BELGISCHE KUST EIST MEER ZUIVERINGSSTATIONS extiA SYMPATHY OMHOOG OPENLUCHTFESTIVAL VLAAMS JOURNAAL BUITENGEWONE EDITIE NO 82 A VAN DE NEDERLANDSE STAATSCOURANT WINSTPUNT VAN HET GERUCHTMAKEND RAPPORT OVER DE VERONTREINIGING VAN HET ZEEWATER VRIJDAG 8 MEI 1970 ZEEUWSCH-VLAANDEREN Onbekommerd baden te Knokke, waar de see echter ale verdacht' werd bestempeld op het gebied van de verontreiniging. Het baden is er volgens de ver- brmkersunte met aan te raden. Wat doe je in zo'n geval als plichtbewuste vader? Dat is nu net de vrees van degenen verdiénen met het toerisme. En dit zijn er véle tienduizenden! i de Belgische kust hun brood (Van onze Brugse correspondent Het geruchtmakend rapport van Belgische verbruikersunie over de verontreiniging van het zeewater heeft nu in de Vlaamse bad plaatsen van Knokke tot De Panne een ware psychose veroor zaakt. In de horeca-sector had men zelfs omonwonden over .een stoot onder de gordelEr wordt gevreesd voor een ern stige terugslag van deze negatieve publiciteit op de toeristische bedrijvigheid. Het seizoen staat immers voor de deur en men is druk bezig met propaganda-acties in binnen- en buitenland. Het is natuurlijk een hele krachttoer om .verdachte' stranden aan te prijzen van de vakantiegangers. Dit is inderdaad de term, die in verband met de Belgische kust in het rapport werd gebruikt. Hierdoor werden de Vlaamse stranden in feite nog vrij gunstig beoordeeld, omdat het de laagste trap is in de reeks van de vol gens de verbruikersunie op het gebied van de verontreiniging van het zeewater enigszins onveilige badplaatsen. Met Schevenin- gen, Vlissingen en Calais zou het al minder goed gaan, want zij werden onomwonden als .gevaarlijk' bestempeld. Helemaal mis is het echter met byvoorbeeld Boulogne, Le Havre. Deauville en zelfs met Nice- Aanvechtbaar Op zuiver wetenschappelijk gebied is dit rapport ongetwijfeld op vele plaat sen aanvechtbaar. Net als in Nederland hebben ook in België enkele profes soren, geneesheren en technici allerlei geruststellende verklaringen afge legd. Anderen toonden zich tooh weer erg bezorgd. Dit was onder anderen het geval voor dr Alexander, de direoteur van een instelling in Den Haag voor kinderen die aan astma lijden. Prof. Polk van de Vrije Universiteit te Brussel verklaarde dezer dagen op ?en colloqum over natuurbescherming te Héist dat de verbruikersunie eigen lijk niet veel nieuws aan het licht heeft gebracht, maar veeleer een samen vatting heeft gemaakt van verschillende eerder in wetenschappelijke tijd schriften en rapporten bekendgemaakte gegevens. Hij achtte hot echter van het grootste belang dat door deze publikatie de openbare opinie werd wak ker geschud, want het is volgens hem broondnodig de stelselmatige veront reiniging van de zee tegen te gaan. Het door sterke giftstoffen besmette plankton kan bijvoorbeeld ook de vis aantasten, die wij voorgeschoteld krij gen, met alle gevolgen van dien. Prof. Polk wees ook nog op het feit dat de detergenten, waarmede olievlekken c zee bestreden worden, even schade lijk zijn ais de olie lelf. Minister Theo Lefèvre voor weten schapsbeleid deelde in de kamer van volksvertegenwoordigers mede dat 'n aiewv onderzoek aan de gang is, maar hij vond het raipport ,op het eerste gezicht' todh ,fel overdreven'. Dr Per- soone ging in de volkshogeschool te Oostende nog een stap verder. Hij noemde dit verslag onomwonden ten dentieus, al heeft hij vroeger zelf een biologisch onderzoek ingesteld voor het kleine strand' van deze badstad. Zijn oonclusie was toen dat men het baden diaar beslist zou moeten ver bieden. Programma Achterstand Hij is zich dus wel bewust van de ernst van de toetand! Net als dr Gryson, inspecteur van de gezond heidsdienst in West-V laanderen is hij van oordeel dat dringend meer zui veringsstations moeten worden ge bouwd. België heeft op dit gebied volgens dr Persoone een belangrijke achterstand in te lopen in vergelij king met bijvoorbeeld Nederland en Zwitserland. Niet minder dan 80 pet van het afvalwater komt in België ongezuiverd in de rivieren terecht, die op vele plaatsen echte open riolen zijn. Om deze toestand te verhelpen zou naar zijn mening 17 