PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT Geen wijziging van of discussie over celibaat ISRAËL EN SYRIË SLAAGS Zierikzee onthulde rampmonument-1953 DEMONSTRATIE TEGEN KOMST DR JONCKHEER Tank- en artillerieduel Buitenlanders wilden staat voor f 40 miljoen oplichten sl-S ^hdaag ir» de k^ant... Met zogenaamde waardeloze elf eden MAN WERD .GEPLUNDERD' .Belangrijke verklaring' van Nasser SCHEEPSRAMP BIJ PERZIË: 90 DODEN Toespraken BEPROEFD MAAR NIET GEBROKEN..: Ontsloten VROUW DOODDE HAAR BABY 213e jaargang - no. 28 WAARIN OPGENOMEN DE MI D D ELBU RG SE. VLI SS IN GS E, GOESE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN Maandag 2 februari 1970 I. 2078/3169, «du. 02<8). Coea, Grol. Markt 2, lel, 6140 (b 9 PAUS PAULUS IN TOESPRAAK: JUIST IN DEZE TIJD GELDIGER DAN OOIT VATICAANSTAD (AFP) Paus Paulus heeft zondag het onaan tastbare karakter van de regel van het celibaat voor priesters bevestigd. Hij heeft er zelfs aan toegevoegd, dat het verboden is deze regel ter discussie te stellen. De paus deed dit in een toespraak tot enkele duizenden gelovigen op het St- In Willemstad (Curacao) WILLEMSTAD SCHIPHOL (ANP) In Willemstad op Curacao is zaterdagmiddag een demonstratie gehouden tegen de komst van dr Jonckheer als gouverneur van de Nederlandse Antillen, gouverneur van de Nederlandse Antillen. Minister Bakker: nu voldoende informatie Een protestmars mot borden, begonnen door een kleine groep waarbij zich ech ter geleidelijk aan meer mensen aan- Bloten, werd verstoord doordat de brug tirwen de twee stadsdelen was openge draaid en de veerpontjes, die in zo'n ge- va hoor gratis vervoer zorgen, waren stilgelegd. Later hielden de enkele honderden de monstranten een bijeenkomst op een jfcta, waar ze door de organisator van actie, B. Fox, werden toegesproken. Daze verklaarde dat de politie zee.r tact vol was opgetreden. Er hebben zóc'h geen Incidenten voorgedaan. Wel waren de bordjes die de betogers meedroegen, in beslag genomen maar de in gereedheid gehouden overvalwagens behoefden niet gebruikt te worden. Het Antilliaanse statenlid J. M. G. Evertsz (fractieleider van de oppo sitionele Nationale Volkspartij) heeft de Antilliaanse prémier ge vraagd of de regering zich al over de benoeming van dr Jonckheer heeft beraden en terzake een standpunt heeft bepaald en. zo ja, of zij dan op de kortste termijn dat slandpunt aan de staten bekend wil ma-ken. Het probleem van de omstreden benoe ming van dr Jonckheer is nog niet op- sP°edig mogelijk zal de lco- JunKujksregemig in deze een beslissing moeten nemen, aldus heeft vice-premier Bakker zaterdagmiddag bij zijn terug- teÜ"rasao Scl,i'>'">1 latra wi? e,enl ,Premier De Jong op de du?™ ri 20 zei de bewindsman, C.„®P Curasao met de Antilliaanse re- cn met Premier Sedney van Su- mïïÏÏS over yerdiepiiig van de rechts- wLlover,de kwestie-Jonckheer over ig heeft gepleegd. heiii«i00f (lat ik vold°ende infomatie res-. zowel van de zijde van It fn als «laarbuiten, liikhpiir.il'i° 1' ik 1*®c over <ie nl°ei- gevormd helemaal af te Wannlr i° een ?mdoordeel te komen.' mtó Ïp h£ mmisten'aad, die samen rit do 21 gT°In,lachLi8,(te ministers vormt 1 e lran'hikrJ,jiksregening 'bosllsslnè- rl nL^een ?!"1 kc,rnen om een ker n pi ïl nemenr k°n de heer BaJc- óm IT' Me,estal is er vrij- rintr uat weken een vergade- kt L'onckhe?r verleiden. .Het zou zelf nietJ^erat'J7ou Sinl" w be,trokkenen Zo bleven ,ïl - inlichten', zei hii. wisse over de S f1? 