FEIJENOORD DE STERKSTE VAN EUROPA Gevreesde Schotse stoomwals kreeg geen kans KINDVALL VLAK VOOR TIJD MEEDOGENLOZE KILLER: 2-1 Honderdduizend supporters juichten op de Coolsingel cupwinnaar toe DE treffer PROFICIAT MINISTER Heksenketel Politie in stijl Opvolgers ;x VRIJDAG 8 MEI 1970 Het chartervliegtuig, waarmee de ploeg uit Milaan naar huis terug keerde week uit naar Schiphol. Dol drieste Rotterdammers hadden bij dui zenden de luchthaven Rotterdam of zo men wil Zestienhoven bezet, tot en met de startbanen toe. Normaal lucht verkeer was uitgesloten en de pot.tie kon geen vat krijgen op de steeds weer opdringende mensenmenigte. Op Schiphol werd tenslotte weer be sloten, mede gezien de verkeerschaos op de wegen, weer - terug te vliegen naar Rotterdam, waar het duizend- lcoppige publiek inmiddels het plat form had verlaten. Het heeft de Feijenoordploeg een uur gekost om van het vliegveld naar het stadscentrum te komen. Op vele plaat sen moesten de versierde bussen met de spelers en hun familieleden stop pen. omdat liet enthousiaste pubüek de weg versperde. In het stadscentrum gebeurden vreem de dingen. Jongelui klommen in de 20 mete rhoge torens, die in verband met het feest Oommunicatie'70voor het stadhuis staan opgesteld. Op een ingewikkelde meer dan tien meter ho ge elektrische generator stonden jon gelui langs de rand van de afgrond te zwaaien en te roepen tot angst van de vele toeschouwers die ieder moment een dramatische ontwikkeling ver wachtten. Het is allemaal goed afge lopen en het feest ging door, 's avonds in Rotterdam-Zuid onder meer in en om het stadion, waar donderdagmid dag al tienduizenden op de komst van hun helden zaten t:e wacMen. Rotterdam was woensdagnacht na de Europacupfinale onmiddellijk begon nen niet een groots feest ter ere van zijn Feijenoord. Om twaalf uur "s-nachts was de stad een heksenke tel. In hot stadscentrum stonden vele honderden auto's, die de wegen blok keerden; duizenden mensen verzamel den zich voor hol stadhuis scanderend om Thomassen roepend, wachtend op een officiële repetie op de overwinning van Feijenoord. Kort na middernacht verscheen Rot terdams. burgemeester op het balkon van het stadhuis. Met een megafoon probeerde hij het publiek toe te spre ken. maar zijn woorden gingen in he'. lawaai van autoclaxons, feesttoeters en zingende mensen verloren. De bur gemeester heeft toen het ,geen woor den maar daden' van het balkon af meeged'irigeerd. Wachtend op zijn Feijenoord helden concentreerde feestend Rotterdam zijn reugde vervolgens rond de burgemees ter, die onder meer np de schouders \an Feijenoordvrienden over de Cool- singel werd gedragen. Ook politieman nen gingen op de schouders en tien- lallen Rotterdammers namen een ver frissend bad In de fonttjn op het Hof- De. Rotterdamse politie had twee sur veillancewagens versierd met de Feije- noordkleuren en voorzien van een ROTTERDAM (ANP) Tien minuten lang hebben 100.000 Rotterdammers het Feijenoord-team toegejuicht, dat donder dagmiddag om vier uur op het balkon van het stadhuis ver scheen. Het massale publiek huldigde met spreekkoren (Ove Kindvall), de maker van het winnende doelpunt. Burgemees ter Thomassen van Rotterdam overhandigde elk van de spe lers de Wolfert van Borselen-penning, die normaal aan hoge gasten van de stad wordt toegekend. MILAAN (ANP) Het stond er koel en nuchter. In lichten de letters en cijfers: Celtic 1 Feijenoord 2. Het scheen tast baar. En was het dan werkelijk waar Kon het Was de grote Europacup niet alleen voor voetbalmachten als Real Madrid en Benfica, voor artistieke ploegen als AC Milan en Internazionale, voor het sterke Manchester United en voor het gevreesde Celtic En nu ineens Feijenoord. Groot voor zijn begeesterde suppor ters, maar internationaal een outsider. De 25.000 Nederlanders op de tribunes van het San Sirostadion van Milaan moeten dat gevoel hebben gehad, al was het misschien maar even. Con cetto Lobello, de vurige Siciliaan, heeft hen slechts heel kort in die spanning gelaten. Mcneills wanhoopsdaad schatte hij