PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT MAANREIS GAAT VOLGENS SCHEMA Mr F. G. A. Huber voor de tweede maal geïnstalleerd als burgemeester Goes Apollo-13 al halverwege Geen doodvonnissen in Athene Mogelijkheden voor toenadering tot het oosten uitputten Rustiger DEMILITARISATIE VAN OMSTREDEN GEBIED LENTE KOMT NADERBIJ ,VAT ZUURSTOF VOOR UTRECHTSE KABOUTER voomamsre verdachten kregen levenslang en is jaar BEJAARDE VROUW VERMOEDELIJK SLACHTOFFER VAN PYROMAAN Vandaag in de krant... Betaalcheque nu ook voor belasting Baby onder deken gestikt Ruim 50 stuks vee bü brand gedood luns zendt eban persoonlijk rapport over midden-oosten Theodorakis weer in het ziekenhuis Indringer greep vrouw bij de keel WETHOUDER PRINS: ENIGSZINS MERKWAARDIGE INSTALLATIE Begrip inspraak in diskrediet' 213e jaargang - no. 87 WAARIN OPGENOMEN DE M ID DELBU RG SE, VLISSING S E, GOESE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN Courant: F. 4. Velde on F. B. don Boor. H B, adv. 01186-584. alp. 2751). Middolburs, F Icntleprije 40 tent per mm. Minimumprij» Maandag 13 april 1970 Gekraagde roodstaart is lentebode.. Pagina 2 HOUSTON, KAAP KENNEDY, MOSKOU (AFP, RTR, DPA) Met drie hemelbestormende paarden als symbool vliegt de Apollo-13 sinds zaterdagavond de maan tegemoet, waar de drie ruimtevaarders Jim Lovell, Fred Haise en John Swigert een uitgebreid programma van wetenschappelijk onderzoek gaan verrichten. Zondagavond onge- vc«èt vier minuten over half twaalf Ned. tijd had de Apollo-13 de weg naar de maan al voor de helft afgelegd. woorden: ,het Is fijn om hier weer boven te zijn'. Tweeëneenhalf uur na de lancering stootte de derde trap de Apollo uit de parkeerbaan in de richting van de maan. Vervolgens ontkoppelden de astronauten hun .Odysseus', het moederschip, van de rakettrap, draaiden haar, maakten vast aan de maanlander .Aquarius' en trok ken die uit de raket. Swigert ,aa.n het stuur' verrichtte deze operaties feilloos. Nadat de aan elkaar gekoppelde stuur- cabine en maanlander zich op veilige af- Het ruimteschip had toen een afstand van 207.330 km van de aarde bereikt. De snelheid was gezakt van 40.000 km/ 11. tot slechts 5474 km/u. Deze snelheid zakt nog geleidelijk totdat dinsdag om 11.02 uur Ned. tijd de grens is bereikt waar de zwaartekracht van de maan de overhand begint te krijgen. Dat is dan op 62.509 km afstand \an de maan en 352.819 km van de aarde. Het ruimte schip heeft daar nog slechts een snel heid van 3996 km/u., die dan geleidelijk weer groter wordt. De lancering van het ruimteschip ver liep zaterdag onder veel gunstiger weersomstandigheden dan aanvankelijk was verwacht, maar er deden zich enige minder ernstige technische moeilijkheden voor. De middelste van de vijf motoren van de tweede trap van de raket viel enige seconden eerder stil dan de bedoe ling was, zodat de buitenmotoren iets langer moesten werken. Dat moest ook met de motoren van de derde en laatste trap van de Saturnus-5. Invloed op het verdere verloop van de reis zal dit niet hetbben, ondanks het verbruiken van reserve-brandstof, om dat daar toch voldoende van aan boord Invaller Voor de eerste maal in de geschiedenis van de bemande ruimtevaart heeft een Apollo-vaartuig een invaller aan boord. In plaats van de mogelijke besmette Mattingly was 24 uur voor de lancering John Swigert aangewezen om de bestu ring van de Odysseus op zich te nemen. Het vertrek van de drie mannen werd op Kaap Kennedy gadegeslagen door honderdduizend belangstellenden, onder wie de Westduitse bondskanselier Willy Brandt en de Amerikaanse vice-presi dent Spiro Agnew. Brandt ontmoette daar ook Wernher von Braun, de ont werper van de Saturnus-raketten. KAAP KENNEDY: De reis van Apollo-13 is begonnenreeds be kend, maar nog altijd een impo nerend gezicht: de slanke, toren hoge raket stijgt