Borsele wil afzien van persleiding-project Tentoonstelling ,Philatelica' door drs D. Roemers geopend Ballons niet lang boven Walcheren 10 BISAMRAT IN 00SKAPELLE DOODGETRAPT GS STELDE PROGRAMMA METEN LUCHTVERONTREINIGING VAST Vrijspraak voor Vlissingse havendirecteur Ruim 150 Axelaars zochten nacht naar kind, dat thuis sliep POSTZEGELS IN 400 KADERS PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT VRIJDAG 8 MEI 1970 VOORSTEL DINSDAG IN DE RAAD BELASTINGEN UNIFORM HEINKENSZAND B en w van Borsele willen de gemeenschappe lijke regeling Persleiding West- Zuid-Beveland tussen de vroe gere gemeenten Borssele. 'sHeer Arendskerke, 's-Heeren- hoek, Heinkenszand en Ovezande. In de raadsvergadering van dins dag 12 mei komt over deze zaak een voorstel aan de orde. Het col lege komt in een ander voorstel met de suggestie voor de kernen Baarland. Driewegen, Ellewouts- dyk, 's-Heer Abtskerke en Nisse een centraal rioleringsplan te laten opstellen. Ten aanzien van de opheffing van persleiding-regeling wordt eraan her innerd, dat in 19G8 de kosten voor dit project al op fi miljoen werden geraamd. .Het plan was voor de deel nemende gemeenten alleen uitvoer baar als een DACW-suhsidie werd verkregen, die afhankelijk is van de situatie op de arbeidsmarkt. De kans op uitvoering als zogenaamd DACVV-werk is, gelet op de huidige verhoudingen op de Zeeuwse arbeids markt, vooralsnog niet aanwezig, aldus b en w van Borsele in een toelichting. Men wijst er voorts op, dat bij over leg met de provinciale waterstaat is, 'gebleken, dat de persleiding niet ideaal is: uit globale berekeningen is geble ken, dat het zowel technisch als finan cieel doelmatiger is de kernen 's-Heer- Arendskerke en 's-Heed-Hendriks- kinderen op de afvoerleidmg van Goes aan tg sluiten. Ben en ander heeft tot gevolg, dat Borsefle voor de vuiliwaterafvoer een eigen oplossing moet zoeken. Bij het voorstel het technisch adviesbureau van de vereniging van Nederlandse ge meenten een centraal plan te laten ma ken en daarvoor 15.000 te voteren at tenderen b en w nog op enkele andere factoren. Er wordt op gewezen, dat het waterschap binnenkort waarschijn lijk paal en perk zal stellen aan on gezuiverd lozen op de polderwateren. Dan zullen de gemeenten genoopt zijn aan de verlangens van het waterschap I dat er slechts drie gegadigden zijn. tegemoet te komen, zo zegt het college. Aan de orde komt verder de "instelling van een grondbedrijf, om de grondtrans- n cl in nr> ti acte —"me: name in best mmings- LJOltljl 11IgLIl plannen administratief en tech- Voorts stellen b en w in deize ver gadering voor de tarieven voor straat- belasting en rioolbelasting te uni formeren. Men denkt voor straat- belasting aan een algemeen tarief van 22 pet op gebouwde eigendom men en ll pet op ongebouwde eigen dommen, terwijl ten aanzien van de rioolbelasting wordt gedacht aan een tarief van 50 per aansluiting. Voor een aantal kernen betekenen deze bedragen een verhoging, die va rieert van klein tot aanzienlijk. In de opgeheven gemeenten, die nu Bor sele vormen, bedroeg de opbrengst Aan straatbelasting rond de 150.000. Het nieuwe tarief zal een meeropbrengst geven van rond 46.000,-. Aan riool- belasting werd in de vroegere kernen 84.000.