Mogelijk opdracht voor Rijn-Schelde van f 200 miljoen lllllll Shell zag winst afnemen Amsterdamse effectenbeurs Kies., uw tapijt thuis Beschuit met aardbeien. Wajang in-t-kuipje. Elektrische centrale Maasvlakte Schelde maakt dan ketelinstallaties de sterke verf STOKVIS: GEEN DIVIDEND financieel nieuws Nationalisaties in Somalië Nederlandse gedachten over internationale veiligheid' louis de poortere Landbouwkundig onderzoek wordt ge ïntegreerd BESCHIKT U OVER EEN POST- OF BANKGIRO REKENING? PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT Tarwe-landen willen produktie verminderen Vijf jaar voor doodslaan oma Waar zijn onze schepen? VRIJDAG 8 MEI 1970 PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT 27 Ingebruikstellen afvoerleidingen Den Haag verbetert zeewaterkwaliteit bij Scheveningen (ADVERTENTIE) HAARLEM (GPD) Ter voor bereiding van een elektriciteits centrale op de Maasvlakte zal naar alle waarschijnlijkheid Rijn/Schel- de opdracht krijgen voor de leve ring van twee stoomketels en twee turbogeneratorinstallaties. Met deze opdracht is in totaal een be drag van ongeveer 200 miljoen moeid. Rijn/Schelde heeft de op dracht gekregen naar aanleiding van de voor het GEB te Rotter dam gunstige offerte. Er waren ook prijsopgaven gevraagd aan Stork in Hengelo (het VMF-con- cern) en aan Verolme. IX twee turbogeneratorinstallaties zul len elk een vermogen van 500 mwe krijgen. De Rotterdamse Droogdok Maat schap zal ze leveren onder licentie van Brown Boveri, zo meldde het Financieel Dagblad woensdag. De turbogenerator ren zullen de grootste tot nu toe In Nederland opgestelde eenheden zijn en kosten 50 miljoen per stuk. De twee ketelinstallaties, die ieder ongeveer een zelfde bedrag g3an kosten, worden bij de Koninklijke Maatschappij De Schelde in Vlissingen gebouwd indien Rijn- Schelde de opdracht krijgt. In verband met het feit dat de Hoog ste eenheid van de centrale daar in 1974 in bedrijf moeten komen. In 1975 kan dan de tweede eenheid van de elektri- DEN HAAG (ANP) kwaliteit van het zeewater hij het Schevenlngse strand is aanzienlijk verbeterd door hel I in gebruik stellen van de nieuwe nf- I voerleiding van de gemeente Den Haag. aldus heeft de minister van vorkeer en waterstaat, drs J. A. Bakker meege- sche centrale gaan draaien. E: zal zo- <|<*<.i(| j„ antwoord op opmerkingen van wel op aardgasals op hoogovengas wor- eerste-kamerleden «ver zijn begroting den gestookt De totale investering zal 1970, ongeveer 450 miljoen bedragen. in aansluiting op het onderzoek dat de Het Financieel Dagblad weet nog te afgelopen jaren in het kustgebied van melden dat om de elektriciteitsvoorzie-iferheide tot Katwijk is verricht, zijn n.ng te garanderen, de centrale op de van nomnber 68 tot 1 januar, jongst leden driemaal per week zeemonsters Maasvlakte zal worden verbonden aan het in aanbouw zijnde 380 kv koppel- net dat al gedeeltelijk in gebruik is. Daartoe zal, aldus het blad, een 380 kv- lijn van de Maasvlakte naar Krimpen aan de IJsel moeten worden gebouwd, in 1974 gereed zal moeten komen. Er worden thans nog besprekin gen gevoerd over het trace van deze verbinding d e ongeveer 40 kilonieter lang zal worden. oor bacteriologisch onderzoek genomen langs het strand bij de vuurtoren Sche veningen. begin Zwarte Pad Scheve ningen en einde Zwarte Pad. Vanaf 1 januari vindt het onderzoek tweemaal per week plaats tr.j de vuurtoren, het einde van het Zwarte Pad. Kijkduin, en Wassenaarse slag. De cijfers die na het