PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT ISRAËLISCHE AANVAL OP BUITENWIJKEN CAÏRO Mr Luns niet naar Nigeria Vorst vertraagde werk rw 58 (nog) niet Tegen opslagplaatsen en bases TWEE AMERIKANEN ZOUDEN DOOR VIETCONG ZIJN GEËXECUTEERD COMMANDO'S EN LUCHTMACHT IN ACTIE Vandaag in de Krant... Vooraanstaande Zuidafrikanen: aanval op apartheidspolitiek V 1 gevonden bij Oosterhout Onderzoek naar dood van jongen NU ZICHTBAAR WERK' IN OOST- EN WEST-BEVELAND VRIJGEVIGE MILJONAIR ZOEKT VREDE ....EN RUST wiJ 213e jaargang - no. 15 WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN Ier. Hooldrcd.: C. A. de Kok. Abonn.priu 5,OS per mnod, of f tS.OI I. 7651 (b 9 u red. 2078/3169, «dv. 6248). Goej. Grol. Mlrkt 2. rel ir.nco per post ƒ16.00 per kwarten. Lom nummer. 25 cenl (Intl. ed, 7853, adv 5213). Ooslburp, lel. 2395. Teinturen, Niemitraat 22. ireluxief 4 90 blw. Giro 359300. Provincial. Zeeuwxe Couranl. M Maandag 19 januari 1970 Goese markt duur Pagina 2 PROYDENCE Luitenant David Devers (1) e» Sergeant John O' Neill souden volgens een Ameri kaanse woordvoerder door de Viet- cong gevangen zijn genomen en na van dorp tof. dorp te zijn ge sleept, zijn geëxecuteerd. De foto, dateert uit 1966. In 1966 nabij stad Hoe-e Radio-Moskou zendt TEL AVIV (RTR) Israëlische straalvliegtuigen hebben zondag militaire installaties en munitie-op slagplaatsen in de buitenwijken van Cairo aangevallen, zo heeft een militaire woordvoerder in Tel Aviv bekendgemaakt. Het was, volgens hem, de vierde actie ver op Egyp tisch grondgebied in veertien da- fen tijd. Israëlische militairen zei den dat de Egyptische luchtmacht niet tussenbeide kwam en dat het luchtdoelgeschut slechts zwak en ondoeltreffend reageerde. De Israëlische woordvoerder deelde mee, dat de aanval die ongeveer een half uur duurde, gericht was tegen militaire op slagplaatsen te Djebel Choeds, op 15 km ten zuiden van het centrum van Oaiiiro, en tegen een grote militaire basis te Koeckstep, nabij het internationale vliegveld van Oaïro op ongeveer 20 km van de Egyptische hoofdstad. Voorts bestookten de Israëlische jachtbommen werpers doelen in de noordelijke en zui delijke sectoren van het Suezkamaal, na dat eerst luchtdoel- en mortierstellingen in de zuidelijke sector waren aangeval len. Een Egyptische militaire woordvoerder deelde mee dat Egyptisch luchtdoel geschut een Israëlisch vliegtuig van het type Skyhawk heeft neen-geschoten. Vrijdag jongstleden had premier Geul- da Meir verklaard, dat het voor naamste doel van de Israëlische luchtacties is, er de Egyptische lei ders van te overtuigen dat zij moeten afzien van het voorbereiden van een nieuwe oorlog tegen Israël. Commando's Zaterdag verklaarde een militaire woordvoerder in Tel Aviv dat Israëli sche commando's in de nacht van vrijdag op zaterdag tijdens aanvallen tot ver op Egyptisch grondgebied telefoonverbin dingen en elektrische leidingen tussen de stad Suez en Cairo hebben vernield. De Israëlische commando's, die waren doorgedrongen tot een punt op 60 kilo meter ten oosten van Cairo, hadden vol gens de woordvoerder geen tegenstand ontmoet. Egypte ontkende deze actie. boodschappen van krijgsgevangenen uit SAIGON (AFP) Een Ameri kaanse militaire woordvoerder in Saigon heeft zondag verklaard dat de Vietcong in 1966 twee Ameri kaanse militaire adviseurs van de Zuidvietnamese strijdkrachten heeft terechtgesteld. De lichamen van een luitenant en een mariniers opgegraven na aanwijzingen van dorpelingen. De woordvoerder noem de het betrokken dorp met, maar het zou tich in het gebied van Hoe-e bevinden. De gevangenen werden