PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT NIXON MAAKT BESLUIT NOG DEZE WEEK BEKEND Cambodjaanse marine entert Columbia Eagle Dr Kruisinga: ,Nog niet akkoord met vestiging Pechiney in Sloegebied' Besprekingen in Paramaribo SURINAME EN ANTILLEN KRIJGEN AFDELING BUITENLANDSE ZAKEN NIPO: DERTIEN PROCENT VAN KIEZERS ZAL NIET STEMMEN Schakel- hanengevecht Vandaag in de krant... Vliegtuigongeluk op Danang Zwitsers consulaat in Rhodesië dicht Zwenking naar rechts in Finland ,DE INSPRAAK IS OPTIMAAL' 213e jaargang - no. 65 WAARIN OPGENOMEN DE M IDD ELB U RG SE, VLI SSI NGS E, GOESE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN Dinsdag 17 maart 1970 Friese boeren in ie rouw Pagina 9 Willtr 56.60. UI 5144 (b 00 rod 3S0B, adv 01186584. exp 2751) WAPENLEVERANTIES AAN ISRAËL AMBASSADEUR RABIN Man verdronken NIEUWOLDA (ANP) In Nieuwolda (Gr) is zondagavond de 66-jarige lieer H. Knapper in een sloot langs de hoofd weg geraakt en verdronken. De man is waarschijnlijk door de duisternis misleid. De staking der Parijse journalisten is maandagavond geëindigd. Zij heeft een dag geduurd. De journalisten krij gen een salarisverhoging van 7 percent plus nog andere emolumenten. WASHINGTON, JERUZALEM (AFP, RTR, GPD, AP) De Ame rikaanse regering zal deze week bekendmaken of zij meer militaire vliegtuigen aan Israël zal leveren, zo is door het Witte Huis bekend gemaakt. Besteld zijn 25 Phantoms en een 80-tal Skyhawks. Volgens onbevestigde persberichten zou de regering het Israëlische verzoek afwijzen, omdat de superioriteit van Israël in de lucht groot genoeg zou worden geacht. Eventueel zouden nog slechts enkele stuks wor den geleverd. Volgens het Japanse persbureau Kyodo zouden de Verenigde Staten en de Sowjet-Unie zijn overeenge komen, voorlopig een embargo op wapenleveranties aan Israël en de Arabische landen in acht te nemen. Dit meldt het persbureau uit de Li banese hoofdstad Beiroet. Kyodo zegt het nieuws van welingelichte zijde vernomen te hebben. De twee grote mogenheden zouden hiermee willen voorkomen dat het conflict in dit gebied weer oplaait, voor dat VN-gazant Gunnar Jarring zijn vredesmissie kan hervatten. Ook schijnen zij hiermee gevolg te hebben gegeven aan de oproep van VN-secretaris-generaal Thant, om voor den duur van Jarrings missie de wapenleveranties aan Israël en de Arabische landen te staken. met klem een bericht in ,Ha'arets', dat (Ie Israëlische ambassadeur in Washing ton, luitenant-generaal B. D. Jitschak Rabin, voor overleg met spoed naar Is raël was ontboden. Nog geen vieren twintig uur later zat de diplomaat in Tel Aviv tegenover minister-president Golda Meir en minister van defensie aan in de loop van het weekeinde nog andere ministers zouden deelnemen en die tenslotte uitmondde in een leven dige discussie in de wekelijkse verga dering van het kabinet, die om lekkages te voorkomen officieel gelijkgeschakeld werd met een zitting van de ministe riële commissie voor defensiezaken. Klappen uit de school was dus uitge sloten. Maar alle geheimhouding kon niet beletten, dat in politieke kringen druk gespeculeerd werd over de redenen, die de regering hadden bewogen de am bassadeur met zoveel ongebruikelijke haast naar Jeruzalem te roepen. Het soheen sommigen toe. dat een princi piële ommezwaai aan Amerikaanse leant besprekingen op het hoogste niveau en met maximale spoed nodig maakte. Concessies Nixons beslissing op Golda Meirs