Waterschap Walcheren tijdelijk in wegschap m 49 P m m S* P 2s 49 mm PINKSTER- W0RVERK00F Ballonhal op industrieterrein Gelderland' kreeg veel bezoekers a wei 9 VERONTRUSTING OVER STORTEN VUIL IN SLOTEN .Leefbare Delta'; Bevolking leeft op vulkaan' Shows op Marine-terrein in Vlissingen Bemanning van de .Gelderland' te Vlissingen in het stadhuis ontvangen MMMAAR HALEN EN WAT EENPKJZEN m KETCHUP] kJOL MM1TJ DÉN W koffie vacuum m<ct »som, BUKJE SLAGROOM Vier ooievaars maken lente... vrijdag 8 mei 1970 provinciale zeeuwse courant VOOR MAXIMAAL ZES JAAR TAKEN BETER IN ÉÉN HAND" MIDDELBURG Het Water schap Walcheren heeft in zijn jongste algemeen vergadering be sloten om toe te treden tot de Ge meenschappelijke Regeling Weg schap Walcheren voor de tijd van drie jaar met de mogelijkheid van verlenging met ten hoogste nog één termijn van drie jaar. Het waterschap wijkt daarmee af van het voorstel van gedeputeerde staten, behalve aan het water schap ook onder meer aan de drie Walcherse gemeenten gedaan, om de regeling na afloop van de eer ste drie jaar telkenmale stilzwij gend' met een termijn van drie jaar te verlengen'. Gedeputeerde staten hebben dit voor stel gedaan in afwachting van de resul taten ran de landelijke Studiecommis sie Waterschappen!, de zogenaamde .diepdelverscomniissie', die onder meer een mogelijke herstructurering*--*■ waterscnapswezen bestudeert. Het waterschap wil met het besluit ran thans onderstrepen, dat het be staan van de gemeenschappelijke rege ling dient te worden beschouwd als een overgangsfase naax een zo doelmatig mogelijke oplossing voor de waterstaats taken, waaronder het w Walcheren, Bij de behandeling van het voorstel herinnerde dijkgraaf jhr mr G. Rutgers van Rozenburg, aan de motie van de algemene vergadering van het water schap van november vorig jaar waarin het provinciaal bestuur werd gewezen op de wenselijkheid om de watersahaps- taken op Walcheren in één hand te brengen. Het waterschap verklaarde zich toen bereid om de gameensdhap- peliike regeling voor een ove rioae van drie jaar te aanvaai verwachting dat gedeputeerde staten het initiatief zouden nemen tot een onder zoek om op zo kort mogelijke termijn tot een bevredigende oplossing te ko men. doende ern3t hadden gemaakt', niet op de laatste plaats omdat gedeputeerde staten bij hun voorstel niets over een zelfstandig onderzoek op Walcheren ver melden, en slechts in het algemeen verwijzen naar het onderzoeik van de diepdelverscommissie. Het bestuur van het waterschap hoo dat de voor Walcheren gewenste stui toch zal worden aangevat. Daarbij zou ook de mogelijkheid moeten worden be zien om, ook indien in en over drie jaar de gemeenschappelijke regeling voor het wegenbeheer op Walcheren als de .meest voor de hand! liggende' zou beschouwen, men toch het feitelijke beheer over de wegen, zowel de technische als ad ministratieve werkzaamheden, bij het waterschap zou onderbrengen. De ver gadering was het in het algemeen eens met de maximale termijn van tweemaal drie jaar. Mr J. Heyse deed nog de suggestie aan de hand om in plaats van de periode van drie jaar met de mo gelijkheid van verlenging inet nog eens arie jaar, één termijn van ineens zes jaar te stellen. ,Wij moeten gs met de mogelijkheid van verlenging aan cbe hand doen', aldus de heer Heijse. De dijk graaf bleek daarvoor niet te voelen. ,Met deze twee perioden