PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT GEALLIEERD REISBUREAU VOOR 1 DDR-BURGERS WORDT GESLOTEN I Attaché VS in Santo Domingo vrijgelaten Ernstige kritiek op landbouwminister Lardinois van CBTB-West Nederland Berlijn-gesprek een maand verdaagd f Aanvragen speciaal reisdocument niet meer nodig Van Rappard mag nog blijven Verzilverde bruiloft Argentinië AMSTERDAMS BURGEMEESTER LIET BEZETTE' HUIZEN ONTRUIMEN Leerlingenschaal kleuteronderwijs Vandaag in de krant... GUUR WEER EN MAARTSE BUIEN MOORD MEISJE IN DOETINCHEM OPGELOST 213e iargang - no. 74 WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN 2094 m Adverl IradactUi G. A. da Kok. Abonn.pril. S,OS 51, lal. 7651 (b j 3 rad. 2078/3169, adv. 6248). ;I 2. lal. 6140 (b g Vrijdag 27 maart 1970 Pagina 2 Giro 359300, I (Van onze correspondent) BONN Na een bijeenkomst, die drie uur duurde, hebben de am bassadeurs van Amerika, Engeland, Frankrijk en de Sowjet-Unie gistermiddag besloten hun zojuist begonnen gedachtenwisseling over de Berlijnse problematiek op 28 april voort te zetten. In het gebouw van de voormalige controleraad, dat in West-Berlrjn ligt, gaven de gedelegeerden een uiteenzetting van de standpunten die door hun regeringen worden ingenomen, waarna de vergadering werd besloten met het samenstellen van een ultra-kort communiqué. Dit meldde de datum voor de volgende bijeenkomst en het feit dat de besprekingen vertrouwelijk zullen worden gehouden. GERUILD TEGEN 20 POLITIEKE GEVANGENEN SANTO DOMINGO, BUENOS AIRES (RTR, AP) De Amerikaan se attaché Donald Crowley is donderdagavond in Santo Domingo door zijn ontvoerders vrijgelaten. Enige uren tevoren had de Do minicaanse regering 20 politieke gevangenen in vrijheid gesteld en aan de Mexicaanse ambassade overgedragen. Intussen hebben linkse commando's in Argentinië gedreigd het lyk van de dinsdag ontvoerde Paraguese consul Sanchez in een rivier te zullen werpen tenzij men 2 politieke gevangenen vrijlaat. Ook heeft men gedreigd met de terechtstelling van .bedrijfsleiders' van alle Amerikaanse bedrqven in het land. Een woordvoerder van de Amerikaanse ambassade heeft verklaard, dat deze dreigementen ernstig zijn. Ambassadefunctionarissen zouden de situatie nauwkeurig gadeslaan en de .nodige maatregelen treffen'. De Argentijnse regering, die de eisen van de ontvoerders heeft verworpen, houdt vol dal slechts een van de twee mannen wier vrijlating wordt geëist, zich In de gevangenis bevindt. Bovendien zou hij niet in vrijheid willen worden ge steld, maar er de voorkeur aan geven zijn proces af te wachten. NORTaL-JE, Zweden: Een sport- vliegtuiffje maakte donderdag een dramatische noodlanding met vijf mensen aan boord. Vlak voor de landing op het besneeuwde vlieg veld ontdekte de piloot dat een draad die een gedeelte van het landingsgestel in positie hield, ge broken was. De tweede piloot Karl Andersen (hh)> heeft toen tijdens de landing de landingsski met zijn voet in positie gehouden. ZWARE STRAFFEN VOOR PALESTIJNEN NA AANVAL OP VLIEGVELD ATHENE ATHENE (ATP) In Athene zijn donderdagavond twee Palestijnen we gens een aanval met een machinege weer op een Israëlisch lijnvliegtuig in december 1968 vet-oordeeld tot respec tievelijk 17 jaar en vijf maanden en 14 jaar en drie maanden. Bij hun aanval werd een Israëlische passagier gedood en een stewardess ge wond. De jury had vier uur nodig om tot haar oordeel te komen. Tegen de twee Palestijnen had de openbare aan klager respectievelijk 15 en 12 jaar ge vangenisstraf