Milieuhygiëne moet in Nederland hoge prioriteit krijgen Amsterdamse effectenbeurs Hogere bijdrage voor verbetering vissersschepen VRAGEN OVER DUURDERE STOOKOLIE DUITSE DISCRIMINATIE VAN BENELUXLANDEN IS AFGEWEND HEDEN RESTAURATIEKIJKDAG 9-12.30 uur ,n 2AJERDAG 6 JUNI 1970 FROVINCIAIE ZEEUWSE COURANt 29 Voorzitter Chemische Industrie: Passend samenspel met overheid nodig APELDOORN (GPD) Na de watersnoodramp in 1953 is er in voortreffelijk samenspel tussen overheid en ondernemingen, die zich met waterbouwkundige wer ken bezighouden, voor miljarden aan nieuwe waterbouwkundige werken gerealiseerd. Hieruit blijkt, dat ons land, als het moet en men het onderwerp voldoende priori teit wil geven, tot grote prestaties in staat is. Wordt aan de milieu hygiëne een soortgelijke hoge prioriteit toegekend en is daar ook een financieel offer voor over, dan opent dit mogelijkheden voor een duidelijk meer doelgericht research op dit terrein en voor de toepas- ging van de resultaten van die re search. De ontwikkeling van nieuwe processen cf het verbeteren van reeds bestaande verschaft dan nieuwe kennis, die onge twijfeld ook ais exportartikel baten voor onze samenleving zal opleveren. Het bewijs voor deze stelling is nog zeer onlangs geleverd, toen bekend werd dat het systeem van PhïLps voor de meting van zwaveldioxyde in de lucht door de Wereldgezondheidsorgani satie zal worden overgenomen. Ook hier Is sprake geweest van goed samenspel tussen overheid en industrie. Dat zei dr ir J- van Aken, voorzitter van de vereniging van de Nederlandse chemische industrie, tijdens de jaarver gadering in Apeldoorn. De milieuhygi ëne als probleem is inherent geworden aan dicht bevolkte gebieden met een hoge levensstandaard. Een groot ge bruik van allerlei welvaartsgoederen en energie is hiervoor kenmerkend. De na tuur kan de massale hoeveelheden af val. die op dit kleine gebied vrijkomen, niet meer verwerken. Het evenwicht wordt verbroken en het probleem mi lieuhygiëne is geboren Wanneer er een passend samenspel komt tussen overheid en industrie moeten er ook in ons land wegen en middelen gevonden kunnen wor den om de positieve bijdragen, die de chemische industrie kan "leveren, ten volle te benutten. Een stap ver der en men zou zelfs kunnen den hen aan een tak van chemische in dustrie, die milieuverbetering tot haar specialiteit maakt. Hiermee is trouwens al een begin gemaakt. PROBLEMEN Er rijn honderden zeer uiteenlopende moeilijkheden op alle gebieden var milieuhygiëne. Zij kunnen niet wo opgelost, zonder dat de overheid daar bij een belangrijke rol speelt. Dit kan in zeer vele vormen. Te denken valt bijvoorbeeld aan maatregelen in het fis cale vlak, zoals een differentiatie in ac cijnsheffing of door het regelrecht op leggen van belastingen. Het kan ook zijn liet verlenen van directe steun huln bijvoorbeeld aan research en faciliteiten bij investeringen en nieuw bouw van installaties. Het behoort voorts tot de taak van de overheid oir waar nodig verbodsbepalingen uit t« vaardigen. Op het terrein van de luchtverontreini ging zijn mede de voornaamste boos doeners het zwaveldioxyde en de uit laatgassen In het gemotoriseerde ver keer. Het is echter mogelijk koolwa- terstofmengsels te bereiden zonder toe voeging van lood, die toch een goede erbranding geven. De overheid zou door middel van een verschil in accijns de toepassing van loodvrije benzine kun nen stimuleren. In de Verenigde Staten is op het gebruik van loodhoudende ben zine een speciale belasting gelegd. MEER KLACHTEN BIJ MELDKAMER IN RIJNMOND ROTTERDAM (GPD) By de centrale meld- an regelkamer luchtverontreini ging en geluidshinder van