op vanaf het platform. SURINAME EN GUYANA: GEORGETOWN (RTR) Premier Burnhani van Guyana en premier Sed- ney van Suriname hebben in principe besloten het omstreden grensgebied tussen beide landen te demilitariseren. Dit staat in een communiqué over de besprekingen die beide premiers in Port of Spain, de hoofdstad van Trinidad, hebben gevoerd. Men kwam voorts overeen werkcommis- sies te vormen die voorstellen voor het onderhouden van vreedzame betrekkin gen moeten opstellen en de samenwer king moeten bevorderen. De premiers zullen hun plannen voorleggen aan hun regeringen en een nieuwe ontmoeting voorbereiden. Dan zullen besluiten wor den genomen over een program van uit voering. Suriname en Guyana maken beide aanspraak op een gebied van 15.500 vierkante kilometer tussen de ri vier de Corentijn en de Nieuwe Rivier. Bij de lancering waren de twee n welingen rustiger dan ruimteveteraan Lovell. Terwijl Lovells hartslag 116 slagen per minuut bereikte, kwam die van Haise en Swigert niet boven de 102. Lovell, die al 572 qur en 10 minuten verblijf in de kosmos ach ter de rug had, meldde zich met de (Zie slot pag. 3 kol. 2) (Van anze weerkundige medewerker) GPD Heel langzaam komt de lente nu toch iets naderbij. De middagtemperatuur vertoont al een kleine verhoging en kan dit weekeinde in de buurt van 9 tot 10 graden komen te liggen, het geen vergeleken met de achter ons liggende dagen een kleine ver betering betekent, al is het nog wel een temperatuur beneden nor maal voor april. Op de weerkaart zijn nu aanwij zingen dait vla de Golf van Bis- caye depressieactiviteit naar het vasteland gaat doordringen. Dn de loop van zondag kan van het zuidwesten uit de regenkans toe nemen maar in dit geval zal er toch eerst neerslag moeten vallen wil de voorjaarslucht de kou ver drijven. Dit weekeinde zal met een beetje goedle wil de naderende vooruit gang merkbaar zijn, wanneer het kwik in de middag in de buurt van de 10 graden komt te liggen. Opvallend was vrijdag de langdu rige sneeuwval in Denemarken en een deel van Duiitsland). Plaat selijk kwamen daar de sneeuw ploegen nog weer in actie en werd en een gemiddelde sneeuwlaag van 15 cm gemeten. l In zuidelijk deel van Haarlem HAARLEM (ANP) Een brand in het zuidelijk deel van Haarlem, die mogelijk door een pyromaan is gesticht, heeft zondagavond een bejaarde vrouw de 85-jarige mevrouw G. Stallinga-Hoekstra het leven gekost terwijl een andere vrouw in ernstige toestand in een ziekenhuis moest worden opgenomen. Om kwart voor tiien rukte de Haarlemse brandweer uit voor een uitslaande brand in de Bosch- en Vaartstraat no. 26. Op de benedenverdieping van dat pand, waar de brand woedde, trof de brandweer twee vrouwen aan. die er ernstig aan toe waren. Zij werden overgebracht naar resp. het Diaconessenhuis en de Maria- stichting, maar bij aankomst bleek een van hen reeds te zijn overleden. Het vuur was ontstaan aan de tuinzijde van het pand en had zich over de ge hele benedenverdieping verspreid. Over de oorzaak van de brand kon de politie geen inlichtingen verschaffen, maar haar vermoeden gaat o.a. uit naar brandstichting. Veertien dagen geleden is er in hetzelfde pand ook een brand geweest, die toen geen grote vormen heeft aan genomen. De keuken en een achterkamer brandden uit. Men vond toen lappen, die met benzine doordrenkt waren geweest. De laatste weken hebben zich in het zuidelijk deel van Haarlem, ook in het Bosch- en Vaartkwartier een zestal brandjes voorgedaan, die telkens aan de tuin zijde van de huizen begonnen. Ontslagen BIJ TWEE Zeeuws-Vlaamse be drijven .Modelina' in Sluis en .Fatex' in Sas van Gent komen vermoedelijk 90 werknemers op straat wegens ontslag. (pag. 2) Hotelbouw MORGENAVOND zal die raad van Domburg een uitsnraak moeten doen over het mieuwe plan van ie NV Hotelmaatschappij .Dom