- geheven, de nieuwe tarieven zullen n totaal ƒ139.000,- opbrengen, een verhoging derhalve van 55.000.-. Het college tekent bij de voorstellen aan. dat alt de minimum-tarieven zijn om voor een extra uitkering uit het gemeentefonds in aanmerking te komen bij een niet sluitende begroting. Men laat weten, dat het er niet naar uit ziet. dat Borsele ook bij invoering van deze tarieven een sluitende begroting zal kunnen produceren. Het college stelt voor de stichting Op bouw West Zuid-Beveland een subsidie van 30 pet in de kosten en maximaal het bedrag van het exploitatie-tekort te geven. Er was een bedrag van 90 ct per Inwoner gevraagd (totaal ƒ14.272). B en w wijzen erop. dat het rijk 70 pet subsidie geeft, dat echter jaarlijks met 5 pet zal dalen. Men meent echter, dat als het we ik in de streek gestalte krijgt, ook de belangstelling van de be volk. ng zal hebben en die er ook zelf Iets voor over zal hebben het werk te steunen. Voorgesteld wordt in het be stuur te benoemen namens de gemeente de heren E. Baerends (wethouder cul turele zaken) en raadslid J. de Koster. De agenda bevat verder het voor stel af te zien van de bouw van lie- janrdenwoningen te Baarland, om dat een onderzoek daar heeft geleerd. nisch zo goed mogelijk te kunn- geleiden, de aankoop van enkele per ceeltjes grond voor de verbetering van de Drieweg te Nisse, de aankoop van een stuk grond met schuur 135.000,-) te Heinkenszand om later het bestem mingsplan Watervliet te kunnen uitvoe ren. De schuur wil men verbeteren om er tijdelijk stallingsruimte te krij- ten voor materiaal van de reinigings- ienst. kosten ƒ52.000,- inclusief verbe tering van de toegangsweg. B en w wil len voorts in de bestemmingsplannen te 's-Gravenpolder, Lewedorp en Heinkens zand verder gaan met het bouwrijp ma ken en vragen daarvoor oredie ten, ter wijl de agenda ook nog aanschaf van kantoormachines en grnsmaaïnnachlnes bevat. Voor het openbaar lager onder wijs in de gemeente willen b en w een schoolraad instellen, waarin ouders, leerkrachten, gemeente en deskundigen vertegenwoordigd kunnen zijn. Er wordt voorgesteld mejuffrouw C. Berrevoet als onderwijzeres aan de ols te 's-Gravenpolder en mejuffrouw M. A. de Vos eervol te ontslaan als onderwijzeres aan de ols te Nieuw- dorp. OOSTKAPELLE Een jongeman uit Oostkapelle, Arte Flipse, heeft woensdagnacht, zonder het te- we ten een bisamrat doodgetrapt. Toen Inj omstreeks middernacht zijn fiets van het terras van café International wilde pakken, hep het beest voor zijn voeten. Hij schopte naar de rat en zonder ver der acht te slaan op het dier ging hij naar huis. De volgende mor gén ontdekte een andere inwoner van Oostkapelle de heer Dek ker het dode dier en herkende hierin een bisamrat. Schip beklemd in Sluis Hansweert HANSWEERT Woensdagmiddag kwam het 1225 ton metende, met vlieg- tuigbemzine geladen Duitse motorschip .Helmut' van Antwerpen op weg naar Duitsland, te Hansweert in de midden- sluis beklemd te zitten. Daar lag de duweenheid ,Sure' reeds af gemeerd toen de Helmut de sluis bin nenvoer. Hierbij liep de zaak klem en mede door het afgaande water werd dc toestand voor de Helmut precair. Door de te hulp geschoten sleepboot .Zee- tijger' werd de Helmut losgetrokken en de sluis