PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT Initiatief van de vakbonden LAATSTE POGING ,ROLMA' VAN WERKSPOOR NOG TE REDDEN Tijdelijk vermindering van vredesparaatheid bij de luchtmacht Pieren van de veerhaven in Breskens gaan 180 meter verder de zee in |RTR| - pa Gekaapt toestel uit Polen in Kopenhagen Maandag beslissing over ronde tafel gesprek CHINEZEN NAAR CAMBODJA? Rolterdam- Anlwerpen- Baalhoek Vandaag in de krant... TWEE KLEUTERS VERDRONKEN NOG DEZE ZOMER DE AANBESTEDING KOSTEN: .HALVE DUBBELDEKKER' 213e jaargang - no. 131 WAARIN OPGENOMEN DE M ID D ELB U RGSE, VLI SSI NG S E, GOESE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN Zaterdag 6 juni 1970 Vleeshal col Beuys Pagina 2 3508 adv. 01186*584, axp 2751) I, 7853, adv 5213) I Clro 359100. DREIGEMENT MET VRIJWILLIGERS PARIJS. Pnom Penh .Rechtstreekse interventie Chinese vrijwilligers in Cambodja is mogelijk*, zo heeft een vooraan- Kaper had twee handgranaten Jonge Pool zal worden berecht (Van onze correspondent) KOPENHAGEN Een 25-jarige Pool heeft gisteren een toestel van de Poolse luchtvaartmaat schappij gekaapt en heeft de piloot gedwongen naar Kopenhagen te' vliegen. De vliegtuigkaper was be wapend met twee op scherp ge stelde handgranaten. Een ervan overhandigde hij meteen na de Voorbeeldig Oostburg is een .voorbeeldige' bi. bliotheek rijk en zal zich door de buurgemeenten (graag) op de vingers laten kijken (pag. 2). Joseph Beuys De Middelburgse Vleeshal herbergt sinds vrijdag een tentoonstelling van werken van de felomstreden kunstenaar Joseph Beuys (pag. 2). Werkloosheid VOLGENS cijfers van het CBS daalde de werkloosheid in mei met tien procent ten opzichte van de maand ervoor. (pag. 3) Nieuw schip DE Nederlandse ingenieur H. J. Tulleners heeft voor het eiland, verkeer in het Caraïbisch gebied een revolutionair vaartuig ont. worpen, waarop niemand meer zeeziek wordl. (pag. 9) Nieuws uit Zeeland op pagina 2, 4, 5. 6 en 11 Binnen- en buitenland op pagina 3, 9 en 11 Sport op pagina 12 en 13: Radio en tv op pagina 27 Beurs, financiën op pag. 29. En in het Par/. 17: Wereldvoedselcongres in Den HaagFAO heeft het niet gemakkelijk. pag. 18: Letterkundige kroniek en grafiek, van Stefan Mrozewski. pag. 19: Een leven tussen de boe- lcen en; Hoechst in N oord-I erland. pag. 21: Druk tijdens de vakantie om de huisdieren; culinair avon tuur. pag. 27: Dammen, schaken, brid ge, puzzel en herinneringen aan de Tour de France, pag. 25: Gerard Baart en de gast arbeiders: De kruistocht van Dom Helder Cam ara. landing aan de politie die het toe stel omsingelde. Het vliegtuig landde op het vliegveld Kastrup nadat men via de boordradio •an het gekaapte toestel het verhaal an de piloot had gehoord. Het vliegtuig, een Antonov-24, was weg van Warschau naar Gdansk, toen de 25-jarige man de cockpit binnen drong en dreigde de handgranaten tot ontploffing te zullen brengen wanneer het vliegtuig geen koers zou zetten naar Kopenhagen. Aan boord van het tweemotorige toestel bevonden zich 23 passagiers. Politie-agent Tommy Kjaer kreeg het eerst contact met de kaper na de landing. Hij wist de man ervan te overtuigen dat hij veilig en wel in Denemarken was en nam één van de twee handgranaten in ontvangst, ter wijl de kaper zijn identiteitspapie ren controleerde. Een politiekewoordvoerder verklaarde dat de kaper waarschijnlijk politiek asiel zal krijgen, maar wel berecht zal worden wegen." kaping. Na een oponthoud van 4 uur vertrok het vliegtuig gisteravond weer naar Polen. Duitse exprestrein ontspoord: 5 doden HANNOVER (DPA) Vijf menaei werden gedood en twintig zwaar gewond bij een spoorwegongeluk op het station van Celle in de Westduitse deelstaat Ne- dersaksen. Het is nog niet bekend hoeveel reizigers lichte verwondingen op hebben gelopen. Door nog onbekende oorzaak liepen van de exprèsstrein Stuttgart-Hamburg, bij het passeren van een wissel zeven van de elf rijtuigen uit de rails. De