PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT DUIZENDEN DEMONSTRANTEN OP WEG NAAR WASHINGTON Waarschuwing' Moskou aan VS ,Van Biesbosch-drinkwater in toekomst 60 miljoen m3 per jaar voor Zeeland' Plaats manifestatie nu bepaald Hoge functionarissen de straat op voor debat met betogers Grote olievondst in de Noordzee Vandaag in de krant... Nederland 1970 Ex-leider Biafra gearresteerd Spaarbekken Organisator van kettingbrief-snel gearresteerd 213e jaargang - no. 108 WAARIN OPGENOMEN DE M ID D ELBU RGSE, VLI SSI N G SE, GOESE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN Zaterdag 9 mei 1970 Hand in hand in de Schouwburg Pagina 2 C. A. 4Kok. Akono.prl|> 5.05 nu», ol ƒ15.00 >wartMl, rrutco oor »»»1 ƒ10.00 khirlMI. louo nunuw. 25 (Intl. 4 »l„ 7(51 (k|| rx>. 2070/110». %4l. 6240). Com. Grol* m«rh 2. i«t. 0140 <0 7053, «4. 5212). Ooilftu't, UI. 2353 tnm,n NlimliHl 22 1*1 4437 all. 0.— InoMOnO.o ».d.4.Nn,4o 2% Mil. AU. A4.M Unll.or.,t.n MClnIM 4 k,„ c-o 355300 O»o,i«.,u Z„..u. Cogr.BL 'm.»4.i.u.; WASHINGTON (REUTER) Duizenden Amerikaanse studenten zijn op weg naar Washington voor de massale protestdemonstratie tegen de strijd in Indo-China, die vanmiddag om twaalf uur (17 uur Ned. tijd) moet beginnen. Verwacht wordt dat er 100.000 mensen aan de manifestatie zullen deelnemen. De organisatoren van de massabeto ging en de autoriteiten zijn het inmid dels eens over de plaats van de mani festatie. Dit zal de zogenaamde Eliips', een met gras begroeid terrein vlak ten zuiden van het Witte Huis, zijn. In tussen heeft president Nixon hoge re geringsfunctionarissen gevraagd op straat met de demonstranten van ge dachten te wisselen teneinde de kloof tussen regering en publiek te versmal len. Communicatie HANDELINGEN KUNNEN NIET ONGESTRAFT BLIJVEN MOSKOU (REUTER) De Russische minister van defensie, maar schalk Gretsjko, heeft vrijdag het Amerikaanse offensief in Cambod ja en de barbaarse' bombardementen op Noord-Vietnam veroordeeld, en gewaarschuwd dat zulke handelingen niet ongestraft kunnen blij ven. Verzoeningsgebaar tegenover Bonn Inbraak Bij eon inbraak bij Van Gend en Loos werd 35.000 buitgemaakt. Met snijbranders werd de brand kast gekraakt (pagina 3). Inbraken N1EUWERKERK op Schouwen- Duiveland werd geteisterd door 'n golf van inbraken. Men had het speciaal gemunt op middenstan. ders. Geld was de buit (pagina 2). Sjacheraars HET NW beschuldigt het bestuur van de Landelijke Huisartsenver eniging van .sjacheraars-praktij ken om de prijzenbeechikking te ontduiken. (pag. 3) Milieu DR R. J. H. Krussinga heeft, me de namens de Benelux, een resolu tie ingediend in de vergadering van de wereldgezondheidsorgani satie, waarin wordt gepleit voor een wereldprogramma voor de mi lieuhygiëne. (pag. 3) Binnen- en buitenlands nieuws: pag. 1, 3 en 9 Zeeuws nieuwspag. 2, 5 en 7 Sport: pag. 10, 11 en 21 Financieel nieuws: pag. 25 Radio en tv: pag. 24 En in het pag. 15 Nederland hoeft één groot produktiebedrijf voor de toekomstige drinkwatervoorzie ning nodig', aldus ir. T. Verheul, directeur van het rijksinstituut voor de drinkwatervoorziening in een interview. pag. 16 .Hendrik Chabot: Oor log is buiten de wet, schilderijen' eh in de letterkundige kroniek ,De Gids herdenkt. Ed Hoornik'. pag. I~ De LOM-scholen in Zee land. speciale begeleiding voor kin deren, die leerproblemen hebben, culinaire rubriek, pag. 19 Bijbel en kind v;orden serieus genomen, gesprel; met me juffrouw dr. -J. L. Klink, Stem men uit de kerken: Rome-Angli canen. pa.g. SI dammen, schaken, brid ge', hengelen, puzzel en prijssteen. WASHINGTON: Duizenden stu denten zijn op weg naur de A meri kaanse hoofdstad om deel te ne men aan de