s r\ NIEUWE MOGELIJKHEDEN MET KUNSTSTOFBEKLEDING zolder wonen WOENSDAG 18 MAART 1 i; j..| Fotografie is een hobby die door steeds meer mensen wordt beoefend. Bij de meesten stelt het fotograferen echter niet meer voor dan .plaatjes schie ten'. Deze fotografen laten het technische werk ontwikkelen, vergroten en afdrukken over aan een fotohandel. Er komen echter ook steeds meer ama teurfotografen, die wél alles zelf doen. En zolang men zich beperkt tot zwart-wit films kan dat ook gemakkelijk. De hiervoor benodigde donkere kamer (populair DOKA genoemd) hoeft echt niet zo veel te kosten. Voor ongeveer vierhonderd gulden kan men een goede permanente donkere ka mer inrichten. De technische kant van de zaak hoeft ook geen probleem op te leveren. Over het ontwikkelen, vergroten en afdrukken zijn uitstekende boekjes in de handel (al of niet gratis) aan de hand waarvan de leek direct kan beginnen. De meeste moeilijkheden levert doorgaans het vinden van de ruimte voor een .doka' op. Heeft men echter een zolder tot zijn beschik king, dan is er meestal wel een mogelijkheid een hoekje voor dit doel af te scheiden. niet vochtig zijn. Is dit laatste wel het ge val dan moet men minstens zorgen voor een droge donkere plaats waar men ver grotingspapier, films en chemicaliën kan bewaren. PLATTEGROND Zoals de naam al doet vermoeden moet een dohkere kamer een lichtdichte ruimte zijn. Men kan zo'n doka bijvooorbeeld ma ken van triplex of hardboard. De grootte van zo'n kamertje kan nog al sterk va riëren. Twee bij twee meter is ideaal maar men kan al volstaan met een ruimte van 1.50 meter bij een meter. Aan de plaats van een donkere kamer moeten echter een paar eisen worden gesteld. De belangrijkste eis is de aanwezigheid van een aansluiting voor elektriciteit. Verder moet de ruimte verwarmd kunnen worden (althans 's win ters). Als men een ideale doka wil hebben dan is ook een aan- en afvoer voor water belangrijk. Ook mag een donkere kamer Als we een donkere kamer (die absoluut donker moet zijn) gaan inrichten, dan kun nen we het beste eerst een plattegrond van die kamer tekenen. Dike doka heeft een .droog' en een ,nat' gedeelte. In het .natte' gedeelte worden films en afdrukken ont wikkeld, gespoeld en gefixeerd en in het .droge' gedeelte wordt het afdrukpapier be licht (vergrotingen en afdrukjes maken). Kort gezegd: in het natte gedeelte wordt met vloeistoffen gewerkt en in het droge gedeelte niet De twee gedeeltes stellen overigens niet meer voor c!<an twee werktafels met enkele laden, die van elkaar zijn gescheiden door een schot. Een ideale werktafel voor het natte gedeelte is bijvoorbeeld een tweede hands aanrecht. Van de bak in zo'n aan recht kan men een goede spoelbak maken. Bovendien zijn de chemicaliën, die even tueel worden gemorst gemakkelijk te ver wijderen. Nu nog een kraan boven de bak en men heeft een haast ideale situatie. In plaats van een aanrecht kan men natuur lijk ook een stuk meubelplaat of spaan plaat nemen, die is bekleed met formica of een kunststof. Men kan zo'n plaat bijvoor beeld laten bekleden met .pretty-kunststof'. Dit materiaal (op pvc-basis) wordt als een huid om de plank getrokken. Als men dan ook nog een gat in die plaat maakt waar een flinke afwasteil in past en die teil van een afvoer voorziet heeft men een werk tafel voor het natte gedeelte die minsteais even goed is als een aanrecht. Ook voor de werktafel in het droge ge deelte is het aan te bevelen een bekleding aan te brengan. Ook hier kan men weer een meubel- of spaanplaat nemen, die men voorziet van een formica bekleding of laat voorzien van een kunststofhuid Enkele planken boven de twee werktafels een geel-groene lamp boven elke tafel (on geveer een meter er boven), een gewone verlichting, een stopcontact en de doka is klaar. APPARATUUR Nu moeten we alleen nog bekijken welke apparatuur we nodig hebben. Voor het ontwikkelen van films hebben we alleen een ontwik keitankje nodig (onge veer 18) en een bak met water (eventueel de spoelbak in die aanrecht). De kosten aan chemicaliën voor het ontwikkelen en fixe ren van de films komen ongeveer op vijf tig cent per film. Het duurste apparaat uit de donkere kamer is het vergrotingsappa raat. Voor zes bij zes centimeter negatie ven ligt de prijs voor een dergeliijk appa raat rond de tweehonderd gulden en de vergrotingsapparaten voor de kleinbeeldne- gatieven zijn ongeveer vijftig gulden duur- ier. Het vergrotingspapier zelf Is niet zo duur. Zo kosten bijvoorbeeld '25 velletjes van briefkaartformaat 3.25. Tien vellen van 50 bij 60 centimeter kosten 28,10. Verder hebben we drie plastic bakjes no dig (ongeveer 12.