trein had op dat moment een snelheid van 155 km per uur. .Eén van de wagons werd over een afstand van enige honderden meters meegesleurd. De meeste slachtof fers zaten in dit dnel van de trein CELLE DuitslandOp de fo to een overzicht van de plaats van liet ongeluk. GEEN STRAF MEER VOOR STAKENDE AMBTENAREN (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG De regering heeft be sloten de strafbepalingen op werksta king door ambtenaren en spoorwegper soneel af te schaffen. Een wetsontwerp daartoe zal binnen kort worden Ingediend. Het staken zelf blijft echter nog voor deze categorieën werknemers verboden. De regering wil eerst het advies afwachten van de staat commissie die zich bezint op het rechts- karakter van de ambtenaarsverhouding. Foto: de Poolse vliegtuigkaper in de gevangenis. delingen. Ter verduidelijking: het gaat hier om de gesprek ken tussen een Belgische en Nederlandse delegatie over <-<-n kanaal tussen Antwerpen en de Wwter» schelde, voor een deel geprojecteerd op UTREC HT (GPD) Van de regering en de Nederlandse Spoorwe- staande medewerker van het afge- Nederlands •.•■•bied. Dit kar ai i ••••-. gpn hangt af of een laatste poging kan worden gedaan om sluiting wtte Cambodjaanse staatshoofd, "1 prins Norodom Sihanoek, vrijdag Izeeuw.irh-Vlaanderen. De Belgische fni- nister De Saeger lanceerde dit plan in in Parijs gezegd. najaar van 1966, waarna het bijna Deze niedewerkei van de afdeling rollend materieel van Werkspoor Utrecht te voorko men. Op initiatief van de vakverenigingen is gisteren een poging ge daan voor een rondetafelgesprek op korte termijn tussen regering, spoorwegen, VMF en de gemeenten Amsterdam, Rotterdam en Den Haag. De raad van bestuur van de VMF vond het initiatief van de vakverenigingen ,een positieve bijdrage' en verklaarde zich tot een gesprek bereid. Ook de drie grote gemeenten zeg den toe aan de rondetafelconfe rentie te zullen deelnemen. Laat in de avond liet de NS weten dat een definitief antwoord pas mogelijk is na overleg met de regering. In de loop van maandag wordt bekend of ook regering en spoorwegen aan het gesprek, dat als laatste strohalm voor het voortbestaan van de afdeling rollend materieel van Werkspoor moet worden ge zien, zullen deelnemen. Initiatiefnemer voor een gesprek tussen de verschillende instanties was de voor zitter van de ondernemingsraad van Werkspoor Utrecht Nol de Jong. In vergadering jl donderdagavond eisten honderden vakbondsleden van Werk spoor dat het voeren van een dergelijk gesprek als uitgangspunt moest dienen voor het beraad dat vrijdagmiddag tus sen de raad van bestuur en de vakbon den werd gehouden. De raad van be stuur van de VMF schortte gistermid dag in het kantoor van de katholieke metaalbond St Eloy in Utrecht zijn standpunt op met betrekking tot de slechte toekomst van de afdeling rol lend materieel, waardoor sluiting onver mijdelijk werd geacht en verklaarde zich tot een gesprek bereid. ,We zien duidelijk perspectief voor een voortbe staan van de afdeling rollend materieel, anders hadden we deze poging niet on dernomen', zei gistermiddag na afloop van het beraad de heer W. Wamsteker namens de vakbonden. .Nadat we met de raad van bestuur van de VMF overeenstemming had den bereikt over de wenselijkheid van een gesprek met alle betrokkenen. Zie slot pagina 9 kolom 5 die minister is het najaar twee Jaar later september 1968) besproken tijdens een Nederlands-Bel gische ministersconferentie In Middel burg. Overeengekomen werd toen om onderhandelingsdelegaties aan te wijzen. speciale opdrachten in Sihanoeks ring van .nationale eenheid', voegde c aan toe dat als de Verenigde Staten hun hondgenoten een zekere drempel «SEM™ iln-,;!;™aiezlch door weging China een nederlaag niet kan Sen «>uden kunnen laten bijstaan. Deze aanvaarden. I delegaties zijn inmiddels aan het werk Door in Cambodja in te grijpen hadden de gegaan, waarbij de onderhandelingen VS de veiligheid