1" het be heer opponeréSd? f, \egen Jonck- tillen Sl k ,eeiè?ro6p onl in de -On eigenlijk zelf een kandidaat naar Impasse Contract continet MïSii™ sP««»cul»ir ring van IBa. ïoor d« a"dS" stalen bul- (pagina 3) ®">nen- en buitenlands meuws: pag. l en 3. Zeeuws nieuws: pag. 2 en 5. Radio-tv: pag. 7 9, 10, li, 12 cn voren weten te schuiven, die onder de gehele bevolking meer vertrouwen zou krijgen dan dr Jonckheer. Aangezien dr Jonckheer op het ogenblik nog gevolmachtigd minister van de An tillen is, zou hij in de konink rijks ver gadering moeten deelnemen aan de be slissing over zijn eigen benoeming. Mi nister Bakker adhtbe het zeer goed mo gelijk, dat de Afcilliaanse regering voor deze aangelegenheid een andere verte genwoordiger naar de vergadering zal afvaardigen. Zorgen Op een vraag of de zorgen de nieu we Antilliaanse regering dermate bo ven het hoofd groeien, dat er een ka binetscrisis dreigt, antwoordde de (Zie slot pag. 3 kol. 1) MINISTER BAKKER Pietersplein die gekomen waren 0111 zijn wekelijkse zegen in ontvangst te! nemen. In zijn toespraak zei de paus onder meer, dat het celibaat voor priesters een hoofdwet van de R-K Kerk is, die niet prijsgegeven, noch ter discussie gesteld kan worden. Dit is de eerste keer, dat de paus de Nieuw dooi- en ijzelfront (Van onze weerkundige medewerker.) (GPD) Het is opvallend hoe dikwijls de strijd tussen vorst en dooi zich deze winter boven ons land afspeelt. Vandaag krijgen wij daar weer een voorbeeld van. Na een weekeinde met veel zon en be halve in Zeeland, zondag overdag temperaturen onder het vriespunt stuurt een oceaandepressie van daag weer een front met "sneeuw, ijzel en regen naar ons land. Het leek er zondagavond op dat dit front vandaag mogelijk tot boven het westen of midden van het land zal vorderen, waarbij op nieuw kans op gladde wegen. In de oostelijke helft van hét land kan het vandaag nog blijven vrie zen. maar door de krachtige wes telijke bovenstroming is het waar de westelijke helft van Nederland. Rode Zee redde 11 mensen van zinkend schip DARWIN (RTR) De Nederlandse sleepboot Rode Zee heeft zaterdagavond bij de noordkust van Australië elf op varenden gered van de 840 ton metende Sedco Helen, diende als lievoorra- dingsschip voor het booreiland Sedco 135 g. Negen opvarenden worden ver mist. De Sedco Helen zonk vlakbij het boor eiland in de Golf van Bonaparte, ver moedelijk doordat een boei in de schroef werd gezogen. Veel van de op varenden waren Amerikanen. De na tionaliteit van de vermisten is niet be kend. Tot de bemanningsleden van de Sedco Helen zouden behalive Amerika nen, Fransen en Duitsers ook Neder landers hebben behoord. regel van hel celibaat bevestigt sinds het pastoraal concilie van Noordwijkerhout zich uitgesproken heeft voor ontkoppeling van celibaat en priesterschap en sinds het Neder landse episcopaat zich uitgesproken heeft voor het maken van uitzon deringen in bepaalde gevallen. De paus zei nog, zeer goed te weten, dat de plicht van het celibaat .hard en moeilijk te vervullen is'. Maar juist daarom ondervond hij de in stemming van vele jonge mensen eu juist, in (leze tyd was de regel van het celibaat .geldiger dan ooit'. ,Wij moeten deze regel bewaren en verde digen', zo meent de paus. Naar aanleidiing van de toespraak van de paus deelde het secretariaat van de bisschoppenconferentie het vol gende mee: ,De bisschoppen zijn nog in contact met het Vaticaan. Zij hebben niet de indruk dat de toe-j spraak van de paus bedoeld is a!s een antwoord op de zorgen, die zij1 aam hem hebben