Nieuwe landbouw voorstellen van de Europese commissie berini Protestacties in Verenigde Staten Basis veroverd Kwestie Cambodja op kamer-agenda Kamer ziet niets in een voortzetting van haardenfabriek in Bergen op Zoom Moeder dag... 4711-dag. 3 Rekening gehouden met kritiek op le plan-Mansholt Voorzitter van landbouwschap: ZONDER BETER PRIJSBELEID GEEN TOEKOMST MEER VOOR LANDBOUW' geschenken "aus der Glockengasse'.'<Js 4711. ZOMERS MEI BLIJFT REGERING BETREURT UITBREIDING VAN STRIJD IN VIETNAM Het snoeimes in de flatneurose! VRIJDAG 8 MEI 1970 PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT DR MANSHOLT GAF TOELICHTING BRUSSEL (ANP) Europese landbouwcommissaris Mansholt heeft woensdagavond in Brussel een toelichting gegeven op nieuwe voor stellen van de Europese commissie die de uitwerking vormen van het memorandum (plan - Mansholt) dat eind '68 ter discussie werd gesteld. De voorstellen, gegoten in de vorm van vijf nieuwe richtlij nen en een verbeterde verordening zullen, bij aanvaarding en uit voering, in vijf jaar tijd 5,6 miljard rekeneenheden (dollar) vergen, voor de helft te fourneren door het Europese landbouwfonds en voor de helft door de lid-staten. In de nieuwe voorstellen is rekening gehouden met de kritiek (.veelal opbouwend', aldus dr Mansholt) die het Mansholtplan na '68 losmaakte. Er liggen nan deze nieuwe richtlijnen verscheidene filosofieën ten grondslag, zo mankte Mansholt duidelijk, onder meer dat het onmogelijk zal blijken om nog langer dan een tiental jaren dt markt te ordenen met stringente veror deningen. Prijs-, produktie- en afzetga- ranties zullen niet tot in het oneindige te handhaven zijn. Daarom is gezocht naar oplossingen die meer verantwoor delijkheid legt bij de boeren en minder bij de overheid. Er zullen, aldus Mansholt. interprofes sionele organisaties moeten komen, waarover de commissie op dit ogenblik echter nog geen uitgewerkt standpunt heeft. Belangrijk achtte hij het dat er instanties komen die werkelijk manipu leren niet de markt zodat de landbou wers, die nu tamelijk verdeeld staan te genover zich steeds beter organiserende froothandel en distributiesystemen, be er kunnen plannen. Om tot verschui ving van de verantwoordelijkheden te komen zal er voorts een grotere decen tralisatie van beslissende instanties moeten komen. Richtlijnen Voor de nieuwe voorstellen is opzette lijk de vorm van richtlijnen gekozen om dat die de lid-staten wel binden maar hen grote bevoegdheden laten bij het kiezen van de middelen. Deze richtlij nen dienen opgenomen te worden in de nationale wetgevingen en dat leidt naar de mogelijkheid van het ontstaan van debatten in de nationale parlementen (democratisering) en anderzijds naar differentiatie in de oplossingen die de staten kiezen. Verbetering De nieuwe voorstellen behelzen het stre ven naar aanmerkelijke verbetering van de inkomenspositie en de levensomstan digheden van de landbouwer en daarom wordt financiële hulp in het vooruit zicht gesteld ten gunste van bedrijver die verder ontwikkelen en rationalise ren. Het criterium dat wordlt aangelegd binnen enkele jaren moeten zulke be drijven een gereduceerde (dat wil zeg gen minus het verbruikte zaalzaad en veevoeder) b rato-opbrengst bereiken van 10 tot 12,5 duizend dollar per man bij een arbeidsduur van 2300 uur per jaar per man, Voor deze hulp komen in aanmerking die boeren die alleen of in combinatie met anderen een ontwikke lingsplan kunnen laten zien. Die plan nen worden beoordeeld door nationale instanties en zijn ze goedgekeurd dan staan onder meer kredietgaranties, di- Premie Bij haar moderniseringsbeleid heeft de commissie het evenwicht op de