NOG GEEN BESLISSING METAAL-CAO Amerika bezorgd over Franse wapenleveranties aan Libië ,We worden het echt wel eens over milieu-hygiënische eisen Pechiney' De Block zou aan aftreden denken Overstroming in Argentinië eist honderd doden Nigeria schiet toestel van Biafra neer Vandaag in de krant... VREES VOOR VERSTORING EVENWICHT MIDDEN-OOSTEN Hapens M0-studenten Tilburg staken PVDA DOET BEROEP OP LAB0URPARTIJ UITSTOOT VAN BENZPYREEN TE VOORKOMEN' Persconferentie Pechiney 213e Jaargang-no. 4 PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN BlHcti* N V B«h. Mi|. vin Bur. Vila*., Wil.lr. 55-60, I Ziarihnt, rtJ. lal. 3348. ad Kok. Abonn.pri]» 5,05 par n» 18 ƒ3169, adv. 6248). Goes, Crol iden mededelingen 2% x Ixrl ost 1 16,00 per kwartaal. Lo»e v 5213). Oostburg, Iel. 2395. T 6 blw. Giro 359300. Provinei Dinsdag 6 JanuarT Ï970 KABINET HEEFT NOG TWEE DAGEN DEN HAAG: Minister Roolvink van sociale, zalcen in gesprek met de heren II. Zondervan (links) van de metaalbedrijfsbond NVV en A. Prins, voorzitter raad van over- ley metaalindustrie. Maandagmid dag werd gesproken over de CAO- groot metaal. Het gesprek is niet In een concreet resultaat geëin digd. WERKGEVERS EN WERKNEMERS WEIGEREN HERZIENING CONTRACT DEN HAAG (GPD) Het kabinet-De Jong heeft gisteravond na een spoedberaad van enkele uren nog geen beslissing genomen over de nieuwe cao voor de metaalindustrie. Vandaag of morgen zal het op nieuw bijeenkomen voor een gesprek over het omstreden tweejarige contract voor de groot-metaal. Knelpunt is de automatische aanpas sing van de lonen aan de prijzen, met name voor het ,dure' jaar 1971. De extra vergaderingen van de ministerraad zijn noodzakelijk, omdat woensdagavond laat de beoordelingstermijn van drie weken van deze cao afloopt. Gistermiddag weigerden werkge vers en werknemers, verenigd in de Raad van Overleg voor de Me taalindustrie (ROM), het aan passingsmechanisme van het me taalcontract voor 1971 opnieuw te bezien. Tijdens een informatieve bespreking tu.ssen de bewindsman en partijen bleek dat minister Roolvink van plan is de Sociaal- Economische Raad advies te vra gen over het aanpassingsmecha nisme. Werkgevers en werknemers waren echter niet bereid in te gaan op zijn suggestie om wanneer de SER tot een duidelijk algemene opinie op dit punt zou komen wijzi gingen voor 1971 aan te brengen. ,Wi.1 willen met de cao, zoals die in de nacht van 10 op 11 december tot stand is gekomen, twee jaar werken', zo zei werkgeversvoorzitter A. Prins gister middag na afloop van liet bijna twee uur durende gesprek met minister Rool vink. Werknemersvoorzitter M. Zon dervan herinnerde aan zijn eerder ge dane uitspraak: ,Het kabinet wordt door deze cao, waarbij een reële koopkracht» •tijging van 2,75 procent voor 1970 en voor 1971 is gekoppeld aan een automa tische aanpassing van de lonen aan de prijzen, op de gevolgen van zijn beleid gedrukt1. BUENOS AIRES (AFP) Het sa tal doden als gevolg van een dijkdoor braak bij lievige regenval in Mendo- *a en omgeving in Argentinië bedraagt ongeveer honderd. Er zijn talrijke ver misten en een onbekend aantal gewon den. Een uur nadat zondagavond onver wacht zware regenval begon, brak de dijk door. Het water sleurde op zijn weg alles mee wat het tegenkwam, zo als bomen, auto's en soms zelfs hui zen. De stad Mcndoza is bedekt met een dikke lang modder. Er zijn militai ren naar het gebied gezonden om bij de reddingswerkzaamheden to helpen. Volgens de laafsbe berichten is het wa ter snel gezakt en zijn de bus- en tram diensten hersteld. De watervoorraad van de stad zou niet beschadigd zijn en de elektriciteit, die de hele nacht was afgesloten, zou lang zaam weer worden ingeschakeld. Een van de drie