. Had de CHU twee stem men meer gehad, dan had zij die restze tel gekregen. De CHU meent, dat bij het tellen GEEN ONREGELMATIGHEDEN IN ANKEVEEN ZWOLLE, ANKEVEEN, ZOE- TERMEER (GPD, ANP) In Zwolle worden de stemmen niet opnieuw geteld. De meerderheid van het hoofdstembureau ver wierp vrijdagmorgen een verzoek daartoe van de secretaris van de Zwolse PvdA-afdeling. Aanleiding voor de Partij van de Arbeid om met dit verzoek te komen, vorm den de kleine verschillen die over de toewijzing van restzetels beslis sen. Zou de SGP drie stemmen minder hebben gehaald dan was de vijfde restzetel naar de PvdA ge gaan. Deze partij had daarvoor zelf 27 stemmen meer nodig. De meerderheid van de leden van het hoofdstembureau oud-wethouder A. Veldman en gemeenteraadslid J. Mete ring verzetten zich op formele gronden tegen het socialistische verzoek. Dit in tegenstelling tot burgemeester, mr J. Drijber: .Het kan om drie stemmen gaan Laten we aan het verzoek voldoen, dan is iedereen tevreden gesteld'. De burge meester stond bij die stelling echter ai de stemmen verschillende normen zijn gehanteerd voor de geldigheid van de uitgebrachte stemmen. In sommige dis tricten zouden stemmen geldig zijn be vonden die waren uitgebracht door met een balpen een hokje in te vullen, in andere stemdistricten zouden op deze wijze uitgebrachte stemmen zijn verklaard. leen. plaats werd nu ing< Meijering. Met het hoofdstembureau ongetwijfeld heb ben beslist voor een hertelling. Geen fraude Er zijn geen om-egel matigheden bij de telling van de stemmen in een stembureau van Ankeveen (gemeen te 's-Gravenlandgeweest. Dit is vrij dagmorgen op het gemeenthuis van 's-Gravenland door een hertelling van het hoofdstembureau vastgesteli WD had om hertelling gevraagd na een telefoontje van Iemand die bij de oorspronkelijke telling aanwezig was. Deze persoon meende te heb ben gezien dat drie ongeldige stem men bij de partij Algemeen Belang werden geteld, waardoor deze een ze tel meer kreeg. Algemeen Belang won bij de verkiezin gen een restzetel, die op enkele stemmen na, aan de neus van de VVD voorbij ging. In Ankeveen ontstond hevige beroe ring na de aantijging dat ongeldige stemmen waren geteld. Het hoofdstem bureau had behoefte aan hertelling om in het openbaar de integriteit van de tellers aan te tonen. Werklozen Overzicht werkloze april mei 1969 1970 1970 Groningen 1845 2045 1470 Friesland 1508 1882 1346 Drente 1141 1524 1078 Overijssel 2750 2435 2026 Gelderland 2801 2798 2367 Utrecht 1087 1078 916 Noord-Holland 4620 4900 4474 Zuid-Holland 6370 6317 5800 Zeeland 647 792 632 Noord-Brabant 5628 5154 4766 Limburg 3889 3121 2480 Gehele land 32286 32046 27355 Vraag Openstaande raag naar mannelijk per soncel: mei april mei 1969 1970 1970 Groningen 1639 2000 2384 Friesland 2005 2439 2350 Drente 1100 1227 1321 Overijssel 4538 5690 5895 Gelderland 6889 7897 8706 Jtrecht 4256 4883 5846 loord-Holland 12915 14203 15372 Zuid-Hoilaind 22399 24951 26727 Zeeland 1678 1808 2180 'Joord-Brabant 11706 13364 16146 Limburg Gehele land 4062 5904 6555 73187 84366 93482 KLOMPÉ NAAR INDONESIË DEN HAAG (ANP) Minister dr M. A. M. Klompé van cultuur, recreatie en maatschappelijk werk zal van 15 tot 26 juni op uitnodiging van minister dr A. X. Tamhunan van sociale zaken van rndonesië een werkbezoek aan dit land brengen. Zij wordt vergezeld door de directeur-generaal voor maatschappe-1 ongeldighjjke ontwikkeling van haar departe ment, dr G. Hendriks. (ADVERTENTIE) „Grand Gala Du Disque Clas- sique", een keuze uit dc platen die in de afgelopen 10 jaar met een klassieke Edison werden onderscheiden. Solisten o.a. Mstislav Rostro- powitsj, Sviatoslav Richter en Wilhelm Kempff. Alles in stereo. ('t Kan nog als u nu naar u Aristona dealer gaat!) Op