Boete van 30 gulden wegens nalaten van oploopsignalen ■AGENDA» 5 VERDACHTE TWIJFELDE AAN KRUISING WALCHEREN Jongeren hielden een alternatieve' dodenherdenking Bromfietser bij val ernstig gewond MIDDELBURGSE SCHOLIEREN IN BRT-QUIZ FAMILIE ANTHEUNISSE HIELD VOLKSTELLING DAMESVOETBAL BIJ FEESTEN IN VEERE FILMWERKEN MET SPANNING EN VROLIJKHEID IN DE BIOS HEISTELLING IN MIDDELBURG-ZUID OMGESLAGEN .sfesssiiM VRIJDAG 8 MEI 1970 PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT NASLEEP SCHEEPSBOTSING VOOR KANTONRECHTER MIDDELBUÈG Als gezagvoer der van een duweenheid had W. H. F. de R. uit Gorkum in het Kanaal door Zuid - Beveland op 27 oktober verzuimd bij het inhalen van een ander schip oploop-signa len te geven of een oplooplicht te voeren. Voor dat verzuim moest De R. zich woensdag tijdens de zitting van de kantonrechter ver antwoorden. Dat er brj die inhaal manoeuvre een aanvaring was ont staan met het ingehaalde schip werd De R. niet tenlaste gelegd. De R. voerde tot zipi verdediging aan dat de signalen door bijna geen enkele seliipper werden gebruikt. De schipper tan het ingehaalde schip beschuldigde hij er van dat die zijn snelheid had op- Sevoerd tijdens zijn inhaalmanoeuvre', let ongeluk was toch wel gebeurd ook nl had ik de vereiste signalen gegeven' Niet ontkend werd dus hel ten laste ge legde. dat de officier mr. Ch. W. Mouton dan ook bewezen achtte. Hij vorderde een boete van 30 gulden. Mr. Veenho- ven vonniste conform. De chauffeur J. J. van H. uit Kapelle werd gevaarlijk inhalen ten laste gelegd. Daarbij zou hij iemand hebben gesne den. De officier achtte een en ander, dat was voorgevallen op rijksweg 58 bij Rilland Bath, bewezen en vroeg 'n boete van 100 gulden De raadsman van de verdachte, mr. C J. Jutte uit Utrecht merkte in zijn plei dooi op, dat de door Van H. ingehaal de automobilist eerder verschillende ke ren door zware vrachtwagencombinaties gevaarlijk was ingehaald, en dat hij zijn ergernis daarover misschien op J. had de kantonrechter maakte er 60 gulden,mee op een amlere wagen was gebotst. De eis was 150 gulden geweest. lagerer Jutte erop dat zijn cliënt al 17 jaar chauffeur was. zonder ooit moeilijkhe den met de justitie te hebben gehad. Desondanks bleven de officier en de. kantonrechter overtuigd van J's schuld aan het ten laste gelegde. De eerste vroeg dan ook een boete van 100 gulden ADVERTENTIE Een blauw jasje met blinkende knopen is nog geen blazer. Voor een ECHTE BLAZER .Sturka' en ,Dick Holt- haus' modellen 106,- - 129,- HERENMODEHUIS Winkelgalerij Middelburg Vrijdag 8 mei 1970 rveld; dia- en informatieavond vliegclub stede. KORTGENE 19.30 uur: openbare bij eenkomst met PvdA-kandidaten meenteraad. MIDDELBURG Molenwater, 9-17 uur: miniatuur Walcheren. Granny, 20 uur: jeugdspeiëteit. Schouwburg, 20 uur: toneelvoorstelling .Theodoor, een total los'. OOSTKAPELLE Zeelandia, 20 uur: wens-in PvdA. SEROOSKERKE (W) Jeugdhonk. 19.30 uur. jeugdsocieteit. VLISSINGEN Scheldekwartier. 14- 17.30 uur: postzegelbeurs. Britannia: diner-dansant met muziek van Leen Zietse. BERGEN OP ZOOM Geentemuseum, 9-12 en 14-17 uur: tentoonstelling wer ken Aibrecht Durer. BRESKENS Goedertijt. 14-17 en 19- 21 uur: tentoonstelling .Oorlog en be vrijding'. KLOOSTERZANDE Raiffeisenbank, kantooruren: tentoonstelling werken Vlaamse en Nederlandse kunstenaars. MIDDELBURG Rijksarchief Zeeland, Sint-Pieterstraat 38, 9-30-12.30 en 13.30- 17.30 uur: tentoonstelling lager onder wijs in Zeeland ,A is een aapje'. Vleeshal stadhuis. 14-18 uur: tentoon stelling .Kunstenaars van de Scheldc- zoom'. VLISSINGEN Scheldekwartier: 10- 22 uur, postzegeltentoonstelling. WESTDORPE Galerie Troutzaerte. 