Rijnmond urnen in de eerste drie maanden van jnar 1736 telefonische klachten hin- i. In de eerste drie maanden van 1969 bedroeg het ïuinlal kluchten 787. Het gemiddeld aantal meldingen per voorval steeg van 181 fn het eerste kwartaal van 19(59 tot 212 in het eerste kwartaal van 1970. De meeste klachten kwamen uit Rotter dam (exclusief Hoogvliet (520). Viaar. dingen (486). Schiedam (147) en Maas. altiis (128). Daarna volgden Hoogvliet (77), Rozenburg (65) en Hoek vam Hol land (49). De meldingen omtrent stankoverlast van de Gekro waren groter dain In het eerste kwartaal van 1969. Aangezien deze mel dingen in öe loop van 1969 tot 30 pet van het totaal aantal klachten opliep, rekent de meldkamer ook voor 1970 met het stijgen van de gemiddelde dagtem peratuur weer op edn grote toeneming van deze meldingen. Het aantal klachten over lawaai steeg tot 355 tegenover 194 in het eerste kwartaal van 1969. De meldingen over lawaai bedroegen 20 pet van het totaal aantal klachten dat Sn de eerste drie maanden van 1970 binnenkwam. In maart kwam 65 procent van de lawaai- kiachten op rekening vam de luchtvaart. De klachten komen in hoofdzaak van lesvluchten, zowel van de kleine lucht vaart als van oefer.vluchten van de KLM ïnmiddes is met de KLM overeengeko men in cle nacht en op de weekeiladen niet te oefenen. Beloningsreizen uit VS naar Nederland ROTTERDAM (ANP) Amerikaanse zakenmensen, die topprestatie hebben geleverd in de verkoop komen in sep tember en oktober voor korte bezoeken Nederland. Het in Amerika snel groeiende systeem van beloningsreizen, eerst naar Las Vegas, Hollywood en Miami, vervolgens naar Parijs, Rome, ladrid, Athene of Tel Avl, is nu ook gericht op Japan, Afrikaanse landen en Nederiand-België. Naar schatting zullen 100.000 commer ciële medewerkers en echtgenoten dit jaar een premierels maken, waarvan 6000 naar Amsterdam, Rotterdam em Brussel. Het Amerikaanse Gibson-con- cern (koelkasten) heeft Nederland en België uitgekozen voor de in dit na jaar geplande beloningsreis. In de pe riode van negen september tot medio oktober komen dagelijks 160 van deze Amerikaanse toeristen op Schiphol aan. Globaal geschat zal deze reis voor ons land 24.000 overnachtingen en 2.5 mil joen aan toeristendeviezen opleveren, Schaalvergroting lederwarenindustrie bepleit AMSTERDAM (ANP) De ledenwa- renindustrie zal zich nog meer moeten toeleggen op de export, aldus zegt het bestuur van het bedrijfschap voor de lederwarenindustrie in het vrijdag ver schenen jaarverslag. Gepleit wordt dan ook voor schaalvergroting, daar dit aan de exploratie van nieuwe markten, kunnen dragen. Van de totale Invoer aan lederwaren van 65 min was in 1969 24 pet afkomstig uit landen die sterk in prijs concur reren. De invoer uit Oost-Europa had een waarde van 9,5 min en die uit Zuid-Oost-Azië 5 min. De scherpe prijs concurrentie valt wel af te leiden uit een mededeling van het ministerie van defensie over de import van leren hand schoenen uit Tsjechoslowakije. De aan koop van deze goederen uit Oost-Europa werd gemotiveerd op grond van een prijs verschil van 30 pet met het Nederlandse aanbod. Ondanks de sterke concurrentie uit het buitenland steeg de produktie van de lederwarenindustrie met twee procent. De binnenlandse afzet bleef vrijwel ge lijk, maar de rechtsreekse afzet in het buitenland steeg van 16 min tot 20 min. Daarnaast werd voor 10 min uit gevoerd. via de handel. De lederwarenindustrie telt circa 400 overwegend kleinere bedrijven, waarin, de thuiswerkers inbegrepen, circa 6700 mensen werken. De branchevervanging ten gevolge van de aanpassing van de vestigingswetgeving in 1966-1967 ver grootte het