In Sojoez-9: sofa en buffet van gepolitoerd mahoniehout J. Pengel overleden DAAROM kunt u Durex overal krijgen! Blokkendam Haringvliet bijna lekdicht AR-adieprogram: 800 amendementen CV-pSannen? Even bellen Hollestellc NV 01100 - 6995 N00RD-K0RFA: SPIONAGESCHIP VAN VS TOT ZINKEN GEBRACHT Vietcong-leidster verlaat overleg in Parijs Cabot Lodge is nu gezant bij Vaticaan Pompidou gaat op staatsbezoek' naar Rusland PRETTIG WEEKEND IN ZANDV00RT OF MEXICO rrico Durex is zo veilig Bi Durex the best there i: is ONTMOETINGEN MET PAARDEN' ZATERDAG 6 JUNI 1970 PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT 11 Beschrijving van So joez-interieur in ,Rode Ster' Opnieuw kleine koerscorrectie MOSKOU (RTR) Dp Rus- sïsche kosmonauten Nikola- jev en Sevastyanov, die sinds maandagavond in de Sojoez- 9 om de aarde draaien, heb ben tijdens hun vijftigste om wenteling de koers van het ruimteschip iets gewijzigd. De grootste afstand tot de aar de werd van 266 km tot ruim 261 kin verkleind, terwijl het laagste punt- van de haan gewij zigd werd van 247 km tot ruim 241,6 km. Hierdoor werd «Ie om looptijd verminderd van 89,5 tot 59.378 minuten. In de omloop van vrijdag voltooide de Sojoez haar 50ste omwenteling. De bemanning heeft intussen al- lerlei ined.sche proeven op zich. zelf uitgevoerd. Ook deed z(j waar nemingen op geografisch, geolo. gisch en wcersgebled. De ontwer per van het ruimtevaartuig, wiens naam nooit is onthuld, heeft in een vraaggesprek met het blad van het rode leger .Rode Ster' verklaard dat een van de taken van de Sojoez-9 is het ontwikke ien van systemen die zullen wor den gebruikt, bij toekomstige ruim testations. Manoeuvreren Jules Verne' In ,Rode Ster' werd ook een be schrijving gegeven van het interi or van de Sojoez, dat doet den ken aan de verhalen van Jules Verne. Zo staat er in de hoofdca bine een gemakkelijke sola, met laartegenover een echt .kantoor' met een tafel en een buffet, alles uitgevoerd in gepolitoerd maho niehout. een plank met hoeken en microfilms, een reeks weten schappelijke instrumenten en con trolepanelen. Ook is er een draag bare keukenuitrusting, Het ruimteschip kan allerlei ma noeuvres uitvoeren, van baan ver anderen tot een hoogte van 1500 km boven de aarde en een ander ruimtevaartuig opsporen en bena deren. Volgens een gezaghebbende westelijke waarnemer zou de vlucht meer dan veertien dagen duren. Tot dusver is de bemanning van de Amerikaanse Gemini 17 het langst in de ruimte gebleven dat was in 1965 toen de vlucht 13 dagen, 18 uur en 35 minuten duurde. Echtgenote Terwijl Nikolajev rond de aarde cirkelt, bereidt zijn vrouw Valen tin» Teresjkova, die ook aan ruim- tevluehten heeft deelgenomen, zich voor op de verkiezingen voor de Opperste Sowjet op 14 juni. Zij is een van de kandidaten. DKN HAAG (ANP) De kamercen trales en de kiesverenigingen van de AR Pari ij hebben meer dan 800 amen dementen ingediend op het ontwerp pro gramma van actie, zoals dat zeer recent werd gepubliceerd. Van deze amende menten is meer dan de helft overgeko men en-of verwerkt in het programma en de rest zal besproken worden op een volgende week te houden AR pnrtijcon- vent. De kamercentrale Amsterdam van de ARP stelt in een amendement onder meer voor, in het programma van actie geen speciale voorkeur uit te spreken voor een samenwerking met CHU en KVP. Zoals bekend wordt in het ont werp gesteld dat ,in bijzondere mate sa menwerking gewenst is met die partij en, met welk naast overeenstemming gewenst is met die partijen, welk naast overeenstemming over het programma en de uitvoering daarvan, ook overeen stemming bestaat over het uitgangs punt. Met name geldt dit voor de CHU en KVP'. De kamercentrale Amsterdam spreekt zich uit voor een samenwerking en ge zamenlijk optreden met andere'partijen, welke een gelijke programmatische op stelling hebben