voorgelegd'. inspectie van een nieuwe tpierriUa- eenheid, welke hier op de foto al thans, uit jongens is samengesteld. DAMASCUS/TEL AVTV/ CAIRO (AFP RTR) Volgens een Syrische legerwoordvoerder werd één Israëlische straaljager neer geschoten, werden 2 Israëlische tanks vernietigd en 15 Israëlische sol daten gedood of gewond in een één uur en 45 minuten durend lucht en grondgevecht bij de Israëlisch - Syrische bestandslijn. De leger woordvoerder gaf toe dat drie Syrische soldaten gedood werden, vijf gewond en dat één Syrische tank werd vernietigd. Het opperbevel in Tel Aviv maakte be kend, dat Israëlische artillerie, drie Sy rische tanks buiten gevecht heeft ge steld en twee voorposten vernietigd in een tank- en artilleriegevecht langs de bestandslijn. Het incident met Syrië vond plaats kort nadat zondagmorgen Israëlische en Egyptische vliegtuigen bij het Suezkanaal elkanders stellin gen hadden aangevallen. Volgen Tel Aviv hebben de Syriërs het vüur geopend in het gebied van Rafid in de zuidelijke Golan-heuvels. De Is raëliërs beantwoordden het vuur met tanks en artillerie, stelden drie Sy rische tanks buiten gevecht en vernie tigden twee voorposten, aldus een mili taire woordvoerder. Aan Israëlische zijde zouden geen slacht offers zijn gevallen. In de afgelopen dagen zouden de Syriërs in dit gebied herhaalde malen aanvallen hebben ge opend op Israël. Donderdag hebben Israëlische en Sy rische straaljagers door het door breken van de geluidsbarrière bo ven grote steden m Syrië en Israël gróte schade aangericht. Het hoofdkwartier in Tel Aviv meldde nog dat Egyptische gevechtsvliegtuigen zondagmorgen twee Israëlische posities bij het Suezkanaal hebben gebombar-1 deerd, maar daarbij geen schade heb- i ben aangericht. Volgens de Syrische woordvoerder von den er zondag tijdens de grond gevech ten een aantal luchtgevechten plaats tussen Syrische en Israëlische vlieg tuigen, waarbij .één vijandelijk vlieg tuig een voltreffer kreeg'. Volgens hem zagen de Syriërs dat de Israëliërs vijf tien doden en gewonden vam het strijd toneel wegvoerden. Het Syrische com muniqué vermeed echteir één van beide partijen de schuld te geven voor de uit barsting, die beschouwd wordt a.ls de climax van de scherpste intensivering van de vijandelijkheden tussen de twee landen sinds de juni-oorlog van 1967. HILVERSUM (ANP) Het soci alistische tweede-kamerlid do lieer E. Berg zal op korte ter mijn schriftelijke vragen stellen aan prof. dr H. J. Witteveen, mi nister van financiën, naar aanlei ding van een .Achter het Nieuws'- uitzending van de VARA, waarin zaterdagavond is onthuld, dat een paar jaar geleden een grootscheepse poging is onder nomen om de Nederlandse staat voor veertig miljoen gulden op te lichten. Hierbij is ook Verolnie Verenigde Scheepswerven NA' be trokken geweest, zonder in deze zaak overigens partij te zijn ge weest. Effecten De poging om de Nederlandse ■staait op te lichten, werd onder nomen door drie buitenlandse on dernemingen, die in het bezit wa ren gekomen van in de oorlog zoekgeraakte, gestolen of anders zins van rechtmatige eigenaar veranderde effecten. De effecten waren in de na-oorlogse jaren bij de overheid alleen té" verzilveren, wanneer men kon aantonen, dat men de rechtmatige eigenaar was. Ten aanzien van het buitenland heeft volgens .Achter het Nieuws' de overheid zich ech ten geaccepteerd, ook wanneer de regering ervan overtuigd was, dat- de aanbieder niet de "werkelijke eigenaar in de zin der wet was. Drie Zwitserse ondernemingen, die