275 Milieuhygiëne: onderzoek tweede fosforoven Hoechst BEma Uitbreiding Hoechst maand vertraagd Billiton doet zijn aandelen bedrijf in Sloe over aan M/T Drie mogelijkheden tweede luchthaven Goese molen bijna ontmanteld haarkleurspoeling kent u een betere? 7 Gemeente: installaties draaien proef «DE DERDE HAND» Overval' bij ABN: alarmknop werd per ongeluk ingedrukt DAGELIJKS ZWAVELZUUR IN WESTERSCHELDE kies uw gouden sieraad zoals u mode kiest Actie Mosselbanken: honderden Kanttekeningen WOENSDAG 13 MEI 1970 PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT (ADVERTENTIE) av< na op crèmebasis 2 behandelingen per tube 26 sprankelende tinten ,AL SINDS JANUARI IN GEBRUIK?' VLISSINGEN De vereniging milieu hygiëne Zeeland heeft b en w van VU», singen in eeit brief gevraagd .onver wijld te onderzoeken of de tweede fos foroven van Hoechst Vlissingen NV be reids in werking is gesteld alvorens genoemde maatschappij hiertoe eniger lei vergunning langs wettige weg is verstrekt.' Als dat het geval zou zijn verzoekt men het college alle maatre gelen te nemen, die b en w .dienstig zul/en voorkomen'. In deze brief wordt gezegd, dat enkele leden van de vere. niging de vraag hebben gesteld of het waar is, dat de tweede fosforoven ai sinds januari van dit jaar in bedrijf is. Zoals bekend komt de aanvrage voor de uitbreiding van Hoechst opnieuw ter visie te liggen. Milieuhygiëne zegt ia de brief: Wij menen er goed aan te doen deze aangelegenheid onder uw aandacht te brengen. Indien het inderdaad waar zou zijn, dat Hoechst Vlis singen NV apparatuur in werking heeft gesteld zonder hiervoor de ver eiste vergunning te bezitten, dan zou dit bedrijf hiermede de ver. pliohte aanvrage tot verkrijging van een vergunning krachtens de hinder wet tot een blote formaliteit terug brengen.' Door de hinderwet wordt het aan de bevolking mogelijk gemaakt bezwaren in te brengen tegen schadelijke of hin derlijke fabricageprocessen en zelfs hier over in beroep te gaan b(j de kroon. Anderzijds kunnen burgemeester en wethouders van Vlissingen door het stel len van geëigende voorwaarden de te verwachten hinder tot een minimum re duceren. Natuurlijk blijft Hoechst aansprakelijk voor aan eigendommen en gezondheid toegebrachte schade, buiten eflke ver. gunning krachtens de hinderwet om. Dit neemt echter niet weg, dat het de voorkeur verdient door het stellen van strenge voorwaarden, die aan de vergunning worden verbonden met name schade aan de lichamelijke en geestelflke gezondheid uit te sluiten. Dit alles klemt te meer, daar naar uit inlichtingen uit Nieuwdorp en om streken blqkt, de bewoners ae laatste tijd ernstige psychische overlast onder vinden door de geluidshinder en stank, veroorzaakt door het bedrijf van Hoechst. Bij warm weer met zuideli .e wind is men zelfs genoodzaakt ramen en deuren te sluiten. Indien deze hinder geheel of ten dele gevolg zou zijn van het in bedrijf zijn van de tweede fosfor oven, dan zouden betrokkenen hiermee geconfronteerd zijn voordat ze in de gelegenheid zijn gesteld van hun recht op inspraak gebruik te miken; dit zou terecht een aantasting van hun burger rechten genoemd kunnen worden.' Burgemeester drs D. Roemers om conuuentaar op de brief ge vraagd vond het niet juist te stellen, dat het krijgen van een ver. gunning volgens de hinderwet tot (ADVERTENTIE) T*1 VOOR MENSEN MET WENSEN Nu eindelijk een naaimachine met en nog zoveel meer Een naaimachine die nog maar slechts enkele dames in de wereld bezitten. Natuurlijk