lngebruiknemen van de afvoerleidingen zijn verkregen, blijken afhankelijk te zijn van wind en stroom en daaddoor sterk te wisselen. Een gefundeerd oordeel kan pas wor den gegeven als nog meer onderzoekin gen zijn verricht, aldus minister Bak ker. ZOON STEEKT VADER NEER ROTTERDAM (ANP) ,De reorgani satie had over 1969 minder nadelige ge volgen voor de omzet dan werd wacht', aldus zegt de directie van ia. pnoti vm »T ,rom c:„. Stokvis en Zonen NV in het jaarverslag. ROOSENDAAL (GPD) fa hetSint- j De concernomzet steeg van ca ƒ680 min f l k n?.?~ tot ca 700 min. De omzet van het moe- dagmiddag «Ie -jarige heer R. Nej- derbedrijf bedroeg ƒ474 min (vj 441 mannIt R<"««idaal overleden aan de min). De bedrijfswinst van de moeder-iBevolen van steekwonden die he.n en- maatschappij steeg van ƒ264.000 tot,kp.le eerder wa"n ^T^ 'racht door ƒ2,3 mlmHet saldo van de resultatenre-f'J"^28-Ja«ge zoon DN. I)e dader is kening beloopt 2.5 min tegen ƒ819.000 ™«el» overgebracht naar een pay- over 1968. Voorgesteld wofdt het du- - cMatrfeche mruhting in \enray waar den-' te passeren en van de winst /2,3ih|j reeds van 1960 tot november 1969 min te doteren aan de algemene be-.verpleegd. Amsterdamse wisselmarkt CONTANTE l'RIJZEN. Amsterdam f ANP), tonden 8 72',8.7314: New York 3«2H—3.63.V. Montreal 3.38A— 3 38.*,; Parijs 65 72—65.77; Brussel 7.31—7.32'.,: Frankfort 99.88',4— 99JBH: Stockholm 6eB3'4—69.88'4t ZUrlch 84.45!*—«4.50>i: Milaan 57.71',57761;Kopenhagen 48.33 —«-38; Oslo 50 77>j—50.82'i: Wenen 14.03—14.03: Lissabon 12.78»«-:2.78'« MOGADISJOE (RTR) De regering van Somalië heeft donderdag bekend gemaakt dat met onmiddellijke ingang alle buitenlandse banken en oliemaat schappijen in het land zullen worden ge nationaliseerd. De voorzitter van de opperste revolu tionaire raad. generaal Siad Barre, zei dat bovendien een elektriciteitsmaat schappij en een suikermaatschappij zul len worden genationaliseerd. De betrok ken firma's zullen compensatie ontvan gen. Het gaat om de banken Banco di Roma en Banco di Napoli, de National Grindlays Bank en de Bank van Port Said en de Shell-Caltex en Agip-olie- maatschappijen. DEN HAAG (ANP) Het nettoresul taat van de maatschappijen der Konink- lijke-Sliell Groep over liet eerste kwar taal van 1970, na aftrek van aanvullrtade afschrijvingen, bedroeg pond sterling 92,7 miljoen, een daling van 4,9 pet ten opzichte van het eerste kwartaal van drijfsreserve. Het restant ad 184.000 zal worden overgebracht op nieuwe re kening. waardoor het saldo ter beschik king van aandeelhouders zal stijgen tot i.OOO. Over 1968 werd eveneens het dividend gepasseerd. .Onvoorziene om standigheden voorbehouden zal 1970 geen lagere winst voor de moedermaat schappij opleveren', aldus de raad van bestuur. Verwacht mag worden, dat ook het saldo van meerderheidsdeelnemingen mw litief zal zijn. De reorganisa- rote invloed gehad op de personeelsbezetting van het moederbe drijf. aldus het verslag. Het aantal werknemers daalde van 2412 tot 1791. De gedwongen ontslagen waren aanmer kelijk geringer dan was voorzien. In to taal waren bij het concern ultimo 1969: 3635 personen werkzaam, van wie 2153 in het binnenland en 1482 in het buiten land. N. die vermoedelijk ln een vlaag van verstandsverbijstering heeft gehandeld, zat maandagmiddag met zijn 19-jarige zuster in de woonkamer. Op een gege ven moment stond hij op en begon door de kamer te ijsberen, uiteindelijk liep hij naar de keuken waar zich op dat moment zijn vader bevond. Hij liep