KRIS KRAS -STOPPER- ,ALS ZE .WIELKUS' RIEPEN WAS IK WEL TROTS MAAR IK DACHT ALTIJD: 'T LEVEN GAAT DOOR' Nieuwtjes uit Mexico AMATEURS KOERSEN VRESELIJK HARD MILAAN EN VALENCIA VEEGATEN FAAS NIET NOG FOTO IN CLUBHUISINTER ROBURSCHORST EIGEN KEEPER Mogelijke fusie profvoetbal in Utrecht FEIJENOORD DEMONSTREER DE IN RIJSSEL Kampioenschap zaterdagvoetbal Zeeland voetbalt tegen Haarlem Wielerkoers voor dames en amateurs in 's-Heerenhoek Zeeuwse renners in België VERV00RT NOS IN DE ILLIGALITEIT? EENZIJDIG 12 PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT ZATERDAG 6 JUNI 1970 hUTTEKDAM (GPD) ,Het pakte me wel even toen ik mijn ouwe San Sirostation weer zag in Milaan. Ik zat op de tribune en dachtdaar heb ik zelf een paar jaar lopen hollen en dra ven, toen ik voor Internazionale Milan uitkwam. Maar zoiets is maar even, want dan ben je met je aandacht bij de wedstrijd. In Milaan zelf ben ik mijn grootste supporter op wezen zoeken. Die wilde me gelijk de hele dag bij zich houden, maar ik zei: Ik Kom morgen wel terug'. Met Van de Korput van Feijenoord ben ik die dag naar het clubhuis van Internazionale geweest. Daar hangt nog steeds een foto van me. Het was gewoon leuk om dat allemaal weer eens te zien, dan denk je weer aan de tijd dat ze zondags ,Wielkus, Wielkus' riepen. Nu al weer bijna twintig jaar gele den. Acht jaar geleden ben ik defini tief uit het profvoetbal gestapt, mis schien te laat volgens velen. Er zijn mensen die zeggen dat je moet stop pen wanneer je op het toppunt van de roem staat Dat vond ik fout. Ilt ben wel nuchter geweest altijd. Toen ik voorgoed naar Holland terugging, wist ik dat ik veel minder zou pres teren dan vijf jaar daarvoor. Toen !k in VVV ging spelen dacht ik werke lijk dat het einde in zicht was. maar het ging zo lekker dat ik voor een tweede keer gevraagd werd voor een Spaanse club te komen spelen. Dat is gek gegaan. Ik zou voor Piet van der Kuyl, die destijds in Ajax speelde, wat contac ten leggen. Samen gingen we naai Spanje. We speelden hier en daar een paar proefwedstrijden. Ik deed alleen mee voor de aardigheid, het ging om Piet Maar ik werd gevraagd. Ik kreeg een contract bij .Levante' voor twee jaar. Levante was een tweede klasser en mocht volgens de bepalin gen géén buitenlandse voetballers aan trekken. Daarop staakten alle haven- arbeiders. Als .Wielkus' niet mocht; spelen, werd er ook niet gewerkt. Dat! was erg leuk. De Spaanse bond deed toen water in de wijn en zei dat ik mocht spelen. Wanneer Levante dat jaar geen kampioen zou worden, mocht 'ik het jaar daarop niet meer meedoen. Het is maar één jaar geworden, want Levante werd géén kampioen- Het is allemaal zo lang geleden. Toch zijn ze me in Spanje niet vergeten. Vorig jaar ging de telefoon. Spanje was aan de andere kant. Alsof ik nooit weggeweest was zei de presi dent van Valencia: .Faas, deve venir a Valancia' ,Faas, je moet naar Va- j lencia komen'.) De club bestond vijf tig jaar en ze vonden dat ik op het. feest, niet mocht ontbraken. Ik ben ge-1 gaan. Eerst wilde ik met het vlieg- j tuig gaan. maar ik had net een nieuwe auto en ik dacht dat het misschien wel leuk voor mijn kinderen zou zijn. Ik doe het overigens nooit meer. De reis was eenvoudig te lang. En gek eigenlijk dat ik liet gedaan heb. want hoewel ik voetballen in Spanje altijd enorm fijn heb gevonden, hebben de vele reizen me de nek gebroken. Als je ergens moest spelen was je soms dagen onderweg. De wedstrijd vond ik heerlijk, maar dan moest je terug. Uren in een nachttrein en dan nog ki lometers met de bus. Het is misschien ook de reden dat ik het aanbod, om trainer van Valencia te worden, heb-, afgeslagen. Ze hadden tegen me gezegd: ,Faas, haal nou je trainersdiploma en begin eerst met de juniores. Lukt dat aar dig dan neem je het eerste elftal on der je hoede' In het begin leek het me wel wat en ik ben drie maanden op een Spaanse school voor voetbal trainers geweest Maar ik ben ermee gestopt: ik dacht nee. Faas. niet doen. gewoon