Sloegebied: begin tweede Waterweg „Fotograferen in hetweekend? In het donker zeker!" Fabery de Jonge 23 Statenvertaling MARCUSE MISLEIDENDE VOORLICHTING OVER VOORMALIG NED. INDIË PLANNEN IN DOMBURG UNICEF HBJj BfÈqjÉl heetman MINISTER WEIGERT DR DE B00Y GESPREK MET KONINGIN JULIANA Onderzoek naar veiligheid kinderen in auto's Verbaasd AR-WERKGROEP: SAMENWERKING MET KVP EN CHU NOG ONGEWENST HOOGVLIET IN ACTIE NA BRAND BIJ ENCK Gen. synode keurt ontslag ds Toornvliet alsnog goed Aantal werknemers midden- en klein bedrijf toegenomen VRIJDAG 8 MEI 1970 PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT Tijdens een onlangs gehouden bezoek van 'n gezelschap soe-geografen van de vrije universiteit aan Zeeland, heb ben verscheidene prominenten uit Zee land, onder wie drs M. C. Yerburg, verklaard van de Westerschelde geen tweede Waterweg te willen zien worden. Toch blijkt uit de ontwikke ling in de laatste tijd dat Zeeland hard in die richting op weg is. Groot ste gevaar op dit moment is de Total- v es tl ging in bet Sloegebied. A: Voorstanders zijn onder anderen de heer Verburg en een groot ge deelte van gs in het bijzonder de heer Kaland. 1 De heer Verburg heeft, tijdens een in februari gehouden lezing voor de Rotterdamse chemische kring ge pleit voor de vestiging van Total in het Sloegebied. .Dit zal namelijk het agglomeratie-effect vergroten om dat Dow-Terneuzen en enkele andere bedrijven er grote behoefte aan heb ben'. aldus drs Verburg. 2 De heer Kaland verklaarde in een bijeenkomst voor de ZLM-West-2uid- Böveland dat .onderzoek van de in spectie voor de milieuhygiëne aan de Westerschelde heeft uitgewezen, dat er om redenen van milieuhygiëne geen enkel bezwaar bestaat tegen zo'n vestiging. Het enige wat aan luöhtverontreinigiuig vrijkomt is een vrij grote hoeveelheid S02. Het is echter mogelijk de raffinage tot zulke hoge temperaturen op te voeren, dat de uitsloot zich bij 200 graden C. voltrekt. Als een schoor steen van 150 meter wordt gebouwd zal de uitstoot zich in de hogere (ADVERTENTIE) GOUDEN ARMBANDEN Moderne modellen. Strak en breed. Prachtig bewerkt goud, leuke fantasie modellen aparteschakelmotieven. variëren van f 90.- tot 11000,- JUWELIERS - HORLOGERS - SINDS 1834 IANGE KERKSTR. 30 - TEt. 6005 - GOES In VLissingen is een comité opge richt tot handhaving van onze al oude statenvertaling. Dit comité waarvan de heer Lukasse voor zitter is. meent dit te moeten doen, omdat Gods woord in de nieuwe ver taling verkracht wordt. En daar. Gods woord zelf zegt: ,En indien iemand afdoet van de woorden des hoeks, deze profetie. God zal zijn deel afdoen uit het boek des levens en uit de heilige stad en uit hetgeen in dit boek geschreven is'. Daaronj kunt u een uiteenzetting komen be luisteren en wel op 25 mei aanstaan de door ds J. P. Verkade. Nederlands hervormd predikant te Nieuwe-Tonge in de kerk van de gereformeerde ge meente Lanoystraat 2 om 7.30 uur. M. O. Kole, Vlissingen. In de kantlijn van 25 april 1970 wordt gesproken over .irriterende ge lijkhebbers' die geen .nuances' ken nen en .rechtlijnige oordelen' uitspre ken. Deze .gelijkhebbers' zijn de op posanten van onze .pluriforme maat schappij'. Door in de laatste alinea de naam Herbert Marcuse te noemen suggereert de kantlijnschrijver dat Marcuse behoort tot de bedreigers der pluriformiteit. Deze kritiek wekt bevreemding als men weet dat Mar cuse geen tegenstander Is van een werkelijke pluriformiteit. Hij behoort tot diegenen die de door de kantlijn- schrijver genoemde pluriformiteit in onze maatschappij niet aanwezig achten of het een bedrieglijke schijn- pluriformiteit noemen. In zijn ,de ééndimensionale mens' laat Marcuse ons het