zich het verwerven van derge lijke aandelen ten doel hadden gesteld, hebben drie jaar geleden zo'n poging ondernomen door bij Veroilnie twee schepen - te laten bauwen voor veertig miljoen gul den welk bedrag in aandelen zou worden betaald en welke dan door Verolme aan de regering moesten worden aangeboden. Handel Uiteindelijk is de transactie toch niet doorgegaan, maar volgens Achter het nieuws' bestaat voor al in het buitenland nog een le vendige handel in dei-gelijke zo genaamde waardeloze effecten en moeten ook herhaal del ijlt van dergelijke effecten erkend zijn. .Achter het Nieuws' heeft met name (le vraag tot de regering gericht, voor welk bedrag na 1952 (de officiële sluitingsdatum voor de inleveringstermijn) nog aan delen zijn aangeboden en even tueel erkend. Overval Een Egyptische compagnie infanterie heeft zaterdagavond in het gebied van Ismailia aan de oostelijke oever van het Suezkanaal een aantal Israëlische voer tuigen vernietigd en de inzittenden ge dood, zo heeft een militaire woordvoer der in Cairo zaterdagavond meegedeeld. De Egyptische militairen keerden in de middag op hun basis terug, aldus liet communiqué dat voorts nog melding maakt van een wederzijdse beschieting langs het kanaal. In Tel Aviv zei een legerwoordvoerder, dat Egyptische commando's zaterdag een Israëlische gemotoriseerde patrouil le aan de oostelijke oever van het Suez kanaal heeft overvallen, waarbij nie mand werd gedood of gewond. CAIRO (RTR-ANP) President Nasser zal vandaag in Cairo een belangrijke verklaring over de Jongste ontwikkelingen in het Midden-Oosten afleggen op de openingsbijeenkomst van een in ternationale conferentie van par lementariërs, zo heeft het semi- officiële Egyptische blad Al Ah- ram gemeld. De conferentie over de crisis in het Midden-Oosten is belegd door de Egyptische national evergade- ring, die daarvoor leden van meer dan honderd nationale parlemen ten heeft uitgenodigd. Tot de deel nemers behoort een groep Neder landse parlementariërs. TEHERAN (RTR) Ter hoogte van de Perzische haven Bandar Abbas is een Perzisch schip in een storm vergaan. Er «aren 92 opvarenden, van wie er nog 23 worden vermist. Tot dusver zijn 67 doden geborgen. Twee mannen wisten zwemmend de kust te bereiken. Onder de slachtoffers zijn twee Britten, de overigen zijn Arabieren, Perzen en Pa kistani. DEN HAAG (ANP) De 32-jarige 1 chauffeur N. V. uit Den Haag is vrij- 1 dagnacht door vier onbekende mannen berooid van een gouden horloge, twee gouden ringen, een bedrag van 600,- zijn auto. De chauffeur moest omstreeks half twee op de Fletterijkade in Den Haag stop pen voor een van rechts komende auto. Op het moment dat hij stilstond, spron gen vier manen bij hem in de wagen: drie achterin en één voorin. Deze laat- ste duwde de chauffeur onzij en ging HAMBURG (RTR) Een hereniging zelf achter het stuur zitten. Tijdens een van Duitsland in conventionele zin is rit door Den Haag werden de heer V. niet langer mogelijk, zo heeft de West- zijn gouden horloge en twee gouden I duitse bondskanselier Wxlly Brandt ver- ringen afgenomen. klaard tegenover het blad ,Welt am De vier mannen fouilleerden hun slacht-1 Sonntag'. offer vervolgens en vonden daarbij een t Misschien konden later "n ..ei, bestek 1 vam pon Europese vredesregeling zelfbe- en nationale eenheid nog wel -rezenlijkt. Het oude hereni- Kanselier Brandt: DUITSE HERENIGING IN CONVENTIONELE ZIN NIET LANGER MOGELIJK portefeuille met 600.