en in hun prakt:sche po litiek eveneens van een duidelijke wil tot vernieuwing van een duidelijke wil de samenleving blijkgeven'. De ARP, al dus de kamercentrale Amsterdam, heeft derhalve geen speciale voorkeur voor sa menwerking met CHU en KVP'. De ka mercentrales Gronmgen, Leiden en Den Bosch hebben er, zo blijkt uit de amen dementen, op aangedrongen het aandui den van zowel de CHU als van de KVP In dit programma van actie achterwe ge te laten. Premier over kabouters: .Vleugje parfum in spruitjeslucht van politiek gebeuren' (Van onze parlementaire) DEN HAAG .Een vleugje par fum in de dagelijkse spruitjes lucht van het politieke gebeuren'. Zo typeerde minister-president De Jong gisteravond na afloop van de ministerraad de entree van de Volgens de minister-president be. antwoorden de kabouters aan een zekere behoefte, die ook hij voelt. Maar een serieuze benadering van de werkelijke problemen eist vol gens hem een andere instelling. ,Uit dien hoofde betreur ik het verschijnsel wel'. De minister-president was niet zo verbaasd over het grote aantal wegblijvers bij de raadsverkiezin gen die deze week zijn gehouden. 3l betreurde hij het wel. Hij .vees erop dat hét pas de tweede keer is dat men vrij was te gaan stemmen of niet. De toenemende versplintering, die uit de verkie zingsuitslag blijkt, vond de pre mier betreurenswaardig. De grote veranderingen en problemen waar voor de maatschappij staat, ma ken volgens hem een krachtig be stuur noodzakebjk. De verbrokke ling in de partijpolitiek draagt daaraan, volgens hem, niet bij. De stabiele uitslag voor de rege ringspartijen en de afbrokkeling van de oppositie beschouwde dhr De Jong au een erkenning van het juiste beleid van het kabinet- De Jong. KLACHT MOEDER TEGEN ARTSEN AFGEWEZEN AMSTERDAM (GPD) Het medische tuchtcollege te Amsterdam is van me ning, dat de drie Amersfoortse huisart sen, Oh, Tromp en Halewijn, die door mevrouw J. W. Brouwer uit Amers foort grove nalatigheid werd verweten, geen enkele blaam treft. Het college, dat in april de ingediende aanklacht van de Amersfoortse moeder in behandeling nam. sprak de artsen vrij van het ten laste gelegde. Volgens mevrouw" Brouwer waren de doktoren medeverantwoordelijk voor de dood van haar dochtertje Geraldine. De artsen zouden niet of te Iaat hebben gereageerd toen zij tijdens een weekeinde in november 1968 hen vroeg naar haar zieke kindje te komen kij ken. Geraldine overleed 18 november. ZAAGMOLENSTRAAT 1, GOES OUD-PREMIER SURINAME PARAMARIBO (ANP) Vrij dagochtend is ex-premier J. A. Pengel (54) van Suriname, in het 's Landshospitaal in Paramaribo overleden. Het overlijden van Johan Adolf Pengel kwam geheel onverwachts. Hij was vo rige week in verband met een bloedver giftiging in het ziekenhuis opgenomen. nderdagavond was zijn toestand zo danig verbeterd, dat hij weer naar huis zou kunnen terugkeren. Voor eventuele nabehandeling zou hij naar Nederland reizen. Kort nadat de heer Pengel In het zie kenhuis was opgenomen werd hij door dr Breeveld bevestigd tot lidmaat van de Evangelische Broedergemeente. Donderdagavond, toen twee medici, die de oud-premier behandelden tegenover de familie hadden verklaard, dat het le vensgevaar was geweken, had de heer Pengel. zo is van welingelichte zijde vernomen gezegd. In dr ir "Frank E. Es- sed zijn opvolger te zien. Spanningen Politieke waarnemers in Paramaribo, verwachten op korte termijn spa: Washington ontkent TOKIO (AP) Noord-Koreal heeft vrijdag bekendgemaakt een] .zwaar bewapend' Amerikaans spionageschip tot zinken te hebben gebracht' dat vrijdag diep in de territoriale wateren' ten westen van Noord-Korea was doorgedron gen onder bescherming van ge vechtsvliegtuigen en oorlogssche pen. l.ct officiële Koreaanse centrale persbu reau KCNA) heeft in een uitzending die in Tokio werd opgevangen bekend gemaakt