aantal potentiële verkoop-, punten, wat in 1969 tot enige wrijving leidde met de traditionele afzetkanalen. Hoogovens geeft 3 procent opslag IJMUIDEN (ANP) Per 1 juli zullen by Hoogovens de salarissen met 3 pro cent worden verhoogd. Eind augustus zullen deze verhoogde salarissen voor het eerst worden uitbetaald, aldus deelt Hoogovens mede. Deze salarisverhogingen staan in ver band met de door het Centraal Bureau voor de Statistiek gepubliceerde prijs indexcijfers voor de gezinscomsumptie. De verhogingen vinden plaats overeen komstig het In de cao bepaalde artikel over wijzigingen in de arbeidsvoorwaar den gedurende de contractperiode. DEN HAAG (ANP) Aan de eigenaar van een beroepsmatig voor de zee en- of kustvisserij gebezigd vaartuig kan ook dit jaar weer een overheidsbij drage worden verleend ten behoeve van voorzieningen, die het vaartuig meer geschikt maken voor een verantwoorde uitvoering vam de visserij. Daaronder wordt niet begrepen een andere wijze van vissen dan tot nog toe toegepast. De aanvragen moeten betrekking heb ben op schepen tot tweehonderd ton, waarvan de kiel voor 26 mei 1965 is gelegd en ten aanzien waarvan de voor zieningen tussen 1 januari 1967 en 31 december 1970 zijn getroffen. Een en ander blijkt uit een zojuist in de Nederlandse Staatscourant ge publiceerde beschikking van de minis ter van landbouw en visserij. De bij drageregeling voorziet in bepaalde te- temoetkomingen in kosten aan bedoel- e voorzieningen besteed voor zover de ze kosten groter zijn dan 7500-. Voor 1970 is de maximumbijdrage van 25.000,- tot 30.000,- verhoogd. Aan vragen dienen uiterlijk op 31 decem ber 1970 bij de directeur van de vis serij in Den Haag te zijn ingediend. Bij toekenning van een bijdrage kun nen nadere voorwaarden worden ge steld. In het algemeen zal de eigenaar bij verkoop van het vaartuig of bij blijvende onttrekking daarvan aan de visserij binnen drie jaren na het ont vangen van de bijdrage verplicht zijn de tegemoetkoming aan de overheid te rug te betalen. BTW VOOR HORECASECTOR HAARLEM (GPD) Staatssecretaris Grapperhaus van financiën is niet van plan in te gaan op de suggestie van enkele kamerleden de btw voor het ho- reca-bedrijf van 12 naar 4 procent te brengen. Uit horeca-kringen wordt al maanden lang aandrang uitgeoefend om onder meer maaltijden onder het goedkope ta rief te brengen. Dit zou ae resultaten het horeca.bedrijf, dat met naime de post restaurant-keuken grote exploitatieverliezen boekt, kunnen verbe teren. De bewindsman weigerde in de vaste kamercommissie van financiën ie dere toezegging op dit punt. Volgens hem ontstaan er onontwarbare moei lijkheden, zodra er op de nota's onder scheid moet worden gemaakt in het be- lastinggedeeJte voor consumptie en het gedeelte voor het bestek. Zowel consumptie als bestek worden ge zamenlijk in aanmerking genomen bij het vaststellen van de prijs. Boven dien. aldus dr Grapperhaus, blijft be moeilijk te bepalen wat nu wel en wat niet onder het 12 procent-tar.cf zou moeten vallen .Vandaar dat er één lijn is getrokken. De KVP.er drs H. Nootenboom had voorgesteld in ieder geval de kant-en- klaa r-gerechten onder net goedkope ta rief te brengen, nu de consumptiege woonten veranderen. DEN HAAG (GPD) Het lid van tweede kamer, drs R. Zijlstra (ar) heeft aan de minister van economische zaken vragen gesteld naar aanleiding van de nieuwe prijsverhoging van zware stook olie met 3,20 per ton. Deze verhoging die per 1 juni jl is ingegaan, betekent volgens drê Zijlstra opnieuw een niet door te berekenen lastenverzwaring voor de glastuinbouw. Drs Zijlstra wil van de minister weten op grond van welke overweginger ze