met het oog van de kenner meteen op waarde. Hij floot niet toen de uitgebluste Schotse verdediger, even tevoren een slachtoffer van kramp, de bal hoog boven het hoofd met de handen trachtte tegen te houden. Het was heel juist gezien. Voor de voeten van Kindvall kwam de bal neer. Nadat de Feijenoorders elf maal een scoringskans juist hadden gemist werd het vonnis nog net op tijd geveld. Kindvall sloeg vier minuten voor tijd toe, snel en medogenloos. Doelman Wil liams was een ontredderd man. Met het hoofd in de handen trachtte hij zijn leed te verwerken. Tegenover die verslagenheid stond het contrast van de roes van wilde vreug de d:e het halve stadion in zijn ban had. Uit tienduizenden kelen klonk de klank van de triomf. Met talloze rood witte vlaggen maakten de getrouwen die tot in het diepst van hun hart verbonden .hun' Feijenoord de gevoe lens zichtbaar. Eindelijk kon de span ning. tot een onwaarschijnlijke cli max opgevoerd in een half etmaal dat veel te lang duurde op de w;jdse Piaz za del Duomo en in de M.lanese pas sage. zich ontladen. In die uren van on zekerheid hadden alle hederen geklon ken die .Feijenoords gedenkklanck' telt Luid, door de jeugdigen met overtui ging, door andere supporters met een onder-klank van vrees. Van angst voor het met tomeloze geestdrift aanvallen de Celtic, dat drie jaar eerder i:i Lis sabon het talentvolle Internazionale in de finale velde. Geen twijfel was rneer mogelijk: de eindstrijd van het 15e toernooi om de Europacup voor landenteams was na 116 minuten slopend voetbal heslist. Vier minuten nog scheidden Feijenoord van het Irezit van de beker. Een sterk Feijenoord. dat tactisch tot zeer grote hoogte steeg en dal een steeds heviger greep op de wedstrijd kreeg. De koele Killers uit Glasgow stonden voor een te zware opgave. Dal voelden de Feij- enoord-supporters, al konden ze in de momenten van onwezenlijke vreugde het nog steeds niet helemaal geloven. Dat wisten de tienduizenden aanhan gers van Celtic, die in de twaalf uren voor de eindstrijd schenen te willen aantonen dat de drank bij de rechtge aarde Schot hoort als de ruiter bij zijn paard. Dat bij Celtic een kans gemeenlijk een doelpunt betekent bewees Ge mm el 1 na een half uur spelen. Ruiten het straf-, schopgebied werd de opkomende verde diger na een vrije trap even te lang vrij gelaten. Hard en diagonaal schoot) hij in (0-1). Het Sdnotse legioen zag er een begin in van een groots feest dat erg lang zou duren. Terwijl de rood witte vanen zakten werd vooral achter de doelen 't oranje-wit-groen van Cel- i:c. ontrold. De schor-geschreeuwde ke-i len kregen een nieuwe krachtproef te doorstaan. Teleurgesteld, angstig zwij-i gend zag het legioen uit Nederland, j aangevoerd door 105 vliegtuigen en onder meer zo'n honderd autobussen, toe. Een achterstand tegen Celtic is een veeg téken. Alleen de hardnekkig ste Feijenoord-suipporters kunnen op dat moment nog aan een ererondje van j Rinus Israel en zijn mannen hebben gedacht. In een enkele minuut kan veel ge beuren. Ook dat werd In Milaan bewe zen. N'og had de secondenwijzer van Lnbello's stopwatch geen volledig rondje gemaakt toen Rinus Israel zijn verraderlijke, kopbal gaf die via de binnenkant van de rechterpaal in het doel sprong. ,Na die goal van Gem- j mell hadden we een opkikkertje nodig', zei de onverstoorbare Rinus in de ca tacomben van het stadion. Ik zag die vrije verste hoek. En het lukte. Ik S'ug bewust zelf naar voren, want in lucht ben ik sterker dan Hasil'. De achterstand was weggewerkt. Maar) ook niet meer dan dat". De Schotse ROTTERDAM BH elftal van Feijenoord in hei- Rotterdams stadhuis op de foto houden burgemeester Tho massen en Rinus Israël de befaamde beker. MILAAN Israel, derde ixm rechts, k*nkt de bel vxi de paai m de netton: MILAAN - Nog eenmaal de glone,,- -<• icinnende treffer. Boren: kindvall knikt, Williams grijpt vergeefs terwijl de nfende Gemmeü er evenmin iets aan kan doen. Onder: Daar gaat de bal, ,n de netten. Voor Williams geldt grammofooninstallalie. Deze wagens werden