land bouwmarkt niet uit het oog verloren. Daarom heeft ze in een aparte richt lijn de mogelijkheid geopend van een extra premie voor die boeren die wer ken met goedgekeurde ontwikkelings plannen maar die zich bovendien rich ten op de vleesproduktie in plaats van die op zuivel. Behalve allerlei maatre gelen omvat deze richtlijn ook een tot eind 1973 geldende sladhtpremie van tenminste 200 dollar per koe bij het op geven van de melkproduktie, in Brussel in de wandeling al de .rooipremte voor koeien' genoemd Uil de landbouw De Europese commissie heeft haar standpunt gehandhaafd dat het aan- tal agrarische producenten in de ge meenschap moet dalen, maar dan wel op sociaal aanvaardbare wijze. Zij die uit de landbouw stappen en min stens 55 jaar oud zijn, krijgen min stens 1000 dollar per jaar. Dat geldt voor gehuwde grondeigenaar- - nieuwe voorstellen hulp gaan krijgen, ontvangen een rentebonificatie van min stens 6 pet bij kapitalisatie over de eer ste negen jaar van de pacht. Steeds geldt dat men uit de landbouw moet ver trekken en zijn grond ter beschikking stelt aan het programma van de ge meenschap. Dat kan op twee manieren: door bebossing of bestemming voor re- creatiedoeleinaen. of doordat andere be drijven met de vrijgekomen grond mo derniseren. Verboden Omdat er toch al veel te veel Europese landbouwgrond is komt de commissie ir een andere richtlijn met rigoureuze voor stellen: alle aanwinst van nieuwe land bouwgrond wordt kortweg verboden. Al le nieuwe landaanw.nnings- projecten moeten bij de commissie ge meld worden. Een stelsel van financiële bijstand moet bebossing of bestemming voor recreatie in de hand werken. Landeigenaren die hun grond aan landbouw onttrekken krijgen minstens 80 pet van de bebossingskosten vergoed. Eigenaren van nieuwe bos- of recreatie- grond krijgen minstens negen jaar com pensatie voor hun grondbelasting. Ver der opent deze richtlijn nog de moge- hikheid van een vergoeding voor inkom stenderving voor hem die zijn landbouw bedrijf heeft beëindigd. Voorlichting en vakopleiding moeten bij de hervorming van de landbouw een gro te rol gaan spelen. Het is daarom dat de commissie aanvullende opleidingsmo gelijkheden wil scheppen voor hen die willen blijven boeren. Onder meer wordt daartoe de oprichting van sociaal-eco nomische voorlichtingsdiensten voorge steld. Er komen speciale consulenten die een bijzondere kennis hebben van de problemen van de streek. Niet alleen van het landbouwbedrijf moet zo'n con sulent nieuwe stijl verstand hebben, maar ook van de gezins- en huishoud- problemen op het platteland. Om de boer een betere inkomenpositie en betere levensomstandigheden te be zorgen heeft de commissie ook het idee van de producentenorganisatie weer op gevat. Ze diende daarover al in '67 een verordening in maar die werd nooit door de raad bestudeerd. Nu is die verordening gestroomlijnd en haar toepassingsgebied wordt uitgebreid tot de sectoren varkens-, rund- en scha penvlees. groenten en fruit, oliehouden de zaden en vis. Hoewel zoals gezegd, de weg van richt- lijk verantwoordelijkheid bij de lidsta ten zelf te leggen, moeten diezelfde lid staten naar ac opvatting van de com missie wel uilgaan van eenzelfde con ceptie. Ze zullen wettelijke en admini stratieve maatregelen moeten treffen die als ontwèrp bij de commissie ge- meid moeten worden. De commissie ver plicht zichzelf om binnen drie maan den na consultatie van het comité van het Europese landbouwfonds een ontvverp-besluit ter advies voor te leg gen aan het permanent comité voor de landbouwstructuur. Daarna moet ze de finitief stelling nemen. Teder jaar maakt de commissie over al le maatregelen