PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT TWINTIG GEWONDEN BIJ BOTSING VAN TREINEN Vijf mensen (twee Nederlanders) gedood bij benzol-brand op Rijn Gigantisch ontsluitingsplan rond de tweede kanaalbrug Middelburg INTERN APPEL IN KW ES I IE- JONCKHEER SNELTREIN RIJDT IN OP EXPRESS PARIJS-AMSTERDAM Bij Lands End GEOPOTES VIII GEZONKEN: BEMANNING IS IN VEILIGHEID Vandaag in de krant... PRINS BERNHARD 12 MAART NAAR INDONESIË CARNAVALSVIERDERS STICHTTEN BRAND IN BERGEN OP ZOOM ZEVEN TUNNELS VOOR VOETGANGERS EN FIETSERS Twee drieweg kruisingen aan stadskant 213e jaargang no. 34 WAARIN OPGENOMEN DE M I D D ELBURGSE, VLISSING SE, GOESE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN .dl. n v l.h. Ml|. i i. 0 Abonn.i 3109, adv. Maandag 9 februari 1970 Walcheren-dames meebeslissen! Pagina 9 DORDRECHT (GPD) Zaterdagavond om kwart voor acht reed de sneltrein Roosendaal-Amsterdam in op de D-trein Parijs-Amster dam. Twintig personen werden min of meer ernstig gewond. Het on geluk gebeurde op het baanvak tussen de Moerdijk en Dordrecht, op de overweg bij de Zuidendijk in Dordrecht. iog drie andere passagiers in het ooms-katholieke ziekenhuis in Dor drecht worden opgenomen. Hel zijn me- iw A. M. C. Rikken (60) uit Bergen op Zoom, L. Mohammed (23) uit Den Haag en D. L. Tanner (38) uit Wasse naar. Deze drie slachtoffers liepen hoofdverwondingen op. Rotterdam (gpd) de Ne- landse 'sleephopperzuiger ,Geopo- tes VIII is zondagavond op onge veer veertig mijl ten noorden van Lands End (Engeland) gezonken. De 27 opvarenden zijn gered en door de Nederlandse kustvaarder .Cornelia BII' zondagmiddag in de Engelse haven Milford Haven in het zuidwesten van Wales aan land Kort na middernacht bemerkte de be- ,V?-n, de zuiger, eigendom van uitvin 3 MaalschaPPÜ tot het Vnibnn vaa openbare werken Adriaan LmPr '"Otterdam, dat de machine- Va.Let' begon te lopen. Men 5 I. fT in,cle oorzaak daarvan 7Hn JL Kapitein Rijkers en a rLSSen conclen het snel binnen- lr°rnude wate'' met pompen niet ver- ?e gingen na enkele uren in de soepen. Kort daarna werden ze opge- nelia t?1 tt 'n de '3Uurt varende Cor- SSnfl Ge°P0tes Vin zonk nn dat UUr' e zee was vrÜ woest op dat moment: windkracht negen. ?chi£iii£eman?ingsleden zul,en waar- per vlie&tui? naar terugkeren. Het vijf jaar «n niimL l van de v'V zuigers met te? ™'mi"h,?ud van 4.000 kubieke me- terdam Z^ U,)vas V|ijdag uit Rot- kennm a Milford Haven vertrok- te mTw e hav,eatoegang geschikt ton n» -voor schepen van 200.000 Wiiv Iger was aan de eerste reis Et geduurdVVerfbeuit die vier weken. be sleepboot Mississippi' van L. Smit en cos internationale sleepdienst arri veerde zondagmiddag om ongeveer 2 mr °p de door de gezagvoerder van e Geopotes vm opgegeven positie van «uwen üe kapitein van de sleper sluit amel'jk de mogelijkheid niet uit dat drijft n°8 gekapse'sd ergens rond- Verzekerd Geopotes VIII, die de afgelopen ja- I 1(xmeegewerkt aan ondermeer 8'aven van de oliegeul Mouivè Waterweg, i J°6n gulden verzekerd. De D-trein was kort voor de snelt: uit Roosendaal vertrokken. Ter hoogte van Dordrecht bemerkte de machinist van de internationale trein, de 46-jarige J. W. uit Amsterdam, dat één van de seinlampen langs de baan gedoofd was. Hij stopte de 'trein en liep naar een praatpaal, waar hjj de post Dordrecht waarschuwde. Toen de trein weer optrok, werd hij van achteren geramd door de sneltrein. Door een defect aan de automatische baanverdeUng werd de machinist van de sneltrein, de 49-jarige G. B. F. Mos uit Amsterdam, niet gewaarschuwd, sneltrein kwam met een vaart van 100 km per uur aandendoren, toen de heer Mos de D-trein zag. Hij zette de rem men aan en aag nog kans naar ach teren te lopen. Zijn verwondingen ble ven daardoor beperkt tot ee»i neusfrac- tuur. Do stuurcabine boorde zich in het laatste rijtuig van de D.trein. De in zittenden van liet, laatste comparti ment van die trein, de heer P. Groot heest (45) en zjjn 41-jarige echtge note J. P. C. Grootheest uit Scheve- ningen hebben meer dan 3 uur be kneld gezeten. Zjj moesten door de brandweer worden uitgezaagd, man had een shock en letsele aan zijn onderbeen. De vrouw liep een pols fractuur op. Drie rijtuigen van de D-trein ontspoor, den gedeeltelijk. De meeste gewonden kwamen dan ook uit die rijtuigen. Be halve het echtpaar Grootheest moesten voor 12,5 mil- SO- jarige kandidaat weid hmti^RrGE le Te''neuzen me"3eweten kan stel! de gemeenteraad ge- pagina 5) buitenlands Binneii- nieuws: pag. i en o Zeeuws nieuws: pag. 2 en 5. Radio en TV: pag. 4. Sport: pag. 7. 