Zeeuwsch-Vlaanderen ■riGENDte Dames De Kikkers werden kampioen fol Ook titel heren-II van de Kikkers Doe-het-zelf-centrum P. van Zoest vrijdag a mei 1970 Wissel Zeeuws-Vlaanderen PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT 5 TERNEUZEN RWS WON TOERNOOI VAN MOC'65 IN TERNEUZEN TERNEUZEN De zomeravondvoet- balverenigimg MOC '65 heeft weer haar jaarlijks toernooi op het Zuideraporl- park te Terneuzen gehouden. Er werd im dit toernooi over het algemeen nog al met scherp geschoten ih 9 wedstrij den werden maar liefst 34 doelpunten gemaakt. De uitslagen: poule A: MOC- RWS 0-0, RWS - FSV 5-0. FSV - MOS 0-5. Daar het doelgem.ddelde en de pun ten van MOC en RWS hetzelfde waren moesten strafschoppen bepalen wie in de finale zou spelen. RWS schoot iets be ter dan MOC. Poule B: Verbrugge - Scheepswerf 1-1, Scheepswei-f - ON A 1-3, ONA - Verbrugge 3-2 en de finale RWS - ONA 5-1. De eindstand was dus: 1 RWS. 2 ONA. 3 MOC. 4 Verbrug ge, 5 Scheepswerf en 6 FSV. OOSTBURG ZEGE VOOR TENNISCLUB LUDO ET EfflERGO De Oostburgse tennisclub ,Ludo et Emer- go' speelde een uitwedstrijd tegen Sluis voor de 5e kias Zuid in de landelijke competitie. Oostburg won 6 partijen tegen Sluis 2. De uitslagen waren: heren enkelspel- G. van Daele tegen C. J. F. van Noorden 6-3, 6-8 en 2-6: Th. Lannoije tegen R. BeLderok 6-8 en 4-6. Dames enkel: C. Verwilst tegen A. Rchulte 2-6 en 2-6; mevr. ,J. Henry te gen S. A. van Noorden 3-6 en 2-6. Heren dubbel: G. van Daele en F. van Damme tegen R. Belderok en F. C. van Noor den 2-6 en 1-6. Dames dubbel: mevr. J. Henry en mej. C. Verwilst tegen mej. A. Schuit? en mej. A.Geyssens 8-6, 1-6 en 11-9. Gemengddubbel: mej. C. Verwilst en G. van Daele tegen mej. A. Geyssens en C. J. F. van Noorden 6-2 en' 6-3; mevr. J. Henry en F. van Damme t'egen mei. S. A. van Noorden en F. C. van Noorden 3-6 en 1-6. VOGELWAARDE Opvoering Scouting Vogelwaarde' De leden van de .Scouting Vogelwaarde' voerden dezer dagen een revue op in het paroch.ehuis te Boschkapelle. Kabou ters. gidsen, welpen, verkenners, rowans en sherpa's brachten op vlotte wijze Brandweermedailles in Sas van Gent uitgereikt Burgemeester R. A. J. den Boer van Sas van Gent heeft ten stadhuize diverse medailles uitgereikt aan leden van de Sasse brandweer. Zo kregen de vrijwil ligers medaille voor 15 ja IJZENDIJKE Instuif in hervormde consistorie IJzendijke vrijwillig dienstverband; E. L. de Vriend - com mandant, A. L. M. Nelen - brandmees ter. G. B. E. Kersbulck - brandmeester, G. C. Schoonen - brandwacht le klasse. J. A. C. v. d. Adel - brandwacht le - klasse, de vrijwilhgersmedaille voor 10den hate van de jaar; F. C. M. Durinck - brandwacht 2e klasse. De medaille van de Neder landse vereniging van brandweercom mandanten en de Kon. Ned. Brandweer Vereniging voor 12'/i jaar. A, Kool dercommandanl, J. A. C. v. d. Adel - brandwacht le klasse, F. C. M. Durinck - brandwacht 2e klasse. Voorts reikte de burgemeester het diploma perslucht- J ?r uit aan: R. Hemelsoet - brand- it le klasse, M. I. Bogte - brand wacht le klasse, F. Th. M. Cappaert - brandwacht 2e klasse. Het ligt in de bedoehng van mevrouw Van Anrooy om iedere woensdagavond in de consistorie van de Nederlandse hervormde kerk te IJzendijke voor jong en oud instuif te houden. Hier zal on der andere aan huisvlijt worden gedaan. Ter z.jner tijd zal van de gemaakte ar tikelen een verkoopdag worden géhou- de Kerkvoogdij. Bevrijdingsfeesten Variété- en balavond besloten winkelactie Een non-stop variété- en balavond in de zaal van de NV Glasfabriek ,Sas van Gent' te Sas van Gent besloot dezer da den de w.nkelactie. georganiseerd ter gelegenheid van de oprichting van de vereniging voor handel, ambacht en in dustrie ,Sas 70' en mede in het kader van de door het oranjecomité georgani seerde bevrijdingsfeesten 1970 te Sas van Gent. De balavond, die een grote belangstelling trok, had als