PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT 80 universiteiten gesloten STEEDS MEER PROTESTACTIES IN VS Grote basis Vietcong- in Amerikaanse handen Ballons PH-BOX en ,La Coquette zweefden niet lang boven Walcheren Verdeeldheid in de regering Feijenoord verovert de cup ONTSLAGEN IERSE MINISTERS BETROKKEN BIJ WAPENSMOKKEL Vandaag in de krant... Éénjarig jongetje verdrinkt in lavet DRS J. BOESMAN EN AMERIKAAN A. FAIRBANKS in Amerika 213e jaargang - no. 107 WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE. VLISSINGSE, GOESE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN Uracil* N V Ml), «.CV Provincial* Z«*uvm Couranti P. t. v.li I lor. VII**.. W.litr. 5680. 1*1. SI4* (b red 3508. *d« 01188-584. ÜvitaN, 1*1. 5348. «lm ui 309* q AdvcrUntlcprii» 40 c*nl T'iUti)' Oo»M^*. ui. 3393. Twmom. NKnNnii 1* *1. Ci'o 13*300. P'oti-c.*** Z..U-M Vrijdag 8 mei 1970 Terneuzen haalde neus op Pagina 2 KOMENDE NACHT PERSCONFERENTIE NIXON WASHINGTON (Heuler) Het. Witte Huis heeft bekendgemaakt, dat president Nixons aangekon digde persconferentie, die door de televisie wordt uitgezonden, zater dagochtend te 03.00 Nederlandse tijd. begint. Volgens de woordvoerder van Nixon, Ronald Ziegler, ia de Ame rikaanse president niet van plan een openingsverklaring af te leg gen. WASHINGTON Hoewel president Nixon een groep van ernstig verontruste universiteitspresiden ten op het Witte Huis heeft verzekerd dat de regeringswoordvoerders zich voortaan zullen onthou den van aanvallen op studenten die tegen de oorlog zijn, verkeert de Verenigde Staten in feite in een staat van burgerbeleg. In bijna iedere nuiversiteitsstad wordt geprotesteerd en gedemonstreerd door honderden studenten en profesoren. Tachtig univeriteiten zijn wegens een door de studenten uitgeroepen staking voor onbepaalde tijd gesloten. In minstens zeven universiteitssteden werden gebouwen die iets te maken hebben met de opleiding van reserve-officieren in brand gestoken. Het hoofdkwartier van de nationale garde, die een fatale rol speelde in Kent, Ohio, waar vier studenten wer den dood geschoten, heeft alle staten de bevoegdheid gegeven een perma nente wacht te plaatsen voor dc ge bouwen van de garde. De instructies vermelden dat deze waehten niet met scherpe kogels bewapend mogen wor den. ,De indruk moet vermeden worden dat er een militaire wacht is geplaatst', aldus een boodschap van generaal Win ston Wilson van de garde. Tegenstellingen Een eergisteren openbaar geworden brief van minister van binnenlandse za ken Walter Hickel aan president Nixon waarin hij in ongewoon krachtige be woordingen het regeringsbeleid ten aan zien van de jongeren analyseerde, heeft duidelijk gemaakt dat er ook in het Nixonkabinet scherpe tegenstellingen bestaan over de door Nixon en Agnuw op gang gebrachte polarisatie van de bevolking. Hoewel minister Hickel geen namen noemde, wordt algemeen aange nomen dat ook minister van onderwijs Robert Finch, en minister van buiten landse zaken William Rogers, Nixon's grove manipulaties van de zogenaamde .zwijgende meerderheid' niet kunnen' on- dènschrijven. Zowel op het ministerie van buitenland se zaken, als op die van justitie en on derwijs bestaat ook in de lagere rangen al geruime tijd een gevoel van frustra tie over het regeringsbeleid vooral tem- aanzien van de rassenintegratie aan de acholen, 't Vietnam-beleid en de metho des die worden toegepast voor de hand having van .orde en recht'. Deze be zorgdheid heeft enkele maanden gele den al tot het ontslag nemen geleid van een aantal juristen op het ministerie van