PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT Randstad vrijdagavond al vol ERNSTIGE KRITIEK OP NIXON Explosie en brand in winkelcentrum: Sloe permanent' werkgebied waterstaat Één dode, vier gewonden en f 2 miljoen schade WARMER LENTEWEER De mannen van 1945 w. Vandaag in de krant... DE JONG: REGERING HEEFT BEGRIP VOOR ACTIE VS IN CAMBODJA' TOT NU TOE 77 MILJOEN GEÏNVESTEERD 213e jaargang - no. 104 WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE. VLISSINGSE. GOESE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN I» H V B4k. Mil nihCV Provincial* Zmuwi* Courant! P. Valda an P. 8. r. Vila*., Walnr 58-SO. tal. >144 (O a rad 3508. adv. 0)188-514. a.p. 27511. i tal. 334*. «dm tal. 2094 0 Adv«rl.ntlcpri|« 40 «anl o«r mm f. oco par poal IC.OO par a 0 <b|| rad, 7833, adv 5213). Ooubuii. tal. 2395. 1 'uaial 4 S at.. Clro 359300. ProvllK Zaterdag 2 mei 1970 Verrassende zege amateurs Pagina 13 LEIDEN (GPD) De toeristenstroom is toch gekomen. Door het ongekend fraai weer kwamen er zelfs meer buitenlanders onze lands grenzen over dan was verwacht. Het was gisteravond heel moeilijk om in de kuststreek van Scheveningen tot Zandvoort nog een plaatsje te bemachtigen. De WV's hadden zelfs de reserve aan moeten spre ken. Ook de grote steden als Amsterdam. Rotterdam, Den Haag. Leiden, Utrecht en Haarlem waren bijzondere trekpleisters. Mf is Lu hot land en duur hoeft de lente blijkbaar op gewacht. Het may een heuglijk feit worden genoemd dat dit ireekeinde in het grootste doel van one land voor het eerst na een half jaar do temperatuur weer boven de IS graden zal komen. In deze eeuw i» dit alleen in het. tworjaar van 1917 eveneens vertoond. Een hogedrukgebied komt via Frankrijk naderbij en brengt zon, een zwak ke wind en stijging iran temperatuur. Zwakke storingen kunnen later via Engeland wel iets dichterbij komenmaar zullen voorlopig het lente weer bij ons niet bederven. In Engeland werd gistermiddag al 17 graden bereikt. Portugal 27 graden. Koud is het nog wel in het Alpengebied en Oostenrijk, waar bij 3 tot 5 graden sneeuw werd waargenomen van de depressie die ons tn de laatste aprildagen nog éénmaal in de winterjas deetl wegduiken. lenstreck. Keukenhof, de internatio nale bloementuin in Lïsse is een van de grote trekpleisters en ook de 7.ee is ,ui.' Tot Iaat in de avond liepen de toeristen te wandelen op de boule vards. De restaurants maakten goede r.aken. Het is de eerste werkelijk goede dag van het iaar geweest, ver klaarde een Koord'wijkse restaura teur. In de badplaatsen Katwijk en Noord- wijk is het van gistermorgen vroeg een stormloop op de WV-kaintoren geweest en ook gisteravond had men volop werk. Daar kwamen in de eer ste plaats de gasten die reeds van tevoren hadden besproken via de Duitse reisorganisaties. Honderden touringcors rijden de badplaatsen binnen. Daarnaast kwame.n door het. fraaie weer ook velen op eigen ge legenheid naar de kust. Men had daar nog een reservevoorraad logies- j adressen, doch deze raakte tegen de1 avond uitgeput. CONGRESCOMMISSIE VRAAGT DRINGEND ONDERHOUD MET PRESIDENT - Grensdrukle Gistermorgen vroeg was het op de we gen die van de grens naar de kust leiden reeds heel erg druk. Reeds om zeven uur 's morgens kwamen aan de Duits-Nederlandse grens bij Bergh zo'n 2500 auto's ons land per uur binnen. En naarmate het later werd groeide dit aantal tot ongeveer 3500. Er waren onder die vakanbieganeis ook veeJ Amerikaanse en Engelse mi litairen die in Duitsland gelegen zijn. Aan de andere grensposten kwamen iets minder Duitsers binnen, doch hun aantal is ook niet onaanzienlijk. Aan de Belgische grens was het iets min der druk dan