PARAMARIBO (ANP) De Nederlandse regering is met de regering en van Suriname en de Nederlandse Antillen in overleg getreden over de totstandkoming van een rijkswet teneinde deze rijkspartners meer autonomie te verlenen bij het sluiten van bui tenlandse overeenkomsten. Dit heeft de Nederlandse minister van buitenlandse zaken mr J. Luns, maandagmiddag op een persconferentie te Paramaribo verklaard. De bewindsman zei voorts dat de voorbereidingen ter vestiging van afde lingen van zijn ministerie in de beide landen in een ver gevrderd stadium verkeren. Hij acht het van groot belang dat hierdoor ter zijner tijd inten siever contact met de regeringen dezer landen mogelijk zal zijn. Boven dien zullen Suriname en de Nederlandse Antillen op weg naar de nationale zelfstandigheid ongetwijfeld ervaringen opdoen tav het buitenlands beleid. Met betrekking tot het grensgeschil tussen Suriname en Guyana gaf minister Luns als zijn mening te kennen dat dit aan de conferentieta fel dient te worden opgelost, zodra men is teruggekeerd tot de toestand die bestond voor de bezetting van gedeelten van het omstreden gebied door Guyanese troepen. ste weken afhankelijk zijn gesteld van Israëlische concessies op politiek terrein. Het zou hier, om iets te noe men gaan, om punten als een Isra ëlische instemming met ontruiming van bezet gebied ook zonder vrede, en een meer positieve belangstel ling van Israëlische kant voor ae re> •geling, zoals die in december jl door de Amerikaanse minister van buiten landse zakenv William Rogers, was geformuleerd. Het is in dit stadium moeilijk te zeggen hoe de zaken liggen. Zeker is dat er Washington veel aan gelegen is Israël te genezen van zijn nog uit 1956 date rend wantrouwen en het te winnen voor het Amerikaanse standpunt, dat op ge ven en nemen berust. Maar de bewe ring, dat dit verlangen op het State Department de idee van een package deal heeft verkregen, waarvan de com ponenten onafscheidelijk met elkaar zijn verbonden, beschouwt men in Jeruzalem wat ver te zijn gezocht. Toen ambassadeur Rabin maandagmor gen naar zijn standplaats terugkeerde, verklaarde hij alleen, dat hij hard zon moeten vechten. Waarom en waartegen liet hij aan de verbeelding van de jour nalisten over die naar do luchthaven waren gekomen en graag wat meer con crete dingen hadden willen vernemen over de redenen van zijn verrasende weekend-reis. (Van onze parlementaire redactie! DEN HAAG Volgens een Ni- po-onderzoek, dat twee weken ge leden onder 411 stemgerechtigden is gehouden, is 77 procent van de kiezers van plan woensdag zijn stem uit te brengen. Dertien procent blijft in ieder ge val thuis, tien procent was op het moment van het onderzoek nog in twijfel. Naar leeftijd gerekend zit de grootste groep thuisblijvers onder kiezers boven de 65 jaar. De grootste opkomst valt te ver wachten in de groep van 45 tot 60 jaar (85 procent) en in de groep van 21 tot 24 jaar (81 pro cent). De aanhang van de KVP brokkelt steeds verder af, aldus de opinie onderzoeken van het Nipo. De cijferopstelling (in kamerze tels), gebaseerd op de Nipo-onder- zoeken: respectievelijk 1967 - be gin 1970 - maart 1970. KVP 39 33 31 PvdA 37 37 38 WD 17 18 17 ARP 15 13 13 CHU D '66 18 PSP CPN 5 5 6 PPR 3 4 5 De diverse andere kleine partijen zijn niet genoemd, omdat er niet voldoende zekerheid bestaat, dat zij voldoende in de steekproeven waren vertegenwoordigd. De trouw van de AR-luezers