massa-betoging tegen de oorlog in Indo-China. Vele jon ge mensen waren vrijdag zie foto reeds aanwezig bij het Ca priool om de meningen van sena toren en leden van het congres aan te horen. Op een bijeenkomst in het Kremlin hij de 25ste verjaardag van de Duitse ca pitulatie zei hij: ,de Verenigde Staten breiden hun militaire activiteiten op het grondgebied van Laos uit, hebben met nun agressietroepen een invasie var Cambodja uitgevoerd en zonder plicht plegingen de neutraliteit van dat land geschonden. Het wordt tijd dat de 1111- leralistische agressors zich herirtieren lat het al lang geleden is dal inbreuken op de vrijheid en onafhankelijkheid van volkeren ongestraft konden blijven.' Onder Gretsjko's toehoorders in het con grespaleis bevond zidh partijleider Breas- jnev, juist teruggekeerd van een bezoek aan Tsjedho-Slowaücije. De maarschalk verklaarde dat Amerika enorme voorra den kernwapens heeft aangelegd en zich tot militaire basis van de kapitalisti sche wereld heeft gemaakt. Het voerde een agressie-oorlog tegen het Vietna mese volk en had de .barbaarse' bom bardementen op Noord-Vietnam hervat. ,Het verleent actieve steun aan de Is raëlische agressie tegen de Arabische Om tot een betere communicatie met de jeugd te komen heeft verder Alexan der Haard, hoofd van de Vanderbilt- universiteit te Nashville in de Ameri kaanse staat Tennessee, voor ,de ko mende twee kritieke maanden' tot zijn speciale adviseur benoemd. Nixon zei in een verklaring dat Haard hem volle dig op de hoogte zal houden van wat er in de academische, gemeenschappen en speciaal bij de jongeren leeft. Ik weet dat men zich op het ogenblik op vele universiteiten grote zorgen maakt, aldus de Amerikaanse president, maar communicatie en vooral wederzijds be. grip zijn nu noodzakelijk. Ronald Ziegler, de perschef van het Witte Huis, zei dat Nixons verwij ding naar de .komende twee kritie ke maamden' niet speciaal in ver- De periode van twee maanden slaat op de tijd dat er op de universiteiten nog colleges worden gegeven voor de grote vakantie begint. Ziegler zei dat Haard die naar Washington zal komen, geen beleid zal uitstippelen maar uitsluitend; zal fungeren als verbindingsman tussen; het Witte Huis en de studenten. dagen meegemaakt. Zo werd de bevrijding herdacht, maar te vens was er een soort nationale .kraakdag". In Amsterdam was sprake van rellen en baldadig heden en moest de politie reeksen char ges uitvoeren. De dag daarop keek een groot deel van het Nederlandse volk ademloos naar een voetbalwedstrijd in Milaan en zag daarbij een Rot terdams elftal de Europacup winnen. In de thuisstad van dit elftal stroomden daarna vele en vele duizenden naar het istadhuis om de voetballers te huldigen, een huldiging zo massaal, dat ze eigen lijk nu al legendarisch i* Door al deze emoties heen speelde bij menigeen bo vendien het besef, dat de recente gebeur tenissen in de Verenigde Staten en in Zuidoost-Azië ons óók aangaan en ons leven beïnvloeden. Alles bijeen een bi zarre samenballing van gebeurtenissen, deze week. Wat de herdenking van de bevrijding betreft: we hebben de indruk, dat zo 'langzamerhand ieder het er wel over ,eens is dat een streep moet worden gezet onder het feestvieren op de vijfde mei. Dat geldt uiteraard niet voor wat zich de avond tevoren pleegt af te spelen, hel herdenken van de doden ls nog altijd zinvol, zal ook zinvol blijven zolang er nog mensen in dit land leven, die de ja ren 1940-1945 hebben meegemaakt. Maar feestvieren op de vijfde mei. nee dat kan maar beter worden afgeschaft. Niet al leen omdat de afstand in de tijd tot 1945 nogal groot is geworden, maar vooral omdat dergelijke gemeenschapsfeesten