vorig jaar. Toch zijn er heel wat Fransen ons land binnenge komen en tegen de avond groeide dit aantal. Vandaag wordt nog een grote stroom toeristen verwacht. Maar het ziet er wel naar uit dat dan in de kuststreek alleen nog maar plaats is voor hen die hebben gere serveerd. De rijkspolitie heeft het vrijdag druk gehad, doch nergens deden zich be langrijke opstoppingen voor. In de (Zie slot pagina 9 kolom 6) Sportcentrum WEMELDINGE kreeg een nieuw sportcentrum. Het werd vrijdag geopend door gedeputeerde M. J. van Poelje. (Pag. 2). Binnen- en buitenlands nieuws: pag. 1, 3 en 9 Zeeuws nieuws: pag. 2, 4, 5, 7 en 11 Radio- en tvpag. 27 Sport: pag. 13 Financieel nieuws: pag. 29 En in de Wat is er in Nederland terecht gekomen van hetgeen men zich in 19Jf5 over de vestiging van een nieuwe rechtvaardige orde had, voorgesteld Deze vraag heeft een groep ver slaggevers bij de GPD aange sloten bladen gesteiu aan oen aantal van de belangrijkste expo nenten van ons maatschappelijk bestel in de afgelopen SS jaar. De sfeer van deze gesprekken wordt misschien het beat gekarak teriseerd met de woorden van pro fessor Beel: ,lk voel mij nu25 jaar nu de bevrijding soms net als in 191/5; iedereen die je tegen komt loopt met een plan in zijn zak voor de toekómsti pag. 17: prof. dr Willem Drees, minister-president van 191,8-1958 en de geestelijke vader van de .noodwet-Drees' pag. IS: prof. dr ir W. Schermer hor n, de eerste naoorlogse pre mier en jhr P. J. Six, leider van de Orde Dienstde militaire ver zetsorganisatie in de tweede we reldoorlog; pag. 19: mr J. Linthorst Homan: één van de drie van de Neder landse Unie; pag. SI: prof. dr L. J M Beel, vice-president Raad van State, van 191/6-191/8 minister-president mr J. A. W. Burger, Engeland- va order' en oud-fractievoorzitter van de PvdA in de tweede lcamer; pag. 23: E. N. van Klef Jens, mi nister van buitenlandse zaken in het naar Londen uitgeweken oor logskabinet; dr J. A. H. J. 8. Bruins Slot., hoofdredacteur van de illegale en het huidige dagblad Trouw', vele jaren AR-fractie- voorzitter in de tweede kamer; pag. 25: prof. dr J. E. de Quay van 1959 tot 1963 minister-pre sident, met E uithoven en Lint horst Homan het driemanschap van de Nederlandse Unie vor mend; mr C. P. M. Romme: sleu telfiguur tijdens vele kabinetsfor maties. jarenlang KV P-fractie voor zifter in de tweede kamer. WASHINGTON, PNOM PENH, LONDEN (RTR, AFP, AP) Afkeurende reac ties in de gehele wereld, ook in het westen, maar vooral in de Verenigde Staten zelf zijn gisteren gevolgd op de Amerikaanse invasie in Cambodja. De commissie voor buitenlandse betrekkingen van de Amerikaanse senaat heeft president Ni xon dringend om een onderhoud verzocht. Moskou noemde de door Nixon gelast te inval een nieuwe daad van agressie, die de situatie in Indo-China ernstig zal verslechteren. Ook uit Pnom Penh, de Cambodjaanse hoofdstad, kwam een woedende reactie. Nixon blijkt geen enkel overleg te hebben gepleegd met de lei der van het nieuwe regime, generaal Lon Nol. Deze heeft verklaard, dat Cam bodja zich tegen alle buitenlandse troepen zal verzetten: ,we hebben wapens ge vraagd, geen militairen'. Nixon, heeft vrijdag op het Pentagon, het Amerikaanse ministerie van defenoie, op hoog niveau overleg gepleegd, over het offensief in Cambodja. Ka afloop verklaarde Nixon tegenover jour nalisten te geloven, dat hij een juiste beslissing had genomen. ,Ik weet dat lk gedaan heb wat ik geloof dat juist is', zei hij. Op een vraag of hij dacht dat het Amerikaanse volk achter zjjn besluit zou staan om duizenden militairen naar Cambodja te zenden antwoordde de president: ,wat er werkelijk toe doet ls