uitgebracht. De oorzaak was te wijten aan het op geven van een verkeerde afmeting var ae duweenheid. Met dankbaarheid aan God en grote blijdschap geven wij kennis van de geboorte ABRAHAM JACOBUS W\| noemen hem Bram. J. A. Francke P. L. Francke-in 't Anker Oostkapelle, 6 mei 1970 Dorpsstraat 19 J. P. DEEN D. N. DEEN-JEXSMA geven met blijdschap kennis \an de geboorte van hun dochtertje NAXDA HILDE Goes, 6 mei 1970 Sparrenstraat 10 Tijdelijk: ziekenhuis Bergzicht. i- s Voor periode mei 1970-mei 1971 Voor het eerst ook meetpunt op Noord-Beveland Gladiolen MIDDELBURG Voor de periode van mei 1970 tot mei 1971 hebben gs van Zeeland het programma vastgesteld tot het meten van de luchtverontreiniging in de provincie, met name rond het Sloe- gebied en in de Kanaalzone in Zwuwsch- i Vlaanderen. Het i« de laatste maal dat gs dit doet. De volgende keer wordt het overgelaten aan het bevoegde orgaan krachtens dc gemeenschappelijke re geling voor het verrichten van metingen van luchtverontreiniging, gesloten tus sen de provincie en dë Zeeuwse gemeen ten." Deze regeling is inmiddels goedge keurd door de Kroon. Het nieuwe pro gramma voorziet in een uitbrviding van net aantal meetpunten. Zo zal voor het eerst op Noord-Beveland een meetplaats komen. De totale kosten van uitvoering van het meetprogramma voor het ko mende jaar zullen 132.500 bedragen. Met de uitvoering van de meetprogram ma's, waarmee in mei 1967 werd begon nen, zal tot mei 1970 een bedrag van bijna 210.00 gemoeid zijn. Naast de metingen, verricht in op dracht van het provinciaal bestuur, zijn er onderzoekingen naar het voorkomen van fluor en-of zwaveidioxyde door het rijksinstituut voor de volksgezondheid in opdracht van de inspectie voor de hy giëne van het milieu in de kanaalzone nabij de Belgische grens en bij Antwer pen, onder andere bij Nieuw-Namen. Het gaat hier om de zogenaamde grensover schrijdende luchtverontreiniging. De jaarlijkse kosten hiervan liggen rond de 136.000. Door de arbeidsinspectie worden in de kanaalzone voorts vele sdhoorsteenimetingen verricht in enke le bedrijven. De kosten zijn ongeveer een ton per jaar. Ook in andere dellen van Zeeland worden schoorsteenmetin gen verricht. Hoechst Vlissingen meet sinds 1966 zelf in het Sloegelbied. GLADIOLEN In het nfieuwe meetjaar zal het IPO rond het Sloegebied onder andere een onderzoek verrichten met behulo van voor zwaveidioxyde en fluor gevoelige gewassen (onder andere gladiolen en lu cerne) en gras. Verder zullen grasmon sters worden onderzocht met kalkpapier- tjes (fluor) en met fluornnalyses. Op en zal worden gemeten, dan in de vorige periode. Met speciale apparatuur zullen voorko mende concentraties incidenteel worden bepaald, indien daartoe aanleiding be staat. Het IG-TNO zal de metingen van het zwaveidioxyde- en roetgehalte voort zetten. Dat gebeurt op 8 meetplaatsen, twee meer dan nu het geval is. De me tingen zullen worden aangevuld met en kele neerslaganalyses. Verder zal het IG-TNO het gehalte aan fluorverbindm- ~en op drie meetplaatsen onderzoeken. .Iet onderzoek van monsters gras op normaal in gebruik zijnde weilanden zal worden verzorgd door de gezondheids dienst voor dieren en het IPO. De ge zondheidsdienst zal de monsters acht maal per