J Sfe Boete van 30 gulden wegens nalaten van oploopsignalen Staartclubs roerden zich in eerste klas f-f I RSYzierikzee Moederdag f geschenkendag Moederdag- geschenken! 5 NOORD-ZEELAND T entoonstelling 2de wereldoorlog I Geef moeder een geschenk 5 dat er wezen mag U KIEST U KOOPT bij ons Tijdelijk winkel Visstraat 1 H. Everaarts zierikzee VRIJDAG 8 MEI 1970 wissEL SCHOUWEN PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT NASLEEP SCHEEPSBOTSING VOOR KANTONRECHTER VERDACHTE TWIJFELDE AAN KRUISING MIDDELBURG Als gezagvoer der van een duweenheid had W. H. F. de R. uit Gorkura in het Kanaal door Zuid - Beveland op 27 oktober verzuimd bij het inhalen van een ander schip oploop-signa len te geven of een oplooplicht te voeren. Voor dat verzuim moest De R. zich woensdag tijdens de zitting van de kantonrechter ver antwoorden. Dat er bij die inhaal manoeuvre een aanvaring was ont staan met het ingehaalde schip werd De R. niet tenlaste gelegd. De R. voerde tol zijn verdediging nun dat de signalen door bijna geen enkele schipper werden gebruikt. De schipper van het ingehaalde schip beschuldigde hij er van dat die zijn -snelheid had op gevoerd tijdens zijn inhaalmanoeuvre'. ,Het ongeluk was toch wel gebeurd ook al had ik de vereiste signalen gegeven'. Niet ontkend werd dus het ten laste ge legde, dat de officier mr. Ch. W. Mouton dan ook bewezen achtte. Hij vorderde een boete van 30 gulden. Mr. Veenho- ven vonniste conform. De chauffeur J. J. van H. uit Kapelle werd gevaarlijk inhalen ten laste gelegd. Daarbij zou hij iemand hebben gesne den. De officier achtte een en ander, dat was voorgevallen op rijksweg 58 bij Rilland Bath, bewezen en vroeg 'n boete van 100 gulden De raadsman van de verdachte, mr. C. J. Jutte uit Utrecht merkte in zijn plei dooi op, dat de door Van H. ingehaal de automobilist eerder verschillende ke ren door zware vrachtwagencombinaties gevaarlijk was Ingehaald, en dat hij zijn ergernis daarover misschien op J. had willen afreageren. Verder wees de heer Jutte erop aat zijn cliënt al 17 jaar chauffeur was, zonder ooit moeilijkhe den met de justitie te hebben gehad. Desondanks bleven de officier en «te kantonrechter overtuigd van J's schuld aan het ten laste gelegde. De eerste vroeg dan ook een boete van 100 gulden de kantonrechter maakte er 60 gulden Een boete van 45 gulden, conform, kreeg W. S. J. W. uit Vlissingen, omdat hij zich met een ondeyglijke en verwaar loosde brommer in het verkeer had be geven. .Ik heb hem zo tweedehands ge kocht', was het verweer van W., die zijn brommer, met uitzondering van de foute onderdelen terugkreeg. Mevrouw W. V.-O. kreeg een boete van 50 gul den omdat zij op rijksweg 58 bij Krui- ningen (bij de stoplichten) te snel op het groene licht was afgereden, ,'t Is mogelijk om je aan de 'maximumsnel heid te houden, het kost een beetje zelf beheersing'. zei mr. Veenhoven, die met zijn vonnis no? 15 gulden van het door de officier geëiste bedrag afgedaan had. P. K. uit Middelburg had ernstige twij fels of de gatsometer, die op de Nieuwe Vlisstngse weg bij hem een snelheids overtreding zou hebben geregistreerd, wel juist was afgelezen. De zaak werd aangehouden om de verbalisant te horen. Mejuffrouw S. S. van H. uit Souburg had gedacht bij een stoplicht te Vlis singen door het rode licht te kunnen rijden. ,Wat gaf dat nu. er kwam toch niets aan' De officier