9-18 uur: tentoonstelling werken Paul Citroen. BERGEN OI' ZOOM Roxy, 20 uur: James Bond 007 and her majesty's se cret service, 14 jaar. GOES Grand. 20 uur: The hellfigh- ters, 14 jaar. MIDDELBURG City. 20 uur: My fair lady, allo leeftijden. VLISSINGEN Alhambra, 20 uur The hellflghters. 14 jaar. OPGAVEN VOOR OF INLICHTINGEN OVER DEZE RUBRIEK» C. VAN OORSCHOT P/A 'PZC VlISSINGEN TEL 01184-5144. Een boete van 45 gulden, conform, kreeg W. S. J. W. uit Vlissingen, omdat hij zich met een ondeuglijke en verwaar loosde brommer in het verkeer had be geven. ,Ik heb hem zo tweedehands ge kocht'. was het verweer van W., zijn brommer, met uitzondering van de foute onderdelen terugkreeg. Mevrouw W. V.-O. kreeg een boete van 50 gul den omdat zij op rijksweg 58 bij Krui- Dingen (bij de stoplichten) te snel op het gToene licht was afgereden ,'t Is mogelijk om je aan de maximumsnel heid te houden, het kost een beetje zelf beheersing', zei )nr. Veenhoven, die met zijn vonnis nog 15 gulden van het door de officier geëiste bedrag afgedaan had. P. K. uit Middelburg nad ernstige twij fels of de gatsometer, die op de Nieuwe Vlissingse weg bij hem een snelheids overtreding zou hebben geregistreerd, wel juist was afgelezen. Dc zaak werd aangehouden om de verbalisant te horen. Mejuffrouw S. S. van H. uit Souburg had gedacht bij een stoplicht te Vlis singen door het rode licht te kunnen rijden. .Wat gaf dat nu, er kwam toch niets aan' De officier dacht er anders over en vordei-de een boete van 30 gul den. De kantonrechter deed er nog een tientje af. Een boete van 30 gulden, na een eis van 50 gulden kreeg C. V. uit Vlis singen omdat bij had ingehaald waar dat niet mocht. De. auto die ik in haalde was een lesauto, die schok kerig en slingerend reed; ik vond het gevaarlijk om er achter te blijven', verweerde V. zich. Meer afstand was ook een oplossing geweest, vond mr. Mouton. Getuige Een beetje nijdig verliet de verdachte J. van de V. uit Vlissingen de zittings zaal. Hem was ten lastegelegd dat hij geen voorrang zou hebben verleend aan verkeer op de Walstraat te Vlissingen. Van de V. was liet er geenszins mee eens. De verbalisant-getuige was niet, op het vastgestelde tijdstip komen op dagen. Telefonisch conaet met de ge meentepolitie van Vlissingen bracht, aan het licht dat de getuige een snip perdag had en niet te bereiken was De kantonrechter en de verdachte wa ren er niet over te sprken. De zaak werd aangehouden, tot ongenoegen van de verdachte. Van de V. was echter nog maar net het gerechtsgebouw uit of de gezochte getuige kwam de zittings zaal binnen. Mevrouw E. M. de J. te Go?s had zon der rijbewijs in een auto gereden. Het kostte haar f 150,- waarvan f 100 voor waardelijk. De officier had f'100 geëist. Een boete van ƒ100 kreeg F. J. van de H. uit Vlissingen omdat hij in een ondeuglijke 3uto had gereden, en daar- H. M. uit Vrouwenpolder had op de smalle Vroonweg te Oostkapelle niet voldoende ruime gelaten aan een tegen ligger. Er was een bolsinkje uit voort gekomen. Het vonnis was 30 gulden boete en daarmee werd een tientje van hel geëiste bedrag afgedaan. Eveneens 30 gulden boete kreeg uit Vlissingen omdat hij op de ki Lange Delft-Nieuwe Burg te Middel" kreeg T. S. :rusing burg aan verkeer van rechts geen voor rang zou hebben verleend. S. trok m twijfel of er op het bewuste punt wel gesproken mocht worden van een krui sing. Hij had wat foto's meegebracht om zijn theorie loe tc lichten.' De of ficier en de kantonrechter waren ook wel van mening dat op de kruising sprake was van c-en verkeerstechnisch moeilijke situatie. Het vonnis was con-: form de