PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT CAMBODJA LEGT BESLAG OP COLUMBIA EAGLE' YS-generaals verzwegen My Lai-affaire Herindeling bracht Reimerswaal in zeer moeilijke financiële positie Bejaarde beschoot politie Brandt vanavond naar de DDR Twee gewonden in Angeren Vandaag in krant... INDONESISCHE ERE-WING VOOR PRINS Vandaag kiezen Beernink sprak uren met Gorkums burgemeester VLEES-GROEP AKZO NAAR UNILEVER Polen wil gesprek met Bonn hervatten Bevolking van Massachusetts mag niet naar front EERSTE NIEUWE ZUID-BEVELANDSE BEGROTING VASTGESTELD 213e jaargang - no. 66 WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE. VLISSINGSE, GOESE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN Woensdag 18 maart 1970 Killersinslincl is zoek... Pagina 11 OlrMtl. N V hh. I '8/3169, adv. 6248). Gom, Grot» Marl ad, 7853. adv S213)' Ooitburs. tal. 2395. 1 xcluilal 4 V. btw Giro 359300. Provin ADJUDANT WILSCHUT NIJMEGEN (GPD) Een politie macht van veertig man heeft gister middag in Angeren (bij Bemrael) drie kwartier slag moeten leveren om een 73-jarige veehouder en expediteur te kunnen arresteren. De bejaarde man had zich op de bovenverdieping van zijn boerderij verschanst, en schoot met Jachtgeweer en flobertbuks vanuit het raam op alles wat bewoog. De 54-jari- ge groepscommandant van de rijkspoli tie in Buren, adjudant L. Wildschut, werd hierbij ernstig aan het bovenbeen geraakt. Hij moest in het St-Elizabeth Gasthuis in Arnhem worden opgenomen. Bij de schietpartij die later in het huis van veehouder B. werd voortgezet, werd nog een wachtmeester aan het oor ge wond. Aan deze veldslag zijn. maanden van terreur jegens de gehele bevolking voor afgegaan, waardoor ingrijpen niet lan ger kon worden uitgesteld. Van deze terreur had vooral de diree-i teur van de Boerenleenbank in Ange ren, de heer H. W. Vermeulen, te lij den. Nadat zijn bank betrokken was geraakt bij een fiscaal beslag ten na dele van de veehouder, begonnen B. en zijn vier volwassen zoons de bankdirec teur persoonlijk lastig te vallen. Het resulteerde in huisvredebreuk, waarvoor hij eerst door de rechtbank en daarna door het hof tot een geldboete van 200 gulden en een vervangende hechténis van acht dagen werd veroordeeld. Omdat de familie B. tegenover ieder een die het horen wilde, uitbazuinde dat de justitie geen cent zal ontvan gen. werd vorige week maandag een arrestatiebevel uitgegeven. Acht politiemensen trokken naar de boerderij, waar ze mat scheldpartijen en enkele ongerichte geweerschoten werden ontvangen. Mr Holsteijn vond het forceren van een beslissing op dat moment te riskant voor de politiemensen en besloot de actie op te schorten. Intussen kwamen ln de afgelopen gen in toenemende mate klachten uit ae burgerij binnen, dat de B. 's het ge hele dorp terroriseerden. Dit leidde eergisteren tot het besluit, dat de arrestatie zou moeten worden uitgevoerd. Tammi Terrell overleden PHILADELPHIA (RTR) Do 24-ja- rige Jazz-zangeres Tammi Ferrel is dins dag in Philadelphia overleden. Zij heeft meer dan twee Jaar aan een hersenge- zwel geleden en heeft sinds 1967 zes hersenoperaties ondergaan. Tammi Ter rell heeft veel gezongen met de zanger Marvin Gaye. PNOiVl PENH (REUTER) Cambodja heeft gisteren bekendge maakt dat de Cambodjaanse marine beslag heeft gelegd op een schip dat onder Amerikaanse vlag vaart. Vast staat dat het Columbia Eagle is, dat door muiters naar de Cambodjaanse wateren is ge bracht. Het schip is aangehouden ter hoogte van het eiland Koh Rong Samloeun. Cambodjaanse mariniers bewaken