PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT REGERING VRAAGT SER ADVIES OVER LOONINDEXERING Nieuw winkelcentrum in Goes-Zuid gaat eind juni van dit jaar open Guatemala weigert diplomaat te ruilen Londen zendt 500 man naar Ulster ONTSLAGEN DREIGEN BIJ STORK IN HENGELO SCHIPHOLS IDEALE FRANCAISE Vandaag in de krant... POLITI E MELK 1 CENT PER LITER DUURDER Twee procent Finse regering ELF BEDRIJVEN BESLOTEN TOT VESTIGING Nog 3 units niet verhuurd Huurprijs 213e jaargang - no. 80 WAARIN OPGENOMEN DE M ID D E LBU RGSE, VLISSINGSE, GOESE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN i 2751) Mltf delburf 1 f 15,00 Me Kwartaal, franc* kot aoal 10,00 M» kwa rfct 2. lol. 0140 (kf rad, 7053. ad« 5213). Ooalburo, I Ulo Advar tanllapnican oaclualo» 4 9* kha. Giro 3593 Zaterdag 4 april 1970 Meisjes roven kleuters.... Pagina 3 Met een Kjntoestél van Air Fran- arriveerde vrijdagmiddag die na een in de laatste maan den van het vorig jaar gehouden enquête onder mannelijk lucht havenpersoneel op Schiphol door de computers werd aangewezen als de vrouw die de meeste idealen van de Nederlandse" man bena dert. De enquête werd verzorgd door de Franse radio- en televisieom roep, in nauwe samenwerking met de Franse luchtvaartmaatschap pij Air France. Het ideaalzal twee dagen te gast zijn van het Amsterdamse VVV. Michel Mar- coic is reeds 9 jaar gehuwd en heeft twee dochters en een zoon. Haar echtgenoot is leraar wis- en natuurkunde en zelf is ze on derwijzeres. Zij heeft blauwe ogen, donker blond haar en is ongeveer 1,65 meter groot. Zij woont in een klein plaatsje in de Pyreneeën, Sdacurnin. Zij heeft de kunst van het breien ook enigs zins onder de ,knie'. Bij aankomst op Schiphol was zij gekleed in een witte vistram mantel, witte laarsjes van hetzelfde watermal. Boren dit wit droeg se een grote rode hoed. Wethouder Het ziet ernaar uit. dat de ver kiezing van de heer R. Hol (pvda) tot wethouder van Terneuzen een lange nasleep zal krijgen. (Pag. 2) Kapers DE JAPANSE kapers hebben gis teren hun gevangenen in Seoel vrijgelaten ën zijn naar Noord- Korea vertrokken, waar zij later zijn geland(pag- 3). Speenvarken EEN REL rond een speenvarken heeft net schrijversbal in Amster dam verstoord. In plaats van 3500 bezochten slechts 2000 mensen het feest in het RAl-gebouw (pag. 9). Binnen- en buitenlands nieuws: pagina's 1, 3 en 9 Zeeuws nieuws: pagina's 2, 5 en 12 Sport: pagina 13 Radio-tv: pagina 29 Financieel nieuws: pagina 31 En in het pag. 17: 25 jaar geleden: einde van vijf donkere jaren: twee ver halen over evenzovele gebeurtenis sen tijdens de bezetting, pag. 19: letterkundige kroniek door Hans Warren over een goede Vestdijk; Dimensie expositie in Bergen op Zoom en discotheek, pag. 21: Bloemen borduren tussen de bloembollen; vrouwen op een schip en culinair avontuur, pao. 23: Bevrijde kerken in VS bestrijden establishmentdrie boe ken over Bonhoeffer; Stemmen uit de kerken: concilie!opport, over de eenheid, die de Heer maakt, pag. 25. Onderzoek van de zee is nog in het beginstadium, pag. 27: dammen, schaken, bridge, puzzel en prijssteen. VERSCHILLENDE CAO-CLAUSULES DEN HAAG (ANP) De rege ring zal de Sociaal-Economische Raad advies vragen over de loon indexering, aldus heeft premier De Jong vrijdagavond na afloop van de kabinetszitting meegedeeld. collectieve arbeidsovereenkomsten die de afgelopen maanden aan de orde zijn gekomen bevatten onderling ver schillende indexeringsclausules waarbij in het algemeen de prijsindex van de gezinsconsumptie als maatstaf voor eventuele loonaanpassing wordt gehan teerd. Hierbij, aldus de premier, wordt geen onderscheid gemaakt tussen ele menten van prijsstijging die wel en ele menten die niet voor indexering in aan