PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT ROOLVINK: GESPREK OVER DE NIEUWE METAAL-CAO Tweede dubbeldekker Westerschelde van bouwwerf vertrokken naar dok Op aandrang van het kabinet Buit van 20 mille bij overval op Amsterdamse bank Korte bezetting gebouw burgerlijke stand Amsterdam NEDERLANDSE FREGATTEN NAAR INDONESIË ENSCHEDEËRS ZETTEN ELKAAR IN DE KOU.... Vandaag ïn de krant... Werkplaatsen Hal Uitwijzing Ontvoering ISRAËLISCHE LUCHTACTIES IN LIBANON OVERVAL OP POMPSTATION Gewonde aanslag Milaan overleden PRINS WILLEM- ALEX ANDER' OP HET DOEL AF Twee culturen 213e jaargang - no. 2 WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE. VLISSINGSE, GOESE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN Mil. van da CV Provim 'alltr. 56-60, lel. 5144 (b lel. 3346. adm. lel. 2094 :lala Zeeuwia Couranti P. v. 4. Valda. P. I. dan lotr an W. da Pallor. Hoofdrad.: C. A. da Kok. A Aban 0 3 red. 350S. adv. 01186-584. axp. 2751). Mlddalbur*. Markt 51. lel. 7651 (bis rad. 2078/3169. adv tentiaprrja 40 eanl per mm. Mlnlmumprlii par advertentia 6.—. Ingezonden mededal .prlla 5.01 par maand 6248). Gore, Crola noen 2% x tarief. ranco par poaï ƒ15,00 par kwartaal. I. 7853. adv 5213). Oojlburs, lal. 2 rluilel 4 o» blw. Giro 359300, I Zaterdag 3 januari 1970 ROOLVINK WITTEVEEN AMSTERDAM (ANP) Gistermiddag omstreeks kwart voor één heeft een groepje van ongeveer dertig jongens en meisjes van het ANJV zich toegang verschaft tot het gebouw van de bur gerlijke stand aan de Herengracht te Amsterdam. Ze gingen naar de afdeUng militaire zaken op de eerste verdieping waar ze op de gang gingen zitten. Ze deelden daarbij pamfletjes uit en gakten deze ook op de verschillende ketten. De jongelui wilden met deze actie dwang uitoefenen op de burge meester, opdat deze zijn medewerking opzegt aan de rechtse regering. ,Geen geld voor Amsterdam, dan oolc geen Amsterdamse reorutem voor De Jong', te hun leuze. Ze werden na een kwartier onder verzet uiit het gebouw verwij derd, waarna ze zich nog enige tijd op de giracht ophielden. Er werden geen arrestaties verricht. DEN HAAG (GPD) Twee grote Ne derlandse marineschepen, de fregatten Van Speijk en Van Galen, zullen in ju ni voor het eerst sinds Indonesië zelf standig werd, bezoeken brengen aan Djakarta en Soernbnja. Beide havens zijn opgenomen in de wereldreis van de schepen, die wordt gemaakt naar aanleiding van de wereldtentoonstelling in Osaka. De fregatten, die op 28 januari uit Den Helder vertrekken, reizen via het Pa- naimaJcamaal naar Osaka en Kobe. Ir april en mei volgen Australië en Nieuw jaar geleden is. dat James Cook de Au stralische oostkust aandeed. Via Indo nesië en Kaapstad keren de Van Speijk en Van Galen begin augustus in Ne derland terug. ENSCHEDE (ANP) In de stadswijk Wesselerbrink in Enschede zijn moei lijkheden ontstaan met de centrale verwarming voor 668 flatwoningen. Sedert oudejaarsdag zitten enige honderden mensen in de kou, om dat de capaciteit van het ketelhuis slechts toereikend blijkt te zijn voor een woonkamertemperatuur van 20 graden Celcius en dat is naar hel oordeel van vele bewoners onvol doende. Alleen deg.enen die bij het begin van het verwarmiaigsoiTcuit kuinwen openzetten.. De moeilijkheden begonnen op 31 cemberr omstreeks 12 uur en sedert dien is de situatie niet veranderd. Dinsdagsmiddag aanstaande zal met, alle betrokkenen een vergadering worden gehouden, waar ook de wet houder, de heer A. F. van