dagbladen in de stad is maandagochtend verschenen. De an dere kranten konden niet worden ge drukt wegens gebrek aan stroom. Er wordt op enkele plaatsen geplun derd, maar volgens de politie komt plun dering slechts sporadisch voor. De straten van een krottenwijk van Mendöza, die geheel werden overspoeld, hggen vol bomen, lantaarnpalen, stoe len, tafels en andere dingen die door het water zijn achtergelaten. LAGOS (RTR) Het Nigcriaanse mi nisterie van voorlichting heeft bekend gemaakt, dat een Biafraans vliegtuig is neergeschoten toen het trachtte Ni- geriaanse troepen in de stad Awka te bombarderen. Het neergeschoten toestel was een Uni- oon, van Zweedse makelij. Het lijk van de piloot was onherkenbaar verbrand on het toestel volkomen vern ield. PARIJS, (AP, REUTER) Ame rikaanse functionarissen hebben bij recente besprekingen met de Franse regering de berichten over mogelijke wapenleveranties van Frankrijk aan Libië aangeroerd, zo is maandag van betrouwbare zijde in Parijs vernomen. De Ame rikaanse regering zou bezorgd zijn, dat dergelijke leveranties het mili taire evenwicht in het Midden- Oosten kunnen verstoren. Franse regeringsfunctionarissen hebben verklaard, dat Libië onlangs de Franse ambassadeur in Tripoli heeft benaderd met het verzoek of Parijs een eerder gedane bestelling van tien tot vijftien Mirage-straaljagers alsmede verscheide ne andere wapens nog eens in overwe ging will nemen. ram officiële Franse zijde as bevestigd dat er besprekingen met Libië gaande zijn, maar men wilde geen bijzondier heden geven over de omvang van de Libische bestellingen. Volgens sommige, doorgaans welinge lichte, bronnen, zullen de wapens (ter waarde van 400 miljoen dollar) zeker Potvis (2) Oolc maandag trok de Breskense potvis veel bekijks, van toeristen 3n van - Zeeuws-Vlaamse scholie ren. Binnen- en buitenlands nieuws: pag. 1, 3 en 6. Zeeuws nieuws: pag. 2, 4 en 5. Sport: pag. 7. Radio-tv: pag. 9. Financieel nieuws: pag. 11. Ook wees de heer Zondervan op de algemene instemming, die het ak koord zowel bij de werkgevers als bij de werknemers heeft gekregen. .Een negatief oordeel van het kabi net zal tot grote teleurstelling en worden geleverd. Anderen zijn van me ning dat wel de tanks, maar niet de vliegtuigen aam Libië zullen worden ver kocht. De Libische afvaardiging, die vlak voor Kerstmis naar huis terugkeerde, wordt deze week weer in Parijs verwacht, om de beslissing van president Pompi dou te vernemen. Amerikaanse deskundigen zijn boven dien van mening, dat de hoeveelheid wapens, die Libië heeft gevraagd, de veiligheidseisen voor een land met min der dam twee miljoen inwoners en dat zover verwijtcBerd lis van het Arabisch- Israëlisch slagveild, ver te boven gaan. Gezien het feit dat het nieuwe regime in Libië sterk anti-Israëlisch denkt, ach ten Amerikaanse diplomaten het waar schijnlijk, dat een groot deel van de Franse wapens spoedig in Egyptische handen zou zijn. Egypte In officiële Franse kringen zijn giste ren berichten tegengesproken, dat Frankrijk onderhandelingen zal gaan openen over een belangrijke wapenover- eenkonist met Egypte. Admiraal Mordechal Llimon, leider van de Israëlische aankoopcommissie in Pa rijs, die in verband met de verdwijning van de vijf kanonneerboten uit de ha ven van Cherbourg Frankrijk moest ver laten, zal worden benoemd tot direc teur van de Israëlische scheepvaart maatschappij ,Zim'. Dit is maandag in goedingelichte kringen in Jeruzalem vernomen. Het Amerikaanse tijdschrift Newsweek schrijft dat de Sowjet-Urrie via een geheime boodschap die persoonlijk doen de Russische ambassadeur op het mi nisterie van buitenlandse zaken in Washington is afgegeven is terug gekomen van een eerder overeengeko