naar het aanrecht, pakte daar een mes uit de la en deed alsof hij zijn vader wilde steken. Even later begon hij in het wilde weg naar zijn vader en zijn inmiddels toegeschoten zuster in te siteken. Zijn zuster liep slechts een snee aan haar hand op, maar zijn vader werd ver schillende keren in het hoofd geraakt. Op het gegil van het meisje was een naast de heer Neman wonende schoon zoon. de 42-jarige B. R. komen toelopen die de dader in de keuken aantrof. Deze was intussen gekalmeerd en leverde ver geen moeilijkheden op. REGERING SCHRIJFT THANT In de Verenigde Staten stonden de prij zen van autobenzine in het afgelopen kwartaal onder zware druk. Als gevolg hiervan, alsmede door lagere prijzen voor bepaalde chemische produkten en aan zienlijk hogere belastingen, was het net toresultaat van Shell oil 23 pet lager dan over het eerste kwartaal van 1969. Ook buiten Noord-Amerika waren de prijzen van oheprodukten over het alge meen belangrijk lager dan een jaar ge leden. De verkochte hoeveelheden ruwe olie en olieprodukten stegen met 14.5 pot. terwijl de verkoopopbrengst, na af trek van omzetbelastingen enz; met slechts 8.8 pet toenam. Er was een gro te vraag naar stookolie, waarvan de prijzen tegen het eind van het kwartaal iets aantrokken; deze tendens heeft zicih gehandhaafd Shell Canada, onderdeel van de Koninklijke Shell Groep, heeft in de eerste maanden van 1970 een nagenoeg gelijke winst be'haald als die in dezelfde periode van vorig jaar. De winst kwam uit op 12.2 min Canadese dollar. wat overeenkwam ADVERTENTIE NIEUW! Haal bij' uw woninginrichter de 2 boe- •ken met tapijt-stalen van Louis de Poortere en kies thuis uw tapijt. Keuze uit 18 kwaliteiten (wol en synthetisch) In 84 kleuren. De mooiste tapijt-col lectie van heel Europa ligt voor a klaar. Ga 'm halen. de grootste tapljtlabrikant van het Europese vasteland DEN HAAG (ANP) De Neder landse regering heeft de secreta ris-generaal van de Verenigde Na ties, Thant, meegedeeld dat naar haar oordeel bij de versterking van d einternationale veiligheid groot gewicht moet worden toege kend aan bevordering van de eer bied voor de mensenrechten, be scherming en bevordering van de democratische vrijheden, toepas sing van het recht van zelfbeschik king en aan samenwerking bij eco nomische en sociale ontwikkeling, .Politieke onderdrukking en economische dragen het zaad van het conflict in zich', aldus het antwoord van de Nederlandse regering aan Tha.nt op diens verzoek om ideeën en voorstellen tot versterking van de internationale veiligheid. Thant had het verzoek gedaan op grond van een resolutie van de algemene vergadering van 16 december jl. In het Nederlandse antwoord, waarvan de tekst woensdag door het ministerie van buitenlandse za ken in Den Haag is verspreid, wordt gezegd dat als de Nederlandse regering de nadruk legt op het voorkomen van conflicten, men daaruit niet mag aflei den dat het voorkomen van conflicten uitsluitend gericht dient te zijn op handhaving van de status quo. dering van de gevaren die verbon den zijn aan de bewapeiïingssituatie is op zichzelf niet voldoende om de veiligheid te verzekeren. Ook dient men de noodzaak te erkennen om conflicten die tot oorlog kunnen lei den, op te lossen of liever nog te voorkomen. De activiteit van de Verenigde Naties op het gebied van het voorkomen of op lossen van conflicten moet worden opge voerd, aldus de Nederlandse regering. Genoemd worden voortdurende aandacht voor de praktijk van operaties tot be houd