dacht er anders over en vorderde een boete van 30 gul den. De kantonrechter deed er nog een tientje af. Een boete van 30 gulden, na een eis van 50 gulden kreeg C. V. Uit Vlis singen omdat hij had ingehaald waar dat met mocht. De auto die ik in haalde was een lesauto, die schok kerig en slingerend reed; ik vond het gevaarlijk om er achter te blijven', verweerde V. zich. Meer afstand was ook een oplossing geweest, vond Mouton. Getuige (ADVERTENTIE) Een blauw jasje met blinkende knopen is nog geen blazer. Voor een ECHTE BLAZER .Sturka' en ,Dick Holt- haus' modellen 106,- - 129,- HERENMODEHUIS Winkelgalerij Middelburg Vrijdag 8 mei 1970 HAAMSTEDE Clubhuis vliegveld; dia- en informatieavond vliegclub Haam stede. KORTGENE 19.30 uur: openbare bij eenkomst met PvdA-kandidaten ge meenteraad. MIDDELBURG Molenwater, 9-17 uur: miniatuur Walcheren. Granny, 20 uur: jeugdsoclëteit. Schouwburg, 20 uur: toneelvoorstelling .Theodoor. een total los'. OOSTKAPELLE Zeelandia, 20 uur: wens-in PvdA. SEROOSKERKE (W) Jeugdhonk. 19.30 uur. jeugdsociëteit. VLISSINGEN Scheldekwartier, 14- 17.30 uur: postzegelbeurs. Britannia: diner-dansant met muziek van Leen Zietse. BERGEN Ol' /OOM Geentemuseum, 9-12 en 14-17 uur: tentoonstelling wer ken Albrecht Durer BRESKENS Goedertijt, 14-17 en 19- 21 uur: tentoonstelling .Oorlog en be vrijding', KLOOSTERZANDE Raiffeisenbank, kantooruren: tentoonstelling werken Vlaamse e.n Nederlandse kunstenaars. MIDDELBURG Rijksarchief Zeeland, Sint-Pieterstraat 38, 9-30-12.30 en 13.30- 17.30 uur: tentoonstelling lager onder wijs m Zeeland ,A is een aapje' Vleeshal stadhuis, 14-18 uur: tentoon stelling .Kunstenaars van de Schelde- VLISSINGEN Scheldekwartier: 10- 22 uur, postzegelten toonstelling. WESTDORPE Galerie Troutzaerte, 9-18 uur: tentoonstelling werken Paul Citroen Een beetje nijdig verliet de verdaehte J. van de V. uit Vlissingen de zittings zaal. Hem was ten lastegelegd dat hij geen voorrang zou hebben verleend aan verkeer op de Wolstraat te Vlissingen. Van de V. was het er geenszins niee eens. De verbalisant-getuige was niet op het vastgestelde tijdstip komen op dagen. Telefoniseh coeaet met de ge meentepolitie van Vlissingen bracht aan het licht dat (Ie getuige een snip perdag had en niet te bereiken was. De kantonrechter en de verdachte wa ren er niet over te sprken. De zaak werd aangehouden, tot onge.noegen van de verdachte. Van de V. was eehter nog maar net het gerechtsgebouw uit of de gezochte getuige kwam de zittings zaal binnen. Mevrouw E. M. de J. te Goes had zon der rijbewijs in een auto gereden. Het kostte haar 150,- waarvan 100 voor waardelijk. De officier had 100 geëist. Een boete van f 100 kreeg F. J. van de H. uil Vlissingen omdat hi.j in een ondeuglijke auto had gereden, 'en daar mee op een andere wagen was gebotsL De eis was 150 gulden geweest. H. M. uit Vrouwenpolder had op de smalle Vroonweg te Oostkapelle niet voldoende ruime gelaten aan een tegen ligger. Er was een botsinkje uit voort gekomen. Het vonnis was 30 gulden boete en daarmee werd een tientje van het geëiste bedrag afgedaan. Eveneens 30 gulden boete kreeg T uit Vlissingen omdat hij op de krusing Lange Delft-Nieuwe Buig te Middel burg aan verkeer van rechts geen voor rang zou hebben verleend. S. brok in twijfel of er op het bewuste punt wel gesproken mocht worden van een krui sing. Hij had wat foto's meegebracht