inkapselingsvermo gen der kapitalistische maatschappij zien. Looneisen van arbeiders en vak bonden zijn dikwijls niet meer dan een antwoord op de door de onderne mers opgewekte consumptiedrang en passen daarom zeer goed in onze con sumptiemaatschappij. Om hier nog te spreken van een onderscheid tussen arbeider en ondernemer is nieit rele vant; beiden hebben dezelfde menta liteit en zijn evenzeer gebonden aan de totale maatschappelijke structuur. Een werkelijke oppositie bestaat nau welijks: ze wordt gedwongen de rol van opportunist of saneerder te spe len. ofwel ze wordt, als ze bevoor- beeld wijst op de manipulatie in onze maatschappij, bestempeld als .irrite rende gelijkhebbers', of als uit.kra- mer van .onzin.' De pluriformiteit der consumptiegoederen blijkt al leen maar van toepassing op goede ren die flinke winsten opleveren; men vergelijke bijvoorbeeld de pluriformi teit in de automobielbranche met de pluriformiteit in de niet zo erg winst gevende woningbouw. Conclusie: de pludiformiteit is grotenidleels gebon den en ondergeschikt aan één groot heid van onze daardoor zeer ééndi mensionale maatschappij: de irratio nele winstdrang die de motor is van een reusachtig produktie- en consump tie- rq verspillings en vernietigings proces De motor van dit proces wordt op gang gehouden door het ma nipulerend opwpkkcn van een perma nente ontevredenheid. Had de kant lijnschrijver dan toch willen wijzen op de pluriformiteit van onze maatschap pij en het afwezig zijn van manipu latie willen duidelijk maken, dan had hij op zijn minst de analyse van Mar cuse kunnen bekritiseren. Nu Is hij blijven steken In het geven van op pervlakkige voorbeelden van al of niet vermeende pluriformiteiten en pluriformiteitsontkenners en bestrii- ders! J. F. van der Harst Piot Mondriaanstraat 9, Amsterdam. luchtlagen bijzonder snel versprei den, zodat op de begane grond van luchtverontreiniging niets te merken zal zijn' aldus de heer Kaland (PZC 12-2-70). In een nota die gs aan provinciale staten hebben gestuurd, verklaarde prof. H. Eilers. inspecteur volksge zondheid bij de hoofdinspectie mi lieuhygiëne dat ,als de afvoer van verbrandingsgassen van een raffina derij via schoorstenen van 150 meter lengte geschiedt er op grondniveau weinig of geen luchtverontreiniging zal optreden..' Prof. Eilers is hierbij uitgegaan van een moderne raffina derij met een verwerkingscapaciteit van 4 tot 8 miljoen ton ruwe olie per jaar. zemder petrochemische ne ve nbedrij ven en de daarvan te ver wachten luchtverontreiniging. 4 Op vragen, die volgden op de dis cussie over deze nota in provinciale staten antwoordde de heer Kaland onder andere .dat het zogenaamde uitstralingseffect van de raffinaderij een 500 arbeidsplaatsen zal opleve ren en dat het rapport Eilers meer dan een vrijblijvende beschrijving is.' B Tegenstander ls onder meer de vereniging milieuhygiëne Zeeland. 1 Deze vereniging heeft een brief aan gs gestuurd, waarin zij onder meer stelt ,dat voor een verantwoor de uitspraak over de milieuhygiënd- noodzakelijk is dat men inzicht krijgt in de gevolgen op recreatief gebied en aansprakelijkheidsregelingen met het oog op de vergrote kans op olievervuiling op de stranden en stank in de recreatiegebieden. Te vens ls een studie noodzakelijk over de wederzijdse beïnvloeding van de raffinaderij en andere aanwezige of toekomstige industrieën in Zeeland, vooral met het oog op de toenemende fluorschade; een onderzoek naar de aspecten van de werkgelegenheid en duidelijkheid over de aan te houden vervuil-.ngsnormen'. Verder stelt de vereniging ,dat een raffinaderij uit het oogpunt van werkgelegenheid ge heel omnterassant is. omdat zij een minimaal