geëist. De verdedigers heb ben laten weten, dat zij beroep in cas satie zullen aantekenen. De westelijke landen hebben deze eerste dag benut voor een tegemoetkomend ge baar tegenover de Soujet-Unie en de DDK. Met ingang van vandaag is het geallieerde reisbureau, dat alle reizen van DDR-burgers naar NAVO-landen behandelde, gesloten. Alle NAVO-landen zijn ermee akkoord gegaan dat deze .hindernis voor het streven naar ont spanning' (aldus een Russische kritiek) werd verwijderd. Reizigers uit de DDR behoeven geen bijzondere vergun ning meer aan te vragen in West-Ber- lijn, doch kunnen zic.li voortaan direct wenden tot het land dat zij willen be zoeken. Ook in westelijke landen, voor al in de Scandinavische, is de tegenover Oost-Duitsland discriminerende activi teit van het zogenaamde .travel board' de afgelopen jaren bekritiseerd. leid door de ambassadeurs van Frank rijk, Engeland en de Sowjet-Unie (gis teren trad de Amerikaan op als voor zitter), hetgeen duidelijk maakt dat men zich op tenminste nog drie bijeen komsten heeft voorbereid. Een plaats voor de volgende vergadering is niet ge noemd. Dit zou ongetwijfeld wel ge beurt zijn als de Sowjet-Unie was in gegaan op het westelijke verzoek om oeurtelings in West- en Oost-Berlijn bij- "en te komen. In de bondsrepubliek heeft gisteren minister van buitenlandse zaken Wal ter Scheel zijn bijdrage geleverd ir (Zie slot pagina 13 kolom 1 Langdurig De regering in Bonn noemde het ge sprek over Berlijn gisteravond een be langrijke voltooiing van haar onderhan delingen met de Sowjet-Unie en de DDR. Dat de ambassadeurs pas eind april op nieuw bijeenkomen, beklemtoont de voorspelling dat de discussie een lang durige aangelegenheid gaat worden. Nog altijd bestaat onzekerheid of de Sowjet-Unie bereid is over geheel Ber lijn te praten en niet slechts over het westelijk stadsdeel. In ieder geval heeft Sowjet-ambassadeur Abrassimov de zaal niet verlaten toen zij drie weste lijke gesprekspartners hun visie daarop ontvouwden. Meegedeeld is dat komende vergaderin gen "achtereenvolgens zullen worden ge- BERLIJN: Aankomst van de Ame rikaanse ambassadeur Kenneth Rush (boven) en diens Russische ambtgenoot Pjotr A. Abrassimow bij het gebouw van de voormalige geallieerde controle-raad voor be sprekingen door de Grote Vier over de kwestie Berlijn. VERSTEKELING UIT GHANA MAG BLIJVEN ROTTERDAM (ANP) De 25-jarige Chances Ch. Quansah, de verstekeling die bet afgelopen weekeinde meer dood dan levend in het ruim van een Nigeri- aans vrachtschip in «otterdam aan kwam, mag in Nederland blijven. De Rotterdamse vreemdelingenpolitie kwam de Ghanees dit donderdag vertel len in het ziekenhuis in de Maasstad waar hij na zijn trieste reis van Monro via naar Rotterdam, wordt verpleegd. Quansah sloop zoals bekend twee en een halve week geleden met twee vrienden aan boord van de Nigeriaanse vrachtboot River Benue. Dit schip zou hen als verstekelingen naar Europa m moeten brengen. Tijdens de 12-daagse reis over leden de twee vrienden van honger en dorst. Quansah was nog in leven toen de bemanning van het schip hem in de Rotterdamse haven in een van de rui- :n vond. Twee dagen geleden kreeg Quansah in het Havenziekenhuis te Rotter dam te horen dat hij na genezen fe zijn weer naar zijn land zou worden teruggebracht. Donderdag werd bekend dat de Rot terdamse vreemdelingenpolitie hem op ministerieel advies een ver blijfsvergunning zal verlenen. Minister Klompé naar Indonesië DF.X HAAG (GPD) Minister Klom pé (cultuur, recreatie