merking zouden moeten komen. Advies een aanpassingsclausule in te bou wen die het mogelijk zou maken de contractloonstijging in de aanvang van de contractperiode beperk: te houden zonder dat d't tot gevolg heeft dat een dergelijke loonsverbe tering in de loop van het jaar weg smelt als gevolg van prijsstijging. In afwijking van net advies wordt ech ter in een deel van de conti acten de ge hele prijsstijging geïndexeerd, en niet slechts een deel van de prijsstijging dat boven een volgens de SER niet voor indexering in aanmerking komende drempel van circa 3,5 procent ligt. En kele cao's gaan verder en nemen ook de toeneming van het werknemersaandeel in de sociale lasten in aanmerking voor bijsturing van de lonen. neer de verbetering van het reële vrjj besteedbare loon van de werkne mers van jaar op jaar met 3 tot 4 procent zou moeten bedragen zou daar mee de gehele jaarlijkse welvaartstoe neming worden opgesoupeerd, zodat er geen enkele ruimte overblijft voor ver beteringen in de sociale voorzieningen of voor initiatieven van overheidszijde die geld koeten, aldus de premier. Het is daarom dat de regering de SER heeft gevraagd advies uit te brengen over de ze kwestie. Baby in bedje gestikt OUDE PEKELA (ANP) In Oude Pe- kela is de tien maanden oude Martine de familie F. Kuipers door verstik king om het-leven gekomen. Het kind je is vermoedelijk in het ledikantje in het lakentje verward geraakt. IETS WARMER, MAAR TE KOUD Tien dagen liggen wij in een kou de luchtstroom uit het poolgebied. Deze stroming met plaatselijk nog een hagelbui, moet langzaam plaatsmaken voor een luehtslroom afkomstig van liet noordelijk deel van de oceaan. Ook der.e lucht. Is voor april nog te koud, maar min der extreem en guur dan in de af gelopen dagen. Na een storing, die via Zuid-West Nederland naar België wegtrekt, zijn er weer opklaringen te ven- wachten. Tijdens sommige perio den kan het zondagmiddag onge veer 2 graden warmer worden; maar dan nog ls het voor april te koud. Een hogedrukgebied vensterkt zich van Noord-Rusland in de rich ting van Zweden. Aan de zuid- flank hiervan stroomt warmere lucht van de Balkan in de rich ting van Oost- en Mü-den-Europa. He: is mogelijk dat volgende week uit Oost-Europa de lente naar ons land gaat komen, nu het uit an dere windrichtingen niet wil luk ken. DEN HAAG (ANP) De maximum prijs van consumptiemelk zal op 1 Juni a.s. met een cent per liter worden ver hoogd. Het ministerie van economische zaken heeft dit gisteren bekendge maakt. Ook de maximumprijzen vooi consumptiemelkprodukten zullen gewij zigd worden; hierover zal met betrok kenen nog nader overleg worden ge pleegd. I -- WU. Bonn oefent druk uit é(Van onze correspondent) bonn Voor de Westduitse regering is het onaanvaardbaar dat de eisen, die de ontvoerders van ambassadeur jjraf Von Spreti als voorwaarde voor vrijla ting van de diplomaat hebben gesteld, door de regering van Guatemala van de hand zijn gewesten. Een hoofdambt© naar van het ministerie van buitenland se zaken In Bonn is naar Guatemala gezonden om de opvattingen van zijn re gering tot uitdrukking te brengen, ter wijl gisteren staatssecretaris Duckwitz met hetzelfde doel de Guatemalteekse ambassadeur in Bonn bij zich ontbood. Volgens een te Bonn ontvangen bericht zouden de Guatemalaanse rebellen hun eis hebben verhoogd en niet vragen, m ruil voor de ambassadeur, om 16 maar om 24 gevangenen plus nog een beta- i plaatselijk© va- .000 dollar. §ïn het Engelse zondagsblad I The Observer stond deze week een sarcastisch ver haaltje afgedrukt, dat thans in Praag de ronde doet. De Rus- s.schc partijleider Brezjnev is overleden en ontmoet in het hiernamaals dc laatste tsaar aller Rus sen. Nicolaas II. Deze vorst ia nieuws gierig naar de toestand in Rusland en stelt een reeks vragen: .Is Rusland nog altijd een grote macht? Heeft het nog immer een goed leger? En een magni fieke vloot'' Strekt hel zich als vanouds uit van de Oostzee'tot aan de Stille Oceaan?' Brezjnev kan het allemaal bevestigen, het is nog allemaal zo. Maar de tsaar w.l meer weten: .Heeft de ge heime politie nog altijd een forse greep op h"t volk?' Ook hier is het antwoord ja. .En worden de politieke oproerkraai ers nog steeds naar Siber.