PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT NEDERLAND POLST 11 LANDEN VOOR 1NDO-CHINA-INITIATIEF Unieke tv-actie van senatoren tegen Nixon Meerjarenplan voor groot (70 ha) sport en recreatieplan ten zuiden van Axel Breuk in fractie PvdA is een feit Britten spoedig naar stembus REGERING WEIGERT AMERIKAANSE ACTIE AF TE KEUREN TWEE LEDEN NAAR DS '70 Vandaag in de krant... Begroting Koningin VS-BLOKKADE VAN CAMBODJA REALISATIE IN 15 TOT 20 JAAR Argument VOOR KERN VAN 45.000 INWONERS Detaillering 213e jaargang - no. 112 WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE. VLISSINGSE. GOESE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN I. SI 44 (b i I UI. 2094 I t 19.00 t'X*. 7»Sj7bÏTsï'».' OmUnv*. t*l. 1115 TnH». Ntenratraat 22. M. 4497. udatM 4 9* biw. Clre 29*900, IrolKlili Zwm Courant. MI44olbur* Donderdag 14 mei 1970 (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG De Nederlandse regering heeft elf landen gepolst in hoeverre zij mee willen werken aan een Nederlands initiatief om te trachten de onderhandelingen over oplossing van de situatie in Zuid oost Azië weer op gang te brengen. Dit kan dan zijn in de vorm van hervatting van de Parijse conferentie dan wel van de conferenties in Genève dan wel door enigerlei andere conferentie. De elf landen zijn: België, Luxemburg, Denemarken, Ierland, Italië, Noorwegen, Roeme nië, Joego-Slavië, Zweden, India en Canada. Enkele van deze landen hebben zich positief over het plan uitgelaten, maar willen zich nog na der orienteren over de mogelijkheden ervan. Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG - De dreigende breuk in de tweede kamerfractie van de Part(j van de Arbeid is een feit ge worden. De kamerleden F. J. Goed hart (66) en W. J. Schuitemaker (52) hebben de PvdA de rug toe gekeerd en zijn toegetreden tot DS '70, de democratisch socialistische partij die is opgericht door de Eindhovense wethouder dra A. van Stuyvenberg. De beide ka merleden zullen voortaan als ver tegenwoordigers van deze partij optreden en daarmee de vijftiende fractie in de kamer vormen. Gister avond werd nog gewerkt aan een verklaring, waarin een vertrek uit de PvdA zou worden gemotiveerd. De breuk kwam gistermiddag versneld aan het licht na de bijdrage van de heer Goedhart aan het kamerdebat over de Amerikaanse inval in Cambodja, waarin deze lijnrecht inging tegen het PvdA-standpunt zoals dat eerder door drs Den Uyl was vertolkt. De heer Goedhart verdedigde in zijn speech niet alleen het optreden van de Verf" Colorado-kever BARNEVELD (ANP) In Barneveld zijn woensdagmorgen enkele exempla ren van de Colorado-kever gesignaleerd. Dit kevertje dat jaren geleden vanuit Amerika naar Europa ia gebracht kan een bedreiging voor de aardappeloogst vormen. Het ia te herkennen aan vijf zwarte strepen op beide gele schilden. (VVwi onze parlementaire redactie DEN HAAG De heer Goedhurt (boven) die voor de oorlog actief het communisme beleed, onder meer als redacteur van het blad fie Tribune', heeft een belangrijke rol gespeeld in het verzet.. Al in juli 191/0 verscheen zijn eerste nieuwsbrief onder de verzetsnaam Pie ter 't Hoen, waaruit later het dagblad Jtlet Parool' is voortge komen. Na de oorlog richtte hij mede de PvdA op en sinds 191/6 is hij lid van de tweede kamer. Daarbij viel hij steeds meer op door zijn fervente strijd tegen de commu nistische agressie en zijn verdedi ging van het NAVO-bondgenoot- schap. Hij viel ook op door zijn ijver voor de overdracht van In donesië aan de nationalisten, maar oefende later ernstige kritiek op het regime-Soekarno