men formule voor het oplossen van de crisis dn het Midden- ï5<r Westduiitse douane heeft in Ham burg een geheime bergplaats ontdekt van wapens en munitie, die bestemd zijn voor verscheping naar Libanon. De geheime bergplaatsen waren waterver warmingsapparaten voor industriële doeleinden, die in de VS zijn gemaakt. Deze verwarmers waren enkele dagen geleden met een Duiits schip uit New CAIRO: Ondervoorzitter van de Britse Labour partij, de vroegere minister van buitenlandse zaken George Brown, brengt op het ogen blik een bezoek aan een aantal Arabische landen. Op de foto zien we hem in gesprek met. de Egyp tische president Nasser in diens residentie in Cairo. York aangekomen en zouden naar Li banon worden verscheept, aldus is van de zijde van de Westduitse douane ge zegd. De wapenvondst is gedaan na een anoniem telefoontje. Premier Banjat Al-Talhoenl van Jorda nië heeft gisteren bekendgemaakt, dat hij aan het eind van deze maand een bezoek van drie dagen aan AVest-Duits- land zal brengen. Hij is door bondskan selier Willy Brandt uitgenodigd. UITNODIGING GESPREK DE BLOCK-VEROLME NOG DEZE WEEK VERWACHT DEN HAAG (GPD) Minister De Block zal scheepsbouwer A'erolme waar schijnlijk deze week nog uitnodigen voor een gesprek over de moeilijkhe den in zijn bedrijf. Naar verwacht wordt zullen daarbij ook aanwezig zijn «rof. drs. H. Langman en de heer B. V. Biesheuvel. Zij hebben hun rapport over de betrokken werven ingediend bij het mïnistrïe van economische zaken. Zij zijn met het rapport in feite binnen de gestelde tijdslimiet (eind 1969) ge reed gekomen. Minister De Block heeft het nog niet eerder kunnen bekijken, omdaJt hij maandag na een paar snip perdagen, .weer voor het eerst op zijn departement verscheen. Het onderzoek door het tweetal Langman en Biesheu vel was één van de voorwaarden die de scheepsbouwer moest accepteren toen hij in september een rijkskrediet van 25 milijoen gulden vroeg. Minister De Blloek beloofde het parlement in kennis te stellen, all dan niet vertrouwelijk. TILBURG (ANP) De Tilburgse stu denten voor m.o.-akten van de katho lieke leergangen, zc'n 1000, zijn begon- en aan een college-staking. Deze zal een week duren. De studenten protes teren daarmee tegen de examendiscri— minafie, die volgens hen bestaat tus sen studenten, die op instituten en stu denten die op universiteiten voor een middelbare akte studeren. VOLGENS HIER EN NU: (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG Door de televisie- uitzending van het actualiteiten programma ,Hier en Nu' van de NCRV gisteravond zijn de geruch ten over een spoedig aftreden van minister De Block (economische zaken) weer sterker geworden. ,Hier en Nu' meldde, dat mr De Block, die zojuist is teruggekeerd van een kor te vakantie, van plan is zeer spoedig via de fractievoorzitter van de KVP, drs Schmelzer, zijn aftreden door te laten gaan. Bij het ter perse gaan van dit be richt was liet onmogelijk om commen taar te krijgen op het ,Hier en Nu'-be- richt. Zoals gemeld was er vorige maand reeds sprake van dat minister De Block zou aftreden na de aanvaarding door de tweede kamer van de motie-Goud- zwaard/Neiissen over het Instellen var een college van onderzoek naar fusies in het bedrijfsleven. Minister De Block heeft zeer duidelijk laten blijken deze motie een onverteerbare brok te vinden. Hij wilde hierover eerst het bedrijfsleven uitspraak laten doen, door middel van een SER-advries. Volgens zegslieden in Den Haag zou de bewindsman gezwicht zijn om niet af te treden onder aandrang van zijn geest verwanten Schmelzer en premier De Jong. Overigens zijn in de afgelopen weken In de kring van de regeringspartijen stem men opgegaan om te komen tot tussen tijdse