DELA modieuze moederdag 7 AUTOBEDRIJFCLARA' 99J9% gelijkenis en 75 oio goedkoper GS wijzen verzoek om subsidie van suikerzieken af geen enkele verzekering is plezierig, deze wel het minst bouwstoffen l yil^.en vaste baan VLIETJONGE EEN MEDEWERKER VRIJDAG 8 MEI 1970 PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT Met grote blijdschap dankbaarheid geven vvfi F kennis van de geboorte van f ons zoontje en broertje JAN METER P. D. Kole M.. E. Kole-OverbeekelL Annet jj Marjan Jacqueline Wolphaartsdijk, 5 mei 1970. j Burg. Hacks traat 9. Dinsdag 12 mei 1970 hopen onze lieve ouders en grootouders W. ROELSE hun 55-Jarig huwelijk te gedenken. Zaterdag hopen on ouders mei 1970 geliefde B. J. JOOSTEN hun 25-jarige echtver eniging te hei-denken. Hun dankbare kinde ren en hun oma. Goes, Heernisseweg 159. Vlissingen, mei 1970. I Receptie van 15.00- 16.30 uur, bejaarden- I centrum Ter Reede, j kamer 146, Vlissingen. DV zondag 10 mei 1970 hopen onze lieve ouders en grootouders P. JACOBSE Hun dankbare kinde ren en kleinkinderen. Zoutelande, mei 1970. Maak er een Op maandag 11 mei 1970 hopen onze ouders, behuwd-, groot- overgrootouders J. A. DCINE en L. DUINE-v. d. KUYJL Hun dankbare kinde ren, behuwd-, klein en achterkleinkinde ren. Souburg, Koopmansvoetpad 18. Gelegenheid tot felici teren op maandag 11 mei van 16.00-18.00 uur in het gebouw ,Reho- both', Rehobothstraat 2, Souburg. Dnze lieve opa en om: A. YVESTSTRATE zijn DV vrijdag 15 mei i 40 jaar getrouwd. Dat zij nog lang ge- i spaard mogen blijven, 1 is de wens van hun I dankbare kleinkinde- I Kloetinge: 1 Anita, Artjan, Adri Rilland-Bath: Jeannet, An ja, Jan, Hanneke j Rilland-Bath: Arjan I Rilland-Bath, mei 1970. Haltestraat 22. I Gelegenheid tot felici- l teren op vrijdag 15 mei I van 7.30 tot 9 uur in .Hervormd Cen- I tram'. Langs deze weg willen wg allen, die tijdens de ziekte en na het overlijden van on ze moeder, hun medeleven hebben betuigd, heel harte lijk dank zeggen. Rita en Johan Kosten- van den Hoek Toos van den Hoek Cor van den Hoek geef een leuke sjaal, juin per, rok of japon. Er is volop keus in zomerse mode. Ruime parkeergelegenheid op de Zeïlmarkt Op zondag 10 mei 1970 C hopen onze geliefde ouders, behuwd- ei grootouders R. VAN BELZEN hun 40-jarige echtver eniging te herdenken. Dat zij nog lang ge- C spaard mogen blijven, C is de wens van hun dankbare kinderen, be huwd- en kleinkinde- I Gelegenheid tot felici teren op zaterdag 16 mei van 19,30 tot 20.30 r ln het Verenigings gebouw te Arnemuïden. Maandag 11 mei 1970 hopen onze geliefde ouders, groot- en over grootouders L. GELDOF en J. GELDOF- WTLLEBOORDSE hun 60-jarige echtver eniging te herdenken. Hun dankbare kinde ren, klein- en achter kleinkinderen. Gelegenheid tot felici teren van 19.00-20.30 uur ln het jeugdge- bouw, Singelstraat 15, Middelburg. Middelburg. Noordweg 26. Hartelijk dank aan allen die 5 op enigerlei wijze hun be- 5 langstelling hebben getoond 5 bij de herdenking van ons 3 45-jarig huwelijksfeest op j 22 april Jl. J. Joosse J. J. Joosse-v. Tatenhove. Voor de vele bewijzen deelneming ons betoond na het plotseling overlijden van onze lieve man en vader LEENDERT PHILIPPUS MOELKER betuigen wy onze oprechte dank. Uit aller naam, D. K. M. Moelker-Pladdet. Voor de bewijzen van me deleven tijdens haar ziekte en na het overlijden van onze lieve moeder, behuwd-, groot- en overgrootmoeder NEELTJE BAAS weduwe van J. B. de Jonge, betuigen wij onze oprechte dank. Familie E. J. van Weelden- de Jonge. Kapelle, mei 1970. Voor de vele bewijzen van medeleven, ons betoond na het overlijden van mijn ge- Liefde man, onze zorgzame vader en opa CORNELIS DE RIJKE Uit aller naam, L. de Rijke-Blaasse. Arnemuiden, mei 1970. C. F. Frumau huisarts, van vrjjdag 8 t/m dinsdag 12 mei AFWEZIG '"uu From tko world-, mort prosr...hr, ..lomotly. pl.nL To,o Koa,o Co. Ltd, Hfrrmbtam, J.p» Off. Mazda-dealer voor Zuid- en Noord-Beveland Clara's Pad 22 - Heinlcenszand - Telefoon 01106-1745 