verscheidene, da gen van dorp naar dorp gesleept, waar z J, aan, de bevolking werden getoond, aldus de militaire woordvoerder, die Beriep op uitlatingen van dorpelingen. Radin-Moskou heeft zaterdag mee gedeeld dat vanmiddag om 15.00 Ned. hjd zal worden begonnen met het Vast in Cuba CUBA heeft de uit Middelburg af komstige journalist Piet-er van Bennekom 6 dagen vastgehouden daarna over de grens ge- (Pag. Bj, Geadopteerd Ri^f AC.TI.E >Re<|t een kind' voor Vlissingen een succes geworden: zeven kinderen kunnen worden geadopteerd. (Pag. 2). Spaarloon vn^u ^dA-cong>-cs in Groningen voelt alleen voor experimenteren met vormen van spaarloon. (pag. 3). Binnenlands en buitenlands nieuws: pagina's 1 en 3. Zeeuws nieuws: pagina's 2, 5 en 6. Radio/tv: pagina 7. Sport: pagina's 9, 10, 11 12 en 13. uitzenden van op de band opgeno men boodschappen van Amerikaanse krijgsgevangenen in Noord-Vietnam. De aankondiging ging vergezeld van boodschappen viin twee Amerikaan se officieren. Op de bandjes waren kerst- en nieuwjaarsgroeten opgeno men. Beide officieren zeiden in ge"'1" gezondheid te verkeren. Krijgsraad VORST SNEL VERJAAGD (Van onze weerkundige medewerker; (GI'D) De meest verrassende ontwikkeling gaf de winter tijdens het weekeinde te zien. Het sterke hogedrukgebied zou, zoals het er zaterdag nog naar uitzag, het liele land in dc vorst brengen. De vorst- grens kwam zaterdagavond niet verder dan ongeveer langs de lijn Merwede-Den Bosch-Venlo. Een toenemende zuidelijke hoogte stroming met warme lucht won onverwachts de strijd met als ge volg dat zondagmiddag in Lim burg zeven en in het westen van het land zes graden werd gemeten, bij een zonnetje. Alleen in Noord- Nederland verliep het weekeinde volop winters, met overdag twee tot drie graden vorst. Ook bevindt zich daar nog steeds een sneeuw dek van. drie tot zes centimeter. Het temperatuurverschil met het zuiden bedroeg af en toe tien gra den. Het hogedrukgebied trekt van Zweden naar Polen, zodat de zach te stroming terrein blijft winnen. Vandaag zal ook in het noorden het kwik geleidelijk boven het vriespunt komen, elders is er kans op mistvorming of later regen en motregen. De tweede helft van de winter schijnt meer op zachte lucht en depressies te mikken en nam daardoor de weerkundigen dit weekeinde bij de neus. NS-MONTEUR ONDER LOCOMOTIEF UTRECHT (ANP) Op het rangeer terrein bij het station in Zaandam is za terdagochtend om vijf uur een 3I-jarige seinmonteur van de NS, de heer D. J. Broer, aangereden door een locomotief. Hij was op slag dood. Zelfverbranding van Franse scholier RI.JSSEL (AFP) Zaterdagochtend heeft een Franse scholier van 17 jaar zichzelf ln brand gestoken op «1e binnen plaats van zijn school in Rijssel. Hij kwam om het leven. Van de zijde van de school is gezegd, dat de jongen voor Biafra zichzelf van het leven heeft be roofd. Manifest uitgegeven JOHANNESBURG (RTR) Zeventig vooraanstaande figuren uit hel kerkelijke en universitaire leven in Zuid-Afrika hebben zondag een felle aanval gedaan op de apartheidspolitiek van de regering. In een door hen uitgegeven manifest, dat bestemd is voor de mensen die bij de komende algemene verkiezingen in Zuid- Afrika hun stem zullen uitbrengen, wordt de apartheidspolitiek veroordeeld dis onverenigbaar met de christelijke principes. De rassendiscriminatie wordt niet kracht verworpen als basis van de politiek en de zeventig doen een beroep op de blanken de omstandigheden, waarin de nïet-blanken in Zuiri-Afrika moe ten leven, te verbeteren. Geen christen, aldus het manifest, kan een politiek beleid steunen, da: ge baseerd is op