PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT LOONWET HAALT HET WEL IN SENAAT Granaataanslag op passagiers El Al-toestel Dijkverzwaring Waarde begint in maart AR verlangt nog enkele toezeggingen, maar: LAWINERAMP EIST ZEKER 39 SLACHTOFFERS Industriële voorlichting EB ONDANKS WAARSCHUWING VAN KLOOS D"d AL FATAH: OORLOG MET HOESSEIN Man bevrijdt zijn vriendin uit cel Meer dan 60 gewonden Vandaag in de krant... NU AANLEG NIEUWE DIJK IS AFGEKETST VERTRAGING: ANDERHALF JAAR JAB It OPIG OOi an» nuari j aat iB 5, ieu de in, ij locmljj it bat); rechte a cvi: 213e laargang no. 36 WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE. VLISSINGSE, GOESE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN Woensdag 11 febr. 1970 Balans van carnaval Pagina 7 F. v. d. Valdo. F. B. don Bou on W. do Pnyler. Hooldred.: C. A. de Kolt. Alronn.prijs 5,05 por maand, ol 15,00 1186.584, OKI). 2751). Mlddalburi, M.rlil 51. tel. 7651 (b s O red. 2078/3169, ndv. 0248). Goes, Grote Morlit 2, tol. per Kwartaal, Losit nummera 25 cent tinei. 4 blw) ïtburg, tol. 2395. Tcrnauren, Nleuwatraat 22, tal. 4457. I 359300. Provinciale Zeeuwse Courant, Middelburg te ha 1 Kip. in dS[ i wel a de raj ilijkW te.-. Ifiïi DEX HAAG Ondanks de ernstige waarschuwing van NVV- voorzitter A. H. Kloos, dat rege ring en parlement een sociaal con- [liet riskeren dat gemakkelijk tot een politiek conflict kan uitgroei en, iieeft de meerderheid van de eerste kamer zich gisteravond ach ter de loonwet van minister Eool- vink geschaard, die de minister de bevoegdheid geeft in te grijpen in afzonderlijke cao's. Alleen de linkse oppositie (pvda, psp. cpn>, radicalen en boeren verklaarden rich tegen. Van de regeringspartijen lie ten alleen de anti-revolutionairen hun geestverwante minister nog in het onze kere over hun uiteindelijke houding bij de vanmiddag te houden stemming. Minister lionlvink behoeft vandaag eehter slechts enkele eisen van hun kant in te willigen om ook de anti-revolutionairen mee te krijgen. Doet hjj dat dan ziet hij zijn loon- wet vanmiddag met flinke meerderheid aangenomen. Uitzondering Zo moet de minister beloven dat hij niet éiz bij hoge uitzondering van artikel 8 gebruik zal maken, hetgeen hij overigens li m de tweede kamer heeft toegezegd. Professor De Gaav Fortman, de woord voerder van de ARP-fractie in de eerste timer, vond ingrijpen in afzonderlijke 'an exorbitante evenwicht- verstoren. Bij ?'nn?e afwijkingen moet de minister van (Ie knop, die artikel 8 bedient, af blijven Prof. De Gaay Fortman wil de beslissingen niet dan na overleg met de voorzitters van de centrale organisaties van werkgevers en werknemers genomen eis die ook door de CHU werd icmgeiiue mKomens- tc&ik, gericht^ op redelijke inkomens- te ÏVP vroeg de toezegging de SER en de Stichth dat in het ng van de Artód zal worden gevraagd of de wet u ten jaar proefdraaien bevredigend «riet. KVP-woordvoerder Middefhuis rilde de minister echter niet al bij voor tui aan de uitspraken van deze beide colleges binden, zoals hij op een inter file van de pacifist Lankhorst liet blij ken, Hij zei dat zijn fractie vertrouwen heeft In de belofte van de minister dat iledils by hoge uitzondering in overeen gekomen contracten zal worden ingegre pen, Voor willekeur behoeft naar de me- oio? van de heer Middelhuis geen angst le bestaanRoolvink kan door aanvaar ding: van het amandenient-Van de Ploeg b de tweede kamer een loonsverhoging slechts tegenhouden als partijen zouden weigeren te voldoen aan zijn verzoek