PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT VEEL SLACHTOFFERS IN EGYPTE ™GG£ DOOR ISRAËLISCHE BOMAANVAL Storm teisterde Franse westkust Ir Lelyplein Sluiskil blijft voorlopig zandvlakte Fabriek geraakt: 70 doden, 90 gewonden Tel Aviv: technische fout Akkoord in Jordanië Oostduitse premier nodigt Brandt uit MILJOENEN FRAUDE IN Vandaag in de krant- Treiler vergaan - vijf vermisten Extra bankkrediet voor Rinco Overheid en alcohol Gemeente: wachten op grondoverdracht ■^213e - no. 38 WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN Vrijdag 13 februari 1970 - CAIRO, TEL AVIV (RTR) Israëlische straalbommenwerpers heb ben donderdagmorgen een aanval gedaan op een ijzerfabriek in Aboe Zabal, ruim dertig kilometer ten noordoosten van Cairo. Volgens het Egyptische persbureau voor het Midden-Oosten zijn bij deze aanval 10 burgers om het leven gekomen en werden meer dan 90 gewond. Egypte heeft sedert de zesdaagse oorlog van juni 1967 nimmer een io groot aantal slachtoffers onder de burgerbevolking van een enkele Israëlische actie opgegeven als donderdag. Bij de Israëlische luchtaan vallen van de laatste jaren zijn ongeveer 700 Egyptische burgers ge dood. Dj aanval kwam kort. voordat Nasser ti Cairo besprekingen zou beginnen niet «leiders van Soedan en Libië. In de Ifjptische hoofdstad ziet men de aan- nl van dnnderdag als een ernstige uit- Ming van de nooit officieel verklaar de oorlog tussen de Arabieren en Is- rail, Er gaan in Cairo steeds meer stem men op om een vergeldingsactie tegen hrael te ondernemen. Volgens bet persbureau voor het Mid- dea-Oosten zouden de Israëli's ook ge- t-ruS hebben gemaakt van napalmbom men. De met twee Amerikaanse Phan tom uitgevoerde aanval begon, aldus ka persbureau, kort nadat de 2000 melders van de fabriek aan het werk «ven gegaan. De napalmbommen had den de meeste slachtoffers veroorzaakt. Onler hen bevinden zioh veel jonge i wa. Ongeveer 20 doden waren zo fis verbrand, dat identificatie niet mo- pujk Week. Jechnische fout' Eon Israëlische officiële woordvoer der in Tel Aviv heeft meegedeeld dat eon Israëlisch vliegtuig mogelijk eni ge bommen buiten zijn doel heeft la- ton vallen .tengevolge van een tech nische fout'. Onder de bommen die donderdag in het gebied van Khnn- ha, niet ver van Aboe Zabal, zijn ge gooid was er één van 400 kilo, die na 24 uur ontploft. Generaal Mosje Da jan, de Israëlische mi nister van defensie, heeft contact op genomen met de VN en hen verzocht de flgyptisdhe autoriteiten be waarschu- BRUSSEL (ANP) De douane- en ae- cijnzendiensten van Kortrijk en Ant werpen zijn een omvangrijke fraude op het spoor gekomen bij de uitvoer van rundvlees via Zeebruge naar Groot-Brittannië. Gebleken is, aldus melden Belgische kranten, dat een Luikse firma koelwagens naar Enge land verscheepte, die volgens opgave van de firma rundvlees bevatten,] maar die in werkelijkheid voor 75 pro eent geladen waren met oude spoor rails. De firma kreeg van het Belgische minis terie van economische zaken per uit gevoerde kilo vlees een subsidie van 1.40 (toegestaan omdat het uitvoer naar een niet EEG-land betrof). Om dat vlees snel bederft was de controle in Zeebrugge erg beperkt. Slechts af en toe nam de douane steekproeven. De firma zorgde er wel voor dat het deel van de wagon dat bij die steek proeven geopend werd, werkelijk vlees bevatte. Tweemaal per week verzond de firma een koelwagon naar Engeland en het subsidie die ze daarbij opstreek liep per keer op tot 21.000 gulden. De douane die op het laatst achterdocht kreeg, doorzocht woensdag een wagon en vond toen vijf ton vlees en vijftien ton oude spoorrails. Driejarig jongetje in sloot verdronken UTRECHT (ANP) Een voorbijgan ger heeft woensdagmiddag in een sloot langs de Bijleveldseweg in Vleuten het stoffelijk overschot gevonden van