Panamees bracht stank over Terneuzen Slechtweer-voorzieningen in achterland dienen uitgebreid Kust levendig Zeeland was favoriet Deen met averij in Vlissingen Uitbreiding Hoechst op nieuw ter visie 2 INLEIDERS RECREATIEDAG: Schrale bait bij inbraak in Goes MAN DODELIJK GEWOND BIJ BOUW KADEMUUR SL0ETERREIN MOEDERDAG - BLOEMENDAG ALMANAK VREEMD GELD OOK OP ZATERDAG DE GRENSWISSELKANTOREN Kwekerij M. H. Dekker RUIM 160 BEZWAREN 1 succes verzekerd PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT VRIJDAG 8 MEI 1970 VLISSINGEN Vier van de vijf inleiders op de dinsdag te houden Zeeuwse Recreatiedag zijn het over één zaak eens: de mogelijkheden voor de recreanten bij slecht weer dienen te worden vergroot. Gede puteerde A. L. van Geesbergen is van mening, dat een onderzoek moet worden ingesteld naar de wenselijkheid van attractie- centra speciaal voor dagrecreanten. Mr E. Wage, voorzitter van de Provin ciale Zeeuwse VW, acht het gewenst een onderzoek in te stellen ïwar de mogelijkheid om voor Zeeland een nieuw op te rieten recre atiedorp van de grond te halen, dat vooral zal dienen te voorzien in de behoefte aan slechtweer-accommodatie en voor dagtoeristen aan trekkelijk kan zijn. VAN GEESBERGEN VOOR TOERISTENBELASTING EN MR WAGE TEGEN Dp heer B. M. van Griethuysen, hoofd van de hoofdafdeling' openluchtrecreatie van het ministerie van erm, stelt: ,De klimatologisch omstandigheden in ons land vergen, dat in Zeeland meer aan dacht wordt besteed aan slechtweer- voorzieningen. Er dient een bebossings plan vo r het gehele gewest te worden opgesteld. Daarbij zal in het bijzonder aandacht moeten worden geschonken aan het verschaffen van lommer en luw te in het achterland.' De adjunct-direc teur binnenland van de Stichting Na tionaal Bureau voor Toerisme, de heer N. J. >1. de Rooij, zegt hierover: .Het is van groot belang, dat hoge prioriteit wordt verleend aan het verbeteren en creëren van .slechtweer-voorzieningen.' Op de Zeeuwse recreatiedag, die in de Schouwburg te Middelburg wordt ge houden. zal gedeputeerde Van Geesber gen, die tevens voorzitter is van de pro vinciale raad voor de recreatie in Zee land. stellen, dat overheidssamenwerking in streekverband nodig is: ,Per regio be staat behoefte aan recreatieve ontwik kelingsplannen.' Hij wijst een aaneenge sloten bebouwing naar het voorbeeld van de Belgische kust van de hand. Volgens de heer Van Geesbergen bestaat er be hoefte aan een badplaats van stedelijke allure: alleen Vlissingen komt hiervoor in aanmerking. Voor het beheer en in richting van het Grevelingenbekken en het toekomstige Zeeuwse Meer, waar voor honderden miljoenen guldens nodig zijn, dienen aldus de heer Van Geesber gen, recreatieschappen in het leven te worden geroepen, waarin ook het rijk deelneemt. Het beleid inzake watersport en sportvisserij dient rekening te hou den met de specifieke eisen van de sportvissers. Volgens de heer Van Gees bergen moeten overheid en bedrijfsleven gezamenlijk grote aandacht besteden aan de ontspanningsmogelijkheden voor re creanten: .Voorzieningen op streekni- veau zijn nodig.' De gedeputeerde is van mening, dat de exploitanten van kam peerterreinen jongeren niet bij voor baat moeten weren. Weren Volgens hem verdient het jeugdkam peren alle aandacht. Wat dit betreft is WV-voorzitter Wage het niet met hem eens: ,Het behoort tot de vrij heid van een ondernemer dus ook een camptinexploitant zich bij de keuze van zijn clientèle te richten op door hem geselecteerde groeperin- de overheid moeten worden op gevuld. De heer Van Geesbergen wil onderzocht zien in hoeverre onrendabele landbouw bedrijven een recreatieve bestemming kunnen krijgen. Een verantwoord re- creaitiebeleid is alleen mogelijk indien dit kan steunen op een gedegen onder