kunnen we juist duidelijk maken, dat ook dn de eerste jaren niet met de duimen kan worden gedraaid', aldus de heer Rut gers. De heer E. Oosterhuis, die de hoop uit sprak dat het nieuwe college van gs in deze beslissing van het waterschap aanleiding zou vinden om deze zaak nog in hun komende zittingsperiode aan te vatten, meende dat de nu vastgestelde termijnen ook zouden kunnen worden be nut om de betrokken gemeenten (,die er tooh niéts voor voelen') er van te overtuigen, dat het wegschap maar beter zou kunnen worden opgedoekt. Alleen de heer C. A. Polderdijk ver klaarde zich tegen het voorstel van het dagelijks bestuur van het waterschap: ,Ek heb de indruk, dat gs er helemaal niet aan willen. Zo schuiven we de zaak toch maar op de lange baan', aldus de heer Polderdijk. Aan het begin van de vergadering had de heer Rutgers er nog gewag van gemaakt, dat de griffier van het waterschap Walcheren, de heer mr B. Ploonp, was aangezocht als adjunct-secretaris van de .diepdel verscommissie'. De heer Rutgers zei gaarne met deze benoeming in te stemmen, ook al omdat het .nuttig kan zijn dat niet alleen figuren uit waterstaatökripgen maar ook uit de waterschappen personen in de com missie zitting hebben. Lening In Waterschap Walcheren: ROTTERDAM (ANP) - De onlangs op gerichte stichting .Leefbare Delta', heeft' zich voor het eerst naar buiten gericht en een open brief gezonden aan aJle gemeentebesturen in het Rijnmondge bied. De stichting spreekt haar ernstige I verontrusting uit over de gang van za ken tijdens en na de recente brand bij do Eerste Nederlandse Coöperatieve Kunstniestfabriek (ENCK) te Vlaardin- gen op maandag 13 april. (ADVERTENTIE) terswoning zou dan in de directe na-| bijheid kunnen worden opgetrokken. Overigens -had mej. De Bruijn ook be zwaren tegen de naar haar mening te j ruime opzet van de ontworpen woning. ,Het hoeft toch geen paleis te wordenL zo merkte zij nog op. Naar aanleiding i V V .ff In kringen van he van opmerkingen over de in de woningI Waterschap Walcheren is men veront- .Het zal u ondertussen duidelijk zijn' I gedachte kantoorruimte bepleitte de f1 de toenemende mate waarin aldus de brief, ,dat de bevolking ln dit ieer H. Frima nog een zo groot moge- huisvuil en ander afval uiteraard onge-1 gebied in toenemende mate tot hel besef - 9 oorloof d in wegsloten op Walcheren begint te komen dat zij leeft op een vul - wordt gedeponeerd. Tijden* de dezer i kaan, die niet alleen dag en nacht stank dag gehouden algemene vergadering van en vuü verwekt, maar op onverwachte het waterschap deed de heer P. de Vis- momenten ook kan erupteren.' Volgene ser het verzoek om al het mogelijke te de brief is de industriële expansie nog doen tegen deze ongewenste vorm van geen duidelijk halt toegeroepen. ,Inte- vuilstorten. gandeel, nieuwe gevaarlijke industrieën De heer J. de isser stelde, dat de bur- vestigen zich of breiden zich uit met de gers door de betrokken instanties zoda- regelmaat van de klok. Wij hebben niet mg zouden moeten worden .opgevoed', de indruk dat de diensten die bij cala- dat zij hun huisafval inderdaad aan de reinigingsdiensten meegeven Tot de zaken, die tijdens deze algeme ne vergadering aan de orde kwamen behoorde ook het voorstel om bij de Nederlandse Watersbhapsbank een le ning van een hailf miljoen gulden af te sluiten, tegen de voorwaarden welke bij het beschikbaar