Super-realisten gebruiken de foto als schilder-foto 'I Hongaren deze eeuw: Weiner, Kodaly, Bartók Kerknieuws PANDA EN HET VUURVERVOER 133*1?.! Herman Wigbold hoofdredacteur ,Het Vrije Volk' jr wonder I f l batterijen doen Wandel hun naam eer aan. rtv en kunst DE BOEKMPUXK AlsueenSelectric3$0 de Luxe zou kunnen kopen voor 98,50 en een Remington CT op Batterijen erbij voor maar een TIENTJE. Zou u ze dan niet kopen? Nou koop ze dan! VRIJDAG 8 MEI 1970 PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT 25 BEVROREN FOTO'S PAKKEN REALITEIT (Van onze kunstredactie) In den beginne was er het door Andy Warhol levensgroot geschilderde soep- blik van Campell dat het symbool werd van pop-art. Het soepblik is nu bijgezet in het mausoleum van een kunst die, uit protest tegen de onge- insprireerde dagelijkse werkelijkheid, er een extra dimensie van banaliteit aan gaf. Maar terwijl Warhol en zijn epigonen de dagelijkse werkelijkheid ontmaskerden, waren andere bezig 'n super-realiteit te scheppen. Deze groep van schilders, nog te nieuw om al een soortnaam te hebben, legt zich erop toe schilderijen te maken van foto's en kleurendia's. Hun werk was onlangs voor het eerst te zien op een kleine tentoonstelling in het Riverside museum in New York. Voor de museumbezoeker, ook zij die op-, pop-, en psychedelica leerden te waarderen, had de eerste confronta tie met het werk van de super-realis ten (om die benaming aan te hou den) het effect van verstening. Daar hingen schilderijen waar op het eer ste gezicht alles aan ontbrak wat kunst van kitsch onderscheidt. Inder daad het leek een uitstalling van klassieke kitsch natuurlijk ge trouwe copieën van prentbriefkaar ten, reprodukties van platen die men van jongsaf aan al leerde herkennen als .nonkunst'. (De non-kunst van de zonsop- - -ondergangen, zeegezich ten, en kerktorens boven de gotische dressoirs met perzische lopers, zoals die alleen in Hollandse huiskamers zijn te vinden). Maar voor wie de aanblik van deze schilderijen te boven kwam, was er iets dat de aandacht trok en dat het best omschreven kan worden als het effect van een omgekeerde tromp j'oeuil. Dit waren geen schilderijen waar de naturalistisch geschilderde 3pijker uit het linnen lijkt te steken, maar copieën van foto's die toch net geen foto's waren. Onole Farb, de directeur van het museum en or ganisator van de tentoonstelling, trekt in zijn voorwoord voor de ca talogus een vergelijking met Dela croix, Cézanne, Degas en andere gro ten, die voor hun werft ook gebruik maakten van foto's. Maar Farb begaat de vergissing dat deze meesters de foto als geheugen steun gebruikten, terwijl de super- realisten de foto gebruiken als foto. Jat wil zeggen als het onderwerp van hun werk. Hun motivering is vrijwel het tegen overgestelde van die van Delacroix en co. De super-realisten bedienen zich van de foto zoals een fotograaf zich van het negatief bedient: allies 3taat vast (het beeld, de keuze van tijd en plaats, de compositie), be halve de reproduktle ervan. Want aoewel de foto een statisch gegeven .s. is de geschilderde copie-ervan het net omdat daarbij twee andere fac toren meespelen: bet oog, en de schilde rv aardigheid. Harold Bruder, één van de super-re- ilisten, vat het als volgt samen: ,De foto geeft een beeld weer dat ver schilt van wat onze ogen v Onze hersens corrigeren voor ons ge woonlijk de vertekeningen maken de wereld die we zien geloofwaardig en harmonieus. Mensen op grote af stand zijn geen