bijzonder jeugdwerk 16 tusse directie-functionarissen 28 Supermarkt IMANSE IMANSE nette jongeman A. Verdonk Verlovingsringen 'p PERSONEEL 4 de hts-er die afstudeert denkt bewust aan zijn carrière PHILIPS secretaresse van de geneesheer-directeur all-round timmerlieden timmerlieden CHAUFFEUR gevraagd ZIERIKZEE leraren of leraressen TWEE BETON- TIMMERLIEDEN Combinatie Oosterschelde ADMINISTRATIEVE MEDEWERKSTER Garage Centrum Zeeland NV EIIIEj PROVINCIAL ZEEUWSE COURANT ZATERDAG 6 JUNI 1979 heeft plaats voor sla geryn f deling VERKOOPSTER voor hele dagen VERKOOPSTER J halve dagen (middag) VAKANTIEHULPEN JONGEMAN voor kruideniers afdeling Bonedijkestraat 55 VLISSLNGEN Tel. 2490-01184 Gevraagd 16-18 jaar BIER- EN LIM. HANDEL Dr A. F. Philipsstraat 10-12 Goes PROMENADE AANBIEDING MODERNE KOP EN SCHOTELS extra-hard porselein per stuk 1,95 NU 2 VOOR 3 GULDEN Merken: Desiireé, HDZ, AS Grote sortering. Bij aanschaf ontvangt u het interessante verlovingsboek met tal van gegevens over woninginrichting, servies goed enz. FIRMA L. MINDERHOUD Zuidstraat 66 - Westkapelle Tel. (01187)-284. Donderdags van 10-5 uur in Middelburg, Hoogstraat 7. Ministerie van Cultuur, Reoreatie en Maatschappelijk werk Ten behoeve van de internaten, ressorterende onder genoemde Hoofdafdeling worden gevraagd Hoofdafdeling Bijzonder Jeugdwerk in Internaatsverband De Hoofdafdeling richt zich op het geven van daadwerkelijke hulp aan jongeren, die als gevolg van een samenspel van verschillende factoren [milieu, niet-beschikbaar geëigend schooltype of vormend instituut] moeilijkheden hebben bij het vinden van een geschikte plaats in het maatschappelijk leven. Daartoe kan - uitsluitend op verzoek en met medewerking van oudera en betrokkenen - plaatsing in een voor het kind geschikt internaat geschieden. In elk internaat kunnen in principe 4 sectoren [al of niet gecombineerd] worden onderscheiden, nl. de groepsdienst, de sector vorming en onderwijs, de algemene/huishoudelijke dienst en de begeleidende staf. Voorts kunnen de internaten worden onderscheiden in internaten voor jongens of meisjes met in principe beroepsvorming, beroepsvoorbereiding, óf basis-onderwijs. voor de volgende functies: hoofd groepsdienst vac. nr. 0-4587/0111 Taak: het zodanig leiding geven aan de groepedienst, dat een juiste pedagogi sche en orthopedagogische begeleiding van de kinderen, zowel individueel als in groepsverband, zoveel mogelijk wordt bevorderd. Vereist: diploma Sociale Academie, M.O. [orthopedagogiek of daaraan gelijkwaardige opleiding alsmede ruime ervaring in groepsleiding. Salaris, afhankelijk van leeftijd en ervaring, max. f 1797 - per maand. hoofd vorming [en onderwijs] hoofd algemene dienst vac. nr. 0-4588/0111 vac. nr. 0-4590/0111 Taak: het zodanig leiding geven aan de sectoren groepsdienst èn vorming en onderwijs [dan wel alleen de sector vorming en onderwijs], dat een juiste pedagogische, orthopedagogische en didactische begeleiding van de kinderen, zowel individueel als in groepsverband, zoveel mogelijk wordt bevorderd. Vereist: 0 bevoegdheid voor het lager beroeps onderwijs [theorie akte] of daaraan gelijkwaardige opleiding; ruime opleidings-/vormingservaring met zwakker begaafde of leergestoorde kinderen [b.v. I.T.O., I.N.O.M.] o kennis van moderne opleidings- en vormingsmethodieken dan wel o volledige bevoegdheid voor het geven van basisonderwijs met b.v.k. diploma vakstudie B.O. 0 kennis van moderne opleidings- en vormingsmethodieken Salaris, afhankelijk van leeftijd en ervaring, max. f 2 023 - per maand. Taak: leiding geven aan de sectoren administratie, comptabiliteit en huishouding. Bovendien werkzaam heden m.b.t. de voorbereiding en uitvoering van diverse aspecten van het internaatsbeleid. Vereist: diploma HBS of HAVO alsmede diploma HEAO of aanvullende opleiding op financieel-eoonomisch, personeels- of organisatorisch terrein. Inrichtingservaring in overeenkomstige [deel-]functie strekt tot aanbeveling. Salaris, afhankelijk van leeftijd en ervaring, max. f 1797,- per maand. adjunct-directeur/directrice voor kleinere internaten vac. nr. 0-4591/0111 Taak: het in vorenstaande zin leiding gevea aan groepsdienst, leerkrachten en