komen van dit geld, door deze bank zullen worden gesteld. Het waterschap had aanvankelijk een bedrag willen lenen van 750.000 gul den tegen door het waterschap aan vaardbaar geachte voorwaarden. De minister van verkeer en waterstaat had daarop gesteld, dat het in verband met de grote schaarste aan beschikbaar kapitaal voor de waterschappen, het niet doenlijk was om bedragen van der gelijke grootte toe te wijzen zonder voorafgaande zekerheid, dat dit aanbod ook inderdaad door het betrokken wa terschap zou worden aanvaard. De heer Rutgers, die deze handelwijze .geen stijl vond, stelde de vergadering toch voor om thans een gefldlening, zonder bekende voorwaarden, aan te vrager ook al om de schuld van het waterscfiaj te kunnen consolideren. Naar aanlei ding van de opmerking van de heei Rutgers, dat het hier toch een in het duister' was, stelde de heer Ventevogel, dat van de centrale over heid toch wel kan worden verwacht, dat zij er scherp op zal toezien dat de ren te niet te hoog zal worden .opgeschroefd' De heer J. Janse de Jonge hieraan in dit verband ook nog aan het voorschrift van gs, dat het waterschap nog dit Jaar zijn schulden zal moeten consolideren. Met meerderheid van stemmen besloot de vergadering daarop de lening aan te gaan. Het dagelijks bestuur zei voorts toe te zien in hoeverre de najaarsschouw het boetebedrag dat moet worden be taald door degenen, die hun sloten niet op tijd hebben geschoond, volgens eën .klimmende trap' kan worden vastge steld. De heer A. Dor ie r noemde in dit verband bedragen van 10 gulden voor het eerste, 25 gulden voor het tweede en 50 gulden voor het derde jaar dat men niet aan de voorschriften had vol daan. Het dagelijks bestuur had aan vankelijk het te betalen bedrag, ook op grond van het grote aantal nalatin gen, van 10 op 25 gulden willen bren gen. De heer J, de Visser bleek in het geheel met voor de verhoging te voelen: .Boe ren zijn toch geen mussen, die men het schrikken moet snaken'. omhalen: .Wie zijn door het wegschap om de tuin geleid. De boeren moeten nota bene wegsloten van het wegscliap schonen. Als ze daaraan niet voldoen krijgen ze nog een boete ook'. De heer Rutgers zei in antwoord hierop, dat dit inderdaad een onaangename aangelegen heid was. Hij opperde de gedachte om met de landbouworganisaties te bespre ken op welke wijze hier stappen zou den kunnen worden ondernomen. lijke concentratie van de administratie ve werkzaamheden in de districten het Polderhuis in Middelburg. De vergadering besloot voorts nog tot de aansahaf van een bestelauto voor de Oostwatenng en een elektronische boek houdmachine voor onder meer de ver vaardiging van de biljetten voor het dijkgeschot. De heer Rutgers wees erop, dat de prijs van deze machine welis waar raam 28.000 gulden bedraagt doch dat de leverancier bereid is om voor de huidige machine, die teveel gebreken vertoont nog een bedrag van 171000 gul den neer te tellen. Na desbetreffende opmerkingen van de heer J. Ventevogel, zei de heer Rutgers wel toe, dat zal worden nagegaan in hoeverre een .lease'-overeenkomst kan worden gesloten waarbij de leverancier verantwoordelijk blijft voor onderhoud en functioneren van deze kostbare ma chine. Aan het begin van de vergadering had de heer B. Janse te Arnemuiden in handen van de dijkgraaf de beloften af gelegd als nieuwe hoofdingeland voor de ongebouwde eigendommen