rtGEND/W Boete van 30 gulden wegens nalaten van oploopsignalen Bretonse folklore op het groen 5 VERDACHTE TWIJFELDE AAN KRUISING FILMWERKEN MET SPANNING EN VROLIJKHEID IN DE BIOS DE BEVELANDEN RECEPTIE 65-1ARIGE BRU1E0FT VRIJDAG 8 MEI 1970 WISSEL BEVELANDEN PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT NASLEEP SCHEEPSB0TS1NG VOOR KANTONRECHTER MIDDELBURG Als gezagvoer der van een duweenheid had W. H. F. de R. uit Gorkum in het Kanaal door Zuid - Beveland op 27 oktober verzuimd bij het inhalen van een ander schip oploop-signa len te geven of een oplooplicht te voeren. Voor dat verzuim moest De R. zich woensdag tijdens de zitting van de kantonrechter ver antwoorden. Dat er bij die inhaal manoeuvre een aanvaring was ont staan met het ingehaalde schip werd De R. niet tenlaste gelegd. De R. voerde tot zijn verdediging aan dat de signalen door bijna geen enkele schipper werden gebruikt. De schipper van het ingehaalde schip beschuldigde lüj er van dat die zijn snelheid had op gevoerd tijdens zijn inhaalmanoeuvre'. /Het ongeluk was toch wel gebeurd ook al had ik de vereiste signalen gegeven'. Niet ontkend werd dus het ten laste ge legde, dat de officier mr. Ch. W. Mouton dan ooi? bewezen achtte. Hij vorderde een boete van 30 gulden. Mr. Veenho- ven vonniste conform. De chauffeur J. J. van H. uit Kapelle werd gevaarlijk inhalen ten laste gelegd. Daarbij zou hij iemand hebben gesne den. De officier achtte een en ander, dat was voorgevallen op rijksweg 58 bij Rilland Bath, bewezen en vroeg 'n boete van 100 gulden De raadsman van de verdachte, mr. c. J. Jutte uit Utrecht merkte in zijn plei dooi op. dat de door Van H. ingehaal de automobilist eerder verschillende ke ren door zware vrachtwagencombinaties gevaarlijk was ingehaald, en dat hij zijn ergernis daarover misschien op J. had willen afreageren. Verder wees de heer Jutte erop dat zijn cliënt al 17 jaar chauffeur was, zonder ooit moeilijkhe den met de justitie te hebben gehad. Desondanks bleven <le officier en de kantonrechter overtuigd van J's schuld aan het ten laste gelegde. De eerste vroeg dan ook een boete van 100 gulden de kantonrechter maakte er 60 gulden mee op een andere wagen was gebotst. van. 'De eis was 150 gulden geweest. Een boete van 45 gulden, conform, kreeg !h. M. uit Vrouwenpolder had op de it Vlir-'-- §g*- -»-» s-HEERENHOEK Films in Midden-Zeeland (ADVERTENTIE) S. J. W. uit Vliss mgen, omdat hij zich met een ondeuglijke en verwaar loosde brommer in hel verkeer had be geven. ,11c heb hem zo tweedehands ge kocht', was het verweer van W.. die zijn brommer, met uitzondering van de foute onderdelen terugkreeg. Mevrouw W. V.-O. kreeg een boete van 50 gul den omdat zij op rijksweg 58 bij Krui- ningen (bij de stoplichten) te snel op het groene licht was afgereden ,'t Is mogelijk om je aan de maximumsnel heid te houden, het kost een beetje zelf beheersing', zei mr. Veenhoven, die met zijn vonnis nog 15 gulden van het door de officier geëiste bedrag afgedaan had. P. K. uit Middelburg had ernstige twij fels of de gatsometer, die op de Nieuwe wel juist was afgelezen. De zaak werd aangehouden om de verbalisant te horen. Mejuffrouw S. S. van H. uit Souburg had gedacht bij een stoplicht te Vlis singen door het rode licht te kunnen rijden. .Wat gaf dat nu, er kwam toch niets