dat het scnip de Noordkore- aanse wateren rond 13.30 uur plaatselij ke tijd vrijdag was binnengevaren, om .verkenningen uit te voeren'. KCNA vervolgde: .officieren en man schappen van de marine van het Kore aanse volksleger hebben op korte term'in het gewapende spionageschip dat diep ?.n de kustwateren was gepenetreerd naar de bodem van de zee gezonden'. KCNA berichtte dat het schip voor de kust van Haeju, ongeveer 75 km ten zuiden van Pjongjang, de Noordkoreaan- se hoofdstad, is gezonken. In dit gebied hebben vrijdag volgens het Zuidkoreaanse ministerie van defen sie twee Noordkoreaansc snelboten het vuur geopend op een Zuidkoreaans mari- nevaartulg met twintig opvarenden. Het vaartuig werd door de Noordkore- anen opgebracht. Het Amerikaanse mi nisterie van marine sprak tegen dat het hier een Amerikaans schip betrof. WASHINGTON (RTR) President Nixon heeft vrijdag Henry Cabot Lodge; benoemd tot informeel gezant bij het Vaticaan voor het houden van periodie ke besprekingen met paus Paulus over internationale en humanitaire proble men. Lodge was eerder leider van de Ameri kaanse delegatie bij de onderhandelin gen met de Vietnamezen in Parijs. De Ciodieke bezoeken van Lodge aan het icaan ongeveer twee of drie maal per jaar zullen dienen om meer conti nuïteit te brengen in de informele con tacten tussen de Amerikaanse regering en het hoofd van de Rooms-Kathohe- ke Kerk, aldus NLx ons woordvoerder Ronald Ziegler. Verwacht wordt dat Henry Cabot Lodge eind deze maand zijn eerste bezoek aan paus Paulus zal brengen. gen in de Nationale Partij Suriname, j Zij menen, dat de bestaansgrond van dei PNP (Progressieve Nationale Partij) j thans eigenlijk is komen te vervallen, omdat deze partij zich in hoofdzaak te. gen de heer Pengel had opgesteld. De heer Pengel, die op 20 januari 1916 geboren werd in Paramaribo, doorliep de Graaf von Zinzendorfmulo-schooi van de Evangelische Broedergemeente :n Pa ramaribo. In '38 begon hij zijn ambte- 1 lijke loopbaan op de griffie van het kantongerecht in Paramaribo. Zijn po litieke carrière v.'ng in 1949 aanu kort voor de eerste algemene verkiezingen, toen hij lid werd van de Nationale Par tij Suriname. Bij deze verkiezingen werd hij gekozen tot lid der staten van Suri name. Als lid van het parlement trad hij al spoedig op de voorgrond. Hij heeft een belangrijk aandeel gehad in de tot standkoming van het statuut. Voorts is hij lid en voorzitter geweest van ver scheidene vaste commissies uit de sta ten. Na de verkiezingen van 1958 werd de heer Pengel formateur van het kabi- net-Bmanuel. dat tot 1963 aan het be wind was. De neer Pengel bleef in die tijd lid der staten en werd fractielei der van de NPS. NPS In 1962 werd hij gekozen tot voor zitter van de NPS. Op het gebied van de vakbeweging was hij "even eens actief. Hij was een van de op richters van de Surinaamse Werkne. mersmoederbond (de grootste vak. centrale van Suriname). Na de ver kiezingen van 1963 werd de heer Pen gel minister-president. Bij de verkiezingen van 1967 werd hij voor de tweede keer premier. In februari 1969 trad het tweede kabinet-Pengel echter af als gevolg van de uitgebreide staking onder het onderwijzend perso neel, waarbij ook andere vakorganisa ties zich aansloten. Bij de vervroegde verkiezingen van oktober 1969 leed de partij van de heer Pengel een grote nederlaag. De partij verloor zeven van de achttien zetels. Hij werd als lid van de staten gekozen en besloot na enige overweging zitting te nemen in het par lement. Brand in schuur: schade 30 mille HALSTEREN (ANP) Omstreeks vijf uur is brand uitgebroken in de grote landbouwschuiir van de heer A. Wezen beek in Halsteren. De bewoners waren niet thuis. In de schuur waren nog vijf paarden, die gered zijn, ze hebben wel brandwon den opgelopen. Men heeft met veel moei te 22 butagasflessen naar builen kunnen