PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT OVER BELEID SCHUT GEEN VERSCHIL IN OPVATTING Weinig lijn in voorjaarsvakantie' Minister Tactiek-De Jong bekijkt situatie langs de rivieren PREMIER DE JONG: VVD: NIET MET PvdA Vandaag in da krant... Raffinaderij Vijf mariniers beschuldigd van moord in Vietnam ,Hoop op stembusakkoord met de confessionelen en D'66 FRANKFURTER POLITIE PAKTE MEDEPLICHTIGE BOMAANSLAG OP OOSTENRIJKS VLIEGTUIG PERIODE VAN 11 DAGEN MET SLECHTS VIER WERKDAGEN 'SS Actie *13e jaargang - no. 51 WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN Zaterdag 28 febr. 1970 NOS moet ie brokken lijmen Pagina 9 1 22. ML 4457. (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG Er is in het kabinet geen enkel verschil in opvatting over het woningbeleid van minister Schut van volkshuisvesting. Het woningbeleid is een beleid van het totale kabinet, waar de gehele mi nisterraad achter staat. Dit heeft minister-president De Jong vrijdag middag meegedeeld na de wekelijkse vergadering van de ministerraad. PREMIER DE JONG Premier De Jong heeft zo \ertelde hij de zaak, die afgelopen week zo hoog speelde in de kamer, zelf tij dens de ministerraad ter sprake ge bracht. Alles berust op een misverstand althans een verspreking van premier De Jong. ,Ik heb abusievelijk het woord woningbeleid gebruikt waar ik woning- produktie bedoelde', aldus de premier. ,Als men de tekst bekijkt', aldus de heer De Jong, ,dan blijkt dat duide lijk uit wat verder is gezegd. Bij het beluisteren van de tekst blijkt uit de zinnen, die niet geheel volgens de Ne derlandse grammatica zijn gevormd, dat alles nogal improviserend geschied de, terwijl uit de verdere zinnen dui delijk blijkt dat ik geen kritiek op het woningbeleid heb'. Verklaring MINISTER SCHUT Minister-president De Jong verklaarde, d/at hij desgevraagd zeker bereid zal zijn om een verklaring in de tweede kamer af te leggen over zijn speech. Zoals bekend heeft de heer Aarden (ppr) voorgesteld de minister-president in de kamer een toelichting te laten geven. Over dit voorstel van de heer Aarden zal de kamer dinsdag beslissen. De uitspraak van premier De Jong werd donderdag in de kamer aange haald door de socialist Van den Doel, die aan minister Schut vroeg hoe hij oordeelde over de uitspraak van de premier. Toen de minister zei zich niet te kunnen voorstellen dat de heer De Jong dat gezegd had, wilde de heer Vatn den Doel het bandje in de tweede ka mer afdraaien. Dit werd niet toege staan. Een voorstel van de heer Gort zak (psp) om de vergadering te schor sen, het bandje uit te tikken en dan de minister-president uit te nodigen een toelichting te komen geven, werd met steun van de regeringspartijen ver worpen. BREDA (ANP) Op het vrijdag in Breda begonnen VVD-congres is, na uitvoerige discussie, uitge sproken dat de VVD geen minis ters zal leveren aan een 11a de verkiezingen in 1971 te vormen ka binet, als daarvan ook zouden deel uitmaken ministers behorende tot de PvdA, de PSP. de CPN, de PPR en-of de Boerenpartij. De voorstellen inzake de totstand koming-, tijdig voor de definitie- e kandidaatstelling voor de te hou den kamerverkiezingen in 1971, van een stembusakkoord tussen de WD enerzijds en de ARP, CHU, KVP en D'66 anderzijds, werden met algemene stemmen aangenomen. Het congres sprak zach tenslotte uit voor de eigen verantwoorde lijkheid, zowel van het kabinet als van de beide kamers en tegen een rechtstreekse verkiezing van een kabinetsformateur. Ook werd uitgesproken dat de goede wer king van het parlementaire stel sel wordt bevorderd indien ver schillende leden van het kabinet parlementaire ervaring hebben. Ook werd vastgelegd dat in het algemeen een lid van het