PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT STRINGENT PRIJSBELEID BLIJFT NOODZAKELIJK Eén opleiding voor onderwijzeressen en kleuterleidsters Minister Nelissen in brief aan kamer: VS voeren in Laos al sinds 1964 grote luchtoorlog Opwaartse druk op de prijzen krachtig 32% m""T VS KUNNEN NIET VEEL RISICO MEER NEMEN ART/E I Vandaag in de krant... TWEEDE GROTE MUNTENV0NDST OP BOUWTERREIN IN RAAMSDONKVEER De papieren spiegel ZEEUWSE PEDAGOGISCHE ACADEMIES STREVEN NAAR: Herwaardering kleuterleidster is nodig Petri idinsstientje voor koninsin 213e jaargang-no. 94 Bur. Vlli»., Walstr. •an da t V Provincial* Zaauwaa Cour.nt, f. a. d. Valda an f. 56 60. lal. 5144 |to 9 9 rad 3508, ad. 01186-S84. aap 2751) >99 red. 2*7 78/3169, adv. 62481. Dinsdag 21 april 1970 Voorjaar wordt WAARIN OPGENOMEN DE M I D D ELBU RGSE, VLI SSI NG S E, GOESE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN menens Pagina 7 HARD OVER SALT: NEW VORK (RTR) Dp Amerikaan se minister van defensie. Meivin Laird, heeft maandag in New York gezegd, dat zijn land een .zeker ri sico aanvaardt, door definitieve be slissingen met betrekking tot strate gische aanvalswapens uit te stellen', om de lopende Salthesprekingen in Wenen met de Sow jet-Unie ,alle kans van slagen' te gunnen. Deze risico's zijn alleen aanvaardbaar, aldus Laird, wanneer de Verenigde Staten doorgaan met het voorgeno men programma ten aanzien van meerkoppige projectielen en de dit laar aanbevolen uitbreiding van het .Safeguard'-anliraketsysteem. De regering-Nixon is bereid over ieder wapenstelsel van de Verenigde Staten te onderhandelen, zo zei de minister tijdens de jaarlijkse bijeen komst van Associated Press. Over de huidige situatie zei Laird: ,Wij staan letterlijk aan de rand van het risico dat wij voorzichtigheidshalve kunnen nemen'. Hij waarschuwde dat, als Moskou zou doorgaan zijn offensieve strategische wapenarse naal uit te bouwen, het risico voor de Verenigde Staten te groot zal worden. In dat geval zou Amerika .compen serende maatregelen' moeten treffen, aldus de minister van defensie. Jongen gestikt in kamferkist HAARLEM (GPD) De 14-jarige Ge. orge de \Vvs uit Haarlem is zaterdag avond gestikt, toen de «lek van de luchtdichte kamferkist. waarin hij zich verborgen had, in het slot viel. De ouders van de jongen waren de I avond de stad uit. Toen zij kort na mid dernacht terugkeerden, vonden zij een nog verlicht huis en waren hun beide kinderen onvindbaar. Zij doorzochten de woning, waarbij de moeder de kist open. de en haar levenloze zoon in geknielde houding vond. De oudere, 19-jarige broer van George, die van zijn ouders thuis had moeten blijven, bracht met een vriend de avond in Amsterdam door. AMSTERDAM Aktie'70, enige tijd geleden in het nieuws door de .besetting' van 8 woningen in de Amsterdamse Sarpathistraat, heeft gisteren legaal een woning kunnen betrekken, en wel aan het Singel. Dertig jonge Amsterdam mers vinden hier nu onderdak. UIT SENAATSVERHOREN BLIJKT: WASHINGTON (RTR) Nieuwe protesten broeiden maandag in het Amerikaanse congres tegen de militaire rol van de VS in Zuid- oost-Azië nadat een sluier van ge heimhouding over de Amerikaan se luchtaanvallen in Noord-Laos na zes jaar gedeeltelijk was opge licht. In een zondagavond gepubli ceerd, ten dele gecensureerd ver slag van seiiaatsverhoren werd voor de eerste maal onthuld dat oud-president Johnson de lucht oorlog in juni 19G4 ontketende. De hearings voor een subcommissie