niet tegen 'n bazarprijs en toch ook weer niet onbetaalbaar. Vraagt demonstraties of kom kijken. Gratis folders. Kortemeestraat 17 Bergen op Zoom Tel. 35878 Nieuwediepstraat 23 Terneuzen Tel. 2294 Papegaaistraat 4 Goes Tel. 4187 B. F. van Waesberghestraat 16 Hulst TeL 2215 Nieuwendijk 29 Vlissingen TeL 3729 een formaliteit wordt teruggebracht, zoals de brief suggereert: .Hoechst moet aan bepaalde, voorwaarden vol doen en als dat niet gebeurt, wordt die vergunning geweigerd', zo zei hij. In diezelfde geest liet wethouder F. Smit van openbare werken zich uit, die erop wees, dat de tweede fos foroven van Hoechst momenteel Sroefdraait. Hij attendeerde erop, at de plannen opnieuw ter visie komen. Directeur D. Stam van de dienst ge meentewerken betoogde, dat het bedrijf de gelegenheid moet hebben om de in stallaties te laten proefdraaien en wees erop, dat dit ook gebeurd is bij bij voorbeeld wasserijen in Vlissingen en de PZEM. Jk weet alleen niet in welke mate Hoechst proef draait. Als dat ge. vaarlijk zou zijn, dan kunnen de instal laties onmiddellijk worden stopgezet. Maar in de proefperiode kan men on derzoeken hoe nog aanwezige hinder kan worden verkleind. De Vlissingse directeur van gemeente werken meende, dat er in het schrijven van milieuhygiëne twee dingen door elkaar worden gehaald, met name ten aanzien van de geluidshinder. .Er loopt al langer een klacht over geluidshin der. Maar die heeft betrekking op de eerste fosforoven. Die klachten wor den op dit moment onderzocht, er zijn enkele maanden tijd gevraagd om te experimenteren met mogelijkheden het lawaai terug te brengen. Dat punt staat los van de situatie ten aanzien van de nieuwe uitbreiding*, aldus de heer Stam, die erop wees, dat ook de arbeidsin spectie toeziet op de uitbreiding en dat er bij de bouw van de eerste fos foroven .voor tonnen extra voorzienin gen van Hoechst geëist zijn'. VLISSINGEN Het feit dat dc uit. breldingsplannen van Hoechst-VHssin- gen NV In het kader van de hinderwet opnieuw ter visie zullen moeten wor den gelegd in het Vlissingse stadhuis betekent voor de fabriek een vertra ging van ongeveer vier weken, waar men overigens niet zo zwaar aan tilt. Het hoe en waarom van deze herhaling van de procedure van het ter vrsie leg gen is ook de firma Hoedhst niet hele maal duidelijk. Nadat op 15 augustus 1969 de aanvraag was ingediend, is er 11 januari, ver voor de tervisieleg- g. nog een vel papier met gegevens betreffende de emissie van SO 2 (iwa. veldyoxide) ter vervolmaking aan het lier toegevoegd, op verzoek van de ïldsinspectie. De hoeveelheid1 S02 die Hoechst in de luoht brengt is echter te vergelijken met de hoeveelheid zwa- veldyoxide die wordt uitgeblazen door een centrale verwarmingsinstall&tie, waarin huisbrandolie wordt gestookt voor het warm houden van een flatge bouw. Dit ene vel papier schijnt nu de verwarring te hebben veroorzaakt. Door de vrij intensieve bestudering van t dossier door de vedeniging voor milieu- •""riëne, waardoor het voor anderen nau- lijks bereikbaar was, besloot de ge meente om een tweede exemplaar ter visie te leggen. De op 11 januari toe gevoegde gegevens blijken nu in dit 2e dossier niet of niet altijd aanwezig te zijn geweest. Toen dat door de gemeente bij een nacontrole ontdekt werd. acht te men het nodig om de NV Hoechst te verzoeken, om op formele gronden een nieuwe aanvraag in te dienen. De reden daarvoor was dat die tervisieleg- ging op deze manier niet juist was ge weest