H. HENDRIKSE (63) EEN LEVEN TUSSEN DE BOEKEN NOORD-IERLAND, OP WEG NAAR INDUSTRIALISATIE zeeuwse courant ■mm SPECTACULAIR KLEIN GRUT IN KOUDEKERKSE VERZAMELING HOECHST NIEUWSTE LOOT AAN DE STAM provinciale 19 IE11Q1EBIIE3 llliililllllllllllllillllllllllllil 6 JUNI 1970 ZATERDAGKRANT moe KOUDEKERKE Tot de werkjes, waarvan de heer Hendrikse helemaal geen afstand heeft kunnen doen behoort ook nog wait klein grut?, zoals hij het zelf wat oneerbiedig betitelt. Die verzameling klein grut bevat overigens nog juweeltjes van documenten zoals het jubileumboekje ter nagedachtenis aan het tweehonderd jarig bestaan (1105.1905) van de Israëlitische kerk in Middelburg. Ook bewaart de heer Hendrikse in een plastic hoesje zijn wijze van opbergen verraadt de nauw gezetheid van een voorbeeldig boekhouder een spectaculaire herinnering aan het Zeeland van vroeger. Het is hetverslag van den moord, gepleegd door Sara Janse Geldof, huisvrouw van Pieter Huissoon, aan Katharina Blok, oud dertien jaar te Middelburg, in den morgen van den 26 maart 18S8'. De zaak die werd behandeld door het hof van Assises' trok trok sterk de aandacht, zo meldt het verslag. JSen ontzettende menigte van allerlei rang en stand, die de audiëntiezaal binnenstroomde bewees al dadelijk de voortdurende grote belangstel, ling van het publiek. De heer procu/reur.crbmimeel, het woord verkregen hebbende, schetste dan ook in zijne inleiding met sterke kleuren de algemene verontwaar. diging af, die de mare van het plegen der ohderwerpelijke misdaad bij de ingezetenen dezer stad en van dit eilandje, ja weldra door het geheels rijk had teweeg gëbragt.' En dan volgt het gedetaileerde verhaal van de gruweldaad, overgoten met een pit. tig, sensationeel sopje. Het meisje Blok zou al eerder het leven hebben gelaten als de vrouw niet zou zijn gestoord door de thuiskomst van haar man. Het kind kwam met een nota aan de deur en werd vriendelijk verzocht enkele dagen later nog eens terug te komen. Op maandagmorgen, iets voor acht uur kwam, zo vermeldt, de historie, de argeloze onschuldige Katharina Blok in het huis van Sara Geldof. Zij zou niet levend meer buitenkomen. JSn in dat huis volbra.gt Sara het verschrikkelijke feit., vermoordde het lieftallige meisje, sneed haar genoegzaam den hals af, ontkleedde het slacht offer geheel en al, ontnam het de gouden oorsierselen, bloedkoralen en slootje, wierp het lijk in het secreet harer woning, hetwelk op een groot riool correspon deerde, waarvan zij de diepte kende en aldus zich verzekerd waande dat het Hohaam niet gevonden zou worden. Doch zo stelde de toenmalige verslaggever vast, ook hier toonde de vinger Gods de boosheid der snode vrouw, ook hier erkende men de macht der Voorzienigheid, die de misdaad nooit ongestraft laat?. En het verhaal wordt afgerond met de mededeling dat ,den dertigsten van boven gemelde maand, op den middag, 's hof's arrest werd uitgesproken, ten aanhore van eene ontelbare menigte, bij hetwelk de beschuldigde werd schuldig verklaard aan moedwillig en en met voorbedachten rade lage, gepleegden doodslag, vergezeld en opgevolgd van diefstal en diensvolge veroordeeld tot de doodstraf met den strop door het verworgen aan ene paal, alsmede in de kosten van den processie.' De heer Hendrikse zorgt vrijblijvend nog voor een aanvulling door mee te delen, dal de vrouwop weg tiaar de terechtstelling op de Middelburgse Markt haar pantoffel verloor. Deze