het. Zoals gemeld was de 7.606 ton metende Columbia Eagle met munitie op weg naar Thailand. stond voor een bomontploffing. De ka pitein. zo had hij verklaard, wil dat iedereen van boord Bemanningsleden van het Amerikaans»» vrachtschip hebben dinsdag in Bangkok onthuld, hoe men hen heeft overgehaald het schip te verlaten. Zaterdag, zo zeiden zij. maakte iemand aan boord die beweerde de derde stuur man te zijn, bekend dat er gevaar be- TANKWAGEN MET GEVAARLIJKE LADING KANTELT UTRECHT (ANP) Een Duitse acht- wielige tankwagen met aanhanger is gisteravond om kwart voor tien op de rijksweg Utrecht - Arnhem, nabij de Galecopperbrug (vlakbij Utrecht) ge kanteld. De tankwagen waa geladen met 19 ton styrene-monomeer, een chemische vloei stof met zowel brand- als ontploffings gevaar. Beide rijbanen van de rijksweg raakten bijna twee uur geblokkeerd. Er deden zich geen persoonlijke ongelukken voor. HAVEN-CAO GOEDGEKEURD ROTTERDAM (ANP) Partijen, be trokken bij de cao's voor de havens van Amsterdan en Rotterdan hebben be richt ontvangen dat tegen de voorge stelde wijzigingen geen bezwaren be staan. Dit houdt in dat de nieuwe cao's voor de jaren 1970-1971 thans van kracht zijn geworden. In deze contracten, is naast een algeme ne loonsverhoging,verruiming van het aanbal'vakantiedagen en verhoging van de vakantiebleslag ook voorzien in een pri jslndexolafusul e. Zwembadactie HET ZWEMBAD ln Kloosterzan- de zal niet binnen korte tijd wor den verwarmd, ondanks de hand tekeningenactie, die daarvoor is gevoerd. (pag- 2)- Kleine mammoet ALS staatssecretaris Grosheide zijn zin krijgt, wordt Engels een leervak voor de lagere school. Gis teren heeft mr "Grosheide zijn .kleine mammoet' voor het basis onderwijs gepresenteerd (pag. 3) Bej aarden tehuizen MINISTER Schut heeft de kamer de bouw van meer bejaardente huizen toegezegd (pag. 9) Binnen- en buitenlands nieuws: pag. 1, 3, 9. Zeeuws nieuwspag. 2, 4, 5, 7 Radio en tv: pag. 14. Sport: pag. 11. Financieel nieuws: pag. 15. - PZC-Woiien-l>iJlage - Inleiding totWonen '70' - pag. 17 De woonkamer - pag. 19 De slaapkamer - pag. 21 De keuken - pag. 23 De tuin - pag. 25 De solder - pag. 27 KAPING UITGEVOERD DOOR SLECHTS TWEE MAN dat zij zich volgens zijn inlichtingen van het schip meester hebben gemaakt uit protest tegen de oorlog. Na deze waarschuwing waren 24 van de 39 bemanningsleden in twee reddings- slopen gegaan. Zij werden later opge pikt door het Amerikaanse vrachtschip Rappahannock. De .Columbia Eagle' voer met de ove rige bemanningsleden, onder wie de ka pitein, door naar Cambodja. De twee kapers hebben zich ln Califor- nië bij de bemanning gevoegd. Zij zou- Eolitiek asiel in Cambodja gekre- ebben. Zij zijn nog niet officieel geïdentificeerd. De republikeinse sena tor Mark Hatfield liet echter maandag avond in Washington weten, dat de een Clyde McKay heet en de ander Alvin Glatkowski. Senator Hatfield zei voorts De gezagvoerder van de Columbia Ea gle, is op weg naar Pnom Penh om daar met de Cambodjaanse regering te gaan praten over het lot van zijn schip en de leden van de bemanning die er nog op zitten. Vermoedelijk is de kapitein van een lid van de bemanning vergezeld. Amerika hoopt (fat Cambodja het schip zal vrijgeven. Hierover is evenwel nog niets vernomen. Opgepikt Lot SER-advies over het inkomstenbeleid gevraagd DEN HAAG (ANP) De regering heeft de Sociaal-Economische Raad ge vraagd haar een advies uit te brengen over net inkomensbeleid. In een brief aa,n de SER, ondertekend door de ministers Roolvimk, Witteiveen en Nellissen, wordt