gebruikt om de Feijenoord ploeg te begeleiden na aankomst op net vliegveld en op de weg naar het stadhuis. Via de grammofooninstallatie werden de bekende Feijenoordliederen uitgezonden. De Rotterdamse politie deed het op deze voor Rotterdam zo gedenkwaardige dag dus geheel m stijl. Nog voor de DC-9 uit Milaan terug vliegend naar Schiphol uitweek ont vingen de Europacup-winnaars boven Winterswijk via de gezagvoerder van het toestel radiotelefonisch dc geluk wensen van de verkeersleiders op Schiphol .Wij zijn er trots op deze formidabe le kampioensploeg bij haar terugkeer boven Nederlandse bodem als eersten met het gTandïoze succes geluk te kun- nen wensen', zo luidde de boodschap van het Nederlands verkeersleiders- gilde. ,Nu hebben die Rotterdamse kampioe-1 nen de beker toch naar Amsterdam moeten brengen', werd op Schiphol ge zegd tegen Feijenoord-manager Guus I örox. .Ik v-nd dat een bijkomstigheid', j antwoordde Brox. .Eigenlijk is het wel geinig'. Gevraagd hoe hi» de rust en de gran dioze vorm verklaarde, die zijn team na het eerste wat aarzelende begin ten toon spreidde, antwoordde Brox: .Wij hebben dit jaar vooral in de voor ronden van de Europacup geweldig) veel ervaring en routine opgedaan. Daardoor heeft het team hel zo be langrijke mentale zelfvertrouwen kun nen opbrengen. Wij hebben deze cup absoluut verdiend, maar we moeten niet vergeten, dat we toch enig geluk hebben gehad met de lotingen. Tel kens speelden we eerst uit en daarna thuis'. Hij loofde het spel van het midden- l.iio van aanvoerder Israël en van Coen Moulijn. Basil noemde nij een formi dabel natuurtalent. Inderdaad moet langzamerhand r.aar jongere opvolgers van de Feijenoordsterren worden ge zocht, want in zekere zin mag men de ploeg aan de .bejaarde' kant ach ten. ,Dat i? op zich zelf helemaal niet erg.' meende Brox. .Als ze de klasse maar hebben. Ik heb liever een oudere ploeg met ervaring en techniek, danj een jonge die dat niet kan opbrengen.) Wat Coen Moulijn met zijn 32 jaar heeft gepresteerd kan geen 23-jarige lvem verbeteren. Toch ls de verjonging natuurlijk wel een kopzorg, want het. talent bij de jeugd )6 niet gemakke lijk te vinden.' Brox ha<l zich voor «Ie strijd begon verbaasd over het zelfvertrouwen, dat de Schotse ploeg openlijk had getoond. .Ze Hepen allemaal over van zelfver trouwen'. zei hij. .maar dat was na de wedstrijd wel verdwenen'. Overigens hadden de Schotten zich sportieve ver liezers getoond. Er was er geen een geweest, die Feijenoord niet de beste ploeg vond. Zelfs hadden ze toegege ven. dal de 2-1 overwinning het over-1 wicht maar magertjes uitdrukte. I de Nederlandse kani- prec:s e. AJs door een won de 17e nnnuut een tref- een solo van Haak, ver- n Romeijn, kregen zowel Wery een schietkans. B> - qi' malen stond Williams succes :n de weg. Even later balde di- Zweedse Internationa! de vuist nadat hij op nieuw het doel decimeters verkeert had gezocht. Toen kwam de vierde minuut voor het einde. Toen voltrok zich het dnuna- MaenelJI. Terecht past arbiter LobeJIo rle voordeelregel toe. Eerder In «te wedstrijd had de emotionele Siciliaan al getoond er niet tegen op te zien lang nadat hij had laten doorspelen hij een ontwikkeling, die uiteindelijk in het voordeel was van de partij, die de overtreding had begaan, alsnog te flui ten vandaar dat men veilig mag aan nemen dat Lobello bij een falen van Kindvall de Nederlanders alsnog «wn tweede kans zou hebben gegeven. DEN HAAG (ANP) - Minister M. A. M. Klompé van cultuur, re creatie en maatschappelijk werk heeft woensdagavond direct na af loop van de Europacupfinale het volgende telegram naar de Feije- noordspelers in Milaan gestuurd; .Een onverwoestbaar Feijenoord voegde vandaag de daad bij het woord stop grandioos stop pro ficiat minister Klompé. en koninkrijk ROTTERDAMAls vorsten werden si» toegejuicht, staande op het balkan van het Rotterdamsi Van Diuvenbod'. :lnr Basil, onzicht baar met de beker Laseroms, Wery en Eddy Pieters Graafland.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1970 | | pagina 15