aan' De officier dacht er andei's over en vorderde een boete van 30 gul den. De kantonrechter deed er nog een tientje af. Een boete van 30 gulden, na een eis van 50 gulden kreeg C. V. uit Vlïs- singen omdat hij had ingehaald waar dat niet mocht. De auto die ik in haalde was een lesauto, die schok kerig en slingerend reed: ik vond het gevaarlijk om er achter te blij' *-' verweerde V. zich. Meer afstand ook een oplossing geweest, vond Mouton. Getuige (ADVERTENTIE) werd aangehouden, lot ongenoegen van •erdachte. Van de V. was 'echter nog maar net het gerechtsgebouw uit of de gezochte getuige kwam de zittings zaal binnen. Mevrouw E. M. de J. te Goes had zon der rijbewijs in een auto gereden. Het kostte haar 150.- waarvan 100 voor waardelijk. De officier had 100 geëist. Een boete van 100 kreeg F. J. van de H. uit Vlissingen omdat hij in een ondeuglijke auto had gereden, en daar- Een blauw jasje met blinkende knopen is nog geen blazer. Voor een ECHTE BLAZER .Sturka' en ,Dick Holt- haus' modellen 106,- - 129,- HERENMODEHUIS Winkelgalerij Middelburg Vrijdag 8 mei 1970 HAAMSTEDE Clubhuis vliegveld; dia- en informatieavond vliegclub Haam stede. KORTGENE 19.30 uur: openbare bij eenkomst met PvdA-kandidaten meentera ad. MIDDELBURG Molenwater, 9-17 uur: miniatuur Walcheren. Granny, 20 uur: jeugdsociëteit. Schouwburg, 20 uur: toneelvoorstelling .Theodoor, een total los'. OOSTKAPELLE Zeelandia, 20 uur: wens-in PvdA. SEROOSKERKE (W) Jeugdhonk, 19.30 uur. jeugdsociëteit. VLISSINGEN Scheldekwartier. 14- 17.30 uur: postzegelbeurs. Britannia: diner-dansant met muziek van Leen Zietse. BERGEN OP ZOOM Geentemuseum, 9-12 en 14-17 uur: tentoonstelling wer ken Albrecht Dtirer. BRESKENS Goedertijt. 14-17 en 19- 21 uur: tentoonstelling .Oorlog en be vrijding". KLOOSTERZANDE Raiffeisenbank, kantooruren: tentoonstelling werken Vlaamse en Nederlandse kunstenaars. MIDDELBURG Rijksarchief Zeeland. Sint-Pieterstraat 38. 9-30-12.30 en 13.30 17.30 uur: tentoonstelling lager onder wijs in Zeeland ,A is een aapje' Vleeshal stadhuis, 14-18 uur: tentoon stelling .Kunstenaars van de Schelde- zoom'. VLISSINGEN Scheldekwartier: 22 uur, postzegeltentoonstelling. NVESTDORl'E Galerie Troutzaerte. 9-18 uur: tentoonstelling werken Paul Citroen. BERGEN OP ZOOM Roxy, 20 James Bond 007 and her majesty's se cret service, 14 jaar. GOES Grand, 20 uur: The hcllflgh- The hellfighters. 14 jaar. OPGAVEN VOOR OF INLICHTINGEN OVER DEZE RUBRISKi G. VAN OORSCHOT P/A >ZC. VLISSINGEN'TEL. 011(4-5144. smalle Vroonweg te Oostkapelle niet voldoende ruime gelaten aan een tegen ligger. Er was een boteinkje uit voort gekomen. Het vonnis was 30 gulden loete en daarmee werd een tientje van het geëiste bedrag afgedaan. Eveneens 30 gulden boete kreeg T. S. uit Vlissingen omdat hij op de krusing Lange Delft-Nieuwe Burg te Middel-] burg aan verkeer van rechts geen voor rang zou hebben verleend. S. trok m twijfel of er op het bewuste punt wel gesproken mocht worden van een krui sing. HIJ had wat foto's meegebracht om zijn theorie toe te lichten. De of ficier en de kantonrechter waren ook wel van mening dat op de kruising sprake was van een verkeerstechnisch moeilijke situatie. Het vonnis was con form de eis 30 gulden boete. C. H. de R. uit Vlissingen kreeg een boete van 25 gulden omdat hij in de Kanaalstraat