wijziging van het kabinet-De Jong, waarmee wellicht gedoeld werd op mr De Block. De fractievoorzitter van de WD, mr Geertsema, liet zich op zijn partijraadsvergadering in Hilversum in deze zin uit, evenals dr Jac. Stienen, da vooratter van de KVP-jongeren; op een congres vorige week in Breda. DEN HAAG (ANP) De fractie van de Partij van de Arbeid in de tweede kamer heeft op de fractie van de Labourparty in het Britse lagerhuis een dringend beroep ge daan haar beleid met betrekking tot het conflict Nigeria/Biafra te veranderen. In een op oudejaarsdag verzonden schrijven, dat de handtekening di van. fractieleider drs J. M. den wordt de overtuiging van de PvdA-frac- tie uitgesproken dat de Britse regering en de fractie van Labour als geheel door het stopzetten van wapenleveranties zo danige politieke druk op de federale regering in Lagos kunnen uitoefenen dat Nigeria wordt bewogen tot onder handelingen, waarbij het een grote ma te van autonomie van de Ibo's zou moe ten aanvaarden. ,Wij kunnen het niet anders zien dan dat politieke en econo mische druk op Lagos, te beginnen meit het stopzetten van de wapenzendingen, nodig is om deze onderhandelingen derbij te brengen. Wij vragen dit u zoals wij hetzelfde van de Neder landse regering hebben gevraagd', aldus het schrijven. In de brief wordt verwezen naar de resolutie die het congres van de La bourparty op 4 oktober 1968 aanvaard de en waarin een beroep op de Brits» regering werd gedaan de wapenleveran- lies aan de federale republiek Nigeria stop te zetten en in plaats daarvan voedsel on medische hulp ter beschik king te stellen aan beide partijen. In het schrijven wordt een uiteenzet ting gegeven van het debat in de twee de kamer, op 22 december jongstleden, over de activiteiten van de Nederland se regering inzake de Nigeriaanse kw tie. CONVENANT-PARTNERS NA OVERLEG IN MIDDELBURG: MIDDELBURG Er is geen grond te veronderstellen dat de instanties, die aan Pechiney Nederland NV de voorwaarden moeten stellen op het gebied van de-milieu-hygïëne voor de vestiging van een aluminiumfa- briek in het Sloegebied, hel daarover niet met elkaar eens zouden kunnen worden. Dit geldt ook voor een eventuele uitstoot Aran de stof benzpyreen. waarover drie weken geleden in de staten \'an Zeeland zoveel deining is ontstaan. Ziedaar de belangrijkste mede deling uit een perscommuniqué, dat gisteren werd vrijgegeven na een middaglange vergade ring S'an de zogenaamde conve nant-partners (de partijen, die met elkaar de eisen moeten stel len) in Middelburg. Zesentwintig man sterk was het ge zelschap dat zich in een van de bo venvertrekken van de Middelburgse statenzaal heeft gebogen over déze zaak, die in Zeeland zoveel onge rustheid heeft doen ontstaan: ver tegenwoordigers van het provinciaal bestuur, van de gemeente Viissimgen, van het ministerie van sociale za ken en volksgezondheid, van het ministerie van verkeer en water staat en ook van het ministerie van economische zaken. De belangrijkste feiten die daar op tafel kwamen en beslissingen die werden genomen, zijn Er zal een technische werkgroep worden ingesteld, die bestaat uit vertegenwoordigers vaai de con venantpartners, onder voorzitter schap van dr.N. J. A. Groen, hoofdinspecteur van het ministe rie van volksgezondheid, heiast met het toezicht op de hygiëne van het milieu. Deze werkgroep zal op korte termijn in overleg treden met Pechiney. Zij zal op treden als adviesorgaan van het college van b en w van Vlissin- gen, dat de hinderwetvergunning moet afgeven. Pechiney heeft zich bereid verklaard om de noodzakelijke maatregelen te treffen ter voorkoming en beperking van bo dem-, water- en luchtverontrei niging. Het staat nu al vast dat. er