dwergen, en die van zeer nabij gezien geen monsters Wij kunnen de weerspiegelingen op de glasruit negeren wanneer wij de eta lage inkijken om de uitstalling te zien De foto daarentegen geeft de vertekeningen weer en vergroot ze, brengt ons gevoel voor propor ties in de war'. Audrey Flack, de schilder van dit werk dat ,Mars tegen de oorlog' heet, zegt dat het schilderen vanaf dia's hem in staat stelt ogenblikken vast te leggen waaraan de gebruikelijke schilderkunst, niet toekomt, Flack maakte ook een schilderij van de autostoet in Dallas, vijf mimaten voordat, president Kennedy werd doodgeschoten. Dia De 40-jarige Bruder zegt dat de kleu rendia vooral moeilijk is te begrij pen. .Wanneer de dia, ruimtelijk be grepen wil worden, moet het beeld even vaak worden ontkend als geac cepteerd, en dat is zeker het geval wanneer men de illusie probeert te doorgronden in verf. Het projecteren van een foto op het schilderslinnen kan de algemene opzet voor een te kening geven, maar het is dan bij zonder moeilijk om het te activeren omdat het een gefixeerde houding herbevestigt'. Op de tentoonstelling hing een werk van Bruder dat vermoedelijk gemaakt werd door de simultaan projec tie van twee dia's. Het toont op de voorgrond een gezelschap van vijf mannen en een vrouw die informeel lunchen op een zonnig gazon. Op de achtergrond is dezelfde lunch-tafel te zien, maar zonder de gasten, waar door dezelfde vrouw en één van de mannen kennelijk de voorbereidingen voor de lunch worden getroffen. Vreemder nog is dat deze man drie keer op het schilderij voorkomt. Br gaat een beangstigende sfeer van onwerkelijkheid uit van het tafereel, alsof het een in beeld gebrachte droom is in plaats een foto. De drie voudige aanwezigheid van dezelfde man die kennelijk de gastheer is, kan fotografisch herleid worden tot de on langs ontwikkelde thermo-emulsie techniek die "t mogelijk maakt men sen te fotograferen op een plaats waar zij kort tevoren waren, maar niet meer zijn. Men zou de driedub bele aanwezigheid van de man dan kunnen verklaren als de uitbeelding van zijn verschillende bezigheden in een bepaald tijdsbestek, zoals ook de afgebeelde voorbereidingen voor de lunch een extra tijd-dimensie aam de gecopieerde foto geven. De zes super-realisten die het River side museum presenteerde variëren in leeftijd van 34 tot 41 jaar. Met uitzondering van Malcolm Morley die in Engeland werd geboren en er ook zijn opleiding; kreeg, zijn het Ameri kanen: Bruder, Howard Kanovitz, Audrey Flack, Joseph Raffael en Richard Estes. Raffael, Flack en Bru der hepen allen de Cooper Union School of Art af. Kanovitz was in de leer bij Yasuo Kuniyoshi en Franz Kline. Kanovitz, ook gefascineerd door de dimensie-problematiek van de ge schilderde dia, maakte een schilderij van staande mensen, kijkend, of on derling pratend. Op een paar meter ervoor plaatste hij uitgesneden le vensgrote figuren van mensen die op hun beurt naar de staande mensen kijken. Deze figuren zijn ook geschil derde diaprojecties. Het effect ervan is een twee-dimensionale onwerke lijkheid waarin de tentoonstelhngbe- zoeskei riHj J WÊÊ eigen Ofschoon de techniek van de super- rgalisten zich bij uitstek leent voor filosofische beschouwingen over de wisselwerking en verschillen van fo tografie en schilderkunst, zijn de uit latingen van de schilders zelf over hun werft opvallend koel. Kanovitz: .Je hebt een idee. Je weet hoe het er uit ziet. Je vindt het. fotografeert het, schildert