en noemde de Indonesische president een tweede Fidel Castro. Sinds Nieuw Links ijverde voor erkenning van de DDR kreeg deze beweging binnen de PvdA tn hem een fervent bestrijder. De heer Goedhart is één van de drijvende krachten in het comité Democra tisch Appel geweest, dat juist de- te week is opgeheven. De heer Schuitemaker (onder) is ?en weinig bekende figuur, die nog maar kort lid is van de tweede kamer. Hij is oud-directeur van Fauna Beheer, is makelaar in grond en woont in Apeldoorn. DE GOESE raad heeft woens dag de begroting behandeld en daarbij om meer geld aan Den Haag gevraagd. (Pag. 2). KONINGIN IN EEN openhartig boek over de Britse koninklijke familie, dat in thans in Engeland verschijnt, ont hult de schrijver dat koningin Elizabeth op 13.jarige leeftijd prins Philip ontmoette en smoor verliefd op hem werd... (pag. 11) Binnen- en buitenlands nieuws: pagina's 1, 3 en 11 Zeeuws nieuws: pagina's 2, 5 en 7 Sport: pagina 13 Radio en tv: pagina 15 Financieel nieuws: pagina 17 de Staten in Cambodja maar gaf smalend af op de oppositie, die hij weet geen alternatief te hebben. Na z redevoering beklom drs Den Uyl de ka theder om te verklaren dat de heer Goedhart buiten verantwoordelijkheid van de fractie had gesproken. .Met dit optreden voltrekt zich ae breuk, waar. van de gevolgen binnenkort door de ka mer zullen zijn waar te zijn verklaring. Aanvankeljk ontstond door de woorden van drs Den Uyl de indruk dat de he ren Goedhart en Schuitemaker door de fractie zouden worden uitgestoten. La ter bleek echter dat beide heren hun vertrek al in de fractie hadden aange. kondigd en wisten zij. dat zij zouden worden afgevallen als zij zonder over leg met de fractie optraden. .Rimpeling' Drs Den Uyl zei dat door het uit treden In politiek opzicht nauwelijks iets verandert. Hij sprak van een po litieke rimpeling, die hij betreurde. De socialistische fractieleider ant. zegde de beide heren niet het recht hun zetel be blijven innemen wel zou hij het niet fraai vinden als straks CZie slot pag. 3 kol. 1 DEN HAAG De tweede kamer heeft, gistermiddag vief. premier De Jong en minister Luns (l) van buitenlandse zaken gediscussieerd over de houding ren de regering inzake de Amerikaanse interven tie in Cambodja. Op de foto: beide bewindslieden achter de regerings tafel tijdens de discussie. België en Luxemburg schijnen meer te voelen voor een Frans initiatief dat mi nister Sehuman op 1 april heeft ge nomen om de Parijse conferentie weer op gang te brengen. Deze zou dan wor den uitgebreid met de Sow Jet-Unie, Chi na, Cambodja, Thailand en Birma en eventueel enkele andere Aziatische lan den. Het Nederlandse initiatief wil niet in de plaats van het Franse treden maar een alternatief bieden voor het ge val dat minister Schumann niet mocht slagen. Minister Luns van buitenlandse zaken heeft dit woensdagavond meegedeeld in de kamer bij de besprekingen van de regeringsverklaring over de toestand in het Verre-Oosten en de inval van de Amerikaanse troepen in Cambodja. De minister toonde zich met ae rege ring»- en de oppositiepartijen ongerust over de situatie. Hij liet dat blijken door zich te scharen achter een motie van de KV,P ingediend door de heer Momimersteeg, waarin de regering ver zocht wordt om samen met andere lan den te komen tot een zinvol initiatief voor het bevorderen van een vreedzame regeling. Dit eerste deel van de motie zal de heer Luns sterk bevorderen. Over het tweede deel van dezelfde motie, waarin gevraagd wordt perspectief te bieden voor een sociaal-economisch her stel, zal de (minister overleg plegen met