AL MEER DAN 1700 DODEN BIJ AARDBEVING IN TURKIJE Cambodja dreigt hulp VS te vragen Paasweekend zonder vertragingen op de toegangswegen naar Zeeland Vrees dat dodencijfer nog zal stijgen Ondanks slecht paasweer toch 540.000 buitenlandse gasten Student gepakt na 2e moord poging MISLUKTE POGING OM RUS IN BUENOS AIRES TE ONTVOEREN Cambodja geeft de Columbia Eagle aan VS terug Vandaag in de krant... VEEL DUITSERS KWAMEN INKOPEN DOEN Bezoekers vroeg naar huis Als Vietcongtroepen land niet verlaten GEEN TOPDRUKTE MET - GURE - PASEN Veel verkeer in Zeeuwsch- Vlaanderen Man onder rijdende trein gevallen 213e jaargang - no. 76 PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE. VLISSINGSE, GOESE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN Olractl» N V Beh. Mi), vin d. C V Provlncli 0 Bur. VII»»., Walstr. 36-60, Hl. SI44 (b Zlorlkwc. rod. t«|. 3346. idm. tal 20! Dinsdag 31 maart 197( Vonck van de ,waF naar ie dokter Pagina 9 Clro 359300, I i Courant. Middelt GEDIZ (DPA, RTR, AFP) Men vreest, dat bij een aardbeving, die zich zaterdagavond in het westen van Turkije heeft voorgedaan, bij na tweeduizend doden zijn gevallen. Maandagavond had men zeven tienhonderd stoffelijke overschotten onder het puin van ingestorte en afgebrande huizen vandaan gehaald. Het Turkse persbureau meld de vijfhonderd doden in Akcaalan en in Gediz en Kayakoy elk 250. In de dorpen D'Emet, Dogancilar en Ece had men respectievelijk 40, 35 en J 5 doden geborgen. In zeven andere dorpen in deze streek be droeg het aantal doden 37. Er zijn duizenden gewonden. Nieuwe aardschokken, duizenden dak lozen, voedselschaarste, regen en onze kerheid over het lot van talrijke ver misten kenmerkten op paasmaandag de toestand in het rampgebied, dat zich uitstrekt rond de zwaargetroffen stad Gediz, in AVest-Anatolië. Ongeveer ne gentig dorpen liggen in de zone, die za terdagavond een zware 48 seconden du rende aardbeving te verduren kreeg. In het hele land was de beving te voelen en in Istanboel en Ankara vluchtten de mensen de straat op. In deze steden werd echter bijna geen schade aange richt. Nieuwe schokken Diplomaat werd gewond Politie greep na wilde autorit de ontvoerders BUENOS AIRES. (RTR) Ge- wapende mannen hebben zondag avond vergeefs getracht een lid van de Russische ambassade in Buenos Aires te ontvoeren. Aan vankelijk meende men, dat het om twee Russische diplomaten ging, maar de Sowjet-ambassade maak te maandag bekend, dat bij het in cident één Rus, het plaatsvervan gend hoofd van de Russische han- delsvertegenwoordiging in de Ar gentijnse hoofdstad Pivovarov, be trokken was. Deze raakte bij de ontvoeringspoging gewond, maar zijn toestand werd als niet ernstig beschreven. Pivovarov was door een van de ontvoerders met een revolver op het hoofd geslagen. een.auto. Een politiepatrouille werd door het gegil van de echtgenote van Pivovarov gealarmeerd en zette de ach tervolging in. Er ontstond een botsing tussen de auto met de ontvoerders en een andere wagen, waarbij enkele van de ontvoerders gewond raakten. Zij wer den door de politiepatrouille gearres teerd. Vrijdag had een rechtse groepering ge dreigd de Russische ambassadeur en zijn gezin te vermoorden uit vergelding voor de ontvoering door leden van het linkse Argentijnse bevrijdingsfront van de inmiddeOs vrijgelaten consul van Paraguay. Sindsdien stonden de leden van de Russische ambassade onder poli tiebescherming. Botsing Vier mannen, vermoedelijk rechtse ex tremisten, sleurden de Rus zondag avond in de buurt van zijn woning in PNOM PENH (ATP) Cambodja heeft besloten het Amerikaanse transport schip .Columbia Eagle' aan de Ver. Sta ten terug te geven. Het met oorlogsma teriaal geladen schip werd onlangs door een aantal opvarenden .gekaapt', die daarmee tegen de militaire politiek van de regering Nixon wilden protesteren. De .Columbia Eagle' ligt sindsdien in de Cambodjaanse haven Sihanoekville, waar de kapers politiek asiel hebben ge kregen. De Cambodjaanse regering ver klaarde nog onlangs dat zij het schip voorlopig niet zou teruggeven. Het be sluit is maandag bekendgemaakt door de premier van Cambodja, generaal Lon