het. Het schilderen is een karwei'. Audrey Flack: ,De bevroren foto 9telt me in 3taat om te bestuderen wat er op eengegeven tijdstip, mi nuut, of uur plaats vindt veel intensiever en gedurende langere tijd dan ik kan in de eigenlijke wereld van de realiteit'. Raffael: .Heel eenvoudig, foto's ge ven mij beelden. Ze zijn me behulp zaam door de verstilling van, en hun getrouwheid aan 't onderwerp. Door foto's te gebruiken kan ik alles schil deren waar ik zin in heb, en wan neer ik wil'. Malcolm citeert eerst Picasso: .Kunst is een leugen die de waarheid ver telt', dan Kosuth: .Fotografie ls de waarheid die een leugen vertelt', en voegt daar zelf aan toe: ,Dat is waar genoeg". (ADVERTENTIE) Voor moeders over de gehele wereld BLOEMENGROET VIA FLEUROP Bel 01180-5253" Kwekerij M. H. Dekker MIDDELBURG: Langevielesingel 34 SOUBURG: Kanaalstraat 59 - Tel. 01183-1772 GOES: Lange Vorststraat 34 - Tel. 01100-7621 NEDERLAND-1 KANAAL 7/29 18.45 uur. (NOS-KLEUR) DE FABELTJESKRANT 18.55 uur KLEUR» JOURNAAL 19.05 uur (KRO-KLELK) PISTE Circusprogramma vanuit Treslong in Hillegom. 20.00 uur: (NOS) JOURNAAL 20.20 uur. (KRO-KLEI R) 'T SCHAEP MET DE 5 POOTEN Kootje d»; Beer, Lucas Blijdschap en Doortje Lefèvre zeggen eensgezind .Blijf uit onfe buurt' (Op aanwijzin gen van F.ii Asser). 21.00 uui BRANDPUNT 21.40 uur: (KLEUR) BONANZA 22.30 uur RISKANTE KERK 22.55 uur- (NOS) JOURNAAL 23.00 uur (TELEAt VAN MOLEKUl L TOT MEN> 20.20 uur: SAHARA, DE ZOUTKARAVAAN De Touaregs op zoek naar zout. 21.10 uur. DUTCH SWING COLLEGE Zilveren jubileum van een (Europees) jazzbegrip. 22.10 uur: VANDAAG OF MORGEN De woningnood, volksvijand nummer 1. 23.00 uur: (NOS-KLEUR) JOURNAAL 23.05 uur. OLYMPI.V5 TOER BELG1Ë-NED. 18.55 uur. ZANDMANNETJE 20.00 uur: JOURNAAL 20.25 uur. MARLOWE Spel van Achilles Mussche over het leven van Christo pher Marlowe, door sommigen aangezien als de alter ego van Shakespeare. 21.25 uur TEN HUIZE VAN... De componist Armand Preud' homrae. 22.15 uur: JEUGDBELEID 23.05 uur: JOURNAAL NEDERLAND-2 FRANSTALIGE PROGRAMMA'S 18.45 uur. (NOS-KLEl R; DE FABELTJESKRANT 1855 uur. JOURNAAL 19.04 uur: SCALA 19.30 uur (AVRO) WELVAARDIGHEDEN 20.00 uur: (NOS-KLEUR) JOURNAAL BELGIë-FRANS 17 45 Journaal: 17.50 Nationale herdenking: 19.10 Kleu tertijd; 19.30 De dame in het wit: 20.00 Journaal; 20.30 25 jaar later: 21.45 Première: 22.30 Journaal. FRANKRIJK-RIJSSEL 12.30 Midi-magazine; 13.00 Journaal; 16.35 Vierdaagse can Duinkerken; 18.30 Le Sehrrnlbic; 18.50 Journaal; 19.00 Regionaal journaal; 19.25 Oorlog en vrede; 19.45 Journaal, 20.30 De man met het koffertje; 21.20 Pano rama; 22150 Journaal. t ADVERTENTIE HILVERSUM-1 VRIJDAD 8 MEI 1970 Middag: NOS 12.00 Olympia's Ronde van Nederland; voorbeschouwing. 12.05 Blik op de wereld: populair program ma over ontwikkelingshulp. Over heidsvoorlichting; 12.30 Uitzending voor de landbouw. NOS 12.40 Ste reo: lichte muziek (gr./. 12.50 Recht en slecht praatje. 13.00 Nieuws. VARA: 13.11 Actualiteiten 13.20 Stereo: Klassieke muziek (gr.) EO. 14.00 Ruimte: Radio-magazine: 1 zin gend getuigen: veelgevraagde geeste hjke muziek. 2 Instrumenten var God, praatje 3 Meer dan een bed: geschiedenis van een bekend lied. 4 Actueel nieuws over zending In bin nen- en buitenland. 5 Overdenking. NOS: 15.00 Stereo: Aspecten van de kamermuziek: oude en nieuwe ka mermuziek (opn.) 15.45 Toerismo: toeristische informatie uit binnen en buitenland. VPRO: 16.00 VPRO-Vr.j- dag: gevarieerd programma met re portages, interviews en berichten. 