van de vrede, de ontwikkeling van het internationale recht en methoden van het onpartijdig vergaren van ge gevens bij een conflict. Wereldrechtsorde .Uiteindelijk kan de veiligheid van de mensheid uitsluitend verzekerd worden door de ontwikkeling van een wereld rechtsorde, gebaseerd op rechtvaardig heid, waarin de vraagstukken van inter nationale politiek zullen zijn omgevormd tot vraagstukken van interne politiek van de gehele wereld', aldus het Neder lands antwoord. In het Nederlandse document dat om streeks 1 mei bij de secretaris-gene raal is ingediend, wordt ook gezegd dat de inspanning om de bewape ningswedloop in te tomen en te ver minderen van vitaal belang is voor vrede en veiligheid. Echter vermin- ADVERTENTIE) HAAL DE TWEE STALEN STEVENS BENELUX TAPIJT Hoofdstraat 11 - Tel. 01140-3428 Brouwersstraat 59 - Tel. 01140-3027 SINT-JANSTEEN DEN HAAG (ANP) Het bestuur van het Landbouwschap heeft woens dag tien bestuursleden aangewezen voor de nieuwe Stichting Landbouwkundig Onderzoek (SLO). 3 stichting, opgericht op 24 maart jongstleden, zal de integratie moeten bewerkstelligen van een zestiental in stituten van landbouwkundig onderzoek, die nu no£ ieder in een afzonderlijke stichting zijn ondergebracht. In het be stuur van de nieuwe stichting komen ook vijf vertegenwoordigers an de agrarische handel en industrie. Voorzit ter. secretaris en twee ambtelijke ver tegenwoordigers zuUen worden aange wezen door net ministerie van landbouw i en visserij. Tekort aan zilveren tientjes DEN HAAG (ANP) Nog niet alle bank- en postkantoren in het westen an het land konden volledig worden bevoorraad niet onverpakte zilveren tien guldenstukken. Er is bij 's rijksmunt een vertraging ontstaan bij de produktie. Verpakte zilveren tientjes zijn inmiddels volledig over de kantoren gedistribueerd. Verwacht wordt dat in de loop van deze en volgende week de achterstand bij de aflevering van onverpakte munten geheel zal worden ingehaald. KON. OLIE FLAUW Op de Amsterdamse effectenbeurs heef*, woensdagmorgen Kon. Obe een flauwe s mbig vertoond. Als gevolg ran de in de loop van woensdagmorgen gepubliceerde kwartaal cijfers ging de koers ran deze aandelen beneden. Bij hervatting van de officiële markt werd gehandeld op 127. hetgeen achteruitgang betekende van f 2 en ik eerste transacties ging de koers verder laag. De reactie werd mede veroorzaakt door de forse daling vcan de noteringen in Walt- street. Met uitzondering van AKZO hebben de andere hoofdfond =en zich behoorlijk kun- handhaven. AKZO vertoonde bij de crpe- van de markt een verhes van op f 80.70. Aandelen Hoogovens noteer den onveranderd f 100 en de koers van Uni lever ging met 30 cent naar boven tot f 88,50. Philips lag 20 cent hoger tn de markt op f 60.50. Aandelen Heineken vertoonden een verlies van f 5 tot f 191 en KLM moet een verlies incasseren van f 3.80 op f 124.20. Op de obligatlemarkt gaven de 8 pet le ningen een forse koersverhoging te zien. De andere leningen boekten een geringe winst. De cultuuraandelen lagen licht verdeeld in de markt. In de scheepvaartsector is de koers van Van Ommeren met 2 punten gestegen tot 217. Aandelen KNSM werden f 1.30 hoger afge daan op f 86.50. Holland Amerlka-Lijn en Nederlamdsche Scheepvaart Unie lagen goed ■prijshoudend ln de markt. In de lokale sector werd opnieuw niet ge handeld in de aandelen rubberfabriek Vre- destein. In afwaehttog van nadere berichten bleef de handel opgeschort. Op de lokale markt viel een groot aantal