PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT Vier betogende 1 studenten in de VS gedood NA RELLEN IN AMSTERDAM: 30 GEWONDEN, 140 ARRESTATIES Indrukken van Zeeuwse 5 mei-viering Kraakacties leidden tot felle gevechten Politie kreeg geen moment rust AMERIKANEN VOOR 30 JUNI UIT CAMBODJA TSJECH0SL0WAAKS VLIEGTUIG GEDWONGEN NAAR OOSTENRIJK Vandaag in de krant... MOMENT OPNAMEN UIT DE PROVINCIE Jongen verdronken bij reddingspoging 6-jarig broertje TRIBUNE ZAKTE TN: AANTAL GEWONDEN 213e jaargang - no. 106 WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN Bur. VII» V Provincial* Zaauwt* Couranti t. a. Vald* an f. 8 aan Bow. I. SI 44 (bf rad. 3S08. adv. 01186-584. axp. 2751). Mlddelburs. Markt tel. 2094 AdvertentlcpriJ» 40 cent per mm Minima I (Intl. 4 H tr») Woensdag 6 mei 1970 Krakers actief Pagina 3 NATIONALE GARDE MOEST IN DE LUCHT SCHIETEN, MAAR: AMSTERDAM Op hef. Leidse- plein en in de Leidsestraat legde een duizendkoppige menigte al het verkeer lam. De trams konden na charges van de politie iveer door de Leidsestraat rijden. AMSTERDAM - Politiemannen in vol rel-ornaat bestormen het ge- ploft waren. Daarop kreeg de sarde be vel over de hoofden van de betogers te sein eten. Direct na de schietpartij kondigde bur gemeester Loroy Satrom van kent de noodtoestand af. Scholen. wtnkels en andere openbare gebouwen werden ge- Onderzoek HEMELVAARTS DAG OOK FRAAI (Van onze weerkundige medewerker) Het weertype van vandaag en Jisteren tijdens de bevrydings- eesten zal ook Hemelvaartsdag ongeveer hetzelfde beeld te zien geven. Boven .Scandinavië hand haaft zich een sterk hogedrukge- liied, dat met een depressie bij Zuidwest-Europa voor een droge oostelijke luchtstroom zorgt. Daarin blijft de middagtempera- tuur tot in de buurt van 18 tot 20 graden stijgen, met overwegend zonnig weer. Morgen komt een zwak frontje boven Frankrijk wel iets dichter bij, maar de kans op een versprei de regen- of onweersbul lijkt tot vrijdag klein te blijven. Resumerend mag worden gezegd, dat deze feestweek ook feestelijk weer blijft brengen. AMSTERDAM (GPD) Bevrijdingsdag 1970 in Amsterdam: ze ker 30 gewonden, meer dan 140 arrestaties, voor tienduizenden gul dens schade. Bijna honderd huizen en andere panden opengebroken, blaffende politiehonden rondom het nationale monument op de Dam. Constant ruim vijfhonderd man politie en marechaussee op de been, charges, traangas, 4 waterkanonnen. Bevrijdingsdag 1970 moest volgens som mige groepen de kabouters van Oran je Vrijstaat, de Socialistische Jeugd, de BBK en anderen een .nationale, kraak dag* worden, als protest tegen de woningnood die 25 jaar na de bevrij ding nog steeds voort duurt. Het resul teerde in felle gevechten. De Dam werd in de loop van de avond Kaper verwondde piloot Tsjech liet vrouw en kinderen achter WENEN (DPA) Een tweemo- torig vliegtuig van de Tsjechoslo- waakse uraniumfabriek in Pribam bij Praag is dinsdag door een werknemer van de fabriek ge dwongen naar Oostenrijk te vlie gen. De kaper is de 32-jarige in koopleider Pavel Verner. Naast de 30-jarige piloot Pavel Bider- mann zat ook de enef van de kaper, de 47-jarige Miroslav Rocnak in het toestel. Volgens de kaper zelf was hij oorspronkelijk van plan naar West- Duitsiand te gaan. Hij laat in Tsjecho- Slowateije zijn vrouw 'on twee dorfhters aohter. Het toestel!, van liet type Mora- va-200, was tijdens een diienslvludht op weg van Praag naar Oost-Slowakije. Gevecht Volgens de laatste gegevens heeft de kaping zidh als volgt voltrokken. Een kwartier na de start had Verner eerst zijn chef die naast de piloot zat een paar klappen met zijn schoen op het hoofd gegeven, om hem bui ten gevecht te stellen. Toen dat ech ter niet gelukte kwam het tot een handgemeen. Verner dwong de piloot vervolgens met een mes in de aanslag om van koers te veranderen. Deze weigerde