Off. Mazdo-deaier^voor Q^gg en bandenhandel ,BERB0' Gildeweg 21, bij de sporthal, Vlissingen. Belangrijke percentages voor iravertin-bewonderaars. Om het effekt hoeft u geen echte Toscaanse iravertintegels te nemen. BRAAT heeft STRUKTU RIT TRAVERTIN BETONTEGELS. Zelfs tegelzetters uit Toscana zien het verschil niet. Het is alleen uit de prijs op te maken. En hoe! Drie-centirr--"i dikke STRUKTURIT TRAVERTIN BETONTEGELS kosten slechts f 27,- per m2. Zet daar de travertinprijzen maar eens naast. STRUKTURIT is kleurecht en heeft bovendien een eigenschap die echt travertin mist: vorstbestendigheid. Ideaal voor tuinpaden, bordessen en 'n terras. In het tuintje bi] de showroom van Braai zietu STRUKTURIT toege past. Pak daar een STRUKTURIT tegel in de hand. U zult zweren dat het echte travertin is. Wij dat het STRUKTURIT is. Tenzij we u de verkeerde tegel in handen geven. Dat kan met zo'n treffende gelijkenis MIDDELBURG Gedeputeerde staten van Zeeland stellen de staten voor om afwijzend te beschikken op het ver zoek van de Nederlandse vereniging van suikerzieken om provinciale subsidie, De vereniging wijst In haar brief op de zorgelijke financiële positie van de verenl^ng en tevens op de wens tot voortzetting en uitbreiding van haar taak. De provinciale raad voor de volkage- gezondheid, m welks handen het ver zoek is gesteld, heeft evenwel een posi tief advies uitgebracht. Onder verwli- zing naar heit bijzonder nuttig werk dat door de vereniging in het belang van de suikerzieken in Nederland wordt I verricht en mede gezien de activiteiten die ln Zeeland worden ontplooid, acht de raad het verantwoord om een pro vinciale subsidie toe te kennen van ten I hoogste 3,- per 1000 inwoners. Gs I houdt evenwel vaat aan het standpunt dat landelijke organisaties gesubsidieerd dienen te worden door landelijk werken de overheden en instellingen. Tevens vestigt men er de aandacht op dat in willigen van het verzoek om subsidie zodoende een precedent in het leven zou roepen, waarvan de gevolgen niet zijn te overzien. INSTALLATIE MR BLOK ALS SUBST. OFFICIER VAN JUSTITIE MIDDELBURG Tot substituut offi cier van Justitie In het arrondissement Middelburg is dezer dagen tijdens een buitengewone zitting van de recht bank te Middelburg geïnstalleerd mr J. A Blok. De heer Blok werd ln 1938 te Krainln- gen geboren als zoon van de gemeente secretaris daar. Na zijn middelbare schoolopleiding en rechten-studie liep mr Blok stage bij de rechterlijke macht te Den Boscn en op een advocaten-kan toor te Utrecht. Met ingang van 4 mei 1970 is mr Blok als substituut officier van justitie te Middelburg benoemd. Na de installatie werd de nieuwe sub stituut officier toegesproken door de president van de rechtbank, mr P. van Empel, officier van justitie mr J. L Andreae en mr F. K. Adriaanse, de de ken van de advocaten. Bij de installa tie waren vertegenwoordigers aanwezig van bali en griffie. Verder werd de plechtigheid bijgewoond door het bijna voltallige personeel van de rechtbank. Zes Belgische auto's betrokken bij kettingbotsing trokken bij een kettingbotsing op de r. jlcsweg 61 ter hoogte van de Sta ten- dijk tussen Schoorvd-Jkë en Lïzendijke. ij ee H ter Zilver voor landarbeider De ere-medaille ln zilver, verbonden aan de orde van Oranje-Nassau ontving één dezer dagen de heer F. de Boeye te Westdorpe uit handen van burgemeester R. A. J. den Boer van Sas van Gent. Het ere-metaal werd hem uitgereikt we- 'ileum als 10-jarig dienstjubi r bij ae faimilie Westdorpe. Naast de heer De Boeye werd de heer A. van Acker uit West dorpe gehuldigd, die zijn 25-jarig dienst- jutoileum vierde als landarbeider in dienst van de familie Van Waes te West dorpe. De huidig-.ng van de beide jubila rissen vond plaats ln de zaal van het ,Oud Raedhuys' te Westdorpe in aan wezigheid van pastoor Dierick, de heer G. H. E. M. van Waes (voorzitter van de boerenbond, afdeling Westdorpe), de heer Kenter (namens het bestuur van de vakorganisaties) wethouder A. R. R. A. de