luchthaven Dulles WASHINGTON (RTR-AFP) De metI j een pistool gewapende Amerikaanse vliegtuigkaper is donderdagavond na I urenlange spanning op de luchthaven ten overmeesterd ha een vuurgevecht in de cockpit van het gekaapte toestel, waarbij de piloot, in dr maag werd ge- j schoten. De kaper, de 49 jarige Arthur Bark- ley uit Phoenix, vecht al jaren een belastingconflict uit met de Amerikaan se autoriteiten. Hij maakte zich mees ter van een Boeing-727 met 51 passa- gies aan boord tijdens een vlucht van zijn woonplaats naar Washington, en eiste van de federale autoriteiten als losprijs 100 miljoen dollar. Na aankomst op de luchthaven Dulles werd het gekaapte vliegtuig eigen dom van Trans World Airl.nes naai het einde van een landingsbaan ge leid. op twee kilometer afstand van het hoofdgebouw. Daar werd bijgetankt en overhandigde men de kaper een pal: bankbljettein voor een bedrag van .slechts' 100.705 dollar. Vervolgens liet Barkley het toestel weer vertrekken, na' TWA-i i dat •piloot Billy Williams let Staatssecretaris De Koster zeer tevreden over gesprek man met grote ervaring op interna tionale vluchten, die vorig jaar oktober ook een door de 20-jarige marinier Ra- Shael Minichiello gekaapte boeing van ew York naar Rome vloog) aan noord was gekomen. Boodschap Het toestel koerste eerst in zuidelij ke richting, maar zwenkte later naar het noordoosten nadat Bark ley over de boordradio in een ,bood- meegedeeld: .Jullie kunnen niet eens feld tellen.' Tweeëneenhalf uur na et vertrek van het vliegveld in Washington keerde de Boeing terug. Barkley eiste er de rest van de los prijs op. Om de kaper te misleiden lieten de autoriteiten zakken met oud papier bij het vliegtuig neer zetten. Zij besloten het toestel in leder geval niet weer te laten op stijgen. FBI agenten schoten de wiel banden van het landingsgestel stuk, en brandweerauto's en politiewagens blokkeerden de startbaan. Inmiddels begonnen de passagiers het vliegtuig langs nooduitgangen te verla ten. Barkley dreigde het toestel op te blazen, maar nadat alle passagiers on gemerkt uit de Boeing waren ont snapt naderden vijftien agenten onder •kking van een brandweerwagen, en wist een politieman zich naar binnen te hijsen. Gelijktijdig klonken vier scho ten. Er volgden nog twee agenten, en de kaper werd overmeesterd. Barkley liep een schotwond aan een duim, en een bloedneus op. De gewonde gezag voerder Dale Hupe werd naar een zie kenhuis vervoerd. Zijn toestand is be vredigend. ,WEU-raad dient permanent te zijn' BONN Frankrijk neemt weer deel aan het werk van de West- europese Unie en leverde gisteren, tijdens de vergadering van de mi nisterraad der WEU in Bonn, een positieve bijdrage aan de discus sies. Dit wordt algemeen beschouwd als het belangrijkste feit van de tweedaagse ergadering, die door de Nederlandse 'ertegenwoordiger, staatssecretaris De Koster, als de prettigste uit zijn gehele ambtsperiode werd beschreven. ,De stemming en de sfeer zijn beter dan ooit. Van spanning is geen sprake'. De Fransen besloten vijftien maanden geleden, onder het regime.De Gaulle, niet langer deel te nemen aan het werk van de unie, die wordt gevormd door de EEG.Ianden en Engeland. Aanlei. ding tot die stap was het volgens De Gaulle te zelfstandige optreden van de permanente WEU-raad, bestaande uit de ambassadeurs van de zeven landen in Londen. Die permanente raad zullen ook in de toekomst nog enige beperkingen zijn op gelegd. Al dik tevreden met het feit lat Frankrijks minister van buitenland se zaken Maurice Schuman persoonlijk naar Bonn was gekomen (een Franse minister had men vele jaren in de WEU niet meer gezien), accepteerden de zes anderen de voorwaarde dat de raad zich uitsluitend met onderwerpen z«l bezig houden die hen