burg'. (pag. 2) Verwijt CHU-fractieleider Mellema heeft zaterdag de oppositie in de tweede kamer verweten de laatste tijd vruchtbaar werk van de kamer te hebben verhinderd. (pag. 3) Binnen- en buitenlands nieuws: pagina's 1 en 3 Zeeuws nieuws: pagina's 2 en 5 Radio en tv: pagina 7 Sport: pagina's 9, 10, 11, 12 en 13 12 jaar ATHENE (AFP. DPA, RTR) In het proces tegen vierendertig le den van de Griekse organisatie .Democratische verdediging' is zon dag uitspraak gedaan. Er zijn geen doodvonnissen geveld. Professor Dionysios Karayorgas, tegen wie de doodstraf was geëist is tot levenslange celstraf veroordeeld. De Franse journalist Jean Starakis en professor George Alexander Mangakis zijn ieder tot 18 jaar veroordeeld. ZEVEN MENSEN VRIJGESPROKEN De bijzondere krijgsraad in Athene ver oordeelde de 40-jarige hoogleraar in de economie, professor Dionysios Karayor gas tot levenslange celstraf wegens ac tiviteit die de gewelddadige omverwer ping van de staats- en maatschappelij ke orde ten doel had. Bovendien is Ka rayorgas nog tot 18 jaar tuchthuis ver oordeeld wegens het in zijn bezit hebben van ontplofbare stoffen en nog andere strafbare handelingen. De aanklager had tegen hem de doodstraf geëist. Na de bekendmaking van het vonnis riep mevrouw Karayorgas in de recht zaal uit: ,God zij dank.' gewelddadige omverwerping van de staats- en maatschappelijke orde ten doel had. Zeventien van hen waren bovendien be schuldigd van bomontploffingen, het toebrengen van lichamelijk letsel, brandstichting, illegaal bezit van wa pens en ontplofbare stoffen of het aan zetten tot bomaanslagen. Beiialve de hoogleraar in het straf recht George Mangakis en de Grieks- Franse journalist J. Starakis is ook de chemicus Spyro Loekas tot 18 jaar tuchthuis veroordeeld. De tele grafist J. Kombotiatis is veroordeeld tot 15 jaar tuchthuis. Tegen de laat ste vier verdachten was levenslange tuchthuisstraf geëist. Verder zijn veroordeeld tot 8 jaar tucht huis de generaal buiten dienst G. Jor- danidis, de voorzitter van de sociaal democratische unie in Griekenland, Cha- ralambos Protopappas en de voormalige studentenleider van de unie van het centrum, N. Constantopoe 1 os Tegen de taxichauffeur Dimitrios Kot sak is en de voormalige rechter Anton Michalakeas is een vonnis van 10 jaar tuchthuis uitgesproken en over de uni versiteitsassistent J.l Wassilioe en inge nieur A. Filias is een vonnis van acht jaar tuchthuis geveld. Twee verdachten zijn tot ieder zeven jaar en een tot zes jaar tuchthuis ver oordeeld. Voorts zijn vijf verdachten tot gevangenisstraffen variërend van drie tot vijf jaar en zeven tot voorwaarde lijke gevangenisstraffen veroordeeld. Zeven verdachten zijn vrijgesproken. De 34-verdachten moesten zich op grond van de uit de tijd van de communis tische burgeroorlog stammende uitzon deringswet van 22 jaar geleden verant woorden wegens bedrijvigheid, die de DEN HAAG (ANP) In verband met de toenemende betekenis van de betaal cheques voor het betalingsverkeer heeft de staatssecretaris van financiën beslo ten dat op de ontvangkantoren der rijksbelastingen de mogelijkheid wordt geopend om met een girobetaalkaart of een groene betaalcheque te betalen. Ook voor betaling van rechten voor in gevoerde reisbagage kan van deze beta lingsmogelijkheid gebruik worden maakt, aldus een communiqué van ministerie. UTRECHT (GPD) De drie maan den oude baby Ronnie Versteeg nil Utrecht is vrijdag in de ouderlijke we ning door verstikking om het leven ge komen. Het jongetjes was 's avonds om kwart voor negen door zijn ouders naar bed gebracht. Omstreeks 11 uur legden zij Ronnie, die op zijn zij lag terug op zijn rug. Om half zeven 's morgens troffen zij het jongetje levenloos aan. Het kind had zich weer op zijn zij gedraaid en was met zijn hoofd onder een wollen de kentje gekomen. BROEKSTERVVOUDE (ANP) Zater dagnacht om half twee brak brand uit in een veestal naast de boerderij van veehouder A. Visser te Broekswoude (gem. Dautuinadeel, Fr.). Bij de brand, die vermoedelijk veroorzaakt door in de stal gebruikte verwarmingslampen, kwamen 48 biggen, vijf zeugen en een stier om. De brand weer van Murmerwoude wist de boerde rij te behouden. Over de omvang van de schade kon nog niets worden gezegd PARIJS (AFP) Minister Luns heeft na afloop van zijn bezoek van een dag aan Parijs, waar hij onder meer gespro ken heeft met zijn Spaanse ambtgenoot, Lopez Bravo, gezegd dat hij vandaag een rapport zal opzenden naar zijn Is raëlische ambtgenoot, Ahaa Eban, waar in hij zijn indrukken heeft neergelegd, die hij onlangs heeft opgedaan tijdens zijn gesprekken met de leiders van drie Arabische landen. Minister Luns legde er de nadruk op. ATHENE (REUTER) De gevan gengehouden Griekse componist Mikis Theodorakis is vrijdag voor behande ling van zijn tuberculose overgebracht naar de gevangenenafdeiing van het Sotiraiziekenhuis in Athene. Dit heeft een familielid van Theodorakis zaterdag meegedeeld. Theodorakis' vrouw Myrto heeft vorige maand verklaard dat haar man leed aan een aanval van tuberculose, maar dat hij niet naar het Sotiri azi ekenhuis wilde omdat de omstandigheden daar slecht waren. Alleen als hij in een coma viel zou men hem naar het ziekenhuis bren- fen, aldus mevrouw Theodorakis. olgens het familielid .hadden de gevan genisautoriteiten Theodorakis verteld dat hij voor controle naar het ziekenhuis moest. Maar hij wordt nu in het zieken huis gehouden voor een behandeling*. UTRECHT: Tijdens de opneming van Utrecht als kabouter stad, zaterdagmiddag, protesteerden de aanwezige kabouters tegen de luchtverontreiniging. Sommige ka bouters vielen flauw' door de uit laatgassen en werden met een ,va.t zuurstof weer bijgebracht. BABEXDRECHT (ANP) In de nacht van vrijdag op zaterdag is een onbe kende man in de woning binnengedron gen van de alleenwonende 50-jarige me juffrouw J. van der Schoor te Baren- drecht. De man kwam binnen door het forceren van een keukenraam aan de achterzijde van de woning. Via de keuken en de woonkamer is hij vervolgens naar de slaapkamer op «Je bovenverdieping gegaan waar de vrouw sliep. De man. die een nylonkous over het hoofd had getrokken, greep de op bed liggende vrouw enkele keren stevig om de keel, waardoor zij het benauwd kreeg. Doordat de vrouw zich heftig verweerde en hard gilde is de man ge vlucht, nadat hij haar naast het bed op de vloer had laten vafllen. Bus tegen trein in Australië: 16 doden MELBOURNE (AFP-RTR) Bij ee«i botsing tussen een bus en een trein te Gawler, aan de rand) van Adelaide, zijn 16 personen om het leven gekomen en 20 gewond. Brandt en Nixon eensgezind: (Van onze correspondent) BONN President Nixon heeft bondskanselier Brandt zijn on voorwaardelijke steun gegeven voor diens streven naar toenade ring tot Oost-Europa. Na zijn be zoek aan de Verenigde Staten, dat een week heeft geduurd, verklaar de de kanselier gisteren dat ook volgens de Amerikaanse president alle mogelijkheden om door onder- GOES Voor de tweede keer werd mr F. G. A. Huber zater dagmiddag geïnstalleerd als burgemeester van Goes. Ruim drie maanden na de totstandko ming van de herindeling van ge meenten in Zuid-Beveland droeg loco-burgemeester dr E. J. Prins de ambtsketen over aan de vroegere burgemeester van het voormalige Goes. De heer Prins maakte van die gelegenheid ge bruik oni nog even in te gaan op de procedure, die voorafging aan de benoeming van mr Hu ber. .Hiervoor is helaas het woord moeilijkheid niet meer op zijn plaats. De pers sprak van een operette. Deze installatie is dan ook enigszins merkwaardig Het zou getuigen van huichelarij als men dit zou willen ontken nen' aldus de loco-burgemeester in zijn