eis 30 gulden boete. C. H. de R. ui'. Vlissingen kreeg een boete van 25 gulden omdat hij in de Kanaalstraat te Souburg met zijn taxi achter op een fietser was gereden. Dei civiele vordering werd toegewezen. Mr. Mouton had 50 gulden geëist. Dokumentatie If. T. G. uit Goes kreeg een boete van 75 gulden omdat hij ,te Heinkenszand te snel had gereden. De officier had 100 gulden geëist, en hij beloofde die zich niet voor de eerste keer een snelheidsovertreding had schuldig gemaakt, zoals bleek uit de documenta tie, ten uitvoerlegging waardeliike straf een veroordeling van januari 1969 wegens te hard rijden. De zaak van F E. N. uit Goes die te recht stond omdat hij op de Rotter damse Kaai te Middelburg met zijn vrachtwagen niet voldoende rechts had gehouden, waardoor een aanrijding was ontstaan, werd aangehouden. Den par- keerfout in de Tulpstraat te Goes kost te B. P. B. uit Middelburg conform rle eis 10 gulden, B A. R. en S. J C„ bei den afkomstig uit Vlissingen, kregen boetes van resoectievelijk 30 en 25 gul den, na een eis van respectievelijk 50 en 30 gulden. De verdachten hadden op de Nieuwe Vüsslngseweg ter hoogte van de President Rooseveltlaan met hun auto's tegen elkaar gezeten. R. had daar bij de fout gemaakt C. links te gaan inhalen, waar dat niet mocht.C.. wiens richtingaanwijzer maar flauwtjes werk te. had bij het linksafelaan niet goed gelet op de hem achteropkomende R. Een boete van 50 gulden, na een eis van 60, tenslotte, kreeg J. A. S. uit Vlissingen omdat hij komend van de Nieuwe Vllsslngseweg, op de kruising van die weg niet de Voorstraat geen roorrang had verleend aan een over :1e parallelweg rijdende bromfietser, die bij de aanrijding gewond rankte. Een '"iele vordering werd toegewezen. MIDDELBURG Vragen aan b en w Middelburg over ,sex-exploitatie' MIDDELBURG De .rechtse fractie' (kvp, chu en ar) in de Middelburgse ge meenteraad heeft in samenwerking met de fractie van de SGP schriftelijk een aantal vragen gesteld aan het, college van b en w over de ,sex-exploitatie.' De vragen zijn namens de fracties inge- diend door mevrouw A. J. de Koning- de heren M. L. AJme- .Sinds de jongste vergadering van de ge meenteraad is ons gebleken, dat de :n die vergadering gesignaleerde verschijn selen op het gebied van sex-exploitatie zich inmiddels hebben uitgebreid. Zo is in onze stad opnieuw een verkooppunt geopend voor pornografische lectuur en aanverwant assortiment, terwijl ook en kele automaten met voorbehoedmidde len aan de openbare weg zijn opge hangen', aldus de indieners van de wa gen. Gezien de explosieve ontwikkeling van deze zaken en gelet op de hun ge bleken allerwoge zich voordoende be zorgdheid vooral onder ouders en op- groe.ende kinderen vragen zij het col lege van b en w of er enige mogelijk heid bestaat in afwachting van een behandeling in de gemeenteraad de verkoop van voorbehoedmiddelen aan de openbare weg te voorkomen, zolang de raad hierover nog geen besluit heeft genomen. Verder vi-agen de fracties of het college bereid is te onderzoeken wel ke wettelijke bevoegdheden het heeft hoe klein ook als gelegen in bijvoor beeld de algemene politieverordening, de precarioverordening, de warenwet, de ge" neesmiddelenwet en dergelijke orn aan de verschijnselen een halt toe te roepen. MIDDELBURG De jongeren van de hervormde jeugdraad te Middelburg hiel den maandagavond als vervolg op de jeugddienst van vorige week zondag eeji .alternatieve dodenherdenking en bezin ningsbijeenkomst'. Daarbij ging men uit van het motto: .Vrijheid ook voor een ander'. De bijeenkomst vond plaats in de .tus sen Kerk' van de abdijkerk te Middel burg. De jongeren