pantoffel is vele jaren lang als curiositeit in de Stadsschuur bewaard gebleven. KOUDEKERKE De komst van een verhuis wagen in de Middelburgsestraat in Koudekpr- ke betekende vorige week het definitieve einde van de bijzondere hobby, die de heer H. Hen drikse er gedurende een halve eeuw op na heeft gehouden. Drieduizend boeken en ge schriften over het Zeeland in vroeger dagen verdwenen richting Middelburg. Een in de loop van zoveel jaren zorgvuldig en met liefde voor Zeeland» geschiedenis opgebouwde kost bare verzameling veranderde van eigenaar. Op de stoep vóór zijn woning heeft de heer Hen drikse de verhuiswagen nog even nagestaard. Want, zo zegt hij, bijna verontschuldigned, daar ging per slot van rekening een stuk van mijn levenswerk.' Lang heeft de heer Hendrikse gewikt en ge wogen voordat hij tot de algehele literaire schoonmaak overging. Maar op een zeker mo ment moest hij wei. ,Ik kom de zaak niet meer overzien. Het huis werd te klein door de aan wezigheid van al die boeken in kisten, kasten en koffers. In de boekenkast stonden de wer ken twee rijen dik. Er was geen beginnen meer aan om nog iets op te zoeken. Ik had moeten verhuizen naar een groot herenhuis om mijn hobby te kunnen voortzetten.' Maar nie mand van de kinderen voelde ervoor om het levenswerk van de boekhouder voort te zetten. Dus nam de heer Hendrikse zonder dralen, het besluit zijn zeldzame 'verzameling van de hand te doen. De antiquarische waarde van de cofl- Lectie mag dan aanzienlijk hoger zijn geschat dan de hoeveelheid papieren geld dat de oor spronkelijke eigenaar ervoor in het handje kreeg, kostbaar is de Koudekerkse verzame ling beslist. En nog uniek ook als men de boe kenplanken afgaat. Ter illustratie kan bijvoor beeld in dit verband worden opgemerkt dat een rijk voorziene en goed gedocumenteerde instelling als de provinciaJle bibliotheek in Mid delburg zich ijlings met de heer Hendrikse in verbinding stelde nadat het gerucht zich had verspreid dat de boekhouder in het bezit zou zijn van enkele werkjes waarvoor de provin ciale bibliotheek al geruime tijd stad en land had afgezocht. Van die bijzondere exemplaren zoals van het boekje ,De Zeeuwse hovenier' en een geschrift over voorkomende vormen van pest, geschreven door de Middelburgse chirur gijn Buison worden thans met de meeste spoed fotocopieën gemaakt. ZEVEN STUIVERS Zoals kinderen hun ogen uitkijken wanneer ze voor de etalage van een speelgoedwinkel staan, zo keek de heer Hendrikse als jonge jongen met verheerlijkte blik in de uitstalkast van een boekwinkel. En menigmaal, wanneer een uitstapje met oma riohtlng Middelburg voerde, weid er een boekje (ze kostten toen og zeven stuivers') aangeschaft. In de Kerk straat in Middelburg, waar groenteboer Ga- briëlse naast bloemkool en prei ook boeken verkocht, was de heer Hendrikse een trouwe klant. En zo groeide de verzameling gestadig. Tot de Koudekerkse verzamelaar amper meer wist wat hij wel en wat niet in bezit had. Wamt naast het zelf kopen legde de heer Hen drikse ook vele contacten met veilingmeesters in den lande, die hem tipten wanneer er wat belangrijks onder de hamer kwam. Kinder boekjes van de Souburgse schrijver Louwerse gingen in het huis aan de Middelburgsestraat jp de duur meters boekenplank beslaan. De heer Hendrikse: .Die boekjes waren steeds moeilijker te pakken te krijgen. Ze werden stukgelezen en weggedaan.' Maar de boekhou der uit Koudekerke