van alle landen be- van Nederlandse kant worden geleld dreigdaldus de functionaris. Tsjau door SER-voorzitter De Pous. Recenle- aa6?6 vn^ld.e,n, aan* lijk echter heeft minister De Saeger nog gaat. kunnen alle middelen gebruikt wor. nHdi„p nnmerkinven trnmaakt o-er den om ons te helpen bij het afrekenen "'tn,Jdl,ge oP^kingen gemaak. over met de kliek van Lon Nol en haar M verloop van de besprekingen. Amerikaanse en Zuidvietnamese mees- ters' \/an Nederlandse kant Is vanaf het Volgens Tsjau Seng beheersen de aan- begin gesteld, dat rekening moet hangers van Sihanoek tweederde van worden gehouden met een hele reeks as- Cambodja. Hij zei nog. dat zijn bewe-pecten, namelijk van economische, tech- gmg nimmer de Noord Vietnam ezen ge- nische. financiële en planologische aard. vraagd heeft de strijd in Cambodja deeljjn de eerste zowel als in de tweede ka- 1,r,t met de linksgeoriënteerde Vietnamese en herhaling de .economische ornsUn- Laotiaanse troepen gecoördineerd wer- 'hgheden van de Nederlandse haveng- den. bieden en hun ontwikkelingsmoge] ijk- Oi i lieden' in het geding gebracht Nog üirijtl vóórdat de onderhandelingen begonnen. Uit Cambodja wordt gemeld dat Viet- cong-t roepen en Cambodjaanse re ge rings strijdk-achten sinds donderdag strijd leveren om het gehucht Setbo, op nog geen 16 kim afstand van de Cambod jaanse hoofdstad. De laatste berichten maken melding van herovering van Setbo door twee Cam bodjaanse bataljons. Het gehucht werd donderdag door de Vietcong veroverd. Terwijl de militaire acties in de aan Vietnam grenzende Cambodjaanse pro vincies, waar Amerikaanse en Zuidviet namese regeringstroepen voorraden van de tegenstander opruimen, verflauwen, laa.t de strijd in het noorden van Cam bodja op. Naar het schijnt, wordt daar de situatie van de Cambodjaanse rege ringstroepen slechter. ft ant lijn MINDER ,STARFIGHTER' EN GELEIDE WAPENS IN DIENST stelde de bewindsman de Nederlandse me dewerking .tevens af hankelijk van de mate, waarin de elementen van het overheids beleid in beide landen kunnen worden gecorrigeerd, die een gezond evenwicht in de concurrentieverhoudingen tussen de zeehavens van de Benelux in de weg staan'. De laatste tijd is nog een ander punt sterker in de aandacht gekomen, namelijk de regeling van grensover schrijdende lucht- en waterverontreini ging Onlangs nu heeft minister De Sae- ger gramstorig betoogd, dat de onder handelingen op dood spoor zouden zijn gekomen, omdat de Nederlanders op het stuk van concurrentieverhouding onre delijke eisen zouden stellen. Deze week heeft minister Bakker op zijn beurt daarover het zijne gezegd, daartoe uitgedaagd door de kamerleden Assmann. Van den Heuvel en Dusar- duijn. De uitlatingen van de heer De Saeger acht de Nederlandse bewinds man .niet bijdragen tot een goed onder handelingsklimaat', zo heeft hij opge merkt. Van de gelegenheid heeft hij le vens gebruik gemaakt nog eens uiteen te zetten waar het hier om gaat. Na melijk. .Om de mate. waarin die elemen ten van het overheidsbeleid in heide lan den zullen worden gecorrigeerd, die een gezond evenwicht in de concurrentiever houdingen tussen de zeehavens van de Benelux in de weg staan'. De Neder landse delegatie blijft zorgvuldig bin nen deze grenzen, voegt minister Bakker daaraan toe. DEN HAAG (ANP) Op korte termijn zal bij de Koninklijke Lucht macht tijdelijk een aantal beperkende maatregelen worden genomen dat ten doel heeft een dreigend tekort op de begroting van dit onder deel van de krijgsmacht te voorkomen. Daartoe wordt de vliegtuigen sterkte van de met F 104 g uitgeruste squadrons verminderd en wor den enkele in de bondsrepubliek Duitsland gelegerde squadrons ge leide wapens ,gede-activeerd'. Dat zal ook het geval zijn met gede-ac- tiveerde squadrons geleide wapens. Omdat de aantallen vliegtuigen geleide wapens niet veranderen. (Zie slot pagina 9 kolom 7 De stprke topneming van de exploitatie kosten van de