of het allemaal goed afloopf. Nixon zei dat de operatie nog maar net is begonnen, doch dat zjj (Zie slot pag. 3 kol. 4 DEN HAAG (ANP) De Nederlandse regering heeft begrip voor de Amerikaan se actie in Cambodja, hoewel zij de zaak niet op haar militaire merites kan beoor delen, aldus heeft premier De Jong gisteravond na afloop van het wekelijkse kabi netsberaad verklaard. De Nederlandse regering heeft kennisgenomen van de verklaring van president Nixon. die de Amerikaans-Zuidvietnamese inval nadrukkelijk in het kader van de escalatie van de oorlog In Zuid-Oost-Azië heeft geplaatst en de actie noodzakelijk acht om een verdere troepenver mindering in Vietnam mogelijk te maken. Het kabinet heeft begrip voor het Amerikaanse standpunt dat de actie geen verdere uitbrei ding van de oorlog in Zuid-Oost-Aaië inhoudt, en dat het doel het verdrijven vac de troepen van Noord-Vietnam en het Zuidvietnamese bevrijdingsfront uit Cambodja ran beperkte aard ia, aldus de premier. zijn in deze dagen met zijn allen voortdurend be zig met het zin geven aan de geschiedenis. Zo is in deze krant een reek» Inter views opgenomen met mensen, die in en na de oorlog een be langrijke rol hebben gespeeld, figuren die in moeilijke jaren denkbeelden had den ontwikkeld hoe het allemaal zou moeten gaan na de nederlaag van Hit- Ier. Anders, beter. In Michielsgestel waren tijdens de bezetting belangrijke mannen gegijzeld en met elkaar bespra ken zij de bewuste problematiek, ze be studeerden de mogelijkheden van het naoorlogse Nederland. Vermoedelijk kenden zij nog niet de later zo bekend geworden Amerikaanse methode van simulatie-modellen, waarbij een aantaJ deelnemers met elkaar een bepaald pa troon uitspeelt om zo tot een resultaat te komen. In Gestel kwam men niette min al debatterend en studerend In feit» tot een simulatie, men verkende de Ne derlandse samenleving, zoals men di» na de oorlog wilde opbouwen, l'it d» vraaggesprekken in deze krant blijkt de werkelijkheid heeft niet met het model geklopt. Waarom heeft het niet geklopt? Mo derne wetenschapsmensen zullen het allemaal wel kunnen uitleggen. Zij zullen zeggen nemen we aan dat men veel te weinig rekening heeft gehouden met de werkelijkheid op het moment van de start. Weliswaar was er tijdens de bezetting een vrij algemeen gevoel, dat het na de oorlog allemaal beter zou moeten dan voordien, maar de vernieuwers van die dagen zagen over het hoofd dat een dergelijk vaag gevoel geen basis is om er een nieuwe maat schappij op te bou wen. In deze tijd zou men zeggen: ,Zo'd vaag gegeven kun je niet in de com puter stoppen'. Men had een veel ge detailleerder kennis moeten hebben, bij voorbeeld van het gedachtenpatroon van de Nederlanders. Bovendien: wie kend» de externe factoren, de politieke ver houdingen in de wereld? Ook zij hebben in de ontwikkeling van het naoorlogs® Nederland een rol gespeeld. Had men voorts enig vermoeden - - om weer een ander terrein aan te duiden van d» technologische ontwikkelingen, waar mee uiteindelijk het ruimtevaarttijdperk werd ingeluid? Vermoedelijk hadden maar weinig mensen daarvan toen enig® notie. Toch was dat gegeven nodig orn het toekomst-model van Nederland t» programmeren. TIEN WINKELS TOTAAL VERWOEST IN ALPHEN AAN DE RIJN ALPHEN A/D RIJN (GPD) Eén dode, vier gewonden en een schade van minstens twee miljoen gulden, dat was de balans die vrijdag rond het middaguur kon worden opgemaakt na een hevige bcand, ontstaan door een ontploffing, in het houten winkelcentrum in Alphen-Noord-Ridderhof I. Tien winkels brandden daarbij totaal af. Ook het bijkantoor van de PTT werd ernstig door de brand en de explosie beschadigd. De