koersdalingen te constateren. Een fors ver lies boekte onder meer VNU. De koers var dit fonds ging f 7 omlaag tot f 230. De note ring van de aandelen Erdal zakte 20 punten tn tot 940 en drukkerij De Boer moest reactie ondergaan van 10 punten tot 410. Assurantie concern Stad Rotterdam viel f 2 terug tot f 10! en Amfas lag f 2.50 lager in ■t op f 106. De laaflkoers voor Van Reeuwijk van 300 werd gevolgd door een bledkoers van 390. Gist-Brocades verloor f 1.30 op f 125.30 en Ohamotte Unie lag 8 punten lager in de markt op 146. Chemische fabriek Maarden daalde 10 punten tot J185 laten en Geveke was f reactie op f 70 20. Kluwer g'ung f 3 omlaag tot, f 270 en Bührmamm-Tetterode viel f terug tot f 78.50. Voor Hollandsehe Melk- su.lker fabriek was een verlies weggelegd 10 punten tot 240. Een vaste stemming geld weer voor de delen Verenigde Touwfabrieken. In de eerste periode werden deze aandelen verhandeld te gen 206, hetgeen een winst betekende van 13 punten. Voorts ging de koers van Neder- horst f 2 omhoog tot f 60. Aandelen IOS managemeent waren 4.25 dol lar in herstel op 15.30 dollar en aandelen IOS Limited gingen een halve dollar omhoog tot 5.75. Tijdens de beurs werd bekendgemaakt dat vandaag na half twaalf 's morgens weer mag worden gehandeld !m de aandelen Vredestein. De laatste officiële notering in dit fonds is tijdens het onofficiële verkeer is de notering gestegen tot 440 bieden. Van de internationale aandelen heeft Ko ninklijke Olie de markt verlaten op f 126.30, hetgeen een achteruitgang betekende van f 2.70. Aandelen Philips verlieten de beurs op f 60.80. een winst van 50 cent Hoogovens noteerde onveranderd f 100. AKZO ging per saldo 10 cent omhoog tot f 82 20 en aandelen Unilever lagen f 0.80 hoger in de markt op In de lokale sector is de koers van Ver touwfabriek uiteindelijk 32 punten gestegen 225 gedaan en bieden. Schollen Honig boekten een winst van f 2.50 op f 54. AMSTERDAM (ANP) De advies- koersen voor buitenlands bankpapier gel dend in Amsterdam op de volgende werkdag luidden woensdag onveranderd. ANP-CBS BEURSINDICES. OBLIGATIES Staatsleningen Ned.7J.'69-8 l'Ji-IO loö» Ned. 25 J.'69-8 'Sj.Tn 100.4 Ned. 7. J.'70-8 70 101.9 Ned.'691% X vi 93.:< Ned. '66-17 88.B0 88 9 Ned.'66-2 7 88jo Ned.'69 7 87.90 68! Ned. 68 6'A 33 82 2 Ned. '66 6V9-2 S3 83. Si Ned. '67 6'A 8!.20_ 3 Ned. '65-15% 82 82.2 Ned. '64-15'A 80,40 80.5 Ned. '584(4 *040 tOS Ned '59 414 73» "i* Ned '60-1 4t4 78 9) 78.9 Ned. '614'4 73 73.1 N. staff. '47 3'4 V. 63.9 Ned.'54-1-2 3'i 64.70 65.2 Ned "5S-1 3'i 64..0 64J Ned. 37 3 - 79 Grootboek'46 3 78 78' N. Doll. '47 3 89 80 Bank- en kredietwezen BvNC '57 6 87.80 87.« BvXG "58-'59 444 75 40 75 4 BvNG '«-! 7 89.30 88.4 BvXG '67-1-2 6* 84.70 84.1 BvNG '68-1-2 61 83.90 34 BvNG '65-1 5% 8! 60 31 BvNG *53 514 84 83.1 BvNG '64 5'4 «930 794 Hypotheekbanken Pr. Gr. DW 6 82.80 83.: Fr. Gr. DU 414 "SO Weet NO SU 6ö Handel. Industrie en div. BP '66 744 93.20 93.1 KZK '65 6 83 6? N. Gas U '66 6'4 88 37 Pgem'S7 6 37 50 87.. Pgem '64 6 35 1 84 R.rijn pijpl. 5',i 9220 92.- Scholt. Hon. 4'4 83 83 KLM '68 7 87.50 87 KLM 41 94.60 64. ACTIEVE AANDELEN Oeli Mij c Dordt Petr. idem pref. HeUiekeo KAL Hoogovens c HVA-mljeo ver. KLM Koo. Petr. KNSM Nat Ned. Ommeren c Philips gem.bez. N IET-ACTIE VB AANDELEN Cent, Suiker Gruyter 6 ci 5 I Hagenveyer 1 Hero Cons 9)| Hoi: Be too 90 Komburg 80 loogenboicb I Hoogenetr. 