luchtmacht en enige on voorziene uitgaven veroorzaken dit jaar, maar vooral in 1971 in toenemende ma te, een dreigend tekort op de begroting. De tijdelijke maatregelen beogen bespa ringen in de exploitatiesector. De vre desparaatheid van de luchtmacht zal door die beperkende maatregelen tijde lijk verminderen. mededeling gedaan aan onder andere de defensiecommissie, aan de vaste commis sie voor defensie uit de tweede kamer. belangenverenigingen. Voordat deze maatregelen zijn genomen, zijn ze be sproken met het opperbevel van de ge allieerde strijdkrachten in Europa. Brief De staatssecretaris van defensie (Ko ninklijke Luchtmacht), de heer A. fi. M. Duynstee, heeft hiervan in een brief Star fighters' De vliegtuigen die door de vermindering van de vliegtuigensterkte van de .Star- fighiter'-squadrons vrijkomen, zullen wel blijven meerouleren bij de eenheden. WOERDEN" (ANP) In Woerden zijn vrijdagavond twee kleuters verdronken. Het waren kinderen die nog maar en. kele dagen in een in aanbouw zijnde wijk van Woerden waren komen wonen. Het zijn de bijna 2-jarige Kees Jan Suurendonk en de 3-jarige Athur Vin cent Kretzer. De familie Suurendonk was pas uit Haarlem naar Woerden verhuisd, de familie Kretzner enkele da gen geleden uit Kortenhoef bij Hilver sum, eveneens naar Woerden. Beide ge zinnen telden twee kinderen. De kin deren zijn verdronken in een waterpar tij dicht bi j hun woningen. TERNEUZEN Eind augus tus of begin september van dit jaar wordt de verruiming van de veerhaven te Breskens aan besteed. De beide havendani- nien zullen in totaal over een lengte van 180 meter verder in zee worden aangelegd, terwijl de breedte van de havenmond van 60 meter (op 9m NAP) op 125 meter zal worden ge bracht. Met deze verruiming, die liet manoeuvreren met gro tere schepen vereenvoudigt, wordt een vlotter oversteek van vracht en passagiers beoogd, zal het mogelijk worden even tueel alle eenheden van de pro vinciale pontvloot op dit veer in te zetten, terwijl voorts wordt gehoopt daarmee de nogal hoge kosten van uitbaggering van de haven te drukken. In verband met het feit dat het werk nog moet worden aanbe steed, wil men bij rijkswater staat over de kosten liever niet praten. .Laten we zeggen onge veer de kosten van een halve dub beldekker', zei ons ir J. S. Hoek stra, hoofd van het arrondisse ment Terneuzen van rijkswater staat. Hij vindt het in elk geval een rendabele zaak en een werk dat op zeer korte termijn kan worden uitgevoerd.' De haven, zo als tlie er nu ligt, is niet nicer geschikt om verder door te gaan. Aan de hiervoor genoemde argu menten kan men gewoon niet meer voorbij gaan'. Verwacht wordt dat het verrui men van de Breskense veerhaven ongeveer anderhalf jaar in beslag zal nemen. ALs dus in het vroege voorjaar van 1971 kan worden gestart, kan de verruimde haven medio of najaar 1972 worden opgeleverd. Overigens wordt met deze verrui ming slechts een gedeelte van de oorspronkelijke plannen geraliseerd Zoals bekend waren die plannen de aanleg van een nieuwe veerhaven voor dubbeldeksboten tussen Vlissin gen en het Sloe en het inrichten van de Breskense veerhaven, eveneens wor dubbeldekkers Die plannen werden reeds ontwikkeld tijdens de werkzaamheden aan de havens van Kruiningen en Perkpolder. In 1968 werden ze kamt en klaar gezonden naar Den Haag. In de loop van 1969 kreeg men in Zeeland bericht dat de beslissing moest worden aangehou den in verband met de problematiek rondom de plannen voor een vaste oeververbinding. Loskoppelen reactie in Zcclaud. Voorgesteld en besloten werd de verruiming van de veerhaven los te koppelen van het al dan niet geschikt maken van die haven voor het optimaal gebruik van de grotere dubbeldeksschepen. Met andere woorden en daarover is detijds wat misverstand gerezen de plannen voor de nieuwe veerhaven te Vlissingen en voor aanleg van een nieuwe fuik, op- en afritten, ver ruiming opstelruimte te Breskens, gingen