echter, waarop Verner toestak en de piloot in de onderarm trof. Deze koos toen eieren voor zijn geld en zette koers naar Oos tenrijk. Oip zeven uur landde het toe stel op het vliegvefld Hoersohing bij Linz De piloot heeft veel bloed verloren en is met diepe steekwonden in het zie kenhuis van Lanz opgenomen. De kaper zei tegenover verslaggevers dat hij Oostenrijk als vluchtdoel had gekozen omdat de grens naar West- Duitsland te streng wordt bewaakt. Zijn chef Rocknak zei dat hij naar zijn land wil terugkeren. De Westduitse luchtmacht heeft haar 120ste Starfighter verloren. Het toestel stortte om nog onbekende redien neer In een-stuk bos bij Geismark. De piloot werd gedooid. Het aantal pilloten dat bij dergelijke ongelukken is omgekomen be draagt nu 56. Oordeel DE fractieleider van de KVP, drs Schmelzer, begrijpt niet waarom de Nederlandse regering reeds zo snel tot een voorlopig oordeel over de Amerikaanse actie in Cambodja is gekomen. (Pag. 3). Ontsnappings poging EEN van de twee verdachten van een ontsnappingspoging in het huis van bewaring te Middelburg, waarbq een portier-bewaker werd neergeslagen, verschijnt 15 mei voor de rechtbank (Pag. 2). Binnen- en buitenlands nieuws: pagina 1. 3 en 11, Zeeuws nieuws: pagina 2, 5, 7 en 9. Sport: pagina 12 en 13. Financieel nieuwspagina 17. Radio en tv: pagina 15. hermetisch afgesloten. Het monument, met kransen en bloemen ervoor, stond op een leeg plein. Gefeest was er toch al niet, want de activiteiten die het 5 mei-comité voor de Dam had georga niseerd, waren na de ervaringen van koninginnedag al naar het Museumplein verplaatst. Botsingen gisteravond geregeld tot nieuwe botsin gen tussen politie en publiek. Rokin en Damrak werden ook schoongeveegd. Hier en daar werden straatbranden s gericht en barricades opgeworpen. Steeds geregelder werd om ambuilar van de ggd gevraagd. Een microfomist van het hoofdbureau meldde op eei verzoek om assistentie nerveus: .maan -ills heb geen assistentie meer voor u, alles is ail ingezet'. Met stenen en an der materiaal werd naar de politie ge smeten. Een politie-auto werd vernield. De onlusten laaiden weer op, toen de politie een poging wilde doen om de Dam weer voor voetgangers vrij te geven. Onmiddellijk hergroepeerden zich de relmakers. Er werd weer met stenen gegooid, zo meldden po litiemannen vanaf de Dam. Op het stenen gooien reageerden de langza merhand ook enigszins vermoeid ra kende agenten en marechaussees hard. Tegen middernacht leek de rust in de Amsterdamse binnenstad terug te keren. De stadsreiniging werd verzocht het puin op het Damrak en in andere stra ten op te ruimen, waarna men het 1 keer weer wilde toelaten. Een poging van jongelui in de Nieuwe Kerk waarin de tentoonstelling .Mooie vrijheid' is ingericht binnen te drin gen, was ondertussen mislukt. Rond mii'ddernacht konden grote eenhe den van de politie en de marechaussee inrukken. Helmen, wapenstokken, schil- (Zie slot pag. 3 kol. 5) KENT (AFP-RTR) Bij een betoging op de terreinen van de universiteit van Ohio te Kent, die werd gehouden uit protest tegen het Amerikaanse optreden in Cam bodja, zijn maandag vier jonge mensen om het leven gekomen en vijftien gewond geraakt. Een woordvoerder van de nationale gar de, die men te hulp had geroepen om de rond 200 betogers uiteen te jagen, zei dat gardisten het vuur hadden geopem* toen een sluipschutter op hen geschoten had. De leden van de garde hadden eeh- ter alleen opdracht in de lucht te schie ten. De vier doden zijn twee jongeman nen en twee meisjes. De spanning op de bijeenkomst steeg j toen en gardelid het bevel gaf de bij-i eenkomst te ontbinden, omdat er geen vergunning voor was gegeven. SchotenST-JACOBI PAROCHIE (ANP) Tij- vielen en betogers begonnen met stenen I ,|f.ns de optocht die dinsdagmiddag in te gooien. De garde maakte toen ge- het