NIEUWE STER Toernooi Hengelo JUAN LES PINS ZEVENTIEN NEDERLANDSE RENNERS WONNEN 36 ETAPPEN IN DE TOUR m zeeowse courant '23 1970 provinciale grer Fischers grandioze rentree in het sterke toernooi te Zagreb schreven wij reeds in een vorige flbrtfk De show echter werd gestolen door de jonge, bij ons onbekende Joegoslaaf Kovacevic. 0>k bijzonder begaafde nieuweling zorgde voor de nodige opschudding door grootmeesters van jjam in werkelijk schitterende partijen te verslaan. Behalve de beroemde Fischer werd ook de etvaren Uhlmann het slachtoffer van Kovacevics originele en geraffineerde aanvalsspel. Hij heeft au bewonderenswaardige intuïtie voor aanvals mogelijkheden op lange termijn, zoals met name zijn overwinning op Uhlmann goed naar voren komt. Zagreb 1970 Wit: W. Uhlmann Zwart: B. Kovacevic (Oost-Duitsland) (Joegoslavië) Geweigerd Damegambiet, Ragosin Systeem I,d2-d4 d7-d5; 2. c2-c4 e7-e6; 3. Pbl-c3 Lf8-b4; 4. Pgl-f3 pg8-f6; 5 Ddl-a4f. Karakteristiek maar omstreden, 5. cd5:, ed5: 6. Lg5 staat het best aangeschreven. Ph8-c6 Ii7-h6 e6xd5 6. Ld-g5 7. c4xd5 8. Lgö-li4 jfeneens twijfelachtig. 8. Lf6:, Df6:, e3 leidt tot een spel met gelijke n. 8g7-g5 9. Lh4-g3 Pffi-e4 10. Tal-cl Ii6-h5 11. Pf3-cö Lc8-d7 12. Da4-b3 hien heeft wit hierop vertrouwd, zwart blijkt pion dó zonder be- te kunnen offeren. Na 12. Pc6:, Lc3:f 13. bc3:, Lc6: 14. Db3. h4 15. Le5. f6 16. f3, teó: 17. tel:, de4komt zwart duidelijk in het voor deel (Tsjukajew-Lipnitzky, Kiew 1955). 12Dd8-e7 13. Db3xd5 h5-h4 14. Dd5xe4 h4xg3 15. Pe5 x d7 Na 15. fg3:, 0-0-0 krijgt zwart een geweldige ontwikkelingsvoorsprong Thans gaat 15De4: niet we gens 16. Pdf6f en 15Kd7: niet wegens 16. Dg4t Zwart heeft echter een ander, verrassend ant woord: 15. Th8xh2! 16. Thlxh2 Na 16. Pf6t, KfS 17. De7:|, Le7: wint zwart het geofferde stuk met goed spel terug. bijv. 18. Ph7t. Kg7 19. Tgl, Kh720. e3. gf2:t 21. Kf2:t g4 wl beginnen te vertellen dat oost ut i iV3 VV 63 2 4- H 10 S 2 Jf, 8 dat de Iopwaardering voor OW vos: één Sanaalont tien punten. Di tweede prijs ping near twee rui. Itn 18), twee SA kreeg 7. Merkwaar, /ig is, dat niemand pins' als .eindcon. •riet' waardeerde. Eén harten door VZ gaat zeker één en misschien wel :c-:e down- Het gevaar van bieden re: het westspel is, dat het tot een xeebod in een lage kleur kan leiden. Haft 1 vest weinig 0/ niets, dan is ■.is'.s actie tot een Icatastrofe ge. ioemd. Kan men doubleren met het wtspel Partners die .eisen' dat ma vierkaartsteun moet hebben in ii flndere hoge kleurmaken het vist eenvoudig: hij kan slechts pas- sa' Punten tellers zullen aanvoeren, ds! west met 13 punten nooit mag jwf* snaar, om met Reese te ignken punten maken geen sla- min viertallenbridge is er geen en. Ut twijfel dat west zou moeten pas S>: door te bieden kan hij 800 tot. (|W verliezen en de eventuele winst 11 hen deélscoortje zijn. Wat er ge. kuren kan, ziel. men wanneer het ftgeven oostspel aan noord sou toe. moren. Er komt een redoublet als mt doubleerd.e en de met west sym- jnQnserende vrienden kunnen hun riMrte kostuums tevoorschijn halen.' 