miljard Bfr. nodig zijn. Met dergelijk grote cij fers kan men moeilijk in het parle ment voor de dag komen. Dat deed senator-burgemeester van Oostende Jan Piers dan ook maar wijselijk niet, toen hij de minister van volksgezond heid interpelleerde in verband met dit vraagstuk. Toch vond hij een jaar lijks bedrag van 300 miljoen Bfr. voor de sanering van de kust beslist noodzakelijk. Hij eiste voor de Bel gische badplaatsen de bouw op korte termijn van een aantal zuiverings- stations. Senator Piers was hier de spreekbuis van talloze beroepsvereni gingen en gemeentebesturen. Voor de agglomeratie Oostende alleen al moe ten In verband hiermee werken uit gevoerd worden, die in totaal 900 miljoen Bfr. zullen gaan kosten. Met klem bestreed hij echter de bewering als zou de toestand aan de Belgische kust thans in een kritiek stadium zijn getreden. Minister voor volksgezondheid Na- mèche beklemtoonde dat niet gewacht werd op het rapport van de verbrui- kersunie om de noodzakelijke maat regelen te treffen. De aanpassing van de installaties voor het zuiveren ran het afvalwater en de bouw van nieuwe stations, is al jaren aan de gang. Men beschikt trouwens over een programma, dat jaarlijks 150 mil joen Bfr. opsloipt. Zo werd het zui veringsstation van Knokke volledig uitgebreid en vernieuwd. De nieuwe installaties zullen binnen enkele maanden in werking treden. Ook te Nieuwpoort kwam er een klaar, ter wijl straks eveneens Westende. De Panne en Koksijde aan de beurt ko men. Het betreft hier voornamelijk aanpassingswe rkzaamheden. Pomp- en zuiveringsstations moeten nog tot stand komen de Oostende en te Halst met ondergeschikte instal laties te Middelkerke. Stene. Zand- Men blijft dus niet bij de pakken zitten. De vraag is echter of de ver richte inspanningen wel voldoende zijn om de toestand te verhelpen. In elk geval zijn talloze instanties in België thans bezig met een nieuw onderzoek en dat is misschien toch een positief element, dat zonder het omstreden rapport van de verbrui kersunie wellicht niet zo vlug aan de orde zou zyn gekomen. JAZZ - R*B- ZANG-BEAT-JAZZ-R«tB Zes machine-leden 1. Sympathy Steve Rowland A the family Dog 2. All kinds of everything Diana z LU 3. El Condor Pasa Simon Garfunkel 4. Spirit in the Sky Norman Greenbaum 5. Knock, knock who's there Mary Hopkin H 6. Lay down Melany A the Edwin Hawk in* singer* 7. let it be The Beatles O. 8. Osaka The Shoe* O 9. Simple song of freedom Tim Hardin H- 10. Good morning freedom Bine Mink Het songfestivalliedje .Knock knock who's there' is weer aan het zakken. Deze week tuimelde het liedje van Mary Hopkin van de derde naar de vijfde plaats. .All kinds of everything' van de Ierse Diana kon zich op de tweede plaass handhaven. Na enkele weken aan de top te zijn geweest kelderde ook ,K1 Condor l'asa' van Simon A Garfunkel (van de eerste naar de derde plaatsy .Lay down' van Melany en The Edwin Hawkins singers zakte eveneens twee plaatsen. .Sympathy' van Steve Rowland A the Family Dog blijkt met zo veel sympathie te worden ontvangen dat het deze week van de vijfde naar de eerste plaats klom. .Spirit in the Sky' van Norman Greenbaum klom ook twee plaatsen. Nieuw op de ranglijst zijn .Osaka' van de Nederlandse Shoes en .Simple Song of Freedom' van Tim Hardin. .Huilen is voor jou te laat' van Corry en de Rekels en ,E1 Con dor l'asa' van Los Inca's, zijn van de lijst verdwenen. KORTE POP Dit keer geen lange verhalen, doch zeer verse korte in formatie. Shocking Blue maakt zich deze week klaar voor een kortstondig bezoek aan Venezuela. Op 7, 8 en 9 mei zit de groep in Caracas. Van 10 tot en met 14 mei worden er tv-opnam en gemaakt in Amerika, terwijl de groep vanaf 15 mei op tournee gaat door <Êt land. Volgens steeds luider wordende geruchten krijgt Zeeland aanstaande zomer zijn eerste openluchtpopfeatlval. Plaats van handeling wordt zeer waarschijnlijk Oost- burg. waar momenteel naarstig wordt gezocht naar een geschikt tx-rrein. Namen van groepen: Earth Fire: Am sterdam; Dream; Li vin Blues; Bismarck; Super Sister; Tax Free er. Golden Earring. Daarnaast wordt gewerkt aan een contract met een Engelse groep. Welke blijft vooralsnog een geheim