jaar op elf verschillende plaat sen nemen. Het IPO zal a.lile monsters analyseren. Een deel daarvan zal .pok door Hoechst Vlissingen worden onder zocht. In de kanaalzone van Zeeuiwsch- Vlaanderen zal het instituut voor plan- tenziektenkundig onderzoek op zeven meetplaatsen ondeeoekingen verrichten. Dat zal gebeuren met behulp van voor zwaveidioxyde en fluor gevolige gewas sen en gras. Met behulp van kalkpapied- tjes en fluoranalyse zullen tevens gras monsters worden onderzocht. Kwestie wollossen in hoger beroep MIDDELBURG De rechtbank te Mid delburg lieert woensdag de Vlissingse havendirecteur C. O. in hoger beroep vrijgesproken van het hem tenlastege- legde. namelijk dat bij het lossen van balen wol in de haven van Vlissingen de veiligheid niet voldoende in acht was genomen De kantonrechter had O; na dat de off'cler tegen hem een boete van 250 gulden had geëist, vrijgesproken. De officier was hierop in hoger beroep gegaan. Bij de behandeling van deze zaak. voor de arrondissementsrechtbank, op 24 april, had officier mr J. Andre ae opnieuw een boete van 250 gulden te gen de havendirecteur geëist. Zoals gemeld maakte de arbeidsinspec tie havenarbeid een proces-verbaal op toen men over de gerezen kwestie van het wollossen niet tot een vergelijk met de NV Haven van Vlissingen kon komen. Het gerezen verschil betrof vooral de vraag of de werkveiligheid vol doende was gewaarborgd als bij het los sen van balen wol, in trossen van twaalf deze balen, met één bevestigingspunt worden opgehesen aan de banden, die de wolbalen als bindmiddel bijeenhouden. AXEL - Een 7-jarig kind heeft In de nacht van 5 op 6 mei in plan west te Axel voor heel wat ot- schudding gezorgd. Het kind, dat onder de hoede van een .oppas' be hoorde te zijn. bleek niet in zijn bedje te liggen. Omstreeks half negen heeft men de politie ge waarschuwd. die onmiddellijk ging zoeken. Hoe later het werd hoe meer mensen aan het zoeken deel namen. Omstreeiks half elf werd de assistentie van de brandweer Ingeroepen, die een naburige brandput leegzoog. Pas tegen half ééri 's nacht, toen er zo'n 150 man aan het zoeken waren, werd femeld dat het kind was gevon- en. Het bleek dat het kind was gaan slapen in de slaapkamer van zijn ouders en dat het de deur op slot had gedraaid. De oppas dacht dat de deur al sinds de middag op slot was en veronder stelde daarom d.at het kind daar in ieder geval niet kon zijn. AFDELING VLISSINGEN 25 JAAR Slot van pagina 1 Stripes en drs Boesman met een wapperende vaderlandse drie kleur (van de Hollandse ballon werd overigens ook nog een pop aan een parachute neergelaten t kwam al de melding dat ze geland waren. Fairbanks was maar een minuut of tien in de lucht geweest en landde nabij het Nollebos, terwijl drs Boesman het wat langer uithield (ongeveer twintig minuten) en een lan dingsterrein uitkoos tussen Big- gekerke en Zoutelande. De Hollandse ballon had 2000 enve loppen bij zich. die met een speciaal stempel ter gelegenheid van deze tocht zullen worden afgestempeld. Aan deze ballonvaart was ook Op een for- d op drie vragen opschrijven: wat is het hoogste punt dat er bereikt zal wor den. hoeveel kilometers zal de bal lon afleggen en hoeveel kilogram oost heeft men bij zich Het was