machinefabriek Mokveld nv PRIJZENSLAG boonman i L0UISSE - GOES NV EXTRA SCHOK VAN DE MAAND... werkmeester apparatenbouw PERSONEEL 4 molenaar-menger chauffeur JONGE ADMINISTRATIEVE KRACHTEN Coöp. Zuivelfabriek en Melkinrichting ,KL00STERZANDE' een aankomende BOEKHOUDER ADMINISTRATIEVE KRACHT (mnl. of vrl.) M. de Dreu Go's NV MAGAZIJNBEDIENDE? Firma S. Cok Zn NU NOG 32 GEBRUIKTE AUTO'S GRATIS GETECTYLEERD ZATERDAG 6 JUNI AANKOMEND BEDIENDE GEREF. STICHTING VOOR MAATSCHAPPELIJK WERK TE GOES gezinsverzorgsfers gezinshelpsters geroutineerde typiste FLINK PERSONEEL MOSSELCONSERVENFABRIEK ROEM VAN YERSEKE KAPITEINS STUURLIEDEN MATROZEN LEERLING-MATROZEN TANKREDERIJ ZWAANS v. d. HEUVEL DORDRECHT Bent u niet tevreden met uw baan? WILT U SNEL VOORUIT? AD n„„on Gemeente Borsele ONDERWSJZER(ES) CHRISTELIJKE TECHNISCHE SCHOOL LERAAR LERAAR LERAAR een meisje Gebr. Verduijn's Suikerwerkenfabriek NV Breskens ASSISTENT voor de bedrijfsleider VIJVERVREUGD' RECEPTIONISTE/TELEFONISTE BANKWERKERS-LASSERS WEISSCHER NV LOODGIETERS CV-MONTEURS ELEKTRICIENS ZL M een LEERKRACHT Engels Gemeente GOES ONDERWIJZER GEMEENTE OOSTBURG EEN LEIDSTER Nog Juist op tijd Philips grootbeeld-tv, model 1970 Rqq 20 PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT GEVRAAGD: a. een leerling- b. een die tevens in het bedrijf wil meewerken, i bij: L. A. VERHAGE Graan- en veevoederhandel POORTVLIET j uwelier sbedrij f is op korte termijn plaats voor een MEDEWERKSTER KONINKLIJKE ZEELANDIA H. J. DOELEMAN NV BAKKERIJGRONDSTOFFEN ZIERIKZEE vraagt voor haar moderne kantoor te Zierikzee enkele Bij voorkeur met opleiding mulo 3 of 4 Sollicitaties (ook van hen die nog examen moeten Gevraagd Opleiding mulo of hbs vereist. Studerend voor of in het bezit zijnde van een boekhouddiploma gewenst. Schriftelijke sollicitaties richten ten kantore der fabriek vóór 15 juni 1970. Wij zijn een gespecialiseerd en expansief bedrijf met 135 medewerkers. Onze belang rijkste activiteit is het ontwikkelen, construeren en fabriceren van apparatuur voor de internationale chemische- en petrochemische procesindustrie en de aardgasdistributie. Ter versterking van de fabrieksleiding roepen wij sollicitanten op voor de functie van: Naast ruime praktische ervaring op het gebied van apparatenbouw en de daarmee sa menhangende hoge eisen welke door externe keuringsinstanties gesteld worden, dienen gegadigden ook over voldoende theoretische kennis te beschikken. Belangstellenden in de leeftijd van ongeveer 40 jaar met ervaring in een soortgelijke functie nodigen wij uit om hun schriftelijke sollicitatie te richten aan de personeelsafde ling van Machinefabriek Mokveld NV, Nijverheidsstraat 67, Gouda. Voor inlichtingen: telefoon 01820-17866 toestel 006. y f?. Op ons kantoor hebben wtj plaats voor een Diploma mulo of typen gewenst. Sollicitaties indienen bij OFF. FORD-DEALER - MIDDELBURG Zusterstraat 34 Telefoon 2972. Bent u diegene die wij zoe ken voor de vacante plaats van Geboden wordt: prettige werkkring en goed salaris. Sollicitaties te richten aan de heer RL v. d. Berge, Fr. Halsstr. 