gemakkelijk maatregelen te nemen zijn om een eventuele uit stoot te voorkomen van benzpy reen, de als kankerverwekkend aangeduide stof. Het bedrijf van Pechiney mag in het Sloegebied verder gaan met de bouw. Er is wel een bouw vergunning, maar nog geen hin derwet vergunning uitgegeven. Men stelt zich Intussen voor dat de uitbreiding van de fabriek zich in fasen zal voltrekken. Op he ogenblik wordt overlegd over een jaarproduktie van 85.000 ton aluminium in eerste instantie. Fasering heeft als voordeel dat men niet alleen heeft te werken met prognoses over (met name) lucht verontreiniging, maar dat men ook in de praktijk kan zien wat een uitstoot is alvorens op grond van de hinderwet vergunning wordt gegeven voor een uitbrei ding. Het ziet ernaar uit dait de nood zakelijke technische studie en het overleg over de aan Pechiney te stellen voorwaarden nog wél enige tijd zullen vergen. Nadat daarover een weekend lang onzekerheid had bestaan werd gis termiddag tegen zes uur dan toch gesprek," dat onder leiding had ge staan van mr J. van Aartsen, Zee- lands commissaris der koningin. Deze ontmoeting was een toelich ting op het uitgegeven communiqué en een gelegenheid om een aantal vragen te stellen en te beantwoor den over wat zich de laatste weken allemaal rond deze kwestie had af gespeeld. Voor de goede orde geven wij de loop van het gesprek hieron der zo woordelijk mogelijk weer. Vraag: Waarom is de kwestie van de eventuele uitstoot van benzpy reen nu plotseling zo urgent gewor- den en met eerder aan de orde geko men?' Mr Van Aartsen: ,Bij een nadere studie is aan Pechiney de vraag gesteld of er al dan niet (Zie slot pag. 2 kol. 1 h; ftuHtlij* ét Is nu wel duidelijk, dat het grootste deel van de InlcvSl officiële verwarring, re- centelijk ontstaan rond een eventuele luchtverontreiniging gSSSj door Pechiney, veroorzaakt is door een communicatiestoornis tussen dit bedrijf en een Nederlandse in stantie. met name de inspectie voor de milieu-hygiëne in Den Haag. Deze zaak kwam zoals men zich zal herinneren voor het eerst naar buiten naar aan leiding van een slatenzitting, medio de cember jl, in welke vergadering werd gezinspeeld op gevaarlijke stoffen, die aluminiumbedrijf zou kunnen uit stoten. In de PZC is toen uiteengezet, dat deze affaire kort tevoren op 4 december jl had gespeeld in een bij eenkomst van de Zeeuwse raad voor luchtverontreiniging. De inspectie milieu-hygiëne had daar namelijk be toogd, dat er een uitstoot mogelijk zou kunnen zijn onder meer van benzpyreen, een stof die in geringe hoeveelheden in steenkoienteer voorkomt en kankerver wekkende eigenschappen bezit. In de staten werd aangekondigd, dat deze zaak besproken zou worden op 5 januari 1970= de hierbij betrokken instanties pro vincie Zeeland, gemeente Vlissingen, en de departementen van verkeer en water staat, sociale zaken en volksgezondheid alsmede economische zaken zouden namelijk over deze kwestie een speciale vergadering houden. Die bijeenkomst was dus gisteren. Na afloop was er een persconferentie, waarbij een communi qué werd verstrekt en nadere vragen werden beantwoord. We menen naar aanleiding daarvan te moeten vaststel len, dat veel van de aanvankelijke ver warring als een storm in een glas water moet worden gekwalificeerd. Waar lag nu precies de communica tiestoornis? We hebben begrepen, dat het begin wordt gevormd door een brief, omstreeks juli geschreven door de inspectie milieu-hygiëne aan Pe chiney met een verzoek om nadere ge gevens over benzpyreen. In die brief werd bovendien gesuggereerd om een onafhankelijke instelling een nader on derzoek te laten Instellen. Aan de kant van Pechiney heeft men toen niet be grepen, dat het om een verlangen