te Souburg met zijn taxi achter op een fietser was gereden. De civiele vordering werd toegewezen. Mr. Mouton had 50 gulden geëist. Dokumentatie H. T. G. uit Goes kreeg een boete van 75 gulden omdat hij le Heinkenszand te snel had gereden. De officier had 100 gulden geëist, en hij beloofde G., die zich niet voor de eerste keer aan een snelheidsovertreding had schuldig gemaakt, zoals bleek uit de documenta tie, ten uitvoerlegging van een voor waardelijke straf een veroordeling van januari 1969 wegens fo hard rijden. De zaak van F. E. N. uit Goes, die te recht stond omdat hij op de Rotter damse Kaai te Middelburg met zijn vrachtwagen niet voldoende rechts had gehouden, waardoor een aanrijding was ontstaan, werd aangehouden. Een par- keerfout in de Tulpstraat te Goes kost te B. P. B. uit Middelburg conform de eis 10 gulden. B A. R. en S J C., bei den afkomstig uit Vlissingen, kregen boetes van respectievelijk 30 en 25 gul den, na een ele van respectievelijk 50 en 30 gulden De verdachten hadden op de Nieuwe Vlissingseweg ter hoogte VLISSINGEN —De oude filmcrack op haar heeft gekregen, wordt zij in-; John Wayne houdt niet zijn .Hellfigh- gezet als lokaas om zodoende een on-i ters' de komende dagen het witte doek grijpbare bende te ontmaskeren. Er Ivan Alhambra Vlissingen en Grand Goes komt heel wat waaghalzerij en actie aan Iin beweging. Even bekende medespelersIte pas. voordat de politie zowel Fran-' j in deze rolprent zijn Katharina Ross, coisc als de bende het loodje heeft laten' •s-HEERENHOEK De voetbalclubHutton ,V, r» 'Cggen' ,De Patrijzen' organiseerde op He- 'ijk 7. ,j.ï g;'v <ht ln, Vi iJ melvaartsdag een fancy-fair in het|\oor a,le '"^"J'1.''» brengen de belde Fancy-fair van ,De Patrijzen' verenïglr^flgcbouw JDi^ueaho h™rtvMrt«ta« C» .vond,) HANSWEERT te 's-Heerenhoek. S,"'tldi open' is de ti- De opbrengst van de fancy-fair die zaterdag 9 mei nog eens her haald wordt wordt besteed aan de festiviteiten rond het veertig jarig jubileum van .De Patrijzen', op 15 augustus 1970. De fanfare .Si- Cecilia' trok voor de opening van de fancy-fair met het majorettenpelo- ton door de straten van 's-Heeren hoek. NISSE Een beetje nijdig verliet de verdachte J. van (le V. uit Vlissingen de zittings zaal, Hem was ten lastegelegd dat hij geen voorrang zou hebben verleend aan verkeer op de Walstraat te Vlissingen. Van de V. was het er geenszins mee eens, De verbalisant-getuige was niet op het vastgestelde tijdstip komen op dagen. Telefonisch conact met de ge meentepolitie van Missingen bracht aan het licht dat de getuige een snip-'van de President Rooseveltlaan met hun perdag had en niet te bereiken was. auto's tegen elkaar gezeten. R. had daar- De kantonrechter en de verdachte wa- bij de fout gemaakt C. links te gaan er niet over te sprken. De zaak inhalen, waar dat niet mocht.C.. wiens richtingaanwijzer maar flauwtjes werk te. had bij het linksafelaan niet goed gelet op de hem achteropkomende R. Een boete van 50 gulden, na een eis van 60, tenslotte, kreeg J. A. S. uit Vlissingen omdat hij komend van de Nieuwe Vllssingseweg, op de kruising van die weg met de Voorstraat geen voorrang had verleend aan een over de parallelweg rijdende bromfietser, die bij de aanriiding gewond raakte. Een viele vordering werd toegewezen. GOES Landdag Vrijz. Ffervormden