en daarom opnieuw moet plaats vinden. In de nieuwe aanvrage Is nu een kleine wijziging: aangebracht in verband met het inmiddels in werking treden van de kernenergiewet. Hierdoor is het niet meer nodig dat radio-actieve stoffen als deel van de Installatie een vergun ning vereisen in het raam van de hin derwet. Gegevens betreffende deze ra dio-actieve stoffen zullen nu dan ook uit het dossier weggelaten worden. Verbaasd De heer dr ir J. Nljnran, directeur Hoechst-Vlissingen NV, zegt enigszins verbaasd te zjjn geweest over het bericht dat het ANP betreffende deze zaak de wereld instuurde en waarin geschreven werd dat er sprake zou zijn van een verwisseling van vellen papier. Uit het vorenstaande Mijkt ai wel dat daar geen ke van was. .Aan de directie van :hst zou de discrepantie tussen de beide dossiers waarschijnl'jk geheel ont gaan z(|n, want ten tjjde van de tervisie- Ing is er niemand van hen op het huls geweest. Overigens maakt men zich bij Hoechst weinig zorgen over het verkrijgen van de vergunning, want de grootte van de emissies kan, naar de mening van de heer Nijman, nauwelijks een bezwaar zijn. Daarbij wordt er bovendien van de zijde van de directeur dr D. Schor- ning op gewezen dat Hoechst voor meer dan vijf miljoen heeft geïnvesteerd in installaties ter voorkoming van lucht- - waterverontreiniging. In dit verband wijzen de heren Nijman en Sohorning ook nog even op de vereniging voor milieuhygiëne, die zich als doel stelt om informatie te verstrekken aan de bevolking. Hoechst was hier zeer gelukkig mee, daar er voor deze vereniging een duidelijke taak ligt. Het speet de heer Nijman evenwel dat er bij voor baat uit deze vereniging al zou wor- NIEUWE VOORZITTER MAATSCHAPPELIJK WERK MIDDELBURG Als opvolger van mr P. van Empel als voorzitter van <le Zeeuwse rand voor het maatschappelijk werk is begin deze week in Middelburg geïnstalleerd de heer P. J. G. Moithoff, burgemeester van Hulst. De Installatie geschiedde door de plaats vervangend voorzitter ds J. Wessel, die wees op het belang van een democrati sche verkiezing van een voorzitter, wat nu voor het eerst is gebeurd in de Zeeuwse raad. Hij herinnerde ook aan belangrijke gebeurtenissen die in Zee land voor de raden op handen zijn, zoals het van kracht worden van een eigen subsidieregeling en in het verlengde daarvan een grotere zelfstandigheid en uitbreiding van het apparaat. De toe. komst zal meebrengen een interne her. structurering van de raad, een uitbrei. ding van de taken. Met name zijn daar bij van belang de regionale centra voor maatschappelijke dienstverlening, waar in het algemene en het gespecialiseerde maatschappelijk werk en de geestelijke volksgezondheid samenwerken. den gezegd: ,We gaan door tot de kroon', zonder dat men ook nog maar kennis heeft kunnen nemen van een eventuele weerlegging van hun be zwaren. Hij noemde dit een vijandige opstelling zonder reden, de informatie over de recente brief van de verenüging aan b en w van Vlis singen bevestigde de heer Nijman dat Hoechst met zijn tweede fosforoven proefdraait. Hij wees erop, dat sinds 1966 bekend is, dat Hoechst met drie fosforovens wil gaan werken en dat die plannen ook in de openbaarheid zijn ge weest. De heer Nijman noemde de brief .stemmingmakerij' en liet weten, dat men op opmerkingen over de stank in de brief alleen kan ingaan als er men sen met concrete klachten bij Hoechst komen, die onderzocht kunnen worden. ,Onze liefde voor de vereneging is nu wel geëindigd, aldus