trekpleisters Rosita Bloom, winnares van de Avro- talentenwedstrijd ,A star is born'; The Three Jacksons, accoredeontrio en Irene Lardy, bekend yan haar grote hit Ro meo en Julia. Het geheel werd muzikaal omlijst door hel dans- en showorkest ,The Actif Club.' Tijdens deze balavond werden de winnaars bekendgemaakt van de grote winkelactie. Naast 20 dagtochten voor twee personen werden een week einde Parijs, een weekeinde Londen en een veertiendaagse vliegreis voor twee personen naar Mallorca verloot of de waarde der prijzen in goederen. De reis naar Mallorca met vele waardebonnen van de Sassi bedrijven werd gewonnen door de wed. mevr. Van Hijfte uit Sas van Gent en het weekeinde Londen en slijk door de heer Wou- i mevr. Visser uit Sas (ADVERTENTIE) in IJzendijke In IJzendijke begon de herdenking var de bevrijdingsfeest maandag om 7 uur Toen werd in de r-k kerk een gezamen lijke dienst gehouden waarin wc-rd ge zongen door het dameskoor .De Karre- kieten'. De schriftlezing wwerd gehouden door kapelaan Buysse. terwijl ds Van Anrooy en pastoor Lanen een toespraak hielden. Na afloop was er een stille tooht naar de begraafplaats waar een krans bij het kruis werd neergelegd. Na één minuut stilte werd langs de graven van de Canadese vliegeniers gedefileerd. Op dinsdag werd de bevrijdingsdag ge- Bevrijdingsfeest Herdenkingsdienst, optocht en taptoe (ADVERTENTIE) HULST Directeur NCB werd gehuldigd Sasse feesten Na een geslaagd programma op konin ginnedag werden de feeslelijkheden door het oranje comité te Sas van Gent geor ganiseerd de volgende dag voortgezet ■met een muzikale rondgang door de ge meente van de harmonie de Verenigde Vrienden uit Sas van Gent geassis teerd door de bekende uit M'iddelburg. Voorts werd er op hei Keizer Karelplein een volleybaltoernoo georganiseerd door de instuifvolley Sas Een blauw jasje met blinkende knopen is nog geen blazer. Voor een ECHTE BLAZER .Sturka' en .Dick Holt- haus' modellen 106,- - 129,- Gent en voor de mensen van boven de 65 was er in het sociaal gebouw van de stijfsel en glucosefabriek een middag aangeboden door de stichting soci aal- en cultureel werk te Sas van Gent met het programma .Breng eens een zonnetje' waaraan Rien van Nunen en Bert van Dongen medewerking ven-leen den. De jeugd kwam aan bod in het ver enigingsgebouw in de Noordstraat, waar het beatorkest ,Moby Dick' optrad. HERENMÖDEHUIS Winkelgalerij Middelburg Vrijdag 8 mei 1970 HAAMSTEDE Clubhuis vliegveld; dia- en informatieavond vliegclub Haam stede. KORTGENE 19.30 uur: openbare bij eenkomst met PvdA-kandidaten ge meenteraad. MIDDELBURG Molenwater, 9-17 uur: miniatuur Walcheren. Granny, 20 uur: jeugdsociëteit. Schouwburg, 20 uur: toneelvoorstelling .Theodoor, een total los'. OOSTKAPELLE Zeelandia, 20 uur: wens-in PvdA. SEROOSKERKE (W) Jeugdhonk, 19.30 uur. jeugdsociëteit. YLISSINGEN Schèldekwartier, 14- 17.30 uur: postzegelbeurs. Britannia: diner-dansant met muziek van Leen Zietse. BERGEN OP ZOOM Geentemuseum, 9-12 en 14-17 uur: tentoonstelling wer ken Albrecht Dürer. BRESKEXS Goedertijt, 14-17 en 19- 21 uur: tentoonstelling .Oorlog en be vrijding'. KLOOSTERZANDE Raiffeisenbank, kantooruren: tentoonstelling werken Vlaamse en Nederlandse kunstenaars. MIDDELBURG Rijksarchief Zeeland, Sint-Pieterstraat 38, 9-30-12.30 en 13.30- 17.30 uur: tentoonstelling lager onder wijs in Zeeland ,A is een aapje' Vleeshal stadhuis, 14-18 uur: tentoon stelling .Kunstenaars van de Schelde- zoom'. YLISSINGEN Scheldekwartier: 10- 22 uur, postzegeltentoonstelling. WESTDORPE Galerie Troutzaerte, 9-18 uur: tentoonstelling wei-ken Paul Citroen. BERGEN OP ZOOM Roxy. 20 uur: James Bond 007 and her majesty's se cret service. 