16.00 Nieuws. 17.55 Mededelingen Avond 18.00 Nieuws. 18.20 Uitzending De Vrije Gedachte. Tussen 18.45 en 19.30 NOS: reportage Oiympia's Ronde van Nederland. 19.30 Nieuws.) VARA 21.00 Stereo: Omroepkamerkoor en Radio Blazersensemble: klass.eke en moderne muziek (opn.) 22.30 Nieuws 22.40 Mededelingen. 22.45 Actualitei ten. 22.55 Stereo: Prettig Weekend hcht muziekprogramma. 23-55 - 24 00 Nieuws. ZATERDAG Morgen VARA: 7.00 Nieuws. 7.11 Ochtend gymnastiek. 7.20 Socialistisch strijd lied. 7.23 Weekeind: jeugdprogramma VPRO: Deze dag. VARA: 8.0'J Nieuw 8.11 Van de voorpagina. 8.15 Stereo: Z.O. 135: gevarieerd programma. (9.35-9.40 Waterstanden). 10.30 Werkgeven en -nemen: programma over arbeid en arbeidsverhoudingen. 10.50 Voor nu en later: problemen van de sociale wetgeving. 11.00 Nieuws. 11.03 Wegwijs: tips voor trips en vakantie. 11.10 Goede wijn behoeft geen krans: nieuwe opnamen van jazz- en amusementsmuziek. 11.25 Afrikaanse kroniek. 11.45 Een nieuw geluld: kennismaking met jon ge artiesten. VRIJDAG Middag: 12.00 Stereo: Van twaalf tot twee, gevarieerd programma. (12.22 Wij van het land; 12.26 Mededelingen voor land- en tuinbouw: 12.30 Nws. 12.41 Actualiteiten; 13.00-1305 Ra den maar...) 14.05 Schoolradio 14.30 Stereo: Licht ensemble met zangso- liste. TROS: 14.55 Stereo: Bevr.j- dmgsconcert 1970: Promenade or kest en gezamenlijke H.lversumse koren (opn) 16.00 Nieuws. 16.03 Dis- co-drive-in. 17.15 Sporbkompas. 17.45 Actualiteiten. Avond NCRV: 18.00 Stereo: Lichte koor zang (gr). 18.19 Uitzending van de Anti Revolutionaire Partij. 19.30 Nieuws. 119.41 Hier en Nu: actuali teitenprogramma. 19.00 Wereldpano rama. 19.10 Veel gevraagde gewijde muziek (gr). 19.40 W-.j als de we reld: wekelijkse internationale oriën tatie in kerk, zending en oecumene. 19.50 Zingen met Oecilia: volksmu ziek. 20.05 Hervormd wordt hervormd Vragen en antwoorden rond de Al gemene Kerkvergadering van de Ne derlandse hervormde kerk. 20.10 Ste reo: Op het weekend af: licht pla- tenprogramma. 20.55 Requiem voor Theresienstadt. hoorspel. TROS: 22.00 Opname 5 tellen na nu: zanggroep de Swmgele Singers. 22.30 Nieuws. 22 40 Tsjies pl.es a- musementsprogramma. 23.15 Stereo: Toontje later: lichte muziek. 23.45 Actualiteiten. 23.55-24.00 Nws ZATERDAG Morgen NCRV: 7.00 Nieuws. 7.11 Het le vende woord 7.16 Stereo: Op het eerste gehoor: klassieke muziek (gr) (7.25 Horen en zien; 7.30 Nieuws: 7.32-7.50 Hier en Nu: actualiteiteni. 8.00 Nieuws. 8.11 Stereo: Te Deum Laudamus: gewijde muziek (gr). 8.30 Nieuws. 8.32 Stereo: Voor de huis vrouw, 9.00 Theologische etherleer gang. 9.35 Gymnastiek voor de huis vrouw. 9 45 Solistenkamer: een ge sprek met muzikale illustraties. 10.54 Kunst- en vliegwerk; informatie over actuele tentoonstellingen. 11.00 Nws. 11.03 Verminkte school, lezing. 11.15 Solarium: hoogtezonprogramma iedereen. 11.55 Mededelingen. VRIJDAG Middag: VPRO: 12.00 Nieuws. 12.03 Top-30. (13.00 Nieuws) TROS: 14.00 Nws. 14.03 Suzie Cream Cheese. AVRO: 15.00 Nieuws. 15.03 Muziek Boetiek. (16.00 Nieuws.) 17.00 Nieuws. 17.02 Radio-journaal. 17.05-18.00 Zingende Bougi egevari eer d pl atenprog ra m - ma voor automobilisten. ZATERDAG Morgen KRO: 9.00 Nieuws. 