prijsverhoging is goedgekeurd, geven het feit, dat prijsverhogingen voor deze olie in de zomer zeer onge bruikelijk zijn. Ook vraagt hij hoe in dit verband de opmerking van de minis ter moet worden beoordeeld dat hij er op zal toezien dat mogelijke prijsver lagingen in de toekomst zullen worden gerealiseerd. In een toelichting geeft drs Zijlstra een lijstje van prijsverhogingen die se dert december 1969 zijn goedgekeurd. Dit lijstje geeft een totaal aan van 16,50 ofwel ruim 25 procent. Voor een gemiddeld tuinbouwbedrijf betekent dit op jaarbasis een kostenstijging van a 6000 gulden, aldus drs Zijlstra. Deze maand twee miljoen brommers' in Nederland AMSTERDAM (ANP) - Berekenin gen van de RAI hebben uitgewe zen. dat deze maand de twee mil joenste bromfiets in Nederland op de weg zal komen. De laatste enquête gaf een park van 1.825.000 bromfietsen in juli 1968 nan. Op basis van het sindsdien ver kochte aantal bromfietsen en rekening houdend met versleten de conclusie, dat de twee miljoen deze maand zal worden volge. maakt. In '48 verscheep de brom mer op de weg en in 1-959 waren er één miljoen bromfietsen. Amsterdamse wisselmarkt CONTANTE PRIJZEN. Amsterdam (ANP] Londen 8.69—8.69:i; New York 3.62t>«362ri: Montreal 3.51 Ar— 351 aParijs «5 60—65 65: Brussel 7.29 Té—7.309»; Frankfort 99,81(4— 99.86(4; Stockholm 69.76—69.81; Zürlch 83.9984.04; Milaan 57.60 (4 57.65(4; Kopenhagen 48.31—48.36; Oslo 50.66(450.71(4: Wenen 13.99(4 —14.00(4: Lissabon 12.72(4—12.73(7; Madrid 5.18—5 33. FLAUWE MARKT 85.20 84.20 81.80 84.40 79.40 Hy pot heek bankeo Fr. Gr DW 6 83.10 83.05 Fr. Gr. DU 4(4 77-60 W«t NO 3(4 65 Handel. Industrie e BP '66 7(4 KZK '65 6 N. Gas U '66 6(4 Pgera '57 6 Pgem '64 6 R.rljo pljpl. 5(4 Scholt. Hon. 4(4 KLM '68 7 KLM 4(4 87.70 A'dam '51 A'dam '56-1 Dordt '58 Eindhoven '51 D Haag '52-1 D Haag 52-2 R'dam 52-1 R'dam '52-2 R'dam '57 93.20 92 87.80 87.70 87.50 83.50 84 b 92.20 92.50 83.30 83.20 86.70 86.80 57 05 Hoewel donderdag reeds werd vooruitgelopen op een daling Jn Amerika zijn de koerser van de internationale fondsen vrijdag op nieuw flink gedaald. Er werd zelfs nog onder het niveau van de voorbeurs gehandeld zodat de stemming bepaald flauw was. Kon. Olie gaf bi] opening een teruggang van bijna t te zien op 124 50 en AKZO ging ruim f 2.50 naar beneden op 80.30. Ook Unilever moest het ontgelden op een prijs van f 84 20. waarna een afbrokkeling volgde tot f 83.60 Deze laatste koers betekent een verlies van f 2.50. Bij Hoogovens ging er f 2.0C af op 95.10. gevolgd door door 94.80. Philips verloor f 1 op 59.40. Gevreesd wordt dat Wallstreet de komende dagen verder zal afbrokkelen. In de cultuurmarkt bestond enige belangstel ling voor HVA, waardoor middenbeurs eer, punt winst werd geboekt op 55.3. De andere cultures verloren licht terrein. De scheep vaartmarkt was licht verdeeld, waarbij Van Ommeren twee punten van het dividend kon inhalen en Holl. Amerika Lijn 1(4 punt klom. Heineken moest ruim f 2 achteruit op 195.50 van welke prijs later nog f 1 af ging. Bij de bankaandelen verloor ABN bijna f 2. Nationale Nederlanden was eveneens flauw op 76.20 (78.20). KLM maakte dering met een winst van f 2 op 115.50, hier stond men onder invloed New York, waar KLM winst boekte In de 8taatsfondsenmarkt kwamen slechts kleine verschillen voor naar beide zijden, De lokale markt gaf overwegend forse dalingen te zien waarbij Bols voorop ging n aderlating van f 8,50. v. d. Grinten clrea 8 gulden terug. Kluwer f 6.50, VMF f 3.40, Krasnapolsky f 2.30. Cindu f 3 70. Wessanen f 3.60, Nillmij drie gulden. Delta Lloyd f 2,50. *r-rlnt en Gerzon 10 punten. Elsevier 3 - en VNU twee gulden. De