in Goes GOES Het programma van de land dag voor vrijzinnig hervormden in Zee land en West-Brabant, welke op zon dag 24 mei aanstaande te Goes zal worden gehouden luidt als volgt: 9.30 uur ontvangst der deelnemers met kof fie: 10 uur: kerkdienst in de Maria Magdalenakerk te Goes, in welke dienst zullen voorgaan ds Metselaar en ds v. d. Berg. Tijdens het middagprogramma, dat in .De Inkel' te Kruiningen wordt gehou den, zal een cabaretgroepje van de af deling Bergen op Zoom enkele schetsen voordragen, waarna ds dr J. van Goud oever, predikant in algemene dienst bij de remonstranite broederschap, een inleiding zal houden over het thema van deze dag: ,Waar ligt op ze toe komst?' .HOSANNA' IN 'T NIEUW GOES Terwijl de vereniging .Het muziekgezelschap Hoasanna' uit Goes van harmonie naar fanfare, is_ er ook nog volop bezig is met de omschakeling een nieuw uniform gekomen: een en semble van blauwe jas en pet en grijze pantalon. .Hosanna' ls afgesta.pt van de traditione le .lange Jas' en het nieuwe uniform heeft in plaats daarvan een modern 'ge sneden colbert. Op bevrijdingsdag trad .Hosanna voor de eerste maal op in fanfarebezetting en gekleed in het nieuwe uniform in de zo genaamde Fruitwijk. Ook de .Schilders wijk' werd met een bezoek vereerd. KERKDIENSTEN Op maandagavond 31 mei zal de afde- iling Goes van de vrijzinnige hervorm den een gezinsdienst houden in het ge bouw Turfkade. Hierin zal afscheid wor den genomen van de de zondagsschool verlatende kinderen. De aanvang is om 19 uur. N1EUWDORP NCVB bijeen De afdeling Nieuwdorp van de NCVB besprak in haar maandelijkse vergade ring het onderwerp .agressie'. Na een in leiding hierover discussteerden de leden in kleine groepen over dit onderwerp. Voor de pauze hield de presidente een meditatie over Lucas 4, vers 32. Na het zingen van het Wilhelmus in verband niet de verjaardag van de ko ningin. werd de avond met dankgebed besloten. ERSF.KE Bevrijdingsdag in Yerseke Aan de vooravond van de bevrijdingsdag werd in de Nederlandse hervormde kerk te Yerseke een interkerkelijke herden kingsdienst gehouden waarin ds De Bue de liturgie verzorgde en ds Terlaak een korte toespraak h eld. Na de dienst werd een stille tocht gemaakt naar het mo nument in de Langeviele. De stoet werd voorafgegaan dooi de muziekvereniging .Mozoi c' onder hel spelen van treurmu ziek. Na de twee minuten stilte blies muzikant H. de Wee de Last post. On der het spelen van .Blijf bij mij Heer' legde weihouder Co melisse een krans aniens liet gemeentebestuur. Voorts ■erden door deputaties van de gymnas tiekvereniging jvZOS' in de Zeeverken- nersgroep bloemen gelegd. De plechtig heid werd besloten niet het Wilhelmus. Dinsdagmorgen werden de feestelijkhe den begonnen niet een rondrit door een zestal herauten. Om kwart over 9 was er een zanghuid e van de schoolkinderen voor het gemeentehuis, gevolgd door kinderspelen op het havenplateau. 