is bij dit recente Nipo-onderzoek het grootst: 95 procent. Hierop vol gen D '66 (85). PvdA (83), CHU (83), WD (82) en dan van vijf grootste partijen als de KVP met 76 procent. Het Nipo-onderzoek wijst iiit, dat de belangstelling voor de komen de verkiezingen bij de aanhang van de CPN en de Boerenpartij bijzonder laag is, respectievelijk 63 en 60 procent. Op de bovenste foto: de F urmen, een zusterschip van de Columia Eagle. Onderste foto: de kotter Mellon van de Amerikaanse kust wacht, die naar de Columbia Eagle is gestuurd om het schip in de ga ten te houden Bjj menigeen staat de poli tiek in een kwade reuk. Wjffi Waarom? Daarop zouden wel- Hcht diegenen een antwoord kunnen geven, die gisteravond El de televisie-uitzending van de NCRV-rubriek Hier en Nu hebben gezien. Het ging hier om een politieke kermis van de slechtste soort, eigenlijk alleen maar in staat om het politiek bedrijf in diskrediet te brengen. Het betrof een schakelprogramma, zo als dat heet: in Leeuwarden waren tij dens een bijeenkomst van de drie grote confessionele partijen de fractievoor zitters Biesheuvel, Schmeizer en Melle- ma als standwerkers bezig, in Maas tricht werd dit nobele ambacht uitge oefend door PvdA-fractievoorzitter Den Uyl. Dank zij de zegeningen van de mo derne techniek konden deze vier met sikaar voor het front van het tv-kijken- de deel van het Nederlandse volk debat teren. Helaas werd het een nare voor stelling: de heren politici probeerden elkaar vliegen af te vangen, waarbij het om zaken ging die misschien ln de twee de kamer van levensgroot belang zijn. maar die in een debat temidden van roe rige kiezers niet die geladenheid krijgen, die er rond het Binnenhof aan wordt gegeven. We hebben naar een vergelijking zit ten zoeken. Leek dit debat op een voetbalwedstrijd met hese supporters? Of op een boksmatch, waarbij zo af en toe iemand in de touwen gaat Het had eigenlijk nog het meeste weg van een hanengevecht met een joelend en ap plaudisserend publiek- Een schakel-ha nengevecht. En dat, omdat morgen in Nederland de staten van de provincie» moeten worden gekozen. We zouden dat bijna vergeten: in Leeuwarden en Maas tricht hebben de heren het woord .pro vincie' niet genoemd, men bleef kisse- vitten over het eeuwige onderwerp van de .neutralisering van de progressie- factor" en natuurlijk over artikel acht van de loonwet. Een vreemde zaak, vooral eigenaardig (om niet te zeggen: ftiuitlij* POKKEN-EPIDEMIE IN WEST-DUITSLAND VOORBIJ BONN (DPA) Het pokkengevaar in West-Duitsland is geweken. Het West- duitse ministerie van volksgezondheid maakte maandag bekend, dat het dis trict Meschede waar in Januari een epedemie was uitgebroken pokken- vrij is. Tijdens de epidemie stierven twee men sen aan pokken en bezweken twee an dere aan complicaties in samenhang met andere ziekten. Prijsbeleid MINISTER Nelissen houdt voorlo pig vast aan een strak prijsbeleid. Tegenover de leden van de vaste kamercommissie heeft hij zijn be zorgdheid uitgesproken over het prijsverloop in het buitenland, met name West-Duitsland (pagina 3). Pendel ROTTERDAM verliest de Bra bantse en Zeeuwse pendel. (pag. 4) Milieuhygiëne IN DE STRIJD tegen de luchtver vuiling wordt vooruitgang ge boekt. Dit heeft hoofdinspecteur Groen van .volksgezondheid' in Rotterdam verklaard. In Middel burg heeft staatssecretaris Krui singa een onderzoek naar de Endo- sulfanvergiftiging van de Rijn aan gekondigd en voorts is gisteren bekendheid gegeven aan samen werking met West-Duitsland op het gebied vam de milieuhygiëne (pagina 9). Binnen- en buitenlands nieuws: pag. 1, 3. 