in district IV. De heer Rutgers bracht vervolgens dank aan het adres van de heer F. Sprenger, aan wie per 10 april eervol ontslag als gezworene Is verleend, voor de diensten die de heer Sprenger aan het waterschap heeft verleend. In de plaats van de heer Sprenger werd als Woning Het voorstel om op de plaats van de huidige, bijna honderd jaar oude, sluis- meesterswommg in Vee re een nieuw huis met kantoorruimte neer te zetten, werd tot een volgende vergadering aangehou den. Naar aanleiding van suggesties van onder meer mej. De Bruijn zal nu wor- naeegaan of het niet mogelijk is om de nuldige woning niet af te bre ken maar als recreatiewoning van de hand te doen waardoor aan het water- sahap een niet onaanzienlijk bedrag zou kunnen toevallen. De nieuwe sluismees- lijk te Nieuw- en St-Jooslarai, ■PM niet meer ergens op het eiland in of aan een sloot lozen. De heer T. Oosterhuis wees op de mogelijkheid, dat de gemeen tebesturen op Walcheren de bewoners op geregelde tijden hun extra en vooral grof vuil aan de reinigingsdiensten zou den kunnen laten meegeven. .Daardoor zullen we de verontreiniging van de slo ten niet voorkomen maar in ieder ge val wel verminderen," aldus de heer Oos terhuis. Ook de heer A. Loner hekelde nog deze nog wat hij noeimde onjuiste mentaliteit van ,al3 ik het vuil maar kwijt ben.' Examens Geslaagd te 's-Gravenhave voor het voorlopig diploma «heepswerktuig kundige de heer C. A. A. Fontaine te Vlissingen leerling van de school voor scheepswerktuigkundigen te Middelburg De heer J. P. Jansen te Waarde slaagde te Arnhem bij de PBNA voor het diplo ma Bouwkundig Opzichter-tekenaar. mi teilen in actie moeten komen dienover-1 eenkornstig worden uitgerust en geïn strueerd', aldus de brief. De stichting meent dat op de kortst mogelijke ter mijn tot grootscheepse herziening van de rampenbestrijding in het Rijnmond gebied zal moeten worden overgegaan, onder meer door preventieve maatrege len die kunnen bestaan uit huls-aan- huis-verspreide vouwbladen met instruc ties hoe men bij bepaalde gevaarlijke situaties moet handelen, grootscheepse I oefeningen zonodig met de bevolking, het beschikbaar hebben van voldoende rollend materiaal om duizenden mensen zeer snel te kunnen evacueren. Het be nutten van luchtalarmsirenes tijdens acuut optredende gevaarssituaties, stichting dringt aan op snelle en door tastende maatregelen .opdat althans de bevolking redelijk beveiligd Is tegen rampen van grote- omvang.' Zij zal het op prijs stellen als de open brief ln de raadsvergaderingen van de Rijnmondge meenten wordt behandeld. Éf K:; ÉS*'' "ïh ij ''""-'Hl MIDDELBURG Op het indus trieterrein te Middelburg is in een korte spanne tijds een enorme opslaghal voor scheep vaart. expedmtie en agentuur maatschappij Aug. de Meyer ver rezen. Bet gevaarte is ongeveer 100 meter lang en 34 meter breed. De hoogte bedraagt 17 meter. De hal, die dient voor opslag van al lerlei goederen, kwam overeind door hem op te blazen: jbattonhal' is dan ook het woord waarmee de hal wordt aangeduid. De druk bin nen de ballonhal bedraagt iets meer (35 millimeter waterkolotn- druk) dan de luchtdruk buiten. Door die geringe overdruk wordt de hal overeind gehouden, (foto PZC). (ADVERTENTIE) ONDERZEEBOOT JAGER BEZET VLISSINGEN De evenementen rond sen de bedrijven door een wat noncha lante houding aan te nemen. Een groot deel van het