zijn collega van ontwikkelmgshu Ip^ de heer Udank. Onaanvaardbaar noemde de minister drie moties van de oppositie. Aller, eerst was daar een motie van de PvdA, D '66, PSP en PPR, waarin het militaire optreden in Cambodja wordt afgekeurd en waarin de rege. ring word: gevraagd alles in het werk te stellen om een conferentie tussen de partijen te bevorderen. Dat bevorderen van een conferentie wil in mister Luns graag doen, maar het optreden van Amerika wil hij niet afkeuren. Hij keurt het echter ook niet goed, aldus verklaarde hij nog maals uitdrukkelijk op een vraag van D '66-leider Van Mlerlo, maar zo zei de minister ,er .s een groot verschil tussen niet goedkeuren en afkeuren. Twee moties van de PSP. waarin het terugtrekken van de Amerikaanse en de ZuicJvtetna/mese troepen wordt geëist, zijn voor de heer Luns alleen aanvaard, baar als daarin ook het terugtrekken van de troepen van Noord-Vietnam en de Vietcong wordt gevraagd. De linkse oppositiepartijen hadden geen goed woord over voor de inval van Ame rika noah voor de verklaring van begrip van de Nederlandse regering. Opposi tieleider Den Uyl liet dan ook blijken geen enkel vertrouwen in de VS te hebben, omdat niemand hem garandeert dat de verklaringen van president Nixon over de tijdelijkheid van de aan val en het terugtrekken van de troepen inderdaad gestand zal worden gedaan. Hij meent aat er een duidelijk uitspraak nodig is en liet dit blijken door de eer. der genoem de (motie. Deze motie gaat de PSP nog niet ver genoeg. De pacifist Van der Spek vindt f Zie slot pagina 11 kolom 1 WASHINGTON, SAIGON (RTR, AFP) In een half uur durende televi3ieuitzending, waarvoor zij ongeveer 230.000 gulden betaalden, hebben vijf Amerikaanse senatoren in de nacht van dinsdag op woens dag hun maatregelen tegen de oorlog in Indo-China uiteengezet. Via bodja m Zuid-Vietnam zijn terugge- voUedig zelfstandig in Cambodja werkzaam blijven. Het Amerikaanse opperbevel in Saigon heeft bekendgemaakt dat enkele duizen den Amerikaanse soldaten vanuit Cam- de beeldbuis vroegen de senatoren steun voor een door hen geformu leerd verdrag dat president Nixon moet dwingen bij gebrek aan fi nanciële middelen, alle Amerikaanse troepen voor 30 juni 1971 uit Vietnam terug te trekken. De uitzending was in geheel Amerika te zien. Het was een tot nu toe unieke actie ter verwerving van steun te gen de oorlog in Vietnam. (Zie slot pag. 3 kol. 3) De uitzending was volgens waarnemers in felle tegenspraak met wat minister van buitenlandse zaken William Rogers woensdagmiddag op een persconferentie meedeelde. Rogers zei dat zich de laat ste weken in Amerika een .belangrijke klimaatwisseling' ten gunste van Nixons Indo-Chiuapolitiek had voorgedaan. Volgens hem had de overtuiging steeds meer veld gewonnen dat de Amerikanen grensde operatie tegen de communisti sche troepen uitvoeren. Hij zag ook geen aanleiding te veronderstellen aat de ont wikkelingen een nadelige uitwerking zouden hebben op de SALT-besprekin- ;en in Wenen, evenmin trouwens als op Ie politiek in het Midden-Oosten. Rogers ontweck de vraag of hij oor spronkelijk geweigerd had zyn steun te geven aan de interventie in Cam bodja. Hy volstond met te zeggen dat te geven voordat Nixon deze .zeer belangrijke beslissing' had genomen. Rogers legde er wel de nadruk op dat na de terugtrekking van de Ameri kaanse troepen de Zuldvietnamezen WASHINGTON Vijf Ameri kaanse senatoren hebben gisteren tijdens een landelijk uitgezonden tv-programma het Amerikaanse volk gevraagd het amendement te steunen dat' na SI december geen geld meer toegewezen