Gent niet in de nieuwe luchtlijn Schiphol-Rijssel Drie doden bij ongeval Sluis Bibliotheekorganisatie W est-Zeeuwsch- Vlaanderen voorbeeld voor heel Zeeland Expositie werk Joseph Beuys stadhuis Middelburg geopend RECHTSTREEKS SLOE-RIJSSEL Zeewater Vlissingen niet rooskleurig ISLANDER' Aantrekkelijk plan voor promenade Nieuwe Burg' Schipper sprong het kanaal in ONGENOEGEN OVER INDELING VAN MIDDELBURG'S DONDERDAGMARKT LEVENSMIDDELENBEDRIJF C0K NV GAAT VAN GOES NAAR KAPELLE KVP in Oud- Vossemeer krijgt zetel na loting Bram Beekman: stijlvolle opening Jeugd Muziek Orgeldagen 1970 AUTO REED VAN DE DIJK NA ACHTERVOLGING DOOR POLITIE Bermbrandje ALMANAK Rijdende bibliotheek voor toeristen 2 PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT ZATERDAG 6 JUNI 1970 BELGIË WEIGERT LANDINGSRECHTEN' (Van één onzer redacteuren) DEN HAAG De NV Nationaal Vliegtuigbeheer, die over een maand een dagelijkse luchtlijn met kleine toestellen opent tus sen Schiphol - Rotterdam - Noord-SIoe en Rijssel (Fr.) krijgt van België geen toestem ming om ook nog tussenlandin gen te maken op het vliegveld van Gent. De Belgische directie voor de luchtvaart (ministerie van verkeer) heeft de aanvraag afgewezen op grond van het feit dat ,Gent niet die faciliteiten heeft, die een geregelde dienst kunnen waarborgen'. Concreet komen de bezwaren van de Belgen legen een dagelijkse dienst neer op hét volgende: hel vliegveld Gent heeft geen radioverbinding en geen landingshulpmiddlen. De argu menten die België aanvoert gelden overigens ook voor het nieuwe vlieg. - veld voor Midden-Zeeland in het Noord.Sloe, want ook dat heeft geen radioverbinding. De exploitant van de nieuwe luchtverbinding zal overi gens alle moeite doen om een radio verbinding daar zo spoedig mogelijk gerealiseerd te krijgen. Het heeft er alle schijn van dat de Bel gische autoriteiten vrezen dat hetj vliegveld Gent meteen dit soort voor. zleningen zou gaan opeisen, wanneer het zóu worden opgenomen ;n de luchtverbinding van Nationaal Vheg- tuigbeheer tussen Schiphol en Rijs sel. En dat laatste zou dan in ver band met de Waals.Vlaamse inves teringspolitiek van de Belgische re gering weer te hoge lasten vergen. Ook de concurrentiepositie van de Belgische luchtvaartmaatschappij Sa bena schijnt bij deze weigering op de achtergrond mee te spelen. Het uitvallen van Gent in de rij van vliegvelden betekent dat Nationaal Vliegtuigbeheer nu mogelijk met ingang van 1 juli een dagelijkse dienst (tweemaal heen en 'terug) opent tussen Schiphol Rotterdam j Noord-Sloe en Rijssel. De Haag se luchtvaartonderneming gaat ope-; reren onder de naam .Seaport Com muter Service." VLISSING EN Bij het rijksin stituut voor de zuivering van af valwater (RIZA) ligt. momenteel liet technische rapport van een onderzoek dat de RIZA in samen werking mot de provinciale wa terstaat van Zeeland heeft inge steld naar de vervuiling van de Westerschekle in liet bijzonder het water bij Ylissingcn. l'it dit rapport zou blijken dat «Ie toe stand van het Westersohcldewa- ter niet erg .rooskleurig' maar nog niet alarmerend is. .Het is in ieder geval geen helder water', aldus het commentaar van de zijde van de provincie. Voordat het rapport naar de op drachtgeefster (provinciale sta ten) gaat moet het RIZA er eerst nog enkele conclusies aan verbin den. Verwacht wordt dat het rap port binnen een maand in de openbaarheid zal verschijnen. Voordat het zo ver is zal het rap port eerst