rede bij de installatio De heer Prins meende, dat het begrip inspraak door de gevolgdo procedure in diskrediet Is geraakt. .Toch zou een veroordeling van die inspraak op grond van de opgedane ervaringen fout zijn', vond hij. Hij wilde twee verant woordelijkheden uitdrukkelijk scheiden: .Ten eerste die van de minister voor het gevoerde be leid. dat ook in een dergelijke situatie niet discriminerend be hoort te zijn. Ten tweede de ver antwoordelijkheid van de raad'. Dr Prins herinnerde eraan, dat al lr 'n vroeg stadium voor de herindeling een groot deel van de raad in he openbaar stelde, dat het principiec juist zou zijn de sollicitatie naar he ambt van burgemeester open te stel len en hij memoreerde, dat ook d heer Huber die gedachtengang ii een vroeg stadium als principle^ juist onderschreef. .Wanneer deze openstelling op tij had plaatsgehad zou de nieuw ge kozen raad op hetzelfde tijdstip g. hoord hebben kunnen worden en wa ren alle moeilijkheden te vermijde geweest. Maar door een zo late opei stelling hebt u er, met uw hele g. zin, een bijzonder nare tijd door g (Zie slot pag. 5 kol. 4) GOES Wethouder dr E. J Prins links) feliciteert burge meester mr F. G. A. Huber 'bi, zijn installatie wi de vergrootte gemeente Goes. (Foto PZCJ. handelingen de vrede te verstevi gen dienen te worden uitgeput. Dit geldt op het ogenblik zowel voor het Amerikaans-Russische gesprek over beperking van de strategische wapens als voor de Westduitse contacten met Moskou, Warschau en Oost-Berbjn. Met nadruk voegde Brandt hier echter aan toe dat Nixon en hij het Atlantische bondgenootschap als de basis beschou wen voor alle pogingen om tot interna tionale ontspanning te komen. Bij de gesprekken zal rekenng worden gehou den met de positie van de NAVO, die niet mag worden verzwakt of op andere aan betekenis mag verliezen. Duitse uieek' De Westduitse delegatie is zeer tevre den teruggekeerd van wat hier al een .Duitse week in de VS' wordt genoemd. Vier ministers waren tegelijkertijd in de VS aanwezig. Drie van hen (Scheel kwam op weg naar Guatemala even bij Brandt langs) hebben er zaken gedaan. •Voor het eerst is een bondskanselier niet naar Washington gereisd om met de hoed m de hand Amerikaanse toe- spraken over hechte vriendschap aan te horen aldus een commentator die da reis meemaakte. De waardering voor Brandt als de man, die in zekere zin de motor ia van nieuwe activiteiten in Europa, is bevestigd. Die activiteit is op het oosten gericht, maar zeker niet nun- °p net westen hetgeen Brandt in Washington heeft beklemtoond. Voor al in Amerika is niet zonder bezorgd heid waargenomen dat in de zich vaak sterk protectionistisch gedra- I Euroj)ef® gemeenschap door Brandts aandnjfkracht weer meer be weging is gekomén. De kanselier en zijn ministers Schmidt i defensie) en Möller (financiën) hadden zich grondig op de besprekingen in Am», nka voorbereid. Het resultaat van hun optreden vatte Brandt gisteren zo sa men: .Vertrouwen, vriendschap en be vestiging van de gemeenschappelijke belangenTot die belangen behoort een zo vrij mogelijk handelsverkeer over de Atlantische Oceaan. De Westduitse re gering zal er zich voor inzetten dat geen nieuwe handelsbelemmeringen ■vorden opgeworpen en de bestaande zo veel mogelijk worden weggenomen. \ixon was het met Brandt eens dat van ermindering der Amerikaanse troepen n Europa voorlopig geen sprake kan :ijn. De beide regeringsleiders hebben •chter besloten een werkgroep m te teilen die in alle rust" maatregelen kan voorbereiden welke kunnen worden ge nomen indien na afloop van de huidige overeenkomst over de troepenlegering (juli 1971) vermindering mogelijk is. Duidelijk is dat een eventuele nieuwe regeling voor een groter deel voor Duit se rekening zal komen.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1970 | | pagina 1