der Hey- den, aanwezig zal zijn. De firma, die de bewuste centrale verwar ming heeft aangelegd, is van oor deel. dat wanneer een aantal bewo ners niet aian de kraantjes ziilt tie knoeien de overige bewoners geen last hebben. EEN commissie zaïl zi'dh op korte termijn gaan bezighouden met de vraag op welke wijze de sociale werkplaatsen op Walcheren kun nen worden verhelend en vooral uitgebreid (Pag. 2) IN het waterloopkundig laborato rium ,De Voorst' wordt woensdag de .Oosterscheldehal' in gebruik genomen. In deze hal. niet een oppervlakte van ruim 215.000 vier kante meter, zal het onderzoek naar de afsluiting van de Ooster- soheldo worden voortgezet. (Pag. 2) DE Israëlische minister Abba Eban vindt de uitwijzing van ad miraal Limon door de Franse re gering onrechtvaardig. Eban voeg de er echter aan toe, dat Israël met een soortgelijke maatregel zal treffen ('Pag. 3) DE geruchtmakende ontvoerings zaak McKay houdt op het ogen blik heel Engeland bezig (Pag. 9) Binnen- en buitenlands nieuws: pagina's 1, 3 en 9 Zeeuws nieuws: pagina's 2, 5 en 7 Sport: pagina 11 Financieel nieuws: pagina 13 Radio en tvpagina .12 (Van onze. parlementaire redactie) DEN HAAG Minister Roolvink (sociale zaken) gaat op aandrang van het kabinet op zeer korte ter mijn praten met werkgevers en werknemers in de groot-metaal over de nieuwe c.a.o., waarover een maand geleden, overeenstem ming werd bereikt. Na afloop van het kabinetsberaad over deze zaak werd gisteravond in Den Haag be kend dat het kabinet nog geen de finitieve beslissing heeft genomen. Het feit dat minister Roolvink eerst nog wil overleggen, houdt niet zonder meer in dat het kabi net onoverkomelijke bezwaren te gen de metaaI-c.a.o. voor 1970 en 1971 heeft, aldus welingelichte politieke kringen. Witteveen Het is bekend dat vooral minister Wit teveen (financiën) zich verzet heeft te gen de cao; waarin naast de jaarlijkse Loonsverhogingen van 2,75 procent voor zien is in extra verhogingen in verband met de stijging vavn de kosten van le vensonderhoud. Die extra verhogingen mogen maximaal 6 procent bedragen volgens het contract. Minister Witte veen heeft al eens laten weten van me ning te zijn dat door deze halfjaar lijkse venhogingen de inflatie wordt versterkt. Bij de cao voor de groot-metaal zijn in totaal rond 250.000 werknemers betrok ken. Naar verluidt zou mr Roolvink reeds maandag een eerste gesprek met werkgevers en werknemers hebben. BEIROET (RTR-AFP) Bij twee Is raëlische luchtaanvallen op wegen in Zuid-Libanon zijn vrijdag negen Llba- nezen gewond geraakt, van wie twee ernstig. Een militaire woordvoerder, die dit in Beiroet meedeelde, zei dat vijf mensen licht gewond werden toen Israëlische vliegtuigen de hoofdweg naar Rasjaja- Al-Wadi met booröwapens bestookten. Vier Libanezen raakten gewond bij een aanvail van acht Israëlische vliegtuigen op de grote weg bij Hasbaja. in Bei roet is meegedeeld dat de Isralische luchtmacht nog nooit zover het Libane se luchtruim is binnengedrongen. MEER CAO'S IN KLEIN-METAAL ITRECHT (ANP) De Cliristelijke Metaalbedrïjfsbond noemt de gisteren in zijn blad al achttien ondernemin gen in de metaalnijverheid die akkoord zijn gegaan met liet pakket voorstel len zoals de metaalbonden dat aanvan kelijk bij liet cao-overleg op landelijk niveau hadden ingediend. Zoals bekend zijn deze onderhandelingen afgespron gen op de eis van de bonden, dat de werkgevers een tientje zouden storten in het fonds metaalvakbonden