om zijn theorie toe te lichten. De of ficier en de kantonrechter waren ook wel van mening dat op de kruising sprake was van een verkeerstechnisch moeilijk® situatie. Het vonnis was con form de eis 30 gulden boete. C. H. de R. uit Vlissingen kreeg een boete van 25 gulden omdat hij in de Kanaalstraat te Souburg met zijn taxi achter op een fietser was gereden. De civiele vordering werd toegewezen. Mr. Mouton had 50 gulden geëist Dokumentatie H. T. G. uit Goes kreeg een boete 75 gulden omdat hij te Heinkenszand te snel had gereden. De officier had 100 gulden geëist, en hjj beloofde G., die zich niet voor de eerste keer aan een snelheidsovertreding had schuldig gemaakt, zoals bleek uit de documenta tie, ten uitvoerlegging van een voor waardelijke straf een veroordeling van januari 1969 wegens te hard rijden. De zaak van F. E. N. uit Goes, die te recht stond omdat hij op de Rotter damse Kaai te Middelburg met zijn vrachtwagen niet voldoende rechts had gehouden, waardoor een aanrijdi ng was ontstaan, werd aangehouden. Een par- keerfout in de Tulpstraat te Goes kost te B. P. B. uit Middelburg conform de eis 10 gulden. B A, R. en S J C.. bel den afkomstig uit Vlissingen, kregen boetes van respectievelijk 30 en 25 gul den, na een eis van respectievelijk 50 en 30 gulden De verdachten hadden op de Nieuwe Vüssingseweg ter hoogte van de President Rooseveltlaa.n met hun auto's tegen elkaar gezeten. R. had daar bij de fout gemaakt C. links te gaan inhalen, waar dat niet mocht.C.. wiens richtingaanwijzer maar flauwtjes werk te, had bij het linksafslaan niet goed ??!et op de hem achteropkomende R. Een boete van 50 gulden, na een eis van 60. tenslotte, kreeg J. A. S. uit Vlissingen omdat hij komend van de •Nieuwe Vnissingseweg. op dp kruising van die weg met de Voorstraat geen voorrang ha«l verleend aan een over de parallelweg rijdende bromfietser, die bij de aanriiding gewond raakte. Een ci viele vordering werd toegewezen. RENESSE Activiteiten in Renesse tijdens zomerseizoen Evenals andere jaren zullen tijdens de zomermaanden-im Renesse weer vele ac tiviteiten ontplooid worden. Reeds vroeg in het seizoen wordt begonnen met een concert te geven door het plaatselijke fanfarekorps .Luctor et Emergo'. Dit concert zal op 16 mei plaatsvinden. Op 23 mei kaïn men zijn geluk beproeven bij een internationale hengelwedstrijd. 6 juni is de dag waarop het slot Moer- mond kan worden bezichtigd Er zal 'n uiteenzetting worden gegeven van de ac tiviteiten die de in hel slot gevestigde .Outward Boundschool' ontplooit. Op 19 en 26 juni zullen er rondleidingen zijn door de tuinen en bossen van het slot op 27 juni geeft .Luctor et Emergo" haar tweede concert. Op 1 juli is er in de Nederlandse her vormde kerk een bijzondere dienst .In termezzo' gepland waar onder meer een kinderkoor zal optreden. Op 3 juli is er weer een excursie naar het slot .Moer- mond' waarna wat verder gewandeld zal moeten worden als men deelneemt aan de op 6 juli te houden wandeltocht. De afstand zal 15 kilometer zijn. Wil dezelfde dag de start van het korfbal- toernooi bijwonen. Voor dit toernooi wordt gespeeld op 6. 