schraapte er 173 van bij elkaar. Ook werkjes van J. Stamperius uit Wilhelminadorp. die een grote serie over zijn jeugd schreef (de ezel van de bakker', .de oude veldwachter", ,drie kwajongens' en ga zo maar door) ontkwamen niet aan de verzamelwoede van de heer Hendrikse. Hij kreeg er m de loop van de jaren tachtig van in handen. Tot de drieduizend, enkel over Zeeland han delende boeken die vorige week uit huize Hen drikse verdwenen behoorde onder meer een zeer zeldzaam exemplaar van de atlas van Zee land (rond 1760). Verder vijf delen van de Wachiene (vaderlandse geografie) uit 1790, met bij elkaar 1100 gravures. ,De gravures die je overal bij de mensen aan de muur ziet han gen zijn allemaal uit dergelijke boekwerken afkomstig. Want die dingen brengen veel op. Maar het heeft wel tot gevolg, dat je bijna geen gaaf boekwerk meer te pakken kunt krij gen. Ze worden compleet gesloopt.' Andere juweeltjes uit de verzameling van Hendrikse: de oude crooyk van Zeeland (Reyersbergh) van 1634 en een prachtig exemplaar van de Smallegange-cronyk. De aanschaf van al die boekwerken kostte bij elkaar een lieve cent. Maar de heer Hendrikse kon zich dat permit, teren. ,Ik ging nooit naar de bioscoop of naar een café. Zo kon ik wat anders met mijn geld kunstvezel] atrrtek Een deel van de produktie-afdeling van de nieuwe vestiging aan de westkust van Noord.Ierland heeft geopend. doen. Toch heb ik de tijd wel een beetje mee- gehad. De twee complete delen van ,De tegen woordige Staten van Zeeland' kocht ik bij voorbeeld in 1932 voor acht gulden. Ik heb er de rekening nog van liggen. Nu staan ze voor 850 geprijsd. En een paar jaar later kocht de heer Hendrikse bij Bal in de Kromme Weeie in Middelburg de cronyk van Smaliegange voor honderd gulden. ,Ik heb er nu 3.000 voor gek regen.' TWEEDE RONDE Wie denkt, dat het echtpaar Hendrikse thans, na de verkoop van zo'n grote collectie in een akelig lege woning huist heeft het goed mis. Ik heb nog veel te veel boeken over. Daarom ben ik nu :n de garage verder aan het sorteren. Dat wordt de tweede ronde, goed voor nog eens tweeduizend boeken. Ze handelen over al lerlei onderwerpen.' De heer Hendrikse heeft ook nog een vijfhonderdtal kinderboekjes lig gen. Van de hand van Petronella Moens en Sehmid om maar even een paar namen te laten vallen. De provinciale bibliotheek heeft er wel interesse in. En dan hebben we het nog niet gehad over de prenten, de losse gravures, de 2-1 albums met afbeeldingen van hervormde kerken in Nederland, en de ansichtkaarten. Vooral van de voorraad ansichtkaarten kon cie heer Hendrikse maar moeilijk afstand doen. In het voorjaar heeft hij er overigens toch uiteindelijk tienduizend over Zeeland van de band gedaan. Maan, zo klinkt het triomfante lijk', ik heb er nog altijd drieduizend van Wal cheren achtergehouden.' Het meest ingenomen was de verzamelaar steeds met boekwerkjes waar je maar moeilijk aan kon komen. Zoals die geschriften van de bekende geneesheer De .Man, een gefortuneerde Middelburger, die het zich kon permitteren om voor eigen rekening xiekjes te laten drukken. Deze exemplaren leed hij dan aan vrienden en kennissen ea- leau. Of een boekwerk over het bezoek van ïoningin Emma aan Walcheren, ln 1894. Er werden bij elkaar slechts tien exemplaren uitgegeven waarbij de Illustraties met de hand waren gekleurd. De heer Hendrikse zou ten slotte een van de bevoorrechten worden die een dergelijk zeldzaam