een rapport. Als de na tionale maatregelen gunstig beoordeeld zijn kan de afdeling oriëntatie van het Europese landbouwfonds de helft ver goeden van de uitgaven die de lid-sta ten hebben gedaan. De grens ligt b.j de maxima d:e in de richtlijnen worden genoemd. Slechts voor de producenten organisaties wordt een restitutie van in het algemeen 30 pet van de uitgaven voorgesteld. dat de ministerraad ons de gele genheid zal geven in een gesprek dieper in te gaan op het landbouw probleem, dat een van de grootste vraagstukken van de moderne in dustriële maatschappij is.' (ADVERTENTIE) ItlKOmilY OP 7AY ÏIDST! Mensen van nu op brommers van nu! De Berinivan Gazelle is verrassend goed en duidelijk van deze lijd. Hij is sportief, is modieus, hoort bij jong-zijn, snel-zijn en overal bij zijn. Model VE 600, in liefst 4 kleuren lever baar groen, blauw, fris rood en hipgeei. Ga eens kijken bij uw Gazelle dealer. VAN GAZELLE (Slot van pagina 1) nu niet wil zeggen wat de verhouding op dit ogenblik is, wees Ziegler er wel op dat de eerste reactie vermoedelijk het resultaat was geweest van een op roep van het republikeinse partijhoofd bestuur om de president op te bellen. De strategie van een aantal universi teiten is nu om dringende pressie uit te blijven oefenen op het congres om een -™toedig eind te maken aan de oorlog in ietnam. Kingman Brewster, de moedi ge en liberale president van de Yale- universiteit, heeft een groep gevormd waarmee hij vanuit een kantoor in Was hington bezoeken zal afleggen aan leden van het congres. Ziijn doel is om het congres een amendement te laten aanne men dat aan de president de fondsen zal onthouden om de oorlog voort te zet ten. Een soortgelijke al in het huis van afgevaardigden ingediende resolutie heeft sohip&reuk gelden. I logsbeleid, en er zijn weinigen die gelo- i ven dat de president een dergelijke sal- I to mortale zou kunnen uitvoeren zon der blijvend zijn prestige te hebben ver loren. De nieuwe strategie van de universitei ten is erop gericht het studenten-pro test te kanaliseren langs de bestaande e geijkte routes van het democratische ap paraat, om er op die mander het gewei- dadige karakter aan te ontnemen dat nu ook voor de voordien gematigden de eni ge uitweg is geworden. Princeton uni versiteit heeft bekendgemaakt dat de studenten in de herfst, in het nieuwe academische jaar, regelmatig vrij zullen krijgen om zich in te zetten voor de in november te houden verkiezingen het congres. PRIJSINDEXCLAUSULE HAVEN-CAO IN WERKING In de senaat is onder leiding van se nator Mike Mansfield een groep van 18 senatoren gevormd om het amendement aangenomen te krijgen, maar het is niet tterdamse havens een toeslag van twee waarschijnlijk dat zij daarin zullen sla-procent verstrekt over het loon met alle gen. Het dichtdraaien van de dollar-1 toeslagen. kraan voor de oorlog zou gepaard moe- pachters, voor" "arbeiders en gêz'ins- ïp" F)an '"et T" to^le ommekeer van medewerkers. Het staatsouderdoms-1het ,ot nog toe door Nlxon gevolgde oor- pensioen dat in sommige EEG-lan-| den...l.".'s,?at. wordt er op 65-jarige leeftijd afgetrokken. Nog geen 55-jarigsi die de landbouw wdlen veriaten (e.genaars of pachters) krijgen een structuurverbeteringspremie van minimaal acht maal de pachtwaar- de van het vrijgekomen land. Eigenaren- exploitanten die daar gebruik van ma ken en die voor minstens 18 jaar ver pachten aan bedrijven die volgens de BUSSVM Prinses Beatrix en prins Clans hebben op Hemel vaartsdag een bevrijdingsfeest voor gehandicapte kinderen bijge woond. Na afloop van het feest onderhield het paar zich nog ge ruime tijd met de kinderen. Hier prinses Beatrix