zoek. aldus de heer Van Geesbergen. Een andere stelling van hem: .De financiële armslag van de recreatiegemeenten moet worden vergroot. Ook het provin ciaal bestuur heeft hier een taak fin- vesterengssubsidies). Bovendien is ver snelde invoering van een toeristenbelas ting gewenst.' Ook op dit laatste onder deel verschilt de heer Van Geesbergen van mening met de Zeeuwse VVV-voor- zitter, die het onder de huidige omstan digheden de invoering van een gemeen telijke toeristenbelasting niet in het be lang acht van de verdere ontwikkeling van de recreatie in Zeeland. De positie van de provinciale VVV moet, aldus de heer Van Geesbergen worden verstevigd: .Plaatsedijke VVV's met vergaande auto nome bevoegdheden passen niet in deze tijd.' Frustratie VVV-voorzitter Wage noemt het van het grootste belang, «lat de diverse overhe den een duidelijke lijn aangeven, waar langs de ontwikkeling in het zuidwesten zich zal voltrekken. Outbroken van coördinatie en consequentie op ruimte- lijk gebied zal onherroepelijk leiden tot frustratie van investeringen in de re creatiesector (geen buldcrhaan-zonier- woning), aldus de heer Wage. Voorts bepleit de heer Wage een soepele hantering van streekplannen, waarin hij slechts globale bestemmingen wil aan duiden en waarvan hij de uitwerking in eerste instantie wil overlaten aan de gemeenten. Dit om te voorkomen, dat het particulier initiatief wordt gefrus treerd. Voor recreatieschappen ziet de WV-voorzitter wol een functie op be leidsniveau. maar het beheer van de re creatie-objecten behoort volgens hem bij het particulier bedrijfsleven. In verband met de steeds groter wordende concur rentie van de .zon-landen' acht de heer Wage het noodzakelijk, dat de overheid faciliteiten aan het recreatie-bedrijfsle ven verstrekt. Voorts bepleit hij een ver laging van het btw-tanef voor spijzen van 12 naar 4 procent, terwijl volgens hem tevens bekeken moet worden of in het kader van de rijksgroepsregeling zelfstandigen niet bijzondere maatrege len getroffen dienen te worden. De bouw van zomerwoningen mag niet worden belemmerd door beperkende bepalingen ten aanzien van de grootte, luidt eva van de stellingen waarin een minder sterke overheidsbemoeiing is volgens pleit. Die overheidsbemoeiing is volgens de heer Wage wel op zijn plaats waar het gaat om de invoering van de wet hygiëne kampeerplaatsen. Die zou fi nancieel moeten worden begeleid. De gedachte van de instelling van een coördinerend lichaam tussen overheid en instanties en Instellingen, die op het. ge bied van de recreatie werkzaam zijn, verdient nader te worden getoetst op zijn wenselijkheid, aldus de voorzitter van de Zeeuwse VVV. De heer Van Griethuysen vindt, dat het Zeeuwse voorbeeld tot het op stellen van een integraal provinciaal onderzoekprogramma voor de open luchtrecreatie en het toerisme, elders in den lande navolging verdient Met steun van erm dienen voor alle re gio's van de provincie basisplannen te worden opgesteld. Deze moeten aanslui ten bij de streekplannen, .waarin niet mis te verstane bestemmingen moeten worden aangegeven Voorts bepleit hij een bebossingsplan voor de gehele pro vincie. De heer Van Gnenthuysen vindt, dat het rijk voorzieningen van groot formaat moet steunen met zowel gelden als met het beschikbaar stellen van gronden en diensten. Voor het Greve lingenbekken, dat hij als een dergelijke voorziening beschouwt, wil de heer Van Grienthuysen een instituut .nationaal park' laten instellen. Ook de heer Van Groenthuysen is voorstander van een of andere vorm van toeristenbelasting: .Ge let op de grote bedragen zal van de ge bruikers een redelijke bijdrage voor het te verlenen genot dienen te worden ge vraagd.' De heer De Rooij van het Na tionaal Bureau voor Toerisme wil ko- i tot een