het niet meer doen in deze tijd. De mees- te mensen trekken op zo'n dag erop uit. ze hebben plezieriger be- BOSS r heelt gisteren de totale nederlaag, waar- Pllchle feestvieren Vpiliohpl/I I<le I'dale oorlog van het nazistische met anderen, liever f euigftetu rjjit ,.,in<ligde' (aldus kanselier Brandt Z'tten ze aan het strand of g;.;in ze ire t WESTDUITS PARLEMENT HERDACHT CAPITULATIE rijk eindigde' Zenuwachtige funchonari.sen P"t,d* zich vrijdag niet uitlaten over de maat- "Ter.de herdenking der regelen d.e zullen worden genomen om 1a|iitula ,e op 8 me, 194;, met uit de de veiligheid van pres,dent Nuton van. "2 Iji t daag te verzekeren. Naar verluidt ach- de ;P*e1<*nen- ten de autoriteiten de in Washington omgeving aanwezige parachutisten andere militairen voldoende om de orde te kunnen handhaven. Aangeno men wordt dat men deze militairen bui ten het gezicht van de demonstranten zal houden om deze niet te prikkelen. Intussen bereidde president Nixon in zijn buitenverblijf in de bergen van Camp David zijn vraaggesprek voor, dat vanmorgen vroeg per televisie zou worden uitgezonden. Aan dit optreden van de president hangt zeer veel a" (Zie slot pagina 9 kolom 2) Laag met honderden miljoenen tonnen olie tariërs en van veel CDl'.leden. onder wie oud-kanselier Kiesinger. Na de wel overwogen rede, waarmee bondskanse lier Brandt de herdenkingsbijeenkomst opende, onthield de oppositie zich van applaus. Brandt, die een overzicht gaf van de ontwikkeling d^r afgelopen 25 jaar, richtte een appel tot de jongeren, de ei-.-anngen waaraan zij zelf geen deel hebben gehad, niet te vergeten en ach niet tot radicalisme tè laten verleiden. .Wij zullen er rekening mee moeten houden', zo had hij eerder gezegd, ,dat het wantrouwen tegen de Duitsers nog niet is verdwenen.' Dat namens de sociaal-democratische partij, waarvan de bondskanselier voor zitter is, het jong6te fractielid, de 29- jarige Volker H3uff, het woord voerde, beklemtoonde Brandt's appeL Of het ons bevalt of niet, we kunnen slechts uitgaan van hetgeen onze vaders hebben achtergelaten', aldus Hauff, die voorspel de dat in het streven naar verzoening met het oosten .enigen het op hun ze nuwen zullen krijgen. Hun zij nu reeds Meer ontdekkingen zijn te verwachten GRETSJKO landen en voert talrijke militaire pro vocaties en reactionaire opstanden uit," aldus Gretsjko. Moskou trok ,de ernstigste conclu sies uit de verandering van de mili- Zie slot pagina 9 kolom 5) BRUSSEL (ANP) In de aan deelhoudersvergadering van Pe- trofina NV, die vrijdagmiddag in Brussel werd gehouden, is meege deeld dat de groep waarin Petrofi- j -. pen aai een niei onoeiangn, na een deelneming heeft van 30, de Europese behoefte door procent, in de Noorse zone van de Noordzee op de lokatie .Ekofisk' een belangrijke laag olie heeft aan geboord. Produktietesten hebben uitgewezen dat liet hier gaat om een laag die honder den miljoenen tonnen olie bevat. De dikte van de produktieve lagen, hun grote prodoktivite.it en de uitgestrekt heid van de struktuur hebben aange toond dat economische exploitatie zonder twijfel mogelijk is. De president van de raad van beheer "'an Petrofina, de heer L. B. Wolters, :ei de aandeelhouders dat het belang en dé mogelijkheden van deze ontdek king een nieuwe tijd voor de groep doen aanbreken. Het is voor de eerste maal, dat er olie in de Noordzee gevonden is die economisch winbaar is. De presi dent van de raad van beheer noemde het verder waarschijnlijk dat deze ont. dekking gevolgd wordt door vele ande. ren in de streek waardoor men kan ho. pen dat een niet onbelangrijk deel van de Europese behoefte door deze .poli tiek veilige' bron kan worden