9, Goes. TeL 01100-8988 na 19.00 uur. SCHRIFTELIJKE GARANTIE FINANCIERING GEOPEND VAN 9.00-18.00 UUR WESTWAL 25 - GOES - TELEFOON 01100-6210 Gevraagd ten kantore van notaris J. C. Kram te Kapelle petr 1 augustus 1970 of eerder Mulodiploma vereist. Ook zij die dit jaar examen doen, kun nen solliciteren. Met vakantieafspraken kan rekening worden gehouden. Indien betrokkene de cursus voor nota risklerk wil volgen worden de kosten hiervan vergoed. Sollicitaties mondeling of schriftelijk kunnen worden ingediend ten genoemde kantore. (TeL 01102-1227). VRAAGT: Salaris 537,- tot 905,- per maand. Maar ook: meisjes vanaf 17 jaar, die afwisse lend huishoudelijk werk in een vijfdaagse werkweek leuk vinden als Salaris 380,- tot 632,- per maand. Voor gezinshelpster is geen diploma vereist; gewenst is enige huishoudelijke scholing of -ervaring. Voor beide functies uiteraard 6% vakantietoeslag; uni form- en rijwielvergoeding. Op het secretariaat van de GEWESTELIJKE RAAD VOOR ZEELAND VAN HET LANDBOUWSCHAP is plaats voor een die geheel zelfstandig moet kunnen werken. Na gebleken geschiktheid volgt aanstelling als secretaresse. Sollicitaties kunnen worden gericht aan de gewestelijk secretaris van het landbouwschap, Grote Markt 28 te Goes. In verband met het komende mosselconservenseizoen, vragen wfl per 1 juli 1970 (zowel mnl. als vrl.) voor diverse werkzaamheden in sorteer- en lnpakafdeling. Gr. van Zoelenstraat 35 YERSEKE Telefoon 01131-1465 Wij vragen in verband met nieuwbouw voor de binnenlandse tankvaart. Weekends meestal in thuishaven te Dordrecht. Sollicitaties dagelijks tijdens kantooruren en op zater dag van 9-12 uur. Maasstraat 2 telefoon 01850-39122 Kies dan het vak van de toekomst: computer-programmeur. Iedere dag komen er computers bij, iedere dag worden er mensen gevraagd. Kijkt u maar in de krant, de bestbataalde posities liggen voor het grijpen. HOE KUNT U PROGRAMMEUR WORDEN? Door een jaar dagelijks ongeveer een uur de schriftelijke lessen van het Advance Computer Instituut te volgen. Wat u nodig hebt is minimum ULO, MULO of LTS en de wil om 1 jaar vol te houden. WAAROM HET ADVANCE COMPUTER INSTITUUT? Omdat dit instituut al lang in het buitenland ervaring heeft opgedaan en u dus de zekerheid kan bieden van de beste opleiding, terwijl u ook examengarantie krijgt. Vóór u begint wordt u een test door een gerenommeerd psychologisch adviesbureau afgenomen, zodat u zeker weet of u geschikt bent. WAT MOET U NU DOEN? Deze bon invullen. U krijgt dan alle inlichtingen, gratis en natuurlijk zonder enige verplichting. Stel het niet uit; deze bon opsturen kan een beslissende stap vooruit betekenen. Computer Division Engelandlaan 287 NEDERLAND NV Haarlem Stuurt u mij gra programmeur is Inlichtingen over de cursus PZC 2-6-6 Tal nr Gewijzigde oproep Burgemeester en wethouders van Borsele roepen sollld. tanten op voor de per 1 augustus 1970 vacerende be trekking van in vaste dienst aan de openbare school voor gewoon lager onderwijl (tweemansschool) te Nieuwdorp. Indiensttreding zo spoedig mogelijk. Vereist is het bezit van de wettelijke bevoegdheid met de aantekening j en r. Voor onderwijzeres tevens de aantekening k. Sollicitaties binnen een week na het verschijnen van dit blad, ln te zenden aan de burgemeester van Borsele te Heinkenszand. Crijnsenstraat 3 - AXEL Telefoon 01155 -1556 Gevraagd met ingang van het nieuwe cursusjaar per 1 aug. 1970 akte N.h./n.i./(v.b.) akte N.j. (18 lessen) akte N.l. (wiskunde, natuur kunde, mechanica), (v.b.) Inlichtingen bij de directeur der school, tel. thuis: 01155-1694. Brieven met volledige inlichtingen en referentieadressen binnen 8 dagen na het verschijnen van dit blad te rich ten aan de directeur. Voor direct gevraagd voor het kantoor