16g3xh2 17. De4-h7 0-0.0! Zwart benut de gelegenheid om zijn ontwikkeling door middel van de lange rochade efficiënt te volotoien. Wit kan het stuk niet handhaven ge zien 18. Pe5, Pe5: 19. de5;, De5:, of 18. Pc5, Lc5: 19. dc5:, De5, in beide gevallen met de verschrikkelijke dreiging 20TI18 benevens 21. hl D. Wit moet de gevaarlijke zwarte h-pion derhalve verwijderen. Stelling na 170-0-0- 4 I I 1 lö 4 gg i p..>' 1 J -i 0 5$ s s I 1 - Rg X J, 35-30 27x47; 30-25 47x33; 50-44 39x50; 28x30 50x17; 20-24 29x20; 25x21!! 18. Dh7xh2 Td8xd7 19. Dh2-h8f Td7-d8 20. Dh8-h3f Kc8-b8 21. a2-a3 Lb4-aó 22. d4-dö Wit moet de pion teruggeven gezien 22. e3, Pd4:. De meeste spelers zou den nu gewoon hebben voortgezet met 22Lc3:t 23. Tc3:, Td5: en er is op de zwarte stelling niets aan te merken. Kovacevic echter zoekt het avontuur, hij streeft er naar de strijd te compliceren en de spanningen op te voeren. In plaats van de pion te heroveren gaat hij weldra nog een tweede offeren 22Pc6-e5 23. e2-e4 g5-g4 24. Dh3-h5 f7-f5!? 25. DliSxfö Td8-f8 26. Df5-e6 De7-g5 27. Kel-dl- Zwart mag pion f2 wegens mat langs de onderste rij niet slaan. Na 27. Tdl zou de witte koningsstelling door 27g3 worden open gebroken. 27a7-a6 28. Tcl-c2 Laö-b6 29. da-<16! Tf8-d8 30. Tc2-d2 c7xd6 81. Pc3-d.5 Uhlmann wil blijkbaar voor zijn te genstander niet onderdoen, maar de situatie is veel verraderlijker dan hij vermoedt. Eenvoudig 31. Td6:, Lf2: 32. Td8:t, Dd8:f 33. Dd5 of 33. Pd5 was voldoende om alle gevaar te bannen 31Lb6-c5 32. b2-M Le5-a7 33. De6-e7 Dg5-g8! Verdedigend en aanvallend tegelijk Bijvoorbeeld 34. Dc7f, Ka8 35. "Pb6t Lb6: 36. Db6:, Db3j. 34. Td2-c2 Td8-d7 35. De7-li4 Td7-f7 36. Dli4-g3 Dg8-f8 37. Kdl-el La7-d4! 38. Pd5-e3 Wit meent zijn paard naar f5 te kun nen brengen, maar ziet over het hoofd dat hij veld f4 vrij geeft voor de zwarte toren. Tijdnood zal aan deze misgreep zo vlak voor de 40ste zet wel niet vreemd geweest zijn. Juist was 38. Td2 (valt Ld4 aan en pareert aldus de dreiging Dh6) 38. La7 (indien 38. Pc6, dan 39. b5, Le5 40.De3). Het is de vraag of er voor een Van bieden in deze gela den stelling meer zit dan remise door herhaling van zetten (39 Tc2 Ld4 etc.). 38Tf7-f4! 39. Pe3.d5 Tf4xe4t 40. Tc2-e2 verliest op slag. maar 40 Kdl. Df7 is eveneens hopeloos. 40Ld4xf2t Wit capituleerde gezien 41. Df2:, Pd3f. ■HSS33ÏÏI Has «hhöi ■Ssa mm aCHQBl lias «19130 aBHg HiaiiaB «0103(3 11 «011111 «GSS Q1B «HEBaSffll ■BEIS «IS «M« S@D0 «BSQll 1K|A|A|R|5| llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll MIDDELKAMP WAS DE EERSTE IN 1936 muHHitim Het eer6te open Nederlandse damkampoenschap werd gespeeld volgens een systeem, waarbij de 20 deelnemers na indeling in groepen volgens sterkte hl plaats van 19 partyen slechts 10 partyen hadden te spelen. Dit systeem- Lykleina vertoont nauwelijks verwan (schap met aliet Zwitserse