worden besproken met b en w van de gemeente Vlissin- gen. BIJNA HONDERD OMSTREDEN' WERKSTUKKEN... INITIATIEF ZEEUWSE MUSEUMSTICHTING MIDDELBURG In de Vleeshall; Beuys en de vertegenwoordiger van de lu was het museumdirecteur dr P. K. Ivan Daalen, die de heer Van der Grin- van het stadhuis is vrijdagmiddag T een tentoonstelling geopend van J tekeningen en werkstukken van Joseph Beuys (4S) uit Diisseldorf. Deze tentoonstelling, die tot 5 juli dagelijks van 10 tot 17 uur te be zichtigen zal zijn is een initiatief van de Zeeuwse Museumstichtin; en werd geheel samengesteld uit de collectie Van der Grinten te Kranenburg (Did). De collectioneur Hans van der Grin ten kwam zelf naar Middelburg on een inleidend woord te spreken, waai hem tegelijk de ile Zeeuwse museum-, Duitse ambassade, die hij zijn erken-1 r T. A. J. W. Schorer, niog betuigde voor de financiële steun, kelijk met deze taak die uitgifte van een fraaie, bij de exposi- verhinderd was. tie in het Middelburgse stadhuis horende catalogus mogelijk maakte. MIDDELBURG Als de gemeen teraad eind juni zal instemmen met de plannen zal Middelburg wellicht reeds aan het eind van het seizoen kunnen beschikken over een heuse promenade. De schetsplannen van adjunct-di recteur ir Snoey van gemeente werken hebben inmiddels ge stalte gekregen in een maquet te. De onderhandelingen met het gemeentebestuur bevinden zich thans in een eindstadium. Met het .ombouwen' van de Nieuwe Burg tot promenade zullen twee be langen zijn gediend. Het koopcen trum krijgt er een trekpleister bij en ook de verkeerssituatie ter plaat se zal erdoor verbeterd worden. In de eenriehtingsverkeersring is de af slag Markt-Nieuwe Burg steeds een obstakel geweest. En ook de situatie aan het eind van de Nieuwe Burg is allesbehalve ideaal. Wat de inrichting van de Nieuwe Burg. in de nieuwe stijl betreft: de straat zal het niveauverschil dat de trot toirs geven kwijt raken. Er komt van gevel tot gevel een bestrating waarbij een vakverdeling wordt aan gehouden van blokken van anderhal ve vierkante meter in twee kleu ren baksteen. In het midden van de promenades zullen vitrines worden opgesteld. Ter ver dere aankleding zullen er lantaarns en banken worden geplaatst en ook is er ruimte voor enige groenvoor ziening. Aan het eind van de Nieu we Burg. waar een klein plantsoen voor enige verruiming zorgt, zal zo mogelijk een kunstwerk worden ge plaatst. HANS WEERT Na een aanvaring! van een Nederlands binnenvaartschip, van 1000 ton met een klein olicbootje van de heer P. T. in het Kanaal door Zuid-Beveland bij Hansweert sprong de schipper van oliebootje in paniek in het water. Met behulp van een reddingsgordel die hem van het grote schip werd toege worpen kon de schipper zich al spoe dig in veiligheid stellen. Een Belgische binnenvaartschipper pikte hem even la. ter weer op. Het ongelukje gebeurde toen de schipper van het oliebootje op. draaide en daarbij een aanvaring met 't achter heen varende schip niet meer kon voorkomen. De schade was miniem. laten bewonderen. België heeft Nationaal Vliegrbeheer wel landingsrechten aangeboden op het vliegveld van Oostende. De Haagse luchtvaartonderneming heeft daarin weinig interesse, aangezien het lucht verkeer naar en van deze badplaats bijzonder onderhevig is aan het va kantieseizoen. .Oostende heeft geen industrieel achterland', zo zei onS de. heer D. Labré van Nationaal Vlieg, tuigbeheer. Een vlucht van het vlieg, veld