PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT MEER STEUN VOOR FRUITTEELT Tunnel onder kanaal door Z.-Beveland Aankondiging minister in 2e kamer: Beleid Lardinois niet gekritiseerd Regeringspartijen steunen versoepeling woonruimtewet Nog geen oplossing Italiaanse crisis Mislukte inbraak bij juwelier in de Kalverstraat Vandaag in de krant... GEKAAPT L1MLIEGTUIG STAAT MET PECH (EN 77 INZITTENDEN) OP VLIEGVELD IN COLUMBIA Veel gemeenten vroegen uitstel Volkswagengeen bedrijf in Tilburg Watersportbedrijf in Loosdrecht afgebrand Apeldoorner begint eigen telefooncentrale IN DUBBELE RIJKSWEG-58 213e laargang - no. 61 WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN r. Véld» «a F ctl» O. A. d« K< lel. 76S1 (bun «rlenll. 6. Donderdag 12 maart 1970 Vergeldings expeditie Pagina 13 Giro 359300 LARDINOIS BEJAARDEN BETEN FLINK VAN ZICH AF MEPPEL (ANP) Naar eerst woens dag bekend is geworden is een (mis lukte) roofoverval gepleegd op twee be jaarde boeren, de halfbroers Bertus Len- sen (70) en Meeuwis Bolding (74). De beide broers, die samen in een boerderij aan liet Oosteinde wonen, kwanten in het nachtelijk duister oog-in-oog te staan met twee indringers. Zij (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG Minister Lardinois van landbouw heeft gisteren in de tweede kamer meegedeeld dat hij nieuwe steunmaatregelen voor de fruittelers zal goedkeuren. Het zijn maatregelen in het kader van het ontwikkelings- en saneringsfonds, die inhouden dat voor bedrijfs beëindiging volgend jaar geen maximumgrens meer gesteld zal wor den aan het inkomen. Bovendien zal boven de bestaande EEG-rege- ling een bedrag van 1200 gulden extra premie beschikbaar worden gesteld bij algehele bedrfijsbeëindiging. Verder is de minister bereid een extra subsidie te geven, onder be paalde voorwaarden, bij de fusies van veilingen, terwijl vrijdag a.s. reeds overleg zal worden gepleegd over een eventuele verlaging van de pachtnormen. Het overleg over de regeling voor een overbrug gingskrediet zal worden bespoedigd. de eerste schrik heen en jvecht, waarhij er ontstond een hevig de indringers een koew broers een Ijzeren staaf hanteerde. De indringers gingen al spoedig op de vlucht. Hoewel beide broers bij het gevecht een flinke hoofdwond hadden opgelopen, raadpleegden zij geen dokter en lichtten zij ook de politie niet in over de over val. De rijkspolitie van Ruinerwold kreeg pas een week later lucht van wat er gebeurd was. Zij begon met nasporin gen. Inmiddels is in Rotterdam een man aangehouden, die vermoedelijk bij de overval betrokken is geweest. Het is waarschijnlijk dat er deze week nog en kele arrestaties zullen volgen. Voor Ber tus Lensen en Meeuwes Boldilng, die al enige malen bezoek hebben gehad van rechercheurs uit Rotterdam, hoeft het allemaal niet. ,Wat heb je aan al die trammelant', zegen zij... AMSTERDAN (ANP) Mogelijk ge ïnspireerd door de geslaagde inbraak bij de juwelier Siehel in de Amsterdam se Kalverstraat, hebben twee inbrekers gisternacht gebracht hun slag te slaan Dij het juweliersbedrijf Paola Rossi m dezelfde winkelstraat. Hun plan werd echter doorkruist door het i.n werking treden van een stil alarm, waardoor de politie hen kon verrassen. Het twee tal bevond zich op dat moment bij de vibrines in de winkel, maar vluchtte toen zij zich ontdekt zagen via het eveneens in het perceel gevestigde ge schenkenhuis .Reveillon' naar boven. Zij werden tenslotte aangehouden in het naastgelegen pand, dat nog in aanbouw is. Verborgen onder bouwmateriaal trof fen de politiemannen hun plastic zak met onder andere gouden horloges aan. De verdachten, de 29-jarige