systeem, dat in het Europees kampioenschap werd toegepast. We hebben toen voor dal ofrieiële toernooi enige bezwaren naar voren gebracht, doch voor het toer nooi te Hengelo, dat van meer officieuze en vriendschappeiyke aard Is, gelden deze bezwaren tegen drastische beperking van het aantal partijen nauweiyks Immers hiermee wordt bereikt, dat een groot aantal deelnemers in een vry kort tydsbestek een toernooi kan uitspelen. Maar waarom een dergelijk toer nooi een open toernooi moet heten, terwijl de spelers alleen op invitatie kunnen deelnemen is ons niet geheel duidelijk, terwijl ons eveneens ontgaat hoo van een Nederlands kampioenschap gesproken kan worden, terwijl on. geveer de helft van de deelnemers uit buitenlanders bestaat. Mogelijk zal men verwijzen naar dergelijke opzetten in sommige andere sporten, maar dat geeft nog geen verklaring Belangrijker dan deze kant tekeningen is echter het toernooi zelf, dat zoals we vorige keer reeds schre ven een compleet succes is geworden voor de propaganda van het dam spel. In de persoonlijke sfeer was het voor onze Zeeuwse veteraan Jan Blom minder succesvol hij eindigde op de laatste plaats maar zonder chauvi nisme kunnen we hieraan direct toevoegen, dat het door hem geleverde spel dikwijls veel beter was dan deze stand op de ranglijst zou doen vermoeden Botwinnik heeft onlangs verklaard, dat zijn verstand van schaken nog net zo goed is als vroeger, maar dat het kan voorkomen, dat hij het In de partij na verloop van een aamtal uren niet allemaal meer zo scherp kan zien als in zün jongere jaren. De gunstige aansluiting van vrije dagen in mei, de mogelijkheid tot goedkoop logies in het Nederlandse vakantiepark l>s Bor gia en de aantrekkelijkheid van de Franse zuidkust hebben vele Nederlandse bridgers doen deelnemen aan het 21ste Bridge Festival in Juan-Les-Pins. De Nederlandse resultaten echter waren niet groots en het waren overwegend Fransen en Engel sen die met de grote prijzen vertrokken. Frankrijks toppaar Jaïs-Trézel, in 1962 nog wereldkampioen, won de eerste prijs. De concurrentie was nogal ontevreden en meende niet geheel ten onrechte, dat deze spelers in diverse opzichten werden be voordeeld door de organisatoren. I-MF-MB Es Had u de juiste speloplossmg gevonden in deze partij: Een dergelijk voorbeeld zien we in Bloms partij tegen De Ruiter, die hij uitstekend partij geeft, maar dan een finesse over het hoofd ziet, die hij vroeger veel gemakkelijker zou hebben onderkend. Wit: J. de Ruiter Zwart: J. Blom Gespeeld 29 april 1970 te Hengelo. 1. 33-29 17-22 2. 32-27 19-23 3. 35-30 20-25 4. 37-32 14-19 5. 40-35 10-14 6. 31-26 22x31 7. 26x37 12-17 8. 44-40 7-12 9. 38-33 23-28 10. 33x22 18x38 11. 42x33 1- 7 Zwart toont veel initiatief, maar wit gaat niet op het aanbod in en ruilt zo, dat zwart geen voorpost op 28 kan bezetten. De partij nadert zoals zo dikwjjls in het middenspel zijn hoogtepunt. Bij bijvoorbeeld de 24ste zet had zwart beter 10-14 kunnen spelen om le direct 14-19 ter beschikking te hebben en 2e het open veld 5 als het ware te dichten. Nu speelt wit 29-23 en 24x29 kan al niet wegens 28-22 en 34x5 4» B 5 V A 10 8 5 2 9 7 5 A A V 5 27. 