aantal arbeidskrachten be hoeft. bij een maximum aan grond- februik.' In antwoord hierop hebben gs la ten weten ,dat zij niet alle vragen in behandeling nemen, die in verband met de persoonlijke mening van een lid van net college te berde worden gebracht (uitlatingen van bezorgd heid door de heer V. Bennekom).' G3 stellen verder .dat zij bij het be hartigen van de belangen van de pro vincie niet alleen op de industriali satie letten, maar ook aandacht schenken aan de schadelijke gevolgen daarvan. Het behoud van de leef baarheid is daarbij het eerste doel'. GS wijzen daarbij op een aantal stu dies en metingen in verband met de lucht-, water- en bodemverontreini ging. Dit alles beschouwend komen mijns inziens toch wel duidelijk enkele pun ten naar voren. 1 Werkgelegenheid. Als we afgaan op de uitlatingen van de heer Kaland (zie A 4) aan zou de werkgelegenheid zich met de vestiging van een raffinaderij zeer gunstig "ontwikkelen. Stellen we ech ter de uitlatingen van de vereniging milieuhygiëne Zeeland (BI) daarte genover dan blijkt dit toch niet zo zeker te zijn. Tevens moet hier het rapport Eilers (A3) genoemd worden, want dit gaat uit van een raffinaderij zonder nevenlbedrijven en dan lijkt het sterk dat de werkgelegenheid zich met de vestiging van Total zo sterk zou uitbreiden. Geloven we ech ter de heer Kaland dat met de ves tiging van Total de werkgelegenheid zich met 500 arbeidsplaatsen zal uit breiden, dan moeten we constateren dat de heer Kaland met Total be doelt: Total chemische nevenbedrij- ven. Dan komt echter het rapport Eilers In een heel ander licht te staan zie punt 2b. 2 Luchtverontreinig-ing. Uitgaande van het rapport Eilers (A3) zou hiervoor weinig gevaar bestaan.' Enkele kritische opmerkin gen lijken hier wel terecht: A Uit net rapport blijkt niet dat prof. Eilers zich diepgaand in het cumula tieve effect heeft verdiept. Dit ma» op het ogenblik niet zo relevant lip ken doch op langere termijn wordt dit het hoofdprobleem. Nu kunnen we nog preventief werken, doch over le jaar alleen nog maar cura tief. B Het rapport gaat uit van slechts 1 raffinaderij, zonder neven- bedrijven. Maar deze situatie is al lerminst waarschijnlijk. Het Fin. Dagblad van 12-3-'70 stelt ,dat ves tiging van een raffinaderij in het Sloegebied voor petrochemische hulp- bedrijven als trekpleister zal werken' Echter daar gaat het rapport Eilers niet meer op en dan zal de lucht vervuiling grote vodmen aan gaan nemen. Dus als men luchtverontrei niging wil voorkomen moet men To tal weigeren, zo tniet dan impliceert dat dan binnen korte tijd naast Total een aantal nevenbedrijven zich in het Sloe zullen vestigen met alle gevol gen van dien voor de luchtveront reiniging. 3 Inspraak. Inspraak is een zodanige participa tie van belanghebbenden (is bevol king van Walcheren en Zuid-Beve land) in de processen van menigs- vorming en besluitvorming dat in de geformuleerde standpunten en ge nomen beslissingen de wensen van die belanghebbenden tot uiting ko men. Inspraak is echter nog ver te zoeken gezien de uitspraken van gs (B2) en de reactie van het Vlissingse ge meentebestuur op een voorstel van raadslid Redinigius, die suggereerde een enquête onder de bevolking van Walcheren te houden in verband met de To talvestiging (in deze tijd van democratisering en het activeren van de belangstelling en de participatie van de burgerij in de politiek een redelijke suggestie). Er .werd echter gesteld dat ,het met goed is in een zo gecompliceerde zaak de bevolking via een enquête een uitspraak te lafen doen inspraak dient via de vertegenwoordigende lichamen te gaan' aldus het gemeentebestuur. Blijkbaar is men bang voor een burgerij, die leefbaarheid belangrij ker vindt dat een kleike vergrting van de werkgelegenheid. 