LOONBEDRIJF J. C. DE VOOGD GRIJPSKERKE - Telefoon 01189-1439 Prinses Julianastraat 30 vraagt voor spoedige indiensttreding Hy dient technisch en organisatorisch te zijn onderlegd en bovendien belangstelling te hebben voor produktenontwlkkeling. De voorkeur gaat uit naar een praktijkman tussen 28 en 35 jaar, die daadwerkelijke ervaring heeft in de suiker- en/of chocolade verwerkende industrie. Bij gebleken geschiktheid promotie tot be drijfsleider reële mogelijkheid. Honorering zal afhankelijk zijn van oplei ding en opgedane ervaring. Schriftelijke of mondelinge sollicitaties %vorden gaarne ingewacht aan het kantoor der NV, Prinses Juliana straat 30, Breskens. Tel. 01172-1651. tehuis voor geestelijk gehandicapten te Middelburg vraagt voor spoedige indienst treding een Gedacht wordt aan een jeugdige kracht met eventueel MAVO-opleiding. Aangezien naast de werkzaamheden als receptioniste enig typewerk moet worden verricht, is een goede typevaardigheid nood zakelijk. Schriftelijke solLicitaties aan afdeling personeelszaken van de STICHTING .VERPLEEG- EN RUSTHUIZEN ZEELAND', Postbus 100 te Middelburg. Wij zoeken op korte termijn Mondeling of telefonisch contact zien wij gaarne tegemoet: Constructie- en machinefabriek FA C. VAN LIERE ZOON WOLPHAARTSDIJK Papeweg 40, Wolphaartsdijk. Telefoon 01198-209 of na 6.00 uur 01100-5293. loodgieters - sanitair centrale verwarming elektriciteitswerken Hoofdstraat 16 KRUININGEN Telefoon 01130-1301 Het bestuur der vraagt met ingang van 1 augustus a.s. voor 8 lestijden aan de chr. huishoudschool te Haamstede Sollicitaties worden gaarne ingewacht door de consulen. te der ZLM, mej. A. v. d. Leeden, Grote Markt 28, Guei. Aan de openbare lagere H. van der Veenschool, J. P. Coenstraat 3 te Goes (4 leerkrachten) is een betrekking to vervullen van Vereist wordt het bezit van de volledige bevoegdheid en belangstelling voor on derwijsvernieuwing. De gemeente verleent zonodig medewer king bij het zoeken naar woonruimte. Verplaatsingskostenbesluit ls van toe passing. Indiensttreding zo spoedig mogelijk. Sollicitaties worden ingewacht bij de burgemeester van Goes binnen 10 dagen na het verschijnen van dit blad. Eventueel gewenste inlichtingen verstrekt het hoofd der school: de heer G. J. van Liere, Jacoba van Beieren- straat 13, 's-Heer-Hendrikskinderen, tel. (01100)-553L Aan de drieklassige openbare kleuterschool .Prinses Marijke' te Oostburg wordt per 1 augustus 1970 ge vraagd: in vaste dienst Sollicitaties binnen 10 dagen na het verschijnen van dit blad aan de burgemeester van Oostburg te Oostburg. Zij, die reeds een sollicitatie inzonden voor de vacature aan de openbare kleuterschool .Wilhelmina' te Breskens en ook nu voor deze betrekking in aanmerking wensen te komen, behoeven niet opnieuw te solliciteren. Zij kun nen dan volstaan met een schriftelijke mededeling aan de burgemeester van Oostburg dat hun sollicitatie voor Breskens ook voor Oostburg geldt. slaagden wij erin, voor de wereldkampioenschappen voetbal, beslag te leggen op een partij in nofehouten kast, met België. Als EXTRA SCHOK van de maand, brengen wij deze apparaten voor de ongelooflijk lage prijs van J "vvy m Radio, T.V., electr. hulsh. apparatuur, verlichting en grammofoonplaten. I Vlfssingen, Walstraat 62. tel. 01184 - 7518 Ovezande, Burg. Andriessenstraat 2, tel. 01195-395

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1970 | | pagina 20