als een bijdrage in de financiering van extra voordelen voor georganiseerde werkne mers. De bonden proberen nu per on derneming hun eisen verwezenlijkt te krijgen. Behalve de achttien ondernemingen, die het gehele eisenpakket hebben geaccep teerd, noemt de CMB nog zes andere, die per 1 januari een loonsverhoging geven van 4,75 procent Inplaaits van de door de vakbonden gevraagde vijf pro cent, maar die bereid waren, alle overi ge voorstellen (dus ook het vakbonds tientje) te aanvaarden. Het aantal werknemers in de 24 onder nemingen varieert van 10 tot 200. BI3NNIK (GPD) Rond 12 uur don derdagnacht hebben twee onbekende mannen een overval gepleegd op hel Caltex-benzinestation op rijksweg 12 onder de gemeente Bunnik. De Zeis ter pompbediende J. Brouwer werd bij deze overval door de indringers zo hard geslagen, dat hij zich onder de behn- deling van een arts heeft moeten stel len. Toen een pompbediende zich op eer gegeven moment uit (le worsteling m de indringers wist los te maken en met een zaklantaarn lichtsignalen gaf een passerende automobilist, name: overvallers de benen. Het kasgeld dat de heer Brouwer reeds in zijn eigen auto had opgeborgen lie ten de mannen tot zijn grote verwon dering met rust. De rijkspolitie stelt een onderzoek in. GEKAAPTE CARAVELLE STAAT MET PECH (EN 27 INZITTENDEN) OP HET VLIEGVELD VAN LIMA LIMA (RTR) Een door vijf gewapende Brazilianen gekaapt passagiersvliegtuig van de Braziliaanse maat schappij .Cruzeiro do Sul' is vrijdagochtend door motorpeeh ge strand in de Peruaanse hoofdstad Lima. De kapers, onder wie- een 22-jarig meisje, hadden zich donderdag kort na het vertrek uit Montevideo van het toestel meester ge maakt en de piloot koers laten zetten naar Cuba. Nadat het vlieg tuig een Caravelle in Lima een tussen landing had gemaakt om brandstof in te ne men wilde het niet meer starten. Op Li- ma's internationale luchthaven, waar nooit Caravelles landen, be schikt men niet over de apparatuur om het toestel weer aan de gang te krijgen en het wachten is nu op een Chileens vliegtuig' dat et artgenera toren komt brengen. Aan boord van het gekaapte vlieg tuig bevinden zich 27 personen: 21 passa giers en zes beman- DOOI STERKST LANGS DE KUST (Van onze weerkundige mede werker) GPD Tijdens het weekeinde zal in de kustprovincies de dooi ïn de oostelijke helft van het land de lichte vorst overheersen. Wij zijn in een wat onstabiele lucht stroom uit het poolgebied terecht gekomen met enkele verspreide sneeuwliuitjes. Door luchtaanvoer via de Noord zee is het overdag in de kustge bieden drie a vier graden dool, maar in het oostelijke deel van het land is de dooi van weinig bete kenis en komt daar 's nacht3 lichte vorst voor. De weerkaart geeft een tussen fase te zien die over enkele dagen of tot een nieuwe vorstperiode, of tot een grotere depressieactiviteit zal leiden". Welke kant dat uitgaat is vandaag en ook motigen nog on zeker. De eerste dagen blijft de luchtstroom uit het Poolgebied ons via de Noo-rdzee bereiken en dat feeft een kwakkel-situatie. Door at er vorst in de grond zit kan tijdens nachtelijke opklaringen de weg hier en daar glad worden. MILAAN (AFP) Eén van de ge wonden bij de bomaanslag van 12 de cember vorig jaar op de landbouwbamk in Milaan ds donderdagnacht overleden, waardoor het aantal doden op zestien is gekomen. Zoals gemeld werden direct veertien mensen gedood en ruim 90 ge wond. Op de foto de heer D. Gronert, die de bankrover