met enkele van de jonge gasten. Dit is een uitvloeisel van de bepaling in de cao-havens, dat bij iedere stijging van het indexcijfer voor de kosten van levensonderhoud met twee procent op alle inkomenselementen een toeslag van twee procent zal worden verstrekt. dagmorgen gehouden openbare bestuurs vergadering" Zoals bekend, heeft het landbouwschap vorige week ln een brief om een onderhoud met de ministerraad verzocht. Het grote dilemma, aldus de heer Knottneras, is dat nog heel veel mensen de landbouw moeten verlaten, zonder dat dit op een menselijk aan vaardbare wijze mogelijk is in het tem po. dat ons door de maatschappelijke ontwikkeling wordt opgelegd. Het stimu leren van een snellere afvloeiing kost veel geld, maar het zou goed besteed zijn. De structuurverbetering van de blijvende bedrijven loopt groot gevaar, als de afvloeiing onvoldoende is. We moe ten niet vergeten dat bedrijfsvergro- ting alleen mogelijk is, als daar ruimte voor is. Brief In zijn brief aan de regering heeft het landbouwschap betoogd, dat zelfs een verdubbeling van 't tempo van beroeps verandering niet genoeg zou zijn om te voorkomen, dat de inkomensachterstand van de boeren en tuinders verder toe neemt. Dat betekent volgens de heer Knottnerus dat ook prijsverhogingen nodig zijn om degenen, die nog niet weg kunnen, niet tussen de kosten- en prijzentang te la ten creperen. Ook voor de blijvers zul len prijsverhogingen. Ook voor de blij vers zullen prijsverhogingen nodig zijn, om de ruimte voor investering te ge ven. Geen toekomst Zonder verbeteringen in het sane- ringsbeleid, het prijsbeleid en het fiscale klimaat is er geen toekomst voor de huidige ondernemingsgewij ze agrarische produktie in ons land. Dit, aldus ir Knottnerus. is een som bere conclusie, die slecht past bij het bevrijdingsfeest, maar die onze regering ook in haar medeverantwoordelijkheid voor het EEG-beleid hopelijk tot daden zal aanzetten. Volgens de voorzitter van het landbouwschap heeft het welvarende Nederland in 1970 meer en meer de nei ging om de belangen van minderheids groepen als de land- en tuinbouw te verwaarlozen. Toch zorgt de land- en tuinbouw voo re ensteeds groter ex port-overschot (1969: f 3.2 miljard), ter wijl de industrie een toenemend export tekort vertoont, in 1969 van 6,9 miljard gulden. Tegenover deze grote bedragen van de agrarische sector aan onze nationale economie steekt de positie van de indi viduele land- en tuinbouwbedrijven wel hel schril af. Het bestuur van het land bouwschap heeft woensdagmorgen zijn voorzitter, ir C. S. Knottnerus, voor een periode van twee jaar benoemd. De ze benoeming moet nog worden bekrach tigd door de minister van sociale zaken. ADVERTENTIE GPD Ook de komende meida gen zullen een zomers karakter hebben, maar, en dit moet er on middellijk aan worden toegevoegd, ook iets onstabieler worden. Tus sen een sterk hoogedrukgebied boven Scandinavië en een groot lage drukgebied bij de Middel landse Zee wordt een zuid-ooste lijke stroming van vrij warme lucht (ongeveer 20 graden) in stand gehouden. Deze lncbt wordt iets vochtiger en iets onstabieler en dat betekent in de middagu ren een kans op enkele versprei de onweersbuitjes. Hemelsvaartdag bracht op enke le plaatsen al een licht bultje. De temperaturen stegen tot 20 22 graden. Vlissingen dat de lucht nog via het Frisse Scheldewater kreeg, kwam niet hoger dan 17 graden. In zijn geheel een gunstig en groeizaam weertype dat zich ook tijdens het weekeinde nog kan handhaven. Slot van pagina 1 ties. Men schat het aantal Ameri kaanse en Zuidvielnamese militairen in Cambodja nu op 45.000 man. Minister Luns: De Amerikanen en de Zuidvietnamezen