een onrechtvaardige discriminatie tussen mensen d:e leven er. wér ken in hetzelfde land, op grond van huidskleur, ras. godsdienst of sekse. De zondige neiging tot discriminatie en scheiding is rechtstreeks in strijd met de bijbelse boodschap van verzoening. Onder hen die het manifest ondertekend hebben, zijn de Anglicaanse aarts bisschop van Kaapstad, Robert Seïby Taylor, de r k theoloog mgr A. D. Kellv en de voormalige rector van de universiteit van WLtwatersrand, prof. Iaii Maccrone. ANN ARB OK Michigan: ar- cieffoto van Gerarl/I K. Rector, die op 17 januari 1970 zijn tweede harttransplantatie onderging en nu normaal adem haalt' volgens de rapporten. Rector kreeg zijn eerste nieuwe hart op 16 maart 1969. OOSTERHOUT (ANP) Waarscliijn- lijk vanmorgen zal de mijnopruimings- dienst proberen een met duizend kilo gram springstof geladen V 1 onschade lijk te maken. De Duitse raket wcfe'd vrijdag gevonden tijdens graafwerk zaamheden op het industrieterrein in het Noordbrabantse Oosterhout. De vliegende bom is vermoedelijk in de laatste dagen van de tweede wereldoor log ter plaatse neergekomen, en niet ontploft. In de directe omgeving vielen torn ook drie andere Vl's, waarvan er één een landbouwersgezin van 17 perso nen doodde. Poolse diplomaten uit Engeland gewezen? LONDEN (RTR) Volgens twee Brit se zondagsbladen, de .Sunday Telegraph' en «1e .Sunday Express', hebben twee Poolse diplomaten, mogelyk attachés, aanzegging gekregen het land binnen 48 uur te verlaten. Het Britse ministerie van buitenlandse zaken walde geen commentaar op liet bericht leveren. Het wordt mogelijk ge acht dat de «iiplomaten om veiligheids redenen zijn uitgavezen. De .Sunday Telegraph' schrijft in dit verband dat de Polen naar men gelooft betrokken wa ren bij spionage. Het is niet duidelijk of de uitwijzing verband houdt met de zaak van het La- bourparlementslid James Owen, die tal rijke betrekkingen met Oosteuropese landen onderhield en zich schuldig zou hebben gemaakt aan inbreuk op dé wet aangaande het verstrekken van officiële geheimen. GROESBEEK (ANP) De Groesbeefe- 9e rijkspolitie stelt een onderzoek in, in verband met het overlijden van de 10- jarige Johannes van Kessel uit deze plaats. De jongeman werd zaterdaga vond kort na elf uur badend in het bloed, als gevolg van een slagaderlijke bloeding ter hoogte van de knieholte, aangetroffen in de buurt van het pa rochiehuis ter plaatse. De jongeman was daar geweest op een feest vain de schutterij Sint-Anthonius. Omstreeks elf "-uur was hij naai' buiten gegaan. Pogingen om de jongeman te redden, waren vergeefs. De politie acht het niet uitgesloten, dat de jongen is komen te vallen, waarbij hij met een scherp voorwerp in aanraking is geko men. Met andere mogelijkheden wordt echter ook rekening gehouden. HAAGSE GROEP VOND HET NIET NODIG Vier Amerikaanse militairen, die poogd hebben een eigen .commissie voor oorlogsmisdaden' in liet leven te roepen, zullen voor een speciale krijgsraad ge daagd worden. Het Amerikaanse leger heelt bekendgemaakt, dat de militairen worden beschuldigd van ondermijning de discipline en de geest in het le- De vier militairen hebben een rond schrijven verspreid waarin zij onder meer hun voornemen tot het vormen van de genoemde commissie aankondig den en Ameikaanse militairen verzoe ken melding te maken van eventuele wreedheden, die zij in Vietnam hebben meegemaakt. Deze inlichtingen zouden dan aan de .commissie' gezonden moe ten worden, die ze op haar beurt naai het tribunaal voor oorlogsmisdaden van Jean Paul Sartre in Parijs zou door zenden. De circulaire eindigde met de