door de 'miaistus zijn raad kunnen blijven liggen. Van Nederlandse kant is er overigens op gewezen, dat deze regeling slechts tijdelijk acceptabel is. Staatssecretaris De Koster (minister Duns moest ver stek laten gaan wegens het staatsbe zoek vain president Houphouet Boigny aan Nederland) verklaarde gisteren voorlopig het weer bezetten van alie Protest De Christelijke Historische Unie i chu in Zoetermeer heeft bezwaar aangetekend tegen de telling van de stemmen, die woensdag bij de verkiezing van de ge meenteraad werden uitgebracht. De her telling is onverwijld begonnen. Bij de ze telverdeling op grond van de oorspronke- Hoogleraar bepleit euthanasie voor geestelijk ernstig gehandicapten LEIDEN (ANI') Dunkzij de tech niek is de neuroloog in slaat om een aantal ernstig zieke of gewonde men sen te .genezen', die zonder deze hulp ten dode zouden zijn opgeschreven. On vermijdelijk liceft liet tot gevolg, dat een aantal van deze patiënten geneest' met een onherstelbare handicap. De| geestelijk ernstig gehandicapten onder hen kan men beter een zachte dood la- fon sterven, dan hun ontmenselijkt be slaan te rekken door bet toedienen van medicamenten of door operaties' Dit gaf prof. dr A Verjaal vrijdagmid dagen Leiden als zijn zeer persoonlijke mening in een rede getiteld: .Weten wat men niet weet', waarmee hij het ambt van gewoon hoogleraar in de geneeskun de neurologie aanvaardde. Daarentegen vond prof. Verjaal dat me alles te baat moe' nemen om het leven te behouden van lichamelijk gehandicap ten, die geestelijk goed gezond zijn. In de praktijk zal de arts zich vaak ge plaatst zien voor een combinatie van een min of meer ernstige lichamelijke en geestelijke handicap. Het denken en handelen van de arts zal zich volgens prof. Verjaal dan moeten bewegen tus sen zijn technische kunde en zijn mede menselijkheid. DEN HAAG (GPD) Op het ministerie van economische za ken is vrijdagochtend een akkoord getekend tussen de NASA en de beheerscommissie Nederlandse satelliet (ANS), dat uit zicht biedt op de lancering van een Nederlandse satelliet door een Amerikaanse, raket in augustus 1974. Voor de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie tekende de directeur van NASA, dr Thomas O. Paine en voor Nederland het hoofd van de direc tie ruimtevaart van het ministerie van economische zaken ir E. A. Plate. De satelliet zal zoals bekend door Fokker en Philips in opdracht van het ministerie worden gebouwd. De sterrewacht ,Prof Kapteyn' te Groningen en het laboratorium voor ruimteonderzoek van de rijksuniversiteit in Utrecht zullen de wetenschappelijke experimenten leveren. Groningen zal zich met behulp van satellieten werpen op ultraviolette sterfotometrie, Utrecht op de meting van zachte röntgenbronnen. Voor dezelfde satel liet zullen ook de Amerikanen dergelijke onderzoekprojecten opstellen, alleen met dit verschil dat zij zich op de harde rönitgenibronnen in de ruimte zullen richten. De salliet met de instrumenten voor deze vier wetenschappelijke onder zoekingen zal door een scoutraket van Nasa in de ruimte worden gebracht. stoelen het belangrijkste te vinden. Permanent Hij noemde het echter mogelijk dat Nederland op de situatie terug komt- Zoals de raad ven de NAVO en van dt EEG permanent b'jeen is, ö.