9. Zeeuws nieuwspag. 2, 4, 5, 7 Sport: pag. 11 Radio en tv: pag. 13. Financieel nieuws: pag. 15. SCHIPHOL: de eerste deelneem ster aan het komende Eurovisie songfestival, het 18-jarige Ierse zangeresje JDatia' is gisteravond in gezelschap van moeder en oma op Schiphol aangekomen. SAIGON (RTR) Op de grote Ameri kaanse luchtmachtbasis Danang in Zuid- Vietnam is maandag een verkennings vliegtuig van de Amerikaanse marine met 31 passagiers aan boord verongelukt. 22 van de inzittenden allen Amerika nen zijn om het leven gekomen. De negen overlevenden zijn naar ziekenhui zen van Danang overgebracht. Het ongeluk met het toestel een Su- perconstellatiön EC-121 gebeurde bij het landen. Verscheidene geparkeerde vliegtuigen werden beschadigd, aldus een Amerikaanse militaire woordvoerder. WASHINGTON (RTR) Twee gewapende zeelieden zijn door Cambodjaanse autoriteiten maan dag gevangengenomen nadat zij zaterdag aan het muiten zouden zijn geslagen en een Amerikaans munitieschip gedwongen hadden de territoriale wateren van Cam bodja binnen te varen, zo heeft het Amerikaanse ministerie van defen sie bekendgemaakt. De twee man nen hebben in Cambodja politiek asiel gevraagd. Cambodja heeft de VS meegedeeld dat dit land het verzoek wil inwilligen. Een woordvoerder van het Amerikaanse ministerie van defensie liet doorscheme ren. dat da muiters enkele scheepsoffi cieren van de Columbia Eagle gevangen hadden genomen, waarna het schip koers had gezet naar Cambodja. De Columbia Eagle is een 7.600 ton metend schip van een Amerikaanse rederij, de Columbia SS Company, en vaart onder charter voor de Amerikaanse marine. Het had een bemanning van 39 koppen. Volgens het ministerie zijn nu vier Amerikaanse marineschepen in de nabijheid van het schip dat voor anker is gegaan bij een klein eilandje, ongeveer acht km ten westen van de Cambodjaanse haven Si- hanoukville. Jerry Friedheim, de officiële woord voerder van het Amerikaanse minis terie van defensie, zei dat 24 be manningsleden, die de Columbia Ea- fle in de reddingboten verlaten had- en, waren opgapikt door een ander Amerikaans vrachtschip, de Rappa hannock. Het ministerie beschikt over de namen van de twee muiters, maar wil deze voorlopig nog niet vrijgeven. Het tweetal is aan land gebracht nadat twee boten van de Cambodjaanse ma rine ter plaatse waren gekomen. Een aantal Cambodjaanse marine-officieren bevond zich nu aan boord van het Ame rikaanse schip. Da .Columbia Eagle' moet zijn lading bommen en ander oor logstuig in Thailand afleveren. Deze is vermoedelijk bestemd voor militaire ba ses aldaar, vanwaar de Amerikaanse luchtmacht tegen de communistische strijdkrachten in Zuid-Vietnam Ho Tsji-Minh-route opereert. Vredesbeweging De woordvoerder van het Pentagon wil de niet ingaan op de door journalisten geuite veronderstelling, dat een Ameri kaanse vredesbeweging de hand in de muiterij zou hebben. Hij zei dat er geen inlichtingen waren, die een dergelijke veronderstelling steunen. Vierentwintig van de 39 bemanningsleden, die de .Co lumbia Eagle' hebben verlaten, zouden dit gedaan hebben omdat met een bom aanslag op het schip was gedreigd. schizofreen) in pro vincies, waar partijen hartelijk samenwer ken in colleges van gedeputeerde staten, terwijl ze elkaar