opwekking: ,doe wat je kunt om aan te tonen, wat er werkelijk in Vietnam gebeurt'. DEN HAAG (GPD) Ofschoon minister Luns zich vrijdag; nog; be reid had verklaard om naar Nigeria te gaan om te praten over de hulpverlening aan de slachtoffers van het Biafra-conflict. is de be windsman gisterochtend van Schiphol vertrokken voor een bezoek aan Bulgarije, zoals hij oorspronkelijk ook van plan was. Eerste vliegtuig met hulpzending in Lagos Mr Luns had, zo werd vrijdagavond bekendgemaakt na het kabinetsberaad naar Lagos wilen gaam als de veertien landen van de zogenaamde Haagse groep hem hiervoor een mandaat wilden geven. Als de Haagse groep liet nodig had gevonden, zou de bewindsman het standpunt van deze groep ter kennis willen brengen aan de Nigeriaanse re gering. Andere landen echter bleken tijdens de bespreking in Genève juist waardering te hebben voor wat de rege ring in Lagos gaat doen en heeft ge daan, zo deelde mr Luns gisteren mee, De Haagse groep vond het daarom niet noodzakelijk dat er een missie op hoog niveau, bijvoorbeeld in de persoon van dc Nederlandse minister van buitenland se zaken, naai- l^agos werd gezonden. Minister Luns wi'lde verder op de de tails van de besprekingen m Genève niet ingaan. Overleg In de laatste dagen, zo deelde mr Luns verder nog mee, heeft er ver scheidene malen bilateraal overleg plaatsgevonden tussen de Nederland se regering en de Nigeriaanse rege ring. In Lagos vond men het echter beter dat minister Luns niet alleen als vertegenwoordiger van de Neder landse regering kwam. De minister van buitenlandse zaken heeft gisteren naar aanleiding van het overleg een vertrouwelijke brief gezon den aan de voorzitter van de vaste ka mercommissie van buitenlandse zaken, drs W. K. N. Schmelzer. fractievoor zitter van de KVP. Overigens wees de bewindsman erop, dat volgens zijn in lichtingen er voor de hulpverlening geen grote bedragen meer nodig zijn. Er staan duizenden tonnen voedsel gereed voor de Biafranen. Het probleem is al leen hoe de hulpverlening georganiseerd moet worden en daarvoor spannen zich nu de regeringen van de Verenigde Sta ten en Engeland en het internationale Rode Kruis in, aldus mr Luns. Thant Secrefaris-geueraal Thant van «le VN is zondag in Lagos aangekomen voor overleg met de Nigeriaanse leiders. Hij werd op het vliegveld begroet door het staatshoofd van Nigeria, generaal-ma- joor Go won. De Nigeriaanse regering heeft het aan bod tot steunverlening van de West- duitse regering aanvaard. Dit heeft de Westduiiibse minister voor economische samenwerking, Erhard Eppler, zondag voor de Zuidöuitee radio verklaard. Binnenkort zullen deskundigen naar Ni- (Zie slot pag. 3 kol. 2) VORSTINVLOED BIJ BOUW VAN VIADUCTEN GOES Terwijl de ,oude' rijksweg 58 uaar de indruk van de politie door een snelheidsbe perking, een beter toezicht en allerlei andere verbeteringen langzamerhand een rustiger verkeersbeeld oplevert, tekent zich dwars door het Bevelandse land tussen de Sloedam en Bie- zelinge de eerste rijbaan van de nieuwe dubbelbaans rijksweg steeds duidelijker af. Eén juli is nog steeds de datum, waarop rijkswaterstaat het gevaar op de kronkelige oude weg verder wil verminderen door die éne rijbaan van de nieuwe weg open te stellen. En dat lijkt nog mo gelijk, al is de afgelopen vorst periode wel van invloed ge weest met name op het werk aan de verschillende viaducten, die in het tracé zijn opgenomen. De betonnen bekisting bij een aanlal Viaducten lieeft. vertraging omlervon- «len in «le nfgelopen weken, al viel «le vorst voor een «leel samen niet «Ie «lagen tussen kerst en nieuwjaar, toen