Noord-Sloe naar Rijssel zal on geveer een half uur in beslag ne men. Er zullen twee toestellen worden ingc-1 zet. Yliegtuighciheer heeft al geruime tijd de beschikking over een J 0-pas- sagiers toestel van het type Doruieri .Skyservant'. Intussen is "een tweede kist besteld: een tweemotorige hoog dekker van het type .Britain Nor- man Islander' (voor 8 passagiers). Volgende week haalt de luehtva.irt- .IHIKUII l'.l. Elgcnaren n.aatsehappij dit toestel „„ar Neder. J' ™rkffiöel t- land om hit aanstaande aaterdag l.ii i V" 'Zf de officiële opening \an li veld voor Midden-Zeeland Noord-Sloe te Amsterdam t Standwerkers staan in de weg Horecabedrijven klagen bij gemeente \dieg-! z'<l' ''ij de gemeente beklaagd over de jkJindeling van de donderdagse markt, kunnen waarb'j de standwerkers met hun kraam de toegangen tot de terrassen van de horecabedrijven blokkeren. Er was enig ongenoegen over het feit, dat de klanten op de terrasjes moeten uitkijken op de achterzijde van de standwerkerskramen, waar meestal stapels dozen staan en afval ligt. Voorts worden de terrasjeshe. zoekers gehinderd door het ook achter de kramem van de standwerkers om lopend publiek. Het femeentebestuur er was dezer dagen een ontmoeting met wethouder Baars waarbij ook directeur van ge meentewerken aanwezig was toont be grip voor de grieven van de. bewoners van de bewuste marktzljde. Men heeft in- Met het oog op Vaste oeververbinding Voorkeur van medewerkers GOES De Goese groothandel in le vensmiddelen gebroeders Cok NV, zal op korte termijn het bedrijf, waaraan ruim 100 werknemers zijn verhonden, in zijn geheel verplaatsen naar het indus triegebied van Nieuw-KapeUe. Een verheugende burgemeester H. G. van Surjlekom deelde dit nieuws vrijdag op een persconferentie in het gemeente huis van Kapelle mee. Wanneer alle plannen naar wens verlopen, zal het be drijf op 1 juli 1971 in het geheel zijn overgebracht naar Kapelle. Het bedrijf, dat de ontwikkelingen levensmiddelenbranche onder meer door de aanschaf van een computer nauw lettend volgt, heeft gekozen tussen de gemeenten Reimerswaal i dorpskern Krabbendijke), Goes en Kapelle. Mede grond van een rapport van het Zeeuw- ETI. aanlokkelijke woningbouwplan nen en een duidelijke .Kanelse' voorkeur van het personeel van de NV Cok. is uiteindelijk besloten om enge veer hectare van het industrieterrein van I drijf te bezetten. Burgemeester Van 'Suijlekom zei het van bijzonder belang te achten dat door de vestiging van deze schone industrie in zijn gemeente de beleidslijn ten aanzien van nieuwe industrieën niet verstoord wordt. De directie van de gebroeders Cok zet te uiteen, waarom overplaatsing van hun snel groeiende bedrijf noodzakelijk was geworden: hoewel de nv pas in 1961 een nieuw bedrijf in Goes heeft geopend, waren de uitbreidingsmogelijk heden in deze gemeente vrijwel nihil. Ook het filiaal in Krabbendijke kwam, gelet op het nieuw geprojecteerde Zeeuwse wegennet, niet voor verdere expansie in aanmerking. Er is zelfs al rekening gehouden met een eventuele vaste oeververbinding over de Wester- schelde. Omdat ruim een kwart deel van de omzet van het bedrijf naar Zeeuwsch-Vlaanderen gaat, kwam Ka pelle als heit meest geschikte centraal gelegen punt uit de bus. De werknemers van het bedrijf zijn tevoren uitvoerig in de plannen van de nv gekend. Men verwacht dat na verloop van tijd uit breiding van het personeel noodzakelijk zal zijn. Het is de bedoeling dat eind 