4 Duidelijkheid plus informatie. Deze zaken ontbreken op alle fron ten men denke slechts even aan de Peehiney-affaire. Voor alles moet de buTgerij ingelicht (publikatie van cijfers van metingen!z en gehoord worden teneinde een verantwoorde beslissing te kunnen nemen. Terugkomend op mijn uitgangspunt Sloegebied begin 2e Water weg?! lijkt het mij wel duidelijk dat we in een beslissend stadium zijn gekomen. Nu kunnen we Zee land nog leefbaar houden, namelijk door Total te weigeren. Maar als Total er eenmaal zit, zal er een sneeuwbaleffect ontketend zijn met als gevolg dat de leefbaarheid hard achteruit zal gaan in Zeeland (de heer Kaland had het reeds over ont ruiming van Borsele). Wat is de keuze: een Zeeland dat over 10 jaar verpest wordt door stank etc. of een Zeeland, waar het leven nog goed is! J. C. Bakked Amstelveen Betreft nieuwbouwplannen Badhotel Klopmeyer, architect te Domburg, le Verbreding Badstrant (toegang strand) dringend gewenst. 2e Wegbreken landhuis Loverendale ongewenst 3e Vernieuwd Badhotel met oongres- hal welkom. 4e minder bebouwing dan gepland rond het nieuwe hotel doch in plaats hiervan. Kinderboerderij, (voorbeeld Zuiderpark - Den Haag), kleine goed geoutilleerde speeltuin met speel weide en theeschenkerij (voorbeeld Westbroek pa rk Den Haag). Voor de rest wandelpark met minl- bloetnbollenveldjes en wat parkeer ruimte. Jakobs Markt, Domburg De bijdrage van de heer J. K. Mesu betreffende de tv-programmate over hel Indisch ABC (PZC dd 20 ajiril 1970) heeft mijn volle sympathie. De voorstelling over de gang van za ken over ons bestuur ca. was mijns inziens niet onwaar, maar de waar heid is in een zodanig daglicht ge steld, dag zij eigenlijk erger is dan een leugen. Wetende echter uit welke hoek de wind waaide verwonderde het mij niet, dat deze voorlichting meer Sericht was op het negatieve en dat et positieve, dat blijkbaar niet ge heel verwaarloosd kon worden, flink was afgezwakt. Want het ls nu een maal een feit, dat het ,ln' is om, op welke wijze dan ook ons koloniaal verleden af te kraken en te verdoe men, ook al heeft men nauwelijks enig begrip over dat land, ons voor malig rijksdeel overzee, bijna zo groot als Europa met een conglome raat van volken met plus minus 40 talen, thans samengebundeld onder de naam Indonesië. Ik weet niet wat de algemene opinie van het Nederlandse volk is geweest. Het is ook niet zo belangrijk, want de gangbare mening is wel vo'.'doennfe bekend. Volgens Jan Carmiggelt in ,Het Vrije Volk' van 23 maart jl hebben de informatieve mag men de spraakmakende gemeen te geloven, willekeur en uitbuiting doodgewone zaken. Maar dat ls nu sedert lange tijd niet meer het ge val. Maar het is toch wel een vreemde zaak. dat volgens het Centraal Bu reau Statistiek er sedert 1864 er ln Nederland 300 miljonairs zijn bijge komen. En dat Indonesië ettelijke miljarden heeft geleend en gekre gen om het land voor algehele instor ting te behoeden is meen ik wel be kend. De conclusie zou getrokken kunnen worden, dat het met de uit buiting onder ons bestuur niet zo bar is geweest als men suggereert. Als ik alles zo eens rustig overdenk, dan kom Ik meer en meer tot de over tuiging, dat nu na 20 jaren zelfstan digheid er nog duizenden Indonesiërs zijn die vurig hopen, dat zij de tijd nog mogen beleven dat zij die orde en rust, gezondheiid enz zullen snv ken die het Nederlandse bestuur h« in zo ruime mate gaf. C. Moens Noordbeekseweg 1 West-Souburg De opbrengst van de Unicef kaarten actie bedroeg seizoen 1968-69 3894 en seizoen 1969-70 8.021, hetgeen een vooruitgang betekent van 123.8 