justitie en van andere functiona rissen op het ministerie van onderwijs. BESTEMD VOOR KATHOLIEKEN IN NOORD-IERLAND? LONDEN Wat ondergronds allang borrelde is thans boven ge komen. De stroming in de Ierse republiek die de benarde katholie ken in Noord-Ierland krachtiger wil steunen, van wapens voorzien of zelfs militair ingrijpen, heeft tot een dramatische regeringscri sis in Dublin geleid. De gematigde premier Jack Lynch heeft zich van twee ministers ontdaan en een derde en diens onderminister zijn uit protest daarover afgetreden. De twee afgezette ministers zijn Neil Blaney (landbouw) en Charles Haughey (finan ciën). Het zijn belde belangrijke figuren in de regeringspartij. Ze zouden be trokken zijn geweest bij een poging tot illegale wapensmokkel van het conti nent naar Ierland, wat zij evenwel ontkennen. Premier Wilson heeft zijn collega Lynch op de hoogte gesteld van het door de Britse geheime dienst ontdekte smoikkelcomplot. Een wapenzending die per particulier vliegtuig van Wenen naar Dublin zou worden vervoerd, bereikte zijn bestemming niet, omdat de pilooit de zogenaamde kist met machinerieën die hij aan boord had onderzocht en ontdekt had dat het wapens waren. Het is allang bekend dat kringen van het verboden zogenaamde Ierse repu blikeinse leger IRA in Engeland en elders bezig waren wapens te kopen. Het geld daarvoor zou onder andere door bankovervallen zijn verkregen. Er is sprake van dat de ondergrondse beweging over enkele honderdduizenden pon den sterling zou beschikken. Het schijnt één van de afgesplitste groepjes t» zijn, die deze wapenhandel be drijft. De nietige IRA zelf is tegenwoordig meer Internationaal trotztastisoh dan nationalistisch gericht. kantlijn ROTTERDAM Het schier onmo gelijke is woensdagavond in het machtige Milanese San Sirostadi- on toch gebeurd: een briljant Feij enoord hield de machtige stoom wals van het Schotse Celtic In bedwang, legde de ploeg uit Glas- Jow zelfs zijn wil op, en verover- e de 1.1e Europacup voor lands kampioenen. Feijenoord de sterk ste voetbalclub van Europa!. De volgende dag wachtte bet tri omferende team een tafereel om nimmer te vergeten: de gehele Coolsingel was één deinende me nigte \an naar schatting 100.000 enthousiaste supporters, die de ke len hees schreeuwden om het elf tal toe te juichen. Sinds de be vrijding, 25 jaar geleden, was het niet meer zo druk geweest op de Coolsingel. Tot laat in de nacht werd het feest in Rotterdam-Zuid voortgezet om deze indrukwek kende prestatie te vieren. Op de foto: .bespeelt' burgemees ter Thomassen de ontzagwekken de menigte voor het stahuis; zijn toespraak ging evenwel groten deels verloren In het donderende lawaai. Ontslag Gisteren kondigde de 25jarlge An thony Moffet. die in september werd aangesteld als hoofd van de afde ling studenten en jongeren op het ministerie van onderwijs, dat hij zijn ontslag had genomen. Moffet noemde de aanvallen van de Nixon- regering op de jongeren .opruiend' en legde een verband tussen deze rege ringsuitlatingen en de tragische ge beurtenissen in Kent. Honderden studenten zijn inmiddels op eigen initiatief al naar Washington ge reisd om zaterdag deel te nemen aan een mars naar het Witte Huis. Het mi nisterie van justitie heeft de bepaling dat voor demonstraties m de buurt van het Witte Huis minstens 15 dagen van tevoren een vergunning moet worden aangevraagd, tijdelijk ingetrokken, maar verlangt dat de studenten hun bijeenkomst houden bij het ver aaiiter het Wite Huis gelegen Washington- monument. De leiders van de betoging hebben gezegd dat zij daaraan