9 02 Djinn, geva rieerd programma. (10.00 en 11.00 invention maakt u het koffiezetten gemakkelijk! Deze koffiefilter is hel hélemaal! Vol-automatisch één, twee. drie, vier, vijf, zes, zeven, acht héérlijke koppen I f 105, AMSTERDAM (ANP) —De raad van commissarissen van'de NV De Arbei derspers heeft besloten de heer Herman Wigbold. thans eindredacteur van de VARA-tv rubriek .Achter het Nieuws; per 1 september aaiukaandc te benoe men tot hoofdredactuer van het dag blad Het Vrije Volk. als opvolger van de heer E. Messer, die la benoemd tot directeur van Hot Vrije Volk. De benoeming heeft plaats gevonden op voordracht van hot curatorium van Het Vrije Volk. rleerd programma. Nieuws VAN FN VOOR DE DRAAITAFEL Onder de noemer muziek van Hun garen uit de twintigste eeuw' zijn twee platen te vangen, die werken bevuilen van Béla Bartók, Zoltan Ko daly en Leo Weiner. EMI (His Maaiers Voicej kwam met een nieuwe opname van Bartóks Con cert voor orKeal. waai-voor de jonge Japanse dirigent Seij: Ozawa (35/ hei Cnicago Symfony Orchestra di rigeerde; voor "DGG speelde het vijf jaar geleden opgerichte Mtlos Quar- tett Stuttgart Baroks derde (1927), Kodaly's tweede (1916-1918) en Wei- ners derde (1938) strijkkwartet. Het gaat om twee platen, die artistiek en technisch op hoog niveau staan en die gemeen hebben, dat men voor de Hongaarse afkomst van de componis ten de oren onmogelijk kan sluiten. Bartóks .symfonische' Concert voor orkest na ruim drie jaar van zwij gen in 1943 ir. Amerika geschreven voor het Boston Symfony Orchestra hoort intussen tot de .klassieken' van deze eeuw. Het werk geldt als .een synthese van Hongaarse folklode en gewaagde klanken, van elemen taire musiceervreugde en strenge vormprincipes.' Centraal in de vijf bewegingen van het concert staat een elegie, mét daarnaast een (sonaUi vormvaste eerste deel en een uitbun dige finale, terwijl :n twee intermezzi de concertante en humoristische ele menten het sterkst spreken. Seiji Ozawa geeft met het Chicagoër symfonieorkest een virtuoze, zij het wat uiterlijke vertolking van het con cert: er wordt gloedvol gespeeld, alle instrumentale effecten worden uitge buit, er is 'n wervelende finale, maar voor de elegie is meer nodig dan vir tuositeit alleen: daar komt de uit voering spanning tekort en doet wat oppervlakkig aan. Er staat op de EMI-plaat een niet te versmaden toegift: Kodaly's .Ttize aus Galanta', diverterende muziek, kleurrijk uitgevoerd. De opname klinkt erg f:jn, is zeer gespatieerd, (EMI IC 063-02 010, stereo. Dan de DGG-plaat met drie Hon gaarse bijdragen aan de twintigste eeuwse strijkkwartetliteratuur. Zon der twijfel is het uit Bartóks .harfe'. moorische per.ode daterende derde kwartet het ongenaakbaarste werk, met tal van dissonanten, terugsprin gende pizzicati, gezamenlijke giassan- di en andere klankeffecten. De wer ken van Kodaly veel Hongaarse elementen en met name van Wei ner doen naar de geest veel negen- tiende-eeuwser aan. Het Meios Quarteu vertolkt Bar tóks kwartet met elan, maar wat ge temperd. het spel had misschien rui ger. uitdagender kunnen zijn Daar staat tegenover, dat de beide andere kwartetten met een soortgelijke be nadering uitstekend tot hun recht komen. Het ensemble heeft een war me toon, er is sprake van prachtig samenspel de .Beethoviaanse' fu ga in het kwartet van Weiner ls er een voorbeeld van en dc vertol kingen zijn door de DCG-technici feilloos geregistreerd. (DGG 139 450, stereo). f ADVERTENTIE) NED. HERV. KERK Beroepen te Kollum: Ph. J. Stoutje«- dijk te Heüendoorn. Aangenomen de benoeming tot bijstand in het paato- raat te Schalkwiik E. Schroten, eme ritus-predikant tr Harmeien. GEREFORMEERDE KERK Beroepen te Genderen B. K Breeman kandidaat te Kampen. Beroejx-n te Kr.m- pen aan de IJss.