-nt ook die van de WEL? naar hei oor deel van de regering in Den Haag een permanent ka-akter te lebben. De staatssecretaris verklaarde na afloop dit voorbehoud oeJangrijk te achten, omdat de WEU meun le?eii moet kunnen word°n .ngeblazen mocht in 1972 blijken dat de opneming van *^-tgeland en andere kand'daat.ledeD e EEG niet ge'ukt. Zangrijkste onder sprek was gisteren de oost west poli tiek, ingeleid door de Westduitse minis ter Scheel. Van bedenkingen tegen de huidige Westduitse politiek bleek in de ze kring geen sprake te zijn. Schuman. die enkele dagen eerder m Parijs zijn Russische collega Gromyko te gast had gehad, kon een meer positieve indruk geven van Moskou's opvattingen de recente NAVO-vergaderingen ii me, dan uit de Russische persreacties mogelijk was geweest. Gromyko had de ideeën over het streven naar we derzijdse wapenvermindering gewaar deerd, doch in het kader van de door Moskou gewenste Europese veiligheids- conferentie geplaatst. Van Belgische zij de is de mogelijk geopperd "zo'n cos- ferentie onder het dak van de Verenig de Naties te laten plaatshebben. Het handvest der VN voorziet ln de moge lijkheid regionale veiligheidsovereen. komsten te sluiten. |ln discussie i Midden-Oosten de escalatie in j SCHIPHOL Minus (er Nita zou vrijdag weer naar Curasao ver trekken, maar er kwam een bom melding door, die de gang van za ken aanmerkelijk vertraagde, luchtvaart personeel onderzocht al le bagage, boeketten incluis. Depressief Barkley weigert al jaren achterstallige inkomstenbelasting te betalen. Oorspron. kelijk ging het om een bedrag van 300 dollar, dat inmiddels door rentebereke- r is aangegroeid tot 471 dollar, kley heeft de zaak uitgevochten tot het opperste gerechtshof, dat echter wei gerde de zaak in behandeling te ne- 1. De man diende ten leste een els Hij zei dal hij als ideld, en dat zijn grondwet telijke rechten waren geschonden. Barkley was werkloos sinds hij in 1963 door èen groot bakkersbedrijf alsj vrachtwagenchauffeur werd ontslagen. I Later dat jaar overkwam hem een! auto-ongeluk waarna hij enige tijd inj een zenuwinrichting is verpleegd. Zijn! vrouw vertelde dat hij depressief geworden. DEN HAAG (GPD) De goedkope sigarettenmerken Belinda en de filterloze Montano zijn een dubbeltje in prijs omhoog gegaan. De prijzen van deze goed in de markt liggende merken zijn op 1,50 per pakje van 25 stuks gebracht. De fabrilcant, de British-American Tobacco Company, blijkt tot deze prijsverhoging te zijn overgegaan tegelijk met de onlangs gesignaleerde verlaging voor zijn merken Lucky Strike. Alaska, Arsenal en Three Castles (alle van f 1,75 naar ƒ1,50 per twintig) en Miss Blanche en Chief Whip (voortaan 25 inplaats van 20 in pakjes van respectievelijk 1,60 en ƒ1,75). De prijzen van de goedkope merken Belinda en de filterloze Montano zijn volgens de fabriek verhoogd om de kwaliteit te kunnen handhaven en te vens om de winkeliers na de verlaging van de andere merken niet in hun winstmarges te benadelen. het Midden-Oosten heeft staatssecreta- De Koster de ernstige zorgen van zijn regering onder woorden gebracht.1 Terwijl tot voor kort in Den Haag de indruk heeft bestaan dat de tijd in voordeel van Israël werkte, wordt de opvatting gehuldigd dat de tijd slechts in het voordeel van de Sowjet- werkt, die in dit gebied grote aoti- viteiten ontplooit. In de ergadering 1 werd aangedrongen op her.opt reding VN-bemiddelnur Jarring ter- ÜI ook een WEY'-initiatief zou kun- wordei* overwogen. PARIJS (DPA RTR) In een vrijdag na afloop van het bezoek van Gromyko gezamenlijk uitgegeven communiqué heb ben Frankrijk en de Sowjet-Unie zieh uitgesproken vóór voortzetting van hun nauwe onderlinge samenwerking en poli tiek van ontspanning in belang van een Europese toenadering. Beide regeringen verklaren dat een Eu ropese veiligheidsconferentie buiten de politiek van de beide machtsblokken zal moeten worden gehouden. Een dergelij ke conferentie zal een middel moeten zijn om de ontspanning en de samenwer king tussen alle belanghebbende landen verder te ontwikkelen en te versterken en de vrede in Europa te bestendigen. Zinspelend op de gesprekken van Bonn met Moskou en Warschau stellen beide landen in hun communiqué vast. dat1 hiermee .belangrijke