geen ge hoor zullen geven, en hun bijeenkomst zullen houden in het Lafayettepark te genover het Witte Huls. De verwachting is dat 200.000 studenten en professoren aan de demonstratie zullen deelnemen. De perssecretaris van Nixon, Ronald Ziegler, is in de afgelopen dagen be stookt met vragen over de op het Wit te Huis binnengekomen reacties op de Oambodja-verklaring en de gebeurtenis sen sindsdien. Ziegler had namelijk kort nadat Nixon de verklaring had afge legd, medegedeeld dat de reacties 6 te gen 1 achter Nixon stonden. Hoewel hij (Zie slot pag. 3 kol. 2) COMMUNISTISCH HOOFDKWARTIER Hoechst DE plannen voor de uitbreiding van Hoechst zullen opnieuw in het stadhuis van Vlissingen ter visie worden gelegd. De gemeente uil voorkomen, dat over de procedure bezwaren worden ingediend bij de Kroon. (pagina 2) Recreatiedag DINSDAG wordt de Zeeuwse re- creatiedag gehouden. Vier van de vijf inleiders zijn het over é&n zaak eens: de mogelijkheden hij slecht weer moeten worden ver groot. pagina S) Landbouw De Europese commissie heeft nieoiwe voorstellen gelanceerd voor die verbetering van de land bouw in de zes landen van de ge meenschap. (pag. 3) Binnen- en buitenlands nieuws: pagina 1, 3 en 23. Zeeuws nieuws: pagina 2, 5, 9 en 10. Sport: pagina: 15, 16, 17, 19 en 21. Financieel nieuws: pagina 27 Radio en tv: pagina 25. WASHINGTON - Pnom Penh - SAIGON (AP-RTR-AFP) Het Witte Huis heeft donderdag meegedeeld dat de Amerikaanse troepen in Cambodja ,een belangrijk en zeer geraffineerd basiscom plex' hebben veroverd dat wel eens het communistische hoofdkwar tier zou kunnen zijn, dat het doel van de inval was. OP 3 PLAATSEN NIEUWE INVAL IN CAMBODJA Perssecretaris Ronald L. Ziegler zei niet met zekerheid te kunnen zeggen of dit het voornaamste hoofdkwartier was. Hij zei echter dat qua bouw en communi catiemogelijkheden 't bastion het groot ste was dat door de geallieerde troepen in Cambodja is ontdekt. Ziegler sprak met journalisten kort nadat Edmund A. Gullion, die optreedt als woordvoerder voor het burgercomité voor vrede met vrijheid In Vietnam, na een bespreking met president. Nixon had meegedeeld dat de Amerikaanse troepen in Cambodja ,zeer aanzienlijke voorraden wapens, munitie en levensmiddelen hebben buit gemaakt.' Gullion zei na het onderhoud dat de VS er in was geslaagd de communisten te verdrijven uit hun schuilplaatsen op Cambodjaans gebied en dat het een zeer lange tijd zou duren voordat deze daar van weer gebruik zouden kunnen maken. ter afstand van de Vietnamese grens en twintig kilometer ten noorden van ,de vishaak.' Het complex, dat door de Ame rikanen ,de stad' werd genoemd, werd maandag vanuit de lucht ontdekt. De eerste berichten spreken van tussen de driehonderd en vijfhonderd gebouwen en bunkers in een gebied van anderhalf bij drie kilometer. In de hutten, bunk era en gébouiwen bedekt met palmbladeren heeft men meer dan een miljoen patronen voor kleine wapens gevonden, duizend gewe ren, machinegeweren en mortieren en verder talrijke medicamenten en andere' voorraden. ,De stad' De veroverde basis ligt in het oerwoud van Cambodja op ongeveer drie kilome- Nieuwe acties Duizenden Amerikaanse militairen zijn woensdag op drie nieuwe plaatsen de grens met Cambodja overgetrokken. Militaire woordvoerders in Saigon zeiden dat twee van deze acties ge zien moeten worden als uitbreidingen van de vorige week begonnen opera- Zie slot pag. 3 kol. 6 HEERENVEEN (ANP) Woensdag is de één jaar oude Alle Moritz Schel- wald in dc ouderlijke woning te Heere veen in het lavet van de badrel ver dronken. De