kader van de bevrijdingsfeesten in bruik van traangas, maar vele grana- st-Jacobi Parochie (gem. Het BiJdt) President Nixon betreurde later in een verklaring de dood van de vier studen ten. Hij riep de jongeren op af te zien van geweld als m.ddel om van hun ver zet te getuigen. Nixon verklaarde voorts dat er een diepgaand onderzoek naar het gebeurde zal wórden ingesteld. JONGEN VERONGELUKT BIJ BEVRIJDINGSOPTOCHT ten werden teruggegooid voor zij ont word gehouden is de 16-jarige Klaas van der Meer verongelukt. De Jongeman sprong meerdere keren van en op een open wagen waarop meer jongelui meereden. Bij dit spel sloeg hij op een gegeven moment ach terover en kwam hij onder de wielen van de wagen terecht. Hij overleed ter plaatse. Alle festiviteiten werden in verband met dit ongeluk afgelast be halve de kinderspelen. Baby dood in kinderwagen AMSTERDAM (ANP) In een btj een commune in gebruik zijnde woning aan de Oudezijds Voorburg-wal in Am sterdam is zondagnacht de zes weken oude baby Iryanka G.i.r.g door haar vader dood in de kinderwagen aange troffen. Het lijkje werd voor sectie :n beslag genomen, omdat de doodsoor zaak niet kon worden vastgesteld. KENT (OHIO, VS) Een stu dente grijpt naar haar hoofd bij het zien van het stoffelijk over schot van een medestudent, die tijdens een rel op de universiteit van Ohio door de Nationale Garde NIXON VERZEKERT CONGRESCOMMISSIES: WASHINGTON (RTR) President Nixon heeft dinsdagavond de verzekering gegeven, dat de Amerikaanse troepen niet verder dan 30 tot 35 kilometer op Cambodjaans gebied zullen doordringen en dat zij uiterlijk 30 juni geheel zullen zijn teruggetrokken. De president deed deze toezegging in een gesprek in het Witte Huis met de leden van de commissie van buitenland zaken uit de senaat en het huis van afgevaardigden. Eerder op de dag had Nixon in een ge sprek met de congrescommissies voor de strijdkrachten al te kennen gegeven dat de Amerikaanse actie ten hoogste 6 tot 8 weken zou duren. De president liet •erder weten dat zekere elementen van de strijdkrachten al uit Cambodja wa ren teruggetrokken en dat hij geen troe pen naar Laos zou sturen. Bevoegdheden dat de regen ng-Nixon in Indo-China een oorlog voert, waartoe zij volgens de grondwet niet is gemadhtigd. Door min stens 8.000 Amerikaanse militairen naar Cambodja te sturen toont de regering, dat zij zich niets gelegen laat liggen aan de bevoegdheden van het congres, hoewel zij vroeger "heeft verklaard ge kant te zijn tegen het zenden van troe pen naar het slagveld, zonder uitdruk kelijke goedkeuring van de wetgeven de maant. De commissie verklaarde dit in een rapport ter ondersteuning van haar voorstel om de uit 1964 daterende resolutie betreffende de Golf van Ton kin te herroepen. Vierendertig presidenten en rectoren van Amerikaanse universiteiten hebben president Nixon maandagavond verzocht op ondubbelzinnige wijze blijk te geven I militaire nieuwe mobilisatiecornité voor van zijn voornemen snel een eind te stopzetting van ds oorlog in Vietnam maken aan het militaire optreden van liet weten dat de bijeenkomst eo dicht Amerika in Zuidoost-Azië. mogelijk bij het Witte Huis zal worden Zij zeggen in een brief dat de inval ingehouden. David Henderson, v.ce-voor- Camixxïja en het bombarderen van doe- z.tter van de Am erikaar.se studenten- len in Noord-V:etnam ernstige ongerust- vereniging iNSAi c e maandag aua heid op de universiteiten heeft gewekt Amerikaanse studenten opriep te staken en wijzen op het gevaar cat ontstaat J'-- protest tegen Nixons beslui. Ame- als de overheid de jeugd van zich ver- rJtaanse troepen naar Cambodja te scu- ren, zei dat de leerlingen van vrijwel alle scholen in de Amerikaanse staat Ohio in staking zijn gegaan. Vele stu- (Zie slot pagina 11 kolom 5) Betoging Landbouwer onder trekker verongelukt BANT (ANP) Maandag Is de