ë gezonden?' Brezjnev knikt: het gebeurt nog altijd. .En drinkt mijn volk nog immer wod ka?' Ook dat is het geval. ,En :s de wodka nog altijd achtendertig procent Eindelijk kan Brezjnev ontkennen „Nee. de wodka is géén achtendertig procent meer. maar is tegenwoordig I veertig!' Waarop Nicolaas zegt: .Luister 'eens. was het nu echt nodig om voor die twee procent een revolutie te begin nen?' om 24 gevangenen ling in Daar geld. luta ter waarde van 700.0 De coöperatieve melkcentraJe GA CMC in Den Haag is ten zeerste teleurgesteld over de door de regering genomln be- Pe regering van Guatemala heeft die slissing inzake de comsumptiemelkprijs-nm "ondwettrf,ik« redenen van de stelling. De CMC zal zich op de korst mogelijke termijn beraden over eventu eel te nemen stappen. (Zie slot pagina 9 kolom 3) Kort na dc oprichting van Oranje Vrijstaat Breda is het in het be gin van de avondgisteren in Breda tot ongeregeldheden geko men. De politie liet de bezetting van een oud patriciërshuis aan de haven tien minuten toe. Toen werd ingegrepen en werden zo'n 150 kabouters in snel tempo uit het pand gehaald. Buiten stonden een 250 kabouters en sensatiezoe kenden te joelen. Tot verder po litieoptreden hoefde het niet te komen. Een protestmars naar het politiebureau verzandde in wat wilde kreten heen en weer. De volgende week vrijdag willen de Bredase kabouters opnieuw een pand bezetten om tot stadhuis uit te roepen. Foto: de betoging voor het politiebureau. WETTEN VERSCHERPT NA RELLEN nefabriek Stork in Hengelo had er 3 kamerleden, de heren Krosser (kvp j j Wleldraaijer (pvda) en drs Goudzwaard op gerekend, dat zij een opdracht J F zou ontvangen voor de uitbreiding van de Flevo-centrale van de Pro vinciale Gelderse Elektriciteits maatschappij in Arnhem. Deze op- (Van onze correspondent) DUBLIN De Britse regering heeft wegens de verergering van de situatie in Noord-Ierland be sloten vijfhonderd extra militairen daarheen te zenden, het totaal aan tal op ongeveer 7000 brengend. Het extra bataljon zal onttrokken wor den aan de voor de NAVO be stemde zgn. strategische reserve. Tot dusver bevinden zich zeven in- fanteriebataljons en een regiment pantservoertuigen in Noord-Ier land. Een nieuwe in Noord-Ierland afgekon digde wet stelt de maximale straf op het vervaardigen, bij zich hebben of gooien van benzinebommen die de laatste dagen steeds veelvuldiger wor den gehanteerd op maximaal 10 jaar gevangenisstraf. Indien benzinebommen na herhaalde waarschuwingen tegen de •eiligheidsorganen worden gebruikt, dan kunnen de daders ter plaatse op straat worden doodgeschoten. De vrees heerst dat de onlusten zich ln het komende weekeinde zullen uitbrei den. De Noordierse veiligheidsraad, die door de Ulster regering is ingesteld, heeft besloten voortaan krachtiger en sneller tegen oproerlingen op te treden. Een en ander is de reden voor de extra troepen. Het aantal eenheden dat voor rechtstreekse confrontatie met de orde verstoorders is bestemd, omvat thans 2500 man. die zich reeds in een toe stand van permanent alarm bevinden. Helikopters Donderdag werd bij de militaire ope ratie in het Ballymurphydistrict van Belfast voor het eerst van pantser voertuigen en helikopters gebruik ge maakt. Het was de