uit fle senaat schetsten de snelle uitbrei ding van de Amerikaanse rol, waarbij de in eerste instantie voor bescherming van verkenningsvliegtuigen dienende luchtaanvallen uitgroeiden tot groot, scheepse tactische luchtsteun voor de Laotiaanse regeringstroepen. rest in de luchtaanvallen op de Ho- Tsji.Minh.route en daarmee samen hangende operaties. Dit cijfer is be. (Zie slot pag. 3 kol. 4) Gesneuvelden Ook kwam aan het licht dat de ope raties in Laos sinds 1962 meer dan 200 Amerikanen het leven hebben ge. kost. waarvan een kwart in acties tegen de Pathet Lao en Noordvietna. mese troepen in het noorden, en de Speurtocht EEN SPEURTOCHT naar het vermiste Vtissingse jongetje heeft maandag geen resultaat opgele verd. (Pagina 2). Lentevakantie UIT een steekproef bij een aantal bedrijven blijkt, dat de meeste grote bedrijven gewoon doorwer ken in de periode tussen 30 april en 10 mei, waarin men met 4 snipperdagen elf dagen vrij kan krijgen. (Pagina 3). Protestmars EEN grote groep Zuidmolukkers i:-liaan een mas- i Assen naar gering duide lijk te maken, welke gevoelens van ongeduld en onbehagen zich in de afgelopen twintig jaar bij hen hebben ontwikkeld. (Pag. 9). Binnen- en buitenlands nieuws: pag. 1,3 en 9 Zeeuws nieuws: pag. 2,5 en 7 Sport: pag. 11 Radio-tv: pag. 13 Financieel nieuwspag 15 is gisteren begonnen i sale protestmars van Den Haag om de regering duide- NEDERLANDER SPRINGT OVERBOORD BIJ SLOEPENROL-OEFENING PERTH (ANP) Tijdens een sloe, penrol.oefening, die tussen Las I'almas en Kaapstad op het pas sagiersschip .Ellinis' van de .Chandris Lines' werd gehouden, is de Nederlander J. II. Damen met zijn zwemvest overhoord ge. sprongen, misschien In de veron. derstelling dat zulks bij de oefe. ning hoorde. Dit dachten ln elk geval wel de andere passagiers, die pas bij de kapitein gingen informeren wan neer hij die overboord gesprongen man dacht op te pikken toen het schip al vijf mijl verder gevaren was. De kapitein liet onmiddellijk rechtsomkeert maken en gelukkig werd de op zijn zwemvest rond drijvende passagier nog gevonden. Ter behandeling van eventuele na delige gevolgen werd hij bij aan. komst in Kaapstad onder medi. sche behandeling gesteld. DEN HAAG (ANP) De minis ter v. economische zaken, mr R. J. Nelissen, meent dat een stringent prijsbeleid voorlopig noodzakelijk blijft, omdat factoren die een op waartse druk op het prijspeil uit oefenen nog steeds krachtig zijn. Hij zegt dit in een brief aan de tweede kamer, naar aanleiding van de prijsstij. ging van 2.3 pet in het eerste kwar. taal van dit jaar. Deze stijging is voor ongeveer de helft een gevolg van de prijsstijging van landbouwprodukten, vis, voedings- en genotmiddelen. De prijsstijging van aardappelen, groenten en fruit bedroeg 0.64 pet, voornamelijk als gevolg van de vraag, en aanbodver. houdingen op de veilingen. De veiling, prijzen zijn niet gebonden aan de prij- zenbeschikking, al wordt er op toege zien dat de groot, en kleinhandelsmar ges met onaanvaardbaar worden ver. ruimd. Ook de invloed van de prijsstij. ging van voedings- en genotmiddelen (0,32 pet) werd bepaald door prijsver, hogingen van slechts enkele artikelen, waaronder koffie (0,17 pet). Industrie De totale prijsstijging van industriële produkten (0,47 pet) is voor de helft een gevolg van de gedeeltelijke over gang van winter naar zomerkleding. De invloed van deze overgang is gro ter geweest dan voorgaande jaren, en de Economische Controledienst on derzoekt