claims Sreuc.j zijn in een slecht beursklimaat gevallen. Gisteren werd; de prijs f 4.65 lager op 22 gulden. Ook de aandelen moesten 14 punten afstaan. Albert Heijn daalde 5 gulden. Bijeenkorf Beheer1 11 punten en Proost en Brandt 8 punten. LUXEMBURG (ANP) Een dreigende Winsten waren dun gezaaid. Parkhotel discriminatie van de Beneluxlanden op steeg 20 punten en Calvé Delft ondanks het gebied van het vervoer \an transat- de daling bij Unilever 15 punten. Ford won Iantische containers is afgewend door OBLIGATIES Siaatslenlngen Nee. J. 89-8 Ned. 25 J. '69-8 Ned. 7. J. '70-8 Ned. '69 7(4 Ned. '66-1 7 Ned. '66-2 7 Ned. '69 7 Ned. 08 6(4 Ned. '68 6(4-2 Ned '67 6(4 Ned. '65-1 5% Ned- '64-1 5'4 Ned '58 4'4 Ned '59 4(4 Ned '80-1 4'4 Ned. '81 4(4 N. Staff. '47 3(4 Nod. '54-1-2 3'/, Ned '55-1 3(4 Ned 37 3 Grootboek 46 3 N. DoU '47 3 101.60 92.70 87.80 87.70 81.20 8220 80.80 Converteerbare obligatie» Geid.Z. 4(4 88.80 82 Hoogoveaa 5(4 84 8350 Meelfabr. 6(4 Wyere '66 6(4 82.10 82.10 ACTIEVE AANDELEN 64.40 64-30 65.40 65.20 64.30 64.20 Bank BvNC '57 6 BvNG '58-59 4(4 BvNG '66-1 7 BvNG 67-1-2 6% BvNG '68-1-2 6% BvNG '6S-1 5% BvNG '58 5(4 BvNG '64 5V* kredietwezen 8720 75.80 AKZO Aig. Baan Ned. Arnrobar* A rast Rubb. Deli MIJ c Dordt Petr. Hetueken HAL Hoogovens c HVA-mlJea ver. KLM Kon. Petr. KNSM Nat Ned. Bora Wehry Bredero't b BUhtm. T Bijenkorf e Calvé c Cent. Suiker Cur. Haod-Mlj. Blaevler Fokker 80.901 Ford Ned. Furness Gazelle rtjm- Geld v pap Geld. Tlelens GUt-Brocades Gruyter 6 opr b Hagemeyer Hero Cona Koefc't Mach. Holec 233 798 798 193.50 11420 friootbeet "5 b 75 5 Cdenhout 895 Unlkap 90 I 89 I CnUeverScp 752 75 2 Veaeco 130 129 5 Ver Machine 75.50 73 Vee. Touw 182 177 VUuunlJ 165 170 Vredst. B. 450 I Wereldhaven 488 487 Wesaaoen 73.60 69 Wyeri tod. 139 137 MljDboow en petroleum BUlttOO 2e 177.50 177.60 BUITENL CERTIFICATEN 114 128 50» 125.504 Holi. Betoo Can. Pac Inland Nat- Gas Int. Nickel Shell Oil CANADA 37.50 S.80 Philips gecn.bez. P.obeco Rollnco Seheepv. Unle Unilever o 8620 8620 78.60 7620 212 19757 80501 59.60 213.80 212.20 170.30 167.70 70,501 70 4 86.10 84.60 NIET-ACTIEVE AANDELEN Beleggtngsmljen 57.60 57.10 67.40 70.80 83.85 57.50 57.SS 59.55 68.05 7025 68.05 65.50 62.40 Aig. Fonds bet Converto 76 Holland Fund 00 Nefo 6 Unitaa f Utllioo 11 Europafonda 46 Eurunlon 122 Valeurop 67 Bank-, krediet- en AMEV 143 Delta verz. groep 80 Ned Mldstb. 101 Slavenburg 204 Handel. Industrie Alb. HeljD 150 Amat. Droogd. 92 Ballast-Nedam G 84 5 Bensdorp Int 190 Bergh en Jurg 178 domburg loogeobosch Hoogenatr. Inter laa Interna tlon-U Kemo Corset Kempen en Beg KN Papier KV Tapijt Llndetevee Lijempf Lljm en Gel. Meelfabr NB c Mees Bouw Moea N aard eo Ned. Kabe) Van Nolle Norit 50.50 49.50 American Motor* VERENIGDE STATEN 3020 3120 8.50 820 I. TeJ e i Tel 46.20 25.60 22.25 25.30 25.10 112 1 108 108.40 108 3645 670 Nljverd.-ten Cate 70.1 Over 148.50 78 101.80 Pakhoed B «2 10 60 Palthe 75.1 76 Philips ge.-n.bez. Pletersen Co. Pont hout 175 188.5 Ruhaak Co. 139.5 138 Rijn-Schelde 133.9 130 5ch. Exp. Mlj. 18.50 17.70 enz. Schokbeton 170 170 Scholt Honig 45.10* 4520 145 1 Simon de Wit 220 220 92 Stokvis 100 99 10 84 St en Tweote 70.5 705 193 Tb Marijoea 117 120 b 178 b Thorn Dr Verb! inaconda Vtchls Top. 1 Beth) Steel Chrysler Cities Service Colgate Columbia Gaa Dow Chem. Eastman Kodak Ford Motor Gen. Elee. Oen Motors I Int. Tel en TeL Kennecott Nat. Distill Nrtto Am Philips 31 -30 Peon. Cent Comp 15 1650 Peps ice Radio Corp Republic Steel Shell Oli S perry Rand Standard Brands Stud eba Iter Sun Oil Comp. Texas Instr. Un. Pac Rr US Steel Westingb Elee Wool worth 46.10 Verklaring: gedaan