1970 al een gedeelte van het bedrijf Kapelle met het nieuw te bouwen be-naar Kapelle overgeplaatst wordt. OUD-VOSSKMEER De KVP in Oud- semeer behoudt haar restzetel, die insdag bij de gemeenteraadsverkie zingen wat al te voorbarig werd toege kend. De gemeentesecretaris had hij dc telling over liet hoofd gezien dal zo wel de KVP als de ARP-SGP-combina- tie 67 stemmen over hadden. Daarom moest het lot beslissen. Vrijdagmorgen om vijf minuten over tien trok het KVP-raadslid P. W. A .Mees de goede enveloppe en dat bete kende dc definitieve toekenning van de restzetel. Het huidige SGP-raadslid J. Aarnoudse keert in de raad niet meer terug, omdat hij de verkeerde enveloppe koos. De KVP krijgt nu voor het eerst drie zetels in de nieuwe gemeenteraad van Oud-Vossemeer. Dat zijn de heren C. W. de Leeuw. P. W. A. Mees en M. an Tilburgh, die de restzetel bezet. De KVP-ers hebben dus woensdagavond niet voor niets gefeest. Er heerste een bijzonder opgewekte stemming over dc toekenning van de derde zetel, die men mede gezien in verband met de naderen de herindeling van de zeven Thoolse ge meenten, als een groot succes be schouwt. den opgenomen. Het ligt in de bedoe ling de donderdagse markt zodanig in te richten dat de kramen van de standwer kers die nu nog met hun koopwaar op de stoep staan, zullen komen te staan te. gen de kop van de dubbelnjige reeks kramen, wat nu al incidenteel gebeurde. Daardoor ontstaat er meer een passage. .DOMEIN' Dit lijkt ons, zo vertelde de heer Van Unen, de meest sympathieke op. lossing, want u moet niet vergeten dat de standwerkers ul heel lang hun do. mein hebben aan die zijde van de markt. Van de zijde van een der be rokken horeeabedrijfsvoerders werd nog de suggestie gedaan om zo nodig de rijen kramen deels naar de kant van het stadhuis en deels naar de kant van de Middenstandsbank op te schuiven waardoor een soort van binnenplaats zou kunnen ontstaan, waar de standwerkers terecht zouden kunnen. I r Een andere zaak waardoor men zich ge.| AARDENBURG griefd toonde was het feit, dat ondanks' het algehele verbod om op de donder- keersongeval op de rijksweg Sluis- dagse markt auto's te plaatsen een aantal marktkooplieden toch hun wagens en karretjes tot bij hun kramen plaat- Hot inleidend woord van de heer Van der Grinten was vooral een toelichting op het werk van Joseph Beuys. dat vaak sterke zwart-wit reacties oproept, van adorering tot afkeuring. Het is een on derzoek naar de innerlijke structuur van mens, dier en ding, die in de thema tiek van Beuys vervloeien en in symbool taai de beschouwer trachten te schok ken en dwingen tot zelfonderzoek. Men kan do expositie zien als een overzichts tentoonstelling van het werk van Beuys van 1945 tot 1968, waarbij de heer Van der Grinten er nog de aandacht op ves tigde, dat veel van het in Middelburg ge hangen werk nog niet eerder geëxposeerd materiaal is. Hij dankte tenslotte de heer Van Daalen voor zijn enthousiasme bij het voorbereiden van de tentoonstelling. De heer Van Daalen was enthousiast ge bleven, ook toen de heer Van der Grinten door onvoorziene omstandigheden veertig minuten over tijd in Middelburg arriveer de. Vlot improviserend noodde hij zijn gasten eerst tot een verversing, waar na men. toen de heer Van der Grinten nog steeds niet gearriveerd was, al vast maan- aan de bezichtiging begon, waarmee men al ruim gevorderd was toen de collectioneur aan zijn ope ningstoespraak begon. Men was van