van de organisatie. De datum: 25 juli. Deze inlichtingen zijn .onder voorbehoud,' Weer een groot aantal verhalen over oude uiteengeval len groepen en hun wederopstanding. Traffic begint maar weer als trio (zonder Dave Mason): Neil Young zoekt het nu bij Steve Stills; Jimi Hendrix verklaarde tijdens een concert in Madison Square Garden dat hij binnen afzienbare tijd weer zal gaan werken met Noë! Redding (nu bij Fat Matress) en Mitch Mitchell. Red- ling houdt zich daarnaast nog bezig met de tweede elpee van Fat Matress en ook reist hij inee in het begelel- dingsgezelschap (van groep kan men moeilijk spreken, bij elk optreden staan er weer andere mensen op de bühne) van Jeff Beck. Jack Bruce (oorepronkel.jk van de Cream» zou zich weer willen vrijmaken voor hereni ging met Eric Clapton en Ginger Baker om de oude Cream-droom in ere te hersteilen. Enfin bekijk het maar even Eigenlijk kan je Je het beste maar richten naar de uitkomende elpees van deze tammer verhuizende mu- ziekmakera. Voorbeelden; binnenkort een elpee van de Ginger Baker Airforce met onder andere Bruce en Stevie Win wood (van hen zeer binnenkort een solo-elpee i. daarnaast ook te verwachten een Blind Faith-elpee Het laatste nieuws is dat Bonnie en Detany hun .super-be geleiding' kwijt zijn. George Harrison en Eric Clapton wilden Billy Preston helpen, d:e zonder groep zaït. Nederland heeft er een nieuwe progressieve groep bij. De Swinging Soul Machine zag de soul niet meer zo zitten en veranderde in de machine. Spooky 'de zanger) verdween en ex-Dragonfly-zanger Johny Caljouw nam zijn ulaats in. Steeds meer mensen komen toch tot in keer zoals je ziet. Ook zelfs de Cats en de Free zijn aan het veranderen: nieuwste ssngle is Lonesome tree. JAZZ - R&B - ZANG- BEAT -JAZZ-R&B GROTE PRIJS VAN HEIKANT Aanstaande zondag, de 10e mei, worden in Heikant na bij Slnt-Jansteen wielerwedstrijden gehouden voor ad- spnranten (13A0 uur) en amateurs (15.30 uur). Het betreft hier de .Grote prijs van Heikant'. Dinsdag 12 mei wordt een uitgebreid wielergebeuren afgewerkt in Huist. Daar starten de adspiranten om 13 uur. de nieu welingen om 14 uur en de amateurs om 16 uur. BROODROOSTERS De stichting dierenasiel Zeeuwsch-Vlaanderen zit nog met enkele broodroosters in haar maag. Enkele maanden geleden heeft men namelijk een verloting gehouden om gelden bijeen te krijgen voor een dierenasiel. AUe prij zen zijn de deur al uit behalve zeven broodrooster. De gelukkige winnaars (nummers: 1149, 1993, 3083, 3213, 3218, 3368 en 4777) worden vriendelijk verzocht hun eigendommen bij de Hema in de Noordstraat af te halen. doorgelezen, maar konden niets ontdekken. Enfin, het was ook niet het geval volgens de redactie. Maar wel vermeldde de P2C in dezelfde krant, niets vermoedend, onze aprilmop over het schoonspringen als had dat fes tijn echt plaats gevonden! En dan te weten dat er niets in .De Honte' is wat op een springplank lijkt! Enfin, waar onze leden niet intrapten, smaakten we nu toch nog het genoegen dat er iemand anders z.ch liet beet nemen. Kennel.k had de PZC op die bewuste avond geen verslaggever vrij om het schoonspringen te gaan zien! Rest ons deze vraag aan de redactie van de PZCi Is al uw berichtgeving zo waarheidsgetrouw 7 We hebben hierop geen commentaar. Uiteraard niet- Wat de rest van de berichtgeving betreft: probeert u t eens. Via een abonnement bijvoorbeeld. STARTKLAAR (2) STARTKLAAR (1) Het recente nummer van .Startklaar', officieel orgaan van de Terneuzense zwem- en poloclub ,De Schelde', meldt (niet zonder hang naar triomf) het volgende: De Provinciale Zeeuwse Courant echreeft in haar num mer van 3 april jl in de zg .Almanak', een dagelijks rubriekje, dat er mensen naar de redactie gebeld had den om te vragen of er geen aprilmop in de krant stond. Deze lezers hadden de krant meerdere malen Zonder grollen: ook .De Schelde' kampt met armoedig oezocihte vergaderingen. De algemene vergadering, 3 april trok dertien bezoekers, onder wie welgeteld vier eden. In zijn openingswoord memoreerde voorzitter I*h. A. Acke de opening van het overdekte instructie- rad .De HontC als een van de belangrijke punten van net afgelopen seizoen. De