teruggaan naar Holland en kijken wat daar voor kansen zijn. Het werd Fort una '54 en later na gesprekken met Feijenoord en Sparta te hebben gevoerd mijn oude club Xerxes. Dat Is het definitieve einde geworden van mijn voetballoopbaan. Trots Ik ben er nooit rouwig om geweest. Ik heb het karakter er niet naar. Ik vond het natuurlijk heerlijk wanneer ik popuflair was maar ik vond het eerder leuk voor de mensen voor wie ik speelde dan voor mezelf. Wanneer mensen tegen me zeiden: ,Faas, Faas. wat het je weer geweldig gespeeld' dan had ik het gevoel dat ik die mid- lag voor die mensen wat had bete kend. Ik geloof nooit naast naast mijn schoenen te hebben gelopen. En daar door geloof ik zo'n karakter te heb ben. Ik kon het gemakkelijk verdra gen toen het eenmaal afgelopen was. Als ze .Wielkus, Wielkus' riepen, was ik inwendig wel een beetje trots, maar ik dacht er altijd bij: .Faas, het leven gaat door'. Toen ik voetbalde heb ik er nooit over nagedacht wat ik zou gaan doen wan neer ik uitgevoetbaJd zou zijn. Dat was voor mij een open vraag. Ik heb mijn vrouw in 1948 leren kennen en GOES Het bestuur van Robur uit Goes heeft tijdens de laatste bestuurs vergadering besloten om keeper P. >ch:pper, die zonder kennisgeving niet kwa.ni opdagen voor de belangrijke wedstrijd Robur - DFS te schorsen. Het bestuur van Robur heeft aan deze speler een week tijd gegeven om schriftelijk mee te delen, waarom hij liet kwam opdagen. Toen voor de be stuursvergadering nog geen bericht was ontvangen, besloot het bestuur aam te schorsen voor vijf competitie wedstrijden van Robur. Aan het bestuur van de KNVB-aide- ling Zeeland, is gevraagd om deze schorsing over te nemen. Faas Wilkes is nog niet vergeten. we zijn vrij snel getrouwd. Haai- hob by was het maken van hoedjes. Een tante en een oom van mij hadden een paar hoedenzaken, dat is later textiel i geworden. We kregen het advies, wan neer we een zaak zouden beginnen. niet in de hoedjes te gaan. Het werd! ook textiel. Via via kregen we deze zaak op de lijnbaan. We noemden de zaak .Monisima'. dat betekent ,het mooiste' in het Spaans. Het is natuur lijk wel een overgang van voetbal naar mode, maar het is me allemaal wel meegevallen. Mijn vrouw en ik heb ben geloof ik voldoende smaak om goed te kunnen inkopen. Zelf help ik zelden in de zaak. Ik ben er wel al tijd. We hebben het enorm druk. Wij zijn 's-avonds blij als we kunnen gaan zitten. Ik woon tegenwoordig op het Kastanjeplein in Sehiebroek. In de weekends en de zomervakanties zit ten we aan de Reeuwijkse plassen. Lekker rust g aan het water. Naam Uit mijn voetbaltijd heb ik weinig kennissen overgehouden. Ik ben tame lijk op mezelf. Ik kan me de tijd niet heugen dat we thuis visite hebhen ge had. Het enige contact met de bui tenwereld is eigenlijk via de kinde ren. Bij speciale wedstrijden wordt aan hen gevraagd: ,Zou je pappa voor kaartjes kannen zorgen?' Dat kan ik natuurlijk niet. En als Ik de relaties UTRECHT (GPD) De drie Ut rechtse betaalde voetbalverenigingen DOS, Elinkwijk en Velox hebben gun stig gereageerd op het voorstel dat b en w aan de gemeenteraad doen om trent de steun aan een door de drie clubs te stichten combinatie. B en w hebben als voorwaarde gesteld dat slechts financiële steun wordt verleend als alle drie opgaan in een nieuwe vorm. Naast een subsidie van maxi maal een ton en een garantie voor de betaling van rente, aflossingen op geldleningen van maximaal 325.000 gulden, neemt het de eigendommen van Elinkwijk en Velox over. Tevens dienen alle contractspelers in de nieu we combinatie te worden opgenomen en moeten de schulden van de drie clubs zijn gedelgd cq voor de schul den een aanvaardbare oplossing zijn gevonden. De besturen van de drie clubs zijn in principe bereid op korte termijn te fu seren. DOS wilde de bundeling in fasen laten verlopen, met dien verstan de dat met ingang van het nieuwe sei zoen (op 16 augustus) DOS en Elink wijk samengaan en Velox er het vol gende jaar bijkomt. Velox en