7 en 9 juli. Op 8 juli wordt in de Ned. hervormde kerk een grote zangavond georganiseerd, waar aan verschillende koren uit Schouwen en Duivelamd hun medewerking verle nen. Op S juli is er ook een amateur wieler ronde. Op 10 juli is er weer een excursie naar het slot. waarna .Luctor et Emergo op 11 juli wederom concerteert. Op 13 juli is er een wandeltocht van 15 km, terwijl op 14 juli de activiteiten naar het strand zijn verlegd. In de Nederland se hervormde kerk verleent op 15 juli het muziekkorps van het Leger der Heils haar medewerking tijdens een spe ciale dienst, 's Middags is er weer ge legenheid het slot Moermond te bezich tigen en zal men tevens in staat ge steld worden de activiteiten van de leerlingen mee te maken. Op 17 juli is er een excursie en op 20. 21 en 22 juli is het op Renesse kennis. De organist Arie J. Keyzer geeft op 23 juli een or gelconcert. Op dezelfde dag wordt de Schouwse ringirijderij gehouden, waar bij om de gemeentebeker wordt gestre den. Op 24. 31 juli en 6 en 14 augustus is er nog gelegenheid het slot Moermond te bezichtigen. Op 28 en 31 juli wordt het camping voetbaltoernooi gehouden. Op 3 augustus is er weer een wandel tocht. Tijdens een internationale zang- dienst op 5 augustus treden in de Neder landse hervormde kerk een koor uit Wuppertal en de .Spirits of Batli Che- rem singers uit Vlissingen op Dezelfde avond wordt een lampionoptocht gehou den. Op 22 augustus worden de evene- menten tenslotte besloten met een slui tingsconcert, te geven door .Luctor et Emergo'. Raadsvergadering GOES De gemeenteraad van Wes- terschouwen vergadert maandag 11 mei om half acht. De raadsleden zullen tij dens de bijeenkomst onder meer voor overleg plegen over de bestemmingsplan nen Zeebad Nieuw Haamstede, Oude Moolweg en Scholderlaan. JANSLAND Eerste korfbalwedstrijd Een enthousiast DES te Sirjansland heeft haar eerste korfbalwedstrijd thuis tegen Ouwerkerk in een 7-1 overwinning omgezet. De wedstrijd, gespeeld onder ideale weersomstandigheden, werd ge leid door de heer K. Jongman. Spelers en publiek kunnen óp een aantrekkelijke wedstrijd terugzien. HAAMSTEDE Burgemeester H. P. Everwijn opende maandagavond in de een tentoonstelling van documentatie- maeriaal uit de Tweede Wereldoorlog. Een welkomstwoord sprak de heer J. Friderichs, voorzitter van de Oranjever eniging tot burgemeester Everwijn. wet houder L. v. d. Klooster en de initiatief nemer A. van 't Hooft De heer Van 't Hooft ging het gezel schap voor langs de tentoonstelling, die hoofdzakelijk uit kranten- documentatie Bevrijdingsfeest W esterschouwen WESTERSCHOUWEN De bevolking van Haamstede en Burgh. bijgestaan door- een grote schare toeristen hield het bevrijdingsfeest. Het begon al vroeg toen de koninklijke harmonie .Witte van Haemstede' met drumband en het jeugd- korps de schoolkinderen in marstempo van hun scholen afhaalden. Voor het ge meentehuis te Haamstede werden in het bijzijn van b en w ballons opgelaten. De gezamenlijke scholen brachten voorts een aubade. Op verschillende troittoirs werd in groepjes van 4 kinderen ge schilderd of getekend. Op de Juliana- weg vond een rolschaatswedstrijd plaats en op de Beatrixweide konden de school- iongelui zich meten in hindernisbanen. In de namiddag vertrok een optocht van praalwagens Op de Beatrixweide werd een stoelendans voor paarden ge houden. In de avonduren formeerde zich een grote optocht van burger en toerist waartussen kinderen met lampions lie pen. In de garage .Noordhoek' te Burgh werd het feest voortgezet met medewer king van de beatband .Relax'. Wedvlucht De postduivenhoudersvereniging ,Df Ru:sduif' te St.