ir Nijman. MIDDELBURG Het onderzoek naar de oorzaak van het loos alarm, dat maandagavond tegen zes uur een kleine politiemacht deed uitrukken voor een vermeen de overval op de Algemene Bank Nederland NV aan de Markt heeft uitgewezen, dat er geen sprake is geweest van een technische storing, maar van een menselijke fout. De knop voor het geven van een ,stil alarm' in de directeurs kamer, waardoor op de meldtafel in het politiebureau een signaal wordt gegeven, bleek te zijn in gedrukt. Er werd op het moment van de melding nog in dit ver trek gewerkt. De knop. die na bediening altijd blijft ingedrukt, waardoor men later kan nagaan van waaruit het alarm werd ge geven. moet per ongeluk zijn ge- geraakt. Loodsboot had aanvaring VLISSINGEN De in Vlissingen ge stationeerde loodsboot .Capella' heeft de afgelopen nacht een aanvaring gehad in het Oostgat. Met welk schip dat was, was vannacht nog niet te achterhalen. De .Capella' liep bjj de aanvaring een flink gat ih de boeg op maar kon op eigen zij het halve kracht naar Vlissingen terugvaren. M AND T ALLEEN MOEDERBEDRIJF BORSELE Het bedrjjf Orphahell uit Mijdrecht mag dagelijks zo'n 20 tot 40 m3 geconcentreerd zwavelzuur azijnzuur lozen in de Westerschelde. Het lozen zal geschieden bij Hoedekens- kerke ter hoogte van het Witte Huis'. In de toekomst zullen nog enkele bedrij ven wat kleinere hoeveelheden van deze schadelijke stoffen op dezelfde plaats In de Westerschelde mogen lozen. Dit bleek dinsdagavond tijdens de raads vergadering van Borsele uit vragen van raadslid A. de Juger en mededelingen van wethouder E. Baerends van Borsele. Het WD-raadslid wilde weten, of b en w van Borsele toestemming hebben ge geven voor het lozen van deze stoffen Rtl ïar> mening le nljn. dnt deze DEN HAAG De NV Billiton t lozing met gew enst is, omdat hierdoor - hot zelfreinigend vermogen y.,n de Maatschappij heeft zich vorig jaar Siüt^|'i;SSi.0ï^,S£jpïï: teruggetrokken uit Billiton-M and deelnemingen in de chemische industrie. Tm. UT J TtTT T -1U H1J vroeg zich ln dit verband af of de T Chemische Industrie NV Uit het chemische bedrijven Haagen in Roer. Sloegebiedde vijftig procent Bil- o^StonS PRODUKTENPAKKET VERDER UITBREIDEN HOGERE RESULTATN bekend houdt BMT in Vlissingen. Oost zich bezig met de vervaardi ging van de organometaalverblndln* gen. In het bijzonder i»-strljding*- middelen tegen bepaalde planten, ziekten.' Voorzitter H. Ebbinge van de raad van bestuur, liet op een persconferentie ter toelichting van het jaarverslag weten. liton-aandelen zijn overgedaan aan (ADVERTENTIE) Aandoen, passen, een echt sie raad, dat uw modieuzepakja recht doet. Als moderne juweliers ontvangen i wij u gFaag gastvrij. We vinden het gewoon fijn u zoveel mogelijk ge- noeglijké schoonheid te laten zien. Zoveel dat u met plezier gaat passen wat u gezellig vindt om-te dragen. Sieraad en mode horen immers bij elkaarl Maak er geen punt van: stap onbe zwaard binnen, vraag en pas vrij- uit. 'i.