gedekt. LokatieEkofisk' Van de groep die de proefboringen ver richt heeft maken, behalve Petrofina, deel uit Phillips Petroleum, Petvnnord en AGIP. De lokatie .Ekofisk' bevindt zich ver uit de kust, iets ten noorden van het punt waar de Britse, de Noorse, de Deense en do Nederlandse zone van de Noordzee bij elkaar komen. oo-: de vlucht terug in het kort-|10K nal hun gezin een eindje rijden. De ontwik keling van het gemotoriseerde verkeer heeft een eind gemaakt aan de gemeen schapsfeesten van vroeger: een konin ginnedag voor de oorlog bijvoorbeeld slaagde mede omdat een dergelijke festi viteit voor menigeen een zekere ontspan ning betekende in een verder niet altijd opgewekt bestaan. Tegenwoordig zijn er andersoortige vermakelijkhedenmen vliegt naar Milaan om een voetbalwed strijd te zien. men rijdt even naar Rot terdam om een elftal toe te juichen. rch heeft het bevrijdingsfeest dit Jaar jaar enkele positieve punten opge leverd. We denken daarbij in het bijzon der aan hetgeen op de vijfde mei is ge zegd in de Rotterdamse Laurenskerk. Van één onzer lezers - een man die dé oorlog ïeer bewust heeft meegemaakt en in die periode veel narigheden aan den lijve heeft ervaren - kregen wij een mar kante reactie. Met instemming - en meer dan dat - had hij -namelijk geluisterd naar de toespraak van de jonge Maria de Groot in de Laurenskerk. Hij schrijft; .Ik had het niet voor mogelijk gehouden, dat een jonge vrouw, die de laatste oor log nauwelijks bewust heeft meege- Namens de CDU en CSU voerde dr Richard von Weizsaecker het woord, de FDP werd door mevrouw Liselotte Fun di e vertegenwoordigd. BONN: Rede van de Westduit.se kanselier Willy Brandt in de bondsdag ter gelegenheid van de capitulatie van Duitsland 25 jaar geleden. LAGOS (RTR) Philip Effiong. die na het vertrek van Ojoekwoe de onder handelingen over de capitulatie van het afgescheiden Biafra heeft gevoerd, is niet meer in zijn huis bij Owerri. Volgens betrouwbare bronnen in Lagos is de voormalige legerkolonel ongeveer drie weken geleden in Port Harcourt gearresteerd. Hij zou worden vastgehou-i den in een militair huis van bewaring. Een woordvoerder van de federale n\- genaanse regering heeft verklaard" niet van deze kwestie op de hoogte te zijn. IR T VERHEUL (RIJKSINSTITUUT DRINKWATERVOORZIENING): NA 1985 IN VOLKERAK EN GREVELINGEN IN RAND SPAARBEKKEN (Van één ónzer redacteuren) DEN HAAG Het rijksinsti tuut voor de drinkwatervoor ziening reserveert een capaci teit van tenminste 60 miljoen kubieke meter water per jaar uit het nieuwe Bïesbosch-spaar- bekkenproject voor Zeeland. Daarnaast wordt nog een hoe veelheid van 10 miljoen kubieke meter grond water uit westelijk Brabant voor Zeeland beschik baar gehouden. Met een deel van de Bïesboschcapaciteit (in totaal is die half miljard kubie ke meter groot) zal de open bare drinkwatervoorziening voor Zeeland zo voor een lange periode zijn gegarandeerd. Ir T. Verheul, directeur van het instituut in Den Haag dat op het ogenblik baanbrekend werk ver richt voor drink- en industriewa tervoorziening voor de komende dertig jaar, verwacht dat pas rond 1985 een begin zal moeten worden gemaakt met de aanleg van spaarbekkens in de Greve- lingen en- of het Volkerak om aan de dan ontstane behoefte te kunnen voldoen. ,Er is op het ogenblik een studie gaande over de mogelijkheden van de rivier de Af aas als producent van oppervlaktewater voor de drinkwater voorziening', vertelde hij ons in een interview. Daarvoor is ook interna tionaal overleg met België noodzake lijk. Onderir.ocht wordt of via Albert- kanaal en Antwerpen water naar Ne derland kan worden gevoerd. Dat zou in een termijn van tien tot twintig