achteren in het draaiboek begonnen, maar men kon het precies op tijd weer toeslaan. De expositie omvat 91 werkstukken. Joseph Beuys studeerde aan de Akade- mie Diisseldorf onder Enseling. Sedert 1961 is hij als professor in de beeldhouw kunst aan de Düsseldorfse Akademie verbonden. Uit de grote Beuys-verzame- ling van de gebroeders Hans en Franz Joseph van der Grinten, een oorspronke lijk Zuidlimburgse familie, thans te Kleef, heeft de exposerende kunstenaar zelf een keus gemaakt. Bij een ver- Oostburg zijn in de nacht van don derdag op vrijdag drie mensen om het leven gekomen. De slachtof- sten. Op deze zaak zal het gemeentebe stuur nu ook gaan toezien. Al li»t, zo zei de heer Van Unen, deze zaak wel wat moeilijker, want vroeger kon men over het algemeen goed terecht op het Iters zijn de- 30-jarige caféhouder Zusterplein. Daar staan nu echter dei "arkeermeters. jl'. C. M. -Jansen, zijn 28-jarige In het verleden is al besloten om kwe-l T kerij Dekker die een standplaats had j vrouw M. F. W. -Jansen-Dijks en de op de kleine steentjes voor het stadhuisl tijdens de donderdagse markt ruimte te 3b-jarige G. J. Beun, allen Uit geven tussen de andere kramen op heti middenterrein. De heer Van Unen. ,De Draaibrug, donderdagse markt is bij de toeristen nu eenmaal erg in trek, dus moeten we coulissen als het stadhuisfront toch ook wel een beetje eer aan doen. De aanwe zigheid ter plaatse van een handelaar in antiek en koperwerk, die de waren op een kleed op de grond uitstalt, vormt geen storend element. De heer en mevrouw Jansen waren in zittenden van een door de heer Beun bestuurde personenauto, die omstreeks VERKEER GESTREMD DOOR MANOEUVRE VAN AUTOBUS 1 V'LISSINGEN Vrijdagmorgen I streeks 12.30 I een rijst rook lenige tijd gestremd doordat een bus van de NV Streekvervoer Walcheren dwars -op de weg tot stilstand was gekomen na jeen uithgalmanoeuvre. De chauffeur van jde bus wist door krachtig remmen en ver uit te halen een aanrijding te voorko MIDDELBURG NIEUWE KERR Reeds een aantal jaren propageert Jeugd Muziek - Zeeland in haar pro gramma het orgel. Door middel van liet jaarlijks Delta Orgelconcours voor jonge amateurorganisten tracht deze op verschillende fronten actieve vereni ging dc interesse van de jeugd voor het koninklijk instrument te vergroten. Dit jaar deed zij de wedstrijd, die heden middag op liet Marcussenorgel van de Grote Kerk in Goes gehouden wordt (met een daaraan aansluitend miprovl- satieconcert hedenavondvoorafgegaan door een inleidend concert in de Nieuwe Kerk te Middelburg. Bram Beekman, in 3967 winnaar van het eerste Delta Orgelconcours, en het Jongenskoor van de Zeeuwse Koorschool was" de eervolle laak toebedeeld deze opening van de Jeugd Muziek-orgei- dagen te verzorgen. De nu 20-jarige Bram Beekman heeft opnieuw doen hó. ren dat voor hem het orgel zijn sped, goed bij uitnemendheid is. Intellectuele overwegingen ten aanzien van de reali sering van de muziek. hetzij van Bach, hetzij van Alain zijn niet te onderkennen in zijn spel dat een gewel dig speelse indruk maakt Zijn inzicht in de essentie van het gespeelde over rompelt de toehoorder die daardoor ge grepen wordt, die een gevoel van ver heldering. van bevrijding Krijgt dat ge lukkig maakt. In heel sterke mate on derging ik dit in Beelcman's zonder meer geniale interpretatie van Reger's Cao. ralphantasie ,Freu dich sear o meine Seele' (waarmee hij zijn pubhek tot een minutenlang applaus