zal worden voor militaire operaties in Zuid- oost-Azië. Op de foto: vlnr: Char les Goodell, George McGovern, Frank Church, Mark Hatfield en Harold Hughes. WILSON... POPULAIR (Van onze correspondent) LONDEN De Engelsen ver wachten niet veel langer in onze kerheid te verkeren over de vraag wanneer zij een nieuw parlement zullen kiezen. Premier Wilson zal vrijwel zeker binnen enkele dagen en mogelijk reeds binnen 24 uur de datum bekendmaken, waarop zij ter stembus zullen gaan. Dit zal volgens politieke kringen in Londen op 11 of 18 juni zijn. Deze verwachtingen zijn gebaseerd op de opiniepeilingen, die de laat ste twee dagen in de Britse bladen zijn verschenen en die de socialis ten een onverwacht grote voor sprong geven op de conservatieve oppositie. Terwijl de peiling van de .Daily Tele graph' in april aan Labour nog een am bers tand gaf van 4 procent, staat de partij in mei plotseling met 7.5 procent voor. Het opinie-onderzoek van de Dai ly Mail gaf de socialisten reeds in april een voorsprong van 2 9 procent en deze blijkt nu vergroot te zijn tot 3.2 procent. Daarmee zou Labour een meerderheid van 44 zetels m het La gerhuis halen. Het is een enorme ommezwaai, die zelfs in socialistische kringen nauwelijks ver. trouwd wordt. Men vraagt zien af, waaraan zij te danken is en de enige uitleg is de positieve begroting, die de minister van financiën Roy Jenkins in april had ingediend en het feit, dat de lonen niet langer bevroren zijn. Het ge volg Is een loonexplosie geweest, aie nog niet door stijgende prijzen is ach terhaald. Druk Lang zal dit evenwel niet meer du ren ook daarom is de druk op Wilson om nog in juni verkiezingen te hou den aanmerkelijk verhoogd. Zelfs de ministers, die er kort ge leden nog de voorkeur aan gaven tot oktober te wachten zijn nu van gedachten veranderd. Zij geloven dat het getij nimmer meer zo gunstig zal zijn als nu. (Zie slot pag. 3 kol. 5) fnrydena de Zeeuwse Recreatie- 1 dag is hoe kan het an der» ook gesproken over de toeristenbelasting. Dat ls een vast onderwerp voor dergelijke b(JeenkomstcD en het laatste woord is er nog lang niet over gesproken. Zo hebben in de afgelopen jaren voorstanders omstandig uiteenge zet waarom ztj er vóór zijn en zij hebben deze opvattingen met rapporten en be rekeningen geslaafd. Op dezelfde ma nier zijn de tegenstander» in het geweer gekomen: zij gaven aan waarom in Ne derland een dergelijke heffing uit óep boze is en ook zjj kwamen met cijfers en rapporten aandragen. Aan beid® kanten zijn zinnige dingen gezegd in do- ze nu al vele jaren durende discussie, aan beide kanten ook zijn soms kreten geslaakt. De prijs voor de emotioneelst® opmerking in dit debat kan sinds dins dag naar de heer P. L. van Steenveldt, directeur van de recreatiegemeenschap Veluwe. Hij stelde tydens de recreatie- dag in Middelburg: .Moeten we de men sen laten betalen voor de vlucht uit hun verpeste woonmilieu?' Een opmerking, die zoal» het in ca baretkringen heet .de handjes op elkaar brengt'. In feite echter gaat het om een slag in de lucht, waarmee de dis cussie over dit onderwerp geen millime ter verder komt. Er wordt bijvoorbeeld gesuggereerd, dat de mens laten we zeggen: in Nederland uitsluitend ln een .verpest woonmilieu' woont, waar uit hij bovendien moet .vluchten'. Nog afgezien van het feit, dat we het eerst met elkaar eens zouden moeten zyn over wat precies met een .verpest woonmilieu' wordt bedoeld gaat het om luchtveront reiniging, om slechte woningbouw, om de situatie in oude wij ken? lijkt het ons onjuist om In een discussie over logeer- belasting