en maatschappe lijk werk) heeft een uitnodiging van haar Indonesische ambtgenoot Tam- boenen aanvaard om in juni een bezoek te brengen aan Indonesië. Een woordvoerder van het ministerie van c.r.m. heeft de juistheid van dit bericht gistermiddag bevestigd. Over het bezoek van mevrouw Klompé konden nog geen nadere mededelingen worden verstrekt. EMS SLUIT CIRCUSTHEATER SCHEVENINGEN DEN HAAG (ANP) De Explotatie- Maatschappij Scheveningen (EMSJ NV heeft besloten het circustheater in Sche veningen per 1 juni te sluiten. De EMS heeft dit in een door presi dent-directeur R. Zwolsman en dr G. M. J. Veldkamp getekend schrijven namens directie en raad van commissarissen aan het college van b en w van Den Haag meegedeeld. In de brief wordt gesteld dat het voor de EMS volstrekt onmo gelijk is het sinds de opening van het circustheater telkenjare met rond 800.000 oplopende tekort te dragen. Aktie-70 weer de straat op Mr Beernink: op enkele punten ernstig gefaald, maar: DEN HAAG (ANP) Hot kabinet heeft donderdag goedkeuring verleend aan de a erlaging van de leerlingenschaal bij het kleuteronderwijs. Deze bedroeg voorheen 40 en zal per 1 januari en per 1 augus tus 1970 verlaagd worden tot respectie velijk 39 en 38. Dr H. J. Witteveen, vice-minister-president, deelde dit na af loop van de ministerraad mee. Onderwijsprimeur Zeeland loopt voorop in de uit wisselingsrace die het onder meer mogelijk zal maken dat de kleuter leidster onderwijzeres wordt pagina 2) Sihanoek NOORD Vietnam heeft laten weten prins Norodom Sihanoek geen praktische steun te kunnen geven bij zijn pogingen de macht in Cambodja weer in handen te krijgen (pag 3) Speeltuinzorgen Middelburgse kinderen hebben gis teren in het stadhuis hun ernstige zorgen over het .speeltuiinbeleid' van de gemeente kenbaar gemaakt (pag 7) Rijnmond B EN W van Rotterdam voelen niets voor een sterker Rijnmond, dat allerlei taken van Rotterdam zou overnemen. De huidige ideeën van het Rijnmondbestuur zijn ge richt op de .ontmanteling' van Rot terdam, zo zeggen de stadsbestuur ders in een nota aan de gemeen teraad (pag 13). Nieuws uit Zeeland op pagina 2, 5, 7, 9 en 15; Binnen- en buitenlands nieuws op pagina 3,13 en 21; Sport op pagina 15 en 17 Radio, tv en kunst op pagina 19 Beurs en economie op pagina 21. VAN RAPPARD ONTSLAG BURGEMEESTER ALS HIJ WEER CONFLICT VEROORZAAKT DEN HAAG (GPD) Mocht burgemeester Van Rappard van Gorinchem door zijn wijze van handelen onverhoopt wederom stof voor conflicten opleveren, dan zal hij worden ontslagen. De heer Van Rappard is daarvan op de hoogte gesteld. Aldus luidt de conclusie van een brief, die minister Beernink gisteren over de kwestie-Van Rappard aan de voorzitter van de tweede kamer heeft gezonden. Intussen is de minister van mening, dat de burgemeester gezien zijn grote ver diensten voor Gorichem. zijn leeftijd en zijn veeljarige staat van dienst, gele genheid moet worden geboden te tonen dat hij bereid is gedurende (le jaren die hem nog scheiden van zijn pensioen op normale en verantwoorde wijze leiding te geven aan het bestuur van de ge meente Gorichem. De minister deelt dit de kamervoorzit ter mede als gevolg van de toezegging die hij in februari bij het beantwoorden van het kamerlid de heer Lems (pvda) gedaan. Hij releveert, hoe hij zich heeft laten inlichten door de commissaris der koningin in Zuid-Holland, door de ad viseur voor Gorichem, mr H. A. M. T. Kolfschoten, de leden van de Gonchemse gemeenteraad en de uitgetreden leden van die