of deze prijsverhogingen aanvaardbaar zijn, aldus minister Nelissen. Duurdere medische verzorging (7,3 pet voornamelijk als gevolg van hogere zie kenhuiskosten), verzekeringen en diver se belastingen deden het prijspeil met 0.56 pet stijgen. Sinds het afkondigen van de prijsbe. schikking, op 1 januari 1969, zijn tot 10 april 3013 verzoeken om ontheffing ingediend, waarvan 661 bij nadere over weging werden ingetrokken, 896 wer. den ingewilligd, 230 werden afgewezen en 829 nog zijn in behandeling (in 397 gevallen zijn de benodigde gegevens nog niet ontvangen). Het merendeel van de verzoeken was afkomstig uit de sector particuliere dienstverlening, 2090. Hiervan werden 350 ingetrokken, 551 ingewilligd en 198 afgewezen. Over 670 verzoeken moet nog worden beslist, en in 321 gevallen zijn de benodigde ge gevens nog niet ontvangen. Overtredingen In de periode december 1969-maart 1970 weiden 417 processen.verbaal wegens overtreding van de prijsbeschikking opgemaakt (in de sector industrie 27, handel 33, dienstverlening 145, ambacht 142 en diversen 70). De processen.verbaal hebben een duide lijk corrigerende en preventieve wer king, aldus de minister. Na een veroor deling probeert men niet meer de prij zen te verhogen, en vaak wordt met de Economische Controledienst overlegd al. vorens een prijsverhoging wordt door. gevoerd. Als gevolg van onderzoeken van de con troledienst kwamen prijsverlagingen tot stand voor onder andere speelgoed (1 tot 15 pet), specerijen (1,5 tot 15 pet), oorsetterie (2 tot 12 pet) en po. pulaire geneesmiddelen (2 tot 11 pet). HOUSTON Deze foto van het zwaar beschadigde dienst comparti ment van de Apollo-IS werd door de Nasa vrijgegeven. Aan de on derzijde is te zien hoe een geheel paneel door de explosie is weg geblazen. Spanje koopt 200 Duitse Leopardtanks BONN (AP) De Westduitse regering heeft haar goedkeuring gehecht aan verkoop van 200 Westduitse tanks Spanje, aldus hebben de regeringsfuncti onarissen maandag bekend gemaakt. De verkoop van de tanks aan het fascis tische Spaanse regime zou door de re gering Brand als een zuiver commer. ciële aangelegenheid worden beschouwd. Het was bekend dat Madrid belangstel ling had voor 200 .Luipaardtanks', die worden gebouwd door de firma Kraus Mafei in München. De Westduitse regeringsfunctionarissen zeiden dat Engeland geen bezwaar meer heeft tegen de verkoop van de tanks aan Spanje. De Luipaardtanks zijn uit. gerust met een Engels kanon. Groep Alpinisten, onder wie één Nederlander, vermist INNSBRUCK (APA) Een uit zeven personen bestaande groep Alpinisten van een hergbeklimnierssehool in Inns bruck wordt sinds 13 april in het gebied Silvretta vermist. Bij deze 7 is de 57-jarige Nederlar H. van P. uit Maastricht. Men vreest dat zij het slachtoffer van een lawine zijn geworden. De kans bestaat echter ook dat de groep in verband met het slechte weer een schuilplaats in berghut heeft gezocht. Het zoeken naar de vermisten wordt bemoeilijkt door sneeuwstormen en het lawinegevaar. MINISTER NELISSEN VIER GOUDEN EN 300 ZILVEREN GELDSTUKKEN RAAMSDONKVEER (ANP) Twee zoons uit het gezin Hees ters in Raamsdonkveer hebben op een bouwterrein van hun va der aan de Bergenstraat in Raamsdonkveer het afgelopen week einde ongeveer 300 zilveren munten en vier gouden dukaten ge vonden, die alle moeten dateren uit de periode tussen 1630 en 1710. Maandagmorgen heeft de 64-jarige vader Heesters nog eens twintig zilveren en zes gouden munten uit de grond