noopte). Bram Beekmans reeds vroeger gesigna leerde liefde voor de Franse orgelmu ziek beleed hij deze avond onomwonden met drie kleurrijk gespeelde specimen' Franck's Cantabile ("in sfeer aansluitend op de gezongen mis van Fauré), het Scherzo uit Viernes tweede symfonie en de indrukwekkende Litanies van Je. ban Alain. Zijn registraties waren m de begrensde dispositiemogelijkheden van het orgel verbazend vindingrijk; staaltjes hiervan leverde hij ook in zijn voortreffelijke assistentie aan het jon. genskoor. Koorleider Evert Heijblok leidde zijn knapen in kleine missen van Faurc en Britten Zowel het mystieke, meditatieve karakter van Faurés Mes- se basse, waarin de harmonie het voor. naamste expressiemiddel bleek als de emoties van de indringende welvingen in het grillige vocale lijnenspel van Britten's Missa brevis, twee tegen, gestelde vis.es op een zelfde tekst wist Evert Heijblok op overtuigende wijze aannemelijk te maken. Het Doha nobis pacem, geraffineerd begeleid door Bram Beekman, leverde de onvergete. i lijkste indruk van dit openingsconcert IWsrendëIvan de Jeugd Muziekorgeldagen op. ui oMvuekte in deiDle vanavond besloten worden m Goes wnni-cr-hiiwrifl dJmet een improvisatieconcert door Ka- waarscnuwae ae VLISSINGEN Vrijdagavond om-j men met een personenauto dié vlak voor streeks negen uur moest de Vlissingse dc bus dc Paul Krugerstraat overstak, brandweer uitrukken voor een klein Door deze manoeuvre raakten de draag- brandje tussen de Nieuwe Vlissingse weg veren van de bus in ongerede zodat de en het Jaagpad, ongeveer ter hoogte van bus gedwongen was midden op de weg de PZEM. Er gingen een paar meterite blijven staan tot de schade ter plaat- de dijk terecht. X gras en bossage verloren. j se hersteld kon worden. breekt elk spoor. GEDEPUTEERDE VAN GEESBERGEN: leeuwse Ouwe koek Een bewoner van een bejaarden tehuis te Hoek bericht ons de te levisie-uitzending te hebben ge volgd, waarin een Middelburgse dame liet. haren hoe eenvoudig het is het Nederlands van achteren naar wren wit ie spreken. Ouwe koek voor ons Zeeuwsch- Vlamingen' schrijft de man, ,als jongens deden we vroeger niets anders als we bepaalde charmes van meisjes in hun bijzijn wilden bespreken'. Nogal omstandig verhaalt hij dan, hoe. het. achteruitspréken in Zeeuwsch-Vlaanderen destijds een grote vlucht heeft genomen: er ontstond een soort, zoals hij het noemt liefdestaai' die vooral on der de grote leugenboom in Hoek werd gesproken, waar Jiet vrij- grage jongvolk des avonds te hoop liep'. Later1 zo besluit inzender, .toen we getrouwd ivoren, spraken we niet meer achteruit, we waren ei genlijk allang uitgepraat. Bezint eer je begint, riep ik nog wel eens achterstevoren. Maar er was nie mand, die luisterde half drie bij dc kruising Draaibrug eei sL tegen een aan wij zings bord van de ANWB reed en vervolgens" tegen een boom tot stilstand kwam. Het ongeluk werd op gemerkt door een passerende automobi list, die over het op de weg lig,J- aanwijzingsbord reed. Hij ontdekte berm het autowrak en waarschuwue uci politie. Dokter N. Kijk „It Aardenburtt.1 m,el .a H°f#.he «Brussel JuryvoorMter die te hulp was geroepen voor hel ver-:'™ h« imddagcojcoursItovert.Heijblok lenen van medische assistentie, kon nog '9°es Anthon de ne. Middelburgs, slechts de dood constateren. Het echt- Stofte Gunst ,Goesi. Dan,el Manneke Y ogelwaardeen Bram Beekman (Mid delburg). Tijdens dit improvisatieconcert zal Zeelands gedeputeerde