werkje tot het zijne mocht rekenen. Met pijn in het hart heeft de heer Hendrikse nu afstand gedaan van zijn collectie boeken. Het meest betreurt hij het nog, dat nu de verzameling uiteen zal vallen. Maar daar wiel kennelijk niet aan te ontkomen. ,De pro vinciale bibliotheek bijvoorbeeld, zou de ver zameling nooit in zijn geheel hebben overge nomen'. Verschillende antiquariaten hadden de heer Hendrikse al geruime tijd geleden laten weten, dat hij maar een seintje had te geven en men zou in Koudekerke voor de deur staan om de verzameling met graagte te komen overnemen. De boekhouder heeft echter de voorkeur gegeven aan de heer B. P. Carrière van Van Benthem en Jutting in Middelburg.' Hij heeft mij in het verleden vee! mooie din gen in handen gespeeld. Ik voelde me echt wel een beetje aan hem verplicht.' De mensen van de provinciale bibliotheek hebben te ho ren gekregen ,dat zij de voorkeur krijgen als ik er straks niet meer zal zijn.' Want zelfs na die .tweede ronde' is de Koudekerkse boeken- voorraad nog niest uitgeput.' Als ik alles heb geselecteerd hou ik er altijd nog wel zo'n 600 boeken over. En die gaan de deur niet uit. Anders heb ik helemaal niks meer te lezen op de duur.' JACQUES C. M. CATS Voor Noord-Ierland geldt het afgelopen jaar als een periode van onrust onder het katholieke deel de min derheid van de bevolking, een periode van onlusten »n de straten, waarvan de sporen in bijvoorbeeld Bel fast en Londonderry nog terug te vinden zijn: kapotte ruiten in verveloze huizen, resten van barricades. Tege lijkertijd geldt voor Noord-Ierland de afgelopen maan den ook ais de periode van industriële uitbouw. Zeer onlaings bereikte Ulsters ontwikkeling tot indus trieland een nieuwe top in de opening van een textiel fabriek vijfhonderd man van het Duitse concern Farbwerke Hoechst. Bij die gelegenheid ontvingen pre mier Chichester-Clark en minister van handel Roy Bradford de buitenlandse pers in het Noordiersé parle ment .Stormont'. De onlusten en de industrialisatie wa ren de belangrijkste gespreksthema's. Premier Chichester-Clark: ,Ik weet, dat de naam van Noord-Ierland het laatste jaar in het buitenland niet zo gelukkig is geweest. Van tijd tot tijd zijn er onlusten uitgebroken, maar het is belangrijk de juiste verhou dingen in het oog te houden. Als we een film zien over relletjes in Amsterdam of Berlijn, geloven we niet, dat heel Nederland of heel Duitsland in oproer is. Zo ligt de zaak ook ?n Noord-Ierland.' Minister Bradford maakte gewag van .dreigende onge regeldheden van de ergste soort'. Zijn verwachting is, dat de rust in Noord-Ierland terug zal keren als na le verkiezingen eind juni ook de katholieke minderheid van de bevolking in de regering zal zijn vertegenwoor digd ,ea ik hoop vurig, dat dit zal gebeuren." Wal hij verder nodig vindt: .meer werkgelegenheid en betere huizen.' Er ligt voor Noord-Ierland nu een vijfjaren plan op tafel ten aanzien van de woningbouw: in die periode to 1975 wil de regering 74.000 woningen laten neerzetten, vooral in ontwikkelingscentra als London derry, Antrim, Ballymena, Crgiavon. N'oord-Ierlands andere zorg is de werkeloosheid, met name onder de mnnnelijke arbeidskrachten. Op een to- •lal aantal mannelijke werknemers van een half miljoen totale inwonertal 1,5 miljoen telt Ulster 10.000 werkloze mannen. Vandaar de prioriteit, die de regering toekent aan een verdere uitbouw van de indu strialisatie. Minister