Beleyz, familieleden en collega's van de jubilarissen. Na het officiële gedeel te volgde een drukbezochte receptie, worden opgenomen. Ofschoon naderhand enige verbetering intrad, bleef de toe stand van de heer Van S. ook in de af gelopen dagen nog ernstig. Boetes voor bouwen in strijd met de bouwverordening MIDDELBURG De aannemer I. A. G. uit Zoutelande en de Biggekerkenaar P. J. V. E. stonden woensdag voor de Middelburg-se kantonrechter, mr A. Veerthoven om zich te verantwoorden voor de bouw van woningen in strijd met de bouwverordening. G. was door de vorm van het bouwterrein aan de Ooststraat te Zoutelande onder andere gedwongen geweest om In acht wonin gen keukens met een diepte van 2 me ter 69 en slaapkamers met een diepte van 2 meter 59 te maken, terwijl de diepte volgens de verordening in heide gevallen 2.80 m. had moeten bedragen. De officier van Justitie, mr Ch. W. Mouton, wilde weten of er al een wijzi ging was aangevraagd, en indien alsnog een wijziging zou worden gevraagd, daarin zou worden toegestemd. Van de kant van een getuige- deskundige werd daarop geantwoord dat de districtsop zichter bouw- en woningtoezicht h en w gunstig zou adviseren, bij een aanvrage van wijziging van de bouwverordening. Qp grond daarvan vorderde de officier een geldboete van 150 gulden, tegen G., die op zestien punten van de bouwver ordening was afgeweken. Tegen E. eiste de officier een boete van 300 gulden omdat die bij drie appartementen geen muren had gebouwd tussetn de keuken en aangrenzende portalen en omdat en kele vertrekken te laag zouden zijn ge bouwd. Voor E. zat er geen wijziging van de verordening in, meende men. De boetes, die de kantonrechter ten slotte oplegde weken nog al af met de geëiste bedragen. Mr Veerihoven was van mening dat hij een gevaarlijk pre- cendent zou scheppen, wanneer hij mee ging met de eis van de officier. G. ■T een boete van 8 maal 100 gulden. waarvan 8 maal 75 gulden voorwaarde lijk. De boete voor E. bedroeg 3 maai 100 gulden, waarvan 3 maal »5 gulden r 3 maal Het 65-Jar:ge Beig.sehe echtpaar K. R. -F. uit Bergum raakte hierbij licht ge wond, terwijl drie auto's volkomen ver nield werden en drie licht tot zwaar beschadigd. Na eerste huln van dokter A. E. Lievens uit IJzendijke kondeD de twee Belgen naar huis gaan. Het ongeluk ontstond, doordat de ach terste auto met gewold op een f ie in reed, die vaart rn.nderdc om te s:oppen. De zes auto's werden als een harmonica in elkaar gedrukt. Na fel debat afscheid van personeelschef In aanwezigheid van vele werknemer* van de Glasfabriek en Zuid-Chcmle te Sas van Gent werd dezer dagen af scheid genomen van de heer P. J. Stout- liamer, personeelschef van beide be drijven. na meer dan 40 dienstjaren. Op deze geanimeerde afscheidsbijeen komst ln de feestzalen van de glasfa briek werd de sche.dende personeels chef toegesproken door de heren H. F. Kok, directeur van de glasfabriek, dra P. A. Neeteson. algemeen directeur van de XV Zjid-Oiemie. mejuffrouw De Quant namens de vereniging van Neder landse ondernemers, drs A. Glauöttz. personeelschef van de Vitrite (ln zijn hoedanigheid als voorzitter van de Ne derlandse Vereniging van Personeels chefs afdeling Zeeland), de heer Jans sen, hoofdbestuurder van Sint-WSUibror- dus namens de bonden van het ABC en CBC. Deze noemde het een .primeur' dat 's middags afscheid genomen werd van een personeelschef waarmee men 's morgens een fel gevecht had geleverd bij de totstandkoming van de cao in de kanaalzone. Verder werd de scheidende functionaris toegesproken door de heer P.. Jansen namens de ondernemingsraden van Glas fabriek en Zuid-Chemie er» he: voltal lige personeel. Bij d.t afscheid werden de heer Stouthamer de gebruikelijke en veloppen overhandigd. VOLKSSTERREWACRT RICHT TELESCOPEN OP MERCURWSOVERGANG MIDDELBURG - De Volkssterren- wacht aan de Herengracht 52 te Middelburg is zaterdagmorgen ge opend voor degenen die de zoge naamde .Mercuriusovergang' wil len zien. De Mercuriusovergang