14 jaar. GOES Grand, 20 uur: The hellfigh- ters, 14 jaar. MIDDELBURG City, 20 uur: My fair ladv. alle leeftijden. YLISSINGEN Alhambra, 20 uur: The hellfighters, 14 jaar. Enige en algemene kennisgeving. Door de Here werd thuisgehaald, onze lie ve zuster, schoonzus ter en tante FRANCINA MARIA VAN WUIJCKHUIJSE in de ouderdom van bijna 78 jaar. Ik geloof de verge ving mijner zonden en het eeuwige leven. Familie Van Wuijckhuijse Sluis, 6 mei 1970 St-Jacobstraat 8 De teraardebestelling zal plaatshebben op zaterdag 9 mei 1970, om 16.00 uur, vanaf het jeugdgebouw van de Ned. herv. kerk te Sluis. vierd door kinderspelen. Voorts was er een knobbelrit en een oriëntatlerit. Om half zes werd door het voormalige ge meentebestuur aan de brandweerkazer ne een gedenksteen onthuld, 's Avonds om half zeven ahd er een geko^'umeerde voetbalwedstrijd plaats op portveld tussen leden van de schu! eniglng en biljartclub. Hiervoor wa, jen grote belangstelling. De wedstrijd eindigde met een gelijkspel 4-4. Daarna kon de jeugd zich vermaken op een openluchtbal op de markt met het orkest .The Concords' Gouden bruiloft oud-burgemeester van Zuiddorpe ZUIDDORPE Oud-buirgemeester M. Puylaert van Zuiddorpe en zijn note vierden maandag 4 mei hun 1 bruiloft. Ter ere van dit jubileum droeg pastoor Vermeule een mis op, waarbij het Zuiddorps meisjeskoor on der leiding van mevruw Moerdijk en kele speciaal voor dit feest gecompo neerde liederen zong. Het buurtcomité had gezorgd voor een ereboog voor de heer en mevrouw Puylaert. Om half vier was er een drukbezochte receptie waar tal van oud-collega's blijk gaven van hun belangstelling. Ook uit het boeren bedrijf was veel belangstelling. Namens de inwoners van Zuiddorpe werd de oud-burgemeester een elektri sche hgggeschaar en een bloemstuk aan geboden. Om vijf uur bracht de drum band ,Ons Genoegen' een serenade; de dag werd besloten met een diner voor de familie. KOEWACHT Koewacht AI kampioen In een spannende en zenuwachtige wed strijd heeft hc-t Koewacht A-junioren elftal met 2-0 gewonnen van Terneuzen A II. De overwinning was verdiend en werd 10 minuten voor het einde be paald toen Baert een fout afstrafte. Na deze goal speelde men ontspannen, zeker toen H. Buijs er een paar mi nuten later 2-0 van maakte. Voor de feestvierende vereniging ae- ker een mooi geschenk van de eerste A-junioren in de Koewachtse voetbalge schiedenis. Het kampioenselftal bestond uit: H. de Kerf, P. de Gronckel, H. Suïj. R van Damnue, F. Matthijs, G. van Goeithem, W. Herman, H. Baert, A. Buijs, H, Buijs en T. Buijs, wegens blessuere in de 2e helft vervangen door W. Mar tens. OPGAVEN VOOR OP INLICHTINGEN OVER DEZE RUBRIGKi O. VAN OORSCHOT P/A ■p7C.VllSSINGEN.TEl.01iM-!l4«. tl Heden overleed, zacht en kalm, mijn gelief de man en onze zorg zame vader, behuwd-, groot- en overgroot vader, de heer CORNELIS ABRAHAM DE GROOTE in de ouderdom van ruim 82 jaar. Zuidzande: C. J. de Groote- Zonnevijle Oost-Souburg: N. C. van de Vijver- de Groote J. van de Vijver Cadzand: C. N. Dierings- de Groote A. Dierings Oost-Souburg: J. de Groote A. de Groot- Provoost Zuidzande: M. de Groote Bergen op Zoom: A. de Groote D. A. de Groote- Robijn Klein- en achter kleinkinderen Zuidzande, 7 mei '70 Sluisseweg 22 De begrafenis zal plaatsvinden op maan dag 11 mei, om 15.00 uur, vanaf de consis torie te Zuidzande. PROGRAMMA IN FEESTTENT KLOOSTERZANDE Prachtig Showorkest ,Die Lustïgen Burschen* Toegang 2,50. ZATERDAGAVOND Groot slotfeest. Dansen, muziek, optreden Patricia Paay, De Spelbre kers en ,The Shepherds'. Toegang 3,-. SLUIS Het bevrijdingsfeest m Sluis was helemaal voor de schoojeugd geor ganiseerd. 's Morgens werden de leer lingen van de hoogste klassen van de basisscholen ontvangen in de raadszaal van hel stadhuis Burgemeester P. F. van Hootegem .