ge haald. Zijn zoons deden de vondst tijdens graafwerkzaamheden met een bulldozer. Het is de tweede keer dat op dit stukje grond van ongeveer 400 vierkante meter munten worden gevonden. Drie jaar geleden vonden enkele knechts van aannemer Heesters ongeveer 200 gouden dukaten. Zij namen die mee zonder hun baas op de hoogte te stellen. Toen zij de munten aanboden aan een antiquair wilde die de vondstplaats weten. Zo kwam de heer Hees ters er achter, dat er op zjjn terrein munten waren gevonden. De gemid delde opbrengst van de munten op een veiling was toen ongeveer 200 gulden per stuk. Van de hele buit ontving de familie Heesters echter slechts 12.000 gulden. Dit keer zal de hele vondst eigendom van het gezin blijven. De heer Heesters deelde mee dat hij de munten niet particulier zal ver kopen, maar ze zal laten veilen. In 1953 verscheen een boek naar aanleiding van het hon- derdvijfentwintigjarig bestaan van het Algemeen Handels blad. Titel: .De papieren spie gel'. In dit werk gaf de auteur .Handelsblad-journalist Willem Visser - een overzicht van Nederlands wel en wee sinds 1828 en hij combineer de dat met het verhaal van .de lotgeval len, het Algemeen Handelsblad in de honderd vijfentwintig jaar sinds zijn op richting overkomen'. Naar het oordeel van de schrijver was zijn geschrift een boek zonder slot, het eindigde ,als een film, die tijdens de voorstelling breekt', zo formuleerde hij het in de laatste ali nea. Visser noemde in dit verband het Handelsblad-jubileumjaar 1953 ,een merkteken langs de weg, van welke hon derdvijfentwintig jaren in het verleden liggen en nog een onbekend aantal in de toekomst'. Een zin om nu nog eens na te lezen. komst: het zijn er slechts zeventien geworden, zo kan in 1970 worden vast gesteld. Gisteren hebben de Nieuwe Rot terdamse Courant en het Algemeen Handelsblad een communiqué gepubli ceerd. waann wordt meegedeeld dat bei- kranten zullen worden samenge voegd. De nieuwe krant krjjgt twee edi ties. die in Rotterdam zullen worden ge drukt. Weliswaar blijven de twee oude krantenamen gehandhaafd, maar in feite gaat het om een geheel nieuw blad. En daarmee is de film - om Vissers beeld spraak uit 1953 nog maar eens te ge bruiken - zowel in Rotterdam als in Am sterdam definitief gebroken: aan repa ratie kan niet meer worden gedacht, er moet een nieuwe film worden ingelegd. Voor insiders komt deze beslissing niet onverwacht: het had eigenlijk al eer der moeten gebeuren. De vorige hoofd redacteur van het Algemeen Handels blad, mr A. C. Steketee, had al vele ma len in die richting gepleit. Hem stond een nieuwe krant voor ogen van hoge kwaliteit, ongeveer te vergelijken met de Neue Züricher. Maar zijn voorstellen werden niet aanvaard, beide kranten - weliswaar deel van één concern - bleven afzonderlijk bestaan, al werd wel in de loop der jaren steeds meer samenge daan. Zo werden correspondentschappen samengevoegd, evenals bepaalde redac tieonderdelen. Deze ontwikkeling maak te het echter strikt zakelijk gezien tot een luxe om door te gaan met de exploi tatie van twee kranten: ze verschilden eigenlijk niet zo heel veel meer van elkaar. Een samenvoeging van beide re dacties betekent in zo'n situatie, dat een betere werkverdeling tot stand kan wor den gebracht en dat allerlei werk niet dubbel behoeft te worden gedaan. Nu zaten zowel in Amsterdam als in Rotterdam redacteuren van twee kran ten van vrijwel gelijke signatuur het zelfde werk te doen. Daaraan komt nu een