dergelijke generalisaties t® gebruiken. We willen helemaal niet ne geren. dat er in Nederland woongebie den zijn, waar de bewoners liever van daag nog dan morgen wegtrekken, maar dat houdt toch niet in, dat te dien aan zien het hele land onder één noemer moet worden gebracht. Niet iedere Ne derlander beschouwt zyn vakantie als een .vlucht int een verpest woonmilieu". Bovendien is de terminologie ontleend aan actuele debatten over allerlei ver ontreinigingsverschijnselen, waardoor ook nog eens vagelijk gesuggereerd wordt dat een toeristenbelasting daar mee verband zou houden. Het lijkt ons goed om in dit verband nadrukkeiyk vast te stellen, dat het bij een toeristenbelasting om totaal an dere dingen gaat. Er is sprake van een toenemende .recreatie-golf: meer men sen gaan met vakantie en dat weer stelt voortdurend hogere eisen aan het voor- zieningenpeil van de gemeenten, waar zij naar toetrekken. In Zeeland weet men daar alles van: er zijn gemeenten, waar de bevolking in bepaalde weken vele ma len in aantal wordt overtroffen door do gasten van elders. Daarvoor moeten voorzieningen worden getroffen: duin overgangen. gelegenheid voor slecht- weer-recreat!e. parkeerterreinen. er moet meer aan de wegen worden ge daan. want die worden in de zomer maanden stukgereden, kortom er is een heel pakket van eisen, waaraan moet worden voldaan ter wille van de gast die van elders komt. Als regel echter heb ben de gemeenten daarvoor onvoldoende financiën beschikbaar, soms zijn ze ver plicht allerlei voorzieningen voor de eigen inwoners terug te schroeven, om- jdat ze voor de recreatie hoge bedragen moeten uitgeven. Om daarin tegemoet te komen zou een bestemmingsheffing kunnen worden geheven, een geringe verblijfsbelasting, waardoor een fonds ontstaat, waaruit de extra-uitgaven voor een toeristenplaats kunnen worden be kostigd. Nu kan men vanzelfsprekend van me ning zijn, dat niet de toerist daaraan moet bijdragen, maar dat de noodzake lijke gelden elders gevonden moeten wor den, bijvoorbeeld via de rijksmiddelen. Men kan op minder principiële gronden tegen logeerbelasting zijn omdat men vindt dat de administratieve werkzaam heden te zwaar zijn voor diegenen, die logies verstrekken. Zo zijn er meer argu. menten tegen aan te voeren, die stuk voor stuk moeten worden afgewogen tegen de voordelen. Een dergelijke dis cussie is zinvol. Maar laat men in deze debatten ophouden met opmerkingen zoals deze week in Middelburg zijn ge hoord: .betalen voor de vlucht uit het verpeste woonmilieu'. Dat is geen argu ment. dat met deze zaak heeft te maken. Het begint er op te lijken, dat deze be toogtrant in Nederland steeds meer wordt toegepast op de meest uiteenlo pende onderwerpen. De zakelijkheid van de discussies wordt er helaas niet door bevorderd. AXEL Ten zuidoosten van Axel zal in de komende 15 a 20 jaar een groot sport- en recrea tiepark worden aangelegd. Een openluchtzwembad, sportvelden, een vis- en kanovijver, wandel paden, een kampeerterrein en veel beplanting vormen de voor naamste elementen van een plan dat de heidemaatschappij voor het gebied tussen Langeweg en Eerste Verkorting (70 hectare) op papier heeft gezet. Het huidi ge Axelse bos en de bestaande sportvelden zullen opgenomen worden in het grote geheel. Het plan is ontworpen om op de duur een woonkern met 45.000 men sen voldoende actieve en passieve ontspanningsmogelijkheden te bie den. Als de industrialisatie van Zeeuwsch-Vlaamderen doorzet, zal Axel dat inwonertal volgens de prog noses ruimschoots vóór 1990 hebben bereikt. Het gemeentebestuur sluit de mogelijltheid