bezonnen zich tijdens de bijeenkomst op de politieke situatie in de wereld, en de uit die situatie voort vloeiende oncrijheid van talloze mensen. In dit verband werd met name onder andere genoemd de oorlogssituatie in Vietnam en Cambodja en het fascis tisch. bewmd in Griekenland. Op een leestafeltje lagen brochures van Aniens- ty International ter inzage, waarin de un.versele verklaring van de rechten van de mens stond te lezen. Er werden dia's geprojecteerd van schil- "ïijen d.e kunstenaars vorig jaar te nsterdam ter gelegenheid van de vre deswerk hadden gemaakt. Ook kon men luisteren naar klankbeelden, liederen van Theodora,kis (gezongen dooi" Lfsbeth List) en liederen van Bob Dylan. Voorts werden enkele moderne psalmen, uit de bundel .protest achter prikkeldraad' van tie Zuid-Amerikaanse geestelijke CardenaJ voorgedragen. I Aan het begin van de bezinningsbijeen komst kon men, zeer luguber, luisteren naar het .Horst Wesseilied' en nadat men tijdens de dienst had stilgestaan bij de invloed van kwade maonten inj de wereld van nu, ging ieder die de dienst bijwoonde, bloemen leggen bij het oorlogsmonument. Men voegde zich! daar in de stoet van mensen, ene voor de herdenkingsplechtigiheid naar het mo nument waren gekomen. De alternatieve herdenking en bezinning werd gehouden nadat uit de jongeren, die de dienst hadden voorbereid, naar| voren was gekomen dat een herden king 'sec' hen weinig zei, wanneer men zich niet tevens bezon op de situatie in de wereld nu. MIDDELBURG - Maandagmorgen rond hailf vijf is de bromfietser J. L. van S. (25) uit Middelburg op de Blauwe-! dijk in zijn woonplaats ten val geko men, vermoedelijk doordat hij in aan-j raking kwam met een naast de weg staande boom. Van S. liep bij de val een ernstige hoofdwond op en moest in zorgelijke toestand in het gasthuis rordn opgenomen. Ofschoon gis leren j MIDDELBURG In de aula van de clir. scholengemeenschap te Middel burg werden woensdagmiddag opna men gemaakt voor de radio-quiz tus sen Belgische en Nederlandse scho len welke door de BRT-radio wor den uitgezonden. Het betrof hier een ontmoeting tussen de chr, scholen gemeenschap te Middelburg en een team jjit Geraardsbergen uit België. Het programma zal vandaag (vrij dag) om 20.00 uur via de geweste lijke omroep België worden uitgezon den. Het Belgische team was verge zeld door talrijke supporters die hun team met veel lawaai aanmoedigden. De Belgische ploeg bestond uit 3 meisjes en 7 jongens, de Middelburg se formatie respectievelijk uit 4 en 6. Dit was de tweede ontmoeting tus sen beide teams. De eerste ronde van deze halve finale werd door Mid delburg gewonnen met 80 tegen 30 de andere ploegen uit deze halve fi nale zijn Temëuzen en het Belgi sche Wetteren. De eerste ontmoeting tussen deze two- teams eindigde ge lijk 60-60. Deze tweede ontmoeting tussen Mid delburg en Geraardsbergen bracht veel spanning. Per groep kreeg men 9 vragen te beantwoorden, waarbij voor elk goed antwoord 10 punten werden gescoord. De onderwerpen betroffen muziek, toerisme. litera tuur, verkeer en Benelux. Na 8 vra gen was de stand 40-30 in het voor deel van Geraardsbergen. De win naar zou een bonificatie krijgen van 20 punten. De Belgen hadden dus de beste kansen maar de laatste en be slissende vraag werd echter foutief beantwoord terwijl de Middelburgers het juiste antwoord gaven. Hierdoor kwam de stand weer op gelijke voet en de bonificatie moest worden ge deeld. De eindstand is dus gelijk spel, 50-50. Hiermee heeft Middel burg een goede kans de finale van deze radioquiz te bereiken. Het wach ten is nu op de strijd tussen de twee andere ploegen. Dit gebeuren