Bradford; ,De Noordierse economie had tot ao veertiger jaren drie oude, maar inkrimpen de pijlers: de landbouw, de linnenindustrie en de scheepsbouw en had derhalve een te wankele basis. Vandaag aan de dag bezitten we een scala van indu striële activiteiten, die samen een groeiende economie vormen.' Welke bedrijven hebben zich de afgelopen jaren in het fraaie Noordierse landschap hun fabriekshallen opge trokken? AKU (Enkalon) hoort erbij en Grundig en Olympia, Rolls Royce, ICI, DuPont en Michelin. Hoechst is aan die stam de nieuwste loot, met een ves tiging aan de westkust bij Limavadya. TOLBARRIèRE Waarom koos bijvoorbeeld Hoechst voor Noord-Ierland Hoechst-directeur dr R. Sammet attendeerde er tijdens •len persconferentie vóór de opening van de kunst- stoffenfabriek op, dat tussen de EEG en de Europese Vrijhandelszone nog een tolbarrière bestaat. .Alleen al om die reder is het wenselijk in de textielsector tien orocent van onze wereldomzet in het gebied van de Vrijhandelszone vestigingen te bouwen.' Men bereikt au direct deze markt. Er komt bij, dat de Engelse extielindustrie op de wereldmarkt nog een vooraan staande plaats inneemt. Daarom is Hoechst in mei 1968 begonnen met de jouw van een fabriek voor de produktie van polyesïer- vezels, die nu in bedrijf is en een jaarcapaciteit heeft ■•an 5000 ton. De eerste fase kwam op een investe ring van bijna zestig miljoen gulden, met uitbrei dingen zullen nog eens 25 imiHjoen gulden gemoeid zijn. Er zijn 500 nieuwe arbeidsplaatsen m de omgeving van de westkust geschapen en dat aantal zal in de toekomst nog hoger worden. Minister Bradford noemde op de ontvangst van de bui tenlandse pers nog een aantal andere factoren, waar mee de regering Noord-Ierland .verkoopt' aan buiten landse bedrijven. - een bedrijf kan bij vestiging een rijkspremie krijgen tot ongeveer 45 procent in de inrichtings- en machine- kosten; MR. R. BRADFORD, minister van handel. - men kan ook kiezen voor de pacht van een door de staat gebouwde fabriek, die onder bepaalde voorwaarden kan word er overgenomen. Laagste pachtprijs: 8 per vierkante meter. - er is een ruim aanbod van werknemers, voor wier opleiding het rirjk per week 80 bijdraagt; zodra het besluit tot vestiging is genomen wordt de mogelijkheid geopend in samenwerking met het minis terie van sociale zaken een vakopleiding voor de werk- lamers samen te stellen, ö;e de werknemers in een rijksvormingscentrum kunnen volgen. Vraag: ,Hoe komt Noord-Ierland aan het geld om die bijdragen te realiseren?' Minister Bradford: ,We hef fen ook belastingen. Maar bovendien zijn we een deel van het Verenigd Koninkrijk en Westminster is ons af en toe zeer behulpzaam.' Andere vraag: .Hebben de on lusten in het voorbije jaar remmend gewerkt <jp de animo van buitenlandse industrieën zich in Ulster te vestigen Antwoord: ,Ja, we hebben de Didruk dat men liet de laatste tijd heeft willen aanzien. We zijn nu met onge veer een dozijn bedrijven in onderhandeling. Maar ik moet u zeggen, dat de gespannen situatie geen enkele •nvloed heeft gehad op het werk vorig jaar is 0,3 pro cent van de werktijd gestaakt. Katholieken en protes tanten hebben in de bedrijven gelijke kansen. Politiek risico is er overal. En neemt u van mij aan binnen een jaar is de politieke onrust op Noord-Ierland voorbij.' KEES CIJSOUW die Farbwerke Hoechst

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1970 | | pagina 19