Elink wijk stemmen echter dan toe als de fusie totaal is. dus van alle vereni gingen. Waarbij Elinkwijk nog als voorwaarde stelde dat de amateur-af deling wordt ingedeeld in de eerste klas van de KNVB, terwijl indeling in de vierde klas gebruikelijk is. Die procedure is bij vele verenigingen, die terugkeerden naar de amateur-sector, gevolgd, zoals bij DOS'Ol na de schei ding tussen stichting DOS betaald voetbal en amateurclub. zou lieohen weet ik niet of ik ze zou gebruiken. Ik heb nooit mijn naam gebruikt om iets te bereiken. Ook niet in zaken. Dat wil niet zeggeu dat ik vind, dat bijvoorbeeld Israël, Pieters Graafland en Moulijn, die wel zaken doen met hun naam als klantenlok ker, verkeerd zouden handelen. Het is misschien zelfs heel gezond, maar per soonlijk houd ik er niet van. Ik leef lekker rustig thuis met mijn vrouw en kinderen. Ik heb vier kin deren. Faas jr (20). Antoinette (18), geboren in Milaan nu Engels stude rend in Londen), Claudia (14), (ge boren in Valencia) en ons nakomer tje Michael (3). Ik geloof dat hij voetbaltalent heeft. Je hoopt natuur lijk als vader dat ,ie het heeft, maar Itn alle objectiviteit ben ik er bijne ze ker van, voor zover je dat op deze leeftijd kunt zeggen. Als 'ie een bal ziet gaat 'ie trappen. Hoewel ik niet treur om het verleden dat geweest is. heb ik toch thuis alle plakboeken. Mijn vrouw heeft ze bij gehouden. Ook moet Ik bijna alle shirt jes, waarin ik gespeeld heb, nog thuis hebben. Vraag me alleen niet waar. Ik vind het leuk te weten dat ze nog ergens moeten liggen. Nodig heb ik ze in ieder geval niet meer'. \-jaaiugc. van het Eugeise elftal, Sir Alf Ramsey, was te vreden over ue prescaues van znn pupillen tegen Roemenië. ,Wij heb ben het spel voortdurend gecon troleerd, zei hij, ,maar wanneer de tegenstander opereert met acht man in de verdediging moet men soms erg veel geduld hebben voor dat de sterkste loon naar werken krijgt. Gelukkig gebeurde dat in de wedstrijd tegen Roemenië. Over de wedstrijd tegen Bra zilië (zondag) wilde Sir Alf slechts dit kwijt: ,ln technisch opzicht verwacht ik zwaarder weerwerk van de Brazilianen, maar wat fysiek betreft zijn zij de minde re van de Roemenen'. Twee Londense kranten, de Daily Sketch, hadden woensdag morgen op hun voorpagina een groot verhaal, waarin de lof werd gezongen van de Engelse voetbal lers, die .ondanks de beledigingen van het publiek, ondanks het gru welijk harde spel van de Roemenen en ondanks de rampzalige leiding van de Belgische scheidsrechter Laroux de trots verdienen van het Engelse volk voor hun fiere pres tatie'. le-winnaar te worden zijn tamelijk groot. Noch de Russische nOch de Mexicaanse aanvallers schijnen veel .pushing power' te hebbm en tegen de sterke Belgische defen sie met Nicolas uewaique en Wilfried van Moer is dat toch wel een eerste vereiste. Veel zal natuurlijk ook afhangen van het feit of de aanvalslinie, met name Pol van Himst en Wilfried Puis, in vorm zullen zijn. Het hotel in Leon, waar de voetballers van Peru logeren, is dinsdag geheel leeggeplunderd dieven. Ook de bagage van ue Pe ruanen werd niet ontzien. Met scharen en scheermessen knipten en sneden de dieven de koffers o- pen en stalen alles wat van hun gading was zoals tv-toestellen, radio's, bandrecorders en platen spelers. De Peruaanse minister van binnenlandse zaken heeft la ten weten, dat alle door de spelers geleden schade volledig door hun landgenoten zaj worden gedekt. De diefstal werd ontdekt vlak voordat de Peruanen naar het sta dion zouden gaan om tegen Bul garije uit te komen. Getuige- het feit dat Peru met 3-2 won, is het wel zeker dat de concentratie van de Peruanen door deze diefstal niet heeft geleden. Verscheidene voetballers heb ben zich na afloop van de wed strijden moeten laten onderzoeken op eventueel dopinggebruik. In Guadelajara moesten Lucescu, Di- nu (Roemenië), Bobby Charlton en Peter Osgood (Engeland) zich aan een best onderwerpen, even als Cubilla, Mujica (Uruguay), Talbi en Rosenthal (Israël) in Puebla. Tot nu toe zijn er geen ongunstige resultaten bekend. gewonnen. Vooral voor rust de monstreerde Feijenoord een uitmun tende partij voetbal, dat de plusminus 6.000 toeschouwers tot extase bracht. In de als propagondawedstrijd bedoel de ontmoeting voor het noodlijdende Noordfranse voetbal had Feijenoord reeds bij rust een 2-0 voorsprong ge nomen door doelpunten van Wery en Van Daele. Vooral het doelpunt van Henk Wery was er een dat de Fransen zich nog lang zullen herinneren: van de rand van het strafschopgebied vuurde hij een zodanige kogel af dat de bal prak tisch onzichtbaar in het net verdween. Een combinatie van Coen Moulijn (voor rust vervangen door Vrauw- deunt) en Wim van Hanegem gaf de invaller-middenvoor Van Daele de ge legenheid nummer twee te scoren. Direct na rust, waarin Israël v gen werd door Haak, bracht Wim van Hanegem de stand op 3-0. Feijenoord deed het daarna wat rustiger aan, wat La Gantoise de gelegenheid bood te rug te slaan via de Hongaar Sztany en de meervoudige Belgische oud-in ternational Jef Jurion: 3-2. Beide Bélgische doelpunten werden voorbereid door de bijzonder goed spe lende Braziliaan Santos. Op het goed bespeelbare manr erg harde terrein, pakte Feijenoord de zaken toen weer wat serieuzer aan en via een combina tie van Yrauwdeunt met Haak scoor de Van Daele 4-2. DEN HAAG (ANP) Voor het kam pioenschap van Nederland zaterdagvoet bal zijn woensdagavond twee wedstrij den gespeeld. De uitslagen zijn: WVF - SHO 3-4, Noordwijtk-WHC 1-1. Zaterdae 6 juni worden in Hillegom wedstrijden gespeeld tussen de verte genwoordigende zaterdag- en zondag- elftallen van de afdelingen Haarlem en Zeeland. De technische commissie van de KNVB afdeling Zeeland heeft de volgende spelers uitgenodigd, waar uit de elftallen zullen worden gesteld. ZATERDAGELFTAL: Arnemuiden: B Meulmeester en J. de Nooijer; 's-Heer-Arendskerke: A. van de Kreeke; Kloetinge: M. Luijk; Me vo; J. b. de Vaate; Middelburg: L. Pluijmers; Nieuwdorp: W. de Kok; Terneuzense Bovs: S. Deurwaarder: VCK: J. Knuijt: Wemeldinge: J. Gljs- sel en A. Lampei: Wolphaartsdijk: C. van de Kreekê en M. Westerweel: Zaamslag: F. Stouthamer. ZONDAGELFTAL: Aardenburg: J. M. Baert, J. F. Henry, J. W. J. Trapman en C. A. C. Ver. melre; DFS: A. Rynberg en A. Schoon- aard; Hoofdplaat: W. van de Velde. Lewedorpse Boys: H. Mulder, Philip pine: J. B08ma- Sclioondijke: P. Pie- laat, J. J. Seen, M. P. KorneLis en J. B. v. d. Broeke; Terneuzen: F. Kol(jn. OUD-INTERNATIONALS TEGEN THOLENSE BOYS THOLEN In verband met het tien jarig bestaan heeft het bestuur van de vv Tholense-Boys te Tholen een elftal van oud-internationals zaterdag aan staande tegen het eerste elftal van Tholense-Boys in het veld komen. Bij gunstige weersomstandigheden ver wacht men dan ook een flink aantal toeschouwers, op het Thoolse sportter rein waar de wedstrijd om kwart over vier zal beginnen. Bij de oud-interna tionals komen uit: M. Bennaars. T. Bosselaar, T. Brusselers, L. Canjels, C. v. d. Gijp, G. Kerkum, R. Kreyer- maat, K. Kuys, S. de Rijk, H. Schou ten. P. Vergouwen. K. Vermunt en R. Wiersma. 's HEERENHOEK Zondagmiddag gaat in 's Heerenhoek de 22ste Re. genbooglkoers voor dames en amateurs van start. Om twee uur starten 31 dames, onder wie de oud-wereldkam pioenen Keetie en Bella Hage. De koers heeft bovendien een internatio naal karakter, want er komen ook een aantal Belgische dames met een grote reputatie aan de start. De leng. te van de koers bedraagt 40 km (18 ronden). Om half vier gaan de ama. teurs van start, onder wie de plaatse lijke fa-vorleten Bertus Franse en ver. der Kees Priem en Kees Bal, terwijl ook de bekende schaatsenrijder en wielrenner Rudi Liebreohts in koers zal meerijden. Voorts treft onder de deelnemers de naam van de vroegere prof Ce es Lute aan, zusje bij de dames van start In Samen Sterk', het clubblad van de Zeeuwse Ren- en Tour. club Theo .Middelkamp wordt onder het opschrift .AMATEUR ZIJN de hedendaagse ama. teurs.wielreainerij