moeder had het jongetje met zijn driejarig zusje Ella in het la vet gezet, waarin ongeveer 13 centime ter water stond. Door onbekende oorzaak is het jochie, voorover gevallen, waarna hij bew-us- tefloos raakte, dit werd door de zesja rige Baukje ontdekt, die haar moeder waarschuwde. Mevrouw Schehjwaid paste direct kunstmatige ademhaling toe. wat later werd overgenomen door enkele artsen. Het jongetje werd naar het ziekenhuis in Heerenveen overge bracht. waar het in de loop van woens dagmiddag is overleden. Ex-labourlid Owen vrijgesproken van beschuldiging LONDEN (RTR) De Britse voorma lige Labour-afgevaardigde William Oh en is woensdag vrijgesproken van de beschuldiging dat hij officiële geheimen zou hebben prijs gegeven. Het proces heeft dertien dagen geduurd. De jury sprak hem vrij voor vijf van de acht ten laste gelegde punten, over de overige drie werd zij het niet eens. Deze laatste punten gingen over het doorgeven van inlichtingen in drie an dere perioden, in 1962, 1964 en 1966. TWEE INPLAATS VAN ÉEN VLISSINGEN Een spontaan applaus ging er op onder de vele, vele toeschouwers, toen donder dagmiddag omstreeks kwart voor vijf twee ballons majestueus op stegen van de .tijdelijke luchtha ven'. het sportterrein aan de Van Spiegelstraat - Van Nispenplein, te Vlissingen, het luchtruim tege moet, op weg naar .onbekende verten'. Deze onbekende verten bleken achteraf echter heel dicht, bij te liggen. Er was aangekondigd dat er, ter gelegenheid van het 25- jarig bestaan van de afdeling Vlis singen van de Internationale vere niging .Philatelica', donderdagmid dag één ballon, met aan boord drs J. Boesman uit Den Haag en de he ren J. Dik en J. J. van Luyk uit Vlissingen, het luchtruim zou kie zen. Het zal zodoende voor velen een verrassing zijn geweest twee ballons startklaar te zien staan. Dit was gewoon een gelukkige sa menloop van omstandigheden. De tweede ballon die klaar stond, is bovendien een beroemde ballon, die een belangrijke rol vervulde in de film .Do reis om de wereld In 80 dagen": ,La Coquette', een veertig jaar oude, Amerikaanse legevballon, in code aangeduid met N9074H. In liet mandje bevond zich de Ameri- aan Anthony Fairbanks. Deze Amerikaan was met zijn ballon naar Nederland gekomen om in Rotter dam deel te nemen aan een mani festatie. Met het oog op de weers gesteldheid moest toen evenwel van een ballonvaart worden afgezien. Fairbanks had er echter zijn zinnen op gezet om een vlucht boven Ne derland te maken en daarom maak te hij graag gebruik van de gelegen heid die hem in Vlissingen geboden nerd. In tegenstelling tot de veertig jaai oude Amerikaanse ballon was de bal lon van drs Boesman, voorzitter van de vereniging van verzamelaars van luchtpostzegels ,De Vliegende Hol lander' en tevens een bekend ballon vaarder. spiksplinter nieuw. Deze ballon werd aangeduid met PH-BOX Gezien de windrichting, die een lan ding in zee niet uitsloot, werd be sloten dat de heren Dik en Van Luyk, die geen enkele ervaring had den met ballonvaarten niet mee zou den gaan. De heer Boesman werd nu vergezeld door de Oostenrijker Alfred Eckert. Omstreeks één uur waren de leden van de Haagse Ballonclub. die op verzoek van .Philatelica' de vlucht organiseerde, in Vlissingen aangeko men, waar werd begonnen met het uitleggen van de ballons en hel aan brengen van de ve.ntielen. Er werd anderhalf miljoen liter waterstofgas aangevoerd om de ballons te vullen. Vervolgens werden de manden ge monteerd en tenslotte werd het he le zaakje voor het vertrek uitgewo gen. Voordat er evenwel opgestegen kon worden, moest er