krijgen. De schuur is tot de grond toe afgebrand. De brandweer van Bergen op Zoom is ter assistentie uitgerukt, doch behoefde geen dienst te doen. De schade wordt geschat op 30.000. PARIJS (AFP-P.TR) President Pompidou van Frankrijk zal van 6 tot 13 oktober een officieel bezoek aan de Sowjet.Unie brengen, aldus een commu-i niqué, vrijdag in Parijs uitgegeven na afloop van het overleg dat d'e Russi sche minister van buitenlandse zaken. Andrei Gromyko. met de Franse lei-1 ders heeft gevoerd. In het communi. gorny in 1971 een officieel bezoek aan; Frankrijk zullen brengen. GRONINGEN (ANP) In het acade-l misch ziekenhuis in Groningen is vrij-, dagmiddag de 77-jarige J. Mulder uit: Annen overleden. De heer Mulder stak vrijdagmorgen per rijwiel Ln Annen de 'rijksweg 34 over en werd toen gegre-j I pen door een personenauto. I PARIJS (AF) Mevrouw Ngoeyen Fhi Bink, minister \an buitenlandse zaken en de voorlopige revolutionaire regering van Zuid-Vietnam en leidster van de Vletcongdelegatie on het Parij- se vredesoverleg, heeft donderdagavond, de pers meegedeeld dat zij in de ko mende dagen uil Parijs vertrekt. Haar eventuele terugkeer, zo zei zij, hangt af van het verloop van de besprekin gen. Vorige maand verliet de Noordvletna, mese delegatieleider Xoean Thoey de besprekingen zonder aan te geven wan neer hij terug zou keren. Beide delega ties worden óp het overleg geleid door functionarissen van licht kaliber, uit protest tegen de vervaaging van Hen ry Cabot Lodge als .zware' Amerikaan se delegatieleider door de carrièrediplo maat Rhllip Habib. Volgens mevrouw Binh zou zelfs bij de benoeming van een nieuwe Amer- kaanse gespreksleider haar besluit om te vertrekken onveranderd blijven. .Es sentieel is dat de heer Nixon af moet zien van agressie-politiek'. (ADVERTENTIE) met vergeten- Fricoeten FRICO. KAAS MET EEN GROTE K (ADVERTENTIE) Voorbehoedmiddelen zijn heel gewoon voor moderne mensen. En zo'n heel gewoon voorbehoedmiddel is het Durex condoom. Zo simpel en eenvoudig te gebruiken, dat er geen specialisten voor nodig zijn om 't te verkopen. U krijgt het overal zonder doktersrecept In de winkel of uit de automaat. Even gemakkelijk als een pakje sigaretten of een stukje zeep. En dat ie maar goed ook. Durex is een wereld-bekend merk van de London Rubber Company. In de meest moderne laboratoria wordt de kwaliteit van Durex voortdurend gecontroleerd. CARILLON IN VEERE ZWIJGT... VEERE Hot carillon van het Veerse stadhuis één van de oudste in Nederland is voor onbepaalde tijd het zwijgen opge legd, dat wil zeggen dat het niet meer bespeeld zal worden. Het uit de achttiende eeuw da terende klokkenspel verkeert in een dermate desolate toestand dat beiaardier Piet 'Broerse bespeling uit muzikaal oogpunt niet langer verantwoord acht. Hoewel het be stek voor een grondige restaura tie kant en klaar ligt, ziet het er nog lang niet naar uit dat de carilo.n.( concert) tonen binnenkort weer in Veere klinken. Het herstel strandt namelijk op fi nanciële moeilijkheden. ,Het is gewoon doodzonde dat zo'n juweel van een carillon, dat met vrij geringe kosten hersteld lean worden, daardoor misschien nog wel jaren moet zwijgen', al dus Piet Broerse. Het carillon is direct na de oorlog met gebrekkige middelen .opge lapt' en sleet in de loop der jaren zodanig dait de beiaardier de laatste tijd regelmatig tijdens zijn concerten naar boven moest klim men omdat er Iets haperde. Piet Broerse: ,Het is een erg mooi ca rillon en de klokken zijn heel erg goed. Maar de verbindingen van het klavier naar de klokken zijn nu echt versleten. Het hele speel- mechanisme is aan een algehele vernieuwing toe.' Voorlopig dus geen cairillonmuziek in Veere. De aangekondigde concerten in het zomerseizoen zaterdags van 8 tot 9 uur en donderdags va,n 3 tot 4 uur komen te vervallen. Expositie Wim Vaarzon Morel