winkels waren van de stichting winkel centrum Alphen a/d Rijn-Noord en waren door de Nederlandse Middenstandsbond gefinancierd. an een tegenover gelegen flat sneu-i flatgebouw werd eveneens ernstij velden vele ramen, werden kozijnen I beschadigd. uit de sponningen gerukt en de den-1 Omstreeks 'kwart over acht vrijdagmor ren uit slot. De ballustrade van ditl gen werden de Alphense politie brandweer gealarmeerd voor een gro te uitslaande brand in het winkel centrum Alphen-Noord. Direct werd al het beschikbare materieel naar de Slaats van het onheil gedirigeerd. >e politie zette met 40 man (bijna de gehele sterkte van het korps) de omgeving af en de Alphense brand weer bestreed met twintig stralen de vuurzee. i een kwartier tijds was het gehele complex, dat in september 1969 of ficieel werd geopend, een prooi van de vlammen. Er viel mets meer te redden. Verbijsterd keken vele hon derden Alphenaren toe. Onder de be langstellenden bevond zich ook het college van b en w van Alphen aan de Rijn. e bouwkosten van het centrum bedroe-, gen 400.000 gulden, waarbij dan nogi komen de inventaris en de góederen- voorraad. Br waren in gevestigd een| supermarkt, groentehandel. slagerij, drogisterij, kapper, slijterij, bakker, een restaurant "en twee banken. Slachtoffers De heer F. A. Zwetsloot (47), eigenaar van de supermarkt, werd vermist. Tegen elf uur werd zijn zwaar ver minkte lichaam onder het puin van daan gehaald. Gewond werden de brigadier van (le Alphense politie A. Hoogerdijk (46), diens 10-jarig zoontje en de Alphenaren H. Op pé laar (26), en T. Verduijn (47). De trum woont, was toen hij de ont ploffing hoorde, naar het winkelcen trum gegaan. Hij schijnt door val lend gesteente gewond te zijn ge raakt. De drie eerste gewonden wer den naar het streekziekenhuis Rijn oord in Alphen overgebracht en de heer Verduijn met enwtige brand wonden naar 't rode-kruiseziekenhuis in Beverwijk. De directeur van de gemeente water en lichtbedrijven, de heer Nieuw- land, vertelde dat hij donderdag om Zie slot pagina 9 kolom 6 BOUW VAN KADES EN BOUWRIJP MAKEN INDUSTRIETERREINEN VLISSINGEN-OOST Over enkele weken zal in de zeehaven Vlissingen-Oost een groot scheeps baggerwerk beginnen, waarmee de havenkom drie me ter dieper gemaakt zal worden (van 11 m NAP tot 14 m NAP). De haven zal daarna be reikbaar worden voor schepen tot zo'n 50.000 ton. Het karwei zit in een bestek dat rijkswater staat daar op het ogenblik laat uitvoeren. Tegelijkertijd zijn waterbouwers in het Sloegebied bezig aan de inrichting van de containerkade voor de NV ha ven van Vlissingen en de afwer king van het terrein waarop Hoechst Vlissingen NV de nieu we Trevira-grondstoffenfabriek bouwt. Het bestek is er een van een serie sinds men begon de Sloehaven in te spannen; aan het eind van het jaar zal daar voor in totaal zo'n 77 miljoen zijn uitgegeven. .Het Sloegebied is nu al jaren eigenlijk een permanent operaticterrein', zegt ir C. D. Kapteijn. Wie regelmatig over de huidige rondweg de activi teiten passeert zal het onmiddellijk willen bevestigen. Vrijwel constant zijn er de laatste jaren in de haven kom kranen, zuigers, baggermolens, bakken en ander varend materieel te vinden. Hij geeft ons een overzicht van de stand van zaken op dit moment bij de verschillende werken, die onder handen zijn. 1 Containerkade. Bind 1968 werd een begin gemaakt met de aanleg van de openbare los. en laadkade in het Sloegebied, die nu in eerste instantie voor con. tainerterminal ten behoeve van de NV Haven van Vlissingen zal wor den gebruikt. Die kademuur wordt 420 meter lang, waarvan 350 ef fectief bruikbaar zal zijn. Voor de wal wordt een