toestemming worden gevraagd aan de rijkslucht vaartdienst. Het verkrijgen van de ze toestemming leverde weinig pro blemen op, vooral daar het waar schijnlijk een korte vlucht op niet al te grote hoogte zou worden. Voorts werd ook contact opgenomen met het loodswezen opdat loodsbo ten en het lichtschip een oogje in het zeil zouden houden. Er waren voorzorgsmaatregelen genomen voor het geval de ballons in de zee te recht zouden komen. Aan de voor bereidingen voor de start werd me dewerking verleend door leerlingen van de zeevaartschool Gesprekjes In de lijd voorafgaande aan het mo ment dat eerst drs Boesman met zijn ballon mooi gelijkmatig opsteeg, enkele ogenblikken later gevolgd door ,La Coquette', die een minder grote hoogte bereikte, waren de sa mengestroomde toeschouwers rond het veld beziggehouden door de heer Tb. Tukker uit Driebergen, die het een en ander over de voorbereidin gen vertelde en gesprekjes had met drs Boesman, diens vrouw Nini Boes man. uiet de voorzitter van de af deling Vlissingen van .Philatelica', de heer A. Rorije. en burgemeester drs D. Roemers. Door de opgestelde geluidsinstallatie was dit alles duidelijk voor ieder een tc volgen. Naast drs Boesman, Nini Boesman, Alfred Eckert en Anthony Fairbanks, was er donder dagmiddag overigens nog een aantal' bekende ballonpiloten in Vlissingen aanwezig, die allen aan burgemeester Roemers werden voorgesteld: E. We ber uit Duitsland. A. v. d Bemden uit België. Charles Dollfus uit| Frankrijk. Fred Dolder uit Zwitser land en Peter Peterka eveneens uit j Zwitserland. Korte tijd nadat beide ballons j het luchtruim hadden gekozen de Amerikaan met de Stars and! (Zie slot pagina 10 kolom 1 xon* politiek Inzake Cam bodja heeft een opvallend binnenlands effect in de Ver enigde Staten: er is sprake van een felle oppositie, tot in het LI kabinet van de president toe. Aan deze ontwikkeling zal hij moeilijk voorbij kunnen gaan. dc open- bare mening in Amerika is voor de pre- sident van groot belang. Johnson b(J- 1 voorbeeld gebruikte soms in zijn toe spraken gegevens uit opiniepeilingen voor zover die althans gunstig voor hem uitvielen bijvoorbeeld om aan te ge ven. dat zijn Vietnampolitiek door de meerderheid van het Amerikaanse volk werd gesteund. Deze gevoeligheid voor de publieke opinie is begrijpelijk: de pre sident wordt door het volk gekozen en zijn populariteit is in het politieke spel een factor van grote betekenis. Johnson en Nixon hebben zich overi gens de afgelopen jaren niet sterk laten beïnvloeden door de anti-Vietnam- oppositie: zij gingen er van uit. dat deze oppositie voor een groot deel bestond uit jongeren en aanhangers van linkse denk beelden. die het liefst maar de hele Ame rikaanse samenleving zouden willen her vormen, zo nodig door middel van de revolutie. Zowel Johnson als Nixon kon den er uiteraard van op aan. dat de meerderheid van de Amerikanen niet op een revolutie is ge steld. Vandaar, dat zij steeds weer bij de verdediging van hun beleid een beroep de den op traditioneel- Amerikaanse gevoelens. Zo zinspeelden zij op het geloof in eigen land van de Amerikaanse burger het in de Ver enigde Staten gebruikte woord .citizen' heeft een zeer eigen gevoelswaarde, het suggereert een onafhankelijk denkend mens en ze spraken over het land der vrijheid, waar men met elkaar bezig was een nieuwe wereld te scheppen. Al dus zagen zij zelfs kans de Amerikaanse Vietnampolitiek het stempel mee te ge ven van een vredesbeleid. De gebeurte nissen van de afgelopen dagen doen echter de vraag stellen of Nixon in staat zal zijn met