om --- ontoelaatbare gedeelte daarvan om te Sden in spaarloon of in verbetering van i'. pensioenen. Bij verkeerd gebruik van k wet zal de minister bovendien stellig fcor het parlement op het matje worden groepen. Ook de liberaal Louwes had geen en kele reden om aan te nemen dat ml-| nisier Roolvink zijn woord niet zal houden, De CH-woordvoerder HeiJ biste van de minister dat hij een .bre de vertegen woord i giing van de .cen trale organisaties van werkgevers en werknemers zal raadplegen alvorens tot'ingrijpen over te gaan. ,Wij begrij pende bezwaren tegen artikel 8, maar delen ze niet', aldus de heer Heij, die het besluit van NKV en NW om zich' terug te trekken uit 't centrale loon- overleg tussen regering en bedrijfs leven betreurde. "'J vond de benadering van het CNV. die san het overleg is blijven deelnemen ge- •uigen van meer verantwoordelijkheid. (Zie slot pag. 7 kol. 5 OP VLIEGVELD VAN MÜNCHEN MüNCHEN (RTR.DPA) Enkele Arabieren hebben dinsdagmiddag op de luchthaven Riem bij München granaataanslagen gepleegd op de bemanningsleden en passagiers van een Israëlisch lijnvliegtuig. leven en vielen elf gewonden. Drie aanslagplegers zijn gearresteerd. Zij zouden Daarbij kwam zeker één passagier (waarschijnlijk een jonge Israëliër) om het gewond zijn geraakt, één bij de explosie van een handgranaat, de andere twee bij een vuurgevecht met de politie. JERUZALEM (AP) Het eigen diostation van de Palestijnse guerrilla- organisatie AI I'atah te Cairo heeft de oorlog verklaard aan de Jordaanse ko ning Hoessein en diens regering. In de radiouitzending, die te Jeruza lem werd beluisterd, werd gezegd dat alle Palestijnse bevrijdingsorganisaties het eens zijn geworden over de vorming van een gemeenschappelijk opperbevel in de strijd tegen de Jordaanse regering, die niet-militairen het dragen of bezit ten van wapens verbiedt. De oorlogsoproep volgt op een bevel van het Jordaanse kabinet, dat in spoedzit ting heeft uitgevaardigd, dat in Amman en andere steden geen wapens door niet-militairen mogen worden gedragen. Vrouw verovert Den Briel DEN BRIEL (ANP) Na het besluit oni dolle Mina's' meis jes en jonge vrouwen in het geuzenleger op te nemen om op de komende le april Den Briel te heroveren, heeft nu een vrouw de leiding gekregen van de overgave van de stad Den Briel. Mevrouw Maartje Boone-Vam Til burg (64) heeft de leiding over Lumey, Bloys va.n Treslong, vloot voogden, Coppelstock, burge meester en een leger van enkele honderden watergeuzen wanneer voor het Brielse stadhuis de over gave van de stad zal worden be dongen. OSS (GPD) Nadat agenten verge ten hadden de celdeur in het nachtslot te doen, slaagde de Ossenaar H. H. er vrij gemakkelijk in zijn vriendin H. X. een gescheiden vrouw, die zondag tij dens de carnavalsviering een Turkse gastarbeider niet een mes had gestoken te bevrijden uit het politiebureau van het Brabantse Oss. De man had de situatie eerst goed ver kend wamt voor zijn actie was hij en kele keren op het bureau geweest om te wagen of zijn vriendin in vrijheid kon worden gesteld. Tenslotte Mep hij naar de eerste verdieping, ontgrendelde de ceil en ontkwam met de vrouw op een moment, dat de politie het druk had met enkele carnavalsvierders. Van het paar is nog geen spoor gevonden. ZEKER 1 DODE EN 11 GEWONDEN De Israëlische radio riep dinsdagavond om dat er twee doden waren. Een van de gewonde passagiers zou zijn overle den. Drie passagiers zouden er ernstig aan toe zijn. Het voornaamste doelwit van de a slagplegers was vermoedelijk