-. Toen ze nog meer geld vroegen en wilden weten waar de heer 'V. woonde, noemde deze een adres in de Duinstraat doi Scheveningen, tegenover een politiebureau. Toen in de Duinstraat werd gestopt, wist de heer V. uit zijn auto te kómen en rende hij naar het politiebureau. De vier bero- vers, van wie een vaagsignalement be kend is, maakten daarop dat ze met de auto van de heer V. weg kwamen. NA ZEVENTIEN JAAR WAS HET ZOVER ZIERIKZEE Zeventien jaar geleden trokken van een pla- teautje bij de Zuidhavenpoort van Zierikzee, de vissers met hun boten de overstroomde pol ders van Duiveland in om rampslachtoffers te redden. Sinds zaterdagmiddag staat op diezelfde plaats een vrouwenfi guur in brons; ze heft een hand omhoog. Op de sokkel staat ge beiteld: ,1 februari 1953; be proefd, maar niet gebroken'. De commissaris der koningin in Zeeland, mr J. van Aartsen, ont hulde dit herinneringsmonu ment, gemaakt door de Zierik- zeese kunstenaar Ad Braat. ,Het beeld symboliseert de kracht van het Zeeuwse volk, dat tel kens weer herbegint. Ook de kleinheid van de mens is er in uitgebeeld', vertelde Braat zelf la ter op een receptie van het Ramp comité in restaurant ,Mondragon'. De voorbereidingen en de financie ring van het Zierikzeese rampmo nument hebben nogal wait voeten in de aarde gehad, de- afgelopen ja/ren. Tn 1960 al werd een comité opgericht mot als doel te komen tot een blij vende herinnering aan de watersnood ramp. Drie jaar later, toen een de cennium was verlopen sinds de eer ste februari 1953. kon op de alge mene begraafplaats in Zierikzee voor lopig al een gedenksteen met de na men van de slachtoffers worden ont huld. Intussen ging men verder met het inzamelen van gelden voor het .echte' monument. De vraag die daar na aan de orde kwam: wat stelt men zich voor van een dergelijk ge denkteken? Er werd een prijsvraag uitgeschreven voor beeldende kuns tenaars. Van de ingezonden ontwer pen bleek dat van Ad Braat de bes te papieren- te hebben. Een aantal jaren heeft deze kunstenaar er, da gen niet zijn echtgenote, aan ge werkt. En toen het dan eenmaal ge reed was stond men weer voor het probleem: waar moet het een plaats krijgen in Zierikzee. De geschiedenis over de voorbereidingen, de beslom meringen en wat er "verder allemaal nog kwam kijken; is zaterdagmid dag uitvoerig uit de doeken gedaan. Zo ook het verhaal dat het comité op een goede dag het beeld op een wagen aohter een tractor heeft ge zet en met het college van b en w op zoek is gegaan naar de meest geschikte plaats. Dit bleek tenslot te aan de voet van de Zuidhaven poort te zijn, bij de entree naar de oude stad. waar de restauratie va het poortencomplex thans zo goed als voltooid is. Tijdrovende voorbereidingen dus. voor dit Zierlkzeese monument. Zeventien jaar nadat de zee toesloeg op Schou- wen-Duiveland en de dijken braken, was het pas zover. ,Dat doet aan de waarde ervan natuurlijk niets af', zei mr Van aArtsen in een toespraak voorafgaand aan de onthulling. ,Het is vooral van belang voor de" gene ratie, die op zioh niet zo veel weet heeft van wat de ramp van 1953 in Zeeland betekende'. In het kort gang de commissaris nog even terug naai de dagen van de ramp en de hulpver lening en het herstel, die erop volg den. Het verheugde Zeelands eerste burger dat Zierikzee- er toch nog in geslaagd is een herinneringsmonu ment op te richten en dat nog op een plaats met een historische betekenis. In de vrouwenfiguur zag mr Van Aartsen om te beginnen het zinne beeld van de bescherming (een kind aohter de rug) en daarnaast in de