nationaal concours hippique VEERE Tijdens het nationaal con cours hippique, dat vandaag, zaterdag in de manege ,De Eendracht' te Seroos- kerke wordt gehouden, zal in de bin. nenmanege een tentoonstelling te zien zijn van tekeningen, etsen en aquareL Ien van de in Veere geboren Wim Vaar zon Morel. Vaarzon Morel, thans als hoogleraar verbonden aan de rijksacademie te Am sterdam, heeft voor deze expositie, die ook zondag nog in die bainnenmamege te zien zal zijn, dertig van zijn beste werk stukken afgestaan, die alle het paard als onderwerp hebben. Het behoeft nau welijks nog toelichting: Wim Vaarzon Morèl fs gefascineerd van het paard en de expositie in de manege .De Eendracht' getuigt daar weer van 's Zomers tekent Vaarzon Morel paarden op het land, bij draverijen, keuringen, op jaarmarkten, 's winters werkt hij in hoefsmderijen, in stallen en in maneges. Vandaar, dat men het passend vond de ze expositie ter gelegenheid van het door de Stichting Zeeuws Paardensport Cen trum georganiseerde nationale concours deze expositie in te richten als een ex tra. attractie bij dit concours, waarmee tevens liet eerste lustrum wordt gevierd. De tentoonstelling, die als titel .Ontmoe. in gen met paarden' kreeg, zal zaterdag I vam 's morgens half elf, tot aan de slui- I ling van het concours 's avonds te on- I geveer zeven uur, te bezichtigen zijn. (Van één onzer redacteuren) HELI.EVOETSLUIS Het kabelbaanbedrijf op de dam dooi de monding van het Haringvliet (Rak van Scheelhoek) ligt nu al weer een paar weken stil. De .bombardementsperiode' van zo ongeveer twee maanden, waarin dik negentigduizend beton blokken van één meter in het vierkant in het sluitgat van 130(1 meter breed zijn gesmeten, is achter de rug. Op het ogenblik is het daar bij Hellevoetsluis: zand spuiten, zand spuiten en nog eens zand spuiten. Voor een deel is de dam van betonblokken nu wel ongeveer lekdicht; een ander stuk is nog poreus. Het moment dat helemaal geen water meer van zee naar het nieuwe binnenmeer door de dam sijpelt of omgekeerd komt, zodra over de totale lengte voldoende steunend zandlichaam zal zijn aangebracht Het is de bedoeling dat een dergelijk zandlichaam een hoogte zal bereiken tot NAP plus 2.50 m. Om het zover te krijgen zuilen twee grote zuigers aog een aantal maanden continue zand door de persleidingen moeten «uwen naar de mondigen van de pijpen bij de dam van betonblokken. Samen hebben die zuigers een capaciteit, die ligt in de buurt van 400.000 Kubieke meter per week Het afsluitingskarwei met de kabelbaan en de betonblokken, daar in het Haringvliet is ka alle opzichten voorspoedig verlopen. Tempo en pro- duktie lagen bijzonder hoog Bovendien bleek het mogelijk 17.000 beton blokken meer in reserve te houden dan men zich had voorgesteld. Zo liggen er op de beide (voormalige i landhoofden en opslagterreinen bij de Haring- vlietdam nog stevige voorraden blokken. Weg zijn ze niet, want de deltadienst kan de blokken goed gebruiken bij de dichting van het zuidelijke sluitgat van de Brouwersdam (tussen Schouwen en Goeree), waar volgend voorjaar hetzelfde systeem maar wel met een nieuw type kabelbaan, zal worden toegepast. De eerste exem plaren van dit nieuwe zweef tuig worden op het ogenblik op de nu vrije draad van de Harmgvlietkabelbaan getest De schuiven van het spulsiuizencomplex in de dam staan nog steeds open en zijn nog niet in functie. Dat verandert wanneer aan het eind van de zomer de met betonblokken opgebouwde dam zoals dat heet storm- veilig zal zijn Op dat moment ook is de afsluiting van het Haringvliet definitief een feit. De zee wordt dan in heit noordelijke deltabekken bui len gehouden en de spuisluis kan gaan functioneren voor de waterhuis houding als .de hoofdkraan van Nederlaqd'. Foto PZC

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1970 | | pagina 11