schilder L. W. B. en de 30-jarige lasser D. J. W. moeten via de nieuwbouw ook naar bin nen zijn gedrongen. Vastgesteld is dat op de vierde verdieping een ruit was vernield waardoor zij in de juweliers- zaak konden komen. Ee.n derde ver dachte, de 20-jarige monteur H. T., werd op straat aangehouden. Hij zou als uit kijk hebben gefungeerd. De Nederlandse fruitteelt heeft drin gend extra hulp van de overheid nodig. Dat is gisteren in de tweede kamer nog eens duidelijk gebleken tijdens de in terpellatie van de heer Zijlstra (ar). Tot voor kort was de fruitteelt een bij zonder bloeiende bedrijfstak. Thans wordt ze echter met de onder gang bedreigd. De heer Zijlstra noemde cijfers, waarmee hij illustreerde dat 10.000 fruïtteeltbedrijven en 14.000 ge mengde bedrijven in moeilijkheden ver keren. De prijzenmarkt voor het fruit is j volkomen ineengestort. De gemiddelde marktprijzen liggen voor appels momen teel 30 tot 60 proeent lager dan in fe bruari vorig jaar. De resultaten van 1966 gaven een verlies van proeent pei 100 gulden kosten aan. In 1968 bedroeg dit percentage 23 en voor 1969 zijn de resultaten waarschijnlijk nog slechter. Tegenover deze problemen in Nederland staat bovendien een produktiestijging van fruit in Italië met 35 proeent en in Frankrijk met liefst 200 procent. Burgemeester Goes krijgt aldus minister Beernink nog deze maand zijn nieuwe burgemeester (pagina 2) Consulaat DE regering heeft besloten het consulaat in Rhodesië te sluiten (pag. 3). Ontploffing Op het strand van Domburg is woensdagmiddag een projectiel uit de oorlog op spectaculaire wijze tot ontploffing gebracht. (pag. 7) Geheugen DE KLM beschikt thans over een wereldomvattend ele-kebronisch ge heugen (pag. H). Verder Zeeuws nieuws op pa gina's 2, 5, 6 en 7. Binnen- en buitenlands nieuws op pagina's 3, 11, 14 en 19. Sport op pagina's 12 en 13. Radio, tv en kunst op pagina 17. Beurs en financiën op pagina 19 Geen kritiek De heer Zijlstra stelde uitdrukkelijk geen kritiek te hebben op het beleid van minister Lardinois. Dit werd later door verscheidene andere sprekers hehaald. Zelfs de heer Van der Ploeg (pvda) zei tegen de strucburele richting van het beleid geen bezwaar te hebben. Wel had hij bezwaar tegen de krenterige manier waarop allerlei zaken werden uitgesteld. Het debat gistermiddag vond hij onwaarachtig en met name had hij kritiek op de opstelling van de heer Zijlstra ingediende motie, waarin de mi nister wordt gevraagd op korte termijn doch uiterlijk 1 april in overleg mot doch uiterlijk 1 april in overleg met het bedrijfsleven aanvullende maatrege len te treffen, kwalificeerde de heer Van der Ploeg als niet consistent. De heer Van der Ploet. met drie moties ter tafel. Aller eerst vroeg hij de regering te be vorderen de overbruggingsregeling voor de fruitteelt zodanig toe te passen, dat in ieder geval een be drag voor levensonderhoud a fond perdu aan de betrokkenen werd ver strekt. motie, die vandaag aan de orde BOGOTA (AFP) Een Boeing-727 van de Columbiaanse lucht- MolieS vaartmaatschappij Avianca, die onder dwang van vier gewapende kwam mannen koers gezet naar Cuba, heeft als gevolg van motorstoring rechtsomkeerd moeten maken. Het toestel maakte een lijnvlueht van de Columbiaanse hoofdstad Bogota naar Barranquilla, toen de vier mannen zich van het vliegtuig meester maakten. Zij dwongen de bemanning in BarranquiUa brandstof in te nemen voor de vlucht naar Cuba. Kort na het vertrek moest de Boeing echter wegens motorstoring te rugkeren. Het toestel heeft 71 passagiers aan boord en een bemanning van zes leden. Op het vliegveld van Barranquilla, de hoofdplaats