's Mid dags was er een fraaie optocht welke voornamelijk in het teken van de be vrijding stónd. Vervolgens wierden volks spelen gehouden, eveneens op het ha venplateau. In de avonduren was er een herhaling van de optocht en tot slot vreugdevuur. Collecte De collecte voor het Astmafonds heeft in Nisse 141,- opgebracht. City Middelburg brengt een pioduktie. die" zo langzamerhand het predikaat .ever green' verdiend Het :s de operette- Lezing Vogelvereniging Tijdag. mei om acht uur ter niet de komiek hoofdrol ,Go«i 'm ma de lacher zonde Vandaag, orgaiuseerd legaal een lezing -j - Hanswecrt. Deze lezing wordt verzorgd i achtige filmkomedie .My fair lady. een door de heer P van ^-unw mt Breda film voor het hele gezin Audrey Hep- onderwerpen zullen worden be-1 bum neemt de vrouwelijke hoofdrolm£jr hot brengen van voor haar rekening. Rex Harrison is VOgeLs in kweekconditie, samenstellen! haar tegenspeler Als zondagsfilm pre- broedkoppels, welk zaadmengsel. •de wolvinnestboUw, ontsmetten van kooien enz.] Een en ander wordt toegelicht met tal van dia's. De lezing ls getiteld: De origine een circusartieste aan de trapeze, pweek van tropische vogels, benut nu haar souplesse en kunnen voor het hogere inklimwerk, waarmee zij buit vergaart. A Ia de politie tenslotte greep senteert C-'.y gemaskerde wolvin', het verhaal "over de kamnioeninbreek-j ster van Parijs. FrancolBe Dilmont, van babv- en kleuterkopjes Buurtvereniging in oprichting Enkele Hansweertenaren hebben ,t plan opgevat een buurtvereniging op te rich ten speciaal voor hen die achter de Boomdijk wonen. De heer G. v. d. Walle is een van de initiatiefnemers. Zeer bin- nenkort belegt men een vergadering waarbij onder andere een bestuur samen gesteld wordt. BORSSELE Op de vergadering van de vrouwen-1 vereniging van de gereformeerde ge-j5 m meente te Borssele :s het bestuur ge-1 i wtjzigd. In de plaats van mevrouw L- I. Ende-Sleutel die zich niet meer her-1 g- j kiesbaar stelde, werd als nieuw be-1 stuursMd gekozen mevrouw Zwerua. Het bestuuT is reu als volgt samenge steld mevrouw Kroon, presidente, me vrouw Zwerus, vice-presidente, me vrouw Boekhout, algemeen adjuncte mejufrrouw T. v. Overbeeke penning- meesteresse, mevrouw J. Gil jam- secre taresse. BOEKHANDEL KUNSTHANDEL DE VEY MESTDAGH Bellatnypaffc'45/58 - Vlissingen MARKTBERICHTEN II V) 75 4 w 22.1024. 55 22.10; UI 75 29—?L III gr 16.»—23; Winston I 80 73. ,3 72—79. 70 6730. 65 56—«6. 60 37—42 II 30 0263, 75 62—07, 70 59—65, 65 49—55, «0 32—37, 55 19.50; III 70 36. 60 16.90—21; Jonathan II 75 20. 70 31. 65 27 60 17 55 15.60: III 65 20; Conference IT 65 68, 60 107, 55 95-97, 50 ©6. UI gr 70, fijn 60. fcroct 22—39. Wedvlucht Met 144 duiven nam de postöuivenhou- KAPELLE Bevrijdingsfeest in Kapelle KAPELLE Voor Kapelle-Biezelinge begon het bevrijdingsfeest 's-morgens met een défilé van de schoolkinderen langs het gemeentehuis. Nadat burge meester H. G. van Suijlekom een toe spraak had gehouden, brachten de kin deren een aubade, waarna de festivitei ten zich verplaatsten naar het sportveld voor kinderspelen. Het middagprogram ma ging van start met een optocht van af de Stationssingel, muzikaal begeleid door het tamboers- en trompetterkorps .Jonge Kracht' te Biezelinge en .Excel sior' te Goes. Verder was er in de Lin- gesbraat te Biezelinge een wedstrijd in ringrijden op tractoren, een concert door het jeugdkorps ,Jomg Ons Genoegen' op het Waardekenshoekplein te Biezelinge en een zeskamp en gekostumeerde vol leybalwedstrijden op het sportterrein. Het avondprogramma omvatte een mu zikale show door .Jonge Kracht' op het sportterrein, de finale volleybalwed strijd. een lichtstoet, die eveneens weer van de Stationssingel vertrok en