derde achtereen volgende avond dat de furie los- barsste. De afgelopen maanden was de gedragslijn van het leger om bij for- (Zie slot pagina 9 kolom 3) DOOR MISSEN VAN BELANGRIJKE OPDRACHT: .nf/ij» Ongerust BERUCHTE INBREKER IN ROOSENDAAL GEGREPEN dracht is evenwel naar de Franse Roosendaal (anp) in de afge- Ai AU Z L 1 TT. lopen nacht is dankzij de opmerkzaam- Alsthom-fabrieken gegaan. Er heid van een nachtwaker, de heer v - dreigen thans ernstige moeilijkhe den in de turbo-afdeling van Stork waar 800 personeelsleden werken. Weliswaar is deze afdeling op het ogen blik nog met werk bezet, maar binnen een klein jaar valt er een gat in het werkprogramma, door uitblijven van deze order. Indien niet op tijd vervan gende opdrachten kunnen worden aan getrokken. dient te zijner tijd met aan zienlijke ontslagen rekening te worden gehouden. Klein De directeur van de machinefabriek Stork, ir H. Douglas, die dit gis teren meedeelde, wees er op, dat dej markt voor dit soort turbines bij zonder klein is. Ze worden met vrij grote tussenpozen besteld. Hij wees er verder op. dat Stork zijdelings heeft vernomen, dat de opdracht voor de bouw van turbines voor de nieuwe centrale op de Maasvlakte evenmin naar Stork zal gaan. De vorige week reeds liepen er geruch ten, dat de opdracht voor de Flevocen- trale naar een Franse onderneming zou gaan. De ondernemingsraad van Stork heeft toen de minister van economische zaken op de hoogte gesteld van deze ge ruchten. Ook de drie werknemersorga nisaties, alsmede de gemeente Hengelo, hebben gewezen op de vergaande con sequenties, die het uitblijven van deze Oorschot, een beruchte inbreker op he terdaad betrapt op het terrein van het transport- en expeditiebedrijf Miro in Roosendaal. De heer Van Oorschot belde direct de politie toen hij de inbreker had ontdekt. Deze arriveerde direct met een patrouil lewagen en zette de omgeving af. Daar na ging men het bedrijf binnen en re chercheurs vonden tenslotte de man weggekropen achter een auto ln de ga rage. Het is de 29-jarige P. K. uit Arn hem. een bekende inbreker, die in heel Nederland werd gezocht. De man kreeg bij Miro geen kans iets te stelen. Hi; ie overgebracht naar het politicbureau ir Roosendaal. Voor zover is na kunnen gaan, heeft hij daar op vijf plaatsen in gebroken. Het onderzoek is nog in volle «ïang. VNO STEUNT DE SER-FUSIECODE DEN HAAG (ANP) Het Verbond va Nederlandse Ondernemingen (VNO) zal doen wat in zijn vermogen ligt om de naleving van de door de Sociaal-Econo mische Raad ontwikkelde gedragsregels fusies van bedrijven te bevorderen. Dit heeft de heer W. Bruynzeel, voor zitter van het VNO, aan de SER. mede gedeeld in antwoord op een verzoek van de raad aan de ondernemersorganisaties, vertegenwoordigd in de raad om hun medewerking aan de gedragsregels in een verklaring vast te leggen. I)e werknemersorganisaties in Twente zijn door het verloren gaan van deze opdracht ernstig ongerust geworden. De heer G. A. Engels, districtsbestuur der van ,St-Eloy' was van mening dat hieruit is gebleken, dat de invloed van de regering in deze zaak minimaal is geweest. .Kornt er geen vervangende werkgelegenheid bij Stork, dan wordt hiermee de regering de rekening op dui delijke wijze gepresenteerd'. Het ls één van die bittere grappen, die de ronde doen onder een volk dat niet vrij is. Zelfs de machtigen durven in een dergelijk land niet frank en vrij voor hun mening uit te komen: dat is een gevaarlijke liefhebberij, waar aan men zich beter maar niet te buiten kan gaan. In dit licht gezien is er deze week in Rusland iets bijzonders ge beurd. Drie Russische geleerden hebben een kritische brief gezonden aan het Kremlin over de economische toestand in de Sowjet-Unie. Een merkwaardig