de 23-ja- rige filmacteur Asaf Dajan. zoon van de Israëlische minister van defensie, die zich onder de passagiers van het EI Al-toestel bevond. Hij bleef ongedeeld. Een bekende Israëlische toneelspeelster, Hanna Maron. werd gewond, evenals gezagvoerder Uriel Cohen en boordwerk tuigkundige Mori. Syrisch vliegtuig Het El Al-vliegtuig waarmee de aan gevallen passagiers naar Londen zou den vertrekken, was een half uur voor de aanslag uit Tel Aviv op München- Riem gearriveerd. Kort daarvoor war een Syrisch vliegtuig uit Damascus ge land. Vermoed wordt dat de aanslagple gers zich daarin bevonden. Volgens de hoofdcommissaris van poli tie in München, Manfred Schreiber, had den drie of vier mannen met eeh .oos ters of zuidelijk' uiterlijk zich onder de negentien El Al-passagiers gemengd toen deze de hal voor doorgaande rei zigers verlieten om met een bus van de luchthaven naar het vliegtuig te rijden, De mannen wachtten bij de deur, en trokken bij de nadering" van de eer ste en tweede piloot pistolen. De bus chauffeur probeerde weg te rijden, maar een der Arabieren sprong zwaaiend met zijn pistool voor de wagen, en slingerde vervolgens een handgranaat naar binnen. Daarbij vond een der passagiers de dood en werden zeven inzittenden gewond. Granaat De Britse journalist Len Doherty, een (Zie slot pag. 3 kol. 2) Op de foto: de wachfhal van het Münchense vliegveld. SNEEUWMASSA DENDERDE DOOR GEBOUW IN WINTERSPORTCENTRUM VAL D'ISERE CHAMONIX Minstens 39 do den en meer dan 60 gedeeltelijk ernstig gewonden. Dat is de trieste balans die moest worden gemaakt nadat een sneeuwlawine gister ochtend om tien minuten over Tachtig Gs hebben (le minister verzocht "P ili'.Nieuw e Vlïssingseweg tus sen Middelburg en Vlissingen een naxinmm snelheid van tachtig ki lometer i„ (e stellen (pagina 3) Invitatie JM,ec" geïllustreerde folder K !u gemeentebestuur van hiX- S de inwoners op de be- do„Ü .o van de begroting in de S^meenteraad bij te wonen (pa- Mevrouw McKay Yard heeft twee de I heschuldigd van moord op MacKay!7pag. ™rouw Muriel Maatschappij kamer is voor oprich- sohniJi? een fmancieringsmaat- Binnen. en buitenlands nieuws: pagina's 1, &euws nieuws: Pagina's 2, 4 en 5 Sport: pagina 9 Financieel nieuw; 3 en 7 ...cuwö. pag. i° en tv: pagina 11 pagina 13 acht, het beroemde Franse winter sportcentrum en ski-oord Val d' Isere, vlak bij de Italiaanse grens overviel. De slachtoffers maakten deel uit van 199 vakan tiegangers, onder wie ongeveer een dozijn Belgen en Duitsers, die samen met de 50 leden van liet personeel het gebouw van UCPA, de Franse unie van sportcentra, bevolkten. Vanavond hadden zij aan het einde van hun Hintervakantie Val d'Isere juist weer moeten verlaten. De orkaan heeft het gebouw, dat vijf jaar geleden uit beton en glas was opgetrokken, ge deeltelijk verwoest en verder nog een hotel en twee garages in Val d'Isere met de grond gelijk gemaakt. Tientallen auto's werden soms honder den meters meegesleurd. Doch vanmor gen scheen te zijn vastgesteld dat zich in die auto's op een na geen mensen bevonden. Die ene automobilist heeft men nog levend uit zjjn wrak kunnen bevrijden. Toen president Geonges Pompidou gis terochtend de ramp vernam, heeft hij de minister van binnenlandse zaken, samen met de staatssecretaris voor de sport per speciaal vliegtuig onmiddel lijk naar de Frarts-Italiaansë grens ge stuurd om persoonlijk de reddings werkzaamheden te leiden. De weinige bergwegen die Val d'Isere met de bui tenwereld verbinden waren gisteren door de