29-23 28. 24x33 29. 37-31 30. 31x22 31. 41-37 32. 37-31 33. 31x22 34. 42-37 18x29 6-11 12-18 18x27 8-L2 12-18 18x27 gericht 27; hij 13. 43-38 14. 41-37 15. 50-44 16. 30-24 17. 35x24 18. 47-42 19. 46-41 20. 32x21 21. 4.9-43 Zwart heeft 16-21 21-26 17-22 13-18 19x30 14-20 9-13 22-27 26x17 5-10 betere stelling. Op bijzonder geraffineerde wijze is wit bezig een valstrik te spannen Alle aandacht van zwart is gericht op de verdediging van schijf 27; hij heeft gezien, dat hij de aanval van de schijven 37 en 48 precies op tijd met zqn schijven 2 en 8 kan opvan gen, maar wit krijgt juist de gelegenheid by deze operatie voor dat ene venijnige tempo-zetje 33-29, waaroor een zetje a la V/eiss moge lijk wordt, dat eindigt op dat wat verwaarloosde veld 5. A H 6 V H 9 4 A H 2 A H B 8 3 Noord opende één harten OW pasten zuid twee klaver noord twee harten en daarna waren JS'Z in zes harten terecht gekomen, te spelen door noord. Tegen zes harten startte oost met ruitenvrouw, zuid wint, west ruiten zes Hoe speelt u als noord LI. Ondanks tegenbieden van OW was uw partner (noord) met tevreden alvorens u in zes schoppen terecht kwam. Met: 4» A 10 8 2 V A H 5 4 A H V 9 8 7t open velden 47 cn 49 zijn in dit flank- spelgenre zwakke punten. Zowel 37-32 als 38-32 worden verhinderd, terwijl ook 40-35 tot de onmogelijkhe den behoort. Zwart wacht dus mm of meer op 33-28 en speelt de afwach tende zet 5-10, waarbij hij bepaald niet vermoed zal hebben, dat juist dit open veld 5 hem noodlottig wordt. 22. 33-28 17-22! 23. 28x17 11x22 24. 39-33 7-11 25. 43-39 22-27 26. 33-28 11-17 (zie diagram) 35. 37-31 36. 31x22 37. 33-29 38. 38-32 39. 28-22 40. 29-23 8-12 ï-18 18x27 27x38 17x28 28x19 38x29 42. 34x5!! met winst na enkele zetten. PROBLEEM VAN DE WEEK Van de vroeger in Almelo wanende problemist A. A. Polman een schit- terend miniatuur. Hij komponeerde ruim 3000 problemen. Oplossing el- ders op deze pagina. 4> V 6 5 3 V B 9 8 B 6 4 2 NZ kwetsbaar zuid en west pasten noord twee klaver oost drie klaver west vier klaver zuid vier schoppen noord zes schoppen. Tegen zes schoppen startte weet met klaverboer. Hoe speelt u?" Oplossing I: In slag 2 kan de spelleider óf vanuit zuid een kleine harten spelen en als west laag speelt de acht leggen. Gelijkwaardig is de kans, eerst naar noord te gaan met klaver, dan harten te spelen en in zuid de negen te leggen. Beide speelwijzen falen, als de acht (c.q. negen) met een honneur sec wordt genomen maar slagen .n vele andere ge vallen. Harten vanuit noord spelen zou niet hebben gewonnen: oost had vrouw-boer-vierde. Diverse noords verongelukten, diversen deden het goed. Zo ook Roger Trézel die het, als bijvoorbeeld Bob Slavenburg, lijkt te .ruiken' hoe de kaartverdeling is! Oplossing II: Een super-prestatie van onze