te vuur en te zwaard op het nationale vlak bestrijden- In Leeuwarden trad schter op zeker moment een verstandig man naar voren, als we het goed heb ben gezien was het Wiebenga, gehar nast antirevolutionair, lid van Fries- lands staten en verbonden aan het pro- j testants-ehristelijke Fries Dagblad. Hij riep de heren tot de orde door er op te wijzen, dat het bij de komende verkie zingen om de provincies gaat. Maar zijn stem was die eens roependen in een la- I waaierige woestijn. In het begin van de avond was in een andere actualiteitenrubriek, namelijk in Achter het Nieuws van de Vara, de I uitslag van een opinie-onderzoek mee gedeeld over het vervallen van de op komstplicht. Daaruit bleek, dat 77% van de stemgerechtigden van plan is te gaan stemmen, 13% zou niet gaan en 10% weet het nog niet, aldus de Nipo- enquéte. Op grond daarvan zei Tania van Achter het Nieuws te verwachten, dat morgen om en bij 83% van de kiezers naar de stembus zal gaan. Mor genavond weten we of het klopt. Als achter onmiddellijk na het schakeldebat Leeuwarden-Maastricht zou zijn geën quêteerd, dan had wel eens een ongun stiger uitslag uit dit opinieonderzoek te voorschijn kunnen komen, zo vrezen we. Discussies als die tussen Maastricht en Leeuwarden gisteravond zullen het aantal twijfelaars vermoedelijk eerder tot thuisblijven nopen dan tot stemmen. Niettemin is het te hopen, dat - ook in Zeeland - de kiezer verstandiger zal zijn dan de nationale partijbonzen. Het gaat morgen immera om gewestelijke zaken in eerste instantie, niet om het kabinet- De Jong. Laten we daarom de discussie» tussen Maastricht en Leeuwarden van gisteravond maar vergeten: de partij- vernieuwing komt in 1971 aan de orde. Of misschien zelfs dan nog niet ALLEEN ALS AAN MAXIMALE EISEN WORDT VOLDAAN' BERN (RTR) Zwitserland heeft maandag bekendgemaakt dat het zijn consulaat in Rhodesië zal shiiten. Het besluit tot sluiting over te gaan is ge nomen op een kabinetsbijeenkomst die (Van onze correspondent) maandagmorgen in Bern is gehouden. HELSINKI De parlementsverkiezin- Het Zwitserse consulaat in Johannes- gen, die gisteravond in Finland werden burg zal de belangen van de Zwitserse afgesloten, hebben tot een nederlaag burgers in Rhodesië behartigen. Alleen van de socialistische partijen geleid. De Zuid-Afrika, Portugal en Griekenland j zetelverdeling, die vroeger 103-97 was hebben nu nog consulaten in Salisbury, ten voordele van de socialistische par tijen, Ls nu veranderd in 91-109. Zoals reeds werd verwacht kreeg de extreem-rechtse partij onder leiding van Veikko Vinnamo een ruime zetel winst vergeleken met de verkiezingen van 1966. Onduidelijk is het of het hier om ontevreden kiezers gaat, die hun on genoegen met de bestaande coalitie ken- >aar wilden maken, maar in ieder ge- ral boekte Vinnamo's partij 6.4 procent .neer stemmen, hetgeen hem negen par lementszetels opleverde, De Sociaal-Democratische Partij ver loor twee zetels (van 55 naar 53), maar blijft in iedere geval de grootste partij in het tweehonderd zetels tellende par lement. Met een teruggang van zeven zetels behoort de centrumpartij tot de groot ste verliezers. MIDDELBURG Staatssecre taris Kruisinga (volksgezond heid) verwacht dat de nieuwe wet op de bestrijding van lucht verontreiniging in het staats blad zal zijn verschenen, voor dat Pechiney in het Sloegebied met zijn aluminiumfabriek gaat draaien'. Hij zei dat maandag avond in