proeent. Dit bedrag werd bereikt me de dankzij de spontane hulp van di verse scholen in Middelburg en Mis singen. Als nieuw lid is toegetreden tot het regionaal Unicef comité Walcheren, de heer A. J. van Klinken te Vlissin gen. als afgevaardigde van de Vlis singse jeugdraad. Unicef schreef een tekenwedstrijd uit voor alle kinde ren beneden 15 jaar over het onder werp .Vriendschap tussen kinderen over de gehele wereld.' Aanvankelijk moesten deze tekeningen voor 1 mei binnen zijn. Nu kan men tot en met 14 mei inzenden aan Stichting Ned. Unicef Comité, Postbus 1857, Dein Haag. 2077. Het wedstrijdreglement luidt als volgt: 1 Niet ouder zijn dan 14 jaar. 3 Formaat papier maximaal 21 x 30 cm. 4 Men mag vier kleuren, krijt, verf en dergelijke gebruiken, maar geen goud of zilver. 5 Naam en adres achterop de teke ning vermelden. 6 Inzenden voor 15 mei a.s. Er zijn vele prijzen beschikbaar. De 10 beste inzendingen uit Nederland dingen mee in de Europese finale te Parijs. De winnaars van de 20 beste Europese tekeningen kunnen een reis winnen naar Amerika. Azië, Afrika of een land in Europa. Deze prijs geldt voor de winnaar plus begelei dende ouder. Mogelijk vinden de kin deren in de komende vrije dagen ge legenheid om hieraan mee te doen. Daar alles steeds duurder wordt moest Unicef helaas ook zijn prijzen verhogen. De kaarten kosten voor taan J 0,60 per stuk. Er is een nieuwe collectie kaarten uitgebracht, be stemd voor gebruik gedurende het ge hele jaar, bijvoorbeeld als gelukwens, geboorteaankondiging, uitnodiging en dergelijke. De kaarten zijn ook plano verkrijgbaar als er een tekst inge drukt moet worden. Deze kaarten zijn verpakt in mapjes van 5 stuks 3. Alle inlichtingen worden gaarne ge geven door: Mevr. W. de Weerd-Van der Est, Julianalaan 3 Vlissingen tel. 01184-2711 Mevr. A. W. Visser-Hageman Schepenenlaaln 250, Middelburg tel. 01180-4862 Elfleveringen ,Het Rijk te uit' vooral de niet ingewijde kijkers de oogjes geopend. De vraag blijft of die geopen de oogjes nu wel een juiste kijk op ons beleid en bestuur hebben verkre- fen. Zeker in woord en beeld werd uidelijk met feiten aangetoond, hoe willekeurig ons bestuur daar is ge weest, maar een ding wordt meestal vergeten namelijk dat feiten weten iets heel anders is, dan feiten begrij pen. Ik bedoel hiermede, dat men fei ten moet zien in het raam van de om standigheden waaronder deze plaats vonden. Wil men het Nederlandse be grip bijbrengen over ons koloniaal ver leden, dan dienen, als men het ten minste eerlijk wil doen, achtergron den te worden belicht en hiervan is, mij althans, niets gebleken. Nu wekt het de schijn of alles gericht was op willekeur, onderdrukking en uitbui ting, en allen die naar Indië togen avonturiers waren belust op buit. De werkelijkheid was anders. Duizenden jonge mannen, onderwijzers, planters, ambtenaren en militairen zijn in de loop der jaren gegaan en op een mi nimum salaris geplaatst op eenzame posten, waar minder vertier was dan op een ouderwets klein dorpje in Ne derland op zondag. Wat weet men bij voorbeeld van de cultures, deze bron van arbeid is absoluut onvoldoende belicht in het Indisch ABC. O 1a. voordat de auto in Nederland enige bekendheid had verworven was deze al in gebruik op de Indische onder nemingen zo werd ons getoond en dit werd dan vermeld op een toon van ja, ja ze deden maar. Hieruit bleek mii duidelijk de engheid voor de ge weldige prestaties van een handvol Nederlanders die aan het oerwoud, waar de tijger heerser was, prachti ge cultures, zoals koffie, thee. tabak, rubber, kinine, palmolie enz tot ont wikkeling wisten te brengen. En uit dit alles ontstond een prachtig net met renderende spoorwegen