en dapper document. De geleerden de atoomfysicus Sacharov, de natuurkun dige Toertsjin en de historicus Medwe- dev wijzen de machthebbers in het Kremlin er op. dat verdere democratise ring van het openba re leven van Rusland van het grootste be lang is. Zij hebben hun brief geschreven in die eigenaardige stijl, waarvan mensen zich soms bedie nen als zy kritiek uitoefenen op figuren die ze eigenlijk niet kunnen kritiseren. De leiders van de Nederlandse opstand -.n het begin van de tachtigjarige oorlog wisten zich meesterlijk van die Btjjl te bedienen: zij lieten het voorkomen alsof Al va eigenmachtig allerlei wandaden uithaalde dwars tegen de opvatting van koning Philips II in. Die goede vorst wist bij wijze van spreken niet wat Alva uithaalde: een fictie die ln die zestteDde eeuw ernstig werd volgehouden, terwijl de werkelijkheid totaal anders was. Dezelfde soort fictie treft bij het lezen van de brief aan het Kremlin: er I wordt hoog opgegeven van .commu nistische successen', maar in feite wordt felle kritiek geleverd. Een tweede vorm van deze fictie: de economische toestand van het land is het hoofdthema, maar en passant worden reeksen andere zaken opgenoemd, die niets met de economie, maar wél met de geestelijke vrijheid van de Russen hebben te maken. Zo wordt bijvoorbeeld gesproken over op sluiting van opposanten in gevangenis sen en psychiatrische inrichtingen, over de geringe vrijheid van informatie, over het storen van buitenlandse zenders ea over de weinig bevredigende gang van zaken bij diverse verkiezingen. Als men dat allemaal leest, begrijpt men nog be- Hij achtte het onder de huidige omstan- ter de wttere achtergrond van het hier- digheden bevreemdend, dat de provincia- boven geciteerde verhaaltje: .Was voor meer van deze tijd is. i noa'g Het is absurd, zei de heer Engels, dat de regering straks zal moeten bijsprin- U1 en moedige brief. De ondertekenaars gen. om de gevolgen van deze werkloos- Ei kunnen ondanks hun nadrukkelijke heid op te vangen, in plaats van te liefdesverklaring aan het coramu- trachten deze opdracht, hoe dan ook, nlsme er vermoedelijk heel wat moeilijk- voor Nederland te behouden. heden door krijgen. Aan de andere kant: één van de ondertekenaars ls een man. die niet zo maar terloops naar een in richting kan worden overgebracht, daar voor ls hij té bekend in binnen- en ln HASSELT (ANP) In het Zwarte- buitenland. Het gaat hier om de atoom- water bij Hasselt, nabij de monding! geleerde Andrej Sacharov, negenenveer- van de rivier De Vecht, is gisteravond tig jaar oud, de .vader" van de Russische het stoffelijk overschot gevonden van H-bom. Een geniaal man. wiens rol in de 17-jarige B. j. Bouhuis uit Coevor- de Sowjet-Unie kan worden vergeleken met die van de Amerikaanse geleerde Vermiste verdronken den. Deze was al ongeveer zes weken spoor loos. Uitgebreide nasporingsacties, waar bij ook de tv werd Ingeschakeld, had den geen succes. Wel was het dankzij deze tv-uitzending mogelijk het stof felijk overschot identificeren. HELSINKI f AFP) De Finse regering van dr Mauno Koivisto (sociaal-demo craat) heeft vrijdag bij president Urho Kekkonen haar ontslag ingediend. GOES Eind juni zal in Goes- Zuid het nieuwe winkelcentrum worden geopend. Op dit mo ment hebben 11 bedrijven defi nitief besloten zich in het cen trum te vestigen. Die 11 zaken zullen samen 13 van de 16 be schikbare winkelunits gaan be zetten. Over de verhuur van de overige 3 units onderhandelt de ontwinnelingsmaatschappij NV Havenzathe te Rotterdam nog. De nv is er bij de ontwikkeling van het project vanuit gegaan dat het nieuwe centrum in eer ste aanleg zal dienen als voor ziening voor 8 tot 10.000 men sen. Volgens projectontwikkelaar I. Co hen zit men