van de inspectie ging, dat onmiddellijk moest worden ingewilligd: dit bedrijf had na melijk bij geen van zijn vestigingen waar ook ter wereld een dergelijke vraag ooit van een gezondheidsdienst gekre gen. Bovendien rijn er nogal wat an dere fabrieken, waar men te maken heeft met benzpyreen-uitstoot: ouder wetse gasfabrieken bijvoorbeeld. Zo rijn er in Noorwegen onderzoekingen ge weest, waarbij onder meer kwam vast te staan, dat conventio nele gasbedrijven een veelvoud afscheiden van wat een anodefa- briek (zoals Pechiney gaat bouwen) aan benzpyreen produceert. In Nederland staat bovendien al zo'n anodefabriek zo als Pechiney in Vlissingen-Oost wil bou wen, namelijk in Rotterdam, een bedrijf dat voor heel wat aluminiumsmelterijen werkt, o.a. voor Aldel in DelfrijL In Rotterdam geeft de fabriek géén enkele reden tot ongerustheid, zoals gisteren de hoofdambtenaren van milieu-hygiëne ter persconferentie zonder meer toega ven. Trouwens, het gaat hier niet om een nieuw verschijnsel: alle cokes-pro ducerende en -verwerkende bedrijven weten wat benzpyreen is, men denk» slechts aan de Hoogovens. Pechiney meende dan ook dat het meer om een routinevraagje ging. Bovendien is in middels ook gebleken, dat bij de inspec tie zelf de benzpyreen niet door iedereen als topzaak werd beschouwd. Zo werd in een rapport van een inspecteur voor de milieu-hygiëne over een bezoek aan met Pechiney verwante Amerikaanss aluminiumbedrijven een rapport van recente datum: 2 oktober 1969 met géén woord over uitstoot van benzpy reen gerept. Ook bij de inspectie tilt ken nelijk niet iedereen er even zwaar aan. Tegen deze achtergronden is het op zijn minst begrijpelijk, dat Pechiney geen onmiddellijke opdracht gaf tot een onderzoek, al was het daartoe zon der meer bereid. Bovendien ging het bedrijf er van uit. dat het een veilige situatie kon garanderen. Overigens heeft Pechiney zo hebben we begrepen inmiddels een topdeskundige op dit ter rein opdracht gegeven een onafhanke lijk onderzoek in te stellen en de resul taten daarvan aan de Nederlandse in spectie door te geven. Misschien dat deze deskundige ook eens een bepaald rapport van Sowjetrussische oorsprong over deze vorm van luchtverontreiniging kan narekenen: dat stuk met name schijnt de Nederlandse ambtenaren in de afgelopen maanden nogal te hebben beziggehouden. Een communicatiestoornis inderdaad de Nederlandse deskundigen meen den ten aanzien van één punt niet die medewerking te verkrijgen, die rij mochten venvachten, omgekeerd reali seerde het Franse bedrijf zich niet, dat het hier een zaak betrof, die milieu-hy giëne tot een kernpunt wenste te ma ken. Achteraf lijkt de vraag wel onver mijdelijk, waarom niemand bij de in spectie eens op het idee is gekomen zelf eens met de leiding van Pechiney te gaan praten. Had dat nu niet voor de hand gelegen? In plaats daarvan heeft men de affaire uitsluitend in de raad voor de luchtverontreiniging gebracht, waardoor ze via-via ook in de staten werd aangeroerd en tenslotte in de krant uit de doeken werd gedaan. Het bedrijf zelf moest uit de krant vernemen wat er nu precies aan de hand was. Merk waardig overigens: de ambtenaren van milieu-hygiëne toonden zich gisteren op hun beurt er verbaasd over, dat er in Zeeland zo nadrukkelijk over benzpy reen was gesproken. ,We hebben het be drijf alleen maar een vraag gesteld', zo zei men gisteren met al dan niet ge speelde argeloosheid. De Haagse heren hebben niettemin heel wat losgewoeld de afgelopen weken. J*nkele conclusies tot slot. In de eerste -i plaats is opnieuw komen vast te staan, dat niet lichtvaardig wordt (Voor vervolg zie pagina 3 kolom 1

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1970 | | pagina 1