sneeuworkaan voor een deel afgesneden. Voor zover begaanbaar wer den zij uitsluitend gereserveerd voor de rode kruisauto's en ambulances die on ophoudelijk gewonden vanuit het ramp gebied naar de omliggende ziekenhuizen vervoerden. Sneeuwbal De sneeuwmassa was over een breedte van 100 en in een laag van ongeveer 6 meter, 2.000 nieter hoog losgeraakt als een gigantische sneeuwbal zich op het dorpje in de vlakte te storten. Het was gistermorgen nauwelijks kwart over acht toen de anders zo stille en vredige alpenkom waarin, vlakbij de Italiaanse grens. Vald'Isere is gelegen, door het geloei d'er sirenes uit zijn slaap werd gewekt. De sirene, die de bevolking en de duizenden toeristen alarmeerden vanwege de catastrofe die zich en kele minuten eerder ontketend had. Een catastrofe waarvan de balans op het moment dat we deze regels doorbellen 39 doden en een zes tigtal gewonden vermeldt. VAL d'ISERE Reddingsploe gen doorzoeken de eetzaal van een jeugdhuis in het wintersportt- centrwm Val d'Isere dat door een lawine getroffen werd. Improvisatie De Fransen op wier organisatievermo gen soms nog wel eens iets valt af te dingen, hebben echter ook gisteren weer bewezen meesters in de kunst van de (Zie slot pag. 3 kol. 4) GOES/ WA ARDE Nu er geen toestemming' is gegeven voor de aanleg van een nieuwe dijk op de schorren van de Zim merman, de Emmanuelpolder en de polder Waarde, zal de vei ligheid van dit stuk Beveland langs de Westerschelde in liet kader van de deltawerken wor den vergroot door een verzwa ring en een verhoging van de bestaande dijken bij Waarde. Het ziet er naar uit dat de dijk verzwaring over een afstand van ruim 3400 meter in maart kan beginnen. Dan kan het wa terschap ,De brede watering van Zuid-Beveland' bij Waarde aan het werk na een vertraging van ongeveer anderhalf jaar. Zoals bekend is er in waterschaps- kring in de tweede helft van 1967 grote verontrusting ontstaan over de ontwikkeling rond de plannen van liet Bevelandse waterschap voor de Em manuelpolder een nieuwe dijk te leg gen om zo de grootst mogelijke vei ligheid voor het gebied te verzekeren en tegelijkertijd 55 ha grond in te polderen. Toen zowel gs als de mi nister van verkeer en waterstaat dit plan al hadden goedgekeurd, kwamen er bezwaren tegen van het ministerie van ruimtelijke ordening en van de natuurbescherming in Zeeland omdat het betreffende sehorrenge- bied op de ontwerplijst van natuurge bieden in Zeeland staat en bij de dijk- aanleg verloren zou gaan. Bezwaren, die doorslaggevend werden geacht, waardoor het plan voor de nieuwe dijk alsnog werd afgekeurd. Als gevolg van de beslissing moest het waterschap ,De brede watering van Zuid-Beveiand' een nieuw plan maken, diitmaal om de bestaande dij ken te verzwaren en op deltahoogte te brengen. Eind december vorig jaar was men zover, dat dit werk kon worden aanbesteed: laagste inschrij ver was het aannemingsbedrijf Jac. G. van Oord te Utrecht voor ƒ2.791.500 (exclusief omzetbelas ting). Het wachten is nu nog op het werkplan van de aannemer, maar zodra dit is goedgekeurd door het wa terschap. kan er met het karwei wor den begonnen. Dijkgraaf P. J. J. Dekker venvacht, dat dit in de loop van volgende maand liet geval zal zijn. De heer Dekker: .De gegevens, die het waterschap had met betrekking tot het geologisch en grondmechanisch onderzoek voor de aanleg van de nieuwe dijk, konden ook worden ge bruikt voor dit tracé: dat bespoedig de het nieuwe plan, dat snel ter goed keuring aan gs van Zeeland en de mi nister van