-.prak eea kort woord over ,De vrijheid' en daarna verzorgden de jeugd een ontspann;ng3programma. De r-k meisjesschool verzorgde een koor zang onder leiding van de heer L. Du- cheme en voor declamatie zorgden: Pia van Opdurp, Rosemarle de Wispelaere. i Peter Ohms en Ellen Leer. De bijeen komst werd besloten met het zingen van het Zeeuws-Vlaamse volkslied. de Koning van Engeland' t«- Hulst Verder was er ec-n fietsenrally voor de dezer dagen de heer A. Prince, di- leerlingen van de hoogste klassen en recöeur van het boekhoudbureau N'CB -• 1 - aldus1 een g«5costum eerde optolht voor de leer- HuM. gehuldigd. »rd aan dtjeugd. L«*eo we. aldus lingen van de kleuterscholen en van De heer Prince was veertig Jaar aan d J vtoraTvS de laagste klas en van de lagere scho- het bureau verbonden Bakens *Vl£n ™b4eled?n De muziekvereniging Apollo bege- Achtereenvolgens spraken op de huid:- t Alpen .n ik gingsbijeenkomst professor dr F. W. i "eiKoor ,gou ,s rn.jn nca. oiv «ejubct Kriellaars (voorzitter NCB), de heer j Vergouwe verleende zijn medewer- A r Merkx rector NCR i i G w aan deze aieoBi. L>gU:sUjn /namens Sli van het !f L5flr boekhoudbureauen tot slot hield de vLct hun ÏLrtASid. 1 J3b°j HSTTJS ""k' p-rtl"5' -- ook mevrouw Prince werd betrokken Aera. I BRESKENS De bevrijdingsfeest* Breskens werden dinsdagmorgen om ei uur geopend door leden \an de muziek vereniging .Uit het volk. voor het volk' te Breskens die vanaf de toren van de hervormde kerk het Wilhelmus speel den. 1 Om half 1 ien was er :n de hervormde kerk een herdenkingsdienst waar onder andere oud-burgemecater J. Eekhout j sprak. Hij belichtte verschillende Incet- ten uit de oorlogsjaren en sprak over) het bombardement op Breskens op lil september 1941, dat veel Inwoners hef. I ,Nu. na 25 jaar Ls het ant- leidde de optocht door Sluis. BEVRIJDINGSFEESTEN HONTENISSE GOED BEGONNEN De bevrijdingsfeesten te Honlemsse. die een hele week duren, zjjn bijzonder goed van 9lart gegaan. In de sportzaal te Hengstdijk werd op bevrijdingsdag door het*- 1 de een voor de kleuters Vogelwaarde, Pauluspolder, Hens dijk en Ossenisse. Er was onder andere een goochelende clown, enkele muzi kanten, een paar akrobaten en uiter aard de traditionele traktatie. Een en ander zeer tot genogen van de onge veer 450 kinderen. In Kloosterzande be gon bevrijdingsdag met een herden- kings- en dankdienst in de r-k kerk te Groenendijk. Hier waren de voor gangers: ds De Neeling van de n-h kerk te Kloosterzande. pastoor Ver ster uit Groenendijk en pastoor Jacobs uit het Belgische Eksaarde. Verder werkten aan deze dienst mee de koninklijke harmonie ,St.-Cecilia' uit Kloosterzande. oud-verzetsstrijder R. Fasschaert, een dames- en herenkoor en organist Th. Tottè. Er was voor deze dienst een behoor lijke belangstelling. Na, de dienst wer den een groot aantal genodigden uit Hontenisse en Eksaarde ontvangen door burgemeester en wethouders van Hon tenisse in de raadzaal van het gemeen tehuis te Kloosterzande. Burgemeester Somers heette de geno digden hartelijk welkom en onderstreep te nog eens het grote nut van de saamhorigheid, die tijdens deze bevrij dingsfeesten tot uitdrukking komt. Hij dankte het feestcomité uit Klooster zande voor het vele voorbereidende werk en wenste hen veel succes toe voor de verdere activiteiten. Ook sprak hij de hoop uit dat vele Eksaardenaren zullen deelnemen, wat zeker de ver broederingsband tussen Hontenisse er Eksaarde ten goede zou komen. Tijdens de daarna gehouden koffieta fel dankte de burgemeester van Eks aarde namens alle genodigden het feest comité Kloosterzande en ook het ge- meentébestuur van Hontenisse voor de ontvangst. Hij nodigde allen uit voor een spoedig tegenbezoek. Hierna werd de dag verder in een feestelijke stemming voortgezet, waar bij vooral de jeugd aan bod kwam. Een kleurrijke optocht opende de mid dagactiviteiten. die verder bestonden uit onder andere een ballonwedstrijd, een .bloemenhulde voor de koningin en wedstrijden met en zonder hindernissen en tot besluit van de dag een groot bevrijdingsvuur, waarna men in de grote feesttent nog vele uren bijeen bleef om te dansen op muziek van de Eksaar- dense boerenkapel ,Het Kleine Muziek- ke. Feestcomité bood kinderen gift aan taris werd voor koninginnedag en be vrijdingsfeest een royale gift overhan digd voor de leerlingen van de school te Kapellebrug. De 37 leerlingen van die school ontvingen 100,- aan ver snaperingen en cadeaus. Westdorpe vierde feest Het feestcomité van Westdorpe had voor de viering van de bevrijding een uitge breid programma samengesteld, 's Mor gens was er een oriëntatierit voor fiet- terwijl voor de jongeren volksspe- georganiseerd werden georganiseerd het voetbalveld. De allerkleinsten werden bezig gehouden met films in de zaal Concordia, 's Middags was er op het voetbalveld een dames-voetbalwed strijd die de nodige aandacht trok. Het -eheel werd 's avonds besloten met mmpionoptoaht. Heden overleed in het Julianaziekenhuis te Terneuzen, na een langdurig, geduldig gedra gen lijden, onze geliefde man, vader, behuwd- ?n grootvader MICHIEL DE VISSER echtgenoot van Dina van Bendegem, n de gezegende ouderdom van 82 jaar. Terneuzen: P. C. de Visser E. J. de Visser-Neele Michiel, Betsy, Dini Axel, 6 mei 1970 Margrette 34 De teraardebestelling zal DV plaatshebben op de algemene begraafplaats te Axel op zater dag 9 mei, om 14.15 uur, na voorafgaande rouwdienst in het verenigingsgebouw van de geref. kerk in de Kerkdreef te Axel, welke aanvangt om 13.30 uur. voorafgegaan door de drum band van IJzendijke en de muz:eKvere- nlglng .Uit het volk. voor het volk.' 's Avonds om acht uur rukte de mu ziek nog eens uit voor een lamp:onop- I tocht door het dorp. Met een taptoe op het Oranjeplein werd net 25-jarig bevrijdingsfeest besloten. Bevrijdingsfeest in Zaamslag •ergezeld gaan van geschenken en bloe men. Na dit officiële gedeelte hield de jubilaris een drukbezochte receptie. Twee uitvoeringen ,De Transfiguratie' De Camere van Rethcrica .De Trans figuratie' uit Hulst heeft in hoteel De Graanbeurs te Huist, iüVH een tweetal uitvoeringen verzorgd. Dei De oranjevereniging te Zaamslag is Transfiguratie speelde de boevencome-| er in geslaagd een druk bezet bevrij- die in drie bedrijven .Fluffie en Stuffie'.l dingsfeest te organiseren, dat bijzonder De regie was im handen van de heer I vlot is verlopen Oharles Hcirman. Voor belde uitvoerin- Nadat om 8 uur het feest was geopend gen bestond een goede belangstelling, met klokgelui, vond er om 9 uur een herdenkingssamenkomst plaats in de r ï-i i Nederlands hervormde kerk, waarna een I €€Sl€ll]Rfl6(l6ïl inleidend woord van de heer P. de Leeuw namens de oranjevereniging de y MilMMrtmek m Hulst »,m van- plaatselijke predikamL ds A T. D-.. daag. irilK, het heataan. j,'*. c. Haitsma en ds L- Zwaan ge —art met eer feestel.jae dspraken over rrsp. bevrijding, verwaeh- Eet personeel- Allereerst is er in de m verantwoordelijkheid Deze diunst werd mede bijgewoond door de wethouders Llndenbergh en Ra- rnondt namens het gemeentebestuur. Na deze dienst opende de voorzitter van de oranjevereniging, de heer C. A. de Kraker, in De Poort een tentoonstel ling van schilderijen van Pieter de Bodt Deze tentoonstelling was de gehele dag geopend en trok heel wait kijkers. Ondertussen werden er in ,De Rank' voor de schooljeugd diverse films ver toond, terwijl de leerling» ste klassen konden deelr oriëntatietocht over het dorp met ver sierde fietsen. Het hoogtepunt van de dag werd ge vormd door een groots spelprogram- ma, in de trant van zeskamp op het sportterdein. Negen ploegen van sportverenigingen bekampten elkaar verschillende onderdelen, zoals loopfiet- babv- en kieuterkopjej JulJ BOEKHANDEL M^THANOEL - DEWEY ME Bell amy'pa ilc 4 t STDAGH - Vlissincjcn Dat voor Hulster basiliek een eucharistieviering, D,7f. fijrtnt,t waarna in de hal van de fabriek een ca- deau namens het personeel wordt over handigd. In de sporthal ,Den Dullaert' kan het personeel deelnemen aan diver se sportevenementen. In de hal van het bedrijf wordt vervolgens een feestmaal gebruikt, waarna de feestdag wordt be sloten met een groot bal in .De Koning van Engeland.'" Politiejubilaris werd gehuldigd In Hulst is dezer dagen de heer A. Hel- mich gehuldigd omdat hij 25 jaar gele den bij de politie in dienst trad. De ju bilaris werd 's morgens toegesproken door majoor Borra uit Middelburg, door djudant Van de Hove van dc srcepj sen. steltlopen, ballonprikken, marathon Afara- quiz, waterdrzgen, paren kruiten, zak- lopen met paren, klmrek en ballenwer- Hulst en door opperwachtmeester hamse namens de bond van politie-agen- ten ,St.