hebben s.nds het begin van de interven tie. jicht dagen geleden, op zeven plaat sen hun troepen Cambojda laten bu rukken. Een zich langs de weg tus sen Saigon en Pnom Penh bevindende Zuidvietnamese strijdmacht wordt op het ogenblik vervangen door vijfduizend; van de 25ste mfanterie-d:visie van heeft woensdag in de tweede ka- Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG Minister Luns de Amerikanen. In Sals In Saigon is bekendgemaakt, dat in Cambodja tot dusver 2.837 Vietcong- (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG De tweede kamer heeft woensdagmiddag besloten de regering te kennen te geven, dat zij een apart debat wil houden over de Vietnamese oorlog en de inval van de Amerikanen in Cambodja. Aan de minister van buitenlandse zaken zal worden gevraagd een officiële verklaring op te stellen met het regeringsstandpunt over de toestand in Zuidoost-Azië en dat nog voor het kamerdebat. Daarbij zulten naar de kamer hoopt niet alleen minister Luns maar ook de minister-president aanwezig zijn. Woensdagmorgen reeds had minister Luns te kennen gege ven alleen de kamercommissie te willen inlichten over de gegevens, die hij spoedig hoopt binnen te krijgen. Bovendien had hij toegezegd da: de regering zal pogen samen met gelijkgezinde regeringen nieuwe initiatieven te ont plooien voor het op gang brengen van de vredesonderhandelingen :n Parijs. Het communistische kamerlid Bakker, die met het voorstel was gekomen om een apart debat te houden, zei een nieuwe verklaring niet erg noodzakelijk te vinden, om toch te kunnen debatteren, omdat de regering nu al tot twee keer toe (vrijdag en woensdagmorgen) een verklaring heeft afgelegd, zonder dat daar de opvatting van de kamer tegenover staat. mer verklaard het te betreuren als „de Amerikaanse regering zou be strijders en Noordvietnamezen zijn ge- dodd en 544 gevangen genomen. Arae- sluiten tot hervatting van de bom- bardementen op Noord-Vietnam. vietjiamese regeraigsWpea veHoreo tot Bovendien deelde de bewind».™. me« dusver 13 nun. da, (U, verklarinj, van <lr minL.ter-pre- sid^nt De Jong dat de Nederlandse rege ring begrip heeft voor de Amerikaan se motieven om een inval te doen in Cambodja niet wil zeggen dat de Ne derlandse regering het Amerikaanse standpunt deelt. De minister deed deze verklaringen In antwoord op mondelinge vragen van drs. Den Uyl, fractie-voorzitter van de PvdA in de tweede kamer. In het ant woord op eerder door drs. Den Uyl ge stelde schriftelijke vragen, zegt minis ter Luns dat de Nederlandse regering van mening is dat de Amerikaanse re gering niet in eerste instantie verant- -delijk la voor de uitbreiding (ADVERTENTIE) Deze week in Eva: Een poging om een aktueel probleem binnen de perken le houden. Wordt hel een jongen of een meisje? Een heel andere vraag, waarin Dr. Kater zich verdiept. In Eva-Praktisch ob. vlieg er eens uit met hooguit 20 kilo. tast toe met uw eigen tosti apparaat, nieuwe zomerpatronen en tips over pruiken en haarstukjes. Verder een reportage over Tunis na de watersnood, hoe staan wij tegenover „de eerste liefde" van zoon of dochter en vele andere boeiende onderwerpen. een open blad Overal te koop! REGERING NIET OP PLAATS VAN ONDERNEMER de Vietnam-oorlog. Volgens de bewinds man zijn het alleen maar geruchten dat de bombardementen op Noord-Viet nam worden hei-vat, van officiële Ame rikaanse zijde zijn deze geruchten te gengesproken. Er zijn echter wel bom bardementen geweest op raketbases ten nooden van de gedemilitariseerde zone. maar dat zou zijn gebeurd om de Ame rikaanse verkenningsvliegtuigen te be schermen. De VS zouden inmiddels ook hebben besloten deze bombardementen