de driejarige Peter J. de Groot uit Vleu ten. Waarschijnlijk is het jongetje tij dens het spelen te water geraakt en verdronken. J-ïAhtlijn wen zodat zij deze de bom o-p tijd kun nen neutraliseren, aldus de woordvoer der. Gebleken is ui'nc de verklaringen van de piloben die aan het bombarde ment op Kihanka hadden deelgenomen dat een der vliegtuigen zijn doel ge mist heeft. In antwoord op de kritiek van Cairo dat Israëlische Vliegtuigen een aanval hebben gedaan op een civiel object de ijzerfabriek is in bevoegde Uirin gen in Tel Aviv verklaard, dat de Isra ëlische luohtmacht strenge opdracht -heeft militaire doelen aan te vallen en dat dit bevel strikt wordt negeleefd. De Amerikaanse onderminister van bui tenlandse zaken, Elliot Richardson, heeft donderdag verklaard dat de VS de Israëlische luchtaanval op de fabriek ibij Cairo veroordelen evenals de aan- isagiers die met een vliegbuig van de Is- vallen van Arabische terroristen op pas sagiers die met een vliegtuig van de Is- 'raelische luchtvaartmaatschappij ,E1 Al' reizen. Richardson zei dat de Amerikaanse re gering zich tot beide partijen heeft ge wend met het dringend verzoek de be standsresoluties /an de veiligheidsraad nauwkeurig na te leven. De VS hadden bij het viermogendhedenoverleg over het Midden-Oosten de Sowjet-Unie, Frankrijk en Engeland verzocht ook een dergelijk beroep op Israël en de Ara bische landen te doen. Tarieven DE Landelijke Specialisten Vere nging heeft besloten te adviseren de tarieven voor particulier ver zekerden te her/.ien (pag- H) DDR MINISTER Luns wil met een vol kenrechtelijke erkenning van Oost-Duitsland in ieder geval wachten op Bonn pag. 3) Uitdaging WEESTER Wolters vindt Middelburg een uitdaging'. Hij dat bij zijn vertrek in Coevor- den, waarbij Item veel bloemen en geschenken ten deel vielen (paqib na2). Wrijving MEER dan een jaar vecht, een aoese dame tegen het gemeente bestuur, een ingewikkelde strijd 011(1 ee« schoorsteen pagina 2) Binnen- en buitenlands nieuws: pagina's 1, 3, 9 en 11 Zeeuws nieuws: pagina's 2, 5 en 7 Sport: pagina's 12 en 13 I Financieel nieuws: pagina 17 Radio en tv: pagina 15 PARIJS (AFP, DPA, RTR) De Franse Atlantische kust is donderdag geteisterd door een zware storm. Vooral in Normandië en Bretagne is grote schade aan gericht. Talrijke bomen zijn ont- BEIROET (AP) Radio-Amman heeft gemeld dat donderdagavond een overeenkomst is bereikt tus sen Jordanië en de Palestijnse gu errilla-organisaties. De overeenkomst is bedoeld om een ein de te maken aan de onenigheid tussen de guerrillabewegingen en de Jordaanse regeling. Het akkoord werd bereikt na besprekin gen woensdagavond en donderdag tussen Jordaanse functionarissen onder leiding van koning Hoessein en een vertegen woordiging van de guerrillaorganisaties Het belangrijkste punt van de overeen komst is het ongedaan maken van de beperking op wapens die door de Jor daanse regering dinsdag was ingesteld. .Tijdens deze besprekingen kwam een eerlijk streven van beide partijen aan het licht, de gemeenschappelijke belangen te beschermen en een eind te maken aan de spanning', aldus radio-Amman. CAIRO: Israëlische jachtvlieg tuigen hebben een aanval uitge voerd op een metaalfabriek in het gebied van Aboe Zabal, nabij Cairo. Volgens de laatste gege vens zouden ongeveer 70 mensen bij de aanval om het leven geko men zijn. Op de foto een beeld van de schade. ALMELO (GPD) Binnen 24 uur na dat de arrondissementsrechtbank van Almelo de voorlopige surceance had uit gesproken Jegens de NV Rinco Cam ping Sport Bedrijven heeft de Neder landse Kredietbank In Amsterdam een gesprek met de bewindvoerder in deze surceance besloten een extra kre diet ter beschikking te stellen voo, deze onderneming die als gevolg van een te snelle groei in financierings moeilijkheden was geraakt. Dit krediet