traditionele zinswendingen zijn politiek ten aanzien van Cambodja te rechtvaardigen. De twijfel schrijdt namelijk voort in de Verenigde Staten. Begrijpelijk overigens, in de eerste plaat» is er de verontwaardiging over het recente op treden van de nationale garde, als ge volg waarvan studenten werden gedood. Er ;s verder de groter wordende aversie onder dienstplichtigen tegen uitbreiding van de strijd in Vietnam en Cambodja. Voorts spelen de misdrijven een rol zij zijn thans in onderzoek die zouden zijn bedreven door bepaalde legeronder delen in Zuidoost-Azië. Dan is er nog de spanning tussen militante groepen van de zwarte bevolking en de autoriteiten. Voorts de schrijnende herinnering aan de moorden op Martin Luther King en op de Kennedy's, waarbij vooral de twij fels over de gang van zaken in Dallas van belang zijn. Tevens moet worden gewezen op de strijdbare oppositie van befaamde geleerden tegen de buiten landse politiek van hun land: rnen denke aan de felle artikelen van Chomsky en de wat rustiger, maar niettemin bewo gen uiteenzettingen van Galbraith. De oppositie van de laatste tegen het mili tair-industrieel complex is tot ver over de grenzen van de Verenigde Staten bekend geworden. Het zijn allemaal ver schijnselen ze kunnen nog met vela worden uitgebreid die op een toene mende twijfel duiden. Twijfel over de vraag of Amerika's politiek in deze we reld wel juist ls. Zij wordt ln Europa gedeeld. De interventie van Nixon ln Cambod ja heeft één ding in ieder geval dui delijk gemaakt: de republikeinen voeren precies dezelfde politiek als Johnson. Het Amerikaanse beleid van de afgelo pen week heeft de conceptie van Nixon» Azië-beleid onthuld en daaruit werd duidelijk dat de Nixon-doctrine in feite niet verschilt van die van zijn voorgan ger. De huidige regering van de Ver enigde Staten beschouwt de gang van zaken in Cambodja immers kennelijk als een onderdeel van Hanoi's voortdu rend pogen om de wacht in Zuïdoost- Azië over te nemen. De situatie zal zich bovendien nog verscherpt hebben aan gediend nu rond deze wereld een Chinese kunstmaan cirkelt, die op gezette tijden liederen uitzendt als .Rood is het oos ten' Het Britse blad The Economist had deze week een grote foto van Mao op zijn voorpagina met als onderschrift; .Mao let op ons allen'. Mao is inderdaad de stille toeschouwer, althans in Wash ington handelt men dienovereenkomstig. Nixons positie is weinig benijdenswaar dig. Hij denkt vanuit een conserva tieve machtspolitiek, staat mede onder druk van Australië. Nieuw-Zeeland. Ja pan en Indonesië en wordt nu geconfron teerd met een feller wordende binnen landse oppositie. Zij kan hem van het Amerikaanse volk vervreemden Boven dien blijkt uit uitlatingen van Europese politici, dat er ook sprake kan zijn van een toenemende vervreemding van de Verenigde Staten in Europa. De konxn- de weken kunnen voor dit alles beslis send zijn en daarbij is met name de ont wikkeling binnen de Verenigde Staten zelf van niet te onderschatten beteke nis. TWEE RUSSEN UITGEWEZEN DEN HAAG (ANP) De regering heeft woensdag twee leden van de Sow jet-ambassade. Netrebski en Sjaro- vatov. wegens spionage uitgewezen. Kort geleden is de auto van Ne trebski en Sjnrovatov :e water ge raakt. De twee Russen zijn bij dit ongeluk nauwelijks de dood ontko men. Toen hun wagen, kort na het ongeluk, werd opgetakeld, vond men daarin genoeg bezwarend materiaal. Daarbij was een kaart van Neder land met daarop aangetekend een aantal geheime militire objecten.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1970 | | pagina 1