de ijskast in. Bleef ter reali sering over verruiming van alleen maar het buitengedeelte van de hui dige veerhaven te Breskens (mon ding langer, breder en dus veili ger maken De reden? In geval van nood. bij periodiek onderhoud, bij revisies etc. is het gewenst om bijvoorbeeüd een dubbeldekker in te zetten op hei veer Vlissingen - Breskens. waarbij dam uiteraard- alleen gebruik kan worden gemaakt van het beneden- dek. Maar deze dubbeldekkers zijn 1000 ton groter, veel hoger en t-.en meter langer dan de pr.nsesseboten. en hebben dus zowel in de lengte als In de breedte meer ruimte nodig. Met name moet óe uitlooplengte bin nen de haven drie maal de lengte zijn en daar mankeert in Breskens nog wel wat aan. Topdrukte Tijdens de topdrukte van 1969 is het wel voorgekomen dat op het lijk met de drie prinsesseboten en de kleinere juliana en Bernhard. Die laatste twee (negentig meter boten) meerden af in de kleine fuik. Dat leverde nogal eens pro blemen op met het binnenvaren en het afmeren. Als de havenmond verlengd wordt met bijna 200 me ter, betekent dat een diepere ha veningang en onder meer da* de op hun hëurt wachtende veerboten dichter bij de haven kunnen wachten om binnen te lopen. Verder heeft een belangrijke rol ge speeld het feit dat de huidige haven (Zie slot pag. 4 kol. 3) bewindsman zijn keurig gekozen. Zij suggereren, dat er niet alleen in België, maar ook in Nederland hier en daar wat gecorrigeerd kan en moet worden. For meel klopt dat natuurlijk wel, niettemin wordt daarmee tevens de werkelijkheid flink bemanteld. Waar het namelijk in feite om gaat, is de verhouding Rotter dam-Antwerpen, de hele rest is hijzaak. Men kent de oude en vaak op bittere toon in Rotterdam geuite klacht, dat Antwerpen aan fikse concurrentiever valsing doet (onder meer) ten aanzien van industrievestigingen: grondprijzen- politiek, investeringsfaciliteiten, steun aan de haven zelf, om slechts enkele punten te noemen. Die vervalsing zou ertoe leiden, dat Rotterdam al menig maal achter het net heeft gevist ten bate van Antwerpen: Degussa zou er een voorbeeld van zijn, Shell-chemie dreigde fout te gaan (allemaal volgens Rotterdam). Overigens ontkent Antwer pen dat het gunstiger voorwaarden zou kunnen bieden en met name schepen Delwaide weet op zijn beurt allerlei voor delen aan de Rotterdamse kant op te sommen waarover Antwerpen weer niet zou beschikken. Hoe dan ook, nu Ant werpen dringend gebrek heeft aan het Baalhoekkanaal en min of meer met de hoed in de hand bij Nederland moet aan kloppen, is achter de schermen de Rot terdamse druk groot. hebben de indruk, dat de Neder landse delegatie vanuit Rotterdam nogal eens is of wordt benaderd teneinde er toch vooral voor te zorgen, dat de Antwerpse vestigingsmogelijkheden in de toekomst niet (meer) beter zullen zijn dan die van Rotterdam. Dat kan twee dingen betekenen: de Antwerpse situatie óók in Rotterdam toepassen - hetgeen in de Nederlandse verhoudingen onmogelijk wordt geacht gelet op de an dere havens in dit land - dan wel aan passing van de Antwerpse verhoudingen aan de Nederlandse situatie. Het is dui delijk, dat de Nederlandse delegatie z:ch niet kan permitteren op dit stuk van za ken direct al een soepele houding aan te nemen. Een eventueel .Baalhoek-trak- taat' moet immers ook worden geratifi ceerd in het Nederlandse parlement en daar kunnen juist op het stuk van in ternationale scheepvaartwegen de na tionale hartstochten nog wel eens zege- Benelux-overwegingen. Tegen de hier geschetste achtergron den moeten zowel de bijterige op merkingen van minister De Saeger als de duidelijke repliek van zijn Nederland se ambtgenoot in beschouwing worden genomen. Zij zijn een onderdeel van het spel. De vraag blijft niettemin hoe een oplossing kan worden gevonden voor deze concurrentieverhouding tussen (Voor vervolg zie pagina 3 kolom 1 W,

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1970 | | pagina 1