en bieden; 4gedaan laten; b— bieden; Ilaten; d— 21.52 i Rijn-Schelde 1(4 69-59 gr 21-2223; t— ex TRANSATLANTISCH CONTAINERVERVOER ONDERZOEK STRUCTUUR GRAFISCHE INDUSTRIE 10 punten en Zaalberg Van Nelle. Erdal. Jongeneel en Tilb. water- De internationale fondsen hebben geleidelijk licht herstel .getoond, waarbij het slot veelal op het hoogste punt belandde. Zo AKZO afscheid op 80.90, Unilever op 84,60, Kon. Olie op 125.40, Hoogovens op 95.20 en Philips op 59.60. In de tweede periode zette v. d. Grinten de daling voort en verloor totaal f 14. Bols zakte per saldo f 12.50 in en Heineken f 4.30. Verder verloor Bijenkorf Beheer 16, VRG papier 14, Interlas 8. Verto en Kwalta 7 Berkel 8 punten. Vlhamy-Buttingcr steeg 5 punten. ANP-CBS BEURSINDICES. Industrie Scheepvaart Bank- en vc Handel enz. Algemeen ereenstemming waartoe men donderdag te Luxemburg gehouden ver gadering van verkeersministers van de Europese gemeenschappen is gekomen. De ministers hechtten hun goedkeuring aan een EEG-verordening inzake de steun aan vervoerondernemingen, welke goedkeuring Nederland en België tot nu toe niet hadden willen verlenen, zolang de kwestie van deze discriminatie niet was opgelost. Het ontwerp van de ver ordening. over de inhoud waarvan de zes landen het overigens eens waren 107.5 106.1 fuxlanden eveneens in staat blijft het j hem toekomende vervoer van transat- Iantische containers tussen de Benelux 0 zeehavens en West-Duitsland te verzor- I ---------o—Q gen. De overeenkomst tussen de spoor-Urarische Reproduktle Ondernemingen wegen geldt voor onbepaalde tijdT Zij1 v-grohebben daartoe een subi.die- kan opgezegd worden met inachtneming aanvraag ingediend bij het ministerie die bepaalt welke steun de lidstaten vanvan een termijn van een half ja3r, echter economische zaken. He: onderzoek, de Europese gemeenschappen aan dei niet eerder dan 30 september 1973. 2a<- ,:s voorbereid in overleg met de gga- vervoerondernemingen mogen verlenen j 1 usche vakbonden, zal ongeveer twee jaar en welke niet, was reeds in de zitting De donderdag door de raad van minis- duren. Men verwacht ervan dat he*, van de m.nisterraud van 26 en 27 ja- j ters goedgekeurde verordening inzake de structuuronderzoek meer inzicht zal ver- nuari ji aan de orde geweest. Eerder wa-steunmaatregelen en vervoersbedrijven;schaffen in de positie van de grafische ren er moeilijkheden tussen enerzijds de kal °P 1 januari 1971 in werking treden. industrie in de komende jaren. Nederlandse en de Belgische spoorwe-| gen en anderzijds de Duitse Bundes- f ADVERTENTIE) de beste hekken 'komen uit Best1 B G levert gegarandeerd roestvrije hekwerken door geheel Nederland tegen I UTRECHT (ANP) De drie grafi- regeiing in staat de hem toekomende rol'^he werkgeversorganisaties, waarin in het vervoer van transatlantische con- i 3.000 produktiebedrijven zijn georgani- tainers te blijver spelen. Voor het seerd, willen een onderzoek instellen spoorwegvervoer :n de relatie tussen de naar de structuur van de grafische in- Benelux en West-Duitsland geldt nu een dustrie. Dit met het oog op de snelle kortingsregeling, die de spoorwegen inj technische en economische ontwlkkelin- staat stelt met net vervoer in concurren- gen in deze industrie, die aan onge. tie te treden, terwijl nu het con- yeer 55.000 mensen werk biedt en per tainervervoer niet kunstmatig wordt af- ruin; twee miljard gulden omzet, geleid het wegvervoer van de Bene- De werkgeversorganisaties, het Neder landse Verbond van Drukkerijen (nvd), de Nederlandse Bond van Boekbinders patroons (nibbp) en de Vereniging van bahn ontstaan, doordat de Deutsche Bundesbahn, uitsluitend in de relatie