zelfs niet uit, dat het geprojecteerde recreatiepark te gen die tijd alweer te klein van op zet ie. Voor verdere uitbreiding ziet men een mogelijkheid in het opspuit- gebied bij de watertoren. Van het idee om 'daar op grote schaal wo. ningbouw te gaan plegen is men af gestapt. Burgemeester M. K. van Dijke: .De grote uitbreidingen zul len vrijwel zeker aan de oostkant plaatsvinden, dus in de richting Hulst. Het is de bedoeling de plannen voor het Axelse sport- en recreatiepark in onderdelen te reallsèren. Boven aan de lijst staat de aanleg van een nieuw kampeerterrein, onmiddellijk gevolgd door de bouw van een nieuw openluchtzwembad. Het nieuwe kam peerterrein, gesitueerd in de uiterste zuidwesthoek vlakby Drfieechnuwen komt in de plaats van het huidige kampeerterrein ,De Boshoek'. Het beslaat in totaal acht hectare, waar van bijna de helft effectief kan wor den gebruikt. Bij het kampeerter rein hoort een parkeerplaats voor 120 auto's, waarvan ook de voetbal liefhebber» kunnen profiteren. Op 6» kampeerplaats zelf i» ruimte voor 115 tenten en .of caravans. De vrij. komende ruimte van ,De Boshoek' zal worden gebruikt voor uitbreiding van de tennisaccommodatie. Voor de bouw van een nieuw zwem bad ls de keus gevallen op een ter rein naast de sportvelden van AZW. De gemeenteraad van Axel heeft reeds opdracht gegeven tot het uit werken van bouwplannen. Wat er met het vrijkomende terrein van het ,oude' zwembad gaat gebeuren, is op dit moment nog niet bekend. In ie der geval zal de kleine kreek wor den gehandhaafd als waterpartij. De verdere detaillering en uitwer king van de plannen voor het re creatiepark zal aan de behoefte van het moment worden overgelaten. Ge dacht wordt momenteel aan terrei nen voor midgetgolf, korfbal, voet bal en hockey alsmede aan een sin. telbaan voor atletiekwedstrijden rond een hoofdveld. Rond het sport- veldencomplex zal in een halve cir kel een omvangrijke waterpartij worden uitgegraven. Het huidige .coneoursterre.n' blijft gereserveerd voor de paardensport. De gemeente streeft nog steeds naar he: aanko pen van dit terrein, dat eigendom Is Van de vereniging van Zeeuwse paar denfokkers. De exploitatiemogelijkheden van het toekomstige sport- en recreatie gebied zi;n tot dusver nog niet ln c.jfers uitgedrukt. Burgemeester Van Dijke: .Het ls wel zeker dat hert. een volkomen onrenda bele zaak zal zijn. Maar ln het kader van het welzijnsbeleid moert je goede sport- en andere recreatie- (Zie slot pag. 2 koL 3) CPN-WETHOUDER SLAAGS MET WD-RAADSLID AMSTERDAM (GPD) De comma, nistische wethouder voor jeugdzaken, A. A. Verheij en het WD-raadslid J. Keja. zijn dinsdagavond na een televisie-Uit zending in een handgemeen met elkaar verwikkeld geraakt. hadden in de chauffeurskamer het stadhuis even gekeken naar een televisie-uitzending waarin het jeugd- toerisme aan de orde werd gesteld. Er werd een struisvogel getoond die het bordje .Verheij' om de nek droeg. De heer Keja vond in die uitzending dat Amsterdam en met name de heer Verheij weinig voor het jeugdtoeris. me doet. vooral waar het gaat om het zorgen voor onderdak De struisvogel zat de heer Verheij ai dwars, maar de opmerkingen van de heer Keja schoten hem helemaal in het verkeerde keelgat. Teruglopend naar de raadzaal liep de ruzie fiks op. De wet houder gaf het raadslid een stomp te gen de schouder, de ander stompte ook en dreigde op een gegeven ogenbl-.k flink uit te halen. Gistermiddag hebben de twee vechtere bazen de ruzie bijgelegd en elkaar de hand gedrukt.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1970 | | pagina 1