bijna duizendkoppige pu bliek -men dacht klaarblijkelijk een grootse taptoe te gaan aanschouwen kon niet zo lang door het optreden wor den geboeid en verliet vroegtijdig wat teleurgesteld het terrein. De .Gelderland' was ook woensdag teBwijl het publiek toegankelijk. het bezoek van de Marine-onderzeeboot- °?.k. «eer van na zonsonder- jager Hare Majesteit .Gelderland', diel^S t«t middernacht geïllumineerd wa*. maandagavond aan de binnenhaven in Vlissingen afmeerde, onttrokken dins dag op gezette tijden nogal wat publiek aan de Vlissingse binnenstad. Om 9 uur 's-morgens was er bij de aanlegplaats tegenover het station al veel volk op de been toen de vlaggen op het Marinevaartuig werden gehesen. Even later paradeerden de meisjes van het Vlissings Majorettenpeloton over het Marine-terrein om samen met de .Del taband' een korte en eenvoudige show weg te geven. Het publiek werd een klein half uurtje door de gezelschappen bezig gehouden, terwijl intussen een filmploeg van Cinecentrum uit Hilver sum zich beijverde om vooral het lief tallige majorettenpeloton piekfijn ta het beeld te krijgen. Een voetbalwedstrijd tussen mensen van de marine Vlissingen en bemanningsle den van de .Gelderland' leverde een 3-1 overwinning op voor de .Gelderland'. Honderden mensen bezochten 's-middags de onderzeebootjager. Drie bemannings leden zorgden tijdens de bezetting op het zonnige bovendek voor wat enter taining. Dat deden ze met een elektro nisch orgel, een drumstel en een gitaar en ze vertolkten daarmee een pittig stukje moderne muziek. Intussen beke- keek het publiek de .Gelderland' van onder tot boven, want het vaartuig was namelijk van 3 tot 5 uur! voor het pu bliek toegankelijk. Vandaag (vrijdag) vertrekt de ondezee- bootjager weer. Nadat 's-avonds om 8 uur de feestelij ke verlichting op de boot was gaan branden stond het grote grasterrein ter andermaal een show te verzorgen. De majorettes en muzikanten deden hun uiterste best. al bleken de eersten tus- Bromfietser gewond BIERVLIET Op de Gentsestraat te Biervliet reed een jeugdige bromfietser tegen een ZVTM-bus, "waarbij hij licht gewond raakte. Met een hersenschud ding en beenletsel werd hy, na eerste hiulp van dokter Kalkman, per ambulan ce naar het Sint-Anthoniusziekenhuis te Oostburg overgebracht. De aanrijding ontstond doordat ii tTomfietser J. de W. uit HoofJ- pk-e-t rot w'.opbcd te, kruising ne- :rf.'i-L vi -<vót.'r tv~'. te "■?ATsest7iaat VLISSINGEN Een groot aantal man schappen van de onderzeeboot jager .Gel derland', die afgemeerd lag in de binnen haven te Vlissingen om luister bij te zetten tot de festiviteiten rond de her denking van de bevrijding, is dinsdag middag officieel ontvangen door het col lege van b en w in het Vlissingse stad huis. Allen werden door burgemeester drs D. Roemers, wethouder I. Filius, wethouder G. J. -Janse en secretaris J. j W. Peters de hand gedrukt. De burge meester heette vervolgens iedereen wel kom en zei verheugd te zijn dat de .Gel derland' naar Vlissingen was gekomen. Hij wees daarbij op de band die er al tijd tussen de marine en Vlissingen heeft bestaan. Zo was er vroeger (tot ongeveer 1870) een marinewerf in Vlis singen. Momenteel worden er veel ma rineschepen gemaakt door de maatschap pij ,De Schelde'. Voorts sprak de bur gemeester over de herdenking van de bevrijding van 25 jaar geleden. Hy kwam daarbij ook op