parle ment zijn zetel ter beschikking behoort te stellen, wanneer hij geen deel meer uitmaakt van de partij op welke kandidatenlijst hij geplaatst was. Wel werd er in dit verband nog op gewezen dat het overigens onmogelijk moet worden geacht een sluitende wet telijke omschrijving te geven van alle gevallen waarin zulks behoort te geschieden. Nederlands oudste overleden IJLST (ANP) Een van de oudste inwoonsters van ons land en vermoede lijk de alleroudste is donderdagavond overleden. Het was mevrouw Reinskje Pruiksma-Bakkcr uit IJlst. Zij bereikte de leeftijd van 108 jaar. HET VLISSINGSE raadslid H. A. Reddingius (bp) heeft voorgesteld de bevolking van Walcheren via een enquête haar mening te vra gen over een eventuele vestiging van de Total-raffinaderij. (pag. 2) Binnen- en buitenlands nieuws: pag. 1, 3, 9,11 Zeeuws nieuwspag. 2, 4. 5, 7,11,13 Radio en tv: pag. 19 Sport: pag. 17 Financieel nieuwspag. 20 En in het pag. 25; De overgang van de kleu ter-naar de basisschool blijkt geen gemakkelijke zaak; onze on- derwijsmedewerkster gaat nader in op de problematiek rond de. overgang van 5 tot, t-jarigen, pag. 36: De pianist Daniel Wagen berg over de hedendaagse muziek; disco-rbriek en letterkundige kro niek door Hans Warren, pag. 27; Over bloeiende muziek scholen en het bouwvalvan de Goese muziekschool: gesprekken met G. W. Bergman èn Paul O. van Belzen. pag. 29: Het verleden van Zee manservestemmen uit de ker ken: een synode, bezig met Is raël. pag. 31: Dammenschaken, brid ge, puzzel en prijsplaat. In verband met een grote toe vloed aan kopij moet aflevering XIV van ,De ontsluiting van Schulpbier' enkele dagen worden aangehouden. Wij hopen deze af levering in de loop van volgende week te plaatsen, (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG Minister Bakker van verkeer en waterstaat zal vandaag op twee plaai-.cn hoge waterstand van Waal en Rijn bekijken. Per helikopter begeeft hij zich naar I'annerden en luiar Bra kei. De situatie langs de rivieren is niet zorgwekkend, r.iaar toch wel zoda nig dat waakzaamheid gewenst is. Daar om is dan ook besloten de stations en ondersta'tions langs de Waal en de Rijn |~\e oppositie speelt het spel w hard op dit ogenblik: het I „'.T. i\ recente debat in de kamer in- zake de uitlatingen van minis- ter-president De Jong over het I J-fA woningbouwbeleid is daar een goed voorbeeld van. De PvdA- iafgevaardigde Van den Doel zorgde na- Imelljk voor verwarring 'in de gelederen van de regeringspartijen door onver wacht mee te delen dat hij over een ge luidsband beschikte, waarop de (in twij fel getrokken) verklaringen van de pre mier waren geregistreerd. Een nogal pi- i kante zaak, waardoor de eenheid van het kabinet in discussie komt. Kern van de affaire is uiteraard de vraag of de op merkingen van de premier inderdaad moeten worden beschouwd als ernstige kritiek op het beleid van minister Schut. Als dat het geval zou zijn, wordt immers de positie van deze bewindsman wel erg moeilijk: voor hem zou dan niet veel anders overblijven dan de weg in te slaan die onlangs ook de heer De Block heeft gekozen. Ontslag is in dat geval onver mijdelijk. Vermoedelijk zal echter de pre mier in de loop van de volgende week de kamer verschijnen om opheldering te bemannen. Deze stations dienen als i te verschaffen, bij welke gelegenheid het en soort waakposten. Langs de Maas kleine binnenbrandje wel geblust zal s geen bewaking nodig, omdat deze_ri- worden. De heer De Jong zal zonder twij- m hebben bij hoge waterstand de grote woorden alleen maar een globale analyse Iheid water op te vangen. inhielden van de moeilijke woningbouw- SAIGON (AFP) Vijf mariniers van de eerste Amerikaanse divisie zijn be