40 lnterr»*ltOO-M Kern© Corset 40 Kempen eo Be< KN Papier KV Tapijt Uadeuvw Belegglngsmljen Llji Alg. Food* be*. Converts Holland Fund Europafonds Eurunloo Valeurop Bank-, krediet- n Gel. Ueeifabr NB e Mom Naardeo Ned. Kabel Van Netle Seta in Norit Nuir Premieleningen Alkmaar 57.05 A'dam '51 60 A'dam '56-1 57,10 Dordt '56 57.05 Eindhoven '54 37.03 D Haag '52-7 66.05 D Haag'52-2 63.50 64.05 AmsL R'dam 52-1 70.75 R'dam '52-2 64 05 R'dacn '57 62)15 AMSV 348 Delta Verz. groep 33 Ned Midrib. 107JO Slavenburg 310 Handel, industrie enz. Heljn '.40.20 53 Droogd. 90.7 91 BaHnst Ned am G 92 9: Bensdorp Int. 205 VT. Bergh en Jurg. 177 b 171 )verd.-tea Cate 73 Overz. Gas 84 Pa khoed H 73 :en Pa'.the «7.5 philips gem.bez. 2° Ptetersen Co. 228 Pont hout 173 50 Ruhaak Co 169 Rijn-Schelde 254.5 Sen. Exp. M1J. ia.3 Schotcbetoo 177 Scholt Honig 5', 51 Simon de Wit 239 5 Stokvis 206 St. en Twente '.2.2 Tb Marljoen b Thorn. Dr. Verb] Mijnbouw en petroleum UITENL CERTIFICATEN VERENIGDE STATEN Cities Service Ford Motor 4'JO Gen. Elec. 75 Geo Motor* 69JO Int Tel en Tel M Kemiecott 43 N»t. Dlatin. 15.75 Nrth Am Philip* 3". Peon Cent Comp 31.20 Corp 49.4< Rad 9 Bepu SheE OO 38.50 5perry Rand 297: Standard Brandt 46 Studebaker 42-50 Sun OU Comp. Texas Inatr. i« Un Pac Rr US Steel 35M Westlngb EJec «5 9 Woo! worth 3r\M Rijn-Schelde 7« 82 7' Verklaring: gedaan en bieden; t—gedaan laten; b— bieden; Ilaten; 21.52 1 69-5» gr 21-2223: t— t Gaarne maken wij u dan attent op de meest eenvoudige wijze om het abonnementsgeld over te maken. U kimt ons namelijk machtigen het abonnementsgeld per kwar taal van uw rekening af te schrijven. Als u voelt voor deze prettige betalingswijze waaraan voor u geen kosten zijn verbonden, schrijft u dan een briefkaartje aan: ABONNEMENTEN ADMINISTRATIE MARKT 51 - MIDDELBURG en wij zenden u het machti gingsformulier, dat hiervoor nodig is, omgaand toe. VRAGEN OVER BREDASE EXECUTIES IN 1940 DEN HAAG (ANP) Hrt PvdA-ka- riiprlid Lems heeft de ministers van de fensie en van justitie schriftelijke vra gen gesteld over de executies van Nf- OTTAWA (RTR) De vijf belang-1™'i'airen in de Periode v#n rijkste tarweexporterende landen van n,ei 19*®' de wereld zijn overeengekomen dat de'Met name vraagt hij, in hoeverre de produktie dtent te worden verminderdbeslissing en de uitvoering van de exe- teneinde de prijzen op de inkrimpende cutie van twee Nederlandse militairen wereldtarwemarkt te stabiliseren. Cana- in Breda strookte met het militair pro- da. de VS, Australië, Argentinië en de cesrecïit. In de vragen wijst het kamer- EEG zijn het erover eens dat het niet I lid erop. dat zijns inziens ook in de mi- wenselijk is een subsidie te verstrekken li tal re strafwetgeving de doodstraf aan boeren die tarwe verbouwen, hoe wel de EEG aanzienlijke subsidies ver strekt aan tarweboeren. De vijf landen zeggen ln een communi que, dat na afloop van het Even puzzelen strafwetgeving dient te worden afgeschaft, omdat de ze .moreel onaanvaardbaar is en omdat de rechtsgang volkomen onbevredigend' dat binnen zes maanden weer besprekin gen zullen worden gervoerd. Men zal dan huidige programma's die gericht zijn vermindering van de tarweproduktic bespreken. De EEG heeft tijdens het overleg geen concrete toezegging ge daan betreffende vermindering of af schaffing van het subsidieprogramma. In het gezamenlijke communique staat onder meer; De ministers zien in dat de vijf landen een gemeenschappelijke ver antwoordelijkheid hebben voor herzie ning van de produktie waardoor het aanbod in overeenstemming wordt ge bracht met de feitelijke situatie op