van het Columbiaanse depar- komt, maakt weinig kans temeer daar tement Atlanricn, hielden de autoriteiten zich afzijdig van het vliegtuig. De pas minister Lardinois ze afwees met de sagiers bleven allen aan lioord, terwijl de machine werd onderzocht. Het defect betreft de vleugelkleppen. Een ander vliegtuig zou uit het 100 km zuidelijker ge- *•-'het euvel te verhelpen. mededeling dat deze zaak zijn collega van cultuur, recreatie en maatschappe lijk werk aangaat, omdat ze gebaseerd is op uitkering van de bijstandswet. In de tweede motie vroeg de heer Van der Ploeg voor de Nederlandse fruit telers een tegemoetkoming in de ha- gelschadeverzekering, zoaJs dat ook in Frankrijk geschiedt. Minister La nois zei bereid te zijn met zijn Franse (Zie slot pag. 3 kol. 5) legen Carthagena een onderdeel gaan halen e Amerikaanse Boeing naar Cuba Intussen is een Boeing van de Amerikaanse maatschappij .United Airlines' woensdagmiddag met 99 passagiers en een bemanning van zeven leden in afwij king van het vluchtplan in Havanna geland. Het toestel maakte een lijnvlueht van Cleveland in Ohio naar Tampa in Florida, toen een gewapende man de pi loot dwong koers te zetten naar Cuba. Het was de tweede maal dit jaar dat een Amerikaanse lijnvliegtuig een gedwongen reis naar dit eiland maakte. IR SCHUT BEREID TOT OVERLEG DEN HAAG Tot begin van de ze week hebben dertig gemeenten ontheffing gevraagd van de eind december door minister Schut van volkshuisvesting afgekondigde versoepelingsmaatregelen van de woonruimtewet. Van deze gemeen ten liggen er tien in Het Gooi, ter wijl er vier tot de agglomeratie Den Helder en drie tot de omge ving van Oosterbeek behoren. Om een gedeeltelijke ontheffing hebben 46 gemeenten gevraagd. Uitstel van aanpassing van de gemeentelijke regels gevraagd door 61 gemeenten, die vrij- rel alle behoren tot één van de volgen de agglomeraties: Arnhem, Alkmnar, IJmond, Zaanstreek, Rijnmond en Den Haag. Inmiddels is aan de Rijnmond en de Haagse agglomeratie opschorting an de voorschriften verleend tot 1 no- ember van dit jaar. Van 27 gemeenten zijn inmiddels nieuwe regels ontvangen. Minister Schut van volkshuisvesting heeft dit woensdagmiddag meegedeeld tijdens de interpellatie die de heer Gortzak (psp) in de tweede kamer over deze maatregelen heeft gehouden. De heer Gortzak toonde zich allerminst te vreden over de nieuwe regeling en liet dat uitdrukkelijk blijken. Hij kreeg daarbij de steun van de PvdA en de WOLFSBURG (RTR) Volfeswagen- werke AG heeft woensdag buitenlandse persberichten tegengesproken volgens welke Volkswagen plannen heeft grenzende landen als Denemarken, Oos tenrijk en Nederland. In het bijzonder tegengesproken werden Nederlandse be richten volgens welke Volkswagen plan nen heeft voor de vestiging van een as- semblagebedrijf in Tilburg. Volgens de ze berichten zou hierover deze zomei definitief worden beslist. PPR, hetgeen resulteerde in een motie waarin aan de minister werd verzocht zijn besluit in te trekken. De motie kreeg slechts de steun van de indie ners, te weten de PvdA, de PSP en de PPR. Een motie van de heer Dijkstra (d'66) om enkele kleine wijzigingen in het besluit aan te brengen werd worpen. Slechts D'66 stemde ervóór De heer Gortzak karakteriseerde de nieuwe maatregelen als het geven van gelegenheid voor een nummertje vrij worstelen. Hij stelde dat nu he lemaal opgaat dat de woningnood voor de geldbezitter niet meer be staat, maar dat de arme drommel nu helemaal in zak en as komt te zit ten. Hij kreeg duidelijk steun van mejuf frouw Barendrcgt (pvda). die meende dat er nu geen vrijheid ontstaat, maar aat de woningzoekenden