landgenoten de Arnhemmers Vissinga.Kalshoven. Laatstgenoemde speelde zes schoppen, troefde slag 1 In noord met schoppen twee, speelde vervolgens schoppenaas en schoppen na. Oost héd de heer tweede en nam, speelde singleton ruiten na. Zuid kon het niet fout doen, nam ruitenboer trok schoppenvrouw en daar ook hartenvrouw tweede zat, rolden 12 slagen binnen. Een slem voor het bridgemuseum BRIDGE VRAAG VAN DE WEEK: Zuid gever, allen kwetsbaar. Zuid opent met een harten en de westspeler heeft: (West) 4 B 10 8 V B 4 4 A V 7 3 4. II V 10 6 Wat moet west doen Een opgave uit de bridge-marathon Antwoord elders op deze pagina. JANSSEN VEROVERDE EEN MAAL GEEL EN DRIE MAAL GROEN ILRNEL'ZEN Tot 1111 toe hebben slechts 17 Nederlandse renners één ol' meer etappes in de van Frankrijk gewonnen. Dat zijn Jan Jansen (7). Wout Wagtmans (4), Wiiu \an Est (II, Jo de Roo (3), Gerben Karstens (3), Theo Middelkamp (2), Jan Nolten (2), Gerrit Voor- ;2), Henk Nijdam (2), Gerrit Scholte (1) i van Sehendel (1), Hans Dekkers (1), Henk lof (1), Jos Hinsen (1), Daan de Groot (1), Zilverberg (1) en Cecs van Espen (1). Dat lijn in totaal 36 etappes. Men zou de deelname van de Nederlandse renners aan de. tour eigen lijk in drie tijdvakken kunnen verdelen, name lijk de vooroorlogse periode, de vijftiger jaren en tixestiger jaren. Voor de oorlog waren er slechts «kilo Nederlanders die zich aan dat beulenwerk Wagden. aak was er van een ploeg nauwelijks gRke. Oe eerste Nederland' r die een etappe in de won was Theo Middelkamp die dat ln 1936 presteerde in de betrekkelijk zware bergetappe ®an Aix les Bains naar Grenoble (7e etappe, '30 km.) In 1938 grepen de Hollanders zelfs irmaal de bloemen, namelijk Gerrit SchuLte in to 3e, Theo Middelkamp in de 7e en Anton van Scliendel in het 2e deel van de 10e etappe. Hel «ren met name de in Frankrijk wonende ge broeders Anton em Albert van Sehendel. die in 3» jaren de kleuren van Nederland hoog hiel den ui het zware rondewerk. In 1939 behaalden a) zelfs drie 2e plaatsen maar tot een zege kwa men ze niet Brabander toen af van klimmen en dalen. Om een lang verhaal kort te maken, Wim vergat een bocht te nemen, duikelde tientallen meters ln een ravijn en mocht van geluk spreken dat hij er nog levend af kwam. Pellenaers en z'n Ba. taven schrokken zo erg dat ze de volgende dag meteen maar de trein naar Nederland namen ,Maar we komen terug', zei de PeL Ln 1952 wéren ze terug en wonnen 2 etappes. Jan Nolten de 12e vam Sestrieres naar Monaco en Hans Dekkers de 1.9e van Pau naar Bordeaux. In die Zmidfranse stad zouden de Nederlanders zelfs vier maal achtereen zegevieren. ken. lm dait jaar won Charly Gaul de tour, die met de Nederlanders samen deel uitmaakte van de Neluxploeg. In 1959, 1960 en 1961 slechts enkele ereplaatsen maar geen overwinningen Die kwa men pas weer in 1962 met de zege van Huub Zilverberg in de 7e etappe van Quimper naar St. Nazaire In 1963 begon de periode Jan Janssen Hij bracht de 7e