eens onder de loep genomen, omdat er dikwyls gemor onder de amateurs zou rijn, dat er zo vreselijk hard ge koerst wordt en dat je je byna als een .full prof' voor je sport moet inzetten. ,Als nieuweling droomt een ieder van het moment, dat hij als amateur van start zal gaan. En men ziet zich dikwijls in een grote klassieker of in Olympia's Tour fietsen. Maar voor velen is de overgang dikwijls een ,tik op de neus'. Een ieder kent in sijn omgeving wel de voorbeel. ien van renners, die bij de ad- spiranten en nieuwelingen niet oij de eersten vandaan te slaan varen. En iedere oudere renner can wel een vergelijking maken tussen zijn prestaties in de la gere categorieën en die als ama teur. Wat zijn nu de oorzaken van dit "alen, of laten we liever stellen wat kunnen mu die oorzaken zijn, want niemand kan precies de juiste oorzaken aanwijzen, om. lat persoonlijke omstandigheden iikwijls de levensgang van een mens aangeven. Toch zijn ei1 wel door de clubbladen ïnkele, voor Iedereen geldende oorzaken aan te wijzen. Denk eens aan de commercie, de -eclame.activiteiten van het be drijfsleven, die in de huidige wie lersport niet meer weg te den ken is. En we willen de commer cie nu niet in een kwaad dag licht stellen, (integendeel, zonder de medewerking van het be drijfsleven is de wielersport een haast niet haalbare kaart ge worden. En toch kunnen er na delige invloeden door worden uitgeoefend op een renner. Laten we eens een gefixeerd; voorbeeld nemen. Een jonge reinner. talent, vol, stapt over naar de rijen der amateurs. Direct wordt deze renner benaderd door een ploeg leider om in het komende sei zoen in de kleuren van zijn fir ma te komen rfjden. De finen. ciële voorwaarden zijn niet mis selijk: kleding, banden, een nieu. we fiets, reiskostenvergoeding en een aantrekkelijk premiestelsel. Natuurlijk hapt de renner gretig toe en verschijnt vol trots aan de start van de eerste wedstrijd in het seizoen. Tersluiks kijkend naar die bewonderende blikken van de toeschouwers. .Zie je dat, die rtldt ook al in de ploeg van ploegleider Pieterse'. Maar wat valt dat rijden tussen die ama teurs tegen, zij blijven maar aan gaan, ze gunnen elkaar geen rust en bij een premie lijkt het wel of heel de groep springt. Na twee maanden begint de ploeg leider al met een scheef oog te kijken en vraagt zich af waar om het niet meer zo goed gaat als vroeger, waar de prestaties blijven van de talentvolle knaap. Ook .vergeet' hij al een enkele keer de reisvergoeding uit te be talen. Ons rennertje begint ook de situatie een beetje somber ln te zien en begint zAch af te vra gen, waarom het niet meer zo goed gaat als weleer. Hij ver geet hierbij dat hij net is over. gegaan naar een categorie waar de afstand langer is en de mees te renners ouder zijn en dus sterker. Toch meent onze ren. ner de oorzaak van zijn falen ge. vonden te hebhen. er zal meer getraind moeten worden. Er za! halve of hele dagen niet meer gewerkt moeten worden, dan kan hij zich volledig ontplooien. En als hij good rijdt is er im. mers een goede boterham met fletsein te verdienen. Vader, een hartstochtelijk supporter van zoonlief, stemt na overtuigd te zijn geworden van de financiële voordelen, die voor het grijpen liggen, toe. En zo sluit zoonlief zich dian aan in de rijen der .broodrenners' en inderdaad de successen gaan vooruit. Hij kan goed meekomen en ook de ploeg- leider lacht alweer. Maar de portemonnee raakt niet vol. Lek. ke banden, materiaalpech door een valpartij eisen hun uitga, ven. En zo zien wij dat de ren ner in nieuwe problemen ver. zeild raakt, maar nu financiële. Zo kunnen we dit verhaal nog een eind doorbreien, maar het eind van het liedje is, dat de flets in de wilgen gaat. Natuur lijk is dit maar een verzonnen verhaaltje, maar gebeuren dan leze dingen in werkelijkheid niet? Het mag dan inderdaad een ver. tonnen verhaaltje zijn, het zal wel degelijk getoetst zijn aan de werkelijkheid, de harde werke lijkheid. Sport en commercie »aao hand in hand maar voor jen jonge sportman zijn .be roepskeuze" bepaalt, dient hjj »oed te worden voorgelicht en sich degelijk voor te bereiden. 