de internationale tarwemarkt. De regerin gen van de vijf landen dienen voorzich tigheid te betrachten bij de uitvoering van nieuwe of bestaande programma's van inkomenssteun; vermeden dient te worden dat maatregelen worden geno men die in feite een niet lonend pro duktie bevorderen. Het is veelbetekenend dat de vertegenwoordigers van de EEG het eens zijn met dit gedeelte van het communiqué. Er zijn aanwijzingen dat Canada, de VS, Australië en Argenti nië de EEG-vertegenwoordiger dr Mans- holt op diplomatieke wijze hebben dui delijk gemaakt dat het subsidiebeleid de EEG moet worden gewijzigd. De vijl landen hebben kennis genomen van d? Intern. Industrie Scheepvaart Banic- en ve Handel er.i. Algemeen 1I1C.5 W2J VRAGEN OVER INCIDENT BIJ KRANSLEGGING VRAGEN OVER RELLEN OP KONINGINNEDAG DEN HAAG (ANP) Het tweede- kamerlid E. J. Harmsen (groep Harni- sen) heeft de ministers van binnenland se zaken en van erm gevraagd omroep verenigingen ter verantwoordiging te roepen die zijns inziens de ongeregel- hedrn lieblten uitgelokt, die op 30 april in Amsterdam hebben plaatsgevonden. De rellen, aldus het kamerlid, maken het pohtie-apparaat tot een aanfluiting. In dien zien opnieuw uitspattingen als het verbranden van de vlag voordoen, dient een harde lijn' te worden gevolgd, om deze .uitwassen onmiddellijk in de kiem te smoren'. Een .duidelijke en scherp gestelde' uitspraak van de ministers moet de politie, die wordt .uitgedaagd, bespot en zelfs met stenen bekogeld', de zeker heid geven dat de wetgever nog achter ben staat, aldus de heer Harmaen. DEN' HAAG (GPD) Het Haagse ge rechtshof heeft woensdag vijf jaar ge vangenisstraf met aftrek en voorwaar delijke ter beschikking van de regering opgelegd aan de 30-jarige Haagse met selaar André K.. die op 14 maart vorig jaar in dronkensehap zijn "9-jarige grootmoeder met een bijl het hoofd heeft ingeslagen 0111 verv olgens een bedrag van 600.- te stelen, dat zijn oma in een lin nen zakje onder haar rok droeg. De sterk verminderd toerekeningsvat bare dader was door de Haagse recht bank alleen tot vijf jaar met aftrek veroordeeld. De officier van justitie, die 8 jaar geëist had. ging in hoger beroep, waarna de procureur-generaal bij het Haagse hof een gevangenisstraf eiste van vijf jaar plus onvoorwaardelijke ter beschikking van de regering. Psychiater prof. Kloek, achtte ter be schikking stelling van de regering ech ter niet noodzakelijk omdat verdachte agressie uitsluitend tegen de grootmoe der gericht was geweest, zodat voor herhaling van een soortgelijk misdrijf nauwelijks gevreesd hoeft te worden De psybhiater adviseerde, dat de dader tijdens zijn straftijd psychiatrisch be handeld zal worden, waarbij hij naar alle waarschijnlijkheid kan worden ge- I resociahseerd. plannen van de VS, Canada en Austra lië om de produktie te verminderen. Men was unaniem van oordeel dat de rege ringen deze beleidslijn voortdurend moe ten bezien zodat tijdig de juiste maat regelen kunnen worden genomen in het belang van het streven naar een gezonde internationale tarwemarkt. ADVERTENTIE torl^jP kennismaking WB "X8 1 Wajang blijft ook gewoon verkrijgbaar r in het bekende gouden pakje. Horizontaal: 1 loods; 4 café; 8 groente; 10 vogel prod 11 kt: 11 zeilbaan: 13 aan bieding; 15 hond; 17 bruto: 18 groot in aantal; 20 tijdelijk; 21 onderricht; 22 bijl: 24 spoorijzer; 25 muziekteken in psalmen: 26 aanw. vnw; 28 paardje; 29 en dergelijke; 31 effen; 33 rund; 34 gelofte; 36 boom; 37 knaagdier; 38 oude