zal vol- fende week vrijdag de beslissing rengen, tot zolang blijft men in Middelburg in het onzekere. OOSTKAPELLE Wens-in PvdA in Oostkapelle leling Domburg-Oostkapelle van de Partij van de Arbeid houdt vandaag vrijdag in verband met de komende gemeenteraadsverkiezingen een wens-in- bijeenkomst n hotel .Zeelandia' te Oost kapelle. Tijdens deze bijeenkomst zal de huidige fractievoorzitter in de gemeente raad en lijstaanvoerder voor de komende verkiezingen zal spreken over het door de PvdA gewenste gemeentebeleid. OUD-WETHOUDER VAN OOSTKAPELLE OVERLEDEN OOSTKAPELLE te Oostkapelle de heer F. oud-raadslid en -wethouder van Oostka pelle. De heer De Roo was van 1935 tot 1946 wethouder en van 1946 tot 1958 gemeenteraadslid In de periode 1945- 1946 trad hij op als waarnemend burge- - „(„c,, meester van Oostkapelle. tering 'in trad was de "toe- .Xa?sl-<1^e,fu'n,ctf ^kleedde hij ambten Van S. cck d-.nsdagavond nog'in de Nederlands hervormde kerk. waar- van de laatste jaren als president kerk voogd. Verder maakte hij deel uit van besturen van verschillende verenigingen. Voor zijn vele verdiensten ontving hij de gouden medaille verbonden aan de orde van Oranje Nassau. De heer De Roo is 78 jaar geworden. De begrafenis is vast gesteld op zaterdag 9 mei op de alge mene begraafplaatsje Oostkapelle. Afscheid predikant Domburg- Westkapelle Drs. J. Helderman, gereformeerd predi kant te Domburg en Westkapellè, zal zondag 23 augustus afscheid némen van deze twee gemeenten. Hij zal vrijdag 4 september vertrekken naar de kerk van Curaqao, die hem beroepen heeft. Officiële publikaties VLISSINGEN Hinderwet Burgemeester en wethouders van Vlissingen brengen ter openbare kennis, dat in verband me: onvolledigheid der ter inzage gelegde stukken, de openbare zitting van 12 mei 1970, '10 uur ter gemeentesecretarie, waarin mon deling bezwaren tegen de inwilliging van het verzoek van Hocchst Vlissingen NV om ver gunning ingevolge de hinderwet tot het uit breiden en wijzigen vam de chemische fabriek Vlissingen-Oost (tweede fosforoven) Inge bracht kunnen worden, geen doorgang zal Door Hoechst Vlissingen NV zal een nieuwe aanvraag worden ingediend, welke wederom overeenkomstig de krachtens de hinderwet i-oorgesehrevi deld. MIDDELBURG Gewone familie-bijeenkomsten zijn vaak erg gezellig, maar niet zo interessant dat ze in de krant komen. Anders is het, wanneer voor een familiebij eenkomst een schouwburg moet worden afgehuurd. Dat was donderdag het geval bij de familie-reünie van de fa milie Antheunisse te Middel burg. In de Schouwburg te Middelburg liepen er toen 145 grote en kleine Antheu- nissen rond. Geen gezelschap om rustig een spelletje domi no te spelen. Li leen al het aantal kinderen (bijna 50 van 1 tot 14 jaar; was ge noeg voor een ri.nke dorpsschool De kinderen, die elkaar liepen ach terna te zitten, produceerden sa men ook een hoeveelheid geluid, die aan een Schoolplein deed den kon. Van t aantal volwassen An- iheunLssen kon men zeker acht voetbalelftallen samenstellen. En dan nog was de familie eigenlijk niet compleet. Het gehele gezelschap, dat donder dag de schouwburg bevolkt, had 't echtpaar J. A ntheunlssen-A. van Essen, getrouwd ln 1892 te Mid delburg. als stamoudere. De kin deren van dat echtpaar, te weten Ko (75). Cato <74j. Anton (73). Piet (71). Jan 169). Willem <67). de tweeling Gilles en Dien (66), A net (64). Johan (60) en Cor (58) plegen jaarlijks bij elkaar te ko men; een bijeenkomst met al het nageslacht, dat verspreid woont over heel Nederland en ook nog bulten het land. hadden zc echter nog nooit beleefd. Omdat de leden van het geslacht Antheunisse, vier generaties wa ren er. nog al op elkaar lijken, had ieder een kaartje op. Daarop stond te lezen van welke tak men was en van welke aftakking daar weer van. Zo kon het hele gezel schap. keurig gedetermineerd, deelnemen aan de gemeenschappe lijke maaltijd, familie-foto's be kijken en herinneringen ophalen. Voor de uitgebreide schare kinde ren was er in de schouwburgzaal een filmvoorstelling georganiseerd. (ADVERTENTIE) baby- en kleuterkopjes O.