3ovenstaand artikel vormt een rijdrage om de keuze niet al te ichtvaardig te doen. Ook ln Samen Sterk', liet club orgaan van de Zeeuwse ren. en toerclub Theo Middelkamp wordt min of meer op ,trim. men' aangedrongen door de heer Monné uit Vrouwenpolder. On. der het opschrift .Oude knarren, race' vraagt hij de redactie aan. dacht voor het volgende: Bestaat er een mogelijkheid om in de toekomst een ,Oude Knar. renrace' te organiseren? Om dit in het kort te formuleren, een ingeiaste wedstrijd voor oude. ren, d.w.z. bijvoorbeeld vaders van de renners die zo variëren in de leeftijd van 35 tot 50 jaar. Ik heb hierover gesproken met Ben Mulder tijdens de clubkam. fiioenschappen en met verschiL ende vaders van renners. Ver. schillenden hadden hier wel oren naar. Ik zelf heb dut nieege. maakt bij de Kampioen in Haar. lem en CMympia in Amsterdam en ik kan u verzekeren dat het steeds een succes was voor het publiek voor de oudjes, maar vooral bij de jonge renners. Wij ouderen weten het zo goed te vertellen bij onze jongens, maar dan moet je de jongens eens ho ren tijdens en na de wedstrijd. Het moet natuurlyk niet zo wor den dat' het een complete wed. strijd wordt, maar b.v. 20 km. Laten de renners dan eens voor een keer hun fiets aan hun va- de re afstaan, want wij doen uit eindelijk ook veel voor hen. Wij mopperen toch ook niet wan. neer de vrije zaterdag en zondag besteed wordt om met zoonlief naar een koers te gaan. dus dat mag geen probleem zijn. Om het nog aantrekkelijker te ma ken zouden wij oud-renners kun. nen uitnodigen b.v. Jo de Roo, Dies Kosten, Theo Marcusse, Rinus Hoogerland. Bram Ver. sluijs en vele anderen in Zee land. Zo ook de besturen van de beide wielerclubs in Zeeland. Het voornaamste van een der. gelijke wedstrijd is. dat er een heentere band komt tussen alle betrokkenen alsmede groei in de hele wielersport.' Zeker een goed idee dat .onder bepaalde voorwaarden, veel aan trekkelijks biedt.' De wielrenner Ronny de Bisschop uit Sint-Jansteen nam deel aan de 157 km wegwedstrijd voor amateurs te Rou- baix-Merefbeke. Er verschenen 56 ren. ners aan de start. De Bisschop werd te in een tijd van 4.09 uur. Cees van de Weghe uit Zaamslag werd 6de in de 105 km wegwedstrijd te Wiers. Er verschenen 33 amateurs aan de start. De winnaar H. Goudsmet legde de afstand af in 2.44 uur. Petrus Vonck uit Sint-Jansteen werd 3de in de amateurkoers over 110 km. Niet minder dan 100 amateurs versche nen aan de start. Winnaar werd de Nederlander H. van Leeuwen die de afstand aflegde in 2.35 uur. Richard Buckaki uit Koewacht werd 2de In de beroepsrenmeskoea te Ste- kene, waar 99 renners aan de start verschenen. De winnaar was de Ne derlander J. van Beers, die de 150 km Adri Vasseur. de junior uit Axel wist zich in de juniorenwegwedstrijd te Kruisbeke als 6de te plaatsen. De wed strijd ging over 78 km en er namen 34 renners aan deel. De koers werd gewonnen door F. Mettepenning in een tijd van 2.03 uur. Ronny de Bisschop uit Sint-Jansteen wist zich 9de te plaatsen in de weg wedstrijd over 155 km voorbehouden voor amateurs. Ronny van Marcke won de koers in een tijd van 3.54 uur. Theo Verschueren, de beroepsrenner van Belgische nationaliteit uit Sint- Jansteen nam deel aan de 275 km wegwedstrijd achter derny-motoren te Merelbeke Hij eindigde als 6de op 4.45 minuten achterstand op de win naar Walter Bouequet, die de 275 km aflegde m 7.04 uur. Gerben Karstens wera 10de op 8.23 minuten. De KNVB heeft zeven scheidsrechtere op de internationale lijst gezet: Van Ravens. Dorpman* en Boogaerts (tevens UEFA-Lijst), Van Gemert, Van der Krolt, Boosten en Brouwer. Be wil me natuurlijk met bemoeien met dingen die me niet aangaan, maar ik voor mij weet zeker dat scheidsrechter Vervoort, die er niet bij staat, be paald niet minder, om niet te zeggen beter is, dan dne van de zeven genoemde