etappe van Angers naar Limo ges op z'n naam. juichen roemrucht bataven Daarna duurde het tot 1951 voor een Nederland. <e ploeg weer met succes deelnam aan de tour. Het was het eerste jaar van Kees Pellenaers en *'n Bataven En wat voor jaar. De Hollanders draalden goed mee en in de 12e etappe van Agen naar Dax bevond .ijzeren' Willem van Est zich telfs in een kopgroep die steeds meer voorsprong veroverde. Van Est won die rit en bleek nader- nanct zoveel voorsprong op de best geklassecr- den in het algemeen klassement te hebben be haald dat hij meteen in de .Gele Trui' werd ge hesen. Dat was een Nederlander nog nooit over tomen Vreugde m het vaderlandse kamp. Mis reken wel te voel vreugde want de volgende dag kwam do klap des te harder aan. Wim was tros op z'n m ullot jaune en wilde die verdedigen, ook op de Aubisquc. Maar-wat wist de brave riet meest roemruchte Jaar was 1953 toen de ploeg van Pellenaers het landenklassement won en niet minder dan vijf etappes. De 4e vam Rijssel naar Dieppe (Gerrnt Voorting). de 8e vam Nantes naar Bordeaux (Jan Nolten), de 16e van Marseil le naai Monaco (Wim van Est), 17e vam Manie Carlo naar Gap (Wout Wagtmans) en tenslotte de 21e van St.-Etiemme naar Mont Lu con (op nieuw Wout WagtmansTourdirecteur Jac. God- det had zo veel bewondering voor de Nederland se prestaties dat hij de tour van 1954 in Am sterdam liet starten. En weer begonnem de Hol. landers met een etappe-overwinning, namelijk in net Antwerpse Brassohaet waar Wout Wagt mans een hele secomde eerder over de finish ging dan de groep, hetgeen hem de volgende acht da gen de gele trui opleverde. Wim van Est won het tweede deel vam de vierde etappe van Rouan naar Caen, Faanhof de 9e van Anger naar Bor deaux. ploegentijdrit tn 1955 begon Nederland met het winnen van de ploegentijdrit. De Belgische Nederlander Joa Hin- sen nam de 7e etappe van Zürich naar Thonan Les Bains voor z'n rekening: met meer dam 20 minu ten voorsprong pa.kle Daan de Groot de bloemen ln de etappe Miilau Albl terwijl opnieuw Wout Wagtmans de snelste bleek in de 19e etappe van"Pau naar Bordeaux. Dat waren dan 14 over- winningen in het tijdvak 1951-1955. Maar toen TrflllSG VI3CJ kwam de klad er in. Tn 1956 en 1957 geen over winningen. In 1958 slechts één van Gerrit Voor ting, namelijk in de 2e van Gent naar Duimker- Daarna kregen de Nederlandse toursupportei. weer volop gelegenheid tot juichen. Dat begon ui 1964 toen de Ce etappe var. Freiburg naar Bc sancon gewonnen werd door Nijdam, 2e De Haan en 3e Jan Janssen. Ook de volgende dag een Ne derlandse zege, opmieuw van Jan Janssen, die de 7e van Besan^on naar Thonon les Bains voor zijn rekennig nam.öagen later, aan het eimd van de rit vam Monaco naar Hyerès bleek Janssen op nieuw de snelste. En weer twee dagen later klom Jo de Roo op He. podium om dc tourmiss te omhelzen na de r;t Montpellier - Perpignan. Janssen bracht dat jaar voor het eers" de groene trui in Parijs. In 1965 opnieuw vier overwinningen, nu de 5e Caen - St.