weer stop te zetten. .De Nederlandse regering zou het ten zeerste betreuren indien de strijd weer zodanig zou opleven dat de hervatting van de bombardementen een feit zou worden', aldus mr. Luns, ,De regering gelooft dat Washington dit standpunt al kent. maar ze is bereid dit stand punt nogmaals onder de aandacht van de Amerikaanse regering *.e brengen'. Mr. Luns wees er verder op dat de me- dedeiing van de Amerikaanse regering dat de bombardementen op JvToord-Viet- amese batterijen niet zullen worden stop gezet. inhoudt dat de VS geen hervat ting willen van de stopgezette bombar dementen. Cambodja VERONTWAARDIGING OVER NEGEREN VAN DE WERKNEMERSBELANGEN (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG De tweede kamer voelt er in overgrote meerderheid I niets voor alsnog te onderzoeken of het mogelijk is de haardenfa- Ibriek Beckers in Bergen op Zoom lop kleinere schaal en met een ver eenvoudigde produktie voort te 'zetten. Een motie van deze strek king woensdagmiddag tijdens een interpellatiedebat over de plotse linge sluitingen van de haardenfa- I brieken van Beckers Becking en Bongers in Ulft en Bergen op 'Zoom door de socialist Nederhorst I ingediend, is door een meerder- jheid van de kamer verworpen. Vóór de PvdA-motie stemden be halve de socialisten, D'66, PSP, CPN en PPR. De KVP liet bij monde van de heer Ass- mam weten dat de motie ten onrechte de indruk wekt. dat een rendabele voort zetting van het bedrijf mogelijk is. Met ae stemmen van de PvdA. PSP. PPR en D'66 voor werd een tweede mo wn staaltje van sociaal beleid dat en commissarissen heeft gevoerd. Hier- grenst aan het ongelooflijke. bij noemde hij het onderhoud op 21 en D*s. Den Uyl zei naar aanleiding van de inval in Cambodja dat de beslis sing van NLxon een daad van inter nationale anarchie is. .Met dit op treden brengt Amerika ziehzelf een ernstige politieke en morele neder laag toe. Het is de plicht van de Nederlandse regering daartegen te protesteren "n niet om begrip te to nen, zoals minister-president De Jong vrijdag deed'. Het kamerlid stelde de regering voor samen met Zweden en Italië stappen te ondernemen om de vastgelopen onder handelingen in Parijs weer vlot te kri;' gen en een verdere uitbreiding van d oorlog te voorkomen. De heer Luns heeft inmiddels toegezegd dat hij con tact zal opnemen met gelijkgerichte re geringen om de onderhandelingen weer op gang te brengen. Op een vraag van het KVP-kamerlid Westerterp of het tonen van .begrip' door de Nederlandse regerngi geenszins instemming betekent met het Ameri kaanse standpunt, antwoordde minister Luns aanvankelijk slechts instemmend. Later echter verklaarde hij dal de kran ten het standpunt van minister-presi dent De Jong niet juist hebben ge- I bracht. .Wij hebben het woord .begrip' wel meer gebruikt en er onmiddellijk 'aan toegevoegd da: wij het toch betreu- rren. Men moet het woord .begrip' ver staan zoals het is', aldus minister Luns. Mr Van Mierlo. de fractievoorzittre i; «IS" ■pET otof «aa^|w,"JW. "*35 ?p ,.5ij d" 1 Voortzetting7 édnc »:uiöi,g 5 h h J vraa„A Wrwlipr woord .begrip' om te zeggen i van het Hij ontvouwde een plan om het bedrijf in I van 2,5 miljoen gulden "niet zou worden Bergen op Zoom op eenvoudiger wijze verleend. Zeer nadrukkelijk verklaarde voort te zetten. Deze gedachte was ge- minister Nelissen dat de sluiting niet opperd door het hogere personeel van was veroorzaakt door de kredietweige- het bedrijf en de ondernemingsraad. Hij; rin?. maar door de slechte bedrijfsvoe- meende dat ongeveer 400 van de gering dat e De minister deelde mee dat hij bereid is zo spoe "ig mogelijk in een verga dering van de kamercommissie nadere mededelingen te doen. zodra hij meer vtrrs. en v oo voor wera een tvveeae mo- „A,.Ak F.,n& c" ri- tie als schoolvoorbeeld van overbodrt- :er'lnen? daardoor .n he,, arbeidspro- hng voor naarden. De sluitm: ue ais .scnooivooroeeia van overooai,, werkzaam konden hlitven. He: he- a»®,,... de veranderde marktor.'