donderdag \oor de der de maal in de geschiedenis dat er in Vlissingen een ballon opsteeg. Dp eerste keer vond plaats op 31 augustus 1906, teen de Berlinse hallonvaarder Carl Wittenberg het luchtruim koos, en op september 1963 steeg mevro Nini Boesman op van een terrein achter de huidige hts. (Foto PZC) VLISSINGEN In het Schelde- kwartier te Vlissingen opende bur gemeester drs D. Roemers woens dagmiddag de jaarlijkse rayonten toonstelling van de Internationale vereniging ,Philatelica'. Deze post zegeltentoonstelling vindt dit jaar in Vlissingen plaats, in verband met het feit dat de afdeling Vlis singen van .Philatelica' 25 jaar be staat. De opening van de tentoon stelling, die nu om vier uur 's mid dags viel, was aanvankelijk gesteld op acht uur 's avonds. Burgemees ter Roemers had evenwel gewezen op de .nationale gebeurtenis' die er woensdagavond zou plaatsvin opening naar de middag ver den en daarom werd de officiële plaatst. Bij de opening zei de burgemeester wei nig over het verzamelen van postzegels te kunnen zeggen. Hij had alleen in zijn kinderjaren postzegels vedzameld (deze verzameling was in 1944 in Arnhem verloren'gegaan) en in een gesprek met de voorzitter van de afdeling Vlissin gen. de heer A. Rorije, was hem al eens te verstaan gegeven dat die verzameling niet veel zaaks was geweest. Maar mis schien, zo meende burgemeester Roe mers, werd hij na zijn pensionering nog wel eens lid van .Philatelica.' Voordat de burgemeester de tentoonstelling open de en nadat de heer Rorije iedereen wolkom had geheten, werd nog het woord verleend aan de landelijke voor zitter van .Philatelica', de heer N. F. Hedeman uit Den Haag. die zijn bewon dering uitsprak over dc tentoonstelling. ,Het ia hier in Zeeland altijd tip-top m orde,' merkte hij op. Naar zijn mening kan zoiets alleen als alle leden als een team samenwerken. Onder de leden die de opening bijwoon den waren er ook enkelen die tot de op richters van de Vlissingse afdeling be hoorden. Voorzitter Rorije had eveneens een aantal Engelse gasten uit Deal wel kom kunnen heten. De zeer uitgebreide tentoonstelling lelt maar liefst 400 kaders, verdeeld over jeugd-inzendingen, beginners, gevorderden, ere-afdeling, gast inzen dingen (onder andere uit België en Engeland) en ere-hof. De tentoon stelling is verder nog onderverdeeld in lanaen-verzameltaigen, thematische verzamelingen en poststukken. In de 400 leaders treft men de meest uit eenlopende zegels aan. zoals vreem de zegels, prachtige zegels (bijvoor beeld grote, ronde met bladgoud be legde zegels uit Tonga), vervalsin gen (zegels waarop het portret van Hitler de trekken van een doodskop heeft gekregen), bizarre zegels, en zovoorts, enzovoorts. Een jury, bestaande uit de heren J. Ale- wijnse uit Leidschendam. N. Boogaard uit Emmeloord, J J Jonker uit Eind hoven. J. Klip uit Groningen en Ph. Smulders uit Den Haag. zal de inzen dingen beoordelen. Vanmiddag (vrijdag) om vijf uur zullen de toegekende be kroningen bekend worden gemaakt. Vandaag en morgen is de tentoonstel ling geopend van 10.00 uur tot 22.00 uur en zondag van 10.00 uur tot 17.00 uur. Op de foto: burgemeester drs D. Roe mers (midden) drukt de voorzitter van de afdeling Vlissingen van de Interna tionale