met briefjes van dui zend moestuitbetalen'. VIANEN Een Belgische truck met oplegger, geladen met nieuwe personenwagens, slipte gisteren bij Vianen en dook de sloot in. AMSTERDAM (GPD) Een gewapende overval op het bijkantoor van de Spaarbank voor de Stad Amsterdam aan het Damrak in de hoofdstad heeft een nog onbekende man gisteren een buit ter grootte van 20.000 gulden opgeleverd. Het was ongeveer half twee toen de man het kantoor binnenstapte. .Geld, geld, ik heb niets te verliezen', riep hij tot de aanwezige personeelsleden. Dezen wi den de tas, die de man op de balie wierp. Toen dit gebeurd was, verdween de man. Het signalement dat de slachtoffers van de overval hebben opgegeven komt hier op neer: de man was ongeveer 28 jaar oud; hij was voorzien van een snor en droeg een bruine diplomatentas. Volgens de politie is de man een Nederlander geweest. Het onderzoek duurt voort. ningsleden. Het toe stel is door 60 politie mannen omsingeld. Binnen is alles rustig. De kapers lieten in een briefje weten, te beho ren tot een guerrilla beweging die de idea len van wijlen .Che' Guevarra nastreeft. Ze deelden mee dat ze de vrouw en twee zoons van een in Brazilië ge vangen zittende revolu tionair naar Cuba wil den brengen. De leider vun de groep zou een zekere James Allan Lure zijn, 26 jaar en medisch student. VOOR LAATSTE KARWEITJES EN INSPECTIE (Van een onzer redacteuren) HARDINXVELD Zeelands tweede dubbeldeksveerboot voor de Westerschelde heeft vrijdag morgen de afbouwkade van de NV Scheepswerf en Machinefa briek ,De Merwede' in Hardinx- veld-Giessendam verlaten voor een reis naar Schiedam. Daar is de Prins Willem Alexander' te gen het vallen van de avond voor een maand in dok gegaan. En die zal worden gebruikt om de laatste karweitjes en een grondige inspectiebeurt uit te voeren. Op 27 januari begint het schip aan de trip naar zijn bestemming: de Westerschelde. Daar zal de bouwer zijn werk stuk na proefvaarten te gen het eind van februari aan de PSD officieel overdragen. De reis naar Schiedam verliep vlot en volgens programma gis teren. Er was nog even wat op onthoud bij het gebruikelijke obstakel in de Beneden-Merwede, de Baanlioekspoorbrug, maar daarna ging het ,voor de wind' naar de dokken van de werf ,De Nieuwe Waterweg' in Schiedam. Een half jaar nadat de tweede dub beldeksveerboot als bouwnummer 598 in Hardinxveld vani de helling gleed en zijn naam kreeg (dat ge beurde op 5 juli jongstleden) is het dan zover dat werf directeur H. .T. Sohlömann met een glunder gezicht kan zeggen: .Straks leveren we weer een schoon schip af, van bin nen en van buiten'. Straks, want een wandeling door het binnenste en over de dekken van de nieuwe veerboot laat de indruk achter dat er toch nog heel wat werk moet worden verzet. Schilders hebben op het ogenblik hun handen nog vol aan de afwerking, stoffeerders zijn nog druk in de weer met de in richting van de salons, op de rij- dekken werden de laatste stroken voor de zogenaamde stroefheidslaag geplakt, traptreden moeten hier en «aar nog worden gemonteerd. En dat zijn dan bij elkaar de kleine, vaak nog wel tijdrovende karwei tjes. ,In het dok komen ook nog een paar belangrijke werkzaamheden aan de beurt', vertélt de heer Schlö- mann. Hij geeft ons een globale opsomming: de dokkiel moet worden aangebracht, het voorroer nog ge monteerd. verder is er de controle op bijvoorbeeld de echoloden, de hel lingpro ef enzovoorts. De Prins Willem Alexander' te