scheidsrechters (ik zeg niet wie die drie zijn, er moet iets te raden overblijven in het leven). NOS In illegaliteit? De KNVB en de NOS zitten in de clinch over de .schadevergoe ding' die de NOS zou moeten betalen voor de zondagse samenvat tingen van de wedstrijden in Studio Sport. Vorig jaar betaalde de NOS er 250.000 gulden voor, dit jaar wil de KNVB 750.000 gulden nebhen: een forse verhoging zoals u ziet. Toen de NOS vorig jaar begon te betalen, stak met name De Tijd al een waarschuwende .inger omhoog. Op zichzelf was dat niet zo bijzonder, want aan die linger zat hoofdredacteur Luecker vast, die in het bestuur van de NOS of iets dergelijks zit en die dus met lede ogen al dat geld zag verdwijnen, maar feit is intussen wel dat zijn waarschuwing ais fou hel hek van de dam zijn, inmiddels uitgekomen is. De principe- vraag was: moet je wel of niet betalen voor .nieuws'? De heer Luecker meende van niet en daar heeft hij gelijk in, want wat krijg je anders. Iemand steekt zijn huis in de fik, roept het journaal erbij en vraagt een flinke som geld alvorens hij toestemming geeft zijn brand te verfilmen Luecker redeneerde, dat het publiek wfl weten hoe de competitie verlopen is, de NOS stilt deze nieuwshonger en daarmee basta. Er zit slechts één fontje in deze redenering, name lijk dit, dat Studio Sport zou kunnen volstaan niet de mededeling dat AZ'67 met 2-1 van Telstar gewonnen lieeft en dat de doelpunten werden gescoord door respectievelijk Caldenhove en De Kubber voor AZ en De Korver uit een penalty voor Telstar, Klaar! Informatie verstrekt! Bob Spaak en de kjjkers willen echter meer, zy willen niet geïnformeerd worden, zij willen voethal zien en dat is andere koek dan Luecker ons wil voorschotelen. Voetbal is een door alle zuilen begeerd programma-onderdeel, omdat het populair is en voor hoge kijkcijfers kan zorgen. Licht dat de KNVB daar iets voor te rug wil zien, ook al omdat het niet denkbeeldig is dat al te veel topvoetbal op het scherm, de Tilburgers de lust beneemt ook nog een keer naar NOAD to gaan kijken. De vraag is dus alleen nog hoeveel de NOS redelijkerwijs zou moeten betalen. Is 750.000 gulden redelijk Br zijn 34 competitiezondagen, tel er voor alle zekerheid 6 bij, dan krijg je 40 voetbaluitzendingen, met andere woorden: de KNVB wil ongeveer 20.000 gulden per uitzending. Dat is in ieder geval niet erg weinig, ook als je de kijkdichtheid ln aanmerking neemt. Het gaat immers om gedeeltelijke reportages van .bestaande' gebeurte nissen, waarvan de doorgang niet afhankelijk is van de televisie. Als Feijenoord tegen Ajax speelt, zitten er toch al 63.000 man in het stadion, los van het feit of de tv nu wel of niet een kwartier flitsen uitzendt. eJ kan Studio Sport vergelijken met een druk beke ken show van Toon Hermans, of met Zaterdagavondakkoorden, en dan ia het Juist dat aan die programma's beduidend meer dan 20.000 gulden ten koste wordt gelegd- Maar Toon Hermans treedt dan ook niet iedere zondag een uur op. en Zaterdagavondakkoor- den werkt óók met eer stuk of zes elftallen die betaald moeien worden. De kijkdichtheid is bovendien geenszins bepalend voor de kosten van een programma. Het journaal heeft ook een hoge kijk dichtheid. Willem Duys eveneens, en toch is zijn .vuist' betrekke lijk goedkoop. Hoeveel kostte een zeer populair programma als Per Seconde Wijzer mei Berend Boudewijn als quizmaster? Als Iemand won moest er even drieduizend gulden voor de dag worden gehaald, maar voor de rest bleven de kosten ver onder de vraag prijs van de KNVB aan de NOS. U ziet. het argument, van de kijkdichtheid dat de KNVB hanteert, is een loos argument, evenals het argument van Luecker (en sommige anderen, waartoe de NOS overigens niet behoort) dat het alleen een kwestie van nieuws voorziening is. Overigens is net voor alle dne partijen te hopen dat er een redelijk compromis tot stand komt: voor de kijkers, voor de NOS, en voor de KNVB. Een redelijk compromis, dat bereikt kan worden als men even