gesprekken over de grote Europese vraagstukken op gang zijn gekomen" Zij spreken de hoop uit, dat deze besprekingen over de veilig heid van Europa de betrekkingen tussen aüe staten zullen bevorderen. I Met verwijzing naar de gevaren die kle ven aan de verscherping van het con- jflict in het Midden-Oosten wijzen beide landen op de noodzaak, spoedig tot een politieke oplossing te komen op basis van de resolutie van de Veiligheidsraad van 22 november 196T. AMSTERDAM (GPD) Met grote spandoeken, waarop stond geschreven ïam verdient per jaar 167 miljoen dollar aan Vietnam', demonstreerden gisteren rond het middaguur voor het Panam-gebouw aan het Leidseplein ln Amsterdam een vijftigtal jonge mensen, om op deze manier hun ongenoegen, ken baar te maken over de bemoeienissen 'an Amerika in Vietnam en Cambodja. De jongelui waren afkomstig uit krin gen van de ASVA, de ANVJ, de Socia listische Jeugd en de Federatie van Jon gerengroepen uit de PvdA. De politie verwijderde de demonstran ten met zachte hand. nadat één van hen rode verf tegen de gevel van Panam had gekwakt. Er werd niemand bekeurd. Oost-West-politiek Enkele andere onderwerpen de vei ligheid van diplomaten, bilaterale con tacten met Oost-Europa, de situatie in het verre oosten werden met in stemming van de Fransen voor nadere bestudering naar de permanente raad in Londen verwezen. VERVOLG KANTLIJN (Van onze correspondent in Rome) A anstaande zondag zullen 36 miljoen Ita lianen hun stem uitbrengen voor de verkiezing van regionale, provinciale en gemeenteraden. Een novum is de verkie zing van de regionale parlementen, die re sulteren in regionale besturen. Ze komt met een vertraging van 23 jaar, want in de nieuwe Italiaanse grondwet van 1947 was ze al voorzien. Eerst waren de chris ten-democraten er tegen, die hun gezag wilden consolideren in de nieuwe staat en daarna waren de socialisten er weer te gen, die toendertijd bang waren niet ge noeg aanhang te hebben voor een derge lijk vergaand experiment. Nu het dan ein delijk zover is, sidderen zowat alle politici, behalve de communisten, van angst bij de gedachte aan wat er zondag uit de bus zal komen. Antwerpen en Rotterdam, een oplossing die voor beide partijen aanvaardbaar zal zijn en bovendien in een sluitende ver dragstekst kan worden ondergebracht. In feite is er eigenlijk al zoiets: in het Schelde-Rijnverdrag staat namelijk een bepaling in deze geest, maar in de prak tijk stelt zij niets" voor. Zal dat wel luk- ken met een eventuele bepaling in een traktaat voor het BaalhockkanaalDe! De Nederlandse toerist die na de worsteling me'. tijd zal het wel leren. Of misschien ook het Zwitserse tertiaire wegennet bij Milaan dc niet. 1 Autostrade Del Sol heeft bereikt, wist al lang dat Italië althans landschappelijk geen eenheid is. Na 7 juni kan het heel goed zijn dat de toe rist in zijn rit naar het zonnige zuiden door drie communistisch bestuurde regiones komt, en daar mee blijken de georgrafische verschillen ook po litieke achtergronden hebben. Bij Milaan begint de regione Emilia Romagna, overgaand m Tos cane en zuidelijker daarvan ligt Umbria, dat als derde regione volgens de kijkers in het elec toral* koffiedik vanaf volgende week een meer derheid van cumiinunisten en socialisten in zijn splinternieuwe parlement zal hebben. Niemand durft te voorspellen welke conse quenties de uitslag van de verkiezingen op de directe toekomst van Iitailië zal hebben. De commiunistisohe .Paesa Sera' slaat in dit ver band de meest verhelderende toon aan: ,De strijd gaat voort' schrijft het blad. Dit betekent dat de cunrmiunisten na een eventuele overwinning in genoemde regiones met meer zelfvertrouwen hun invloed zullen uitoefenen bij het uitbreiden in een land waar nu al 30 pc-t