-MichaelOok sprak burgemees ter P. J. G. Mollhoff van Hulst de ju bilaris toe en dankte hem voor zijn werk. De heer Heimich heeft buiten zijn .llu, beroep diverse andere bezigheden. Hij lsi^ng een beker Voor secretaris van het Rode Kruis in Hulst, pén. Een combinatie van de gymna stiek en de voetbal kwam tot het beste resultaat, en verkreeg daardoor niet alleen een eerste geldprijs, maar even- lie deelnemers was er een herinnerings-bevrijdingsme- was actief voor het reclassenngs-.yerkjd^e" G^der'hët "tMrfjke publiek be- als voorzitter, secretaris en penning-vonden zien ook burgemeester en me meester en is adviseur van het maat- vrouw Aschoff en wethouder Berbé. schappelijk werk. Yerder js hij lector en Onmiddellijk aansluitend op deze zes collectant in de kerk en leider van een kamp volgde een voetbalwedstrijd tus- damesgymnaetiekclub. De heer Heimich mocht naast de gebruikelijke enveloppe me' inhoud, lüverse cadeaux in ont vangst nemen en zijn vrouw kreeg bloe men. Na de middag hield de jubilaris thuis een drukbezochte receptie. BRESKENS Dodenherdenking te Breskens BRESKENS Maandagavond om 8 uur werd een stille omgang gehouden naar de begraafplaats te Breskens van af het voormalige gemeentehuis in de Dorpsstraat. Op het massagraf op het kerkhof bracht een hoornblazer ,The last post' ten ge hore. Bij het hijsen van de vlag zong het zangkoor .God is mijn lied' het Wil helmus. De schooljeugd legde bloemen op het massagraf en op de graven van de zes geallieerde vliegers die te Bres kens begraven liggen. Bij de plechtig heid waren aanwezig oud-burgemeester van Breskens J. Eekhout en zijn echt genote, de heer J. Vergouwe, wethouder van de gemeente Oostourg en vele an dere belangstellenden. een ploeg uit Zaamslag ploeg uit Axel. De bezoekers toonden hun overwicht in een 7-1 overwinning. In het gymnastieklokaal was de judo inmiddels reeds begonnen met een de monstratie van de jongste leden, waar na een wedstrijd volgde van wat meer gevorderden tussen Zaamslag en Axel. thuisclub haalde de meeste punten en verkreeg daarbij een beker, nioren vergastten het publiek i jiu-jitsu demonstraties. Degenen, die* andere afwisseling zochten, genoten vol op van films over vroegere feesten in Zaamslag. De heer J, J. Haak be schikt langzamerhand over een uitge breide serie, die steeds de aandacht blijft trekken. Ook in de late avond- uren verzorgde hij een voorstelling. Oud-Scampolo speelde een korfbalwed strijd tegen K VZaamslag. Ze deden het nog best, al moesten ze in de huidige generatie hun meerdere erkennen bij een eindstand van 2-4. Ook bij de vol- lybal konden de ouderen een goede partij geven. Tenslotte verzorgde de harmonie .De Volharding' een concert op de kiosk en trok daarna een lange stoet van lampiondragende kinderen achter zich. Zaamslags oranjecomitè kan terugzien op een zeer geslaagd feest. Volleybal Zeeuwsch-Vlaanderen Geef MOEDER met MOEDERDAG een passend geschenk uit onze sortering: bloembakken en andere kleinmeubelen wandkeukenkastjes linnenkasten keukentafels keukenrekken /Pieterman' passpiegels Voor de zeer vele felicita ties, bloemen en cadeaus, die we bij ons 40-jarig hu welijk mochten ontvangen, zeggen wij, ook namens on ze kinderen en kleinkinde ren, hartelijk dank. Fam. P. Lindhbut- Kaashoek. A. J. Polder, april 