vereniging .Philatelica', de heer A. Rorije. de hand. Rechts de lande lijke voorzitter, de heer N. F. Hedeman. (Foto PZC). Heden werd plotse ling vem ons wegge nomen, ons innig ge liefd dochtertje en zusje ANJA LOUISSE op de Jeugdige leeftijd van 3 jaar. Kapelle: B. Louisse S. Louisse-de Jonge Jeroen De begrafenis zal plaatshebben op vrij dag 8 mei a.s., om 12.30 uur, op de alge mene begraafplaats te Kapelle. Gelegenheid tot con doleren na de begra fenis in de aula al daar. Heden overleed on verwachts ons lief kleindochtertje en nichtje ANJA LOUISSE op de jeugdige leeftijd van 3 jaar. Fam. Louisse Neefjes en nichtjes Kapelle, 5 mei 1970 Heden werd plotse ling van ons wegge nomen, ons innig ge liefd kleindochtertje en nichtje ANJA LOUISSE op de jeugdige leeftijd van 3 jaar. Kats: M. de Jonge J. de Jonge-Boone H. Priester- de Jonge W. Priester Dick en Paula Haaf ten: M. de Jonge L. de Jonge- Leendertse Maarten Ronald Kapelle, 5 mei 1970 Heden overleed tot onze diepe droefheid, onze geliefde schoon zuster en tante geboren Huibregtse, op de leeftijd van 75 jaar. H. van Rooijen J. Verhulst W. Jobse K. van Rooijen- Verhulst J. van Rooijen M. Dommisse- Verhulst P. Dommisse J. Cijsouw-Verhulst W. Cijsouvv Neven en nichten Westkapelle, 4 mei '70 Heden overleed tot onze diepe droefheid, onze geliefde zuster, behuwdzuster en tan te, EMME GESCHIERE- NIJSSE op de leeftijd van 82 Jaar. Fam. Nijsse. Goes, 5 mei 1970. Heden werd op 78-ja- rige leeftijd uit onze familiekring wegge nomen onze geliefde zwager en oom, de heer F. C. DE ROO Noord wijk: J. C. van Schagen Breda: J. van Schagen L. van Scbagen- de Lange Oostkapelle: W. C. Annot- van Schagen F. Annot Neven en nichten Heden overleed, zacht en kalm, in verpleeg huis ,Ter Valcke', on ze innig geliefde va der, behuwd-, groot- en overgrootvader in de ouderdom van 86 jaar. Heinkenszand: L. de Jonge- Goetheer P. de Jonge Driewegen: A. Goetheer M. Goetheer- de Reijger Klein- en achter kleinkinderen Goes, 6 mei 1970 De begrafenis zal plaatsvinden op zater dag 9 mei 1970. om 13.00 uur, vanuit het Dorpshuis te Driewe gen. Condoleantieadres: Smitsweg 1, Driewegen. Heden overleed plotseling, in het ziekenhuis .Bergzicht' te Goes, mijn lieve vrouw, onze lieve moeder en oma MATHIJA CHRISTINA KOUSEMAKER echtgenote van Jacobus Murinus Blomaard, op de leeftijd van ruim 66 jaar. ,De Heer is mijn Herder, mij ontbreekt niets'. (Psalm 23) 's-Gravenpolder: J. M. Blomaard Kloetinge: C. Blomaard N. Blomaard-van Dalen Goes: J. E. Munter-Blomaard J. Munter E. Beeke-Blornaard L. Beelte Goes: M. J. Blomaard M. Blomaard-Bredouw En kleinkinderen 's-Gravenpolder. 6 mei 1970 Ambachtsstraat 59 De begrafenis zal plaatshebben op zaterdag 9 mei a.s., om 11.30 uur, op de algemene be graafplaats te Goes, vanuil de kerk der Vrije Èvang. Gemeente, waar op 10.15 uur eerst een rouwdienst zal worden gehouden. De overledene ligt opgebaard in de rouwkamer van ziekenhuis '.Bergzicht' te Goes. Bezoekuren dagelijks van 14.00 tot 15,00 uur. Gelegenheid tot condoleren na dc begrafenis in het verenigingsgebouw der Vrije Evang. Ge meente in de Cron. Eversdijkstraat te Goes. Heden overleed, na een langdurige ziekte, onze beste broer, zwa ger en oom JOHANNES LEENDERT VAN LEEUWEN in de ouderdom van 65 jaar. Uit aller naam, J. P. Leenaarts- van Leeuwen Vlissingen, 4 mei 1970 V. Quakkelaarstr. 