jaar kunnen leiden tot een mogelijk heel andere oplossing. Maar zolang daarover nog weinig te zeggen valt ls de politiek van het rijksinstituut er vooral opgericht om binnen eigen landsgrenzen ruimte te reserveren voor de aanleg van spaarbekkens. Het plan voor spaarbekkens in de Biesbosch op het ogenblik in be gin van uitvoering is een geza menlijke opzet van de gemeente Rot- 'erdam en de provincie Noord-Bra bant. Dit complex van spaarbekkens krijgt een opslagcapaciteit van 500 miljoen kubieke meter per jaar. Er is een speciale naamloze vennootschap opgericht voor de uitvoering, het be heer en 't onderhoud van deze spaar bekkens, een gezamenlijke produktie- onderneming waarin ook andere af nemers in Zuidwest-Nederland nog kunnen partciperen. Een stuk van het aandelenpakket is daarvoor vrijge houden Het spaarbekken in de Grevelingen (bij Bruinisse) is oorspronkelijk op gezet voor een capaciteit van 90 mil joen kubieke meter. Planologisch is de plaats daar bijzonder goed. Wat de constructie betreft komt de situ atie minder goed uit. De bodemge steldheid is er namelijk van dien (Zie slot pag. 2 kol. 6) geloofsovertuiging, met deze beeldende woordkeus onze generatie kon voorhou den wét eraan mankeert. Ik vond het haast profetisch. Het heeft me boven dien getroffen, dat de koningin - onze generatie vertegenwoordigend - met haar eigen woordkeus de gedachten van Ma ria de Groot volgde en op haar eigen wijze uitwerkte'." Onze briefschrijver voegde eraan toe: .Als deze twee toe spraken het sluitstuk vormen van de ge dachte van ons volk over de bevrijding van vijfentwintig jaar geleden, dan mo gen ze voor mijn part alle verdere vrjf- meivieringen vergeten, als deze gedach ten maar worden vastgehouden en uitge dragen'. den van de hier geciteerde brief schrijver: ophouden met terugblikken, maar gedachten formuleren waarmee men in de toekomst verder kan. Voor de oudere generatie zal dat ophouden niet altijd gemakkelijk zijn: zij immers heef* neiging om het verleden te fixeren ln sl- lerlei beelden, die men steeds opnieuw voor de dag haalt. Zo hebben we ons af gevraagd of diegenen die in hun unifor men van 1940 de wacht betrokken bij het graf van een gefusilleerde sergeant, wel op zinvolle wijze bijdroegen tot de her denking van de bevrijding. We zeggen dit met enige schroom, we begrijpen van zelfsprekend, dat sommigen zich gegre pen weten door de herinneringen aan wat er op de Grebbeberg in 1910 is ge beurd. mannen voor wie het fusilleren an sergeant Meijer een schreeuwend en onherstelbaar onrecht is. Nochtans twij felen we: hun postuum eerbetoon in de ze vorm had meer weg van een demon stratie jegens een bepaalde generaal uit die dagen dan van een herdenking van - ijfentwintig jaar bevrijding. menballing van gebeurtenissen, in derdaad. Zij vormen echter mede het Ne derland van 1970. een eigenaardig land dat in een nationale emotie uitbarst om dat een Rotterdams elftal een beker •int. Maar ook het plezier hebben aan een voetbalwedstrijd is een stuk vrijheid. (Van onze correspondent) BRUSSEL De Antwerpse politie heeft |öe 29-jange Nederlander Martin Oos:- woud, die ie Kalmthoud woont, gear resteerd. Hij wordt en-an beschuldigd een volgens de Belgische wet niet toe gelaten systeem kettingbrieven te heb. ben georgan-seerd. H-.j werkte voorna melijk in Duitsland. Het postkantoor te Kalm hout waar in de maand maart 15.000 postwissels en postcheques voor hem binnenkwamen elk van D.M 6,5, kon het werk niet meer aan en infor meerde bij de justitie of de zaak wel wettelijk was toegestaan. Een onder, zoek heeft toen tot arrestatie geleid.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1970 | | pagina 1