schuldigd van moord op 16 Zuidvietna- mese burgers in een dorp ten zuiden van Da Nang op 19 februari. Dit is donder dag meegedeeld door het Amerikaanse opperbevel in Saigon. De mariniers behoorden tot een ge vechtspatrouille die in een dorp in het district Que Son opereerde. Hoewel het niet in het legercommuniqué stond ver meld, meent men in Saigon te weten dat de slachtoffers vrouwen en kinderen ren. GEERTSEMA OP VVD-CONGRES IN BREDA: SCHIEDAM: Op de werf van Wilton te Schiedam werd een dok met sclup en al in het grote droog dok V gevaren. Het kwam name lijk - j uit dat het dok ook een onderhoudsbeurt moest hebben, en u:at was dus eenvoudiger dan schip en dok tegelijk te dokken. Mocht de situatie onverhoopt ernstiger worden, maar daar ziet het niet naar uit, zo deelde minister president De Jong vrijdag na een bespreking van de kwestie in de ministerraad mee dan kunnen er verderstrekkende maatregelen worden getroffen. Dan wordt de zoge noemde buitengewone riviercorrespon dentie Ingesteld'. Deze geeft bepaalde machtigingen aan de plaatselijke autori teiten om directe maatregelen ter verste viging van de dijken te treffen. Uitdruk kelijk verklaarde de minister-president dat er geen enkele reden tot ongerust heid is. Het water van de Maas in Limburg zakt nog altijd vrij langzaam, name lijk twee centimeter per uur. Met het huidige tempo van de val van het wa ter kan het nog tot aanstaande dins dag duren alvorens het schutten van schepen in de schutsluis te Belfeld kan worden hervat er de stremming van de doorgaande scheepvaart is af gelopen. Minister Bakker zal ook een rondvfcicht maken boven de riviergebieden c ir Limburg. Op enkele plaatsen zal wor den geland om informatie te verkrijgen over de actuele toestand, onder andere te Bergen in Noord-Limburg. HOOGTEMETER WERD GEPROBEERD OP BERG situatie op dit ogenblik. Voorts s heer De Jong met nadruk betogen het volledig eens te zijn met het beleid van minister Schut. Tenminste dat mag men verwachten. Inmiddels heeft hij tij dens een persconferentie al gepreludeerd op deze verklaring: er is geen menings verschil in het kabinet, zijn opmerking in Roermond was min of meer geïmpro viseerd met als gevolg een verspreking. In plaats van over woningproductie' had hij abusievelijk over .woningbeleid' ge sproken. wat de premier precies heeft gezegd vooral ook waarom hij die verklaring heeft afgelegd. Het valt op, dat hij in de eerste plaats het verwijt van de hand heeft gewezen, dat het woningbouwbe leid zou hebben gefaald. Hij heeft ver zekerd, dat de algemene strekking van dit beleid .zeer goed' is. Maar het vreem de is dat naast deze positieve uitlatin gen een aantal kritische bemerkingen staan: ,Ik vind wel, dat het woningbe leid op het ogenblik niet goed gaat, ik zal er alles aan doen wat ik kan'. En voorts: ,Ik zal nu niet op al- e dingen ingaan, want dan lijkt het net als of ik dat allemaal wil goedpraten, dat zal ik niet doen'. Tenslotte: ,Ik ben het met u eens, dat het feit dat het aantal huizen niet is gehaald, dat dót een slechte noot is'. Men kan met de beste wil van de wereld niet ontkennen. dat deze opmerkingen uit de mond van minister-président allerminst plezie- zrjn voor de lieer Schut. Zoals Van den Doel - niet zonder leedvermaak - oor merkte: ,Het zal je premier maar we- Mevr. Van Someren: uitdaging aan voorzitter D'66 BREDA Mr W. J. Geertsema, fractievoorzitter van de WD in de tweede kamer, heeft gisteravond op het congres van zijn partij ver klaard te hopen en te verwachten dat hij een volmacht zal krijgen van zijn partij om het overleg te openen met de confessionelen en D'66 over een te sluiten stembus akkoord. ,Ik heb de overtuiging dat het mogelijk zal zijn tussen