huishouding. Vereist: als aangegeven bij Hoofd Vorming [en Onderwijs]. Salaris, afhankelijk van leeftijd en ervaring, max. f 1797,- per maand. Voor alle functies geldt: AOW-premie voor Rijksrekening. Vakantie-uitkering 6°/0. Telefonische inlichtingen worden ver strekt door de Hoofdafdeling Bijzonder Jeugdwerk in Internaatsverband, teL 070 - 907600, toestel 2697 of 2690. Schriftelijke sollicitaties onder het bij de gewenste functie vermelde vacaturenummer [in linkerbovenhoek van brief en enveloppe] zenden aan de R(jks Psychologische Dienst, Prins Mauritslaan 1, 's-Gravenhage. ■4--- V-yl Philips biedt de toekomstige HTS-er een scala van mogelijkheden tot het opbouwen van een carrière in verschillende sectoren van het bedrijf. Persoonlijke ontwikkeling en interesse krijgen onder meer door jobrotation daarbij de volle aandacht. Interessante sectoren zijn Research Ontwikkeling Fabricage Technische Commercie Technische Organisatie Service. Dat betekent voor de HTS-er: een gevarieerde keuze in functies met duidelijke verantwoordelijkheden. Dan biedt Philips nog een keur van in- en externe cursussen om "bij" te blijven en uit te groeien in de zich steeds vernieuwende vakgebieden. Het is ondoenlijk al de mogelijkheden voor de HTS-er (E, W, C, F. EcB, MT) in kort bestek te omschrijven. Een persoonlijk onderhoud geeft vanzelfsprekend een duidelijker beeld. Aan HTS-ers die binnenkort (maar niet binnen 3 maanden) in militaire dienst moeten, bieden we de mogelijkheid tot een tijdelijk dienstverband. Zodoende kan deze periode benut worden voor een diepgaande oriëntatie. Na overleg kunnen functies gereserveerd worden tot na beëindiging van de diensttijd. De belangstellende HTS-er die binnenkort afstudeert, wordt uitgenodigd om te schrijven, onder vermelding van nr. 70092 Dan kunnen we een afspraak maken. Ons adres: afdeling Personeelzaken, Willemstraat 20, Eindhoven. N V. Philips' Gloeilampenfabrieken. Eindhoven PSYCHIATRISCH ZIEKENHUIS .VREDERUST' Moerstraatsebaan 503, Halsteren (post Bergen op Zoom) komt binnenkort de plaats vacant van Voor deze functie is vereist: tenminste mms, alsmede de diploma's steno, typen en Nederlandse handelscorresponden tie. Bekendheid met medische secretariaats werkzaamheden strekt tot aanbeveling. Het salaris is in overeenstemming met genoten opleiding en ervaring. Sollicitaties te richten aan de geneesheer-directeur. Gevraagd voor bungalowbouw Vlissingen en Middelburg. Telefoon 01184-7075. Na 18.00 uur01180-5461. BLOMAARD'S transport- en opslagbedrijf - GOES Dr Philipsstraat 17 - Telefoon 5844 familieberichten in de PZC CHR. MAVOSCHOOL De Huübertstraat 35 - Telefoon 01110-2823 Gevraagd voor de nieuwe cursus voor de vakken: Frans Handelskennis Geschiedenis Natuurkunde Scheikunde 6 uur 8 uur 3 uur Gevraagd zo spoedig mogelijk voor vast werk. INLICHTINGEN: Veerhaven te Kats. Telefoon 01109-255. Na 17.00 uur: 01100-5244. j hebben plaats voor een Typediploma vereist. Sollicitaties mondeling of schriftelijk. Ik ben geïnteresseerd In een baan bij de NMB. Wilt u een afspraak met mij maken? WOONPLAATS: Deze coupon in gesloten envelop waarop 25 ets postzegel zenden aan: NMB, Afdeling Personeelszaken, Zuivelplein 5, Bergen op Zoom. .- ■X\ dan kun je in een handomdraai alles te weten komen over een goede baan bij de nmb! De Nederlandsche Middenstandsbank Is een snel groeiend en levendig bedrijf. En dat blijkt ook uit de snelheid waarmee Je aan de weet komt of er een goede baan voor je Is weggelegd bij de NMB. Je vult de coupon In of je pakt gewoon de telefoon en draait het onderstaande nummer. Een afspraak Is dan gauw gemaakt! De NMB krijgt er steeds meer vestigingen bij, bestaande aktlvitelten worden uitgebreid. En daarom hebben wij voor diverse funkties nieuwe mensen nodig, tussen 16 en 20 jaar, met enige jaren voort gezet onderwijs. Door de vele facetten van onze bank is er ook voor Jóu wel een baan bij, waarin je tot je recht komt. Kom, coupon invullen o( telefoon pakken, nummer 37355 (Bergen- op Zoom) draaien. In een hand omdraai weet je meerl nederlandsche middenstandsbank de bank waar óók u zich thuis voeltl

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1970 | | pagina 28