8, 9, 10 en 11. Naar huis taarns waren lange tijd de enige ver lichting. Er is onder de passagiers van beide treinen geen paniek ontstaan. De eerste trein die in tegenovergestelde richting kwam heeft de reizigers mee terugge nomen naar Hoge Zwaluwe, waar bus sen gereed stonden. Opruimingswerk zaamheden duurden tot zondagmorgen kwart voor acht. De 15 andere gewonden konden na be handeling naar huis. Ook zij iliepen veel al verwondingen op, doordat zij door de schok door de coupé werden geslingerd. En was vrij snel hulp ter plaatse. De reddingswerkzaamheden werden echter bemoeilijkt door de duisternis. Schijn werpers van politieauto's en z aki an. DJAKARTA (ANP) Volgens inlich tingen uit betrouwbare bron te Dja karta zal prins Bernhard op 12 maart in de Indonesische hoofdstad aanko men voor een officieel bezoek van weken. Volgens dezelfde bron zullen Den Haag zoek uitgeven. Prins Bernhard, die is uitgenodigd door de president van Indonesië, neraal Soeharto, zal de gast van de donesische regering zijn. Van deze mededelingen over het be zoek van prins Bernhard aan Indone sië kon van de zijde van de rvd nog geen bevestiging worden verkregen. Zij werden echter ook niet tegenge sproken door de rvd. WAGON UITGEBRAND: SCHADE KWART MILJOEN BERGEN OP ZOOM (ANP) Zondagmorgen in alle vroegte is van de Nederlandse Spoorwegen op het emplacement van Berge geheel uitgebrand. Een ander, ernaast staand rijtuig liep evene schade op, o.a. sprongen alle ruiten. De politie neemt aan, dat carnavalsvierders de brand hebben aangestoken. Deze bleken bij aankomst van politie en brandweer, die 's morgens om half zes werden gealarmeerd, in groten getale op het emplacement aanwezig te zijn. ZoTï vijflig personen, alien carnavalsvierders, die niet meer naar huis hadden kunnen komen, stonden op het perron naar de brand te kijken, terwijl in het .brandende rijtuig nog 30 feestgangers in een diepe slaap gedompeld waren. De carnavalsvierders hadden, toen het feest afgelopen was en er ner gens meer onderdak bleek te vinden, hun toevlucht genomen tot het station en de rijtuigen opengebroken om er de rest van de nacht in door te brengen. De politie slaagde erin de slapers heelhuids uit het brandende rijtuig te halen en de brandweer had om zeven uur de brand geblust. De schade voor de spoorwegen bedraagt ongeveer een kwart miljoen. Gewonden werden rut de ramen in veiligheid gebracht. Me-n-sen die belcneld zaten moesten met snij branders worden bevrijtl. VANDAAG IN DEN HAAG (Van onze correspondent) WILLEMSTAD Vanochtend om tien uur begint in de Trèveszaal in Den Haag het intern appel, waarin zal worden beslist over het An tilliaanse protest tegen de afwijzing van dr Jonckheer als gouverneur der Antillen door de meerderheid in de koninkrijksregering. De be raadslaging wordt geleid door premier De Jong. Van Nederlandse kant nemen er voorts de ministers Bakker en Polak aan deel, voor Suriname de gevolgmachtigd minister dr J. Polanen en voor de Antil- j len de gevolmachtigd minister dr E. Jonckheer. Voorts is aanwezig de i vice-minister president der Antillen, de heer S. G. M. Rozendal, die echter slechts een raadgevende stem heeft. Intussen is bekend gewor den dat de waarnemend gouverneur der Nederlandse Antillen, de heer W. F. M. Lampe, ontslag heeft aangeboden uit protest tegen de afwij- j zing van dr Jonckheer. PARTIJ VOOR BEJAARDEN OPGERICHT VAASSEN (ANP) Enkele inwoners van Vaassen hebben een partij voor bejaarden opgericht, die zich in de ko mende maanden landelijk gaat presen teren. Het eerste