met dat getal 10 tot 15 procent boven het minimum ver eiste aantal mensen door en voor wie in een winkelcentrum gezocht wordt. De NV Havenzathe heeft volgens de heer Cohen het centrum gebouwd voor de toekomst. Men gaat ervan uit, dat het winkelcentrum in Goes-Zuid geen plaatselijke functie zal 'hebben: men rekent ook op ko pers uit de plaatsen in de .Zak van Zuid-Beveland'. Bij de voorbereidin gen voor de ontwikkeling van het Goese winkelcentrum heeft de nv zich mede laten leiden door voorspel lingen over de ontwikkelingen van Zeeland, zoals die onder meer zijn ge daan door het Economisch Technolo gisch Instituut. Zelf heeft men ook een uitgebreid marktonderzoek laten doen, waarbij de belangrijkste conclusie was, dat de ontwikkeling van het project eco nomisch verantwoord is. De NV Havenzathe, die rich als dochteronderneming van Pakhoed NA7 in Rotterdam bezighoudt met ontwikkeling van verschillende pro jecten, heeft de winkels in het nieu we centrum verhuurd volgens een vast branchepatroon, zoals men dat ook elders in koopcentra vindt. De bezetting van de wink el eenheden ziet er op dit moment zo uit: een super markt, een chemisch depot, een sla gerij, een drogist, twee banken, een dameskapsalon, een reis- en assuran- üiebureau, een textielzaak, een zaak voor radio-, tv- en huishoudelijke ar tikelen en een slijterij. Er zijn on derhandelingen gaande met geïnte resseerden voor een cafetaria, een doe-het-zelf-zaak en een tuincentrum annex bloemenzaak. die de laatste 3 windelmuts zouden kunner bezetten. Het winkelcentrum is neergezet op een terrein met een oppervlakte van ongeveer 10.000 vierkante meter. Het erkoopvloeroppervlak van alle win kels sanien is ongeveer 2.000 vier kante meter. Bij de architectonische opzet is er in principe vanuit gegaan, dat zonder veel moeite elke winkel een uitbreiding kan ondergaan. Het geheel is ruim van opzet, met grote (Zie slot pag. 2 kol. 4) Robert Oppenheimer. De laatste kreeg moeilijkheden in de Verenigde Staten tijdens de felste periode van de commu nistenjacht in dat land, was in het laatst van zijn leven een man die werd ge kweld door vragen over de vrijheid van wetenschapsbeoefening, vooral gekweld door twijfel over het misbruik van die wetenschap door regeringen. Bij Sacha rov een parallelle situatie: hij fungeert de laatste jaren voortdurend als spreek buis van een Russische minderheid, die zich zorgen maakt over de toekomst van de mensheid. Twee jaar geleden ver scheen van hem een opvallend essay, dat zowel in Rusland als in het westen gro te aandacht trok: .Pleidooi voor een menswaardig bestaan'. In dit essay formuleerde Sacharov het gevaar, dat de mensheid sinds de atoombom bedreigt: de totale onder gang. Voor Rusland een nieuw geluid, men was daar altijd weer bezig met de socialistische overwinning, die door niets zou zijn tegen te houden. Sacha rov stelde, dat voor een open dialoog tussen oost en west in Rusland in de eerste plaats intellectuele vrijheid nodig is. In dit verband keerde hij zich tegen het stalinisme en de bureaucratie m zijn land. Bij het verschijnen in het westen van Sacharovs beschouwing schreef de Amerikaanse Rusland-kenner Harrison E. Salisbury, redacteur van de New York-Tïmes. dat deze .droom over een betere wereld juist komt op het mo ment. waarop het geratel der tanks in Praag de mensheid weer bedreigt met oorlog en conflicten'. Dat was de Russi sche bezetting, die het einde inleidde van de Praagse lente. Het opvallende nu is, dat de deze week gepubliceerde en ook door Sacharov ondertekende brief eigenlijk helemaal is doortrokken van die Praagse sfeer uit Dubceks da- (Voor vervolg zie pagina 3 kolom 1

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1970 | | pagina 1