-.; Van de Ree N.V. Kring Moderne Juweliers Nieuwstraat 14 - Terneuzen Bellamypark 20 - Vlissingen Markt 29 - Middelburg de bedoeling, dat de lozing zo spoed'; mogelijk naar zee wordt verplaatst. Voorheen raakte de Mijdrechtse fabriek zijn gevaarlijke stoffen kwijt op de pier van Hoek van Holland. Om onder meer verkeerstechnische redenen mag dat nu niet meer, aldus de wethouder van Borsele. Schelde achteruit gaat en omdat zijns inziens gevaar ontstaat voor de bad. stranden en de visstand. Volgens de wethouder Baerends heeft Borsele voor het lozen geen toestem, ming behoeven te geven, omdat het nel buiten de gemeentegrenzen geschiedt. B en w hebben zich wel met deze zaah i j„ x/r «„j beziggehouden, omdat de gemeente oor. pe an^ere partner, M and T Chemi- Het uit te mogen lozen. In overleg onder meer met 't rijksinstituut voor zuivering afval water RIZAIs besloten een ander punt voor de lozing uit te zoeken, even buiten de gemeente. Daar zouden de stoffen door de snellere stroming van de Schelde sneller verdund worden Volgens het RIZA moeten deze stoffen eigenlijk midden op de Noordzee weg. ooid worden, vertelde wethouder :rends. Dat kan niet gebeuren, om. dat er geen schepen zijn voor het ver. voer. Nu is er een tijdelijke vergunning voor de Westerschelde afgegeven. Het is spronkelrjk het verzoek kreeg de stof. Cals Ine te New York. fen in de haven van Hoedekenskerke gangspunt is geweest, dat door de ze stap M and T als enig moeder bedrijf meer armslag krijgt om BMT in het Sloe van haar know how te laten profiteren en het pro- duktenpakket verder uit te kunnen breiden. Het jaarverslag over 1969 van de Billiton.miJ zegt erover: .Hoewei het bedrijf een periode van groei is in gegaan, waren de directie van M and T en wij het erover eens, dat het MINISTER BAKKER (Van een onzer redacteuren DEN HAAG (GPD) Op het ljjstje kandidaten voor de vestigingsplaatsen van de tweede nationale luchthaven zijn nog drie mogelijkheden over: de Marker waard, de Hoeksche Waard en westelijk Brabant. .Het ziet er naar uit dat de Alblasserwaard, de Krimperner Waard zenburg op de lange duur zullen passen in de structuur van de Billiton Maat schappij, .zoals die ons voor ogen staat.' De overname van de Eilliton-aandelen door M and T voor het bedrijf in het Sloegebied noemde de heer Ebbinge .een stap in de richting van de nieuwe struo- tuur". Maar een belangrijke factor achtte hij in dit geval, dat de geza menlijke deelname in Billiton M and T het bedrijf .teveel beperkingen oplegt.' .Alles wat onze Amerikaanse partner» zouden kunnen inbrengen, zouden ze met ons moeten delen. Daarom kunnen ze het beiter alleen doen. Maar ais er ooit een geval is geweest van schelden als vrienden, dan is het hier geweest', aldus de heer Ebbinge. Op de vraag of die ontwikkeling een accentverlegging betekent, liet de heer Ebbinge weten, dat Billiton een grond stoffen producerend bedrijf wü zijn daK geïntegreerd is in de afzetgebieden'. Als huidige produktenpakket verder zag hij in de mijnbouw de basis, hij moet worden uitgebreid om BMT in vond het noodzakelijk dat men betrok- economisch op/.icht te doen slagen, ken blijft bij de verwerking van de ruwe De .joint venture' opzet werd hier. grondstoffen om te weten wat er nodig minder geschikt geacht.' Zoals is en op de hoogte te blijven van de ontwikkeling. HOGERE RESULTATEN De nettowinst van het Billiton.con. cern is toegenomen van 18 miljoen tot 31,2 miljoen, waarvan 11,6 miljoen aan aandeelhouders wordt uitgekeerd tegen 9,8 miljoen, het geen neerkomt op 5 miljoen tegen 4,50 per aandeel van 20 nominaaL De ingehouden winst bedraagt 9,6 mil joen tegen ƒ8.2 miljoen in 1968. Voor afschrijvingen was een bedrag nodig van 23,3 miljoen tegen 13,8 miljoen. De investeringen beliepen 103,7 mil joen tegen 71.4 miljoen. Hot rendement op het eigen vermogen kwam uit op 8,3 procent tegen 8,2 pro cent. Hoewel het bestuur weinig waar de toekent aan een omzetcijfer in ver band met de uiteenlopende werkzaam heden en de sterk