is een betrekkelijk zeldzaam astro nomisch verschijnsel, dat gemid deld maar 14 keer per eeuw voor komt, du* ongeveer 10 keer per mensenleven. Het verschijnsel Is te vergelijken met een zonsverduistering, met dien verstande dat het hier niet de maan is, die zich precies tus sen de zon en de aarde plaatst, maar de planeet Mercurlus de pla neet die het dichtst bij de zon staat. De Mercuriusovergang be gint om 5.20 uur, dat Is ongeveer 23 minuten na zonsopkomst, en 13.12 uur eindigt de overgang. Tussen die tijdstippen voigt Mer- cunus een baan over de zonnebol, waarbij de planeet om 9.16 uur, het dichtst bij het middelpunt van de zon staat. De overgang is al leen met een telescoop waar te nemen, en daarvan heert de Volks sterrenwacht er dan ook enkele ge reedstaan. Men kan in het ge bouw terecht van 6-00 tot 13.00 uur. Voor een deskundige uitleg wordt gezorgd. De sterrenwacht zal de overgang met behulp van2 instrumenten ook fotografisch proberen vast te leggen. Voorwaar del ij ke straf en boete voor onvoorzichtig slopen MIDDELBURG De rechtbank te Mid delburg heeft woensdag J. A. W. u.t Arnemuiden veroordeeld tot een voor waardelijke gevangenisstraf van 14 dagen met een proeftijd van twee Jaar en een onvoorwaardelijke boete van 500 gulden. W., die op 24 april terechtstond, werd ten laste gelegd, dat hij tijdens sloopwerkzaamheden Ln zijn woonplaats roekeloos en hoogs: onvoorzichtig met een atlaskraan aan een muur had ge trokken, waardoor deze op een voetpad viel, waarlangs geen afzetting was aan gebracht. Een van de kinderen, die hier aan het spelen waren, werd onder de muur bedolven en verloor "net leven. De officier, mr J. Andreae, had tegen W. een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van een maand geëist. Burgemeester Schipper bezocht .Goedertij t' BRESKBNS De burgemeester van de gemeente Oostbui g, de heer A Schip per, bracht op Hemelvaartsdag samen met zijn echtgenote een bezoek aan het dienstencentrum .Goedertijt'. Het be stuur leidde de burgemeester rond en lichtte hem uitvoerig over het bejaar- denwerk in Breskens in. Men bezocht er ook de tentoonstelling .Oorlog en be vrijding'. Showroom ook 's zaterdags geopend overige dagen van 9.00 tot 17.00 uur. Indusu iestraat 13 GOES-ZUID Tel. 01100-8520* I 10.00 tot 13.00 uur ^[kooveks VLISSINGEN Waklraat 82 Bij overlijden neemt DELA de zorg over van de nabestaanden door de begrafenis of krematie volledig te ver zorgen. Formaliteiten, drukwerk, be geleiding, grafrechten enz. Dela regelt 8lles. En, Dela betéélt alles. Geef Uw gezin die geruststellende zekerheid door nu lid te worden van Dela, de koöperatieve vereniging die 1.000.000 deelnemers telt. Uw gezin betaalt maar een luttel bedrag voor die kapitale zekerheid. Eindhoven. btochure *aar'"0^ naamI straat'- Oude Stadsgrachtl - Eindhoven - Tel. 040 - 62852 WRATTEN WEG IN 7 a 10 DAGEN I Nieuw snelwerkend middel j verwijdert wratten zonder pün en moeite. Krabben aan wratten is vaak de oorzaak van bloeden, infec- tie, méér wratten. Behandel ze toch met 'FORMULE Whi'*. - Een nieuwe combinatie van beproefde stoffen metperfecte werking. 'FORMULE Whi' dringt diep in de wrat, ver nietigt de cellen. De wrat verdwijnt. Zonder pijn, bran den of snijden. 'FORMULE Whi': reukloos, werkt pijn loos en verwijdert wratten snel, hygiënisch en radicaal. (2.49. J. Geldof, huisarts te Driewegen, AFWEZIG op maandag 11 mei en donderdag 14 meL j Dokter A. F. R. van Opdorp (telefoon 01105-280) NEEMT WAAB. met goede sociale verzorging? groothandel in ijzer en staal, Edisonstraat 5 te Goes kan met spoed plaatsen: in het magazijn. Naast een goede beloning bieden wij een prestatietoeslag, 6% vakantiegeld en kerst gratificatie. Gratis werkkleding en schoeiseL Na gebleken geschiktheid opname ln pre- mievrij bedrijfspensioenfonds. Sollicitaties, ook telefonisch, worden gaarne ingewacht aan bovenstaand adres, teL 01100-7303 en 7655.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1970 | | pagina 7