193 Heden behaagde het de Heere, na een moe dig gedragen, zwaar lijden, van onze zijde weg te nemen, mijn innig geliefde vrouw en onze zorgzame moeder en oma N'EELTJE ELIZABETH DUIJNKERKE echtgenote van L. P. van Oeveren. in de ouderdom van 78 jaar. Yerseke: L. P. van Oeveren Bergen op Zoom: J. D. Glerum- van Oeveren J. Glerum Nettie Hult) Yerseke. 6 mei 1970 Molenpolderweg 16 De begrafenis zal plaatsvinden op zater dag 9 mei, op de al gemene begraafplaats te Yerseke, om 14.30 uur, vanuit het ver enigingsgebouw, Mo lenlaan 1. Heden overleed in haar Heer en Heiland, onze geliefde schoon zuster in de ouderdom van ruim 66 jaar. Kloetinge: C. A. Blomaard- Servaas D. Kole-Blomaard Chr. Kole J. Blomaard Goes: J. Geensen- Blomaard J. Geensen Kloetinge: J. Q. v. d. Linde- Blomaard M. C. v. d. Linde 6 mei 1970 Nog treurende over het verlies van mijn moeder, is na een langdurig, zeer gedul dig gedragen lijden van mijn heengegaan, mijn innig geliefde en zorgzame vader JACOB DE LAAT sinds 18 april 1970 weduwnaar van Catharine de Visser, op de leeftijd van 79 jaar en 5 maanden. J. M. de Laat Niguwdorp, 6 mei '70 Havenweg 11 De begrafenis zal plaatsvinden DV op zaterdag 9 mei a.s., des namiddags om 2,30 uur. Vertrek van af het jeugdgebouw. Met grote droefheid geven wij kennis van het plotseling overlijden van onze zeer geliefde en zorgzame man, vader, behuwdvader en opa, de heer ADRIAAN WESTSTRATE echtgenoot van J. Weststrate, op de leeftijd van 71 jaar. Axel: J. Weststrate-Weststrate J. A. Weststrate A. Weststratc-Soek Elly en Bennie Axel: M. van Swaal-Weststrate L. P. van Swaal Marian Lucy Tonny Condoleantieadres: Emmastraat 2 De begrafenis zal plaatshebben op maandag 11 mei, om 11.30 uux\ vanuit, het torcnlokaal der Ned. herv. kerk, Koestraat 2, Axel. Geen bloemen. Dankbaar voor alles wat wij in hem bezaten en als blijvende herinnering bezitten, doen wij u mededelen, van hel overlijden van onze innig geliefde man, vader en grootvader FRANS CORNELIS DE ROO (drager van de gouden eremedaille, verbonden aan de orde van Oranje-Nassau), in volle overgave aan de Heer des levens. H(j bereikte de leeftijd van 78 jaar. Oostkapelle: P. C. d Roo-van Schagen Heemskerk: L. A. Don-de Roo M. C. Don Maria Folkert Ellen Frans Léanne Oostkapelle, 6 mei 1970 Dorpsstraat 20 De begrafenis zal plaatsvinden op zaterdag 9 mei a.s., op de algemene begraafplaats te Oostkapelle, vanuit het hervormd gemeente- centrum, om 12.30 uur. In genoemd centrum is gelegenheid tot condoleren, direct na afloop van de begrafenis. Kerkvoogden en notabelen der Ncd. herv. ge meente te Oostkapelle. geven met droefheid kennis van het overlijden van hun president kerkvoogd. de heer F. C. DE ROO. Vele jaren heeft hij met nauwgezetheid dc be langen van onze herv. gemeente behartigd, waarvoor wfl hem zeer dankbaar zijn. Zijn nagedachtenis zal dan ook steeds bij ons in dankbare herinnering voortleven. Trooste de Here zijn vrouw en kinderen In dit voor hen zo zwaar verlies. Het college van kerkvoogden en notabelen. Oostkapelle. 6 mei 1970.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1970 | | pagina 10