enz. En wat is daarvan overgebleven toen de Indonesiërs ln de puberteitsjaren aan hun lot (moesten) worden overgela ten! Bitter weinig, alles zelfs de we gen zijn verwaarloosd, met gevolg een ontstellende armoede en... uitbui ting. Ja we hebben beelden gezien van plus minus 900 geïnterneerden op Boven Digoel, die niets op hun kerf stok had en dan alleen het feit, dat zij zg nationalisten waren. En dat was niet zo'n beste beurt van die Ne derlanders. Maar nu er plus minus 100.000 in ellendige kampen en ge vangenissen zitten, daad door huh ei gen bestuurders opgesloten en van die 3 500.000 landgenoten die v"~ den omgebracht, sprak men maar ver niet, dat is dan blijkbaar wat men noemt een binnenlandse aange legenheid. Onder ons bewind waren, (ADVERTENTIE) Et voila...Mtvpassepartout-ring! paaaeparloul-rlno oijtiaaaanda aunan Een blijvend modieuze creatie die past bij elk toiletje, bij iedere gelegenheid.bij al uw stem mingen. In een oogwenk verwisselt u een fon kelende granaat voor een dromerige opaal of stralende saffier. Geïntrigeerd? Beschouwt u deze advertentie gerust ais een invitatie! H edelsteenkundige ga. ö-amantexpert g - a. BHHBfl UJNBAAN 92 tel. 116670 filiaal: oostzeedijk 155-157, rotterdam GEOLOOG: ,1ETS MIS MET DEMOCRATIE DEN HAAG Minister Polak van justitie heeft de Amsterdamse geoloog dr Ton de Booy laten we ten dat hij niet door de koningin in audiëntie zal worden ontvangen, omdat hij ais burger jiiet gekwa lificeerd is om als persoonlijk ad viseur op te treden.' Zoals bekend had dr De Booy enige maanden geleden bij de Hoge Raad aanklacht tegen minister Luns ingediend tegen diens onvolledige verklaringen in de tweede kamer over de kwestie Bia- fra. Deze klacht werd niet ontvanke lijk verklaard, waarna de heer De Booy per brief aan koningin Juliana verzocht om een audiëntie. Hij merkte daarbij op dat hij overwoog zijn onderscheiding als ridder iti de odde van Oranje Nas sau. die hij enige jaren geleden had gekregen wegens zijn verdiensten op geologisch- alpimstisch gebied, terug te geven. mondelinge toelichting van de h«rr De Booy hem overbodig voorkomt. .Met alle begrip voor uw verontrusting over de onvolkomenheid van de hulpverlening aan de slachtoffers in Blafra kan Ik de door uw aan het adres van de Neder landse regering en volksvertegenwoor diging geuite beschuldigingen van opzet telijke verdraaiing van de werkelijk heid niet anders dan lichtvaardig be schouwen', aldus minister Polak. De heer De Booy verklaarde tegenover ons dat hij het meest verbaasd te ov«* het feit dat hij van de minister van Justitie moet horen dat de koningin hem niet kan ontvangen. ,De minister vond het blijkbaar niet genoeg om dit te adviseren aan de koningin en heeft daarom zelf ook maar deze brief ge schreven." Dr De Booy meent dnt het nu duidelijk te aangetoond dat er Iets mis met onze democrat!'-: .Minister president De Jong doet alles ln n3am van de koningin en als le het er niet mee eens bent. kun Je de koningin er niet eens over spreken.' HAARLEM (GPD) Kinderen en voor al kleuters zijn in een auto meer kwets baar dan volwassenen. Bij aanrijdingen en zelfs bij hard remmen schieten zij eerder van hun plaats. Kleine kinderen moeten dan ook beslist niet op de plaats naast de bestuurder worden vervoerd. Dat concludeert de Clnsumentengids, die een onderzoek heeft ingesteld naar de beveiliging van kinderzitplaatsen in au to's. Kinderen kunnen gemakkelijk tegen de voorruit of het dashbord terecht ko men. Nog overstandiger is het, zo con cludeert de sonsumentengids. om kin deren op de plaats naast de bestuurder au schoot te nemen. Bij een aanrij ding schiet de volwassene naar voren en krijgt het kind de