zal een zodanige omvang hebben dait de voorlopige voortzetting van het bedrijf is gegarandeerd. Het wordt verleend in het kader van een onverwijld onderzoek naar de mogelijk heden van een algehele sanering en reconstructie voor wat betreft de fi nanciële aspecten van het bedrijf. Bij Rinco zijn in totaal 1350 personeels leden betrokken. VOOR GESPREK IN OOST-BERLIJN (Van onze correspondent) BONN Bondskanselier Brandt zal volgende week antwoorden op een uitnodiging van de Oostduitse premier Stoph om 19 of 26 februari voor een gesprek naar Oost-Berlijn te reizen. De komende dagen zal de regering in Bonn zich over het nut van zo'n ,topgesprek', waartoe de kanselier in principe bereid is, beraden. Gaat Brandt op de invitatie in (ge zien de voorbereidingen zou alleen de 26ste praktisch mogelijk zijn), dan zal hij vergezeld worden door minister voor inter-Duitse aangelegenheden Franke. Stoph heeft aangekondigd aan Oostduit se kant de minister van buitenlandse zaken, Winzer, te laten deelnemen aan het gesprek dat om 11 uur 's ochtends in het gebouw van de Oostduitse minis terraad zou moeten beginnen. De Oostduiitse regeringsleider deed de uitnodiging in een brief, die gisteroch tend door twee staatssecretarissen (om half elf per telex aangekondigd) in Bonn werd overhandigd aan de minis ter in de bondskanselarij. Ehmke. Stoph beantwoordde hiermee de brief waarin Brandt vorige maand voorstelde op ba- VEEL SCHEPEN RAAKTEN INMOEILIJKHEDEN Rennes is het dak van een kunst ijsbaan ingestort. De Franse treiler ,Le Marie Christine' verging bij een poging de liaven van Sables d'Olonne binnen te lopen. De vijf opvarenden worden vermist. Op 150 mijl voor de kust van Bretagne zonk de Deense vrachtboot .Renate S'. De bemanning van 15 koppen werd door de Duitse vrachtboot .Thoralde' aan boord genomen. I-Iet Belgische schip .Nicole' meldde met een ondergelopen machinekamer stuurloos rond te drijven en vroeg onmiddellijk hulp. De .Nicole' Santé Paola' meldde bij Brest in de richting van de klist te drijven. Doordat «1e deklading hout was losgeslagen had het schip zware slagzij. In het Kanaal van Bristol meldde het Duitse motor schip .Flotte' in nood te verkeren. Het 376 ton grote vaartuig heeft een gebro ken roer en verzocht om hulp. In de haven van Douarnenez is een ge meerde kotter losgeslagen, op de rotsen te pletter geslagen en gezonken. Ook in Parijs, waar windstoten zijn voorgeko men van 120 km per uur, is aanzienlij ke schade aangericht. Drie mensen zijn gewond geraakt doordat bouwkranen omvielen. In Lorient bezweek een stei ger. Drie werklieden liepen verwondin gen op. Voorzover tot dusver bekend ïs zijn als gevolg van de storm elf mensen gewond geraakt, van wie verscheidene in ern stige mate. Door het plotseling stijgen van het peil van de Garonne, de Seine en de Mame zijn overstromingen ont staan of verergerd. In het zuiden van Engeland woedden donderdag eveneens hevige stormen. Ve le wegen werden door sneeuwjachten geblokkeerd. Duizenden woningen in Zuid-Wales kwamen zonder stroom door-' dat elektrische leidingen bezweken door ijzel en windvlagen. sis van gelijkgerechtigdheid en zonder enige discriminatie onderhandelingen te openen over vraagstukken die de beide Duitslanden betreffen. Op Brandt's me dedeling dat minister Franke voor zulke onderhandelingen beschikbaar is, rea geerde Stoph "niet. Dat hij zich wil la ten assisteren door de minister van bui tenlandse zaken demonstreert het ver schil in beoordelingwait voor Oost- Berlijn onderwerp van de buitenland se politiek is, is voor Bonn een kwestie tussen twee staten die elkaar onmoge lijk ais buitenland kunnen bescnouwén. De basis van gelijkgerechtigdheid vereist vanzelfsprekend dat de" DDR en de bondsrepubliek elkaar erken nen en respecteren als datgene wat zij zijn, namelijk