- EN W.-SOUBURG Ringrijden per sjees en brommer VEERE SOUBURG Het bevrijdingsfeest werd t.c Souburg hoofdzakelijk aan ringrij den besteed, ringrljder per brommer met duo-passagiere en ringrijden met sjezen. De uitslag van de bromfietsen J52E.--.SS23KÏ", behaalden 58 nnaea daar D, de Vmer.n, ,,ooJ„l6,i0„ cn BOEKHANDEL KUNSTHANDEL JLL DE VEY MESTDAGH Bellamypark 45-58 - Vlissingen 3e Meijers, eveneens 58; 4e Willeboord- s'e 49: 5e Van der Meer 47; 6e Clarisse 46; 7e Meerman 44; Se Cornelisse -44; 9e Weesepoel 42; 10e Manholt 42,; 11e Tissink 41; 12e R. Melse 41; 13. Jobse 40; 14e Van Sorgen 40; 15e Meester 39; 16e Meerman 37; 17e Herman met 36. Bij de sjeesjes werd J. de Visser winnaar met 66 ringen en veroverde de in fraaie kostuums gestoken, kondigden de feestdag aan met het voorlezen van een proclamatie van de burgemeester. Hierna volgde een mars door Veere's Gnenoegen en feestmuziek vanaf de Grote Kerk door enkele leden van deze muziekvereniging. Aan alle kinderen erden feesttoeters en vlaggetjes uitge- beker van Van de Poel; 2e D. dé Vis-1reikt. Voor de optocht was grote §e- ser met 57; 3e A W. Bakker 56 en 4e langstelling. Er werd deelgenomen door Tb..; ot groepen en individuelen, hierbij zag men onder andere verschillende sprookjes en fabeltjeskrantfiguren en ook Dolle Mi- na's. Het geheel was een kleurrijk schouwspel. Veeres Genoegen zorgde Buis met 37 ringon. VLISSINGEN Herdenkingsdienst geref. gemeente In het kerkgebouw van de gereformeer de gemeente te Vlissingen werd dins dagmorgen een herdenk: ngsdier.-sr A. Snoep sprak over ,Het lied der vrijding. De plaatselijke predikant, ds A. Snoep sprak over .Het lied der be vrijding', naar aanleiding van Jesaja 26:8-13. Spreker ging uitgebreid in begrippen als .bevrijding', .vrijheid' .toekomst'. Aan het eind van de dienst zong men gezamenlijk het Wilhelmus. Het kerkgebouw was geheel bezet. Auto met papier raakte in brand SEROOSKERKE (W) Op onver klaarbare wijze schoot woensdagmiddag de lading oudpapier van een vrachtwa gen in brand. Dit gebeurde op de Vrou- wenpolderseweg tussen Serooskerke en Vrouwenpolder. Onderweg bemerkte de chauffeur van de firma G. uit Arnemui- den ineens, dat het papier vlam had ge vat. Ogenblikkelijk stopte hij en gooide de bovenste laag papier die in brand stond, van de wagen af. De helft van het oud-papier kon op deze man:er ge spaard blijven. De brandweer van Se rooskerke rukte ook nog uit om aan de blussingswerkzaamheden deel te nemen. Er kon niet voorkomen worden dat een stiuk wegberm zwart geblakerd werd. Films in Midden-Zeeland VLISSINGEN De oude filmcrack John Wayne hcudt met zijn .Hellfigh- ters' de komende dagen het witte doek van Alhambra Vlissingen en Grand Goes in beweging. Even bekende medespelers in deze rolprent zijn Kntharina Ross, Jim Hutton en Vera Miles, gezamen lijk leveren zij het gevecht in de hel. Voor alle leeftijden brengen de beide bioscopen op hemelvaartsdag ('s avonds) en zondagmiddag een gezeliige uitsmij ter met de komiek Jerry Lewis in de hoofdrol .Gooi 'm maar 'open' is de ti de lacher zonder end. City Middelburg brengt een produktie. procedure zal wonlen beha:i-i (jjg zo langzamerhand het predikaat .ever