doel is drastische ver laging van de ziekenfondspremie voor bejaarden. Dit zal percentagegewijs moeten gebeuren. De partij voor bejaarden wil bij de ka merverkiezing een gooi doen naar een zetel in het parlement. De beslissing van de koninkrijksrege ring is op Curasao als een bom inge slagen. Nadat de Antilliaanse regering zijn .geen bezwaar' had uitgesproken over de komst van dr Jonckheer was men op Curacao algemeen van mening dat er voor de koninkrijksregering ei genlijk niet veel anders op zat dan de regerlng-Petronia tégen beter weten in te volgen. Vriend en vijand is vooral verrast over de houding van de Surinaamse regering. Men had hier niet verwacht dat Suriname in de kwestie- Jonckheer het standpunt van de Neder landse regering zou steunen. In het gun stigste of ongunstigste geval rekende men op een neutrale houding. Antilliaanse politici zien het intern appel als een formaliteit. De kaarten liggen te duidelijk op tafel om hiervan nog verrassingen te verwachten. De reactie van Ciro'Kroon, voorzitter van, de Democratische Partij en na dr Jonck- heer de grote verliezer in de gouver-j neurskwestie. lag uiteraard geheel in het koloniale vlak. Het pamflet van de DP dat de DP in het afgelopen week end op grote schaal verspreid heeft, was geheel gewijd aan het .kolonialis me van Bakker'. Over de acties waar mee in dit pamflet gedreigd werd heeft niemand op Curasao slapeloze nachten. De zakelijke belangen van de DP-Ieiding zijn te groot om te vrezen dat deze acties uit de hand zullen lopen. Gewonnen' Stanley Brown jubelde na de beslis sing van de koninkrijksregering: .Frente Obrero heeft de oorlog ge wonnen. De Democratische Partij heeft zijn tweede grote nederlaag geleden: eerst Ciro Kroon geen pre mier, nu Jonckheer geen gouverneur. (Zie slot pagina 3 kolom 5) TANKER EXPLODEERDE, BRANDENDE VLOEISTOF SLOOT SCHEPEN IN LUDWIGSHAFEN, LOBITH (DPA, ANP) De brand, die in de nacht van vrijdag op zaterdag na een explosie heeft gewoed op een aantal schepen op de Rijn bij Ludwigshafen, blijkt het leven ge kost te hebben aan twee Neder landers de 24-jarige W. Meijer uit Lobith en diens vierjarig dochter tje. De heer Meijer werkte op de tanker Sint Jurgen, een van de schepen die bij het ongeval be trokken raakten. Mevrouw Meijer is met levensgevaarlijke brand wonden opgenomen in een zieken huis in Ludwigshafen. Zondag overleed de kapitein van een der tankers aan zijn verwondingen. Twee bemanningsleden worden vermist- Men neemt als vaststaand aan dat zij het leven lieten. Langzamerhand kan de politie een beeld van de ramp samenstellen. Vermoede lijk is door een niet afgesloten leiding vloeibaar gas uit de tanker TVG gas 30 in de R(jn gestroomd en in brand ge raakt, waarbij het schip explodeerde. Het vlakbij liggende tankschip ,St. Jüi-- gen' werd door het vuur omringd en brandde korte tijd later als een fakkel. Binnen enkele ogenblikken waren beide schepen in een zee van vuur verdwenen. Het vuur tastte voorts drie andere sche pen aan ,die aan de kade lagen. Handblusser MIDDELBURG Middelburg staat aan de vooravond van de uitvoering van een gigantisch ontsluitingsplan met tunnels en wegen met vier rijstroken. De werken zijn nodig om de nieuwe entree tevens uitvalsroute van Mid delburg nader gestalte te ge ven. De verbetering van de ver binding tussen het oude stads gedeelte en de nieuwe uitleg aan de andere kant van liet ka naal door Walcheren zal leiden tot een opheffing van het .iso lement' van Middelburg-Zuid. Vóór er negen maanden voorbij zijn, zullen de werken een to taalbedrag van om en nabij de dertieneneenhalf miljoen gul den hebben opgeslokt. Het reuze-karwei valt in de volgen de gedeelten uiteen: Aansluitingswerken tussen - de nieuwe brug en het wegenpatroon van de binnenstad. Kosten 5.3 miljoen, verwerving van de grond inbegrepen. Bouw van de tweede kanaalbrug. Kosten 2.9 miljoen. Aansluitingswerken aan «Ie zuid zijde van het kanaal. Kosten rond een miljoen grilden, inclusief ver wervingskosten grond. Uitvoering eerste fase tweehaans Schroeweg. Vanaf de