awaarste klap te verduren. Kinderen moeten op de achterbank worden vervoerd. Welke mo- felijkheden er zijn om hen daar veillg- e:d en comfort te bieden hebben de ANWB en de Consumentenbond samen onderzocht. Uit het onderzoek blijkt dat er een groot aantal assortiment ritjes en gordeltjes in de handel is waarin kleine kinderen min of meer comfor tabel kunnen worden vervoerd, maar wie verlangt dat ook bij botsingen het kind beschermd wordt, heeft weinig keus, zo is de conclusie uit het onder zoek. Voor een veilig vervoer komen maar enlkele gordeltjea in aanmerking. Een daarvan is gecombineerd met een opblasbaar ritje. De fabrikant is kort geleden met de produktie begonnen zo dat ze nog maar in beperkte mate te krijgen rijn. Onmiddellijk na deze brief kreeg de heer De Booy van het kabinet der koningin te horen dat zijn brief om advies was doorgezonden naar het ministerie van justitie. Bovendien vond daarna nog een gesprek met met de directeur van het kabinet plaats. Volgens minister Polak geeft de brief van de geoloog een onjuist inzicht van de Nederlandse constitutionele verhou dingen: de ministers zijn verantwoorde lijk voor alle regeringsdaden van de ko ningin die zelf onschendbaar is. De be windsman zegt verder dat een nadere ROTTERDAM (GPD) In Hoogvliet gaat binnenkort de actie Corpa van start communicatie-protest-actie een soort tegenhanger van C '70. Het te een initiatief van de actiegroep Hoog vliet, die gevormd is na de ernstige brand bij de ENCK in VLaardingen. De groep gaat ervan uit dat er van een communicatie-feest geen sprake mag zijn, als de beveiliging van ae bevolking in het Rijnmondgebied niet geregeld te. Het actieprogramma van de groep houdt onder meêr in: betere berichtgeving aan de bevolking bij alarmtoestand, versnel de stichting van een lokaal radio-sta tion. informatie aan de groep hoe een eventueel evacuatieplan in elkaar zit het instellen van een centraal zenuw centrum van waaruit snel kan worden gehandefld, onderzoek naar de doelma tigheid van het wegenstelsel rondom de wijken Hoogvliet, Meeuwenplaat en Zalmplaat, bij een onverhoopte evacuatie In de eerstvolgende vergadering van de wijkraad voor Hoogvliet zullen deze punten reeds aan de orde komen. Wijk- raadvoorritter mr M. A. B. L. van Mee- (ADVERTENTIE) Bent u ook zo iemand die alleen in de vakantie foto's maakt? En dan nog alleen vóór zonsondergang. Zo is dat, roept u enthousiast, kijk maar. En daar zijn ze weer. De zonover goten vakantiekiekjes. Aardig hoor. Maar als uw kinderen later naar «vroeger"informeren, krijgen ze wel 'n erg eenzijdig beeld van hun verleden. Altijd vakantie. En altijd overdag. Zo'n moeite is het toch niet om ook in uw mini-vakantietje uw camera paraat te houden. Of wilde u soms tegenwerpen dat er in uw weekends nooit iets gebeurde? Als u eventjes nadenkt, weet u wel beter. Zorg het hele jaar voor een schietklare camera. Kompleet met filmpje. Kompleet met flits. Trekt u nu niet meteen een afwijzend gezicht. Uw gezin heeft recht op een fotografisch nachtleven, i Waarbij nog komt: flitsen is heus geen heksentoer. Ieder fototoestel kan het Te inspannend? Kom kom, er staat heel wat tegenover. Want voortaan legt u alle mooie en malle gebeurtenissen van het hele jaar voor eeuwig vast Overdag en 's avonds. Buiten en thuis. "Zorg dus het hele weekend voor 'n geladen fototoestel. Want eigenlijk is filmen uw enige excuus om in 't weekend geen foto's te maken. Maak in't weekend géén foto's- Urrxxht er eens plezier in krijgen. DEN HAAG (GPD) De ARP moet functioneren als een denkgomecnschap van christenen, die permanent zoekt naar vernieuwing van het politieke leven en die duidelijke programmate ontwerpt