op enkele verfijningen en aanpassingen na identiek aan de dubbeldekker .Prinses Christina', dl'« nu ad weer ruim anderhalf jaar op de lijn Krui- ningen - Perkpolder zo goed als onaf gebreken in de vaart is. Ter informatie wat feitelijke gege vens: de nieuwe dubbeldekker is 113,60 m. lang, 18,55 m. breed en heeft een diepgang van 4.65 m. Het schip heeft twee rijdekken boven elkaar, elk 1200 - 1300 m2 in op pervlakte. Op elk rijdék kunnen on geveer 140 personenauto's een plaats vinden. Het onderste rijdek heeft vier banen en is in principe bestemd voor vrachtwagens (afhankelijk van de lengte 40-60 stuks); het bovenste rijdek is uitgelijnd met zes banen en alleen voor personenauto's be stemd. Het schip biedt plaats aan maximaal 1000 passagiers en heeft twee salons op het promenadedek. Er zijn 300 zitplaatsen in die sa lons en circa 160 zitplaatsen buiten. Alle ruimten zijn voorzien ren me chanische ventilatie en luchtver- warmimg. De dieséLelektrische voortstuwings installatie za.l heit schip een maxi mumsnelheid van 17,5 knoop en een dienstsnelheid van 16 knoop ge ven. Toen op 38 april 1968 tijdens een H. J SCHLÖMANN (Zie slot pag. 7 kol. Schouwburgconflicten zijn te genwoordig aan de orde vain de dag: In Amsterdam wordt geageerd tegen het to- SÉSrJ neelbestel. waarmee sommigen kennelijk niet in vrede wensen te leven, in Middelburg is slnd» ■orige week het gebruik van de schouw burg in het geding. Onder meer bij een demonstratie tijdens een popconcert zijn zodanige beschadigingen aangebracht, dat het schouwburgbestuur zich genood zaakt zag aan de vereniging Jeugd en Muziek onder wier auspiciën het pop concert was gehouden voorlopig het gebruik van het theater te ontzeggen. Een opvallende beslissing. In feite zijn er In dit Middelburgse ge bouw om het eens wat overdreven te stellen twee culturen tegen elkaar opgebotst, die van de burger en die van de pop-minnende jeugd. De schouwburg aan het Molenwater is namelijk een voorbeeld van een traditioneel-gebouwd theater, uitmuptend passend ln een we gebruiken dit woord niet als waarde oordeel, maar als feitelijke vaststelling burgerlijke cultuur. Een popconcert zoals vorige week werd gehouden, be hoort echter tot een andere wereld, na melijk tot de cultuur van bepaalde groe pen jongeren. In de eerste opvatting is het theater vooral een muzentempel, een ge bouw dat een plezie rig en feestelijk uit gaan mogelijk maakt: de bezoekers kle den zich ervoor, men gaat Immers naar een toneelvoorstelling, er is tevens spra ke van een sociale gebeurtenis, waarin zelfs de pauze van enig gewicht is. Schouwburgbezoek in deze stijl heeft zelfs zou men kunnen zeggen een eigen etiquette ontwikkeld. En die ver schilt hemelsbreed van die bij een pop concert. Bij dergelijke jongerenmanifestaties gelden heel andere normen. Zo wor den uiterlijkheden van het conventionele theater door de bewuste jongelui niet belangrijk geacht. Een goedbeklede stoel of een tapijt op de vloer achten, zij niet relevant: bij voorkeur zitten ze dan ook op de grond en ze begrijpen er niets van als de brandweer hun zegt, dat ze met het zitten in een gangpad de veiligheids voorschriften overtreden. Ze houden er ook heel andere gedachten op na over (bijvoorbeeld) het volume van de ge produceerde muziek dan de ouderen, ze ondergaan bovendien die klanken als een stuk van hun eigen werkelijkheid en niet zoals menigeen van de oudere generatie als harde en onsamenhan gende