A. L. van Geesbergen de door de provinciale over heid beschikbaar gestelde wisselbeker aan de concourswinnaar uitreiken. G. W, B. Scholier fietst tegen tractor MARIEKERKE - Vrijdagmiddag raak. te de veertienjarige L. H. uit Zoutelan de vrij ernstig gewond aan zijn gezicht en aan beide handen toen de jongen met zijn fiets tegen een stilstaande landbouwtractör met aanhangwagen op reed. Het ongeluk gebeurde op de Hoogeland- seweg. Dejongen was op weg van school naar huis en leunde zeer ver over zijn stuur en probeerde tegelijkertijd zijn snelheid zo hoog mogelijk op te "voeren. Hij heeft de tractor die aan dc kant van dc weg stilstond te laat opgemerkt. Dokter M. Reverse uit Middelburg ver leende eerste hulp en het de jongen per ambulance naar het Gasthuis overbren gen. De fiets was totaal vernield. Het ongeluk gebeurde omstreeks vier uur. HET WEER IN EUROPA Barcelona, geheel bewolkt 24 gr. Berlijn, vrijwel onbewolkt 24 it Cennöèvc. half bewolkt is «r. Helsinki, vrijwel onbewolkt 24 gr. InnsbrUck. zwaar bewolkt 24 gr. Kopenhagen, vrijwel onbewolkt 21 gr. Lissabon, geheel bewolkt 13 gr. Luxemburg, vrijwel onbewolkt 23 gr. Madrid, zwaar bewolkt 21 gr. Mallorca. licht bewolkt. 23 gr. MUnchen. vrijwel onbewolkt 20 gr. Oslo. onbewolkt 27 gr. Parijs, onbewolkt 24 gr. Rome. regen 23 gr. Stockholm, onbewolkt 24 gr. Wenen, zwaar bewolkt)8 gr. Zurich, regenbui 17 gr. Athene, vrijwel onbewolkt GOES Na een achtervolging door de Goese politie is een onbekende automo bilist in de nacht van donderdag op vrij- 5o_„ ilag over de kop geslagen en van de Kat. was h'et verkeer op j tendjjksedijk gereden. De politie trof Je Paul Krugerstraat laat in dc avond een onverlichte auto aan bij dc sportterreinen in Goes. Men wil de poolshoogte nemen, toen de wagen plotseling optrok, tie politieauto aan reed en er vandoor ging. De politie zag geen kans «Ie automobilist te pakken krijgen, maar later in de avond vond dezelfde wagen terug langs dc Kat- teiulijksedijk. De bestuurder ervan is rechtdoor gereden in een naar rechts lopende scherpe bocht. De auto heeft een boom geraakt en kwam onder aan de bestuurder ont- OOSTBURG Gedeputeerde A. L. van Geesbergen heeft vrij dag bij de opening van de nieu we openbare bibliotheek Oost burg gezegd, dat de wijze waar op in West-Zeeuwsch-Vlaande ren de lectuurvoorziening wordt georganiseerd, als voorbeeld kan dienen voor de verdere bi bliotheekontwikkeling in Zee land. Hij doelde daarmee vooral op de samenwerking van alle le vensbeschouwelijke richtingen in de stichting gemeenschappe lijke openbare bibliotheek West- Zeeuwsch-Vlaanderen. De stich ting beoogt een veelzijdigheid die men elders in het land nog niet aantreft, aldus de heer Van Geesbergen. bibliotheek in Oostburg wordt, zoals wij al schreven, het cen trum van een serie kleinere bibliothe ken in Biervliet, Aardenburg. Bres. kens. Schoondijke en Sluis. Bovendien beschikt de stichting sinds een half jaar over eem rijdende bibliotheek. Stichtingsvoorzitter VV. C. A. van Dongen constateerde vrijdag, dat de ervaringen tot nog toe het onnodig maften het belang en de noodzaak van een goede bibliotheekvoorziening nog eens uitvoerig te gaan argu menteren. In het eerste kwartaal van 1970 leende dé stichting 32145 boe ken uit, waarvan 20675 via de .biblio bus. Er bestaan momenteel 1605 vas te lezers ingeschreven. Deze cijfers liggen boven de landelijke norm voor een vergelijkbaar gebied. Voorop Gedeputeerde