de vier huidige rege ringspartijen ook overeenstemming te bereiken over de hoofdlijnen van het toekomstig regeringsprogram voor de jaren '71 tot '75. ïk heb de hoop nog niet opgegeven dat dit ook ten aanzien van D '66 het geval zal kunnen zijn'. Ook mevrouw Ha ja van Someren-Dow- ner, voorzitster van de VVD heeft dui delijk de moed niet opgegeven voor wat betreft een eventuele samenwerking met D '66. In haar openingstoespraak daag de zij zelfs D '60-voorzitter Beekmans uit tot een discussie. ,Iïn als liet even voor de televisie'. Zij stelde twee gen als voorzitter van de VVD aan haar collega van D '66: Ihoe weet hij nu al dat er met de WD niet te werken valt? Op welke partij- uitspraak baseert he'. hoofdbestuur van D '66 dit besluit 2 wat moeten de kiezers, in het geval D '66 niet de absolute meerderheid krijgt en daar moet hij toch wel rekening mee houden van zijn par tij verwachten Over de Anti-Revolutionaire Partij merkte mr Geertsema op, dat de radi calen in deze partij nooit die rol kun nen spelen als Nieuw Links in de PvdA. ,Ik heb vertrouwen', aldus de liberale fractievoorzitter, .dat de toekomstige ARP niet de partij zal zijn van Fedd'e- ma en De Gaay Fortman jr wel een ARP met een gezonde radicale inbreng, die samen met de KVP en CIIU erin zal slagen een' modern en vooruitstre vend urgentieprogram op te stellen. Mo ge dat de basis vormen voor een klein regeerakkoord. Een wezenlijk stuk par tijvernieuwing, waar de PAK-broeders nog lang niet aan toe zijn'. Volgens mr Geertsema Is het de wo ningnood vooral die de vrijheid van de "burger belaagt. ,Het is een droeve (Zie slot pag. 3 kol. 3) BONN, BERN (DPA) De Ara bier Jasser Qasem heeft vrijdag tijdens een verhoor geleidelijk aan toegegeven dat hij tenminste indi rect betrokken is geweest bij de voorbereiding van de aanslag op het passagiersvliegtuig van Aus trian Airlines vorige week zater- 0_ Dit heeft de politie in Bonn meegedeeld. Qasem is donderdag samen met zijn landgenoot Issa Abdallah Aboe-Toboel in Frank fort gearresteerd. Volgens de politie hebben beiden sa men met de nog voortvluchtige Sofian Radi Qaddoemi en Moesa Jawher tij dens een autorit op de Feldberg een hoogtemeter geprobeerd, die later ver moedelijk gebruikt is om de bom in het vliegtuig tot ontploffing te brengen. De explosie veroorzaakte slechts een gat in de wand van het Vliegtuig. Niemand raakte gewond. plaatsten, die later in het vliegtuig tot ontploffing kwam. De goed Duits sprekende Qasem leer de zijn landgenoten toevallig ken nen en diende voor hen als tolk bij het afgeven van een pakket op het postkantoor in Frankfort. Op het for mulier vulde hij in dat het pakket een radiotoestel voor een zakenman in Jeruzalem bevatte. Het is niet duidelijk of hij op de hoogte was van de werkelijke inhoud. Jawher vertrok vorige week vrijdag nog van Frankfort naar Cairo en bevond (Zie slot pag. 3 kol. 5) Radio Aboe-Toboel kende Qaddoemi al sinds 1961. Zij hadden elkaar vaak in West- Duitsland ontmoet. Aboe-Toboel, die al twee jaar zonder verblijfsvergunning in West-Duistalnd woont, hielp de beide Arabieren met hetkopen van een radio toestel, waarin zij waarschijnlijk de bom Waarom heeft hij dat dan gezegd De hele gang van zaken lijkt ons type rend voor deze minister-president, type rend voor een man, die als het enigszins kan probeert het scherp van de snede te vermijden. Ieder die maar enigszins vertrouwd is geraakt met het optre den van deze premier, kan zonder veel moeite begrijpen hoe zich de zaak in Roermond moet hebben afgespeeld. La ten we eens een poging doen tot re constructie vanuit eigen ervaring bij persconferenties en andere ontmoetin gen met de heer De Jong. Er is daar in Roermond nemen we aan Militair tijdens ruzie gedood VENLO (ANP) Tijdens een ruzie tussen twee militairen bij de infanterie- rijschool in Venlo heeft een 20-jarige dienstplichtige soldaat P. L. uit Am- sterdan een mes getrokken en de even eens 20-jarige dienstplichtige soldaat F. J. P., ook uit Amsterdam, zodanig in de hartstreek geraakt, dat laatstge noemde aan de gevolgen daarvan is overleden. Medische hulp in het St.