wisselende metaal- wordt voor het eerst een omzet sis Woensdrecht leent zich waarschijn lijk niet voor dit doel. Deze voorlopige richting van de regeringsbeslissing gaf minister Bakker van verkeer en water staat dinsdagavond in de eerste kamer, toen daar de begroting 1970 van zijn departement werd behandeld. .De definitieve planologische beslis sing van groot belang zal nog niet binnen enkele maanden, maar toch wei binnen een redelijke ter mijn worden genomen', zo kondigde de bewindsman aan. Drs Bakker maakte de kamerleden, die de opening van zaken over de plaats- kóuze voor de tweede luchthaven hadden aangedrongen, duidelijk dat de zoge naamde commissie-Falkenhage op het ogenblik nog op de problematiek stu deert. Het rapport van de commissie zal bij verschijning eerst ter discussie den gesteld. Daarna zal de _0 beslissing nemen. De minister vertelde de senaat nog dat de tweede nationale luchthaven toch in ieder geval In de on middellijke omgeving van de randstad. Holland zal moeten komen, het gebied waar de grote verkeers- en vervoer*-i-. stromen zich concentreren. Bovendien isopgegeven en wel van 1251 miljoen een relatie met Schiphol noodzakelijk. tegen ƒ764 miljoen. De toegevoegde Van dat standpunt uit geredeneerd moe-1 waarde beliep ƒ392 miljoen tegen ƒ197 tem Alblasserwaard, Krimpenerwaard en!miljoen. Flevoland worden afgevoerd van de ae- De tussen de Surinaamse regering en het rie potentiële vestigingsplaatsen. j bauxiet consortium in 1968 in principe bereikte overeenkomst inzake de explo Rnno/iiv raLie naar bauxiet in West-Suriname DtllELUA heeft nog niet geleid tot een definitie- De kamerleden P. c. Elfferich (ar) Y? ove,reenKOI?s^. Niettemin verwacht en J. L. P. M. Tegssen (kvp) had-I?* raad. v-an bestuur dat binnen rede. den 's middags bij hun algemene beschouwingen rondom de begroting nog de vraag gesteld of het geen aanbeveling verdient het probleem de tweede luchthaven op een lijke tijd met de exploratie zal kunnen worden begonnen. .Overigens heeft Bil liton zich op het standpunt gesteld, dat een deelname van de Surinaamse rege ring in concessies niet verder dan op GOES De laatste twee huisen roiul de molen aan de Paarden weg te Goes zijn aan het verdwijnen. Het slopersbedrijf firma Westdorp en Zoon uit Goes begon maandag aan het werkdat waarschijnlijk vrijdag voltooid zal zijnRond de molen moet een soort ringvijver worden aangelegd, overeenkom stig de oorspronkelijke situatie. breder vlak te zetten ken aan een Benelux of zelfs een 013 deelname van pet door de SurL grote EEG-!uchthaven. Minister ?aams€ regering zoudem wij worden ga- Bakker voelde niet veel voor die wo,në^ onze activiteiten elders te zoe- suggestie. .Dat veronderstelt een lo-J*Ldus d* voorzitter-van de raad katie in het grensgebied', zo moti- bestuur, drsjr IL Ebbinge, op een veerde nil zijn afwijzing. ,En ik heb P«?conferent:e. Drs Ebbinge «prak zijn al gezegd, dat dit vlie^weld niet ver vertrouwen uit in de nieuwe Surinaam- van de randstad-Holland moet ko- se ,reSen.ng- '°P middellange termijn maken wij ons geen zorgen over de ritu_ atie in Suriname. Ook achten wjj de politieke risico's niet groot'. men. Als u denkt aan een regionale Benelux-luchthaven dan zal 't er toch één van secundaire betekenis moe ten worden. Maar dat soort leidt ra het algemeen toch een bloedarm be staan. Internationaal bezien is er groot gebrek aan lokaties voor lucht- Geluidshinder De heer Elfferich stelde 's middags nog de vraag, of de minister