herinnerd, aan de behandeling in de eerste kamer van de loonwet, waarbij erop is aangedrongen, dat de regering binnen redelijke ter mijn tot de formulering van een doel bewust inkomensbeleid zal komen. V" In Nieuwspoort zei gister avond minister Beernink, dat de burger vandaag welis waar niet wettelijk verplicht is om zijn stem uit te brengen, maar wel de morele plicht heeft om te gaan stemmen- Van een minister was een dergelijke verklaring min of meer te verwachten. Nederlandse bewindslieden houden van enigszins vermanende mededelingen. En daarin past deze herinnering aan de rechten en plichten van de staatsbur ger. Eerlijk gezegd zouden we het zelf wat anders willen formuleren. /bndaag kan namelijk de burger 1n volle vrijheid beslissen wat hij gaat loen: zijn stem uitbrengen of gewoon thuisblijven en ae politiek de politiek l laten. Als hij er in gemoede van over- jtuigd is. dat hij niet behoort te gaan stemmen, is er niets dat hem kan te genhouden, ook niet de morele plicht die tie minister hem heeft voorgehouden: j Zijn wegblijven is dan een besliste, wel overwogen keus, een politieke daad. even overdacht als het uitbrengen van zijn stem. Daarom 'was naar ons gevoel |de verklaring van de minister iets te een- zijdig: niet zozeer het uitbrengen van leen stern is een morele plicht dan wel Ihet bewust overwegen of men al dan niet zal gaan stemmen en zo ja welke partij of welke man. De mogelijkheid om thuis te blijven is als het ware een extra-lijst- Waar het om gaat ls, dat men weloverwogen besluit te Btemmen of niet. Er mag geen sprake zijn van laksheid. j^AhtllJK zijn er volstrekt 1 ERFURT IN WEST-DUITSLAND HERONTDEKT BONN Om acht uur vanavond vertrekt de speciale trein van bonds kanselier Brandt, een tiental wagons lang, uit Bonn. Tussen 9 en 10 morgenochtend bereikt ze het station van het Oostduitse Erfurt, de stad die kranten en televisie in de bondsrepubliek de afgelopen dagen hebben herontdekt als een staaltje van oud-Duitse bouwkunst (in de oorlog praktisch onbeschadigd gebleven) en bovendien als een histo- risch-interessant centrum. programma met een duidelijk marxis tisch stempel waarop de SPD in de be- ipi Tsaar Alexander I en ln 1891 kwam er het Erfurter programma van de Soci aal-Democratische Party tot stand, een De aankomst van Gorkwins burge meester, Ridder van Rappard bij het ministerie. DEN HAAG (ANP) Minister mr H. K. J. Beernink van binnenlandse zaken heeft dinsdag een onderhoud van bijna tweeëneenhalf uur gehad met burge meester mr L. R. J. Ridder van Rappard van Gorinchem. De minister zal nu zijn beslissing nemen en, naar verwacht wordt, deze via de tweede kamer bekend niaken. Burgemeester Van Rappard zei na afloop niets over het onderhoud te willen meedelen en zich van commen- taarte onthouden. Zoals bekend is. werd de wijze va nbe- sturen van de heer Van Rappard voor elf raadsleden van de gemeente Gorin chem aanleiding om op 13 oktober van het vorige jaar ontslag te men™ T"'~ kwestie leidde reeds tot vrag het tweede-kamerlid dns A. J. Lems (pvda). De commissaris der koningin in de provincie Zuid-Holland, mr J. Klaa- sesz werd gevraagd over de moeilijkhe den in Gorinchem te rapporteren. Ook werd hierover het advies gevraagd van mr H. A. M. T. Kolfschoten, de oud burgemeester van Den Haag. Het rap port en het advies zijn inmiddels aan minister Beernink uitgebracht. Die daar op de heer Van Rappard bij ziel) ont bood. Het onderhoud'öp het departement van binnenlandse zaken duurde kenne lijk langer dan minister Beernink had voorzien. Begonnen om vijf uur. 