Nol, die verklaarde dat de overdracht via een neutraal land zal plaatsvinden. Radarcursus ER WORDEN pogingen onderno men in Yerseke een radarcursus voor de binnenvaart te organise ren (pag. 2). Vrede MINISTER Luns meent dat de kans op vrede in het Midden-Oos ten kleiner is geworden sedeilt zijn vorige bezoek, een jaar en negen maanden geleden. (pag. 3) Binnen- en buitenlands nieuws: pagina's 1 en 3 Zeeuws nieuws: pagina's 2 en 5 Radio-tv: pagina 7 Sport: pagina's 11, 12, 13, 14 en 15. ONTVOERDE CONSUL TOCH VRIJGELATEN BUENOS AIRES (RTR - AFP) De consul van Paraguay, Joaquin Walde- maor Sanchez, die vorige week dinsdag was ontvoerd, is zaterdag vrijgelaten, hoewel zijn ontvoerders tevoren hadden gezegd hcni te zullen doden als vergel ding voor het feit, dat een van hun geestverwanten door de politie zou zijn doodgemarteld. De ontvoerders, leden van het linkse Argentijnse bevrijdingsfront, hebben vijf keer een termijn gesteld, waarbin nen twee verzetsstrijders tegen de con sul moesiten zijn uitgeleverd. De laatste termijn eindigde vrijdag. De Argentijn se autoriteiten hadden verklaard dat een van de uit te wisselen personen, de 20-ja.rlge Carlos Dellanave, liever wilde worden berecht, en dat de ander, Ale- mdro Baldu, nooit was gearresteerd, ij ontkenden, dat Baldu door de poli tie was doodgemarteld, zoals het Argen tijnse bevrijdingsfront beweerde. De Pairaguyaanse consul zei na zijn vrij lating tegenover journalisten, dat zijn ontvoerders de vorige dag hadden ge zegd hem te zullen doden als wraak voor de beweerde dood van Baldu. Maar gmorgen werd hij vroeg gewekt, een korte tijd rijden werd hij geblinddoekt vrijgelaten bij een sta tion in een voorstad. Hij zei tijdens zijn gevangenschap van 90 uur goed te zijn behandeld. Hij was meestentijds geblinddoekt gehouden. GEDIZ f Turkije: een van de slachtoffers van de aardbevings ramp ligt bekneld onder een groot blok beton. Pasen 1970 bij de koudste (Vatn onze weerkundige medewerker) GPD Sneeuw- en hagelbuien op de eerste- en regen en wind op de tweede paasdag, waarbij tempera turen onder normaal, hebben Pa sen 1970 by de drtie slechtste van de laatste dertig jaar gebracht. In die periode bleven alleen de paasdagen van 1964 en 1951, eveneens plaaitseQijk met sneeuw buien, nog iets kouder. Het lentedieptepunt as helaas nog niet voorbij. Achter een depressie die vandaag nooikielijk van ons land passeert, wordt opnieuw kou dere lucht met hagelbuien en nachtvorst aangevoerd, waardoor het onaangenaam en te koud voor jaarsweer waarschijnlijk woens dag (1 april) zijn entree gaat ma ken. Maandagochtend deden zich opnieuw enkele aardschokken in het getroffen gebied voor. Aangezien de overeind ge bleven gebouwen niet meer bewoond waren vielen geen nieuwe slachtoffers. Wel stortte een aantal reeds besohadig- de panden in. Volgens een Turks obser vatorium kan de reeks schokken zich nog wel dagen, wellicht maanden, voort zetten. Het zwaarst zijn getroffen de plaatsen Akcaalan en Gediz, waar tot dusver respectievelijk 500 en 250 doden zijn ge borgen. In Gediz, een stad met onge veer 60.000 inwoners, is 80 procent van de huizen en andere gebouwen ver woest. Branden, die overal in Gediz en Akcaalan uitbraken, droegen het hunne tot de verwoesting bij. Regen De hulpverlening ondervindt ernsti ge hinder van de voortdurende regen. Japans vliegtuig naar Noord-Korea gedwongen TOKIO (REUTER) Een Boeïng-727 van een Japanse luchtvaartmaatschappij, met- 131 passagiers en zeven beman ningsleden, is maandag door 15 militan te Japanse studenten gedwongen naar Noord-Korea te vliegen. De Boeing vloog boven de berg Foezji toen de studenten in actie kwamen, vol gens Reuter zwaaiend met zwaarden. die het rampgebied al enkele dagen geselt en die een kwelling voor de daklozen betekent. De reddingsploe- Zie slot pag. 3 kol. 1 DEN HAAG (ANP) Van Goede Vrijdag af tot en met Tweede Paasdag hebben ondanks het slechte paasweer 540.000 buiten landse toeristen een bezoek aan ons land gebracht. ook zeer goed bezet. Ook in de winters aandoende grote badplaatsen in de wat genoemd wordt centrale kuststreek was dat het geval. Hier en daar moesten de