Middelburg' in een ge sprek met de pers, voorafgaan de aan een politieke vergade ring. ,Op het ogenblik is nog geen afgeronde beslissing over deze vestiging genomen', aldus de bewindsman. ,Tk ben nog niet zover dat ik zeg: akkoord met Pechiney. Alleen als aan de maximale voorwaarden op liet gebied van luchtverontreini ging wordt voldaan kunnen wij dit bedrijf accepteren. Wij (de drie overheden: rijk, provincie en de gemeente Vlissingen, partners in het zogenaamde convenant stellen die voorwaarden Nadrukkelijk maakte de staatssecre taris ons duidelijk dat er de laatste jaren een nieuwe vorm van beleid is gekomen op het gebied van de milieu hygiëne. waarbij de inspraak van de kant van de bevolking zoals hij het formuleerde .optimaal is ver zekerd'. De constructie van een con venant, waarbij de drie overheden af spreken gezamenlijk eenzijdig de voorwaarden aan het bedrijf op te heffen en waarbij de gemeente uit eindelijk de hinderwetvergunning af geeft is daarvoor volgens de bewinds man een garantie. Wanneer straks de nieuwe wet op de bestrijding van luchtverontreiniging functioneert moet het provinciaal bestuur de vergun ning afgeven. Op grond van de voorwaarden, die de overheden dus stellen zal Pechiney uiteindelijk moeten beslissen of z;j deze aluuiiniumfabriek in het Sloe gebied al dan niet in produfctie brengt, ,33c kan me voorstellen, dat ze te streng worden. En ik vraag me af, of het bedrijf zich tevoren goed heeft gerealiseerd, welk een streng regime er hier in Nederland op het gebied van de milieuhygiëne heerst', aldus de heer Kruisinga" in antwoord op een desbetreffende vraag. Hij gaf dit duidelijke overzicht van de stand van zaken op dit moment, toen de bewindsman via een vraag nog eens in herinnering werd ge bracht dat begin vorig jaar de toen malige. minister van economische za ken, mr De Bloeit het vestigings- besluit van Pechiney als een overwin ning van het industriebeleid had be kendgemaakt. Dr Kruisinga wilde ook het misverstand nog wel even uit de weg ruimen als zou zijn departement niet van liet begin af bij de onderhan delingen met Pechiney betrokken zijn ,De zaak is in het kabinet behandeld. Maar dat betekent nog niet, dat er mijnerzijds van een akkoord sprake is'. Hij wees er nog op dat momen teel een speciale technische commis sie het produktieproces van Pechi- nev bestudeert. En zoals hij al eerder i had aangekondigd: ,Het eindadvies van deze commissie zal naar buiten worden gebracht en daarbij ook alle relevante rapporten'. Vraag: .Maar intussen bouwt Pechi ney in het Sloegebied....?' Drs Krui singa: ,Dat is voor hun eigen risico'. Vraag: ,Komt men bij de PZEM dan niet erg verlegen te zitten met de kerncentrale Borssale, wanneer even tueel de vestiging van Pechiney niet zou doorgaan?' Drs Kruisinga: ,Die kerncentrale kan Zie slot pag .2 kol2\ VROUW ZWAAR GESTRAFT.... DORDRECHT (ANP) Op het hoofdbureau van politie in Dord recht, werd zondagnacht een man, die na een hevige ruzie zijn vrouw had verlaten gastvrij ontvangen. Hij had alvast een begin gemaakt met de boedelscheiding, want hij bracht zijn televisietoestel mee. ,Daar zal zc niet meer van genie ten'. aldus de boze echtvriend. De wachtcommandant toonde begrip. Omdat hij het niet raadzaam achtte de man midden in de nacht met zijn televisietoestel weg te sturen, werd hem, zoals in het rerd gem verleend.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1970 | | pagina 1