van de stemge- richtigden op de communistische partij en de daaromheen gegroepeerde splinterpartijen haar stem uitbrengt. Terwijl de communistisohe partij nog geen gooi loet naar een aandeel in de landsregering in Rome. uit angst om zich te vroeg met de lopen de problemen te compromitteren, durft ze het in de regiones aan. Daar is meer eer te behalen, ongestoord door de Irtternat'onale problematiek, lie iedere rgeringspartij op het thuisfront meest- .»P. alleen maar schade toebrengt ln de enige stad, die door de communisten tot nu toe wordt bestuurd - bestuur een schoolvoorbeeld van hoe het zou kun nen. Ook in de regiones kan de inbreng van on gestoorde vrede onder communis*isch bewind wellicht nog worden opgehouden. Ook dan zal de kardinale vraag nog op antwoord blijven wach ten, die zowat alie na-oorlogse Italiaanse regerin gen heeft verscheurd: zijn de Italiaanse commu nisten betrouwbare Italianen, danwel Sowjet. wolven in Italiaanse schaapskleren leven te bevrijden van de Romeinse mam moet. die alles opslokt en nooit iets teruggeeft. Maar de angstige vraag blijft of de chaos nog niet groter zal worden. Worden de 20 nieuwe parlementen ieder voor zich de afspiegeling van de farce in het Romeinse parlement, zoals ook bet parlement van Palermo op Sicilië dat me: nog vier andere gebieden al lang een mate van zelfbestuur geniet weer een farce in de over treffende trap van Rome werd? Dan wordt ge vreesd voor de competentiestrijd tussen de re giones en Rome. Een door de landsregering ge delegeerde commissaris zal als een soort .gou verneur-generaal' de wetten van de regionale re geringen moeten goedkeuren, dan is er de vrees voor strijd tussen de regiones onderling, tussen partijen an steden, zodat het duistere deel van italiës geschiedenis weer zou herleven. Een tech nisch probleem is nog. dat de duidelijk om schreven competenties van de regionale bestu ren pas over twee jaar maar twee jaar in Italië is altijd meer dan twee jaar duidelijk in een kaderwet zullen zijn vastgelegd. Hoe dan nog te elimineren wat de reginale besturen zich in de tussentijd uit onschuld of u:t machtszin hebben toegeëigend? Ook voor socialisten is zon dag het uur van de waarheid aangebroken. So cialisten en sociaal-democraten: hun historie is verward, de socialisten neigen meer naar de com munisten, de van hen afgescheiden sociaal-demo craten, die het zoeken in de richting van de middenweg, ver van het communisme. Overleven de sociaal-democraten hun afscheiding van de socialisten in 1968? De sociaal-demooraten reke nen nu op het leeuwendeel ran de .socialistische' stemmen. Maar hun politieke vaagheid in een land dat op duidelijke maatregelen wacht, kan hen duur te staan komen. In het rode Emilia Romagna begint 20 juni de opname van een nieu-i we don Camillo-film. Gino Cervi, die als com- monistische burgemeester de tegenspeler vani Femandel is .tls de onverwoestbare .Peppone- stem: in werkelijkheid liberaal, voor welke par tij hij in Rome aan de verkiezingsstrijd heeft meegedaan .Peppone' hoopt nu maar dat ze hem. dat ir het rode Emilia niet kwalijk zullen nemen. In de .wereld van Don Cam.Ho' zou dat allemaal wel met een sisser aflopen. Maar het .s nu juist de vraag in hoeverre deze wereld vaa Ccn Aamil- lo nog met de werkelijkheid in het Italië van de zevende juni 1970 overeenkomt. AMSTERDAM ln aanwezigheid van vrijwel de hele televisiewereld vond vrijdagmiddag in het Am sterdamse Apollohötel de uitrei king plaats van de zilveren Nip- kov-schijf. De onderscheidene was ditmaal Dimitri Fr enkel Frank, die zijn vreugde ratte door alle aanwezigen staande te laten zin nen, waarbij hij zelf uit volle borst het goede voorbeeld gaf.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1970 | | pagina 3