VW's zelfs particuliere reserve-adres een inschakelen. Behalve vele Duitsers kwam ook eer. opvallend aantaJ Fransen naar ons land. Tevens waren de Belgische en Scandi navische bezoekers vrij talrijk. Bij eni ge doorlaatposten signaleerde men voorts een ongewoon groot aantal in Duitsland werkzame Turkse gastarbei ders. Bij de Keulse barrière bij Ven-lo kwa-1 men meer Japanners in particuliere au to's de grens over dan ooit tevoren. Het Nationaal Bureau voor Toerisme is tot dit cijfer gekomen aan de hand van steekproeven bij veertien grens- doorlaatposten. Vorig jaar, toen het weer niet alleen mooi was, maar er ook een overweldigende bollenpraeht te zien was, werden er 530.000 buitenlandse rasten genoteerd. Derhalve hebben de leskundigen even vreemd tegen het ho ge aantal van dit jaar zitten aankij ken, maar men is van mening dat er onder het aantal van 540.000 een vrij gToot aantal grenspassanten uit Duits land was, dat naar ons land was geko men om paasinkopen te doen. In tegen stelling tot de afgelopen jaren is dit voor een gToot aantal artikelen, gezien de Duitse revaluatie weer aantrekke lijk geworden. Goei bezet Onze nationale bloemententoonstel ling .Keukenhof' in Lisse, die tevo ren bekend had gemaakt dat er Ir de tuin nog maar weinig te zien zou zijn en dat de aanwezige bloemen pracht zich tot kassen zou beperken, telde in de afgelopen vier dagen dar. ook slechts dertienduizend bezoe kers; een aantal dat kaal afsteek! tegen de vijftigduizend van het paa.» weekeinde van vorig jaar en nog ka ler tegen dat van nog een jaar eer der met 140.000 kijkers. Vroeg terug Amsterdam Gedurende deze Pasen, de vroegste van de laatste zes jaar, vormde Amster dam voor de toeristen weer de grootste trekpleister. Voor de sterfc in bloemen geïnteresseerde Engelsen was het ont breken van bloeiende bollen kennelijk reden om met him reis naar Nederland nog even te wachten. Van de haast tra ditioneel geworden luchtbrug naar Rot terdam was dan ook geen sprake. PNOM PENH/NEW YORK, AFP DPA De Cambodjaanse premier Lon Nol, heeft maandag op een persconferentie gezegd, dat zijn regering de Verenigde Staten om hulp in de vorm van wapens zou kunnen verzoeken, als de situatie dit eist. kunnen komen, zoals Frankrijk of In donesië'. Hij legde er eehter de nadruk op dat dit pas zou gebeuren als alle diplomatieke pogingen, om de Victcong Cambodja te doen verlaten, zouden zijn gestrand. Hij onderstreepte voorts dat de buiten landse hulp in geen geval zou bestaan uit troepenzendingen, daar dit in strijd zou zijn met de neutraliteit van Cam bodja. Het Amerikaanse ministerie van buitenlandse zaken meldde maandag, dat nog geen Cambodjaans verzoek om hulp was ontvangen. Stappen Lon Nol maakte melding van verschei dene diplomatieke stappen, die zijn re gering heeft ondernomen of zal ónder- nemen. Cambodja wil dat de internatio nale controlecommissie weer zal optre den en dat de veiligheidsraad zich over het probleem uitspreekt. Voorts wil Lon Nol dat VN-waarnemers naar zijn land zullen worden gezonden. Hij heeft Frankrijk om diplomatieke steun hier voor gevraagd. Hij heeft voorts de co-voorzitters van de internationale controlecommissie, En geland en Rusland, gevraagd om bescher ming van de neutraliteit van zijn land. In New York deelde de nieuwe zaakge lastigde vn Cambodja, Or Kosalak, mee dat zijn land binnenkort secretaris-ge neraal Thant hulp van de Verenigde Na ties zal vragen om de Noordvietnamese en Vietcongstrijdkrachten van Cambod jaans grondgebied weg te krijgen. Generaal Nol gin» voorts in op de binnenlandse moeilijkheden, die hij, conform de vele officiële communi qués hierover, toeschreef aan provo catie van geïnfiltreerde Vietcong- agitaitoren'. Hij noemde de proble men niet ernstig en van voorbij gaande aard. Burgeroorlog? Alarmerend is daarentegen de beschrij ving die het Duitse persbureau DPA van de binnenlandse situatie geeft. In Cambodja heerst praktisch een bur geroorlog, aldus DPA en in minstens negen van de 1T provincies is het tot bloedige botsingen tussen aanhangerf van prins Sihanoek en die van het nieu we bewind gekomen. In steden en dor pen leverden