land- VAN AXEL NAAR BURGH-HAAMSTEDE Een rustig, zonnig bevrijdings feest, dat zo bezien uiterlijk wei nig opwindends had. Dat was de algemene indruk, die men dinsdag kreeg bij een tocht dwars door de provincie. Het mooie weer zou een factor heb ben kunnen zijn voor een uit bundige viering van de 25ste en laatste officiële herdenking van de bevrijding. Maar wie van Walcheren naar Zeeuwsch- Vlaanderen trok om vandaar naar de Bevelanden over te ste ken en daarna Schouwen en Duiveland even aan te doen, werd op veel plaatsen er slechts door de vlaggen aan herinnerd dat er ,iets bijzonders' aan de hand was. Soms moest men werkelijk naar fees tenden zoeken. Maar. ze waren er. ook al maakten vele landbouwers van het mooie weer gebruik om de achterstand van de laatste weken in hun bedrijfstak wat in te halen. Me nig stads- of dorpsbewoner greep de vrije dag aan als welkome gelegen heid om de tuin eens goed op orde li brengen of om met- een kwastje ver hier en daar het aanzien van het ei gen woningbezit wat te verhogen. Maar. zoals gezegd, er werd gefees want Oranjeverenigingen, bevrijding.' comités en buurtverenigingen hadde-- niet stilgezeten. Zo kreeg Sint-Lau rens al heel vroeg met de feestelijk heden te maken. Even na half nt gen marcheerde de Middelburgs brassband ,Onda' het dorp binner voorafgegaan door zijn tamboers groep. De~Oranjevereniging had de in woners van dit .Middelburgse dorp een ontbijt met muziek beloofd, maa velen lieten de boterham en het eitje in de steek om op ouderwetse ma nier .achter de muziek aam' te gaan Men kon het Middelburgse orkes* overigens al weer om even voor tier uur op de Markt in Middelburg aar (Zie slot pag .2 kol. 2 In Burgh-Haamstede kon men op mei kennismaken met een oud Zeeuws ruiterspel:stoeltje rieje.' (Foto PZCz. Inmiddels hebben anti-ooiilogsgroeperin- gen plannen bekendgemaakt voor een massabijeenkomst die zaterdag bij het Witte Huis zal worden gehouden. Het (ANP. - In h« SU,B„w»,e, zijn trekker omgeslagen. Hij kwam on-!'|'J nna,.aan der de trekker terecht en kwam om het óagmi<l<lagen kwart voor vijf de 11-ja- leven. i r'Ke Ton Boom verdronken. De jongen was in het water gesprongen, naaat H(zijn 6 jaar oude broertje Simon daarin was gevallen. Simon werd door drie voorbijgangers 'gered. De politie vermoedt dat Ton. die behoorlijk kon zwemmen, kramp heeft gekregen. De jongens waren de hele middag op het steile talud langs de sin gel aan het spelen geweest. Drie agen ten. een burger en twee duikers van de brandweer konden de jongen in het sterk stromende water niet snel genoeg vinden. Hij werd tenslotte na ruim een half uur door een van de duikers bo ven water gebracht. In Schiedam SCHIEDAM (ANP) Tijdens de tap toe op de. Broersvest in Schiedam, waar voor een grote publieke belangstelling bestond, zakte omstreeks tien uur dins dagavond de tribune, waarop ongeveer '200 genodigden hadden plaatsgenomen, in elkaar. Tussen de lawine van plan- ken en golfplaten weerklonk een ang stig gegil van personen die bekneld wa ren geraakt. Ook enkele kinderen ble ken onder het materiaal bedolven te zijn. maar zij konden vrij snel uit hun be narde positie worden verlost. Het ongeluk gebeurde op net moment |dat de vermaarde Rijnmondband bezig was met het geven van een show. De tribune die een lengte van ongeveer 50 nieter en een hoogte van ongeveer drie meter had, schoof opzij en stortte ver volgens in elkaar. Toen de grootste ra- jvage was opgeruimd, bleek dat tal van I personen verwondingen hadden opgelo pen. Zes toeschouwers werde ndoor de geneeskundige dienst naar een zieken huis overgebracht. Omtrent de oorzaak van het gebeurde wordt door de politie leen onderzoek ingesteld. Het wordt" niet onwaarschijnlijk geacht, dat kwaad- 'willigheid to het spel ia.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1970 | | pagina 1