-Jozefzieken- huis mocht dan ook met meer baten. De dader is door het personeel van de brigade Venlo naar het politiebureau in die stad overgebracht en aldaar in gesloten. Het onderzoek is in handen van genoemde brigade. De aanleidins tot de ruzie is nog onbekend. VAN 30 APRIL TOT EN MET 10 MEI VLISSINGEN De periode van 30 april tot en met 10 mei belooft voor wat werken en va- kantiehouden en naar school gaan of niet naar school betreft een warrig aanzien te krijgen. In deze periode van elf dagen vallen slechts zeer verspreid vier werkdagen en het laat zich begrijpen, dat bij tal van scholen en bedrijven in Zeeland het besluit gevallen is, voor die elfdaagse periode de deuren maar geheel te sluiten. Maar de ze maatregel is verre van alge meen. Op sommige scholen zul len die vier, nergens op elkaar aansluitende werkdagen, de les sen normaal doorgaan, bij som mige bedrijven sluit men alleen in de week van 4 tot 10 mei, an dere bedrijven doen helemaal niet mee aan deze merkwaardi ge .extra voorjaarsvakantie', wat mede het geval is bij de rijks- en provinciale diensten. De elfdaagse periode begint met 'i vrije dag, koninginnedag f Dan volgt een werkdag, 1 mei (de dag van de waarop normaal altijd wordt ge- 80 april. meeste mensen weer vrije «lagen op, maandag 4 mei is een norma le werkdag, dinsdag 5 mei, natio nale feestdag is «veer een vrije dag, woensdag 6 mei een werk dag, donderdag 7 mei (hemel vaartsdag) een vrije dag, vrijdag 8 mei een werkdag en zaterdag 9 en zondag 10 mei zijn in het algemeen weer als vrije «lagen aan te merken. De werkdagen (vet gedrukt) vallen in deze periode dus wel bijzonder versnipperd: donderdag 30 april vrijdag 1 mei zaterdag 2 mei zondag 3 mei maandag 4 mei dinsdag 5 mei woensdag 6 mei donderdag 7 mei vrijdag 8 mei zaterdag 9 mei zondag 10 mei Opmerkelijk is, dat men bij veel be drijven en ook op scholen, toen aan net "begin van het scnooijaar de les roosters werden vastgesteld zich de ze merkwaardige situatie van te vo ren niet heeft gerealiseerd. Tal van lagere scholen richtten thans nog verzoeken tot hun inspecties, de vier dagen alsnog vrij-af te mogen geven, welke verzoeken, afhankelijk van bepaalde voorwaarden als regel wel worden ingewilligd. Voor zover men nog niet wakker was, werd men wakker geschud toen de provinciale Zeeuwse VW de ac tie .Voorjaarsvakantie in Zeeland' lanceerde. Daarin werd er op gewe zen, dat men, door slechts vier snip perdagen op te nemen, een vakan tie kreeg van elf aaneengesloten vrije dagen. .Teneinde het verblijf in Zeeland zo aantrekkelijk mogelijk te ma-, ken', zo propageert VW, .worden tal van hotels, pensions, motels, appartementen, bungalows, zo merhuisjes en caravans tegen aan trekkelijke prijzen verhuurd. Ge middeld zal voor deze elfdaagse periode evenveel moeten worden betaald als voor een verblijf van één week in het voorseizoen.' Op de lagere scholen had een ge deelte van dc schoolhoofden deze si tuatie wel voorzien en reeds direct bij het samenstellen van het roos ter rekening gehouden met deze ex tra voorjaarsvakantie. Thans komen bij de inspecties echter steeds meer verzoeken binnen het rooster zo te mogen wijzigen, dat ook op de vier werkdagen uit deze periode vrijaf kan worden gegeven. Dat wordt veel al wel toegestaan, mits de scholen zich kunnen