gelijkgerechtigde, soevereine subjecten van het volken recht, aldus Stoph. Brief Hij wijst er in zijn brief op dat het Oostduitse ontwerpverdrag voor het aan knopen van gelijkgerechtigde betrekkin- nu al twee maanden onbeantwoord Bonn ligt, hoewel president Heane- mann staatsraadvoorzdtter Ulbricht heeft meegedeeld dat met de voor de ze kwestie vereiste spoed stelling ge nomen zou worden. Om te komen tot vreedzame coëxistentie en tot normale betrekkingen acht Stoph een gesprek op korte termijn tussen beide regerings leiders gewenst. ,Het gaat tenslotte om problemen van oorlog en vrede', schrijft hij. Betekenis Over de betekenis van de brief lopen de meningen in Bonn sterk uiteen. De mogelijkheid bestaat dat de goede sfeer, waarin de besprekingen met de Sow jet-Unie en Polen plaatshebben, invloed heeft op de DDR, waar vooral propa- Zie slot pag. 11 kol. 1) n Tilburg wordt maandag :n nieuw kantongerechtsge bouw geopend en daarbij zal geen alcohol worden geschon ken, dit op speciaal verzoek van het ministerie van justitie. Een verstandig besluit? Of overdreven Het bleek ons een aardige bezigheid her en der wat dergelijke vra gen te stellen naar aanleiding van het' Tilburgse bericht. Men ontmoet dan na melijk vrijwel uitsluitend uitersten; één groep zegt alcohol bij openbare recepties .uit den boze' te vinden, een tweede cate gorie betoogt met evenveel felheid, dat hier de persoonlijke vrijheid in het ge ding is, ieder moet maar voor zich uit maken of hij al dan niet alcohol mag gebruiken. In theorie is de laatste opvat ting aantrekkelijk, er wordt daarin recht gedaan aan de vrijheid van het individu, In de praktijk echter biijkt, dat deze vrij heid ten opzichte van het alcoholgebruik tot verkeerde calculaties met soms heel kwade gevolgen leidt. In het gunstigste geval betreffen die gevolgen alleen de gebruiker, zij het dat ze ook voor zijn gezin hard kunnen aankomen. De grens bijvoorbeeld tussen sociaal prestige en een nogal diepe socia le afgrond is soms uitsluitend aangege ven door een paar borrels: wie déör niet op let maakt een flinke tuimeling. De af gelopen weken zijn daarvan in en buiten deze provincie opvallende voorbeelden naar buiten gekomen, men denke slechts aan de recente moei lijkheden van de bur gemeester van Alk maar. Nog kwalijker wordt de zaak als het leven van anderen in het geding kornt: de rechter uit Haarlem kan daarover meepikten, in de zaak te gen hem speelt immers de vraag in hoe verre hij schuld draagt aan de dood van een ander. Bovendien moet men aanne men dat zijn eigen loopbaan een defini tieve wending heeft genomen. Het is wel makkelijk te spreken over de persoonlij ke mijheid om te beslissen al of r.iet al cohol tot zich te nemen, de praktijk wijst niettemin uit dat deze vrijheid herhaal delijk wordt misbruikt. Er is bovendien sprake bij alcoholge bruik van een steeds groter worden de tegenstelling: de gebruiker gaat zich ontspannen voelen, hij ziet het allemaal wat makkelijker, inclusief het rijden in een auto. De situatie op de weg daaren tegen dwingt steeds meer tot een ver hoogde rijvaardigheid, de verkeersinten siteit neemt toe en aan het reactiever mogen worden hogere eisen gesteld. Al coholgebruik laat zich niet meer rijmen met de eisen van het toenemende weg verkeer en het zou onjuist zijn deze om standigheid maar over het hoofd te zien. Hier en daar ontmoet men overi gens nogal eens irritatie als een wegge bruiker wegens alcoholgebruik wordt vervolgd terwijl hij zo zegt men dan niets op zijn geweten heeft'; geen aanrijding, geen schade. Uit een oogpunt van preventie is een dergelijk vervol gingsbeleid niettemin volkomen verant woord: de lange en tragische lijst van verkeersongevallen, de toenemende in tensiteit van het verkeer, om maar en kele factoren te noemen, ze dwingen tot een scherpe