er niet werd gewerkt. Bij rijks waterstaat is men wel beducht voor een nieuwe vorstperiode. Ir F. J. Sprenger van het Goese arrondisse ment: ,Het is «le bedoeling, «lat ook de viaducten over één rijbaan in juli klaar zijn. Als dc vorst lang zou aan houden, dan zal dat wel vertraging lot gevolg hebben. Er zit nu al wat vorstvertragi 11 g in, maar we dach ten niet «lat dit al van invloed zou zijn op het geheel'. Aannemer E. Blok uit Rotterdam heeft voor de 19 kilometre nieuwe rijksweg tussen Sloedam en Vierwe gen de laatste weken ook geen as falt kunnen draaien. Gebruikmakend van de vorstperiode is men enkele weken geleden begonnen aan een pe riodieke revisie van de asfaltinstal- latie. Een karwei, dat in totaal on geveer een maand tijd in beslag kan nemen. Maar een globaal overzicht van de stand van zaken bij de aanleg van dit deel van Zeelands belangrijkste ver keersader leert dat grote stukken van de ene, in juli te openen njbaan al zijn geasfalteerd. Dat geldt on der meer voor een deel bij de Sloe dam in de richting Lewedorp, voor een stuk rijbaan midden in ,De Poel', t.en zuidwesten en ten zuiden van Goes en voor verschillende kleinere stukken in de richting van Vierwe- gen. Ir Sprenger, samenvattend: ,Het zaoidbed zit er over de "neie afstand en men is zeer ver gevorderd met de asfaltering, waarvan de onderste laag ook vrijwel overal is aangebracht. Nu is iiet afwerken van de bermen, de taluds en de belopen in uitvoering'. Wat de kunstwerken in het tracé Sloedam-Biezelinge betreft: als .be rijdbaar' over één baan kwali- cifeert rijkswaterstaat op dit moment de viaducten bij Vierwegen en bij de 's-Gravenpolcleraeweg. Voor het via duct in De Poel bij 's-Heer-Arends- kerke is het betonwerk vrijwel kiaair, terwijl voor de landbouwtunnel Sloe dam en het viaduct over de ringspoor- lijn bij Heinkenszand aan de bekis ting wordt gewerkt. Voor alle kunst werken is het grondwerk gereed, maar bij Biezelinge moet het beton werk nog gebeuren, evenals bij de 1 andbouwovergang midden in De Poel bij de Wrangeweg, over de weg Lewe- dorp-De Piet, terwijl men nu voor het belangrijke viaduct over de be staande rijksweg tussen Lewedorp en 's-Heer-Arendskerke aan de bekis ting is gegonnen. OOST-BEVELAND Intussen is West-Beveland niet nieer het enige gebied, waar zichtbaar wordt gewerkt aan de, aanleg van «le dubbelliaans-rijksweg van Zeeland naar Brabant. Tussen Waarde en «Ie nieuwe Schcldc-Rijnverbinding wij zen hopen grond erop, «lat ook daar de aanloop voor het karwei is geno men. Het gaat nn om liet grondwerk en het opspuiten van zand, dat uit het oostelijk deel van de Wester- schelde wordt betrokken. Het wegge deelte Waarde-Schelde-Rïjn omvat een afstand van twaalf kilometer. In oostelijke richting zal dit nieuwe weggedeelte aansluiting geven op de toekomstige brug over de Schelde- Rijnverbinding. De plannen gaan er van uiit, dat deze brug eind 1972 of begin 1973 in gebruik kam worden ge nomen. Achter de brug komt dan het nieuwe stuk weg tot het Brabantse Korteven. dat naar wordt aamgeno men, niet later klaar zal zijn dan de Schelde-Rijnbrug. Een onderdeel van de activiteiten op rijksweg 58, dat zijdelings ver band houdt met de aanleg van één vam de fasem in de dubbelbaamsweg geldt de nieuwe aftakking, die nu vanaf de bestaande rijksweg maar Schore en Hansweert wordt gemaakt: de aftakking, die op de helling naai de Vlakebrug op de rijlcsweg uit kwam, is gesloten in verband met het ongunstige (ia onveiligeaan- sluitingspunt. Nu wordt een nieuwe royale aan sluiting gemaakt bij de Vlaakse Zandweg, "terwijl onderlangs de be staande