verkeer en waterstaat kon worden voorgelegd. Die goedkeurin gen werden verkregen, maar de on derhandelingen over de aankopen van grond vergden veel tijd'. De dijkverzwaring bij Waarde is een karwei van vrij grote omvang: in het dijkliehaam van 3-150 meter leng te moet 600.000 kubieke meter zand worden gebracht, terwijl er ruim 170.000 kubieke meter klei moet wor den verwerkt- De kruin van de dijk wordt acht meter hoog. maar zal te gen de Zimmermanpolder een hoogte van negen meter krijgen met het oog op het oplopen van cie golfhoogte. Veiligheid Dijkgraaf Dekker: ,I)c veiligheid i bij deze dijkverzwaring groot, maar de grootst mogelijke veiligheid kon alleen bereikt worden door twee in springende en twee uitspringende bochten in dit dijkvak te elimineren. Dus: door de aanleg van de nieuwe dijk op de schorren voor de polders. AÏ met al heeft de beveiliging in dit gebied een stagnatie opgeleverd van anderhalf jaar. We hopen, dat dit niet van invloed zal zijn op het tot stand- komen van de verzwaring en op deltahoogte brengen van de nog res terende dijkvakken'. Wat die andere dijkvakken langs de Bevelandse kant van de Westerschel de betreft: nu heeft de studiedienst van rijkswaterstaat te Vlissingen* de kruinhoogte bepaald van de nog te maken nieuwe deltadijk aan de ca- lamiteuze Willem Annapoïder bij Bie- zelinge: de kruin wordt 7.75 meter plus NAP, omdat het een dijkvak geldt, dat in de luwte ligt. Deze dijk verzwaring kan pas in uitvoering ko- (Zie slot pag. 4 kol. 4) ,e discussies in Zeeland over de industrialisatie zijn de laatste tijd in zoverre eenzijdig L&PjO geweest, dat het bedrijfsleven |S§É~g.J er zelf vrijwel niet aan heeft FSteJj deelgenomen. Bij de industrie is er over het algemeen een vrij grote terughoudendheid te bespeu ren als het om dergelijke openbare de batten gaat. Op zichzelf is dat wel be grijpelijk: zulke discussies beginnen meestal in een gemeenteraad of in pro vinciale staten, waar bepaalde vragen in eerste instanties worden beantwoord. Het bedrijfsleven houdt zich daar meest al buiten. Bovendien is in dergelijke ge vallen de bewuste industrie meestal met overheidsinstanties in onderhandeling over het een of ander en deze besprekin gen wil men dan niet bemoeilijken door het doen van allerlei uitspraken in het openbaar. Daarbij" komt nog, dat het be drijfsleven eigen mogelijkheden - heeft tot deelneming aan de discussie, bijvoor beeld via openbare personeelsbijeenkom sten, waar van de kant der directie vaak beleidsopmerkingen worden gemaakt. In het verleden gebruikte de vorige voor zitter van de Scheldedirectie in Vlissin gen de heer J. W. Hupkes die ge legenheid nog al eens om over de hoof den van het personeel met de buitenwe reld te discussiëren. Als regel echter is er terughoudend heid. De vraag rijst evenwel of de industrie wij denken met name aan grote bedrijven in Zeeland niet voor een betere beeldvorming over haarzelf bij de bevolking zou moeten zorgen. Er bestaat om slechts één voorbeeld te noemen buiten de bedrijven zelf vrij wel geen inzicht in de economische be tekenis voor de streek van sommige fa brieken, Zo hoorden wij onlangs in een gesprek met enkele middenstanders de kritisch bedoelde opmerking maken: ,Wat brengen eigenlijk die moderne che mische bedrijven hier binnen?' Met de leiding van één dezer industrieën hebben we die vraag eens besproken, namelijk met Hoëchst. Daarbij bleek ons dat dit bedrijf in het jaar 1969 bijna twintig miljoen gulden heeft uitbetaald aan lo nen en diensten in het