.wikke-! gegevens zou hebben. heid' verworpen. Deze motie was van de heer Gortzak (psp). Ze vroeg een wetsontwerp waarin net verboden zou worden bedrijven te sluiten zonder dat de werknemers van het bedrijf, de vak bonden en de overheid daarin zijn ge kend. Minister Roolvink van sociale za ken liet weten, dat het komende wets ontwerp op de ondernemingsraden hier toe voldoende garantie zal geven. Een mening die door de regeringspartijen werd gedeeld. Unaniem zelfs van de ministers Nelissen en Roolvink kreeg de socialist Nederhorst steun bij zijn opmerking dat de gang van zaken in het bedrijf ongehoord was. De heer Nederhorst doelde hierbij op een volkomen negeren van de werkne mers bij de plotselinge sluiting van het bedrijf. Zeer geëmotioneerd droeg de PvdA-afgevaardigde zijn tekst voor. Hij noemde de manier van slui ten een ongeloofwaardige zaak en Marokkaan vermoord in Amsterdam ces werkzaam konden blijven. Het be- de weigering slechts versnelS. drijf zou dan verder moeten worden ge- minister. saneerd en gesteld worden onder een an- i i dere directie en een andere raad van W PTROPlPPPIlhPld commissarissen. 11n51n.51an1.1u Minister Nelissen wees deze suggestie! Minister Roolvink zegde desgevraagd als zodanig van de hand. Hij zegde tn alles in hut werk te zullen stellen om principe steun van de regering toe alsi voor de ontslagenen een zo.gunstig mo-l zou blijken dat deze plannen levensvat- gelijke situatie .scheppen voor wat AMSTERDAM (GPD) In een dood baar zijn. De minister en met hem de! de werkgelegenheid betreft. De minis- lopend steegje is woensdagochtend in meerderheid van de kamer zijn echter ter toonde zich n tegenstelling tot de! Amsterdam een 32-jarige Marokkaan van mening dat de initiatieven hiertoej oppositie nuyai op..;:iistiseh. Voor de1 door messteken v ermoord gevonden. H't door de bewindvoerders moeten worden wat sieve wo rit nemers is de situatie is de 32-jarige Marokkaanse monteur gelanceerd en niet door de regering. echte: oei-: voo: de minister minder Ahmed B. N. L. Alaoui uit Utrecht. Minister Nelissen schetste zeer uitvoe- gunstig Hij het woensdagmiddag in del De man, die al enige tijd r. Nederland rig de gang van zaken in het bedrijf, tweede kamer echter blijken. dat de be-woonde, had een treinretourtje Amster- ivaarvan in 1968 volgens de bewindsman middeling van de oudere werknemersj dam-Utrecht. afgegeven op 5 mei, bij al vaststond, dat liet geen levensvat- met kracht moet worden gesteund. Be- zich. Hij kwam vaker in Amsterdam, baarheid meer had. Er waren toen des- houdens actieve bemiddeling door de Het lijk werd woensdagochtend even ondanks fikse kredieten in gestopt, on- arbeidsbureaus d?nkt minister Roolvink na half acht gevonden in de Gulden der meer door de overheid. De progno-onder meer aan 1 -pissing van financi- Handsteeg, een doodlopend zijstraatje ses bleken echter steeds te voorbarig en, ele faciliteiten bij herscholing en de van de Warmoesstraat in Amsterdams de verliezen namen toe. toepassing van een voorlopige premie-1 rosse buurt. Het steegje ligt een meter Minister Nelissen schetste ook de con-! regeling bij het tewerkstellen van oude-iof vijftig van het politiebureau aan do tacteo die het ministerie met directie! re werknemers. I Warmoesstraat af.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1970 | | pagina 3