op geheven arm de symboliek van de herleving van stad en eiland. .Want er is geen eiland in Zeeland dat vóór de ramp geïsoleerd was en na de ramp zo snel is ontsloten via het delta plan. Binnen een jaar 1965) had Schouwen naar het noorden via de Grevelingendam en naar het zuiden via de Zeelandbrug vaste oeverver bindingen', aldus de commissaris voordat hij het doek rond het mo nument wegtrok. De onthulling werd omlijst niet en kele liederen, uitgevoerd door de Zïe- rikzeese Oratoriumvereniging, onder leiding van dirigent Eduard Nieland. Het koor zong achtereenvolgens het dodenlied ,Ecce, quoniodo moritur' van J. Gallus en het opstanclings- lled .Cantate Domino' (Looft God de Heer) van H. L, Hassler. Een uitgebreid gezelschap Zierikzee gekomen om de onthulling van dit rampmonument mee te ma ken. Twee Zeeuwse gedeputeerden, colleges van b en w van de Schouw- se gemeenten, de raad van Zierikzee. vertegenwoordigers van de adoptie gemeente Almelo, die Zierikzee in 1953 zoveel hulp verleende, daarnaast deputaties van een aantal plaatse lijke organisaties en het waterschap .Schouwen-Duiveland'dat de sokkel (stortsteen) had geleverd. Tijdens de receptie na afloop wer den nog enkele toespraken gehouden. De voorzitter van het comité voor diit rampmonument, de heer P. Hea ring, gaf een soort van financiële verantwoording. Met erkentelijkheid gewaagde hij van de bijdragen, die organisaties, bedrijfsleven en bevol king in contanten hadden geleverd om dit monument werkelijkheid te maken, hij noemde daarbij ook de aanzienlijke sommen die uit het zo genaamde commissa rissenpoten van de inmiddels opgeven stichting .Nieuw Schouwen-Duiveland' waren binnengekomen, de heer Heering bood mr Van Aartsen een foto van (Zie slot pag. 2 kol. 5) 0, toen het nog mogelijk scheen de gescheiden delen van Duitsland door imd'ddel van vrije verkiezingen bijeen te brengen, aldus Brandt. Maar sindsdien waren vele jaren verlopen, waarin de .vereld was veranderd. Er zijn twee staten met zeer uiteen- lopende politieke en sociale stelsels ont- .1 staan in Duitsland, dat eenvoudig niet herenigd zal kunn en worden', verklaar- de Brandt. FRANS MEISJE STAK ZICHZELF IN BRAND Dl JON .(AP) In Dïjon heeft een 118-jarig meisje zich na een nienings- j verschil met. haar onders in de tuin I voor haar huis met benzine overgoten en in brand gestoken, i Toegesnelde buren konden de vlammen doven door dekens om het meisje heen te slaan. Zij is in zorgwekkende toe- I stand in een ziekenhuis opgenomen, j Sinds 17 januari hebben zich'in Frank rijk nu reeds 11 gevallen van zelfver- branding voorgedaan. N«gen slachtof fers zijn overleden aan de gevolgen. ALMELO (.ANP) De baby waarvan het lijkje donderdag door een Almelose landbouwer werd gevonden, blijkt dooi de moeder te zijn vermoord. De politie I heeft haar aangehouden in haar ouder- j lijke woning. Het was een '22-jarige ongehuwde hulp in de huishouding. - Zij heeft bekend dat zij enkele weken geleden bevallen :s van een levend kind. De bevalling heeft zij zelf geregeld. 'Het kind heeft ze onmiddellijk na de i geboorte onder het beddegoed laten j stikken, ingepakt in Sappen en een plastic zak er. vervolgens ónder in een kast cp haar slaapkamer verborgen. Be gin deze week heeft zij het stoffelijk overschot gedeponeerd op het erf van de beer. Ze heeft haarzwangerschap j al dse tijd goed kunnen verbergen, zelfs haar ouders wisten niet dat ze in I verwachting was.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1970 | | pagina 1