eigen gebied. De grootste post daarvan werd gevormd door lonen en sociale lasten, bijna negen miljoen: zij werden uitbetaald aan men sen, die hier wonen en werken. In het algemeen gesproken heeft daar een gro te groep van geprofiteerd, de lonen zijn immers ook weer besteed, voor het over grote deel in het eigen gebied, in dit ge val Walcheren en Zuid-Beveland. Dat zijn cijfers, die naar ons gevoel toch ook wel mede in de industrialisatie-discussies betrokken mogen worden. En niet alleen van het hier genoemde bedrijf, maar ook van andere industrieën: zij vertegen woordigen een stuk welvaart. Steeds weer echter blijkt, dat de in dustrie zelf door een te grote terug houdendheid allerlei kansen mist om de bevolking nu eens duidelijk te maken wat er precies omgaat. Onlangs zagen we op een zondag in het Sloegebied, dat daar sprake was van een soort .gelegen- heidstoerisme': allerlei mensen reden er in auto's rond. kennelijk om eens te kijken hoever het allemaal al gevorderd was. Er blijkt grote belangstelling te bestaan voor allerlei objecten, maar het bedrijfsleven doet er eigenlijk niets aan om die belangstelling re delijk op te vangen. Terwijl dat heus wel mogelijk is. De meeste bedrijven beschikken over voor treffelijke bedrijfsfilms, maar ze worden alleen maar vertoond aan bedrijfsbezoe- kers tijdens de een of andere excursie. In feite is hier sprake van een soort nonchalance: de industrie mist een kans een zeer grote kans om de bevol king in te lichten over wat hier aan de gang is. Waarom doen havenschap om ons in dit geval tot Vlissingen-Oost te beperken en industrie dit werk niet eens samen? Nodig zou zijn een ruimte, waarvan elke industrie een deel voor haar rekening zou kunnen nemen. Men zou daar duidelijk kunnen maken hoe het produktieproces verloopt, wat er op het stuk van luchtverontreiniging wordt gedaan, men zou inzicht kunnen geven in de organisatie van het bewuste bedrijf in de wereld. Er zou voorts een kleine filmzaal aanwezig moeten zijn voor het draaien van films, ook zou De Schelde er op eenvoudige wijze iets kunnen ver tellen van de schepen die op een bepaald Iogenblik in Sclieldepoort in dok liggen. I Brochures, foto's en folders zouden voor handen moeten zijn en het havenschap zou duidelijk kunnen maken welke ter en het onder zijn beheer lieeft, wat de plannen voor de toekomst zijn. En tenslotte zou het provinciaal bestuur een maquette kunnen maken van de woon-, werk- en recreatiegebieden in Zeeland. De voorlichtingsstand bij de Zeelandbrug heeft destijds duidelijk gemaakt hoe be langrijk een dergelijk centrum is. Waar om dat dan niet eens opgericht in een belangrijk industriegebied in opbouw, waarom niet de gelegenheid geschapen om de bevolking duidelijk te maken wel ke bedrijven h:er staan en wat ze ma ken? Nogmaals: de belangstelling is aanwezig. en voorlichtingscentrum van industrie en havenschap in het Sloe is Inder daad dringend nodig. Indien dat goed en vakbekwaam geleid zou worden zou het zowel voor de voorlichting aan de bevol king als voor bezoekers van elders men denke aan excursies van grote waarde zijn. Eigenlijk had het er al lang moeten staan. föantlijn Op het Amerikaanse ministerie van buitenlandse zaken is dinsdagavond een nieuw cultureel akkoord voor de jaren 1970-71 tussen de Sowjet-Unie er. de Verenigde Stalen ondertekend. Hei ak koord is in een betrekkelijk korte tijd in een .zakelijke en openlijke sfeer' tot stand gekomen.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1970 | | pagina 1