1970. Langeweg 14. Poststraat 3 Zierikzee Telefoon 01110 - 3395 Nadat de lieren van Kikkers II vrij dagavond in de volleybalcompetitie van Zeeuwsch-Vlaanderen 't kampioenschap van de tweede klas hadden veilig ge steld wisten zaterdagmiddag de Kikkers- dames op de eerste plaats beslag te leggen door met 3-0 van Terhole II te winnen. In de beslissingswedstrijden te gen EWC uit Missingen zal uitgemaakt worden welk team bij de dames dis trictskampioen in Zeeland zal worden. Aan dit team wordt de gelegenheid ge boden over te gaan naar de overgangs klas. Zowel de dames van Terhole II als die van de Kikkers kwamen zeer nerveus in het veld. Beide teams hadden zich volkomen naar deze wedstrijd toegeleefd en voor beiden was het belangrijk om te winnen. Zo de Kikkers wonnen dan bleven zij de eerst - in hun klas in Zeeuwsch-Vlaanderen en won Terhole dan was nog een beslissingswedstrijd noodzakelijk. De beide eerste sets gin gen nagenoeg gelijk op en steeds wis selde men van service. Een betere tech niek gepaard gaande aan goed spelin zicht en enkele ongelukkige ballen van Terhole bracht de Kikkers een 2-0 voor sprong. Pas toen kwam de sfeer. Het gehele supporterslegioen, ongeveer 60 man liet zich horen bij de derde set. voor de Kikkers de stand op 2-0 kwam te staan. Iets verrast in de derde set kwam ISVG goed terug en wist met 13-15 te winnen. Na te genvaller voor de Kikkers kwamen de zenuwen om de hoek kijken en werd het spel van minder kwaliteit. ISVG dat flinke tegenstand bood gaf niets toe. Steeds bleef de strijd gelijk opgaan met lange raillies aan weerskanten. Juist op het" voor de Kikkers gunstige moment wisten de groenen door te drukken en de stand op 15-13 te brengen, om daar mee het kampioenschap in de tweede klas te behalen. Een vreugde gehuil van spelers, bestuurders en supporters deed de sportzaal op haar grondvesten sohud- den. Een verdiend kampioenschap voor een team dat geen enkele wedstrijd heeft verloren. Met nog een wedstrijd tegen Sluiskil voor de boeg, kan er niets meer gebeuren. Geen enkel team kan nog zoveel punten halen als het team van de Kikkers. De vastgestelde belangrijke wedstrijd om de eerste plaats In Zeeuwsch-Vlaanderen in de eerste klas heren tussen Terho'e en Scheldesport is niet doorgegaan omdat de scheidsrechter niet kwam opdag:n. Hier door krijgt de competitie nog een lan gere duur dan reeds was voorzien. Districtsbeker MARKTBERICHTEN VEIUKG TE KRABBENOIJKE «3 42. m yy. u so ?.s;o. ~s 40—48. vj 3i— 85 29—37, 80 22.:0—W. 56 2Ï,I0: IIJ 73 28—31. 63 18—22; III gr 16.90—23; Wj.aton I 80 78. 75 72—79, 70 67—80, 65 56—68, 60 37—42. II 80 62—63. 75 63—67, 70 50-65, 65 43—55, 60 32—37, 55 19.50; III 70 36. 60 16.90—21; Jonathan II 75 29, 70 31. 05 27, 60 !7. 55 15 v>\ III 65 20: Conference II 65 33. 60 107. 55 95-87. 50 66, m gr 70, fijn 93. kroel 28—S3. VEILING MIDDELBURG 6 mei: GoMc.i DriSeSou* 70 56, 6O-70 27. aard beien: Glasa II WI—<M7, V.'.niton 70 81. 65-70 64, 60-OS 35—36. 60-70 43. 55-60 22. III j:r. "S. III t. 17, tomaten: AI 214—222, BI 226. Cl 160—083, CC 1130O 41, A II 109—146, CU 121, CC II 68—609. Groenten- sla 32—38, andirvi* 4696. »p;r.azie 9—19, rabarber 5—30, radi* 27—38. postelein 1». wlttof A "4C*?. B 55—03. afw. 16-63. li—83. prei 37—». uier. 308. «rujseiderij ba. 16—32. peterselie kistje :o:2:.5. boikro- ten 7682. raapstelen p.b. 14:o winter- bloemkool afw.: 6 pk. 60—65. 8 p.k. 22—56, 10 pk 133. 12 p.V,. 10—3113 p.k. 1019. win ter bloemkool II 6 pk. 74—#7, 8 pk. 43—77. 10 p.k. 23—48. :2 p.k. 31—35. 15 p.k. 25—26, komkommers 76 49—55. 81-76 40—57, 5'-61 28—39, 41-51 2245. 36-4! 22—33, 31-38 22—28. VEILING GOES 6 mei: Winston KL.I 80-85 97—70, Tó-Aj 00-74, KL.II 75-80 63—70. 70-75 6769. 65-70 53-59, 60-65 35—43, 55-60 24-27, grof 17—26: Gol'Jen Delicious KL.I 80-85 47—50, 75-80 53—54, 70-75 38—51, 65-70 35—39, 60-65 25, KL.U 80-85 32— 43. 