Van Geesbergen meldde met enige trots, dat Zeeland wat het bibliotheekwezen betreft met een aantal zaken voorop loopt. Over drie weken wordt in deze provincie gestart met een rijdende toeristen- bibliotheek, de eerste in Nederland. In West Zeeuwsch-Vlaanderen wil men gaan experimenteren met een speciale schoolbibliotheek en een Iip- jaardenbiblïotlieek. Over de totstandkoming van de nieu we Oost.burgse bibliotheek vertelde stichtingsvoorzitter Van Dongen dat het allemaal vlugger gegaan was dan men had verwacht. De subsidies kwa men ongedacht vlot beschikbaar en dat betekende, aldus de heer Van Dongen, ,dat wij sneller met defini. tieve plannen konden komen dan aan vankelijk mocht worden verwacht'. Aan de eigenlijke opening van het bibliotheekgebouw gedeputeerde Van Geesbergen draaide de sleutel om ging een bijeenkomst in het Oostburgse gemeentehuis vooraf. Burgemeester A. Schipper was daar de eerste van een serie sprekers die de stichting met de totstandkoming van haar eerste .vaste' uit leen biblio theek feliciteerden. Burgemeester Schipper zag de nieuwe bibliotheek ondermeer als vam zeer groot nut voor de vele in Oostburg gevestigde scho len. Directeur Meeuwsen van de lan delijke christelijke lectuurcentrale, sprak over de .tweede mijlpaal' na de bibliobus. Adjunct-directeur M. P. de Bruin van de provinciale biblio. V RIJ WARM Droog en overwegend zonnig weer. In de middag en avond mogelijk hier en daar een bui. Ongeveer dezelfde temperaturen al* vrijdag en een matige, nu en dan vrij krachtige wind tassen noordoost en oost. Het bogedrulcgebied boven Scandinavië houdt een gunstige invloed Tijdelijk wat bewolking, niaar overwegend zon nig. Matige oostenwind. In de middag 21 a 22 graden, zeewater 15 graden. Vooruitzichten: Ook zondag ;s zomers strandweer waarschijnlijk. vrij ilieek verzekerde, dat Zeeland op hel gebied vam het bibliotheekwezen school begint te maken. De heer M. Leemliouts, vertegenwoordiger van het departement Aardenburg van 'l Nut. zei dat deze instelling op de aanvankelijke bezwaren tegen de streekbibliotheek volledig is terug gekomen. Directeur W. de Bruïjne van de federatieve provinciale biblio theekcentrale verklaarde het werken in West Zeeuwsch-Vlaanderen altijd als een uitdaging te hebben ervaren Tot slot bood de heer J. Fremouw fe licitaties aan namens de Abop Zeeuwsch-Vlaanderen. De vele genodigden gemeentebestu ren, vertegenwoordigers van bibli otheekorganisaties. kerken en scho len waren in de gelegenheid de nieuwe bibliotheek te bezichtigen. Zoals bekend, is de bibliotheek ge. huisvest In het vroegere patronaats. gebouw .De Kaholieke kring'. De grote zaal moest een grondige ver bouwing ondergaan om voor het nieu we doel dienstig te kunnen zijn. aandag. een hui Weersvooruitzichten in cijfers gemid deld over Nederland: Voor zondag: Aantal uren zon; 4 tot 11; min. temp: 0-4 graden boven normaal; max. temp. 1-6 graden boven normaal; Kans op een droge periode van minstens 12 uur: 90 procent: Kans op een geheel droog etmaal' 60 procent. Voor maandag: Aantal uren zon: 4-11; min. temp.; 1-5 graden boven normaal; max. temp: 1-6 graden boven normaal: Kans op een droge periode van minstens 12 uur: S0 procent: Kans op een geheel droog etmaal* 50 procent. ZON EN' MAAN 6 juni Zon op 04.23 onder 20.55 Maan op 05.42 onder 23.36 7 juni Zon op 04.22 onder 20.56 Maan op 06.53 onder

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1970 | | pagina 2