nagaat hoeveel er in landen als Belgiè, Duitsland en Enge land betaald wordt voor dit soort flitsen, en dan aan de hand van het aantal kijkers in de desbetreffende landen, en aan de inkom sten van de televisie aldaar, berekent hoeveel de NOS met haar aantal kijkers en haar inkomsten verhoud ngsgewijs moet kunnen betalen. Als dat bedrag beneden de 750.000 gulden ligt. doet de KNVB er goed aan toe te happen, want men verkijkt zich blijk baar op de mogelijkheden van Studio Sport. Want reken maar dat de jongens die liet maken moeten, in stUte hopen dat er geen akkoord tot stand komt, zodat zij ,in de ille galiteit' kunnen gaan. Het verslaan van een wedstrijd wordt dan geen baantje meer, maar een hobby. Geen toegang tot het stadion? Er zijn velden die men vanaf een hoog punt, met een sterke zoom lens ook zonder toegangsbewijs kao filmen. Zou er een wet zyn die dat verbiedt En wie controleert, of een onbekende cameraman een pakje boterhammen üi zijn koffertje heeft, of een camera, waar mee hij straks als zoveel welgeschapen amateurs vanaf de tribune wat leuk gaat zitten filmen? De kwaliteit zal niet zo best zijn, maar van TV-Noordzee hebben we indertijd ook wel wat door de vingers gezien, wat beeldkwaliteit betreft. En dan zwijg ik nog maar van de maatregelen die de NOS kan nemen. Elke zondag middag om 2 uur een populaire quiz of een spannende hoofdfilm. Wat dacht u van heruitzending van de Forsyte Sage op zondag middag, of van een wurgend-spannende vervolgserie van Francis Durbridge, zoiets als de sjaal? Ook kan de NOS andere sporten populair gaan maken, zaalhandbal bijvoorbeeld, dat erg telegeniek is, en in Duitlsand bijzonder populair is, mede dankzij de successen die de Duitsers ln deze sport boeken. Wat let de NOS om een zaalhandbalteam te adopteren en groot te maken, tenslotte heeft brandpunt Buitenspel een wielerploeg geadopteerd, en Radio Veroni ca een autoraceploeg. En dan heb ik het eenvoudigste nog niet ge noemd: het uitzenden van buitenlands voetbal. Dit wil de KNVB niet, zult u zeggen, maar daar zal de NOS zich dan niets rteer van aan. trekken. De buitenlandse bonden misschien, maar is dat wel zo ze ker? En geldt dat ook voor bijvoorbeeld Afriknanse landen, waar blijkens de prestaties van de Marokkanen tegenwoordig ook aardig gevoetbald wordt? II ziet, de KNVB is nog niet van de NOS af, als er geen redelijk compromis bereikt wordt. En wat mijzelf be treft: ik ga toch elk'» zondag zelf kijken, en ik kan Duitsland op mijn tv ontvangen, dus mij maken ze niet zenuwachtig, Josje C'oler en Careltje Enkelaary Wie waren er de laatste zeven jaar kampioen in Nederland? Ik ban het u precies zoggen, >maar belangrijk in dit. verband is alleen dat het Ajax of Feijenoord was: op een keer DWS na. Een beetje vastigheid in het leven is wel mooi, maar de situatie in West- Duiitsland is voor het voetbal toch veel gezonder. Smds de bundes- liga zeven jaar geleden werd ingesteld, heeft West-Duitsland zeven verschillende kampioenen kunnen toejuichen. In 1964 1 FC Koln, in 1965 Werder Bremen, m 1966 1860 Munchcn, in 19G7 Eintracht Braunschweig, in 1968 1 FC Nuamberg, in 1969 Beyern Munchen en in 1970 Borussia Monchengladbaoh! Zelfs in Engeland is het aan bod niet zo gevarieerd Toch is er ook in het Duitse voetbal sprake van een toplaag, want ln die zeven jaar bundesiliga werden de eerste drie plaatsen toch echt niet door 21 verschillende clubs bezet. Het waren er twaalf. Is twaalf nu eigenlijk een laag of een hoog aantal in dit verband? Vergelijking met Nederland leert, dat twaalf toch nog vrij hoog is. De laatste zeven jaar behoorde Feijenoord zes maal tot de eerste drie. Ajax vijf maal, PSV, ADO en DWS tweemaal. Go Ahead, Sparta, FC Twente en Sportclub Enschede zijn eigenlijk één pot nat, dus in feite ging het zeven jaar lang maar tussen acht clubs. Het tekent de eenzijdige krachts verhouding im liet Nederlandse voetbal. NICO SCHEEPMAKER

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1970 | | pagina 12