-Brieuc van Espen, dc 8e La Rochelle.Bor- deaux De Roo, de 12e Barcelona - Perpig nan Janssen em de 21e Auxerre - Versailles Karstens. En weer was de groene trui voor Jan Janssen. Ln 1966 liet de terug gekeerde Cees Pellenaers het huisfront opnieuw een aantal malen juichen. Eerst door het behalen van de ploegentijdrit in de 3e etappe, 's middags nam Karstens het 2e gedeelte van die etappe voor z'n rekening. Ook de 9e van Bordeaux naar Bayonne werd een zege voor Kar stens De Roo pakte de 14e van Montpellier naar -ubenas terwijl Nijdam de 20e van St-Etienne naar Montlucon op z'n naam bracht. Het ploegenklasse- ment (mérken) werd dat jaar gewonnen door de ploeg Pellenaers. Janssen eindigde dat jaar als 2e n het eindklassement achter Aimar cn Karstens werd 2e in het puntenklassement. Daarna moest de onder Franse vlag rijdende Jans sen het verder alleen doen. Jan zegevierde in de WOUT WAGTMANS tijdens een tan zijn vele hul digingen in de Ronde van Frankrijk. i3e etappe vam Marseille naar Carpentras (de etappe waarin Tom Simpson stief op de hellingen 1=E .-an de Ventoux) en werd opnieuw winnaar van aet puntenklassement (voor de 3e maal). In 1968 g== won Jan de rit van Can et naar Plage en de laat- =1 ite tijdrit, die hem meteen de eindzege im de tour HH opleverde. Een nieuw hoogtepunt voor een Neder- ps lander inde zware Ronde van Frankrijk. Het vorig jaar (1969) was een heel mager Jaar. Er werden =1 1oor Nederlanders geen etappes gewonnen in dat laar. Merckx zorgde voor de Belgen voor de eerste e ndzege na 30 jaar maar de eerste Nederlander in f=| net eindklassement was Rini Wagtmans die overi- pp gens een zeer verdienstelijke 6e plaats behaalde, pp D. C. KAAN g Horizontaal: 1 danseres; 8 munten, lu criticus; 13 Japanse munt; 14 vragend voorn, woord: 16 azijn. 18 schrijf kosten; 20 listig; 21 grond rondom boerderij; 23 troel negen; 24 sprekende vogel; 25 elektriciteit (spreekt.); 27 vettige aarde, 28 deel van een letter: 29 zie ommezijde^ afk.; 30 gemelijk, knorrig; 33 alleen in de verbeelding bestaande; 36 wees gegroet (Lat.); 37 deel v e. schip; 40 alvorens; 41 Spaanse hertog: 42 adreskaartje; 44 deel v. e. camera; 45 luchthlaasje; 46 wisseling van ve ren; 48 naaste bloedverwant van vaders zijde: 49 daar, op die plaats; 50 al de dieren samen. Verticaal: 2 medicus; 3 weetsel van vlas: 4 uitstekende rand; 5 negende toontrap; 6 (jacht)gebied; 7 strijd; 9 nobel (samentrekking); 11 godin v. d. dageraad; 12 meubeltje voor spreker; 15 plaaggeest; 17 omroepvereen. afk.; 19 pern, voorn, woord; 20 adviserend lichaam in Ned., afk.; 22 zeer dun metaal; 24 bes; 26 Insekt; 27 hand en warm er; 31 vernieling; 32 raad van arbeid, afk.; 34 klein verblijf; 35 trechter; 37 voorwerp voor turnbo- oefening; 38 universiteitsbibliotheek, afk.; 39 sarren; 12 vrouw van Jacob (O. T.)43 vadsig, traag; 45 eiland in Indon.; 47 inrit.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1970 | | pagina 23