in een levens gevaarlijke situatie van vogelvrijheid zijn komen te verkeren. Vooral voor hen die een_ huis zoeken tot een huur prijs van 150 gulden per maand is de situatie nu onmogelijk geworden, meen de zij. Te snel D'66 liet bij monde van de heer Dijkstra weten geen bezwaar te hebben tegen een versoepeling van het beleid. De (Zie slot pag. 3 kol. 3) Bejaarden kunnen in mei weer gratis sporen UTRECHT, (ANP) Houders van 65+-kaarten (treinabonne menten die personen van 65 jaar en ouder het recht geven op reizen voor half geld) kunnen in de maand mei óp vertoon van hun kaart weer enkele dagen gratis met de trein mee. Ze krijgen de keus uit twaalf data, waarvan ze er twee kunnen kiezen. Het voordeel van dit systeem bo ven dat wat in januari is gevolgd, toen de 65-plussers drie achtereen volgende dinsdagen gratis konden reizen, is dat men niet aan een paar dagen gebonden is en dat de drukte in de treinen ook wat meer wordt gespreid. In januari was de toeloop zo groot, dat de uitvoering van de treindienst in het nauw dreigde te komen: op de laatste dinsdag moest een groot aantal treinen zelfs worden verlengd met extra rijtuigen. Op het ogenblik bezitten 58.000 Nederlanders een 65 -f-kaart. De NS verwacht, dat dit aantal in mei zal zijn gestegen tot 90.000. LOOSDRECHT (GPD) .Aangewak kerd door een hevige wind, die over de uitgestrekte plassen van Loosdrecht! kwam aangieren, heeft woensdagmiddag) een brand het bekende watersportbe drijf en restaurant ,Het piashuis' in Oud- Loosdrecht geheel in de as gelegd. Ook wee woonhuizen zijn door de vlammen ernield, evenals enige motorkruisersi n naar schatting 60 houten zeiljachten. De schade wordt op ruim een miljoen geschat. De brand ontstond in de keuken waar men met soldeerwerkzaamheden bezig was. Een steekvlam sloeg over naar de zoldering, waarna het vuur zich razend snel door het restaurant verspreidde. Het personeel en de aanwezige gasten in de bar haastten zich naar buiten. Zij zagen .Het piashuis' in een half uur ten onder gaan. De hoog opschietende vlammen werden meegevoerd naar het dubbele woonhuis van de eigenaar aan de straatkant en een tot woonhuis omgebouwde boerderij aan de overkant van de Oud-Loosdrecht- se dijk. Inmiddels was de vrijwillige brandweer van Loosdrecht gearriveerd, die als eerste de woonhuizen aanpakte. Het huis dat niet bij .Het piashuis' be hoort kon worden behouden. Volstaan kon worden met nathouden. Tegen de brand in het restaurant en de woonhui zen van de eigenaar was niets meer te beginnen. De brandweren van Hilversum en Breu- kelen schoten te hulp. Van vele kanten, bemoeilijkt door de rondom liggende jachthaventjes, schüurtjes en steigers, werd het vuur aangepakt. Men probeer de ook nog de botenloods, waarin zestig zeilboten in de winterberging lagen, te behouden, maar ook dit lukte niet. Een deel van deze boten is niet verzekerd. Het gehele complex brandde tot de grond toe af. FotoEen beeld van de vlammen- APELDOORN De 28-Jarige za kenman Willem Hop uit Wenum bij Apeldoorn heeft vorige week voor vijfhonderd gulden een tele fooncentrale gekocht, met hon derd telefoons, die er op aange sloten kunnen worden. Buurman Wolters krijgt deze weck als eer ste een aansluiting. Van drukker Renó Willems die enkele weken geleden 20.000 an tieke slingertelefopns importeerde uit Denemarken, heeft Willem Hop de installatie gekocht. Tot voor kort waren de toestellen in Denemarken nog in gebruik. In het buurtschap Wenum is de heer Hop, de enige die telefoon heeft: ,de boeren komen vaak bij mij langs om bij mij te bellen. De mensen moeten jarenlang wach ten op een aansluiting en boven