een muzikale show voor het verlichte ge meentehuis van .Excelsior' int Goes. Daarnaast was er in hotel ,De Zwaan' ■onds een oranjebal en een jeugd feest in het gemeenschapshuis ,De Vroone'. Voor alle festiviteiten was veel belangstelling, terwijl vooral de jeugd aan de straatversiering vrij veel aan dacht had besteed. BLOEMEN GELEGD OP FRANSE BEGRAAFPLAATS KAPELLE De dodenherdenking te Kapelle-Biezelinge begon maandagavond met een kranslegging op de begraaf plaats te Biezelinge. Om kwart voor ze ven begon in de Nederlands hervormde kerk te Kapelle een herdenkingsdienst, die werd geleid door ds E. P. Jebbink. Medewerking aan deze dienst verleende het mannenkoor .Zang en Vriendschap'. Na deze dienst was er een stille tocht naar de algemene begraafplaats te Ka pelle. waar burgemeester H. G. van Suij lekom op de plaats waar de burger slachtoffers liggen begraven, een korte herdenkinstoespraak hield. Na een kor te stilte werden er namens enkele or ganisaties kransen gelegd en speelde ,Qns Genoegen' koraalmuziek. De plech tigheid werd btnslotte besloten met het spelen van ,The Last Post'. In het ge meenschapshuis .De Vroone' was er ver volgens een filmvertoning, waarbij ge draaid werd .De Bom'. De film werd in geleid door de voorzitter van de Oranje vereniging te Kapelle. de heer H. J. Blok. Ook in Schore werden met een kranslegging de oorlogsslachtoffers her dacht. Gevonden voorwerpen KAPELLE Bij het groepsburcau van de rijkspolitie le Kapelle zijn in april de volgende goederen als gevonden aan gegeven: blauwe elastic zeilboot, dames- beurs met inhoud, blauwe handschoen, damespolshorloge, merk Olympic, groen etui met sleutels, klein stopbordje, grij ze rugtas en een gloeikop van straal- tamp. KORTGENE Auto van de dijk in sloot: 2 gewonden KORTGENE Twee van de drie inzit tenden van een personenauto, die don derdagmorgen op de provinciale weg 17 tussen" Kortgene en Geersdijk van de dijk reed, raakten hierbij lichtgewond. Na behandeling door. dokter H. Janssen uit Kortgene konden zij de thuisreis aan vaarden. Het ongeluk ontstond, doordat bestuurde D. V. uit Helmond in een bocjht in een slip raakte. De wagen kwam tot stil stond in een sloot beneden aan de dijk. De auto moet vrijwel zeikte als verloren beschouwd worden. RILLAND-BATH In het Dorpshuis Rilland-Bath vsas het echtpaar S. Vreeke-Meerrnan maandag het middelpimt van een drukbezochte receptie. De heer en mevrouw Vreeke vierden daar hun 65-jarige bruiloft. Alle zes kinderen, veel klein- en achter kleinkinderen, verdere familie. 's-GRAVENPOLDER Bevrijdingsfeest in 's-Gravenpolder Maandagavond 4 mei was er een her denkingsdienst in de Nederlandse her vormde kerk te 's-Gravenpolder met al le kerkelijke gezindten. Dinsdag 5 mei was er voor de schoolkinderen een film- voorstel lin in het dorpshuis, 's Mid dags waren er volkspelen, een fietsop- tocht door het hele doip voor de kleine kinderen, rolschaatsweastrijden voor de grote kinderen en een wielerwedstrijd. Dit alles georganiseerd door de oranje vereniging, welke op de scholen 's mid- een oranjebal rn het dorpshuis met me dewerking van .The Victora Band' uit Halsteren. De uitslagen van de fiets- optocht luiden als volgt: 1 Inge Ba er ends punten; 2 Johnie Lokerse 28: 3 Han >k 27; 4 vrienden en kennissen gaven blijk van hun belangstelling. De heer Vreeke, Middelburger rail origine. ste jaren in een van de bejaar denflatjes bij het verzorgingscen trum ,De Vliedberg'. VEILING MIDDELBURG 6 mei: Golce-n Delicious 70 56, 60-70 27. ar.rd- beJen: Glasa II 11!