al een inzicht kan geven over de resultaten van het onderzoek van de commissie-geluidshin. der. In zijn antwoord kon de heer Bak ker als voorlopige conclusie trekken dat de geluidshinder van subsone vliegtui gen als de Boeing 747 waarschijnlijk kleiner zal zijn dan men aanvankelijk veronderstelde De supersone vliegtui gen zullen daarentegen waarschijnlijk meer geluidshinder veroorzaken dan de subsone. De geluidshinder van het KLM- lesverkeer op Schiphol zal kunnen wor den opgeheven wanneer dat verkeer in-' derdaad naar Woensdrecht kan worden1 overgebracht zo kreeg de heer Elffe. rich nog te horen. De senatoren drongen er bij de minister! niet alleen op aan om snel duidelijkheid te geven over de plaats waar de tweede luchthaven moet komen, maar zij at* tendeerden de minister er bovendien op het was de heer Teiissen, die dat met name deed om deze hele zaak te bezien ln relatie met de ontwikke- 1 ling van de zeehavens in het deltage bied. Aanrijdingen te Vlissingen: twee lichtgewonden VLISSINGEN In Vlissingen hebben zich dinsdag twee aanrijdingen voorge daan waarbij een bromfietser en een zesjarig meisje licht gewond raakten. In de Kolven ierstraat verleende de vrachtwagenchauffeur L. P van L. geen doorgang aan de bromfietser J. H. uit Vlissingen. De bromfietser werd hierbq klem gereden en kwam ten val. Hij liep enkele snïjwonden op. Na behandeling in het Sint-Josephziekenhuis kon hij echter weer naar nu». Op de Kou dek e rksew eg nabij de Sloe-1 weg stak de zesjarige A. A. M. de W. uit Vlissingen over op het moment dat I de automobilist J. H. P. kwam aange-l reden. Hij kon het meisje niet meer ont wijken. Na behandeling door een arts- kon het meisje weer naar huls. TERNKT ZEN Enkele honderden Zeeuws-Vlamingen hebben tot nu toe hun handtekening gezet onder be zwaarschriften aan gs tegen het inpolderen van de Mosselbanken bij Terneuzen ten behoeve van Dow. ChemicaL De actie kwam maandag op gang via een dertig leden tellend actiecomité, dat de banken uit na tuurhistorisch oogpunt wil behou den. De 10.000 kant-en-klare be zwaarschriften die de leden Lieten drukken zijn intussen op een kleine hoeveelheid na de deur uit. Ze wer den verspreid op scholen en via wachtkamers van een aantal artsen, terwijl er ook vraag was van par ticuliere zijde. Hulst en omgeving loopt het fan tastisch'. aldus biologieleraar en co mitélid G. hi. P. Sponselee uit Hulst. Hij kreeg al 200 getekende bezwaar schriften binnen. .De bijval komt van alle lagen van de bevolking'. In West-Zeeuwsch-Vlaanderen is de ani mo—zo bleek de Oostburgse bio loog P. N. H. G Roorda van Eysin- ga iets minder. .Tot nu toe zijn er bij mij 35 bezwaarschriften bin nen. maar ik ben niet het enige adres waar ze kiemen worden ingeleverd. De heer Roorda heef» de indruk dat veel mensen het feit. dat de banken bij Terneuzen liggen, beschouwen als een excuus om niet te tekenen. .Men kjkt de kat een beetje uit de boom'. Leraar A van Beest uit Oostburg deelde de bezwaarschriften uit aan twee klassen van de rijksscholenge meenschap .Koningin Wilhelmina'. .Iedereen tekende', aldus zijn vrouw. In Terneuzen kwamen bij verschei dene comité leden in totaal een paar paar honderd bezwaarschriften bin nen. Jachtopziener Riemslag van De Braakman' gaat het komende pink ster-weekeinde met de formulieren, actie voeren onder bezoekers van het recreatiegebied. Ook diverse lagere 3cholen vroege® formulieren aan.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1970 | | pagina 7