het huidige ver zet zo hier en daar tegen de tegenwoor dige maatschappelijke orde. De rechts orde was evenwel, naar de mening van burgemeester Roemers, zeer belangrijk. Hij gaf toe dat er nog_ altijd misstan den, discriminatie, problemen en derge lijke in Nederland zowel als in de we reld zijn. Maar dat wil nog niet zeggen dat de regering het daar mee eens is en er niets tegen wil doen. De burgemees ter meende zodoende dat het verzet te gen deze misstanden heel wat anders is dan het verzet dat in de oorlog werd gevoerd tegen de .doortrapte, duivelse organisatie' van de Duitsers. Namens de bemanning van de .Gelderland' zei de commandos.',, de kapitein-luitenant ter zee H. L. ran Eysink Smeets, het een voorrecht ce vinden om in Vlissingen te mo§er üjn. Hij merkte op dat men Over een week is heb Pinksteren, je hebfc er geen idee van nneb al olie vrije dagen. Toch zaik .U ook dan weer wal extra is op tafel uiillen brengen. UJachb nieb tob heb laatste moment. De FVijsslag heeft reeds nw alles in huis/ LITERBLIK */k DOPERWTJES zëér pyn m .UN ox" AtWk WEENSEWOKTOf per blik/* RNOSHERJW^ZS medium diyAw» euRopor JAM ('soort 9 smaken SOÖPBALLEN AQ HQ gram GOLD RACK A/X 'PUDoiNe in f w JDQ^AONTB" per Pies 6RZOT PAK BAKMEEL 530qium ^OOGKAJA OVT IS 111 Éljft. ode camping '"TTSWAAR/ SOOQram VARKENS J FRMNCBWi BBS HAAS aaa CUBONAK/fggP SCO gram *3ÜOf per pak NoesrseBsr |<|r wrnweprwe^ö 21537 DIE GEMMGE Y3S& W WDP i«r SCHOTBIS 4*0 GLAZEN gsmalen KOFFIE 233 gram CHATHE 4ACHATHE ZPthee BUILTJES ode, zört Prvj&slggprLysF SCHATTIG BROOD- MANKJB in (tv, klaren GRAPPIGE FANLAP- HANGER •per USUK BOOOBCH PLANKJE' moedas gehwpil -iva, V" oppen! .BUSS" DOQCHE-MDi msbSPONS iNcereLss»' VAHILLE-USPO0ER STUKJES ANANAS TAARTVULLIN6 SSOORTSN kippesoep ee-49 ossestaertsoep 49 tomatensoep jx-49 ctwnpgnonsoep j®-49 grantenscep sz 49 bij een bezoek aan het buitenland vaak] officieel ontvangen wordt, maar terug in Nederland gaat men weer op in de massa. Daarom stelde hij deze ont vangst in Vlissingen zo op prijs. Als dank bood de commandant burgemeester Roemers een wandbord met het wapen van Gelderland aan. De bijeenkomst in het stadhuis bestond verder uit een geanimeerd samenzijn. Onder de vele aanwezigen bevonden zich onder anderen ook de commandant van de marinekazerne, de kapitein ter zee J. W. v d. Graaf, de commissaris van politie J. van Marion, de directeur van de haven van Vlissingen, de heer C. Oreel en raadsleden, terwijl voorts ook vele echtgenotes aanwezig waren. Vertrek trainer De heer C. de Vriend uit Souburg, die dit seizoen als trainer verbonden was aan de Oost burg»* Sportvereniging heeft tegen het eisrf van deze compe titie zijn ontslag «e-ogeJioden. Bén zwaluw maakt nog geen len te', luidt een oud gezegde en dat zelfde zal wel gelden <oor de' Maar als een heel gezin ooiensaars zich laat. zien elan geeft dat toch te denken. Hoewel ook he! weer zelf nu eindelijk de naderende zo mer aankondigt, werd een scher/t- ziende Vlissinger dezer dagen nog eens extra opgevrolijkt tijdens een fietstocht langs de zonnige lan derijen bij Biggekerke. Door een toevallige blik in de strakblauwe hicht, onticaardde de heer M. van Gorp een viertal rondcirkelende ooievaars. Gezegd moet worden, dat over de verblijf plaats van de vogels nog m hét duister wordt gelast.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1970 | | pagina 9