6tuurde de minister rond half zeven zijn chauf feur weg om mevrouw Beernink op te halen. Om zeven uur bleek de tijd zo te dringen, dat mevrouw Beernink ook op het departement niet langer kon wach ten en zich liet wegbrengen. Daarna duurde het nog bijna een half uur voor de heer Van Rappard gehaast te voet .het Binnenhof verliet. ginjaren haar politiek baseerde. Het is daardoor zeer goed mogelijk dat de naam Erfurt voor de sociaal-democraat Willy- Brandt méér betekent dan voor zijn communistische gastheer Willi Stoph. Maar ook het moderne Erfurt staat in de belangstelling;: een van de industrie centra in de DDR, een stad met een dische hogeschool bovendien. De Deutschlandfunk, de wereldomroep van de bondsrepubliek, die hardnekkig ook weerberichten uit .Mittel-Deutsch- land' blijft verspreiden alsof er geen politieke dooi bestaat, heeft een nieuwe stad aan zijn lijstje toegevoegd: Erfurt. Het is er enkele graden onder nuL Werkrijtuig In een van de twee salonwagons (voorts: twee restauratierijtuigen, vijf slaapwagons en vermoedelijk een werkrijtuig voor de veertig Westduitse journalisten die het recht DEVENTER (ANP) Onder handelingen over verkoop van de vleeswarenfabrïeken van het AK- ZO-concern aan Unilever zijn in een vergevorderd stadium. Dit is dinsdag meegedeeld aan het per soneel van de fabrieken van Anton Hu- nink in Deventer. De vleesgroep van het AKZO-concern, die men aan Unile ver wil verkopen, omvat behalve de An ton Hunink fabrieken. Zwanenberg te Oss, Noaok te Amersfoort en de Uit- hoornse Bacon Centrale te Uithoorn. Er was gisteravond geen commentaar van de betrokken concerns beschikbaar. Het zou in de bedoeling liggen vanda kendheid te geven aan de plannen. hebben mee te reizen) zal Brandt voor het laatst aandacht besteden aan zijn toespraak tot Stoph. Hij heeft er het weekeinde aan gewerkt, vervolgeus zijn naaste adviseurs om een kritische beoordeling gevraagd, daarna het 6tuk aan het kabinet voorgelegd en tenslotte de opmerkin gen van oppositieleiders in overwe ging genomen. Stoph wordt dua geconfronteerd met een doorwrocht stuk werk, waarvan in n wordt verondersteld dat het de (Zie slot pag. 3 kol. 4) MINDER EENHEDEN OP HERHALING HILVERSUM (GPD) Bij de v< dit jaar voor (le koninklijke landmacht vastgestelde herhalingsoefeningen zullen minder eenheden onder de wapenen ko men dan in vorige jaren. De oorzaak hiervan is de noodzaak de grootst mo gelijke zuinigheid te betrachten ener zijds en de beproeving van een nieuwe opzet voor de in de komende jaren te houden herhalingsoefeningen anderzijds. De oefeningen zullen in 1970 maximaal 3 weken duren. Aldus het mededelingen blad voor reserve-officieren van de ko ninklijke land- en luchtmacht. Er kennen dit laar drie infanterieba- taljons op, die alle behoren tot de 52ste infanteriebrigade van de vijfde infante riedivisie. Het betreft hier 51, 52 en 57 infante- riebataljon, waarvoor achtereenvolgens de volgende oefenperioden zijn vastge steld: 2-21 februari, 2-21 maart en 6-25 april. Verder komt ln de periode van 25 mei- 13 juni de 134ste afdeling veldartillerie (155 mm hauwitzer getrokken) onder de wapenen. ln 1970 zullen geen mobilisabele ter ritoriale eenheden onder de wapenen ko- BONN (REUTER) Polen heeft Bonn voorgesteld de in januari afgebroken handelsbesprekingen deze maand in Bonn te hervatten, zo heeft een woord voerder van het Westduitse ministerie van economische zaken gisteren gezegd. een menigte dienstplichtigen jarlement van de Amerikaanse staat Massachusetts maandag met 136 tegen 89 stemmen een