- samen) voor ontwik- kelbad, stopbad en fixeerbad. Een flesje ontwikkelaar kost ongeveer 3,50 en een zakje fixeerzout kost nog geen gulden. Een glanspers van ongeveer 40.- maakt onze ipparatuur compleet. KOSTEN Nu komen er alleen nog wat bij zoals twee thermometers, twee maat bekers, twee trechters, drie plastic flessen om ontwikkelaar te kunnen bewaren en een mijmes (ongeveer f 12,-). vteor de duidelijkheid volgt hieronder een berekening van de aanschafkosten van de ipparatuur (dus zonder werktafels en een ipoelbak). I ontwikkeltankje 18,- vergrotingsapparaat 220,- (gemiddeld) i vergrotingsraam 30,- 3 plastic bakjes 12,- glanspers 40,- 2 thermometers 3,- 2 maatbekers 4,- 3 plastic flessen 8,- i snijmes j 12.- 2 geel-groene lampen 8,- Iet totaal is dus 353,-. Viet noodzakelijk, maar wel erg gemakke- ijk is een verwarmingselement waarmee men de papierontwikkelaar op de juiste temperatuur kan houden. Dergelijke ele menten zijn er al voor ongeveer vijftien gulden Oe kosten van de bouw van een doka met .verktafels worden hier opzettelijk niet be handeld omdat deze kunnen variëren van >nkele tientjes tot een paar honderd gul len. afhankelijk vmn de gebruikte materia len en de zelfwerkzaamheid van de adspi- rantfotograaf. .Pretty dueren' ls de naam van een nieuw bekledingsprocedé dat een Nederlandse or ganisatie vrijwel op dezelfde wijze georga niseerd als Fleurop voor bloemen) toepast voor zowel oude- als nieuwe deuren. Het komt er op neer dat de bedrijven, die bij de organisatie zijn aangesloten, deuren met een kunststof op pvc-basis bekleden. De Pret ty kunststof is een materiaal met een zeer hoog rekpercentage, zodat er heel wat moet gebeuren wil de bekleding van de deur scheuren. Van een afstandje bekeken lijkt het net of men met een zeer fraa geschilderde deur te maken heeft. Dichter bij gekomen ziet men wel dat de deur be kleed is, maar op een dusdanige wijze da! er geen putjes of bobbeltjes en zelfs geen vouwen bij de hoeken te zien zijn. De Pret- cy-kunststof wordt dan ook niet op de deu ren geplakt maar onder spanning als een huid om de deur gespannen. Eén en ander wordt op een soort .rektafel' gedaan onder toevoer van warme lucht Dat de stot er onder spanning wordt opge bracht heeft vele voordelen. Slaat men met len hamer bijvoorbeeld een put in de deur dan zal in het hout onder de stof wel een leuk zitten maar de stof trekt zichzelf weer strak over deze put heen. Dit mate riaal is dus wel ideaal voor deuren waar veel tegen wordt geschopt. De Pretty-kunststof is ook in een bacterie- dodende uitvoering te krijgen. Deuren, die met dit materiaal zijn bekleed blijven on geveer twee |aar vrij van ziektekiemen. Uit soort deuren worden dan ook sedert kort toegepast in verschillende ziekenhui- Een deur op deze manier te laten behande len is nog goedkoper dan zelf een plaat triplex op een deur aan te brengen. Een deur. die aan één zijde met de Pretty-stof wordt bekleed kost ongeveer 40 en aan twee zijden bekleed ongeveer 75. Hiervoor wordt de oude deur gehaald en gebracht. Een ander voordeel van deze bekledings methode is dat men altijd de oude deur kan gebruiken en dat er nooit iets van de deur behoeft te worden afgeschaafd. Behal ve deuren kan men bijvoorbeeld ook pane len met deze stof laten bekleden. Er zijn negen standaard-kleuren en 3 houtimita ties. Twee mogelijkheden van Pretty-deurbekleding: rechts e gecapitonneerd model.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1970 | | pagina 27