green' verdiend. Het is de operette- Vlissingen, 6 mei 1970. achtige filmkomedie ,My fair lady', een film voor het hele gezin. Audrey Hep- bum neemt de vrouwelijke hoofdrol voor haar rekening. Rex Harrison is haar tegenspeler. Als zondagsfilm pre senteert City .De gemaskerde wolvin' het verhaal over de kampioeninbreek- ster van Parijs. Francoise Dilmont. van origine een circusartieste aan de trapeze, benut nu haar souplesse en kunnen voor het hogere inklimwerk. waarmee zij buit vergaart. Als de politie tenslotte greep op haar heeft gekregen, wordt zij in gezet als lokaas om zodoende een on grijpbare bende te ontmaskeren. Er komt heel wat waaghalserij en actie aan te pas. voordat de politie zowel Fran coise als de bende het loodje heeft laten leggen. jeugdprogramma waaraan zowel de kleu ters als de oudere kinderen meewerk ten De kleinsten namen deel aan een verkleedwedstrijdvoor de leeftijd van |7-10 jaar was er een sehilderwedstrijd. terwijl de oudsten een puzzeltocht moes ten maken. Deze wedstrijden vonden plaats op het feestelijk versierde Markt veld. Op het Oranjeplein vond hierna een ballon-oplaatwedstrijd plaats. In vier groepen nam men deel aan een hardloopwedstrijd over 2000 meter rond Veere. Ook voor de volksfeesten op het Marktplein was grote belangstelling. Jong en oud nam hieraan deel. Het pro gramma hiervan bevatte onder meer mastklimmen, langzaam fietsen, kussen gevecht enz. Aan alle wedstrijden wa ren prijzen verbonden. De organisatie van deze dag was in handen van het Oranjecomité 1970 en de Jeugdsociëteit. welke laatste organisatie ook met een schiettent en een ballengooltent op het feestterrein aanwezig was. In de avonduren was er op het Oranje plein een vuurwerk van Bengaals vuur met donderbussen en Hchtkogels. Hier aan voorafgaande vond een dames voet balwedstrijd plaats tussen dames van Veere en een team van de Amro-bank. Dit Amro-team, bestaande uit overwe- ;end handbalsters van EMM en Zeeland jport, had weinig moeite met de Veerse dames, die meel minder conditie hadden dan hun tegenstanders, In de laatste minuut, toen het 0-15 was wisten de Veerse dames de eer te redden en een tegenpunt te scoren. Einduitslag dus 1-15. Aan belangstelling ontbrak het bij dit evenement zeker niet. In het Verenigingsgebouw werd een groot ge kostumeerd bevrijdingsbal gehouden, waarvoor ook een grote belangstelling bestond. De muziek hierbij werd ver zorgd door adjudant Bos uit Vlissingen. Tot slot werden de prijzen van dit ge kostumeerd feest uitgereikt. De organi satoren kunnen terugzien op een ge slaagd bevrijdingsfeest dat. mede door het goede weer, een succes is gewor den. Bevrijdingsfeest VLISSINGEN In het verslag in onze krant van g'.steren over de viering van de bevrijding in Vlissingen. werd ver meld dat het Zeeuws Vredes Comité van de dag gebruik heeft gemaakt om door middel van pamfletten en een stand op de Kleine Markt de doelstellingen aan het publiek kenbaar te maken. Het ini tiatief van de actie is echter uitgegaan van de werkgroep .Moeders Willen Vre- zelfstanaig haar pamfletten in de stad verspreidde. De actie werd we! de' die MARKTBERICHTEN VEILING TE KRABBEN DM KE 6 mei. Golden Delicious I 80 48. 75 5.'., 70 53. 05 42. 00 26: II 80 39—42. 75 40—18. 70 35—46, 85 2937. 80 22.10—24. 55 22.10: III 75 28—3i, CS 18—22: ni g' 18.9023: Wtaston I 80 73, 75 72—79. 70 67—80. 65 58—66. 60 37—42. II S3 6263. 75 63—87, 70 59—«5. 65 49—55, 60 32—37. 55 19.50: ni 70 36. 60 16.90-21; Jonathan II 75 29. 70 31. 65 27. 00 17. 55 15.60; II! 65 20; Conference II 65 88. 60 Vfl. 55 95—07. 50 66, III er 70, fijn 80. Icroet 22—39. VEILING MIDDELBURG 6 mei: Golden Delicious 70 56. 