wetsontwerp aanvaardt, waarbij het elke inwoner van die staat verboden is in het leger te dienen in echtszone zonder dat door het Am mse congres een formele oorlogsver klaring is aanvaard. De wet verplicht de officier van Justl-1nFV HA40 A VP) Dp Tunesische DJAKARTA Tijdens een be zoek aan het hoofdkwartier van de Indonesische luchtmacht is prins Bernhard onderscheiden met de ere1-wing van de lucht macht. Het insigne werd de prins opgespeld door de chef-staf van de Indonessiche luchtmacht, ge neraal Suwoto Sukendar. an overtuigd, dat in de Zeeuwse situatie een der gelijke overweging er toe leidt, dat da Zeeuwse stemgerechtigden welbewust hun stem zullen uitbrengen. Zij hebben er reden toe. In de afgelopen weken is in deze provincie duidelijk geworden, dat Zeeuwse beleidsoverwegingen het: zwaarste accent ln de verkiezingsstrijd hebben gekregen. Daarbij kwamen voor al vraagstukken van de Zeeuwse ont wikkeling in de komende jaren aan da orde: de woordvoerders van de politieke partijen hebben in de verkiezingsstrijd niet geschroomd te zeggen hoe zij over deze zaken dachten. En voor zover dat nodig was, hebben tijdens allerlei bij eenkomsten de kiezers nog weer nade#S uitspraken uitgelokt: men weet nu zo langzamerhand wie voor wat staat. In dit licht gezien is er ln deze provincie geen reden om vandaag thuis te blijven. Het gaat namelijk om Zeeland in de Ja ren zeventig. Bourguiba jr naar Nederland VEERTIEN OFFICIEREN VAN PLICHTSVERZUIM BESCHULDIGD WASHINGTON (DPA, AFP, RTR) Het Pentagon, het Ame rikaanse ministerie van defensie, heeft veertien officieren, onder wie twee generaals, beschuldigd van achterhouding van gegevens over de beweerde massamoord in het Zuidvietnamese dorp My Lai. Tijdens een persconferentie in het minis terie verklaarde dinsdag minister van defensie Stanley Resor, dat de officie ren ervan -worden beschuldigd het inci dent niet geméld en ook niet onderzocht te hebben. In de formele akte van be schuldiging wordt de officieren .veron achtzaming van hun plicht' en .nalatig heid bij de naleving van wettelijke voor schriften' verweten. PvdA wil een proef nemen met peuterschool' YERSEKE Herindeling van gemeenten brengt kosten met zich mee, zeker op korte ter mijn. Dat bleek dinsdagavond zeer duidelijk bij de begrotings behandeling van de nieuwe ge meente Reimerswaal, de eerste van de vier nieuwe Zuidbeve- landse gemeenten, die de be groting voor 1970 gereed had. De begroting van Reimerswaal is zeker geen beleidsstuk, maar duidelijk een .werkbegroting'. Dit schreven burgemeester en wethouders reeds in hun aan biedingsbrief, het werd door de fractievoorzitters in hun alge mene beschouwingen beaamd. In de begroting zijn geen nieuwe ka- pitaalswerlten beraamd. Bij een post onvoorzien van 12.000 gulden moet de jonge gemeente rekening houden met. nog niet in de begroting ver werkte kapitaalslasten van 150.000 gulden, voortvloeiende uit investerin gen, waartoe gemeenteraden van de opgeheven genieenten kort voor de herindeling nog besloten. Zeker kan wordeoi gesteld, dat de tekorten met nog eens 100.000 gul den zullen oplopen. Reimerswaal be vindt zich dan ook in de weinig be nijdenswaardige situatie, dat wel licht voor de komende jaren een aan vullende bijdrage uit de rijks-ge- meentepot moet worden gevraagd. Het mogelijke gevolg hiervan is, dat de gemeente voor zijn uitgaven on der direct toezicht van het rijk komt te staan, en dat willen b en w zo- veed mogelijk voorkomen. De fractievoorzitters toonden in him algemene beschouwingen begrip voor de financiële moeilijkheden