nieuw toeristisch beleid. Daartoe dienen volgens hem overheid, toeristische organisaties en het bedrijfs leven hun krachten te bundelen. Naast een effectieve voorlichting en promo tion vraagt het toeristisch .produkt' alle aandacht. Voor het VVV-wezen ziet de heer De Rooij slechts succesrijke moge lijkheden als landelijk en provinciaal hecht wordt samengewerkt. De heer P. L. van Steenveldt, directeur de recreatiegemeenschap Veluwe, een regeling waarin 21 gemeenten sa menwerken, gaat in op de structuur zo als die op de Veluwe bestaat. INBRAAK IN BEDRIJF MAASSTRAAT MIDDELBURG MIDDELBURG In de nacht van 4 op 5 mei is ingebroken in het bedrijf van P. C. K. N~V aan de Maasstraat te Mid delburg. Men is binnengekomen door het breken van een ruit. Vermist werden tie sloffen sigaretten. 33 polshorloges van de merken Comodoor en Sandoz. Voorts werd een bedrag van 310 ontvreemd. De politie stelt een onderzoek in en verzoekt om eventuele inlichtingen. GOES Een inbraak bij Van Gend en Loos in Goes heeft een dief in de nacht van woensdag op donderdag, ondanks veel gezoek, maar acht gulden opgele verd. De dader is binnengekomen via een onaf gesloten deur van een loods van het bedrijf, waarna hij in de kan toren kon komen. Alles werd zonder re sultaat doorzocht in de kantoorruimten en een poging om de brandkast te kra ken mislukte. MIDDELBURG Door hf warme weer was gisteren, He melvaartsdag, de kust duidelijk favoriet. Reeds in de morgen uren had de stroom bezoekers, voor een belangrijk deel van buiten Zeeland, maar natuurlijk ook veel .dagjesmensen' uit ei gen streek, zich op weg begeven naar duin en strand. Voor ve len betekende het de eerste dag van dit jaar in zwembroek of badpak, terwijl anderen de nu en dan versluierde zon minder vertrouwden en bun vertier be perkten tot een strand- of bos wandeling. Ook Veere bleek, vanwege het uitzicht over het donderdag druk bevaren Veer- semeer een trekpleister. De trek naar de kust ging. uiter aard, in zekere mate ten koste van de steden. Zo was het in de Mid delburgse binnenstad gisteren uitge sproken rustig. Ook het aantal tou ringcars, dat werd geteld, was aan de lage kant. Dat werd eveneens ge constateerd in de restaurants, «iie het ook rond het middaguur niet over druk hadden. Ook miniatuur Wal cheren kwam tot een geringer taal bezoekers dan vorig jaar, na: lijk ron«l de 1400 tegen ongeveer 1000 op Hemelvaartsdag 1969. Naast het znnnigp weer zocht men hier ook e.en oorzaak in het feit, dat ditmaal de bloedprocessie in Brugge met He melvaartsdag samenviel. Daardoor was vooral het groepsbezoek vanuit België aanmerkelijk geringer. Het uitgaande verkeer leverde gister avond geen al te grote problemen op. In Middelburg, op de kanaalbrug en de wegen naar rijksweg 58 had men tegen zes uur de grootste drukte weer achter de rug. Op dat moment vertoonde de rijksweg op veel ge deelten het beeld van een aaneen gesloten file auto's, die zich met een snelheid van gemiddeld ruim zestig kilometer per uur rkfoting Brabant enz. bewoog. In Goes was men tot handbediening van de verkeerslichten overgegaan om aldius de doortsro- ming te vergemakkelijken. Overigens had men bij de verkeers- groep van de rijkspolitie wel de in druk, dat een niet gering deel van de bezoekers die gistermorgen en ook daarvoor Zeeland waren binnengeko men, in de provincie waren achter gebleven, om er. met benutting van enkele snipperdagen er een zeer lang weekeinde van te maken. Hierdoor kan uiteraard zondagmiddag op een drukker uitgaand venteer worden rokend. Een van de tolgaarders van de Zee- lanbrug typeerde de verkeerssituatie op Hemelvaartsdag als .gezellig' druk Alle vier de tolgaardershokjes waren van "s morgens tien uur tot 's avonds half negen bezet en op die manier konden de