—117, Winston 70 81. 65-70 64. 80-65 35—36. «1-70 49. 55-60 22. Ill gr :3. I!t 17. tomaten: AI 2'.4-222. BI 235. Cl dersver. .De Luchtpost' te Yersekeieo—:82. cc1130-141. AH 139—146. CH 121, deel aan een concoursvlucht vanuit Cl er-c - 11 68;-- mant. De uitslagen hiervan waren: 1 Groenten s.a 12—38, andijvie 48—96, spinale Ph. C. van Os: 2 W. Gunst; 3 Ph. Steke- 1919. rabarber 5-30. radijs 27-33. portele-.n tee; 4 J. Oele-van Zweden; 5 gebr. Oele; 163. witlof A 74—99. B 55—63. afw. 16—63, 6 C. A. Elenbaas: 7 E. Vermast; 8 C. A stek ll— 23. prei 17—23. uien 103. snij selderij Elenbaas; 9 W. Gunst en 10 J. Philip- |bs. 16-32. petersei.e kistje :o:-2:5. boefcro- 76—62. raapstelen p.b. 14'.6. winter bloem kool afw.: p k. CS. 8 p.k. 2256. 10 pjc. i:31, 12 pJc. 10—31. 15 p.k. 10—19. wfe- terbloernfcool H 8 pJc. 7487. 8 p.k. 4377. p.k. 3155. 16 p.k. 2536. 49—55. -78 40—57. 51-61 2339. 41-51 22—45. >1-41 22—33. 31-35 22—26, krom p. ki? 46, stek p. kg 26—27. Aanvoer winterbloemkool 2000 st. WEEKENDDIENST ARTSEN Hoedekenskerke, 's-Gravenpolder, Baar land, Kwadenöimme. Driewegen, Ove- zan<Se, 's Heerenhoek De praktijk van de artsen J. M. A. Kole, A. f. r. van Opdorp en J. Geldof wordt waargenomen door S. E. J. Wöstman Nieuwstraat 18a, Ovezande, tel. 01195- 450. Blok i Koen Stokx 24; 5 Richard GOESDrie - zijn licht gewond 'oh Sabben _3: 6 Wulma Huybregtse en twee auto's werden totaal vernield, 23; i Jeroen Zwartepoorts 23: 8 Anke] bij een frontale botsing, die donderdag- Ikuisen 23; 9 R.a Lansen en 10 Alex] avond tegen zeven uur ontstond op de •g van Goes naar Noord-Bevelan< van Oorschot. 5 9-12 jr: ..f, 3 Mr Boogert. Meisjes: 1 Marja de Klerk, Ann^marie van Brug. Jongens 6-9 jaar: 1 Joost Molhoek, 2 Gilbert van Oosten, 3 Hans Kopmels. Wielerwedstr;jd: 1 Jan Wisse, 2 Wim Neels. 3 Dies Onderditk. 4 René Nijsse, 5 Jaap Veerhoek. VEILING GOES 6 mei: Winston KL.I 80-85 87—70, 75-60 60-74, KL.H 75-80 63—70, 70-75 67—69. 65-70 53—59, 60-65 3543. 5J-M 24-27. grof 17—28: Golden Delicious KL.I 80-35 47—50. 75-80 53-54. 70-75 38—5!. 65-70 35—39, 80-66 25. KL.H 80-85 32— 43. 75-80 35—96. 70-75 33—46. 65-70 31—38. 60-55 2426. grof '.7—23: Jonathan KL.I 75-80 .37. 70-75 35—41. 86-70 33. 60-65 21-25 KLJI 75-90 V>. 70-75 23—25. 65-70 23—25. 60-66 18—23: Conference KL.H 70-75 104. 65-70 1O0. 60-95 99. 55-60 92, grof 72—77, fijn 44. Totale aanvoer 'hard fruit 3150 kisten Groenten, kasbloemkool 8 st. p. kr. 88111, afw. 38, kropsla I 28—38 II 13—37, radijs I 39. :'n 17—28. kroten II 76—80. witlof II 40—80, afw. 15—32. stek 15 en doordraai, prei n 19— 23. andijvie II 46-62. spinazie n 22—35. uien ongesorteerd 86. stek 5. rabarber I 2228. CObP. VELL'WSE EIERVEILIN'G B A RN E VELD Aanvoer t.284.530 stuks, stemming matig. Prijzen Ln 'per 100 «tuks. eieren van 52-53 gram 7.16—7.16. 56-57 gram 7.82—8 04. 60-61 gram 8.078-36. 64-65 gram 3.54—8.84. ETERVEILING BARNEVELD Aanvoer: 470.970 stuks, stemming matig. Prijzen in f per 100 eieren van 51-52 grain CL_7 4:. 56-57 gram 770—8.4:. 