raad. Ook heeft de minister met dp burgemeester zelf gesproken. Zowel zittende als uitgetreden raadsle den hebben de minister verzekerd, zc verklaart deze, dat zij bereid zijn zich in de raad te laten herkiezen en dan op constructieve wijze de gemeentebelangen te behartigen. Overleg leverde niets op AMSTERDAM (GPD) een haag van politiemannen ver lieten gistermiddag 35 jonge man nen en vrouwen en acht kinderen twee panden aan de Amsterdamse Sarphatistraat die het afgelopen weekeinde door Aktie-70 werden .gekraakt'. Personeel van de cen trale voorzieningsdienst, onderdeel van de stadsreiniging, haalden ver volgens het bescheiden huisraad naar buiten, laadden het in vier vrachtauto's en sloegen het op in een loods van de reiniging. De huizenkrakers trokken op naar het stadhuis, waar zich tot in de avond in van de zalen nabij de vergaderzaal de gemeenteraad een discussie vol trok met burgemeester dr I. Samkolden. I)e burgemeester trok zich de nood van de jongelui wel aan, maar kon ook geen directe oplossing geven. ,U staat hier, maar duizenden verkeren in gelijke si tuaties als u. Als ik n nu zou helpen Fout Naar de minister meedeelt, heeft de heer Van Rappard bij hem erkend in ver schillende opziahten fout te zijn ge weest. Hij had, zo zegt hij nu, niet aan de raad een voorstel moeten doen het vertrouwen in een wethouder op te ze<_ gen, hij had denigrerende uitlatingen over personen achterwege moeten laten en hij had, toen in een raadsvergadei elf leden uittraden, moeten proberei verzoenen en er niet zijn vreugde c uit te spreiken. De minister verklaart van oordeel zijn dat de heer Van Rappard op enkele punten in zijn beleid en gedragingen ernstig beeft gefaald. Desalniettemin is hij bereid hem nog een kans te ven. zou ik een slecht beleid voeren. Daarom is het eigen rechter spelen door het be zetten van gebouwen' onaanvaardbaar'. De groep verliet daarop het stadhuis weer men was binnengekomen door een pin uit het gesloten toegangshek te trekken en trok opnieuw naar de Sarphatistraat. De samenstelling van de groep was al enigszins veranderd. Moeders met kinderen hadden elders on derdak voor zichzelf en hun kroost ge zocht en gevonden. Sympatisanten me>t de actiegroep hadden zich aangesloten. In de Sarphatistraat drongen de jon gelui in de avond het huis op num mer 105 binnen. Lang bleven zij er niet in. Na overleg met de politie en met de eigenaar van het pand, gingen ze weer de straat op. Laat in de avond zwierf het gezelschap in middels tot een man of honderdvijf tig aangegroeid door de binnen stad. De ontruiming, waarvoor een macht aan politie in vier personeelwagens naar de Sarphatistraat was aangevoerd, verliep (Zie slot pag. 3 kol. 4) Noordierse politie met Pasen niet vrij BELFAST (RTR) In Noord-Ierland zijn alle paasverloven bij de politie in getrokken met het oog op de kans, dat er zich nieuwe gewelddaden zullen voor doen. In het lange weekeinde van vier dagen zullen in totaal veertien optochten wor den gehouden, waaronder verscheidene ter herdenking van de republikeinse op stand in Dublin gedurende de paasdagen van 1916. De ruim 3000 man rijkspoli tie zal dan op volle sterkte dienst doen. De Britse commandant, sir Arthur Young, heeft de bevolking opgeroepen, niet uitdagend te doen en zich ook niet te laten uitdagen. LANDBOUWERS OVERWEGEN: ,ZO NODIG' LANDELIJKE ACTIES GPD Een stormdepressie tus sen IJsland en Noorwegen is er oorzaak van dat wij met tal van gure maartse buien op de paasda gen afgaan. Vandaag wordt de ze