voertuigen vlot passeren. Cijfers waren er donderdagavond over de verkeersstroom over de brug nog niet te geven. De rijkswegtraverse bij Goes kreeg een forse stroom automobielen te verwerken met het gevolg dat de au tomobilisten, die de Zeeuwse rijks weg gebruikten, op de gebruikelijke wijze in de middaguren geduld moes ten oefenen. Een volle boel was het in de Schouw- se Westhoek. Tentjes waren er nog niet veeL maar alle plaatsen voor caravans waren bezet en de zomer huizen en hotels waren vol. Overi gens was dat al de hele week het geval. Op Hemelvaartsdag werd het grote aantal vaste bezoekers aange vuld met een stoet dagjesmensen, waardoor het strand er uitzag als op een normale zonnige julidag. Zeeuwsdh-Vlaanderen werd gisteren, zoals op vrije dagen gebruikelijk, weer flink in bezit genomen door Belgische dagtrippers. Per auto kon men ze vrijwel bumper aan bumper tegenkomen, bezig aan hun rondje Vlaams door Nederland heen en Bel gië terug of omgekeerd. De grens posten Sluis en Smt Jansteen wa ren drukke doorlaatposten. De veren Kruiningen-Perkpolder, Vlissüngen- Breskens en Terneuzen-Hoedekens- kerke hadden elke vaart een behoor lijk volle boot, maar nooit was het zo druk dat er rijen auto's bleven overstaan. (ADVERTENTIE) In geval van storing, is voor de abonnees op onze servicedienst dit weekend beschikbaar: de heer J. J. Meulmeester, Gerbrandvstraat 47, Missingen. Telefoon 01184-7622. VLISSINGEN Bij een ongeluk tijdens bouwwerkzaamheden op het Sloetertrein bij Vlissingen ls woens dagmorgen de 36-jarige G. Huygens uit Ossendrecht dodelijk gewond ge raakt. Het slachtoffer hielp bij het. trans porteren van een zaïulverdichter, een bijna twintig meter lange ijzeren paal van zes ton bij het aanbrengen van een nieuwe kademuur. De paal moest op een vrachtwagen geladen worden en hing daarvoor in twee lussen, het ene eind vlak boven de grond, het andere eind twee me ter boven de grond. Toen het gevaar dreigde dat de paal tegen de cabine van de dragline zou slaan liet de machinist de paal wat zakken. De heer Huygens 'was toe geschoten om te proberen de paal tegen te houden. Hierbij liep hij een klap tegen zijn schouder op. Het slachtoffer was zo ernstig gewond dat hij vrijwel direct na aankomst in het ziekenhuis Bethesda to Vlis singen overleed. (ADVERTENTIE) Leeuwse Kijken Een diepbedroefde Vlissingse Feijenoord-supporter belde gister avond op om in korteheldere zinnen uiteen te zetten, dat hij beide doelpunten van het. cupwin- nende team had moeten missen. Hij had zich op beide momenten even teruggetrokken voor een kor te sanitaire behoefte. Om hieraan in breder kring be kendheid te geven verlangde hij verbinding met de sportredac tie. ,Het was vorige keer tegen die Polen ook al zo meneer, het. is of ze het er om doen. Ik drink altijd een biertje bij zo'n wed strijd meneer, want spanning maakt een mens dorstig. Ik zeg tegen m'n vrouw zou ik even dur ven, ze zegt ga maar, ik let wel even op, nou ik ga en jawel hoor, in de roos. En zo tegen het einde weer. Dezelfde gang van zaken meneer. Aan de andere kant, zeg ik nog tegen m'n vrouw, ik hoef maar even die kant op en Feije- noord heb er weer eentje, je zou toch aan een verband gaan den ken, nietwaar T' doorverbonden. Hoewel vie het be lang met willen bagatelliseren: zo'n man mag eigenlijk geen wij zigingen i n zijn kijkgewoonten aanbrengen. Maar schrijf dat maar eens bmdend voor. (ADVERTENTIE) Cheques - goud - reisverzekering Spaar-, salaris-, deposito rekeningen kantoren sinds 1927 VLISSINGEN HANSWEERT TERNEUZEN SLUIS SAS VAN GENT Hal station NS Sluisplateau Herengracht 5 Douanepost Douanepost Telefoon 01184-4295 Telefoon 01130 -1397 Telefoon 01150 - 4051 Telefoon 01178- 334 Telefoon 01158-1210 STUK NIET STEEDS TER INZAGE. VLISSINGEN