van de gemeente. De meesten van hen za gen in, dat de directe voordelen van ae herindeling pas op de langere duur zullen blijken. In de meeste beschou wingen werd grote aandacht besteed aan de verdere toekomst. Zo be pleitte allen inspraak van de ge meente in het Reimerswaalplan. ,We moeten voorkomen dat het gaat van .over u, zonder u', aldus de heer P. C. van Putten (air) Reimerswaalgroep Burgemeester mr C. Pijl Hogeweg kon allen geruststellen: er is sinds kort een .Reimerswaalgroep' inge steld, die zich niet liet plan zal be zighouden. In de groep hebben onder meer zitting: een gs-lid uit Zeeland en één uit Brabant, de ETI en PPD- directeuren uit Brabant en Zeeland en vertegenwoordigers van de be trokken Brabantse en Zeeuwse ge meenten. Voor Reimerswaal Ls dat de burgemeester. Hij zal dus volledig op de hoogte blijven vap alle plan nen en besluiten. PvdA-fractievoorzibter J. B. Kor- stanje pleitte in zijn algemene be schouwing voor bezinning op de toe komstige planologie van de gemeen ten. Het leek hem een heilloze weg. om de huidige kernen alsmaar uit te breiden. Hij stelde voor, de be staande bestemmingsplannen uit te voeren en dan een functionele raad. bestaande uit raadsleden en betrok ken inwoners te laten bestuderen, waar het nieuwe centrum van de ge meente moet komen. Voor het instel len van deze raad diende hij een motie 1» De mobie werd hem door de burge meester ontraden, omdat de kwestie nu niet te overzien is. Het stuk kwam niet in stemming. Een tweede motie van de PvdA, voor het instel len van een jeugdraad, een culture- !e raad, een" sportraad en een be jaarden raad, werd door b en w on middellijk overgenomen. Deze raden zullen verslagen moeten maken, waaruit b en w één beleidsnota kun nen samenstellen voor de vrijetijds besteding in de hele gemeente Rei merswaal. De raden moeten volgens de PvdA nauw samenwerken met de Stichting Zeeland. De burgemeester zegde toe, in een komende raadsvergadering met (Zie slot pag. 2 kol. 4) Generaals De hoogste in rang van de veertien is de generaal -majoor Samuel W. Koster, die op het moment waarop massamoord zou hebben plaatsgevon den 16 maart 1968 comman dant was van de .americal',-divisie, waartoe de eenheid behoorde die meer dan honderd moorden op Zwid- vietnamese burgers ten laste wordt gelegd. Onder de beschuldigden is voorts Kosters toenmalige plaatsvervanger, brigade-generaal "George H. Toung. Generaal Koster is thans directeur van de békende militaire academie in West Point. Direct nadat de beschuldigingen waren bekendgemaakt legde generaal Koster deze functie neer. Hij riep de 3700 ka- detten van de krijgsschool bijeen en deelde mee, dat hij verzocht had van de leiding van het instituut te worden ontheven. ,ïk wil, dat u de eerste bent die ervan op de hoogte wordt gesteld, dat ik West Point weldra zal verlaten zei hij. Meineed Behalve de tegen de veertien officieren in het algemeen ingebrachte beschuldi gingen is de commandant van de elfde i nfanterie-brigade, overste Oran Hen derson. tevens .memeed' en het afleg gen van een .valse officiële verklaring' ten laste gelegd. De beschuldigingen zijn het resultaat van een onderzoek, dat een commissie van het Pentagon onder leiding van generaal William Peers op 24 december vorig jaar is begonnen. Dit onderzoek hield rich niet niet de gebeurtenissen in My Lai op zich bezig, het richtte zich uitsluitend op de wijze, waarop de betrokken instanties op berichten over de massamoord hebben gereageerd.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1970 | | pagina 1