controle en ook tot vervol ging, indien daartoe mogelijkheden aan wezig zijn. Wanneer men dit alles onder elkaar zet. kan men eigenlijk alleen maar instemming betuigen met het be sluit van de Tilburgse kantonrechter om het nieuwe gebouw zonder alcohol in të wijden. Er gebeuren te veel ongelukken na overheidsrecepties, het zou bovendien wel helemaal een vreemde zaak worden als er onder invloed zou worden gereden na de opening van een gerechtsgebouw. De overheid zou eigenlijk steeds dienen te voorkomen, dat haar gasten door het drinken van .overheidsalcohol' kans lo pen terecht te komen in de strafinstitu- ten van het ministerie van justitie. In die inrichtingen kan men (te laat overi gens) gaan peinzen over de bittere con clusie van Simon Carmiggelt we von den ze onlangs nog eens in de Leeuwar der Courant geciteerd: .De geheelont houders hebben gelijk, maar wij drinkers weten waarom'. Er is een variatie mo gelijk: .Alcoholvrije recepties zijn nodig, sommige bezoekers weten helaas waar- SLUISKIL Ruim een jaar na de officiële beëindiging van de kanaalvverken lijkt het centrum van Sluiskil nog steeds meer op een militair oefenterrein dan op het ir Lelyplein, dat het vol gens het straatnaambordje zou moeten zijn. Van de gemeente lijke plannen om van de glooi ende zand- en moddervlakte het hart van het dorp te maken, is tot nog toe weinig terecht ge komen. En het ziet er niet naar uit, dat daar binnen afzienbare tijd verandering in gaat komen. Het gemeentebestuur noemt als for mele oorzaak van de vertraging, dat de terreinen waar het om gaat. nog steeds niet het eigendom van de ge meente zijn. Een deel van de grond is eigendom van het rijk (rijkswater staat van een ander deel mogen de Nederlandse Spoorwegen zich eige naar noemen. De grond van NS kwam vrij. omdat het baanvak door Sluiskil als gevolg van de kanaalver breding via de nieuwe brug moest worden omgelegd. Het is de bedoe ling, dat NS het. eigendomsrecht van het oude baanvak aan het rijk over draagt en dat het rijk op zijn beurt de grond in Sluiskil, samen met ter reinen en terreintjes elders langs het kanaal, doorverkoopt aan het ge meentebestuur van Terneuzen. Volgens het gemeentebestuur moet met de aanleg en aankleding van het (Zie slot pag. 7 kol. 4) Het ir. Lelyplein in Sluiskil: voor de jeugd lekker .modderen', voor de volwassenen afwachten. (Foto PZC) SNEEUWDEPRESSIE (Van onze weerkundige medewerker) (GPD) - Een depressie met storm, sneeuw en een lage barometer stand lag gisteravond bij de Bel gische kust en trekt niet het cen trum vandaag via Limburg naar Duitsland weg. Een sneeuwgebïed was gisteravond tot dicht bij de noordelijke provïnc-ïes gevorderd, in Zeeland lag gisteravond plaatse- .ijk drie tot vijf centimeter sneeuw, in westelijk Brabant ruim 10 cen timeter- Door de harde wind wer den hier en daar ook sneeuwduinen gevormd. Achter de depressie draait de wind vandaag naar ïoordwest tot noordoost. Ook daar bij zijn nog enkele sneeuwbuien mogelijk bij een later vrij snel af nemende wind. De temperatuur blijft voorlopig om iet vriespunt schommelen. Zoals dikwijls schijnt ook deze winter februari de sneeuwmaand te gaan .vorden. De vroege supporters voor Dslo halen een koude neus, want ïelfs overdag vriest het daar nog weer dan 10 graden. Totaal verbod op handel in heroïne in Frankrijk PARIJS (AFP) Het Franse ministe rie van volksgezondheid heeeft donder dag besloten tot een volledig verbod op het verhandelen van heroïne. Dit betekent dat bij de binnenkort te verwachten afkondiging van een desbe treffend decreet het verdovende mid del niet meer in apotheken mag wor den verkocht. Er zal slechts een klei ne hoeveelheid In voorraad worden ge houden voor gebruik in het kader ran ontwenniwgsku ren.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1970 | | pagina 1