eind. (Van onze onderwy'bmedewerkster MIDDELBURG De directeu ren van de Zeeuwse pedagogi sche academies in Middelburg, tevens directeur van de aan de ze academies verbonden oplei dingsinstituten voor kleuter leidster willen een geïntegreerde opleiding van kleuter- en basis onderwijs. Dat wil zeggen: er dient een gezamenlijke opleiding te komen voor onderwijzeres en kleuterleidster. Dus niet meer zoals thans het geval is een ge scheiden opleiding, waarbij de ene wordt gerekend tot het ho ger beroepsonderwijs (onderwij zersopleiding) en de andere (kleuteropleiding) tot het mid delbaar beroepsonderwijs. Dc twee directeuren, de heren N. Verboon, directeur van de christelij ke pedagogische academie en M.A. Ha ge, directeur van de rijks peda. gogisclie academie, zijn de noodzaak van één opleiding gaan inzien, nu een nauwe samenwerking tussen kleuter, en basisonderwijs, voor wat met name betreft de 5. tot 7.jarigen, in Zeeland steeds meer realiteit wordt. De heren Hage en Verboon zijn zich ervan bewust, dat zich hierbij lieel wat problemen zullen aandienen. Hoewel op dit moment de opleiding voor kleuterleidster en die voor onderwijzeres (wee volslagen aparte grootheden zijn en integratie volgens de thans geldende wettelij. ke richtlijnen niet mogelijk is. zien de heren Verboon en Iiage toch mo gelijkheden om tot een geïntegreer de opleiding te komen via een zoge. nannido expcrimentecTwet. Deze ex- perimenteerwet staat thans op sta pel. De bedoeling ervan is, dat nieu. we denkbeelden in het onderwijs via de toepassing van een dergelijke wet proefondervindelijk op scholen kun. nen worden uitgeprobeerd. Herwaardering Er dient herwaardering te komen van het beroep kleuterleidster: zo. wel in voor. en beroepsopleiding, als in maatschappelijke status en sala riëring. Nu de veranderingen in het onderwijs ook in Zeeland vaste vor men aannemen, kan men niet meer achteloos voorbijgaan aan de proble men, die zich voordoen ten aanzien van de kleuterleidsters. De uitwis seling tussen leerkrachten van kleu ter. en basisonderwijs, die met in. fang van het nieuwe cursusjaar m eeland als eerste in ons land van start gaat en die een stroom van positieve reacties bij het Regionaal Pedagogisch Centrum Zeeland tot gevolg heeft gehad, noopt tot een na. dere beschouwing van de eisen, die aan kleuterleidsters en onderwijze, lessen in de toekomst zullen worden gesteld. Immers, wanneer men in de toekomst zal komen tot een volledig geïntegreerde (kleuter en basis) school, dat wil zeggen volledige sa. menwerking tussen beide onderwijs vormen, zullen de leerkrachten hier op voldoende moeten zijn voorbereid De opleiding van de kleuterleidsters zal moeten veranderen, gezien de ei. sen, die nu aan deze leerkrachten worden gesteld. Dit was het uit gangspunt van een gesprek, dat wij hadden met de beide directeuren van de Zeeuwse pedagogische academies, de heren N. Verboon en M. A. Hage. .Tot nu toe is de opleiding van de kleuterleidsters, ook gezien dè vóór opleiding, steeds beschouwd als mid. delbaar beroepsonderwijs', zegt de heer Verboon. .Maar als men de ont. wikkeling in het onderwijs thans be. kijkt, blijkt duidelijk de belangrijke taak die er voor de kleuterscholen ligt. Er wordt altijd vanuit gegaan, dat het basisonderwijs de naam zegt het al het begin is van alle onderwijs. Dit is de laatste jaren echter wel wat anders komen te lig. gen. De opleiding voor deze onder, wijsvorm dient dan ook grondig te worden aangepast", aldus