stijl; 40 overdadig; 41 rijkelijk: 42 ver trek. Vertikaal: 1 leeuwensoort; 2 harde trek; 3 drietenige luiaard: 5 zangnoot; 6 na komelingschap: 7 grote muis 1 als huis dier) 9 hondensoort; 12 slede; 13 vrucht; 14 lantaarnplaatje: 16 eerste termijn; 18 bloem; 19 armholte: 21 deel van g meenschap: 23 tenmsterm; 27 ik (lat. 28 toiletartikel: 30 lidw.r 32 berg in Zwitserland; 33 onder anderen: 3 dwaas; 37 vertragingsmiddel; 39 zan; noot; 40 ten afscheid." De oplossing vaD de vorige puzzel is: BLITAR p. 4 Laa Paltna* n R'dam BOVENKERK p 4 Gibraltar n Rotterdam BRITS UM 4 v Kobe n Sydney CHEVRON LEIDEN 4 v Hongkong n Bangkok CHOLUTECA 6 v Aranuell*» n New Or jeans CTNULIA 4 te Kingston DAHOMEYKUST 4 v Kribi n Takoradl DINTELDIJK 5 Bermuda» DOSINA 6 te Djebeldhanaa DUIVEXDRECHT 4 te Hamburg GAASTERKERK 6 t* Bastlondon GAASTERLAND 5 t* Hamburg GANVMEDES 4 v Onessaat n Barbados GOOILAND 6 te Santo* GULF HANS A 5 Us Singapore GULF HOLLANDER 6 t* ACHILLES 5 te Huacho ACMAEA 4 v PI Etienne n Conakry ACTEON 5 te Satgon verw ADRASTUS 4 v Hamburg n Liverpool ALKES 5 te Hamburg AMSTELLAND 5 v 3ueoo« Aires na Rioarande do Sul AROA 4 te Singapore ARCHIMEDES 6 l* I<julque ATLANTIC STAR 5 v Bakimore n Norfolk ATYS 4 v Singapore n Labuan ATLANTIC CROWN 5 v Gothenburg n R'dam BANGGAI p 4 Mauritius 11 Hongkong BAREXDRECHT 4 Las Palroas gepast. 11 Aotw, BATU 5 te Hongkong Bawrybay GULF ITALIAN 4 te Rotterdam GEERTJE BUISMAN 5 v Ashdod n Marseille HERCULES 4 v Curacao n Le Havre HILVERSUM 4 v Jackson- vllie n Savannah HOUTMAN 5 te Dar e* Salaam verw KALYDON 4 ta Cagliari KARACHI 4 te Marseille KATSED1JK 6 te Bremer haven KERMIA 4 v Stavaneer n Oslo KLOOSTERKERK 4 te Barcelona KOREXIA 4 dw Muscat r. Durban KOROV1NA 4 te Curacao KREBSIA 5 te WhLegate KREON 5 v Baltimore n Kingston KRYPTOS 4 v Tee-sport n rede Humber L13ERIAKUST 3 te Conakry verw LIMBURG 6 te Kuwait LOPPERSUM 5 v New Or'.ear.s r. Panama MARON 5 te Bremen MEMNOX 8 v Miami n Oranjestad MERCURIUS 4 v- Sombrero n Aruba METULA 5 te Singapore MISSISSIPPILLOYD 8 Bafboa verw MIJDRECHT 4 v Stade n Rotterdam NEDER EEMS 5 v New- Orleans n Baltimore NEDER WES ER 4 v P* Elisabeth n Mena OOSTKERK 3 v Durban n Letxoes OVERTJSEL 4 te Loureneo Marques OP.ANJE NASSAU 4 v Southampton n A'dam PARKHAVEN 29 v Rio d* Janeiro 0 Santos POELDIJK 5 v New Orleans n Le Havre PATRO 6 rede Boniaa POLYPHENUS 4 v Kao'nsitmg n Singapore RADJA 4 ta Dubai ROTO 4 te Colombo ROTTERDAM 5 v Mykooos n Pfrea RIJNDAM 5 te Dakar SCHELPWIJK 5 v Punt Aareneas n Curacao SCHERPENDREC HT p 5 Quebec n Atlantic vo SEPIA 3 v Laskhirra n Le Havre SOCRATES 4 v Sar. Lorenzo n Christobal SOLON 6 te Pt of Spam STAD DELFT 6 te Cardiff STAD UTRECHT 4 v Kopec n Catania STAD VLAARDINGEN 4 v Avontnouth ti STRAAT COLOMBO p 4 Yeroetoe n Brisbane STRAAT LUANDA 6 te Auckland STRAAT MAGELHAEN 5 te Tema STRAAT RIO 4 v Kaapstad r. EariJondon STRAAT SINGAPORE 7 W-iangarei verw "'HERON 4 v Georgetown n Pt of Spain THEMIS 6 v Cristobal r. Baltimore TJTNEGARA 7 Sydney TJIWANGÏ 5 t Yokohama TOLTA 6 r Hobart n Durban WF." TERKERK 5 te Adelaide verw WILLEMSKERK 4 v Freenan-le n Duinkerken WOXOGTRI 5 te CaLao HOOG EN LAAG WATER NAP 9 mei 1 Vlissingen Terneuzen Zierikzee Hansweert W'emeldinge 4.00 4.33 5.35 5.15 5.56 220 234 139 245 169 uur cm 16.23 201 16.53 216 18.00 130 17.33 226 18.23 158 10.31 198 11.06 209 11.12 162 11.39 223 1131 184 uur cm 22.55 203 23.30 214 23.35 168

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1970 | | pagina 27