dien vinden ze de aansluiting veel te duur.' Wie bij de heer Hop op de cen trale aangesloten wil worden (de centrale heet inmiddels de HTD, Hops Telefoondienst) moet eerst voor honderd gulden een telefoon kopen. De kosten voor het kabel net worden hoofdelijk omgeslagen. De heer Hop berekent, in tegen stelling tot de PTT, geen ge sprekskosten. Erie Stanley Gardner overleden TEMECULA, CALIFORNIë (.AP) De schrijver Erie Stanley Gardner, schepper van advocaat Perry Mason, is woensdag in Temecula gestorven. Hij was 80 jaar. Moro geeft opdracht terug Fanfani wellicht nu formateur leen nieuw meerdheidskabinet van centrum-links te vormen. j Onmiddellijk na afloop van het onder- TT, Ihoud met Moro zei president Saragat ROME (AP) De Itabaanse po-'dat hij vanmorgen met de voorzitter i;,.- ij„„ van de senaat, de christen-democraat bticus Aldo Moro heeft woensdag- Amïntore Fanfani. overleg zal ple- avond president Giuseppe Saragat i»ren- Verwacht wordt, dat Fanfani verzocht zal worden een nieuwe rege- zijn formatieopdracht teruggege-ring te ven. Na Mariano Rumor is tweede leider van de christen-de-eerder op de dag verklaard had- den dat geen overeenstemming bereikt mocraten die er met in is geslaagd,was over de vorming van een kabinet. De ontbieding van Fanfani is echter senaatsvoorzitter v.:,- Dat Moro niet zou slagen was al ver- J wacht, nadat de twee socialistische par- RIJKSWATERSTAAT HEEFT BESLISSING ZO GOED ALS ROND VLISSINGEN Onder het Kanaal door Zuid-Beveland zal een tunnel worden gebouwd als een kruising voor de dubbel- baans rijksweg 58 door Zuid- Beveland. Rijkswaterstaat heeft de beslissing daarover ,zo goed als rond' en binnenkort is de opdracht te verwachten om dit project besteksklaar te maken. Hoewel de tijd van voorberei ding en bouw krap is, wordt er naar gestreefd om de tunnel in 3973 gelijk met de oplevering- van de totale nieuwe rijksweg aan het verkeer te kunnen vrijgeven. Het lengteprofiel van de tunnel wordt zodanig, dat het kanaal in de toekomst ge- scliikt kan worden gemaakt voor de duw-binnenvaart. ,Mct «leze beslissing worden alle mogelijkheden voor de toekomsti ge bestemming van het kanaal door Zind-Beveland opengehouden', vertelde ons gisteren ir. 3. van de Kerk, directeur-generaal van rijkswaterstaat in eén nailer ge sprek, nadat hij tevoren van dit definitieve plan mededeling had gedaan in een felicitatietoespraak bij de overdracht van de nieuwe (hibbeldeksvcerboot. Prins WiUem- Alexander' te Vlissingen. De mfeuwe oeverveerbinding voor de dubbalbaansrijksweg, die het kanaal door Zuid-Beveland moet kruisen, is lange tijd .een moeilijk punt' geweest voor rijkswaterstaat. Wanneer een brug zou worden gemaakt over het kanaal in zijn huidige afmetingen, zou m de tóekomst wel eens kun nen blijken dat .verkeei'de investe ring-en' zouden zr.jn gedaan. In fei te "zou daarmee de verdere bestem ming van liet kanaal worden vast gelegd. Nu voor een tuimel is ge kozen over een lengte tot 110 meter wordt met alle toekomstige ontwik kelingen rekening gehouden. Reimerswaal Wanneer in 197-1 de nieuwe Sohel- de-Rijiwerbinding voor de binnen vaart tussen Antwerpen en het Vol- karalt gereeed komt zal de drukte op het kanaal door ZuidBeveland aanmerkelijk verminderen. Op het ogenblik passeren jaarlijks 100.000 scherpen deze vaarweg tussen Hans- weert en Wemeldiimge. In de naaste toekomst blijft op dit kanaal all leem nog de vaart van en naar Terneu- zen-Gent en het Sloegebied over. Al jarenlang houdt men zidh bezig met de vraag: wat moet er in de toekomst met dit kanaal door Zuid Beveland? Gent en Terneuzen zijn er bijzonder voor geporteerd om dit