tus sen de Beneluxzeehavens en West-Duïts- land. voor het vervoer van transatlan tische containers elke reductie weigerde op het internationale containerbrief. Dit I betekende, dat het vervoer van trans containers via de Benelux zou kunnen worden afgeleid naar de Noordduitse zeehavens. De Nederlandse, Duitse en Belgische spoorwegen zijn daarop tot overeenstemming gekomen over een nieu we regeling voor het vervoer van transconta ners per spoor tussen de Be nelux zeehavens en West-Duitsland. Naar staatssecretaris Keyzer in een mededeling aan de pers zegt. is nu dank zij de goede wil van weerskan ten, van de spoorwegen, zowel als van de regeringen, door de betrok ken ministers de overeenkomst tus sen de spoorwegen goedgekeurd, in die z;n dat het overeengekomene door de overheden naar geest en in houd zal worden gerespecteerd. Hier mede werd gedoeld op de mogelijk heid van een tariefsverhoging voor het containervervoer in andere lan den dan West-Duitsland. Krachtens, 'n internationale overeenkomst is de Duitse spoorwegmaatschappij gehou den in dat geval ook een goedkeuring aan haar regering te vragen voor een tariefsverhoging. Het respecteren van de donderdag bereikte overeen komst betekent, dat de Duitse rege ring de toestemming aan zo'n ta riefsverhoging niet zal onthouden. Het compromis is voor de Beneluxlan den weliswaar niet helemaal bevredi gend, aldus staatssecretaris Keijzer, maar is in het geheel gezien toch niet ongunstig uitgevallen. Het vervoerappa- raat van de Benelux is dank zij J— ADVERTENTIE Spanjaardstraat - Middelburg Alle inlichtingen worden ter plaatse verstrekt IEDEREEN WELKOM B. en w. HOOG EN LAAG WATER 7 juni -f- NAP NAP uur uur cm uur uur cm Vlissingen 3.48 215 16.11 200 10.15 182 22.44 204 Terneuzen 4.22 230 16.40 216 10,52 194 23 21 216 Zierikzee 5.24 145 17.40 131 10.52 152 23.25 173 228 Hansweert 5.01 241 17.22 225 11.24 207 23.54 Wetmeldinge 5.43 175 18.04 161 11.18 173 23.44 107 8 juni j- NAP NAP uur cm uur uur cm Vlissingen 4.32 206 16.53 187 10.54 171 23.28 109 Terneuzen 5.05 221 17.22 203 11.31 183 Zierikzee 6.04 145 18.17 126 11.34 144 Hansweert 5.46 233 18.01 213 12.01 197 Wemeldinge 6.24 175 18.41 154 11.56 165 Posities Nederlandse schepen Adonis op 675 m ZO Bermud» Adulis 5 v Udde.al.a Ie Genua Aegir p 5 Westhinder n Londen Aeneas 5 v Rol» n Hamburg Aiglon p 4 Flamboro Head Alcclas S y Rot» n Ashdod Alcor W p 5 Vlissingsn n 7 Algol 4 V Rotterdam n Bremen Algorab 4 op 200 m St. Paul Rock» Amerslcork 4 op 500 m ONO St. Ha- Philadelphia te New York borg 5 to Doltilll hoek 5 op 500 m O Albany land 5 v Amst n Homburg Anholl 4 v Ipswich ie IJmuiden Anna Broere 5 Ie Rotterdam Anne Christina p 5 K. Vlllano n Do Annie G 4 v Amst n Grimsby Antarctica 3 v IJmuidtn n hamn p K'»i Areas 4 v Rya Osksrj- ONO San Aristololes 4 v Supa ie Callao Arneborg 4 »o Detliyl Arvo 5 v^Middlesbro te 1°"^» Kungshom Alii StTiMACL) 4 "op* 220 mWzÓ°K. Roce Atl Trader 5 Ie Demerara verwacht Ailantlde 4 op 55 m W Kreta ■a 5 v Colchester ia 4 op 520 m W Ouessant v Aarhus n Rott Boekanier 4 Rot: lorobcka 2. 3 v Plymouth ateli p 4 Kiel n Kappe'- ores (Pan) 5 Ie Dordt Coccinelle 6 te Duinkei Cocnraad K p 5 Land Cocta 2 te Holyhead ulh'"n'oni; y Takoradi n Ami! Dehomeykuit 5 tl v Rott te Londen Donl 3 v Rott t» Dubhe 3 v Solvesburg te Gdansk Duivendrecht p 4 Konorische «II. Dutch Mate p 4 Dover n Lama Dutch Spirit p 5 Gotland Ee 4 v Hamburg n Montevideo Eomstroom 5 v Tilbury te Rott both Broere 5 v Rott n Billlng- a B 3 v Rott te Londen Fastnet 2 v Antw. n Grong, 135 m ZW Fre ia 4 v Delfzijl te Ham jles 4 v Amst te Havt iretord Express 5 te Blrk 4 K. Vlllano n Rott v