60-70 27. aard beien: Glau II 111—117, Winston 70 31. 6S-70 64. 60-65 35S5, 60-70 49. 55-60 22. III gr. 13. IU f. 17. tomaten: AI 214-222. BI 226. Cl 160—183. CC 1130—141. AU 135—146. CII 121. CC II 68—159. Groenten sis 12—38. andijvie 48—95. spinazie 919, rabarber 5—30. radijs 27—38, postelein 163. witlof A 7499. B 56—63. afw. 16-63. stek 11—23, prei 17—23. uien 108. snljselderij bs. 16—32. peterselie Wstjc 101—315. boskro- ten 76—82. raapstelen p,b. 14—16, wtnter- bloemkool afw.: 8 p.k. 60—65, 8 p.k. 22—56, 10 pk. 11—31, 12 p.k. 10—3115 p.k. 10—10, win» ter-bloemkool II 6 p.k. 74—87. 8 p.k. 43—77, 10 P.k. 23—48. 12 p.k. 31—35. 15 p.k. 2S—26. komkommer* 76 4955 81-76 40—57 51-8! 23—39. 41-51 22—43. >5-41 23—33. 31-36 22— 28, krom p. kg 46. stek p. kg 26—27. Aanvoer wtaterbtoemkool 2000 st. VEILING GOES 6 mei: Winston KL.I 80-85 67—70. 75-80 00—74, KL.II 75-80 C3—70. 70-75 57-69. 65-70 53—59. 60-65 35—43. 55-60 24-27. grof 17—26; Golden Delicious KL I 80-85 47-50. 75-30 53-54. 70-75 38—51. 65-70 3539. 60-05 25. KL.I1 80-35 32— 43. 75-80 35—46. 70-75 33—45, 65-70 31—38. 60-65 24—26. grof 17—29: Jonathan KL.I 75-30 37. 70-75 35—41. 65-70 33. 60-65 21-25 KL II 75-80 36. 70-75 23—25. 65-70 23—25. 60-65 18—23; Conference KL.II 70-75 t04. 65-70 100. 60-65 99. 55-80 92, grof 72—77, fijn 44. Totale aanvoer hard fruit 8150 kisten Groenten, kasbloemkool 8 st. p. kr. 83KI, afw. 38. kropsla I 28—38. II 13—37. radijs I 30. n 17—28, kroten II 76-80. witlof II 40—30, afw 15—32, stek 15 en doordraai, pre; II 13— ongesorteerd 26. stek 5. rabarber I 22—28. COÖP. VELl'WSE EIERVEILTNG BARNEVELD 1.234.930 stuks, «temming matig. Prijzen ln per 109 stuks, eieren van 52-53 gram 7.16—7.16. 56-57 gram 7.62—8.04, 60-61 gram 8.07—8.36. 64-65 gram 8.54—8.84. EIERVEILTNG BARNEVELD I0J9TO stuks, stemming matig. Prijzen ta per 100 st.. ejcrer, van 51-52 gram $.997.41. 56-57 gram 7 98—3.41. 61-62 gram 8.23—8.34. Oi-67 gram 9.00—9.40. EIERMARKT BARNEVELD Aanvoer ca. 2.050000 stuks, handel matig. Eieren van 50-58 gram 7.65—3.55 p"r 100. kg- prijs 153—1 47. 59-65 gram 8.70—0.75 per 100 stuks, kgpriis 1.47—1.50, witte eieren 25 tot 50 cent per 100 st. lager. GROENTEN- EN FRUITVEILING ZWIJN D RECHT 6 mei: andijvie 103—120 «rtnazie 33—59. pos telein 131—143. ore: 13—22. witlof All 97—102. BIT 67—79. rabarber 3345. stoofsla 53—65 sla AI 16 kg en on 3449 12 kg en oo 34—38. Cl 1727. komkommers 90J 7276 15— G1 69, 81)4. 66—60, 50 4 49—36, 40 4- 4548, 35 4042 30- 3538 krom 56—60. stek 18—36 tomnten A' 12.90—13 20 B 15.30. C 12.70. CC 9.60—9 70 radijs rood 48—6? witp 47—48. selderij 13—18. peterselie 15—17. VFTT.rVG KAPPTJ.E-BTRZET.TNGE 6 mm- kasawibefen per doos van 200 gram: I i«t_-49 n 79—116 GoV5»n Del'r'o-is I ?9 1343 75 .W-.51 70 45Jfi '"5 38—33 fll '4—2S. TT 33 17—47 75 34—36 70 3440 65 30—34. F0 ■n m 17—2' UI f'ri 17 Jonathan TT 70 34. 65 31 SO T6-21 TTd 15 ni grof 15. Til fijn '.5. kroetappelen. doordraai. ^ntorit KPIparken Zaterdag 9 mei zal de afdeling Goes met de bejaarden uit de vrijzinnig her- vormdengroep en de kring Zeeland van de remonstranten een autorit houden. (ADVERTENTIE) Koop voor moeder "n gezellige roman MIDDELBURG Een dragline- heistelling is woensdag middag in een gedempte sloot gezakt en om geslagen, Het ongeluk gebeurde bij heiwerkzaamhedenomstreeks Vrijlandstraat tn Middelbt Zuid. Demachinist. M. B. Hoek, kwam met de schrik i De schade aan de machine, der Straaten te Hansiceert, valt waarschijnlijk mee. De volgestorte sloot, waarin de machine is weg gezakt, is door de machinist niet

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1970 | | pagina 5