61-62 gram 8.25—8.84 66-67 gram 9.09—9.40. en het voertuig van B. kwam vervol gens in aanrijding met een bestelwa- eiermarkt barneveld gen. bestuurd door P. W. uit Goes, j Aanvoer ca. 2 050.000 «r.uk« har cel rr.attg. in de richting vam zijn woonplaats, s->rer. 50-53 gram 7 65—8 55 per '.co. kc- hoogte van de kruising dorp. Drie stilstaande personenauto's, die op de kruising stonden voorgesorteerd om linksaf te slaan naar Wilhelminadorp, werden links gepasseerd door de perso nenwagen, die bestuurd door J. p. m. M. M. uit Roosendaal in de richting van Goes reed. Uit tegenovergestelde rich- >njzen werden uitgereikt d«,r de wet-1 {.ng kwam een auto. bestuurd dood C/B. louder ^van de gemeente Borsele, dej uit Dordrecht. De wagens reden frontaal op elkaar een beek heer E. Baerends. reed. Wilhelmina-j De Roosendaalse automobilist en een inzittende werden uit de wagen geslin gerd zij kwamen met de schrik vrij. De Dordrechtenaar en zijn twee zusjes raakten licht gewond. Dokter M. P. Bruynzeel uit Goes liet de gewonden na eerste hulp in ziekenhuis Bergzicht te Goes overbrengen, vanwaar zij na on- derzoek konden vertrekken. De auto's van M. en B. werden totaal vernield, de!.,1 bestelwagen liep schade op. Op de foto:' la van de lager. eieren 25 tot de ravage na GROENTEN- EN FRUITVEILING ZWIJN ORECHT 6 mei: andijvie ICÖ—120. =o:naz!e 33—53. pos telein 131—143. prei 1322, witlof ATI 97—102. -79. rabarber 3315. stoofsta 53—65. sla on on 344». 12 ke en oo 34—38. Cl 7—27. komkommer* VJ- 72—76 '5A 64— '5—16 tomben A 12 9ft—12 20 K i 3ft. C '2.70. CC 9 609 70 rsdiis rood 4868 Witp. 47—46. selderij 13—18. oetMVélle 1517 VEILING K APEt.I.E-nrEZEr. 5 irvd- kasaa-dbHen per doos van 21 149. TT 79—116 Golden Delicii GE rn 3-r.f 17—7» TI' 17 Jonathan T 7» 65 31 60 16-?." 'M is. TH grof 15. ni flja kroetaopeten, doordraai. Zaterdag 9 mei zal de afdeling Goes met de bejaarden uit de vrijzinnig ber- vormdengroep en de kring Zeeland van de remonstranten een autorit houden. ADVERTENTIE Koop voor moeder 'n gezellige KAPELLE De uit Bretagne en Nor- Rotterdam. Den Haag en Amsterdam. tehuis en ,ot slot een bezoek aan het mandie afkomstige folkloristische dans- had ook Kapelle voor uitvoering geko- erekerkhof. De uitvoering omvatte drie groep .Cercle Celtique Kolloriën Ar Mor'l zen, omdat er in de groep jongens en j onderdelen, volksdansen, solozang alsme- heeft donderdagmiddag op het grasperkjmeisjes verschillenden zijn waarvan hun jde een muzikaal gedeelte, bestaande uit voor de Nederlands hervormde kerk een I vaders in de meidagen van 1940 in Ka- lang een uitvoering gegeven van petle hebben gevochten en op het Fran- muziek, zang en Bretonse volksdansen, se ere-kerkhof een Iaatste_ rustplaats De belangstelling voor dit optreden was vonden. Het bezoek aan Kapelle had zeer groot. dan ook een tweeledig doel, het geven De groep, die op tounnee was door ons van een uitvoering met claarna een ont land. met onder meer voorstellingen tel vangst in de raadzaal van het gemeen- doedelzakmuziek. De groep die in totaal ruim veertig leden telt. was gestoken in fraaie uniformen. Voor zowel datge ne wat ten gehore werd gebracht als dat wat tot uitvoering werd gebracht, j mochten de Fransen een spontaan ap- plaus ontvangen. (Foto PZC)i DE.VEY MESTDAGH Beflamypark 45-58 Vlissingen

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1970 | | pagina 29