-Philipsland hield een wedvlucht vanuit Arras. Gelost werd om 13 uur met zuidwestenwind. De snel heid van de eerste duif was 807.62 meter snelheid van de laatste duif was 614.50 meter per minuut. Aankomst 16.48.46. De eerste 10 winnaars waren: 1 J Zuid- weg; 2 J. v. Oeveren; 3 en 6 Joh Quist: 4 gebr. Fonteijne; 5 Kr. Reijngoudt; 7 A. Faasse: S J C. Venvijs; 9 A. Ver wijs en 10 L. Vermeij en zn. SSF. LEDENVERGADERING GROENE KRUIS STAVENISSE De vereniging het Groene Kruis te Stavenisse houdt maan dag 11 mei a.s. om 8 uur 's avonds een algemene ledenvergadering in het dorps huis. De agenda vermeldt het jaarver slag en de" rekening over 1969, de be groting 1970, een voorstel tot verhoging van de contributie, verkiezing van een bestuurslid (het aftredende lig C. G. v. d. Hoek is herkiesbaar) en benoeming van een controlecommissielid. WARLAND Herdenkin gsdienst Er bestond zondagmorgen 3 mei goede belangstelling voor de bevrijdings her denkingsdienst die in de Nederlands heer vormde kerk te Oosterland werd gehou den voor alle kerkelijke gezindten. Voor ganger was de pastoor loci ds H. Om- mering. Na de gewone inleiding bepaal de de predikant zijn talrijk gehoor bij Joh. 8:36 Waar Christus tot de joden zegt: .Indien dan de Zoon u zal vrijge maakt hebben, zo zult gij waarlijk vrij zijn'. Oriëntatierit oran j evereniging In het kader van de festivitditen ge houden te Oosterland werd een oriënta tierit gehouden voor auto's, door de oranjevereniging, met als deelnemers en deelneeomsters. inwoners van de ge meente Duiveland- Het 43 km lange parkoers, dat werd uitgezet door be stuursleden van de O. V.. de heren J. A. Beije en J. P. Boogert, lag ten zui den van rijksweg Ik in de gemeente Duiveland. Er waren 54 wagens aal.i de start bij de toren van Oosterland. De finish was bij het café .Even Bul ten'. Er waren een tiental prijzen, waar van de eerste drie waren: Rinus Dorst Pz uit Oosterland. de eerste prijs. Ri nus Valk. eveneens uit Oosterland de tweede prijs en Huib Roks, Oosterland de derde prijs. Burgerlijke stand OUD-VOSSEMEER Geboren: Volande A. A. C. d v C. G. Vlasbom; Ad na na d v W. Aaarnoudse- T. A. Brouw Getrouwd: M. L. Verc&mman en M. A. Havermans; M. A. B. N. v. Tienen ca C. M. B. v. d. Klundert. DUIVELAND Geboren: Neeitje d v L. v. Klinken en H. C. Corbijn; Maria J. d v A. J. Otte en J. Goudzwaard; Elizabeth d v W. L. v. d. Werf en J. Steenpoorte; Matthijs z v M. M. de Looze en A. C. Legerstee; Machiel A z v P. FMkweert en J. Stols; Adriaan J. E. z v D. J. Fluijt en C. A. v. Zielst. Getrouwd: A. J RcmeIJn 26 j enP.de Braai 22 j; J. C. G. Bouwman 22 J en A. van Driel 18 j; J. M. J. Visser 26 J T. A. Heijboer 2n j; G. J. Lodder 19 j en E. J. van der Werf 16 jaar. Overleden: J. F Keuskamp 29 j; P. E. Stuik 75 j e v H. Zandijk. (ADVERTENTIE) ZATERDAGVOETBAL N-BRABANT Nederlaag voor Tholense Boys Er waren in de eerste klas zaterdag- voetbal afdeling Noord-Brabant nogal wat verrassende uitslagen. Vooral de staartclubs roerden zich flink zodat er ook weer niet zoveel in de stand veran derde al dient gezegd te worden, dat Sprang II het er het slechts af bracht. Rust Roest - BWR Voor de grootste verrassing zorgde BWR dat kans zag lei der Rust-Roest in eigen huis nog wel. een 1-0 nederlaag toe te dienen. BWR is nu definitief uit de zorgen, Post-Boys - The Gunners. In de derby te Breda span de het nogal, maar