diepte van 13 m .NAP gegarandeerd. In de bouw put is vorig jaar september een Degin gemaakt met de constructie van de kademuur. De vrijkomen, de specie is afgevoerd om het in dustrieterrein voor Pechiney Ne. derland NV op te spuiten. De con. tainerkade moet februari 1971 klaar zijn: de Haven van Vlissin gen wil in het komend najaar met de kraanopbouw beginnen. (Zie slot pag. 7 kol. 1 Het model uit 1945 heeft dus niet ge klopt. Dit verschil tussen verwach ting en werkelijkheid heeft een ge neratie getekend: de jongeren van 1945 zij waren niet minder idealistisch dan die van nu hebben geleerd hun ver wachtingen wat te témperen: .Eerst zien en dan geloven'. Zo ontstond de ideologie van de ideologie-lozen, om het eens paradoxaal te zeggen. Men had geleerd bevreesd te zijn voor extreme opvattingen: Hitler was extreem ter rechter zqde geweest en men had aan de lijve ondervonden waartoe dit kon leiden. Stalin voelde men als de uiter ste consequentie aan de linkerkant: men herinnerde zich de grote zuiveringen uit de jaren dertig, de massale dood vonnissen. Men huiverde voor extremen. Geen wonder, dat in die naoorlogse jaren een boek als .Nacht in de middag" van Koestier zulk een enorme opgang maakte: het was het verhaal van de gelovige communist, die wordt geof ferd op de brandstapels van wat nog steeds de proletarische revolutie wera genoemd. De historie van het boek i» op zichzelf al tekenend: het verscheen in de oorlog in Engeland, maar er be stond daar vrijwel geen belangstelling voor. Na de oorlog kwam het via een Franse vertaling op Europa's vasteland en binnen de kortste keren was het in een groot aantal talen vertaald: er werden miljoenen exemplaren van ver kocht. De geestelijke atmosfeer van het naoorlogse Europa paste bij dit boek. Die situatie maakt wellicht ook iet» an de achtergronden duidelijk van de koude oorlog: het gruwelijke recente verleden mocht niet worden herhaald, daarom zocht men naar evenwicht, 1n de wereldpolitieke verhoudingen, ook echter in nationale maatschappij-struc turen. Men was geschrokken van maat schappij-verbeteraars. Na vijfentwintig jaar zijn er genoeg gegevens achteraf om het allemaal te kunnen verklaren, om aldus doen de zin te geven aan de historie. De ge schiedenis van na 1945 noopt in ieder geval tot bescheidenheid over de voor spelbaarheid van de loop der dingen: zij leert ook dat elke tijd in het reine pro beert te komen met de uitdagingen van het ogenblik: zij leidt tenslotte tot de erkenning, dat pas achteraf enig oor deel mogelijk is over de wijze waarop een antwoord op de uitdaging van eeD moment is geformuleerd. Vraag: kan nu over de politieke ontwikkelingen in Nederland direct na 1945 reeds enig oordeel worden uitgesproken? We me nen van niet. Slechts enkele dingen [staan vast: Nederland heeft in die eer- Iste periode na de oorlog bekwame man nen gekend, die bewust hebben durven kiezen. Zij hebben fouten gemaakt, maar wie zou hun dat kwalijk nemen nu de werkelijkheid zoveel gecompliceerder bleek dan de modellen van Michielsge stel Die mannen van 1945 zijn on* eerlijk gezegd sympathieker dan die van 1940, van wie velen de uitdagingen niet aankonden. Zij van 1945 hebben ge stalte gegeven aan het Nederland zoal» het nu bestaat. We weten het. vele jon geren van nu hebben moeite met die ge stalte, we horen het dagelijks. Geluk kig. er is nog veel te verbeteren. Maar misschien is het wel goed toch deze le» uit de naoorlogse historie te trekken: illusie en werkelijkheid zijn soms moei lijk met elkaar te verenigen, de wegen door de geschiedenis gaan zelden recht.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1970 | | pagina 1