lacht uit het poolgebied met 'n krachtige en langs de kust mo gelijk harde noordwesten wind aangevoerd. Hierbij temperaturen in de buurt van 3 tot 5 graden. De buien kunnen van hagel of natte sneeuw vergezeld gaan. Eerst tijdens de paasdagen zal de activiteit ervan afnemen en worden de zonnige pe rioden van meer betekenis. Toch zal de aangevoerde lucht de ze laatste maartdagen kouder dan normaal blijven. De bovenlucht is in deze luchtstroom zeer koud Gisteravond bij Noord-Schotland op 3 km hoogte 25 graden vorst met als gevolg dat het aantal ha gel- en sneeuwbuien ook in het Noordzeegebied vrij groot is voor eind maart. VERONTRUSTING OVER UITBLIJVEN BELEID GOES Het CBTB-bestuur heeft zich tijdens zijn laatst ge houden vergadering verontrust getoond over een uitblijven van een duidelijk regeringsbeleid voor de landbouw. De kritiek richtte zich vooral op de mi nister van Landbouw. Het be stuur constateerde met grote zorg, dat de minister niet alleen regelmatig de voorstellen van het landbouwschap en de geor ganiseerde landbouw naast zich neer legt, maar ook zelf niet met een duidelijk alternatief komt. Het in voor het CBTB-bestuur onbe grijpelijk hoe onze minister als eni ge minister van landbouw, bij de be handeling van de prijsvoorstellen van de EEG-commissie in Brussel zowel voor een prijsverlaging als ook voor een vermindering van het Nederlandse quotum suiker was. Als de minister enerzijds met de ge organiseerde landbouw van mening is, dat een herstructurering en ver nieuwing in de landbouw noodzake lijk is, doch anderzijds de voorstel len om deze herstructurering, ver nieuwing en voor een deel der land bouwers de afvloeiing mogelijk te maken afwijst en zelfs prijsverlagin gen bepleit, ontkomen wij er niet aan de gedachte dat er sprake as van een koude sanering' aldus het bestuur. Dat in zo'n situatie het vertrouwen van de agrariër in de regering zwaar op de proef wordt gesteld en op een aantal punten geheel is ver dwenen, merken wij dagelijks bij onze leden, maakte het bestuur van de CBTB West Nederland op haar dezer dagen gehouden vergadering bekend. Zuivel Uitvoerig ging het bestuur In op e groot aantal knelpunten van het landbouwbeleid, zoals het zuivelbe leid, de financiering, het sanerings fonds enz. enz. Tevens besteedde het bestuur ruime aandacht aan de steeds toenemende vraag naar geor ganiseerde akties ter ondersteuning van de door de georganiseexde land bouw naar voren gebrachte wensen. Het CBTB bestuur sprak haar ern stige verontrusting uit over het uit blijven van beslissingen in de minis terraad van de EEG inzake het ge meenschappelijk zuivelbeleid. Dat het inleveringspeil voor de boter in Ne derland nog steeds beneden het EEG- nïveau ligt is, gezien de rentabiliteit \an de veehouderij-bedrijven niet lan ger te verdragen. Het bestuur is dan ook van mening dat het zogenaamde negatieve kor- rektief op de EEG interventieprijs niet langer gehandhaafd mag worden, daar anders wederom een Nederland se bedrijfstak ernstig zal worden be nadeeld door ongelijke concurrentie verhoudingen in de EEG. Het CBTB-bestuur stelde dat het on verantwoord en onaanvaardbaar is om door middel van verlaging van de melkprijs de vraag en aanbod meer op elkaar af te stemmen, daar dan het gevaar groot is dat juist ook goede bedrijven in zeer ernsti ge moeilijkheden zullen komen. Met instemming nam het bestuur kennis van het standpunt en de wensen van het landbouwschap inzake een betere prijsstelling van de consumptiemelk dat vooralsnog