Rouaan n Lissabon OP 230 m NNW Di 1 Tcekman 5 Antw n Klrkcald» Jacobus Broere 7 op de Tees verw Jacq. Broere 5 te Thameshaven Jan S v Londen te Malta lannle 4 100 m NNO K. Vlllano Jaion 4 v Kingston n Aruba lell 5 v Hortlepool ta Dordt Johan Hellaskov p 5 Dovar n Tunis Kaap Falga 4 v Karskar n LJusna Karimata 4 op 380 m NW Kaapstao Katendrecht 4 v East London n L Marques idljk 4 op 90 m WZW Pto Rlc p 4 de Azoren n Rott lerkerk 4 op 740 m W Loblto i 4 op 46 m NNO Malta loeas 1 v Suraboje n 'egel Horna 6 te Rottcrdom verw ere 5 op 50 m Z Small» ans 5 80 m N jtax n Aberdeen lert Broere 5 te Immlngham erk 5 v Londen n Kaapstad ard Bohmar 6 te Las Palm» t Lloyd 5 v Hamburg te Duit ehoven 3 Kopenhagen n Roti Brcsi Lukas M Lycaon 4 n 5 v Brat Smit» p 5 K. St a Boulo; v Kirkwall ta Goole S50 m ONO Durban on Lloyd 4 Pening n O Lloyd 4 op 800 m WZW Aio- hon 5 v Aruba ta Curacao Iratum 5 v Roll, n Fawlay Mare Llberum v Preeton n Stanlow Mare Sllen v Antw n Temeust Maritta Johanna 4 v Dalfzyl n Skog- Markab 4 v Dtlfiyl n Amat. Markborg 4 te Zaandam Marne Lloyd 3 ta San Francisco Maron 4 v Houston te New Orleans Mortlnistad p 5 Beachy Head Mothilde 4 V Rolt. te .Jmulde Maud p 4 Terschelling n Brake Medlt. Sprinter 4 100 m ZW Oues- Medon 4 v Ponce n Santo Domingo Melissa 5 v Rott n P. Jerome Memnon 4 La Gualra n Guanta Mercurius H 2 ta Runcorn Mersey Ucryd s op 400 m ZO Mon- Mcrwcoorg 4 v Amst te Stade Merwehaven 4 Duinkerken n Casa- Metropole 2 v Rott ta Goola Neder Waal 5 ts Hamburg Neder Wescr 5 te Ras el Khatll Neeltje Broere S te Billingham Neptunus 4 v Paramaribo n Roti Nerlandia 4 v Aarhus n Gothenburg Nimrod 4 v Oldenburg n Lowestoft Noordbor^4 v^Amst^te Rott Normendla 4 v Trolhattan te Antw. Nushaba p 4 Kaap Tortosa Oldekerk 5 v Rott ta Konokry Olive 7 ta Mostyn verwacht Oranje Nassau 4 v Ponta Delgada Osiris 4 25 m ZW Sardinië Osscndrecht 4 op 900 m Z Overiisal p 4 Easr London Pamir 5 v Yarmouth ta Rott. Pandora p 4 Goeree n Nantas Papendrecht 4 v Cristobal ta L Pargo 5 ta Amsterdam verw Philetes p 5 K. Vlllano n Aihi Plil 2 v Ardgltit te Glisgow Poeldijk 4 op 2S0 m WZW Land- Poolster 5 ta Dlappa vtrw. Pooister (vdM) 3 IJmuiden n Koi- Outen ot Sheeba S te Assab Ouo Vadis 5 v Antw ta Rott Randtontaln 4 op 220 m N Dakai Reglna S v St Malo n 7 Result 3 v La Palllc* ta Dublin Rhona 2 v Glasgow n Rouaan Riet 4 v Hamburg n 7 Rochab 4 v Norfolk n Argentinië Rondo S v Rot- te Rouaan Rose p 5 Guernsey n Rott Rotte 5 te Paramaribo Rotterdam 5 te New York p 500 m "VZW N i Z O K. Sti f k 4 op 750 m Z Ceylon m WNW Aio- m O Men Straat Clarence 1 te Fi Street Colombo 6 ta Newcastle v p 440 m O Che- 4 op 400 m NO Ascen- Telster p 5 Brui e Puerto Cabello ir 3 v Rott te Londen mprv o v Amst n Goole e Gebroeders p 4 Vllst. n Duir Tyro 5 v Dublin te Rotterdi Ulysses 3 v Madeira n Wegro p S Kiel n Gdansk V/est Vlieland p 4 K St. Vincent i Rendsburg p 400 m ZZW Antof*- Zaanborg p 5 Kiel n Stockholm Zaankerk 4 v Abu Dhabi n Bahrel Zeeburgh 5 v Rott te Amsterdam Zonnckark 4 v Karachi n Bombay Zulderkerk p 4 Kaapstao n Durban Tank vaart p 530 m ZZO Ceylon 4 op 400 m ONO St. He- I 4 op 340 m ZZO Bostor. 4 P.^mouth 6 re Stanlow op 4s'o°m O Dar ie Sa- Chevron DelfziJ. p 4 Hadd 180 m NW m ZW Karachi m Z Monro- 4 230 m ZO Sei- a 5 V Sydney ta Gaalong int 4 op 230 m NW Y.p erna 5 v Hamburg Te Ei Si ma 5 oo 52 m N Dubal Gulf Italian Gul! Swede ta Hemburg verw op 420 m NO St. He- 4 op 200 m ZZO D»- v Rio Janeiro n ïscra- ap 90 m N Den HaL Z»fre 7 ta Bombiy verw. Zeesleepvaart Geopotee f p 4 Freetown n Brrjt LIeyd 8 4 1* Biel v Sal

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1970 | | pagina 29