en In de praktijk brengt. Aldus het rapport van «Ie werkgroep .bezinning' van de AR-radicalen. De werkgroep is van mening, dat bij de keuze van 'partners, behalve op het program en de leiders, ook gelet moet worden op de hele trant van reageren op het politieke gebeuren. Een of andere confessionele formule is ten enenmale onvoldoende. Daarom acht de werkgroep de samenwerking tussen KVP. CHU en ARP. hei door de commissie Veldkamp voorgestelde .klein regeerakkoord' thans ongewenst. Dit akkoord legt de partijen vast op de confessionele noemer en blokkeert de noodzakelijke vernieuwing. De werkgroep .bezinning" waarschuwt de ARP met te sterk de nadruk te leggen op het evangelische of christe lijke karakter van de partij. Tal van zaken zijn in het verleden als bij uit stek christelijk bestempeld, en later weer losgelaten of zelfs omgekeerd. De kritiek óp de onduidelijkhé.d van de confessionele partij moe: volkomen se rieus genomen worden. Dit moet leiden tot het ernstig streven naar politieke eenstemmigheid van alle christenen. Kritiek heeft de werkgroep op de ver nieuwing van de iegen partij. Van een .worstelen' om inzicht en vernieuwing is weinig te bespeuren. Al te zeer richt de partij haar aandacht op de opstelling in actuele politieke vragen en het rechtvaardigen van de ove rigens onvermijdelijke compromissen die daarbij gesloten moeten worden. De partij en de fracties moeten onder ling onafhankelijk zijn. BLOEMEND AAL (GPD) De parti culiere synode van Noord-Holland mag de dienstbetrekking met de Bloesmen- daalse predikant as. G. Toornvliet op zeggen. Zij is hiertoe door de generale synode van de gereformeerde kerken alsnog gemachtigd. De generale synode argumenteert haar besllssmg met de op merking dat .vaststaat dat de samen werking tussen ds. Toornvliet en de par ticuliere synode thans niet langer mo gelijk is'. Voor ds. Toornvliet is de nieu we beslissing overrompelend. De moei lijkheden rond hem leken in een positie ver stadium gekomen toen in maart da generale synode in Lunteren tot de con- alusie kwam dat het door het particu liere synode aangezegde ontslag, op ker kelijke gronden ongedaan behoorde te worden gemaakt. Voorlopig is :n de rechtspositie van de Bloemendaalse predikant "geen verande ring gekomen, omdat hij nog steeds geen officieel ontslagbewijs heeft. Ds. Toornvliet ontvangt sinds november '68 geen salaris meer. evenmin een vergoe ding voor zsjn onkosten. Het wachtgeld dat hem werd aangeboden heeft hij in dertijd geweigerd. DEN HAAG (ANP) Naar schat ting waren eind 1969 begin 1970 ln het midden- en kleinbedrijf bijna 1,3 mil joen personen werkzaam, ruim 60.000 meer dan in 1963, het laatste Jaar tot nu toe waarin het CBS een bedrijfstel- ling uitvoerde. Dit blijkt uit een rap port over de beroepsstructuur van het midden- en kleinbedrijf dat ln de ver gadering van woensdag 20 mei aanstaan de van de raad voor het midden- en kleinbedrijf aan de orde komt. Van het bovengenoemde geschatte to taal van bijna 1.3 miljoen v. erkzamen in het midden- en kleinbedrijf is het aantal zelfstandigen (ondernemers. Drie- werkende eigenaren en (gezinsleden) 437 330 en het aantal werknemers 856.353. Dat getal werknemers is bijna een kwart van alle werknemers in ons land. Een verdere uitsplitsing laat zien dat in het grootbedrijf naar schatting in totaal eind 1969 begin 1970 1.509.859 personen werkzaam waren, waarvan 1.506.669 werknemers. President Soeharto heef", brigade-ge neraal Harsono van het ministerie van voorlichting benoemd tot hoofd van het Indonesische persbureau Antara. Harso no is de opvolger van kolonel Ali Sire-

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1970 | | pagina 23