de heer Verboon. Ontwikkeling voor bepaalde ontwikkelingen en omstandigheden in het krantenbedrijf. Ze duidt in de eerste plaats op een wij ziging van het politiek patroon in Ne derland. In de vorige eeuw konden bij voorbeeld Handelsblad en NRC nog elk een eigensoortig geluid laten horen, daarbij verschillende opvattingen uit die dagen binnen het liberalisme vertolkend. Tn deze tijd is het echter niet meer mo gelijk - mede gelet op de economische omstandigheden - alleen op grond daar van twee dagbladen te exploiteren. De moderne journalistiek werkt bovendien eel minder met uitgesproken levensbe schouwingen. ze is meer analyserend, geeft achtergronden en draagt materiaal aan opdat de lezer zelf tot een oordeel kan komen. In de tweede plaats duidt óók deze fusie er op, dat in de dagblad wereld steeds grotere eenheden ont staan. Dat heeft niet alleen te maken met nieuwe, hoge kosten-vergende ont wikkelingen bij de dagbladen, het is ook een gevolg van de exploitatiemoeilijkhe den in het hedendaagse dagbladbedrijf. Dat laatste staat weer in relatie tot de grote schade, die de Nederlandse dag bladpers heeft geleden door de invoering van reclame in radio en televisie. De Ne derlandse overheid heeft het desondanks niet nodig gevonden de dagbladpers bij de exploitatie van dit nieuwe reclame medium te betrekken, terwijl dit zonder meer mogelijk en billijk zou zijn ge weest. De regering volstond echter ten volstaat) met vrijblijvende verklaringen over de door haar zo nodig geachte ver scheidenheid van de Nederlandse pers. De fusie van NRC en Handelsblad on derstreept de voosheid van dit soort ver klaringen. landse kranten moet met enige wei moed worden gesignaleerd. Beide bladen hadden een rijke geschiedenis, waren een instituut in de Nederlandse pers wereld. Weliswaar hadden zij, journalis tiek gezien, hun vroeger zo dominerende positie verloren, niettemin vertegen woordigden ze een stuk Nederlandse krantenhlstorie met sterke tradities. Deze twee .papieren spiegels' worden nu omgebouwd tot één nieuwe, ze waren min of meer ongeschikt tot reflecteren geworden, beslagen zogezegd. Het is te hopen, dat de regering er zich bewust ordt, dat zij mede de oorzaak van dit beslaan is: haar beleid zou eens wat meer rekening moeten houden met de specifieke moeilijkheden van de Neder landse dagbladpers. Hoe is tot nu toe de ontwikkeling h van deze onderwijsvorm geweest Als eerste aanzet was de kleuter school een bewaarschool, waar kin deren vanaf vier jaar onder de hoe. de van een al dan niet deskundige i leiding konden worden onderge bracht. Toen, men echter meer en meer het nut van deze scholen in het - belang van het kind ging inzien, men tot een officiële erkenning ge komen. In de kleuteronderwijswet van 1955 werd de opleiding tot kleu. ter leidster pas goed geregeld. De vol. ledige opleidingsschool bestaat thans uit twee afdelingen: de opleiding tot leidster topleiding A. duur twee jaar) en de opleiding tot hoofdleid. ster (opleiding B, die volgt op oplei. ding A. duur één jaar). Als voorop. leiding moet derhalve worden gere-!"r J Witteveen. Deze bood haar de kend tot het middelbaar beroepson- eerste exemplaren aan van de zilveren /"7- i 4 -7 L 1 i x tienguldenstukken, die zijn geelagen ter Z*ie Slot pag. t ROL. J J herdenking van de bevrijding. DEN HAAG (ANP) Koningin Juli. ana ontving gistermorgen op paleis Huis ten Bi :|dr H.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1970 | | pagina 1