Met aanzienlijke averij boven de waterlijn is het Deen se vrachtschip .Simba' (8562 brt) achterstevoren door de slepers .Seali- on' en .Indusbank' de Vlissingse bui tenhaven binnengebracht. Ter verde re assistentie werd de Deen begeleid door bergingsvaartuigen van Van der Tak en Van den Akker. De .Simba' van de Dca. OstasiatisKc comp. te Kopenhagen was voor de kust van Duinkerken niet de 35.000 ton metende Liberiaan Francis Ham mer in aanvaring gekomen. Hierbij liep het Deense sehip aanzienlijke schade in de verschansing en de scheepswand aan stuurboordzijde op en werd de opbouw en de brug ge,- iiceltelijk gekraakt. Voor reparatiewerkzaamheden zal de Simba' door de koninklijke mij. ,De Schelde' onder handen genomen wor den. Alvorens hiertoe wordt overge gaan zal eerst een gedeelte van de lading worden gelost. Op de foto: De .Simba'. afgemeerd in de buiten haven te Vlissingen. (Foto PZC). Langevlelesïiige! 34 Middelburg Tel. 01180-5253 Souburg: Kanaalstraat 59 Telefoon 01183-1772 Goes: Lange Vorststraat 34 Telefoon 01100-7621 VLISSINGEN De plannen van Hoechst om de fabriek in het Sloegebied uit te breiden met een zoutfabriek, waarin fosfor, fosforzuur en natriumtripoly- fosfaat zal worden geprodu ceerd, worden opnieuw in het stadhuis van Vlissingen ter vi sie gelegd. Dat gebeurt omdat niet zeker is of ieder een alle stukken over de uitbreiding ook heeft gezien. De gemeente Vlis singen wil met het opnieuw ter visie van de plannen voorkomen, dat over de procedure bezwaren wor den Ingediend bij de Kroon, verband met deze situatie gaat ook de openbare hoorzitting in het Vlis singse stadhuis niet door. waarop be zwaren tegen de voorgenomen uitbrei ding mondeling konden worden toege licht. De plannen lagen tot 2 mei ter inzage. Er zijn 161 bezwaar schriften tegen de Hoechst-uitbrei- ding ingediend, vooral door inwoners van Borssele en Nieuwdorp. Zoals gemeld heeft de vereniging voor mi lieuhygiëne in Zeeland haar leden ge attendeerd op de mogelijkheid be zwaarschriften in te dienen. Volgens de vereniging golden de bezwaren vooral de mogelijkheid .dat de lucht verontreiniging in Midden-Zeeland toeneemt als gevolg van de fluor- en zwaveldioxyde-uitstoot.' Wanneer de plannen van Hoechst op nieuw ter visie komen staat nu nog niet vast, evenmin kan men ten meetehuize in Vlissingen nu zeggen, wanneer de openbare hoor zitting zal worden gehouden. De vereniging Milieuhygiëne heeft la- tem weten: .Bij bestudering van de op het gemeentehuis van Vlissingen ter inzage gelegde stukken die be- NA LADEN EN LOSSEN BIJ DOW-CHEMICAL VEILIGHEIDSKLEP GING OPEN BIJ HET REINIGEN TERNEUZEN Een zeer on welriekende lucht heeft gedu rende de nacht en ochtend van de vijfde op de zesde mei de neuzen van de Terneuzenaars danig gehinderd. Deze lacht, die velen deed vermoeden dat er iets mis was met de riolering, bleek afkomstig te zijn van het Pana mese schip Aristotle', dat in de zogenaamde Put van Terneuzen lag. Tevoren had het schip bu tadiene geladen en gelost by Dow-chemical Nederland NV te i o«i»<iat. de butadiene tijdens het laden werd afgekeurd (er zat water in) werd Terneuzen. de vijf tot tien ton, die het schip al ge- ADVERTENTIE) W///f//////I/f/////////f//f//ff//f///////l/////////////////////////////Mf//M oxford en groninger stijlgroep verwerken prachtige stoffen tot voortreffelijk slank afkledende kostuums, het is plezierig te weten dat u er succes mee heeft. /////////////////////////U/////////////////////////////////////////////////////I laden had, weer terug gepompt. Do butadiene wordt namelijk met een tem peratuur van minder dan nul graden overgepompt. Het water in de vloeistof bevriest dan en hierdoor raakten ver schillend leidingen van het Paname se schip verstopt. Na het laden en lossen voer de