rijksweg een parallelweg zal worden gefegd waardoor men toch op de oude weg onderlamgs het kanaal door Zuid-Beveland naar Hansweert kan komen. Die parallelweg nu krijgt In de toekomst nog een andere func tie: aanvoerweg voor materialen, als "t gedeelte dubbelbaans rijksweg aan weerszijden van het kanaal in aan.eg komt. Over het tijdstip, waarop dat zal ge beuren bestaat bij rijkswaterstaat nu nog geen zekerheid. Dit ,wak' in de keten van nieuwe stukken .dubbel baans' hangt samen niet een even klemmende als belangrijke vraag: hoe moet het kanaal van Zuid-Be veland worden gekruist, per brug of per tunnel. De beslissing op die vraag wordt In Den naag genomen, naar rijks waterstaat in Goes verwacht in de eerste maanden van dit jaar en naar men hoopt: zo spoedig mogelijk. Aan de oostelijke kant van de Vla- kebrug worden op het ogenblik wel voorbereidingen getroffen voor een nieuw stuk dubbelbaansweg, dat tus sen Vlakebrug en Kruimingen. Ir. F. ■T Sprenger in Goes verwacht, dat in de komende maand ende grond aankopen aan de orde zullen komen en dat eventuele onteigeningsproce dures kunnen worden begonnen. NEW YORK (RTR) Dat vrij gevigheid massale hebberigheid oproept is de bittere les die de jonge Amerikaanse miljonair Mi chael Brody heeft geleerd, toen hij besloot zij:- erfenis van 25 mlljoeD dollar weg te geven. Duizenden .belangstellenden' ver drongen elkaar en verkeersop stoppingen ontstonden in New York voor het huis van de jonge ling, die een beroep heeft gedaan op andere miljonairs zijn voor beeld te volgen. Gevraagd, waar- i hij tot deze beslissing is geko- Geen rust Rust kreeg hij hierdoor in elk ge val niet. Zodra het nieuws bekend werd, regende het verzoeken om geld. Tot dusverre heeft Brody onder andere de volgende schen kingen gedaan: 2500 dollar aan een man met hypotheekschulden, een fooi van 1000 dollar aan een taxichauffeur en een fooi van 1500 dollar aan de leiding van een restaurant. Aan negerkinderen deelde hij 100-dollarbiljetten uit en 500 dollar gaf hij aan iemand die aan heroïne verslaafd is. Toen een televisieverslaggever voor de grap vroeg ,wat zou er gebeuren als ik u om 1000 dollar zou vra gen?', gebeurde wat de verslag gever al hoopte, hij kreeg het be drag. Maar vrijdagavond. toen hij 60.000 dollar had uitgedeeld, be gon vermoeidheid de goede gever parten te spelen. .Laat me slapen, laat me alleen. Ik heb 60 uur niet geslapen', vroeg hij vrijdagavond vanuit «Ie studio waar "hij een plaatopname maakte. Hij huurde vervolgens voor 400.000 dollar een huis in de Newyorkse voorstad Scarsdale om even aan de opdrin gende horde te ontkomen. ,Als iedereen even rijk is als ik, zal ik de wereld achter mij laten, naar een verlaten eiland gaan en mijn vrouw liefhebben', aldus Mi chael Brody. die 5 januari is ge trouwd, minder dan een maand nadat hij zijn vrouw voor het eerst had ontmoet, en minder dan drie maanden nadat hij zijn for tuin erfde. Duitse steun MICHAEL BRODY FASEN EN DATA.... GOES Bij de verschillende fa sen vam de .verdubbeling' van rijksweg 58 die nu in bewerking zijn, houdt rijkswaterstaat déze data aan: In juli 1970 ingebruikname één baan van de nieuwe weg tussen Sloedam en Vierwegen; zomer 1971: opening tweede baan van dit traject, zodat de rijksweg dan vamaf Nieuwland tot aan Bieze linge vier banen heef:, juli 1971: ingebruikname cerate rijbaan van het gedeelte rijksweg Waarde - Schelde Rijn vierbaans- weg. 1972: Waarde - Schelde Rijn vier- baansweg. begin 1971: begin aanleg vier- baamsweg tussen Vlakebrug en Knnninsren.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1970 | | pagina 1