een nationale aange legenheid is. Met grote klem heeft het landbouwschap de minister van landbouw hierop gewezen. Het uitblijven van een gemeen schappelijke EEG-r'egelïng voor de zogenaamde kleine akkerbouwpro- dukten, als vlas, lucerne enz. xs teleurstellend, aldus het CBTB- bestuur, dat zich op het stand punt stelde dat bij een uitblij ven van een EEG-regeling er een nationale regeling moet komen, om te voorkomen dat ook in de ze sector ongelijke concurrentie verhoudingenblijven bestaan. van deze regeling kennis. De aardgas prijzen, die nu uiteindelijk voor reke ning van de telers komen, ligt nu op hetzelfde niveau als de stookolie- prijs inclusief de accijnsrestitutie van 75 pet die voor glastuinbouw geldt. Wel nam het bestuur met grote be zorgdheid kennis van de verhogingen van de stookolieprijs die de laatste maanden 10 tot 11 gulden per ton bedroegen. Dit betekent voor de ge wone stookbedrijven een kostenver hoging van drie tot vierduizend gul den en daar deze verhogingen niet kunnen worden doorberekend bete kent dit ongeveer hetzelfde als in komstenverlaging. Acties Tuinbouw Sprekend over de tuinbouxvvraag- stukken besteedde het bestuur uit voerig aandacht aan de door de mi nister van landbouw getroffen rege ling tot opheffing van de ongun stige concurrentie van het aardgas ten opzichte van de stookolie als warmtebron in de glastninbouw. Het bestuur nam met instemming Zeer uitvoerig stond de CBTB be stuur stil bij de vraag van de Gro ningse CBTB of de landbouw niet meer gezamenlijk bepaalde akties moet gaan organiseren ter ondersteu ning van de wensen van de georga niseerde landbouw. Het bestuur stelde zich op het stand punt dat de weg van het georga niseerd overleg, zonodig uitlopend in (Zie slot pag. 7 kol. 7) ARNHEM (GPD) De moord op de 12-jarige Rinie Wiclhecsen in Gaande ren is opgelost. De 22-jarige D. F. S. uit Doetinehem heeft gisternacht tegenover de rijkspolitie van Laag-Keppel (Gelder land) verklaard, in de avond van de 5de februari bet meisje op een stille land weg te hebben aangerand en gewurgd. S. is inmiddels voorgeleid voor de Arn hemse officier van justitie, mr Holsteyn. Hij is ingesloten in het huis van bewa ring in Arnhem. S. werd vorige week vrijdag aangehou den, verdacht van aanranding van een 20-jarig meisje in Drempt. Dat was op de avond van de 9de maart. Hij sleur de toen de vrouw, die op een stille land weg fietste, in zijn wagen en gelastte haar zich uit te kleden. Kennelijk is S. geschrokken van het hevige verzet van de 20-jarige scholiere, want na een vluch tig betasten liet hij het meisje weer gaan. Zij had inmiddels wel een goed signalement van de man kunnen krij gen. Dat bleek vrijwel identiek aan dat van de man die werd gezocht voor de moord in Gaanderen. In allerijl werd daarop in de Achterhoek met inzet van alle politionele krachten gespeurd naar de man. Afgelopen vrij dag leidde dit tot aanhouding van de Doetinchemmer. Geheel overstuur gaf S. de mishandeling en aanranding van het 20-jarige meisje onmiddellijk toe. Met de moord in Gaanderen wilde hij eerste instantie echter niets te maken heb ben. Hij ontkende in alle toonaarden. Gedurende vijf dagen werd de Doetin chemmer. het vuur zo na aan de schenen gelegd en waren er zovele overeenkom sten tussen de moord op Rinie Wiel- heesen en de aanranding en mishande ling van de 20-jarige scholiere, dat er voor de Doetinchemmer weinig andera overbleef dan te bekennen.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1970 | | pagina 1