75-80 35—46, 70-75 33—45, 65-70 31—38, 60-65 24—26. grof 17—29; Jonat-ban KL.I 75-80 37. 70-75 35—41. 65-70 33. «0-63 2' -25, KLJI 75-80 X. 70-75 23—25, 65-70 23—25. 60-65 18—23: Conference KLJI 70-75 304. 55-70 300. 67-55 96. 55-60 92. grof 72—77. fijn 44. Totale aar.voer bard Inra 8350 lesten Groenten: kasbloecnkool 3 st. p. kr. 88331. afw. 33. kropsla I 23—33. II 33-37, radijï 1 30. II 17—28, kroten II 76—80, witlof II 40-30, afw. lö—32, stek 15 en doordraai, prei II IS— 23. andijvie II 46—62, spinsri.- II 23—35. uien ongesorteerd 88. stek 5, rabarber I 2228. COOP. VELUWSE EIERVEILING BARNEVELD Aanvoer 1.284.930 sfuks. stemming matig. Prijzen in per 100 stuks, deren van 52-33 gram 7.15—7.36. 56-57 gram 7:62—8.04. 60-61 gram 8.078.38, 64-65 gram 8,548.84. EIER VEILING BARNEVELD Aanvoer: 470.070 stuks, stemming ma Mg. Prijzen Sa per 100 st_, eieren van 51 -52 gram 6 997.41. 56-57 gram 7.93-8 43. 61-62 gram 6.25—8.84. 68-67 gram 9.09—9.83. EIERMARKT BARNEVELD Aanvoer ca. 2 <350.000 scukc. handel matig. Eieren van 50-58 gram T.fó—8.56 per :c<>. kg- prils 1.53—1.47, 59-65 gram 8.70—9.75 per 300 stuks, kgprijs .47—1.50, witte eieren 23 tot 50 cent per 100 st. lager. GROENTEN- EN FRUITVEILING ZWIJNDRECHT 6 cr.e:: andijvie 103—320. soir.az'.e 335?. pos telein 331—343. prei 13—22. wklof All 97—102, BH 67—79. rabarber 33—15 stoofsla 53-65. sla AI 16 kg en on 34—49. 32 '<C en op 34—38. Cl 37 —27. komkommers 90 - 72—76. 75 64— 69. 60+ 5660. 50+ 49-66. 40- 45—48. 35 40—42, 30+ 35—33 krom 56—60, stek 18—36 tomaten A 12.90—13 20. B 15.30. C 12.70, CC 9,60—9.70 radlis rood 63—63 vr.'.p. 47—48. •elderij 13—18. peterselie 15—17. VEILING K APET.LE-BIEZEI.TNGE 8 mri" kasaa-dbe^en oer doos van 200 gram: I tOA—149. II 79—'"6 Go'-len I K) +349 75 50—51. 70 »=+-+« 38—34 60 24—2S. II 90 X!47 75 31—38 74 3Jin 63 3/1—34 «3 22 Tfl trrof 17—2"> ÏTT 'i'i 17 Jonnto.lp Tl 74 34 35 31 60 16-21' TTd 15. TIT grof 15. III fijn '15, krr>«"tanoi*Ten, doordraai. Op zaterdag 9 mei vinden te Hulst de man liet zich horen bij de derde set, resterende wedstrijden met de finales Tot de stand 8-8 hield Terhole, da: on- P,aats ,tl'ssf.n de deelnemers aan de be de r grote druk stond omdat deze setkerwedstnjden in het district Zeeland, beslissend was, gelijke tred Langzamer-; Uu wedstrijden vangen aan om 13.00 hand begonnen de zenuwen weer parten u,ir ln de sporthal. te spelen en Terhole leed hieronder In poule 1 zijn Scheldepoort en Ter- het meest. Een verkeerd begrijpen tus-1 hole bij de heren nog ongeslagan, zo- n coa2}| Van Ter- dat hier een spannend verloop mag wor- geen »oed. De Kik-:den. verwacht. In poule 2 is EGVC on- kers deden er neg een schepje bovenop geslagen er. h:eru:3 zullen dus de fina'is- "UNr.r RtliarfwprUhnd Aan de biljartwedstrijd bij Fr. Buijs te Clinge namen 29 oe^onen dee' De uit- «lae- lm'drie: i P Beo^e's: 2 W de' 3 p-ufMot; 4 r fj. d. P"— he; 5 'H Duillaert; 6 H. de Witte; 7 F. Pol- f ADVERTENTIE! Koop voor moeder 'n gezellige sen scheidsrechter hole deed de ploeg en wisten met de stand 20-15 de derde I ten móeten komen. Onmogelijk ïe zegg set te winnen en daarmee een 3-0 zege1 wie da: zullen zijn. De sterkte is nage- te behalen. Een verdiende overwinning van een sterk team da: echter alles moest geven om het goed spelende Ter hole II onder de knie te krijgen, Na af loop werden de dames ,ran de Kikkers in de bloemen gezet door de sportieve verliestere van deze strijd. KIKKERS II - ISVG H 3-1 - 1J1US Te Aardenburg vond de ontmoeting'volkomen open staan. EWC. Schelde- plaats tussen Kikkers n en ISVG n, sport. Dynamo '70 en Terhole n zullen waarin na twee gemakkelijke sets [moeten uitmaken wie de finalist wordt. teams hebben elk 4 punten uit 2 strijden. In poule 2 hebben de 4 deelne mende teams elk 2 punten behaald uit 2 wedstrijden, zodat de kansen hier nog

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1970 | | pagina 31