club is daarmee tevens ,zo- nervereniging" af. Door de spreiding van de activitei- :en (de vereniging biedt de leden dus meer dan voor- jeen) gaat met ingang van 1 juli de contributie om- ïoog. Voor adspirant leden wordt het bedrag 1,25, 'oor leden 2,50 per maand. Voor de training in .De rlonte' zal geen entree meer worden geheven. Een paadutsend landgenoten hadden op 29 april een blijde dag, enkele malcontenten onder hen daargela ten: zij weigerden de voor hen bestemde koninklijke onderscheidingen. Afgezien van de reden die hen in hemelsnaam bewogen, dit te doen, het stakt eenvou dig met- JuAst tu deze tijd nu zoveel waarden op hun grondvesten staan te schudden, klampen idj ons aan de 29ste april vast als aan een reddingsboei. Een dag, vol met mooie gave voorbeelden, belichaamd in edel3 commadeur, obele grootofficiere. excel- in edele commandeurs nobele grootofficieren, excel lente officieren en dolende ridders. Deze allen, ge stut door een leger van bronzen, zilveren en gouden medaiUedragers, personen uit de heffe des volks, die stoelvastheid paarden aan grote tronie en noeste vlijt. 29 april Elk iaar weer een heerlijke dag voor vele argelozer., die, zonder het flauwste vermoeden, in grote onschuld met veel lagen en listen van diligente ambtenaren naar het gemeentehuis hunner woonste de worden gelokt. Zelfs het. feit dat zij voor zover voorradig vrouw en kinderen, man en kroost, ou ders, grootouders en-wat ze aan naaste verwanten zo al hebben rondlopen, meebregen mochten deed hen niet argwanen. Dem Reinen ist alles rei». En dan, "iet de hele familie in de raadszaal gezeten, alsof .ij er kind aan huis waren. Met voorjaarsbloemen die hun schriele kopjes uit de gemeentelijke vaasjes op de tafel omhoog steken, gebeurt, het. De burge meester die namelijk met een paar ambtelijke assis tenten ook aanwezig is, neemt het woord. En daar ga, je, Jan de duigenstrijker, Loes de huishoudster, Joop van de reinigingsdienst. Karei an hrr uitster vende ras van de warme bakkers, Toos de kerkorge- liste. Jullie horen nu eens hoe er over jullie en je arbeid gedacht wordt. En dat de roem van jullie per soonlijkheid zelfs is doorgedrongen tot in hogere re gionen. Jullie, die geheel blank, niets vermoedend, naar het gemeentehuis kwamen. Daar komen ze, de bronzen, zilveren en gouden medailles. De versierse len worden opgespeld, de fotograaf knipt, het is alle maal een beetje ontroerend en er zitten dan ook op zulke momenten duizenden kelen verstopt met brok ken. Natuurlijk, rangonderscheid moet er zijn. Jan, de duigenstrijker de hemel behoede zijn beroep voor uitsterven, het zou een verarming van onze taal betekenen hoe hij ook in zijn loopbaan gesappeld heeft, moet niet dromen van een gouden medaille, laat siaaii een ridderschap. Loes heeft heel tcat jaren het huishouden van de familie X draaide gehouden haar functie moge gerubriceerd zijn onder de ver dwijnende beroepen hoger dan zilveris er voor haar niet weggelegd. Reinigingsienst, warme bakker, loodgieter of orgetiste, allemaal heel nuttige dingen maar je komt er nooit voor op de eerste rang van het maatschappelijk leven te zitten. Voor de bronzen din gen moet je iets heel lang volhouden, serviel ge weest zijn. desnoods een maagzweer hebben opgelo pen van al de frustraties in je veertigste loopbaan. Boe lager de onderscheiding, des te langer moet je op en dezelfde stoel hebben gezeten, figuurlijk gesproken. Het nuanceverschil in verdienstelijkheden voor h verwerven van brons, zilver of goud, is vol slagen onduidelijk. Maar ziet, dit jaar kwam er zo waar een kleine stoet ridders voor de dag bij wie ie de (figuurlijke) adelstand nimmer van de ver heugde snoetjes zou hebben afgelezen. Zou er iets nan het veranderen zijnt Wie weet wat het volgend iaar zal zijn. Misschien zullen er velen geroepen worden en m>f weinig uitverkoren blijken te zijn. Nog een jaartje sappelen, dan weten we hef. Moeiten wij de strandgenoegens uit- ons va.kan tieprograimma schrappen: (tanks het rapport van de verbruikersunie. dergelijk plaatje zal men ongetwijfeld nog jaren kunen maken le Heisl.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1970 | | pagina 35