houden aan het verplich te aantal lesuren van 1040. Sommi ge scholen hebben in dit opzicht een flinke marge, andere niet. Bij de inspectie van het mavo Bergen op Zoom had men vooral uit westelijk Noord-Brabant maar toch ook uit Zeeland reeds verschillende verzoeken binnengekregen om de elf dagen de school geheel gesloten te houden. Bij het mavo houdt men een aantal vakantiedagen aan van maxi maal zestig. Hebben ze hun reser ve al opgesoupeerd, dan knabbelen ze het van andere vakanties af, zo zei men ter inspectie, ,de verzoeken den steeds toegestaan.' Bij het middelbaar onderwijs za vakantie van elf dagen echter een verre van algemeen beeld zijn. En kele voorbeelden: bij de rijksscholen gemeenschap in Vlissingen gaan ge durende de vier dagen de lessen nor maal door. wat ook bij de gemeen telijke scholengemeenschap in Mid delburg het geval is. De heer E. Kui per. directeur van de scholengemeen schap in Middelburg, verklaarde zelfs dat er zuiver onderwijskun<Iig gezien niets voor was om die periode vrij te geven; het laatste schoolkwartaal wordt al teveel onderbroken. Gezien het feit. dat kort hierop 16, 17, IS en 19 mei de Pinkstervakan tie volgt en 27 juni de grote vakan tie al begint zal men de vier dagen (Zie slot pagina 11 kolom 6 ft tuit lijn netelige vraag gesteld over woningbouw en onmiddellijk is daarop de speciale tactiek-De Jong in werking gesteld: de premier heeft volgens zijn gewoonte wat vaag geglimlacht, wat instemmend geknikt, daarbij in het mid den latend of hij duidelijk wilde ma ken dat hij de vraag had begrepen dan wel dat hij het met de vraag steller eens was. Vervolgens heeft hij vriendelijk kijkend over de bril met halve glazen rustig formulerend, nu en dan zoekend naar een woord, zijn zegje gedaan. Een zegje passend in de speciale De Jong-tactiek: een beetje de vraagsteller gelijkgeven (daarmee wordt in negen van de tien gevallen bereikt, dat de vraagsteller niet meer op zijn vraag doorgaat), aldus de in druk wekkend dat inderdaad kritiek mogelijk is op de woningbouw, om vervolgens met enige nadruk op dat moment verandert óók de gelaatsuit- «Irukking van de premier: hij kijkt nu ineens ernstig te verklaren, dat de algemene strekking van het beleid toch heus wel goed is. het heeft niet gefaald. Er mogen dan kritische op merkingen te maken zijn. de basis is in orde. Waarna de verzekering tot slot komt: ,We zullen alles doen om het ge heel weer in orde te brengen'. Zo zal het ongetwijfeld gegaan zijn. In feite een excellente voorstelling. De vraagsteller immers gaat tevreden zitten, hij heeft het dan toch maar meegemaakt dat een minister-president hem op punten gelijk gaf en beschouwt dat als een markant feit. De premier zelf gelooft zonder twijfel op dat ogen blik tactisch een klip te hebben om zeild: zonder het basisbeleid van zijn minister af te vallen heeft hij door op punten enige kritiek toe te geven een principieel debat en verdere kritische opmerkingen omzeild. Bovendien zal hij hebben gedacht .Roermond ligt er van Den Haag'. We zijn er niet bij geweest, maar de seances van de mi nister-president kennend, geloven we vrij dicht bij de werkelijke gang van zaken te zitten. We nemen zelfs aan, dat de heer De Jong nooit meer aan deze hele Roermondse vergadering zou heb ben gedacht, ware het niet dat nu ach teraf is gebleken dat van zijn verkla ring een bandje is gemaakt. En dat bandje wordt nu tegen hem en zijn wo- ningbouwminister in het parlement uit gespeeld. Enfin, volgende week zal hij evenals gisteren op een persconfe rentie weer wel sussende woorden spreken, woorden die zonder twijfel •(Voor vervolg zie pagina 3 kolom 1

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1970 | | pagina 1