tenslotte wist Post- Boys de punten toch te behalen via een 2-1 overwinning. Sprang EI - SCS'55 II. In deze derby werden de punten eerlijk gedeeld (1-1) wat voor de Sprangreser ves een toch wel wat somber perspectief achterliet. Zij staat nu namelijk alleen op de onderste plaats. Kogelvangers HNC. Kogelvangers liet zich lelijk ver rassen door het voor behoud strijdende HNC en al was het dan maar 1-0 het zouden wel eens zeer kostbare punten voor de HNC-ers kunnen zijn. DVO'60 - JPD. Ook DVO weerde zich voortreffe lijk en hield ook al de zeer kostbare punten in eigen huis via een 1-0 zege. Hiermee zouden de JPS-ers wel eens de laatste kans op Dromotle kunnen hebben verloren. Olympia'60 - Tholense-Boys. Beide elftallen lieten geen hoogstaand voetbal zien, maar het verschil was dui delijk in het veld te zien. De Olympianen hadden veel meer inzet en daardoor was het tenslotte volkomen verdiend dat bei de punten in Dongen bleven. De eerste goal voor Olympia was overigens een presentje van de Thoolse verdediging. Na ongeveer 7 min. kregen de Thólenaren een vrije trap te nemen en toen doelman Potappei de bal naar een Thoolse verde diger speelde die de bal op zi in beurt weer terugspeelde naar de doelman, ge beurde dit, mogelijk ook veroorzaakt door het zware terrein, iets te zacht, waarvan een Olympia-aanvaller profi teerde: 1-0. De Thólenaren drongen wel wat aan, maar ze waren niet erg geluk kig met hun schoten. In de 35ste minuut werd het Zelfs 2-0 en zo bleef het tot aan de rust. Na rust was er een enkele om zetting in de Thoolse ploeg en men draai de toen wel iets beter. Dit resulteerde in de 10e minuut in een tegendoelpunt van J. Geluk, al stond juist van tevoren een andere Thoolse speler duidelijk bui tenspel. De scheidsrechter trok zich echter niets aan van de Olympia protes ten. De Thólenaren gingen nog wat fel ler spelen, maar in de voorhoede was de inzet toch te gering om tot resul taat te leiden Na 18 minuten in de tweede helft werd het 3-1 voor Olym pia en hoewei de beste kansen voor de Ttiolenaren waren kwam er geen verandering meer in de «tand. De stand is: Post-Boys 20 14 3 3 31 43-20 Rust-Roest 20 15 1 4 31 48-23 JPS 20 12 3 5 27 30-15 SSC '55 n 19 8 5 6 21 28-26 Olvmpia'60 20 8 4 8 20 43-45 Tholense-Boys 20 8 3 9 19 34-35 Kogelvangers 19 6 6 7 18 43-45 BWR 20 6 5 9 17 33-4S DVO'60 20 3 11 15 30-42 The Gunners 20 5 4 11 14 35-44 HNC 20 5 3 12 13 25-42 Sprang II 20 3 6 11 12 34-40 Tweede klas A: Hier werd afgelast SPS - Seolto II. Vrederust - Dlnbeloord IJ. Vre derust behaalde een ruime 5-1 overwin ning op de Dmteloordreservee ONI - Smerdiek n. De Smerdiekreserves zijn nu toch wel duidelijk van slag af en incas seerden een 4-0 nederlaag tegen ONI dat hiermee haar uitstekende positie be houdt. PTT - DEB. De andere koploper DEB deed het ook goed en won met 3-1 van stadgenoot PTT. Good-Luck II - FCH. De GoodLuckreserves weerden zich uitstekend en dwongen FCH een 2-2 gelijkspel af, waarmee ook de kan sen voor FCH toch wel aanmerkelijk zijn gedaald. Chrislandia ET - FSV In dit belangrijke degradatieduel wist Chris landia n op overtuigende wijze tot winst te komen, want toen het eindsig naal klonk had het een 7-2 voorsprong en hiermee zou het vonnis over FSV wel eens definitief geveld kunnen zijn. Het blijft tchter nog even afwachten, te meer daar de FSV-ers nog enkele wed strijden achter