-I S. van der Veen te Rotterdam. Delftshaven en zijn echt genote mevr. M J. van der Veen-Scben- Keveld (met bijzondere opdrachtAan genomen naar Eem-Veenhu;zen J. C. Penn'-kamp kandidaat te Heerlen die bedankte voor Bant-Rutten. Examens aan d- vrije universiteit te Amsterdam slaagde voor het doctoraal examen theologie de heer W. Speelman te Amsterdam. Aan het zendingsseml- narie te Baara slaagde voor het zend'.ngs- examen drs E. P. Bosnia. Hij zal ter zijner tjd uitgezonden worden naar In donesië als docent aan de theologisch» school op Soemba. (ADVERTENTIE) Sla* en ooor DE JACHT IN NEDERLAND De ware jager is een man, die een grote liefde heeft voor de levende na tuur. Met deze zin als leidraad heeft J. Antonisse .De jacht) in Nederland' geschreven, een boek dat een schat van gegevens over de jacht bevat en en dat verschenen is bij H. J. W. Rechts uitgeversmaatschappij NV te Amsterdam. Jagen is niet zomaar een bezigheid voor een man. die een lekker stukje wild op zijn bord wil hebben. Ér komt veel meer voor kijken. Dat stukje wild op het bond is een ple zierige bïjeenkomstigheid. Voordat de jager het open land of de bossen in trekt dient hij zich allereerst de no dige vakkennis eigen te maken. ,De jacht in Nederland' probeert op een 'aantal vragen antwoord te ge ven. er daarbij vanuit gaande, aat de jager zich ervan bewust moet zijn. dat het recht een dier te doden enkel en alleen is gebaseerd op de verplichting een zoveelzijdig moge lijk gezonden fauna te behouden. In het boek van Antonisse wordt nader ingegaan op het grofwild, het klein- wild, het waterwild, enz. Een goed idee is ongetwijfeld de opmemng van enkele hoofdstukken over de jacht wet, de wapenkennis, het opfokken en uitzetten van wild, wildziekten en -parasieten, waardoor het onder werp zo breed mogelijk wordt uit gemeten. De beginnende of gevorder de jager kan zijn kennis testen aan1 een aantal vragen, dte de schrijver aan het slot van diverse hoofdstuk ken heeft verbonden. Voor de jager lijkt ,De jacht in Nederland' ons in zijn dubbele betekenis een inhoudsvol boek. ('t is maar tijdelijk. Normaal 39,90) REMINGTON "Vraag uw winkelier naar de nieuwe supersdierpe verwisselbare mesjes" van Reminsten. Grijp hem! Het viel niet mee voor Panda om met een brandende tak in zijn hand door het struikgewas te hollen. Maar hij moest wel opschieten, want Ahmed en Mus taf ed zaten hem schreeuwend achterna. ,Kom hier, kereltje!' riep de chef van de geheime politie drei gend. ,Dan zullen we je bewerken met een kromzwaard!' Daar voelde Panda natuurlijk niets voor. Hij bereikte een grote weg en daar kon hij zijn snelheid verdubbe len. Maar toen hij een blik op aijn ach tervolgers w.erp, gebeurde er iets vervelends. Want hij struikelde over een paaltje en daardoor verloor hij de tak met de kostbare vlammen. Het voorwerp vloog door de lucht en belandde in de laadbak van een vrachtauto, die toevallig net langs reed. ,Nu is alles verloren...' mom pelde Panda, die de wagen geschokt nakeek. ,Alle moeite voormets. JE2ULTZlEU.DAT T-aEES V.AA2 WET I ADAM C€ AUTO 1 AAU3 CAPO- ADAUS 'AEC=U Gël£D0O AC2DT u£T E2DACH't I SEKOCUT AIESFT. -OCC AA AT EEUS DATWASLAUG CUKBJ' ^OS)6E =,- UADAT DS SASV J S&JAAPS-AOSCSV GEKIDklAPT WEED. E>- DS n'CC-'EU -JEM Ujj EHU S-S'CV 30SCEV W=- WOeDTUET .SZDACHT'! -.=1. VGOKAVT 2= AEV, AAU ADA',' '.=2- COCHTEU A S DCZE juffbouw

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1970 | | pagina 25