klanken. Burgerlijke conventies worden met schouderophalen afgedaan: de schouwburgbezoeker oude stijl moge het dan prettig vinden een kleurig ta pijt in zijn theater aan te treffen, de popbezoeker vindt dat hinderlijk omdat hij zijn sigaret er niet in mag uitdoven. We chargeren hier weliswaar, maar dat heeft zijn nut om de tegenstellingen dui delijker aan te geven zonder ze onwaar te maken. De Middelburgse affaire lijkt boven dien nog iets gecompliceerder dan het hier geschetste beeld: naar buiten ziet het er namelijk naar uit, dat het niet alleen om een .botsing tussen twee culturen' gaat, maar ook om een poli tieke activiteit. Tijdens het bewuste popconcert kwamen immers de moei lijkheden in een acuut stadium door we duiden erop Ln het begin van deze beschouwing een demonstratie, uit gevoerd door politiek uiterst links-den kende jongeren. Zij wensten beheer en gebruik van de schouwburg ter discus sie te stellen. Voor iemand die geneigd is langs formele lijnen te denken is dat een ongebruikelijke methode: waarom niet eerst en vooral met het schouw burgbestuur of met b en w gesproken over structuurwensen De activisten houden er echter een eigen vormleer op na: zij beschouwen hun optreden als een verantwoord politiek wapen en menen dat ze democratie bij uitstek bedrijven. Enfin, dat is dan hun opvatting. Tijdens hun demonstratie vorige week werden echter in de schouwburg rotjes ontsto ken, welk vuurwerk beschadigingen tot gevolg had. Daardoor met name kwam het conflict over het zaalgebruik vrij onverwachts naar buiten. De demon stranten distantiëren zich nu van de rotjes-smijters en wijzen derhalve elke verantwoordelijkheid voor de beschadi gingen af. Niettemin heeft het conflict een politiek kantje gekregen: politiek- geëngageerde demonstranten hebben im mers duidelijk gemaakt, dat zij bepaal de structuren in en rond de Middelburg se schouwburg wensen te wijzigen. We geloven echter dat het onjuist is dit po litieke aspect in dit speciale geval een sterk accent te geven, het leidt de aan dacht van de eigenlijke feiten af. Er zijn naar aanleiding van de hier gesignaleerde gebeurtenissen enke le conclusies te trekken. In de eerste plaats, dat de Middelburgse schouw burg of men dat nu prettig vindt of niet van een bepaalde gedachtengang uit is gebouwd, namelijk die van het conventionele theater. Bij het gebruik zal daar rekening mee moeten Worden gehouden. De schouwburgbeheerders dienen dan ook van de gebruikers waar borgen te verlangen, dat zij het ge bouw volgens redelijke normen benutten. Als die waarborgen niet kunnen wor den verstrekt, bijvoorbeeld bij bepaalde jeugdavonden, dan zal men voortaan dergelijke evenementen helaas uit de schouwburg moeten weren. Dit theater is nu eenmaal op een bepaalde wijze in gericht en dat heeft consequenties voor het gebruik. Om een ander voorbeeld te noemen: de burgerzaal van het stad huis kan evenmin voor elk doel worden gebruikt, er zijn een gebruiksvorm en ge dragscode nodig, aangepast aan de in richting. Dat geldt ook voor het con ventionele theater. In concrete betekent dit in het onderhavige geval, dat Jeugd en Muziek moet kunnen garanderen dat beschadigingen worden voorkomen. Zo lang die garantie niet kan worden gege ven, zal deze vereniging niet kunnen worden toegelaten, hoe jammer «at ook 2), volgende conclusie bovenaan moeten (Voor vervolg zie pagina 3 kolom 1

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1970 | | pagina 1