staan. De stand in 2A is: ONI 20 13 1 6 27 39-18 DEB 20 12 3 5 27 40-27 FCH 19 8 7 4 23 31 Vrederust 20 19 2 8 22 43-43 Dinteloord H 20 10 1 9 21 32-37 Smerdiek II 19 6 6 7 18 43-47 SPS 18 7 3 8 17 38-34 Chrislandia H 20 6 5 9 17 35-36 Seolto rr 18 5 6 7 16 37-40 Good-Luck n 20 6 4 10 16 36-40 PTT 20 6 4 10 16 41-47 FSV 18 3 6 9 12 2 Derde Was A: Noad '67 - DVO'60 H. Zij het met klein verschil (1-0), de ten bleven in elk geval op Sint-Phi land. BWR II - PSP II. DE BWR-reser ves wisten beide punten te veroveren op een zwaar gehandicapt SPS II dat door een auto-ongeval op weg naar de wed strijd maar met tien spelers in het veld kon komen. De uitslag werd 3-1. Derde klas B: DVO'60 UI - Vrederust II. De Vrederustreserves lieten zich ook weer eens gelden en wonnen met 3-0 Dintel oord ni - Sc. Stavenisse n. De Dintei- oord-elf hielden via 3-1 de punten thuis. FSV m - Kogelvangers En. Hier kwam de winst ook al met 3-1 bij Kogelvan gers EEI terecht. babv- en kleulerkopjes KUNSTHANDEL DE VEY MESTDAGH Bei^amypark 45;58 Vlissingen MARKTBERICHTEN VEILING TE KRABIIKNDUKI. me*. Golden DcUctous I 80 48. 75 3d, 70 S3, 65 42. 60 26; II 80 38—42. 75 40—18. 70 35— «5 28—37, 60 22,1024, 55 22.10; UI 75 28-31, 63 18—22; III gr 16.90—23; Winston I 80 73. 75 72-79, 70 67—80, 65 56-86. 60 37—42. II 80 62-63. 75 63—67. 70 59—65, 65 49—55, 60 32—37, 55 19.50: m 70 36. 60 16.00-21: Jonathan II 75 26. 70 3!. 65 27. 60 17. 55 15.60: III 65 20; Conference II 65 88. 80 103. 55 95—07. 50 66, in gr 79. fijn 60. kroet 22—39 BERGEN Ol' /OOM Roxy, 20 uur: James Bond 007 and her majesty's se cret service, 14 jaar. GOES Grand, 20 uur: The hellflgh- tors, 14 jaar. .MIDDELBURG City, 20 uur: My fair lady. alle leeftijden. VLISSINGEN Alhambra 20 uur: The hellfighters. 14 iaar OPGAVEN VOOR OF INLICHTINGEN OVErI DEZE RUBRIGKi G. VAN OORSCHOT P/A "fZC VlISSINGEN TEL 01184-5144 'RE/SCHOR Geref. organisten in Dreischor bijeen DREISCHOR De gereformeerde or ganistenvereniging, kring Zeeland, houdt zaterdagmiddag 9 mei vanaf twee uur een vergadering in de Nederlands her vormde kerk te Dreischor. Naast wat gebrulkelij'ke agendapunten zaj de bij eenkomst voor net grootste gedeelte u-it muzikale bijdragen bestaan De orga nisten drs K. de Jong Ozn. W. C. vun Kempen. A. Karman en M Pannekoek geven een concert ook zullen verschil lende andere aanwezige organisten mu ziek ten gehore brengen. m Zoekt u het in 't groot Kom gerust, u vindt het hier. Maar ook een klein geschenk verkopen wij u met plezier. natuurlijk uw geschenk - HAVENPARK 2 ,la *m w™* tel. (011101- 2778 m- MOEDERDAG, y-iNrv t daar horen BLOEMEN bij 1 Er is een ruime keuze in bloeiende en groene planten. Volop verse snijbloemen bij bloemisterij EELIUS (naast de bioscoop) ZIERIKZEE Telefoon 01110-2131 KOFFIEMOLENS MOULINEX Philips Inventum Braun Kalorik 2 jaar garantie 14,90 17,90 21,90 19,50 23,50 24,50 65,— 21,50 26,50 48,50 26.50 15,95 STRIJKIJZERS Miele Philips Inventum A.E.G. vanaf 33,50 vanaf 26,95 34,90 34,- Philips Moulinex Braun Inventum 3-mix vanaf 39,95 vanaf 29.90 57,50 THEELICHTJES Daalderop Philips Brabantia Inventum Inventum STOFZUIGERS DROOGKAPPEN Philips Kalorik 31,50 25,50 26,50 29.50 26,— vanaf 127, vanaf 39,95 van 65,90 nu 52,50 VENTILATOREN Philips Kalorik Itho vanaf 44~ X-Pelair en vele andere geschenken POSTSTRAAT 2 TELEFOON 01110-2624 VEILING MIDDELBURG 6 mei: Golden DeUcious 70 56, 60-70 27, aard beien: Giasa U 111—117, Winston 70 81. 