burgers en boeren met en andere scherpe voorwerpen (Zie slot pag. 3 kol. 7 VLISSINGEN Een paas weekeinde niet sneeiuv, regen, veel wind en weinig zon heeft het verkeer op de Zeeuwse we gen weinig knelpunten bezorgd. Die weersomstandigheden wa ren er ook de oorzaak van, dat de toch nog redelijke stroom be zoekers maandagmiddag en -avond jespreid vertrok. Een situatia», die op rijksweg 58 anders een route vol files vrijwel geen vertragingen en opstoppingen voor het verkeer opleverde. De verkeersgroep van de rijkspoli tie noemde liet verkeer op rijksweg 58 op eerste paasdag zeirs stil. Hoe wel men de indruk had, dat toch nog een niet onaanzienlijk aantal Duit sers en ook nogal wat Fransen hot paasweekeindo op Walcheren door brachten, veroorzaakte het verkeer mede dankzij een gespreid vertrel; maandagmiddag en maandagavond geen massale .uittocht'. Doordat zich bij dit verkeer nog dag bezoek en ander lokaal verkeer voeg de, was het beeld op de weg op twee de paasdag toch levendig. Van ver tragingen of opstoppingen was ech ter geen sprake. Om verzekerd tc zijn van een goede doorstroming, hac' de gemeentepolitie van Goes die sinds enige tijd ook het toezicht heefl op het gedeelte rijksweg tussen het viaduct in aanbouw bij Lewedorp tot aan het viaduct Kloetinge de fasen van de verkeerslichten in Goes en bij Kloetinge verlengd. De verkeersgroep van de rijkspoli- (Zie slot pag. 2 kol. 3 Deze foto is eigenlijk typerend voor ke£ paasverkeer. op "de toe- (Zie slot pag. 3 kol. 5) UTRECHT (ANP) Op het station in Nijmegen is zondagmiddag een man, de 44-jarige laborant J. Oosterdijk uit Nijmegen, tussen de trein en het perron gevallen, toen hij uit de rijdende trein Nijmegen - Den Bosch op het perron wilde springen. Hij kwam onder de -.vielen terecht en was op sla» dood. De man had enige kennissen, die hij naar het station had gebracht, tot in de trein vergezeled. PROBEERDE WEER ZIJN ZUSJE TE DODEN BREDA (ANF) De politie van Breda heeft maandagavond bekend gemaakt, dat zij zondagnacht de 20-jarige Ruud R. heeft kunnen aanhouden. Dat gebeurde nadat de jongen voor de tweede keer binnen tien dagen geprobeerd had zijn 14-jarig zusje Corrie om het leven te brengen. Op 20 maart lukte hem dit bijna, toen hij haar met drie pistoolscho ten in hoofd en buik trof. Het meisje erleefde de aanslag, die in de huis kamer thuis werd gepleegd. Ruud R., die politieke en sociale weten schappen studeert aan de gemeentelijke universiteit in Amsterdam, vluchtte na zijn eerste aanslag in paniek weg. Hij vergat daarbij een pakket met aanteke ningen dat hij had klaar gelegd en waar in te lezen staat hoe hrj jaar lang een steeds grotere haat tegen zijn zusje had gekregen. De enige oplossing die hij zag was haar te doden. Tijdens zijn vlucht wierp hij het pistool en achttien patronen in de Wilhèlminavijver in de buurt van zijn ouderlijk huis. Bij ziekenhuis Nadat hij tien dagen door het land had gezworven kwam de jongeman zondagnacht om half één b'ij de por tier van. het Ignatiusziekenhuis in Breda .waar zijn zusje wordt ver pleegd. Hij vroeg of hy het meisje kon bezoeken. De portier herkende de jongen niet, omdat deze zich vermomd had. Hij had onder meer een pleister over één van zijn ogen geplakt, een hoed opgezet, zijn baard afgeschoren en zijn haren laten kort knippen. De portier, die een foto van de jonge man bij zich had liggen, weigerde de be zoeker de toegang. Deze zei daarop dat hij de volgende dag wel terug zou ko men. De portier waarschuwde direct de politie één van de afgesproken vei ligheidsmaatregelen die voor alle ze kerheid groot alarm sloeg. Rond het ziekenhuis werd een groot cordon gelegd en op diverse plaatsen in de stad' werd gepost. Dat had om kwart over twee 's nachts succes, toen agenten bij hc-t station een man zagen die beantwoordde aan de beschrijving die de portier over hem had gegeven. Bij de aanhouding bleek dat Ruud R. een nieuw broodmes op zak had. Hij gaf tegenover de politie tijdens een urenlang verhoor toe dat het zijn bedoeling was geweest het meisje definitief uit zijn leven t» bannen.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1970 | | pagina 1