kanaal in de toekomst ook voor de d'irwvaart geschikt te maken, Rijks waterstaat houdt ook de mogelijkheid open om het kanaal te gebruiken voor een verbinding tussen de Wes- terschelde en 't Reimerswaaalhaven- plan in het oostelijk deel van de Oosterseheide, al dan niet geschikt voor zeevaart. DSt dan ter vervan ging van een zeekanaal bij Waar de (de zogenaamde .doorsteek'). Zelfs is al eens de gedachte geopperd om halverwege het kanaal (tussen de Vlakebrug en Wemeklingeeen af takking te maken in oostelijke rich ting (Yerseke), opdat deze vaarweg dan meer direct op Reimerswaal en het oostelijk deel van de Oostersehei de is gericht. Bij dit alles wordt niet vergeten dat' op deze manier ook een verbinding bussen Gent-Ter- neuzen en het nieuwe Scheldc-Rijn- kanaal (de gekanaliseerde Een dracht) kan worden tot stand ge bracht. Wegwerptunnel ,Over Reimerswaal is overigens nog niets beslist. De zaak zal nog' wel de nodige tijd vergen', zo zei ir. Van de Kerk ons. ,Maar we proberen on ze handen zoveel- mogelijk rij te houden'. Hoewel de zaak zo ligt dat de bestemming van het kanaal door Zuid-Beveland nog erg onzeker Is, stond rijkswaterstaat wel voor del beslissing om een nieuwe vaste oever verbinding (brug of tunnel) te maken voor de dulibelbaans rijksweg 58. Uitstel was niet langer mogelijk, aangezien anders de planning voor de aanleg van de weg in de war zou komen. Het gedeelte tussen Bieze- ltnge en Kruiningen is het langst rn portefeuille gebleven vanwege ae problemen rondom de kruising van liet kanaal. .Eigenlijk hadden we er een wegwerp-tunnel moeten kunnen bouwen', zo is op het departement wel eens gekscherend gezegd. Het is de bedoeling dat de nieuwe tunnel even ten zuiden van de huidige Vla kebrug wordt gebouwd. Zodra het plan aan uitvoering toe is, zal er ook geld voor uitgetrokken worden, aldus de heer Van de Kerk. De ver binding past namelijk in het geheel van de aanleg van de rijksweg. Gerekend moet worden op een bouwtijd van 2,5 tot 3 jaar. Ofi de streefdatum ,eind 1973' (voor] de oplevering van de rijksweg) ook kan worden gehaald bij de ze tunnelbouw noemde ir. Van de i Kerk ,een spannende zaak'. een verrassing, heeft vei zijn nauwste medewerkers la- I ten weten dat hij weinig ervoor voelt, een nieuwe regering te vormen, gezien de huidige toestand" van onzekerheid en het politiek gekrakeel tussen de partij en van centrum en links. De grote struikelblokken voor waar nemend minister van buitenlandse za ken Moro waren het economisch beleid, de betrekkingen van de socialisten met de communistische partij, en wettiging van de echtscheiding, waarbij het Va- tilcaan in het geding komt. Wat be treft de echtscheiding, vonden de chris ten-democraten de repulikeinen en de socialistische partijen tegenover zich. Uit Saragats besluit om Fanfani te ontbieden, wordt geconncludeerd dat hij tot elke prijs wil voorkomen dat voor het eerst in de naoorlogse gescnie- denis van Italië vervroegde verkiezin gen moeten worden gehouden, en wel drie jaar te vroeg. Fanfani, thans 62 jaar. is van vier na oorlogse kabinetten premier geweest. Ook is hij voorzitter van de algemene vergadering der Verenigde Naties ge weest. Hij be.hoort tot de linkervleugel van de christen-democratische partij. Vrijspraak voor Ong-A-Kwie WILLEM STAD (ANP) Woensdag morgen is de vakbondsleider E. Ong-a- Kwie voor het gerecht in eerste aanleg vrijgesproken. De beklaagde was mede plichtigheid ten laste gelegd aan oprui ing tot de wanordelijkheden die zich op 30 mei van het vorig jaar in Willem stad hebben voorgedaan.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1970 | | pagina 1