85-70 64, 60-65 35—36, 60-70 49, 55-60 22. III gr. !3, IU f. 17. tomaten: AI 214—222. BI 226. Cl 160—163. OC1130—141. All 139—146. C U 121. CC II 68—1119. Groenten sla 12—38, andijvie 4898. »p:naz_e 919, rabarber 5—30, radijs ZT38. postelein 163. witlof A 74—99, B 36—63. afw. 16—63, stek 11—23. pret 17—23. uien 108. »nij»e4derij bs. 16—32. peterselie kastje 101—2:5. toekro ten 7682, raapstelen p.b. 14— 18. vnrr.ee- bioemkooi afw.: 6 pJc. 60—65, 8 p.k. 2266. 10 pjt. 11—31. 12 pk. 10—21, 15 p.k. 10—i9. win terbloemkool II 6 p.k, 7487, 8 p.k. 43—77, 10 p.k. 23—48. 12 p.k. 31—35. 15 p.k. 25—26. komkommers 76 4955. 81-76 40—57. 31-81 2639. «-54 2245. 36-41 22—33. 31-38 22-28. krom p. kg 46. stek p. kg 26—27. Aanvoer wtnterbloemkool 2009 si. VEILING GOES 6 mei: Winston KL.I 80-83 67—70. 75-60 60—74, KL.II 75-80 63—70, 70-75 67—69. 65-70 53—59, 60-65 35—43, 55-60 24-27, grof 17—28; Golden Delicious KL.I 80-85 47—50, 75-80 53—54, 70-75 36—51. 65-70 35—39. 60-66 25. KL.II 80-65 32— 43. 75-80 3546. 70-75 33—45, 65-70 31—38, 60-65 24—26. grof 17—29: Jonathan KL.I 75-80 37, 70-75 35—11. ©-70 33. 60-65 2.-2S KLJI 75-80 35. 70-75 23—25. ©-70 25—25. 60-© '.823; Conference KL.II 70-75 KM. 65-70 100. 80-© 99. 55-60 92. grof 72—77. fijn 44 Totale aanvoer hard trxvt 8150 tósten - Groenten: kasbloemkool 8 si. p. kr. 38—111, afw. 38. kropsla I 28—38. II 13—37. radijs I 39. 11 17—28. kroten H 76—80. witlof II 40—80. afw 15—32. stok 15 en doordraad, prei II 19— 23. andijvie II 46—62. spinazie II 22—35. uien ongesorteerd 86. StcA 5. rabarber I 2228. COÖP. VELUWSE EIERVEILING BARXEVELD Aanvoer 1.284.930 stuk*. stemming matig. Prijzen in f per 100 *uks. e.eren van 52-53 gram 7.15—7 16. 56-57 gram 7.62—8.04. 60-61 gram 8.07—8.36. 64-© gram 8.54—8.84. EIERVEILING BARNEVELD Aanvoer: 470.970 stuks, stemming rratig. Prijzen in f per 100 St.. «eren vac 51-52 gram 6 99—7.41. 56-57 gram 7.33—8 4:. «1-62 gram 8 25—8.84. ©-67 gram 9.09—9.40. EIERMARKT BARNEVELD Aanvoer ca. 2-050.000 stuks, handel matig. Eieren van 50-58 gram 7.65—8.55 per 100. fcg- prijs 1.53—1.47 59-85 gram 8.70—9.75 per 100 stuks, fcgprijs 1.47—1.50. witte eieren 25 tot 50 cent per 100 st lager. GROENTEN- EN FRUITVEILING ZWI.TNDRF.CHT 6 mei: andijvie 103—120. «rinaae 33—59. poe lejein 131—-.43. prei 13—22. w*lof An 97—108, Bil 67—79. rabarber 33—45 stoofsla 53—65. sla AI 16 kg en op 34-49. 12 kg en oo 34—38 Cl 1727. komkommers 90u 7276. 75-»- 64 89. 60-»- 56—60. 504 49—56. 404- 45—48. 35 J. 40—42. 30 35S5 krom 56—60, stel: 18—36 tomaten A 12.90—13 20. B 15.30. C 12.70, CC 9.60—9.70 radijs rood 48—68 wife. 47—46. 9elderli 13:8 peterselie 1567. VEILING K APET.l E- BIEZELTNGE mei: kasaardbeien oer doos van 200 gram: 106149 II 79—176 GoVen J »0 49 75 SO51. 70 M 65 36—39 60 24—25. TT 89 37—47 75 M—36. 70 34-40 30—34 60 n TTT wof 17—29 TTT firn 17 Jonathan TI 79 34 65 31 60 16-20 TTd 15. TTT grof 18. Til fijn IS kroetanoelen. doordraai. Autorit beiaarden Zaterdag: 9 mei zal de afdeling Goes met de bejaarden uit de vrijzinnig her- vormdengroep en de kring Zeeland van de remonstranten een autorit houden. (ADVERTENTIE) Koop voor moeder 'n gezellige n BOEKHANDEL 1 ,micTuo,.n 1 ia DE. VEY MESTDAGH Bellamy park 45-5 8— -Vlissingen

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1970 | | pagina 33