Aristotle naar de Put van Terneuzen om de In stallatie te ontdooien. Bij deze hande lingen (volgens dc kapitein begon men omstreeks zes uur in de ochtend van de zesde mei) liep de druk in de instal latie te hoog op waardoor de veilig heidskleppen open gingen. Vanwege de enorme stank voer de ,RP 10" van de rijkspolitie te water om streeks acht uur 's morgens naar de Panamees om polshoogte te nemen. Aan boord van de Aristotle bleek men toen nog niets van de stank te hebben bemerkt, omdat de uitlaat van het vei ligheidsventiel aan de attfiterzijde van het schip zit. Na de waarschuwing van de politie heeft men onmiddellijk de werkzaamheden gestaakt. Bij een grote concentratie butadiene in de Lucht bestaat er gevaar voor ex plosie. In Terneuzen was die concentra tie niet zo hoog, daar leverde dit gas alleen hinder voor de reukorganen op. Aan boord van het schip bestond er echter wel gevaar voor explosie. Naar aanleiding van dc stank hebben vele Terneuzenaars de gemeente en de politie opgebeld. Het college van b en W heeft daarom in een officiële publika- tie laten weten wat er aan de hand was. In deze pubiikatie werd tevens meegedeeld dat de rijkspolitie te water, de gemeentepolitie en de afdeling bouw en woningtoezicht van de dienst open bare werken met een onderzoek waren belast. Het Panamese schip blijft in de Put van Terneuzen wachten tot dat Dow- dhemical een betere lading butadiene heeft. De Aristotle kon niet bij de land en lospier van de Dow blijven liggen omdat eerst een Russisch schip moest worden geladen. trekking hebben op de aanvraag van Hoeschot hebben enkele leden van de vereniging milieuhygiëne Zeeland ge constateerd, dat de bepalingen van de hinderwet niet op de juiste wijze zijn toegepast. Onder andere was in de gegevens inzake de uitstoot van zwaveldioxyde tijdens de ter inzage legging nog verandering aangebracht.' Van de kant van de gemeente Vlissin gen werd ten aanzien van de her nieuwde tervisielegging van de Hoedhst-uitbreidingsplannen gezegd, dat ,de mogelijkehid bestaat, dat men sen tijdens de tervisielegging een be paald stuk niet hébben gezien..' des gevraagd werd gezegd, dat .voor de tervisielegging' nog een wijziging is aangebracht in het lijstje met de uitstoot van zwaveldioxyde. .Deze wijziging is bij de stukken gelegd, maar gebleken is, dat dit stuk er niet steeds heeft gelegen, misschien ook omdat een en ander bij het be kijken wat door elkaar is geraakt, Het is niet zéker of iedereen het stuk heeft gezien. Om nu niet het risico te lopen, dat men dit zal aan voeren bij de Kroon is besloten de plannen opnieuw ter visie te leggen.' Men deelde mee, dat iedereen, die een bezwaarschrift heeft ingediend, be richt van de gemeente zal krygen over deze wijziging in de procedure en b(j hernieuwde ter visielegging op een nog nader te bepalen tijdstip op nieuw bezwaren kan indienen. (ADVERTENTIE) Moederdag- bloemengroet via FLEUROP nog op tijd PLAATSELIJK ONWEER Zonnige perioden, maar met uitzonde ring van de Waddeneilanden ook plaat selijk een regen- of onweersbui. Meest matige zuidoostelijke wind en weinig verandering in temperatuur. ENKELE REGEN- OF ONWEERSBUI EN EN TEMPERATUREN AANHOU DEND BOVEN NORMAAL Weersvooruitzichten in cijfers gemid deld over Nederland: Voor aterdag: Aantal uren zon: 3 tot 10; min temp. en max temp: een tot zes graden boven normaal: kans op een droge periode van minstens 12 uur: 80 procent: kans op een geheel droog etmaal: 60 pro cent. Voor zondag: Aantal uren zon: 2 tot 9: min temp. en max temp: een tot zes graden boven normaalkans op een droge periode van minstens 12 uur: 70 procent: kans op een geheel droog et maal: 40 procent. 9 mei Zon op Maan op ZON EN MAAN

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1970 | | pagina 2