tweede ka naalbrug tot de Torenweg. Kos ten inclusief verwervingskosten 4,3 miljoen gulden. Het verkeer dat over de tweede brug de stad binnenkomt, wordt op twee kruispunten verwerkt. Het ene kruispunt van driie wegen ligt bij do afrit va.n dc brug en ook is er een kruising van drie wegen bij de Schoorsteenvegerssingel en de Poelendaelesingel aan de noordzijde van het nieuwe zwembad. Het ligt in de bedoeling de Schoorsteenvegers singel op te .peppen' tot een vier- strooksweg naar de Geerewijk. In een later stadium zal deze route worden doorgetrokken in de rich ting van de Sandberglaan. Stervormige tunnel Het kruispunt bij de nieuwe brug blijft vrij van voetgangers. Op deze plaats kómt een stervormige tunnel. een ondergronds verkeersknooppunt voor voetgangers. De tunnels zijn bereikbaar via trappen en hellende paden. Het fietsers- en bromfiet- sersverkeer dat van het Jaagpad langs het kanaal komt, zal straks de "Poelendaelesingel ook ongelijk vloers kruisen. Via een tunnel zui len ook de bezoekers van het zwem bad veilig naar de andere kant van ile weg kunnen komen. Ten behoeve van de nieuw te creëren wegsituatie zal de vest tegenover het PZEM- kantoor gedeeltelijk worden .omge bogen'. Daarmee krijgt de vest weer de oorspronkelijke vorm in het vroe gere. patroon. Het tracé van de Blauwedijk zal straks worden verlegd tot vlak langs de muur van het huis van bewaring. De Teerpaknuisstraat verdwijnt volkomen van de Mid delburgse wegenkaart. Het werk aan de stadskant zal worden uit gevoerd door het aannemersbe drijf Stegink uit Vlissingen. Het landhoofd van de tweede ka naalbrug nadert aan de zuidzijde zijn voltooiin begonnen m landhoofd at Daarna zal worden het maken van het andere kant van ,'ier rijstroken en aan beide zijden rijwielpaden en voetpaden. De- nieuwe burg kan een verdubbe ling van de capaciteit van de oude brug verwerken. Wanneer één van de twee bruggen gesloten is, zal men van de andere gebruik kunnen ma ken. In Terneuzen is er een ideale methode mogelijk, maar dit systeem van een snelle hruggenpassage gaat in Middelburg niet helemaal op, om dat men hier heeft te maken niet twee ongelijkwaardige bruggen, t oorts leent het wegenpatroon zich minder voor een .switchen' van de ene naar de andere brug. Aan de zuidzijde van de brug zal het verkeer blijven zitten met een spoorwegovergang die evenwel zal worden verlegd en verruimd. Om de verkeerssituatie niet gecompliceerder te maiken zal men de stad uitrijdend (Zie slot pag. 2 kol. 1 Een kapitein van een der schepen probeerde vergeefs de vlammenzee met een handblusser te beteugelen. Toen hij zag dat er niets meer te redden viel sprong hij in een bootje. Hij probeerde twee mensen op te pik ken die in het water dreven, maar kon slechts een van hen aan boord trekken en moest vervolgens voor zijn leven roeien tegen de vlammenzee die hem achtervolgde. Minuten later stond de Rijn over een oppervlakte van 300 bij 50 meter in brand. Hitte Terwijl zij op het land vertwijfelde po gingen deed te voorkomen dat het vuur op de reservoirs zou overslaan ging de brandweer ook op de rivier de vuurzee te lijf. De hitte was echter ontzettend. Zélfs achter de brandschilden van onze blusboten was de»hitte bijna ondragelijk, verklaarde een brandweerman. Een boot van de waterpolitie zag zich plotseling door de vlammen ingesloten. Door een razendsnelle manoeuvre wist men het vaartuig in veiligheid te brengen. De Rijn is acht uur lang voor de scheep vaart gestremd geweest, omilat men be vreesd was voor verdere ongelukken door het op het water drijvende benzol. Men gaat in de komende dagen met de berging van de verwoeste schepen be ginnen. i In het Deense Odense is zaterdag het ruim 250.000 dwt metende tankschip .Esso Copenhagen' te water gelaten. Het 'schip behoort tot een serie van 22 tan- ikers die Esso bij Europese 'werven in aanbouw heeft. Negen schepen zijn ia- middels in de vaart, negen andere zul len in de loop van dit jaar worden opgo- l lever dj

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1970 | | pagina 1